Skip to main content

Full text of "Historia Byzantina duplici commentario illustrata : prior, Familias ac stemmata imperatorum constantinopolianorum, cum eorundem augustorum nomismatibus, & aliquot iconibus : praeterea familias dalmaticas & turcicas complecticur : alter, Descriptionem urbis constantinopolitanae, qualis extitit sub imperatoribus christianis"

See other formats
■ _ *-v yr ■ >• -■* *?RL 


• • ■ ■ ; 5SB5 " '■ V'- ' 

'•'■:.- ^ ..■■'■'«'.•■ ' :^ •"**■■ 'w B, PK 


-v 


■ < m h .."■'■ ' §!•£ * 

BH .:■ ■ 


%& 
\ Ttccr ccn ,■■-. 
I 
FAMILIjE 

BYZANTINiE. 

II. 

CONSTANTINOPOLIS 

CHRISTIAN A Digitized by the Internet Archive 

. in 2012 with funding from 

Research Library, The Getty Research Institute http://www.archive.org/details/historiabyzantinOOduca HISTORIA 

BYZANTINA 

DUPLICI COMMENTAR.IO 

ILLUSTRATA. 

P KI OK 

FAMILIAS AC STEMMATA IMPERATORUM 

Conftantinopolitanorum , cum eorundem Auguftorum 

Nomifmatibus,& aliquot Iconibus ; 

Pneterea Familias Dalmaticas &t Turcicas comple£Htur: 

ALT E K 

DESCRIPTIONEM URBIS CONSTANTINOPOLITAN^, 

qualis extitit fub Imperatoribus Chriftianis. 

JLuftore Carolo du Fresne Domino du Cange, R<rg/ aConjiliis^ 

& Francia apud Ambianos ^ua/lore. 
LUTETI^ PARISIORUM, 

Apud LUDOVICUM BILLAINE, Bibliopolam Parifienfem. CID. IDC. LXXX. 
Cum Trivilegio 3^g/7 Ckrittiamffmi, /: ■ 

-* 1 


" •i 


i o i j q k i • .4 L_ " 


3A; 

oq 
% 


ILLUSTRISSIMO VIRO DOMlNO D. 

IOANNI BAPTISTjE 

COLBERT 

REGI AB INTIMIS CONSILIIS 

ET SECRETIORIBUS MANDATIS, 

GENERALI ^RARII MODERATORI, 

SUMMO REGIORUM jEDIFICIORUM PRiEFECTO, 

REGIORUM ORDINUM QJJjESTORI, 

IVlarchioni de Seignelay , Baroni de Seaux,&c. 

CAROL%JS D%J FRESNE R 

XJ A. M lucubratiomm aggredior 
tdere in lucem y ViR illustris- 
s i m e , diu anceps non hafi cujus 
illam nomine commendafem , prafi- 
dioque committerem : occurrit mihi 
eveftigio Tuum ; quippe qua Ji 
quid habet fingulare <& exquiftum , debere fe ultro Tibi 

Famil, 'Byz^anr. « iy 1« 
■ ■ dgfA^ T 


^**v-*3i^^lii3 
W ,z'zT,VA4Bm& 

£ a - ' 'r"MKr mk 
,-SB 


.' ' 


SP— : T ^. «fgg 
■«191111188 


/ elllll 
^^TfcftS^r"*" 


Bprgag^J* 
^^siiai>v>j^ 


wJ^—--.- ~£ "\ 


Gls^ 


sMasg^S 

EPISTOLA. 

agnofcit , palamque profitetur. Acredit quod argumenti 
dignitas , quam dijflmulare non poffum , ad vaflam 
illam qua praflas mentis <& ingenii amplitudinem jure 
merito mihi vifa eli in primis pertinere. Cum enim 
L u D o v i c i RegiS: , omnes inter Europa Principes 
Maximi , conftliis quotidie interfls , indt fi quid fubripere 
pofjts otii , hucque oculos refleBere , liceat Tibi non abfl* 
mili fludio , nec degeneri occupatione , /iugujlorum qui Ro- 
mano jm orbi olim dixere non aulam modo palatiumve 
fubire , fed <& arcanis adeffe confejfbus , reique politica 
quas obfervavere rationes rimari ac penitius infpicere. 
£uod cum feceris , tum vero utriufque principatus, Ro- 
mani fcilicei y vel Gracanki potius , (quando de illo hic 
prafertim fermonem inflituimus ) atque Francici initd 
<omparatione , Francicum Romano haud inferiorem efle 
facile deprehendes , feu vires ac potentia , feu publica 
fei adminiflranda ratio , feu dtnique infignia Princi- 
pum qui imperavefe , ornamenta fpeiientur. Nam licet 
fugiat neminem fui fines Imperii longe iattque amplifi- 
caffe Romanos Auguflos , quis etiam nefcit Galliarum 
Reges ad extremas ufqur mundi regiones conduxiffe i/i z 
ilores exercitus , univerfumque fere Orbem nominis fui 
fama ac terrore impleffe ? adeb ut quod hi deinceps Of- 
cidentale excitarunt tenueruntque Imperium , Orientali 
nec viribus , potentia , opibus , nec ipfarum amplitudine 
provinciafum vix ac ne vix quidem concefflffe videa- 
tur. Quod fl utriufque Principes Imperii conferre inter 
fe quis velit, ut de noflris dicere fuftus pratermittam, 
quorum praflantia , magnitudo , generofttas , cateraque 
virtutes in omnium ore verfantur, non difftmulandum E P I S T O L A. 

Romanos aliquot , egregias ob dotes ,feu civiles feu beU 
licas , refque praclare ac fortiter geflas , non medtocrem 
fibi gloriam peperiffe. At ima fatendum extitiffe longe 
plures , qui tritqua Imperii ufurpatione infames , vitam 
fubinde indecoram , nullaque hominum jufla commenda- 
tione dignam traduxerunt. Atque hic attendas , oro , 
Vir illustrissime, quantum dtjferant princi- 
patus , qutbus prafunt ii quos clandefitna pracipitis 
eleciionis conjilia , vel conjuratorum manus , uel mtlita- 
ris denique tumultus ad Imperatorium evexere apicem* 
ab his quibus imperare folent adfciti ex prafcripta rata- 
que nataltum prarogatwa Principes. Licet enim , ut 
diflum a nobis efi , Komanum Imperium illufifes inter- 
dum rexiffe viros negari haud queat , illud cerfe etiam 
concedendum non tam meriti quam obfecundantis fortu- 
na beneficio , eam fibi plerofque laudem finfie confecutos\ 
alios porro rapinis > incendiis , cadtbus, atque omni fie- 
lerum genere ad fumma fafltgium digrittatis fic evefloSt 
ut tyranni potius , quam eorum quibus vttam cum di- 
grittate femper auferebant, legitimi fuccejfores haberentut. 
Hinc paffun legimm nulla utrtutts uel natalium ha- 
bita ratione , promifcue ad thronum afcendiffe cujufltbet 
generis homines , adeo ut ex infima etiam plebe nume- 
rari inter illos aliqui pofjmt. Ex qua quidem tam 
fortuita ad Imperium fucceffionis , tlltufque adipifccndi 
ratione , rithil utique tam confequens erat , quam ut va- 
ria identidem exorirentur procerum fafliones , intejlina- 
que bella, quorum in tumultu dwn invicem illi quafi 
in fcekrum pramimn decertabant , Vel dum id attende- 
bant unum , ut mate partam autfofitatem adverfus fiti A ViA EPISTOLA. 

fimiles tuerentur, invafere Principes exteri celebriores di- 
iiorefque provinci-as , infelici adeb tandem Romana gen- 
tis exitu , ut qua univerfo petie Orbi jus antea dixerat, 
diuque fteterat in Imperio,extintia penitus ac deleta in 
barbarorum ditionem turpiter abierit. At iflud conjiat 
accidijfe longe rarim iis in regriis , quibm hi prafunt 
Principes , quos ad fupremam illam dignitatem jura 
fplendorque natalium naturali quafi ordine promovent: 
cum iis populi , qualefcunque nafci contigerit , fe fe 
ultro fubjiciant , eofquevel abipfis cunabulis , quaft calo 
delapfos , fibique divinitus conceffos > non minori obfer- 
vantia & fummiffione animi venerentur , quam ipfos 
Principes , qui adulta jam atate flatim imperio atque 
aufioritate potiuntur. "Vnde fit ut irunquillo curfu ut 
plurimum cuntia inibi gerantur , motus fi qui excitari 
pojfint feditionefque confeftim ac facife conquiefcant , cnm 
certos & indubitatos, quin <& quafi a Deo datos Prin- 
cipes vereri nemo non amet , & religiom quodammodo 
ducat. ^itque ut id exemplo evidens fiat ,num Fran- 
corum noftratium fuper ea re moderationem Graci olim 
demirati funt 3 cum capto a Bulgarorum Rege inter pu- 
gnandum Balduino Conftantinopolitano Imperatore , 
Flandriaque Comite , per annum integfum refciri certo 
non potuiffet, fuperftes-ne an cafus in pralio, Princeps 
cui jure natalium debebatur nafcentis Imperii fucceffio , 
Vicarii feu Procuratoris titulo ac vice rem publicam 
duntaxat adminiftravit , donec de Balduini vita aut 
morte conftitiffef. Et certe quam id ab ipforum mori- 
bus effet alienum ,haud ita pridem innotuerat, citmRo- 
mano Diogene Imperatore a Turcis medias inter acies E PIS TOLA. 

pariter abdufio , unus e proceribus expetfato neutiquam 

yiugufii reditu,negle$aque eiufdem libertate , fe fe con- 

tinub in thronum intrufiffet. Ex qua quidem arri- 

pienda apnd iffos tyrannidis ambitione \fatium deinceps 

ut rarius Imperatores fuam ipfi in pofleros tranfmfe- 

rint dignitatem : quod fi interdum id acciderit , haud ea 

diu frui potuerint. Iffud porrb ipfum , ex hac quam 

Tuis fub aufficiis exponimus lucubratione , V i R I L Lu- 

S T R l s s i m E , licebit in primis coffigere.ubi uaria de< 

fcribuntur Imperatorum familia , quam quidem non 

modb ipforum antiqtth aliquot iconibus ac figuris ,fed & 

nomifmatibus , cum Regio ex Archeio , tum ex Tuo pra- 

fertim depromptis , Regifque ipfms mandato nofira cura 

fat pridem in as imifis adornavimus. Huic uerb 

conficienda rei citm fiudium Tuum impendere haud re- 

nueris Jabeffafque ipfas arcas benigrie nobis ac libenter 

fubminiflrari curaueris , quid aquius quam ut iffuflre 

Nomen Tuum in hujus quafi fronte Operis appareret , 

quo vel inde agnofcant viri eruditi quantum Tibi de- 

beant , qui inter ferias iffas quas publicis negotiis horas 

affidue tmpertis , concepta dudum ab imjittijfimo Rege 

de reparandis & in priftinum fflendorem coffocandis ii- 

terarum fludiis conftlia tam fedulus exequeris. ^ua 

quidem quantopere diligas , &> in oculis habeas , teflis 

efi favor iffe injignis , quo uiros eruditos profequms , 

curaque iffa nobiles , quas fub Chrifiianiffimi Regis > 

cujus in ommbus gloria uelificaris , auftoritate , in eo- 

rum gratiam tam liberaliter impendis. Teflis <& iffa 

exqmftta Bibliotheca Tua,non ex editis modb pra- 

flantioribus libris , fed & innumeris cujufuis lingua E P ISTO LA. 

manu fcriptis codkihus conflata , quam aliunde literato 
Uiiliht tanta cum humanitate communicas. Unde 
ffes affulget fore deinceps ut Rex y pofi fraffos tot con- 
juratorum hoflium conatus, pofl ampliflcatos undequa- 
que Regni fines , pofi expugnatas tot urbes ac provin- 
cias ,fancita tandem uhique y & impoflta potius quam 
compoflta pace , pracipiat Tuis induBus confiliis , inter 
Palatini otii nep-otia , ut Regia prorfus illa Bj^anti- 
norum Scriptorum editio , quam fujpiciunt uhique gen- 
tium exteri ut eximium Gallica magfnficentia monu- 
mentum , tandem ahfolvatur. Porro cum in eadem 
illufiranda hifloria , huc ufque in primis nofira defu- 
dant induflria , emijfis in lucem aliquot de hoc argu- 
mento Commentariis , prater enm qui nunc prodit de 
Familiis jAuguflis Conflantinopolitanis ; cumque iflius 
quafl fundus hifloria flt Urbs ipfa Conflantinopolis , 
primarium quippe pracipuarum , qua in Imperio gefla 
flunt , rerum quafe theatrum , in ea defcrihenda expla- 
nandaque operapretium mihi viflum efl parte altera 
hujm voluminis immorari : ex quo fimul patefiet Chri- 
fiianis omnibus confllium potentifflmi illius Orientalis 
Imperii invaforis , qui hanc flbi civitatem in tyrannidis 
fua quafl folium arcemque praelegit , e o nimirum , ut 
cum Chriflianiffima alias 'JJrhis adificia publica pene 
omnia , quorum plurima Orbis inter quadam miracula 
cenfebantur, cum magnificas etiam illas ades flacras , 
qua totidem erant Auguflorum vel By^antiorum Pro- 
urum pietatis argnmenta , diruerit in dies , foloque 
aquaverit ffimul<& 3 omnia Chrifiiam nominis infignia 
ad ipfas iifque reliquias funditus cver/at. Quod certe EPISTOLA. 

conficiat , ni fuperioris alicujus genii , heroicaque prorfus 
virtutis, Princeps aliquis Chrtflianus Abominationem 
hanc defolationis , ut facris utar Literis , quam fieri po- 
terit citb , e loco alias tamfantto eliminet, ac prorfm ex- 
pellat. At quis alius ad tanti expeditionem ponderis 
fub feliciori y ut aiunt,(lella ac fauflioribus aujficiis na- 
tusefftvideripoffit.quam Ludovicus Magnus? 
Num ille ipfle efl , in quem divinum illud , quod ipfi 
jaflitant Turci ac fimul reformidant , oraculum jure me- 
rito cadat ,non ab alio quam a Francico Principe Adahu- 
meticam tyrannidem aliquando exfcindendam ? Verum- 
cnimvero qui ferio attenderit ad tot inaudita haBenuS 
patrataque recentibus in bellis fcientia ejus militaris , 
prudentia ,fortitudinis ac felicitatis quafi miracula , au- 
gurabitur is dubioprocul , fi quis effe debet e Francicis 
ifiis Principibus Mahumetica dominationis ac fuperfii- 
tionis everfor , Chriflianaque ibidem religionis affertot 
ac vindex , vix ac ne vix quidem fferari poffe alium a 
LuDOVico,i// quem omniafimul confluunt perfetti 
tmdequaque Principis ornamenta. Sed quocumque id 
vertat Jiceat mihicerie faufios conceptorum votorum exi- 
tus occupare&adprecari, adimmortalem Regis invitliffi- 
mi gloriam.ac Tua proinde ,V 1 R illustrissime 5 
cumulum felicitatis. Datum Lutetia: Parifiorum Kal. 
Januarii tS vea wt{ mdclxxx. 
PRtEFATIO 

A D 

FAMILIAS AUGUSTAS 

BYZANTINAS, 

*DE qENEALOGlCM SCIENTIAL COGNITIONE, 

ac ejm utilitate. 

Um rerum Byzantinarum Scriptores complu- 
res , paucique ex iis , pro ea qua par eft digni- 
tate, notationibus llluftrati, qua? lucem fcili- 
cet arferant infolenti nec protrita? fcriptioni, 
typis vere regiis prodierint : huic labori ita 
iemper incumbendum exiftimavi, ut proli- 
xiori iemel commentario , & qui omnibus 
ejufdem argumenti lucubrationibus pofTet ac- 
commodari, primum ii adornarentur, adjun- 
ctis deinde ad audrores ipfos, iri locis qui editorum induftriam poftu- 
larent, peculiaribus oblervationibus, ne quod in omnibus ferme oc- 
currit, repetita ac inutili, ut fieri folet, le&ione lector ipfe fatigetur. 

Quod enim peculiare fiabet Hiftoria Byzantina , & a caeteris di- 
verfum , aut Imperatores, virofque llluftres , ac Gra?canicas familias 
■ fpe&at : aut Urbis Conftantinopolitana: defcriptionem : aut Palati- 
nas & Ecclefiafticas dignitates : aut denique voces barbaras ac femi- 
barbaras, quarum penes folos iftius a:vi fcriptores ufus eft. Ac in di- 
gnitatibus quidem recenfendis & explicandis utilem operam haclrenus 
impenderunt viri dodtiflimi Jacobus Gretzerus & Jacobus Goarus, fu- 
fioribus editis ad Codini librum de Officiis Ecclefia? &: AuLt Conftan- 
tinopolitana; commentariis. Neque minori diligcntia ac fucceiTu vo- 
cabulorum infolentium , qua; Hiftoricos Byzantinos fubobfcuriores 
rcddero, le&orefquc remorari folent, notionibus inveftigandis infu- 
Famii Tlyzjnnt. A 
z PRjEFATIO. 

darunt viri de re literaria perinde optime meriti , Rigaltius, Meurfius , 
Fabrotus, &aliquoc alii,GlofTariis editis,qua? revera non minimoalio- 
rum vocabulorum acceffu ex fcripcoribus , quos non viderant, fuppleri 
pofTuncac locupletari : adeo ut optandum fic ut &c addantur nova, &c 
quae in variis voluminibus difperfa funt GloiTaria, in unum corpus re- 
digantur ac cogantur. 

Ita Familiae Byzantina?,&: Urbs ipfa Conftantinopolis fuperfunt illu- 
ftranda?, quod nemo hactenus data opera & adhibito accurato iatis ftu- 
cuj*c. ad t. 7 . dio a££reiTus eft : tametfi fatendum , Petrum Gyllium , quem Cujacius, 
Thuan.ub. ii. Thuanus, Sammarthanus, aluque, ob lingularem eruditionem tanto- 
inmit. in pr*f. pece excollunc,in Urbis Conftantinopolitanas defcriptione haud indili- 
*dxx*fZ" &*- genter verfatum, libris quatuor editis , in quibus ita rem pertracTavit, 
TeZn^k.i.ob. ut pleraque Urbis loca ab Hiftoricis recenfita coram infpexerit &c con- 
tw.u. tulerit, antequam quod veterumaedificiorum fupererat , aTurcis,ejuf- 
*-*• , cemodi antiquorum monumentorum oforibus,necdum efTet everfum; 

Sammxrth. tn n • i- ■* \ t^ -r 

Eh s . diu Conltantmopoii moratus , quo a Francilco I. Francorum Rege 

Codicum Graecorum comparandorum gratia miiTus fuerat. Verum 
accurata fatis quantumvis fit hxc defcriptio , atque ad au&orum By- 
zantinorum nodos difficilioresdifTolvendos non minimeconducat jnon 
tamen eft ejufmodi, uc locorum omnium memineric , vel pofitiones 
auc origines defcripferic, cum id prasfertim confilii Gyllio fueric, qux 
xwo adhuc fuo ftabanc, antiquae urbis reliquias cum fcripcoribus com- 
parare. Sed cum infinica propemodum alia,feu ardificia, feu locorum 
auc cra£tuum nomina , in iifdem occurranc , qua; ille non recenfuic, 
vel quod id efTecexcra operis infticucum , vel quod aucTores, quieo- 
rum meminerunc, nondum eranc edici cum fcripfic; non inutilem om- 
nino aut injucundam fore operam confidimus, fi univerfa Conftanti- 
nopolis Chriftiana methodo alia adornetur , Scriptorum fcilicet fa£ta 
invicem collatione , ex qua pofitiones , origines , ac nomenclatune 
aedium locorumque ica poflinc recegi , uc lumen inde ipfis Scripcoribus 
affulgeat hac in re interdum obfcunoribus. Id porroqualecunque eft 
operis, quacuor in libros fumus parciti : in quorum primo Byzancii veceris 
concinentur origines ; ejus prxterea incrementa , qua? debentur Con- 
ftantino Magno,nova indita appellatione, Urbeque producTis muris 
ampliata, Turribus,Arcibus, Portubus, Rcgionibus , Foris , Aquardu- 
cTibus,Nympha?is ac Cifternis inftrudca cum ab ipfoConftancino, cum 
ab aliis Auguftis. Alcer ca?tera asdificia publica , Circos fcilicec, Thea- 
tra, Porcicus, Horrea, Palacia, ac ardes regias & privatas, atque adeo 
Urbis tra£tus : Tercius yEdem Sophianam : Quarcus denique asdes alias 
in Urbe facras ,& ipfiusUrbisSuburbana, eorumque omnium origincs 
complecTitur. 

Altera vero Byzantina^Hiftoris pars, quae pcculiarem exigitcommen- 
tarium, Stemmata fpe&at Imperatorum Conftantinopolitanorum:ho- 
rum enim praftat noffe natales ac familias, ut & cognationum gradus 
atque affinitates; cum ex iis quasdam late ramos fuos propagarint, alise 
ctiam cum illuftrioribus cx Latinis familiis connubiorum nexu devin- 
£tx finc. 

Ac Imperacoriis quidcm familiis adjungi eciam forcafTe debuerinc 
non cam ftemmaca , quam feries genealogica? ac hiftoricae Principum 
aliquotDalmaticorum, quibufcum crebra habucre bclla Conftantino- P R M F A T I O. g 

politani Augufti,quorumque frequciis occurrit mcntio apud Scriptorcs 
Byzantinos. Ejufmodi funtRcges Dalmatise & Servia?, Croatiar, Bo- 
finas Dcfpotas Servinc ac Rafciar, Duces Spalati & S.Saba?, Cclmenfcs 
& ufcienfes Comites, Zentx, Joanninz, yEtolia* , Montis nigri To- 
parchar, ut filcam Caftriotarum , Dragafenfium , Spanorum, Ducagi- 
norum, & fimilia ftemmata , quorum notitia ad auclrores, qui incli- 
nantis jam Imperii tcmpora attigcrunt, omnino eft ncceftaria. Quas 
nuidem familias etfi aliqua cx parte attigerint Maurus Ortnnus Ra~ 
gufinus , 8c Joannes Lucius Dalmata , non ita tamen rem pertracta- 
runt, ut ex iis qua: obfcura ac intricata fefe paflim otfcrunt apud hofcc 
fcriptores , tam facile enucleari queant, cum vix fieri id poflit, nifi 
collatis eorundem locis , ac inviccm comparatis. 

Sed & ad Hiftoria* ByzantinsE partem illam , qua: Francorum no- 
ftrorum in Syriam militares expeditiones fpectant , Regum ac Princi- 
pum, atque adeo familiarum, qua: lis in provinciis fixerc fedes fuas, 
ftemmatum non miniis vidctur neccflaria cognitio: cum &crebra cum 
iis bella fufceperint Conftantinopolitani Imperatores , invicemque in- 
terdum connubiorum affinitatcs intcrcefferint , qua? quidem ab eorum 
Hiftoricis fubinde ita enarrantur , ut nifi ejufmodi Principum ftem- 
mata le&ori aliundc plana fint, vix certo pede in eorum le&ione pro- 
<rredi poflit. Latina cnim familiarum nomina ita deturpata ac perpe- 
ram inflexa funt a Grarcis fcriptoribus, ut rcrum etiam noftratium ut- 
cumque pcritus , in iis quidpiam vix poflit fubodorari : quod quidcm 
non modo ex Notis noftris ad Nicephori Bryennii , Annx Comnena;, 
& Joannis Cinnami Hiftoriam Comnenicam, fcd & cx Hiftoria noftra 
Gallo-Byzantina,una cum Villharduino edita, abunde percipi poteft; 
In qua quidemhancHiftoria*Byzantina; partem aliam,qua? Francorum 
noftrorum militares in Grarcos Conftantinopolitanos expeditiones fpe- 
ctant, & in hac urbe Orientis prarcipua, ac in cateris Impcrii Graxa- 
nici provinciis ftabilitam diu dominationcm , haud inutili forraifc 
opera, adornare pro virili fumus conati. Utrumque porro , de Dal- 
maticis fcilicet & Hierofolymitanis familiis } pridem a nobis adorna- 
tum eft opus, ac editioni paratum. 

Fatendum interea ad pleniflimam Hiftoria? lncem nihil efle tam utile, 
quam <S ^e<*A9>i>wV } quod pracipuam illius efle partem fcribit Polybius. 
Hiftoria quippe quatuor potiflimum conftat partibus , quarum prior> 
quam m^y-yfj.ai-nK.iui Scriptores, atque in iis idem Polybius, vocant,ar~ Toiyh.ia.\; 
gumentum eft totius narrationis, quod circa rcs dc quibus agitur, tota * H fiMi,.mtT*f. 
verfetur : altera notioni locorum , in quibus eardem peradbar addicT:a, fj^ffj^ 
%-mw. tertia , qux tempora , quibus intervcnerc fingulx , difcriminat, Au s- ****< 
^oviKti: quarta denique ^jat^aynui appellatur , quat hominum, quorum 
meminit , ftemmata ac familias perftringit , vel certe indicat. Atquc 
tres ha; quidem poftrema* Hiftoriae partes priori , quas, ut diximus , totius 
narrationis fundamenti vicem praeftat, ita acccdunt,ut extremam qua- 
damtenus manum apponant fcriptioni , quam fuis numcris reddunt 
abfolutam , accurata icilicet locorum , temporum & perfonarum ob- 
fervationc-. 

Verum qua? prima fui origine Hiftoria; tantum partes erant, fingu- 
\x deinccps ab ipfa, vel abeaparte,quam ^y.yx^-nxlui dicunt , divulfa?, 
argumenti fpccicm feorfim confecere j ade6 ut viri literati , tum c vc- 
FamiL Hyqnnt. A ij 4 PR^EFATIO. 

teribus, tum e reccntioribus , de Gcographia , dc Chronologia, ac dc 

Genealogia libros confcripfcrint. Ut porro tres ifta? cognitiones ad 

formandam re&eque exarandam Hiftoriam neceiTarise funt , ita cx 

his poftrema fui utilitate in primis commendari debet. Nam fi Jure- 

S.uit.injiit. dt confulti aiunt , parum effe fta noffe, ftPerfona, quarum causa conftttutum efl, 
lurtngt. . . N l . -r J . JJ C ', l . . J n 

tgnorentur: longe potion ratione ratendum, eorum qui m Hiftorns pri- 

mas agunt partcs, & in hujus mundi fccnam prodeunt, noflc gcnus 

ac natales 1 ", efTe pernecciTarium. Quod quidem nequaquam recte om- 

nino percipi potcft, nifi Genealogica: fcientias fubfidio, qua? ad fami- 

liarum ftipitcs retrogreditur , harum origines inveftigat , &: agnatio- 

num vel cognationum gradus accuratedefcribit. Familias quippc a fa- 

miliis difcernit, patrem a filio, agnatum ab agnato, affinitates & inita 

connubiorum fcedera indicat, ita ut a pcrfonarum confufione cuivis 

facile fit fefe expedire , dum hac munitus cognitione , ad Hiftoriam 

vel conficiendam vel legendam accedit; qua qui carebit, nullo prorfus 

fru6tu ac compcndio. operam collocabit. Hinc e veteribus non pauci 

Gencalogicae fcientiae totosaddixere fefe, ejufdcmqueargumcnti libros 

confcriplere ; ac pra? carteris quidcm Judad feu Hebrasi. Proftant cnim 

Mofis libri,in quibus tanta accurationc primorum parcntum dcfcripfit 

ftemmata ad fuam ufquc astatem , ut abfque hoc prarfidio , horum igno- 

raremus nosnina & progeniem; & tempora etiam quibus vixcrc, ma- 

nerent incerta, nullaque fuperclTent Chronologis annos a Mundo con- 

vrudtM. in a- dito ccrta ftatuendi fundamcnta: ex quo a Prudentio &c Fortunato Pi- 

f^.ki. «ftavicnfi Epifcopo Genealogt epitheto donatur. Mofis deinde cxemplo 

dtv,t»s.M»rt. j^j-j.j cateri ita fcientiam hanc amplexati funt,ut ad fcrvandam fami- 

liarum fuarum antiqnitatis mcmoriam Genealogias conrexerent, quas 

in templi Hicrofolymitani archivis, majoris caula fecuritatis & fidei, 

deponebant; cum gentis fuar nobilitatcm tanto habcrent in pretio, ut 

cum gentibus aliisextraneis connubio jungi prorfus recufarent. Hinc 

uon>r.A,< S uiiod. £fd rarn cxterofque Prophctas GeneaWiis ftudium contuliiTe quidam 

i>t>. >.<■}}> volunt, ut Judaros a Gentilibus difcernerent, Juda;ofque ipfos a fum- 

mis Pontificibus. Quse quidem fedula ac diligcns in pcrfcrutandis fa- 

zufcb. miliarum ori^inibus cura ad id temporis ufque petftitit, quo Herodes 

$*idus Batricid. . • r 1 • « • i n i ■ * *■ . s l ~c 

Antipatn hhus Rcgiam adeptus elt digmtatem; qui cum eliet natione 

Idumaeus, genteque minus illuftri, ne antiquioribus detcriori habere- 

tur conditione, omnia familiarum, qua- fuo florcbant arvo, antiquita- 

jo.stUtn.dtsuc. tis ac nobilitatis monumenta igne confumpfit. Tradunt alii idco Ju- 

:itb t.t. 5 . dseorum genealogicas tabulas igni mandaiTe Hcrodem,ut fibi liberum 

eiTet quem luberet ad fummum Sacerdotium provehcre : quod quem- 

nftph. i.i.adv. admodum fcribit Jofephus , qui hoc vellet funei munere, matre Hc- 

Apten.l.^.ortg. , A p 1 /r 1 1 • 1 • rf 1 •• 

t.s. brasa natum ie probare necelle haberet, ldque certiiiimis ac authenticis 

monumentis, teftibufque omni cxccptione majoribus : unde apud Ju- 

idtmdtvitafu*. drcos prarcipuum nobilitatis crat argumentum , cum quis a fummis 
Pontificibus prognatum fe probaret , ut qui a. gente pura, quxquc nul- 
lam Gcntilitatis maculam per cxtraneum aliquod connubium contra- 
xiffet. Ut igitur majori cum fide generis & natalium probarentur ori- 
gines, decreto fancitum eft, ut eorum qui nuptias inibant nomina & 
uxorum familia; in tcmpli archivis defcriberentur, etiam tcftibus adhi- 
bitis. Scd cum publica ifta familiarum monumcnta ab Herodc igne 
confumpta cftcnt, qu*e fupcrerant domeftica,fingulis fervare cura:poft- PR^BFATIO. T 

modum fuit: qua? quidem /<ft«7Jw ^m-y^A^^, & 0/Casi ffi */u6j>& appel- ^f"™™ *pud 

lantur ab Afncano,ex quibus hauftum quicquid de Chrifti genea- *."/ ' '* 

logia exinde traditum eft. Verum cum cjufmodi Ephcmerides, 

& domcftica documcnta haud adeo ccrra?, imo fublefta; parne fi- 

dci haberentur, accidit, ut cum de familiarum & natalium anti- 

quitate fermo fierct, varix fupcr hac re orircntur fententiae, dcfi- 

cicntibus monumentis authenticis, qua? rem controverfam dirime- 

rent ac dijudicarent, ita ut ad conjecturas &c incerta argumenta 

recurrcre ncccflum efTet, quae ut vera & indubitata obftinatius quif- s 

que tuebatur. Sed & fanctum Ambrofium volunt alii re£te exi- s Kjmh - { »zpifi 

r i • r r , . . . ** Tim^th. 

itimailc, controveriias ac diiceptationes, qua; lupcr gencalogiis one- 

b.intur, &: quas ut inutiles ac nullius compendii damnat Apo- 

ftolus, eas efle, qun? poft confumpta igne natalium monumenta 

jllius arvi nafcebantur, quas «t^Ao-nts vocat j quod, ut antiquitas fa- 

miliarum proderetur, plerique confugerent ad fabulas, ut ab anti<- 

quiori gentis ftipite prognatos fe firmarent . Qua? certe fcnten- 
, P i 

.ftati fuerant, prorfus adverfarcntur. 

Ncque minori cura in perfcrutandis familiarum originibus ftu- 
dium impendere Gra?ci, quod corum , dc iis confcripti Jibri teftan- 
tur, quorum titulos faltem ac lemmata pofteris fervarunt qui non 
intercidere fcriptores. Legimus quippe a Epimenidem, b Phcrecidem > tam ny tT 
Athcnienfem , Phihftum, c Andronem , Cynanhonem Laccdxmo- v "»>- "«'y- w. 
nium, & Hccataeum, icriptorcs antiquifhmos, Genealogicos Jibros ' SchoL ^poiie». 
confcripfiiTe. Laudat non femcl d Paufanias Afium Genealogum. «J/Ww fc4 . 
c Simonidcs cognomento Meliccrtes, tres Genealogiarum libfos cdi- m^Jm. 
diiTc dicitur. 'yEacidarum Stcmma contcxuit Philoxenus,§ut Gra> '/,""*■ 
corum procerum, qui bellis ad Trojam interruerc, Pollio. Mc- \ ldtm - 
minit denique h Photius Pherccidis Syri Genealogiarum fcriptoris, m?*. ' '"'*♦. 
ut & i Scholiaftes Apollonii, & Suidas Acufilai, qui ex aeneis ta- fia°!i?*° U ' 1 ' 
bulis Gcnealogias confcripfit. 

Quinetiam Latinosac RomanosiisincubuhTe potiiTimilm,fatis de- 
clarant Commentarii,quos, ut auctor eft Servius,de Familiis Roma- pm*m! 
nis Varro confcripfit.-qucm prazterea voluminum fuorum fcecunditati 
non nomina tantiim feptingcntorum Illuftrium, fcd & imagincs in- 
feruiiTc tradit Plinius. Inprimis vero Pomponius Atticus, Tullio *»//**»*. j f ,*. 8 < 
Oratori admodum familiaris, quod ejus crebra? ad cundem Atticum cmti.Kep » 
fcriptar teftantur Epiftolaz, in Gcnealogiis verfatiiTimus fuiife perhibe- v,ta - jictu, > 
tur aCornelio Ncpote,ut qui familiarum Romanarum origines, quas 
apprime callebat,literis mandaverit: Sic } inc^uit 3 famiharum ongwemfub- 
texuit , utex eo clarorum 'virorum propagmes pojjimus cognofcere. Fecit hoc tdem 
feparatim in aliis hbrii , ut M.Xruti rogatu luniam familiam afiirpead hanc 
atatem ordine enumeraverit, notans tjui 3 a quo ortus , quos honores, auibuf- 
aue temyoribus cepiffet. Tari modo Marcelli Claudii de M arceliorum; Cornelii t 
rjr Fabii Maximi , Fabiorum, fy Mmiliorum auoque: a.uibns libris nihil potefi 
effe dulcius iis qui ali^uam cupiditatem habent notuia darorum mrorum. Qlke 
quidemNepotisvcrbaquibufdam pcrfuaferc ,traditain Epiftola ad Pa- cw, ,. ^jt, - 
piriumPstum,dc Gente P3piria,inde cundcm Tullium tranfcripfnTe: $"***• 
Farr,il. ?>yz*nt. A iij 6 P R M F A T I O^ 

jvii.iib.iyc. uc & Commentarios dc familia Porcia ab Agellio laudatos, cjufdem 
eiTe Attici: qui quidem fimili ratione polTent etiam adfcribi Meflallae 
utjfau cetvin. fcni,qui teftePlinio, volumina dc Familhs Romanis compofuit, quas 
tfrog.AHi. j ntcr f ort e Genealogias illa extitit Augufti,quam pra: manibus habc- 
mus, ejufdem Imperatoris pnecepto cxarata, in qua abipfo j£nea na-* 
tales ejus arceilit. Et fane, fi quibufquam aliis,familiarum cogniao 
necclTaria Romanis fuit, qui tantoftudio majorum fuorum imagines 
colebant , ut cas in atdium veftibulis, atriis atque porticibus collocarent , 
ubi lineis quibufdam, qus ad fingulas difcurrerent, natalium gradus 
ac ordo religiofius obfervabatur, ex quibus undc orti,quorum erant, 
facile dignolccretur ,ita ut tabulam genealogicam quodammodo for- 
marent; quod difcrtc teftatur Plinius, ubi de ejufmodi imaginibus 
agit : Stemmat* vero Imeis difcunebant ad imagines piftas. Romanos deni- 
que Genealoeiis impenfius operam dediiTe areuitomnino idcm Varro 

VarroaptidNen. 1 .© K. , ■ r -\ • '■ ■• 

M»rctU.ci». Hb. 1 1. dc Vlta Popull Romant, lcnbetis, m convivtts pueros modejtos can- 
^iintil.Ub.u tafje carmina anticjua t m cjuibus laudes erant maiorum , & a(fa([. fola ) voce 
'•v- £jr cum tubicine :quodquidem facerc minime potuiiTent, nifi prius Ge- 

nealoeica? fcientia: elcmcntis fuiifent imbuti. 
Ttdt.de morib. P ar i ^ an ^ argumento conjicerccft, Gallos noftros vcteres eidem 
M« m nusodonett ctl2m ftudium fuum prxfertim addixiiTe, cumlegamus propriumfuiiTc 
devitas.coium. a pud illos Bardorum inftitutum,ut carminum,qux majorumcontine- 

bant laude.s ac pr.Tclara in bellis facinora, rclatu, quem ab iis Bardi- 

tum vocabant, fuorum ad prarlia prodeuntium accendcrent animos, uc 

apud Lucanum : 
Liuiti. lib. i. Vos quoque tjuifertes animos, belloque peremptos, 

Laudibus in longum vates admittitis xvum y 
Plurima fecari fudijiis carmina 'Bardi. 

Atquchic quidcm mos apud Francos etiam derivatus cft,apud quosfo- 
Yviii.Mtimt/b. lcmnc erat cannlena Rollandi, hoc cft recitatione vel cantu gcfta Palati- 

Atbertc.Cbron. ~ , ... !• l 

norum noltrorum Comttum complectentc, mihtcs antc prama ad co- 

rum imitationem provocare: cujuimodi etiam fuerc apud Gra:cos By- 

teon.Tatt.e. 4. zantinos ii , quos taP^^tvpecs vocabant, 2^*' z$y* fteyit&m; -f s^*toi 

$ * '" «?£?« t?t< Ayatcu, , ut cft apud Lconcm in Tacticis. Ncque aliud fuit hi- 

vidtciofar.in ftrionum , quos Mwtftellos vocavit inferior xtas, apud noftros munus. 

Miniftdlus. ... ^ t, V « w L T 

Ii quippe coram Kcgibus & Magnatibus majorum ac lummorum vi- 

rorum prseclare gefta rccitationc vel cantu praedicabant, quo & animos 

cxcitarent ad gloriam, & ad propoiitam tot recte factorum imitatio- 

nem in rebus tota vita fua gerendis impellcrcnt, cum nihil aeque ani- 

mum permoveat , quam avitie virtutis rccordatio. Quin porro in cjuf- 

modi majorum laudibus recitandis Genealogiccs cognitio nccciTaria 

siiv. draid. in fuerit,nemo, opinor, iniiciabitur. Sed & fcribit Silvefter Giraldusin 

T zl°rtus C Z^om Guallcnft , feu Cambrenfi Britannia: provincia, cujus incohe ctiam- 

tnorig.cau. num y ut plcriquc ccnfent, idiomavctus Gallicumfervant, BardosCam- 

brcnfes in commcntariis librifquc, Principum fuorum gcnealogiasac 

ftemmata dcfcripta habcrc,quae , cum fc orTert occafio, recitant coram 

ipfis Principibus. Plura dc iftius cognitionis utilitatc pcrinde acnc- 

ceflitate congeri poiTent,quje confulto prxterimus: hoc tamen filcrc 

ifierat.inittom. nefas quoda Gra:co fcriptorc traditum eft, Oratorietiam c([e ncceiTa- 

suf,r. riam,maxime cum virorum illuftrium clogia acpanegyricos aggredi- 

tur,inquibus artis eft Rethorica? natalium attingcrcorigincs, & ma- PRjEFATIO. 7 

iorum obicer oxfta perftringere : Aut enim refpondiffe nohilitatt pulcrum trit , Sj^U-hf-h . 

aut humiltus genui iliu(lraffe faBts. Quo fpe&ant ifta Paulini Noiani Epi- 

fcopi fcribentis ad Scverum: Opinor (sr hoc ad cumulum dwin* gratia perti-. p»»hn.. *?ift. i<& 

nere, quod fanelitatem laudandam de laudtbui generii pradicare ordior. Sed bnnc f ' ,>ili} * 

erdin^n non a Rethoricis infitutts magis quam de Evangelicis exemplts ufurpan do- 

cltlj.mks Lucas mthi tefiii ctt , qui baprifl* beati mentum ah originis clantate de- 

texuit. Et mox : Et uxor s inquit t illi erat de fiiiabui Aaron. Auxit meritum 

Sacerdotis commemorata nobilitate conjugii; ft) laudaturus 'vitam i genus 4nte lau- 

davit, ut 'venerabtlior exijltret, qui fanttts parentibus refponderet fanflttate inge~ 

nita, ctuafi qiutdam juftttia baredttate, &c. Habcnt igitur viri praTertira 

nobiles in recenfione familia? fua; fere fempcr quorum laudes pr_di- 

cent : habent in avorum revocata memoria, quafi pras oculis, virtutes 

pr.Tclaraque gefta qux imitentur , quorum etiam gloriam vendicare 

fibi fas crit , n ab iis non degenerent. Nen extranea jecletur exempla, cui c*$*d* y 

domefltca fuccdunt magna pr*c< nta , inquit Senator. 

Verum Genealogicx fcientix non minime infirmavit auctoriratem 
inepta ac infulfa quorundam Scriptorum impudencia, &en renis,quam 
fibi fabulas confingendi arrogarunc, licencia. Primi autem plusarquo. 
in hoc fcribendi genere fibi Poetx indulfere, Theogoniis, feu Deo- 
rum genealogiis confcriptis , quibus omnibus pradvit quodammodo 
Orphei Poetse antiquiflimi Theogonia, cujus ipfemet in a Argonauticis '^•^" , - 
meminit, qusque laudatur a. Fulgentio & Tzetze ad Lycophronem, *«■'*#«. /1*. j. 
qui prauerea obiervat quam is conicnpiit Theogomam a Muiaro rura- t*«*.«i» l?«/£« 
tum , vel certe mutuatum. b Ejufdem funt argumenti libri Mufxi l'l*rt.i» Vr <,- 
altcrius Athenienfis, c Epimenidis, d Dromocridis, c ^milii Macri, & Tu cm i,b.x. 
aliquot alii, quibusidem lemma ab iis praefixum cft. f Theogoniam d ?*&«*.««».*; 
etiam confcripfit Hefiodus , quam Acufilaus cmendare aggreflus cft. < *&*<*&. 
Dcnique ad ld icnptionis genus rererri poiiunt eorum qui de Dns in- unmtAff. 
fcribuntur Commentarii , ac e Graecis quidem, s Simonidis, Clcan- TilZt.sniit. 
this, Orapionis, Anriochi, Seleuci, Theophrafti, Apollodori,& alio- 

rum aliquot; e Latinis veroHygini prarfertim Augufti liberti. h Eun- ^f^'" 1 ^ 

j u r j u 1 r ■ rrr • p iis " 

dem prauereaHeiiodum Heroum genealogias conicriplme aiunt,quo- 

rum natales ab ipfis Diis arceflit :. atque hi funt Gcnealogi «smv^k/ , quo- ^J deiJa '- 

rum mcminit Tullius, ubi de Diis agit ; qui fcre femper invicem di- t*»f*». «» An. 

fcrepabant 3 utobfervat Paufanias. Mirum itaque videri non debet, '* c 

fi Afclepiades in libris de Grammatica gencalogiam hiftoria? fabulofae AV.< r -\* l tGr*m. 

accenfuit ; cum ver„, partes tres artribuat : priorem quidem, quae in ^pwS.^T* 

laudibus ac elogiis Deorum , Heroum & virorum illuftrium verfatur : f 1 ?*****!** 

altcram,qua! locorum ac temporum cognitionem fpeclat: tertiam de- 

mum, qu_ res ipfas geftas commemorac. Quod vcro ad falfam feu 

ficticiam percinec , unicam fpecicm ftacuit Genealogiam , quod ejuf- 

modi,quas diximus, Theogoniis ftudium plus asquo cuncl:i imperti- 

rcnt, quas Joannes Chryfoftomus cas cfle opinatur genealogias, quas cbryfijhm i»i, 

damnat Apoftolus ut mera figmenta, &: quar fua. artate ver„-ne dXcni tp ' fi '" fr '"'' 

an falfse, inutiles agitandi controverfias occailones prarberenx. 

Hifce fane fabulofis genealogiis vidcnrur adfcnbi pofle, quas de an- 

tiquis majoris BritanniarRegibus contexuereAnglici aliquot fcripcores, ^'f; %*J™f' 

quoium ftemma ab ipfo mortalium parence aufpicancur, quibus non 

admodum cura; eft, an in fidtitiis generationum gradibus, quos fta- 

tuunt,duorumauc trium millium annorum mtcrcedanc anachronifmi» 8 PR^FATIO. 

xikvimJniiiw. Ejufmodi etiam fuiit ftcmmata alia, qua? hujus fsculi Graculi, omni 

pofito pudore, compofuere, i>bi Imperatorum, aliorumque gentis fuac 

procerum, a quibus fe prognatos fruftra perfuadere conantur, indices 

genealogicos ab ipfo perinde Adamo confinxerunt. 

Enimvero ionge ab hocce fabulofo fcriptionis genere abeft illud quo 

- in ftemmatibus contexcndis hodie utimur. Nihil quippe temere vel 

abfque probatione ingeritur: in delineandis, vel potius iirmandis ge- 

nerationum gradibus domeftica adhibentur monumenta, vel diplomata 

cx Regiis aut Monafteriorum tabulariis defumpta, vel Scriptorum de- 

nique cujufque a^tatis profcrunturaudtoritates. Qua? porro ipii aggre- 

dimur ftemmata, non ea funt, ut tabulis antiquis compluribus fulciri 

queant, cum provincias ac regiones, quas Imperatores vel Principes, 

quorum in hocce opere perftringuntur natales aut elogia , olim poiTe- 

derunt, nationis prorfus barbara?, & implacabiiis domefticorum docu- 

mentorum hoftis impcrio hodic fubjaceant , qua?que veteris Chriftia- 

riorum pietatis quicquid fupereft monumentorum delere amat. Ea- 

propter non tam genealogia? in eo cxarantur,quam familiarum defcri- 

ptiones , cum qux ad genealogias confcribendas necefTaria funt,defint 

monumenta. 

Scitum autcm in quo differant apud Latinos Gens 6c Familia : ut 

cnim Gentem variis conftantcm populis , nationem appellabant ; ita 

poftmodum Familiar,qua; diverfis conftarent ftirpibus, id nominis ad- 

fcripferunt : familiam vero proprio nominc appellarunt ftirpem , qua: 

a communi ftipite dcrivaretur : quod quidcm vocabulorum difcrimcn 

ttjtus. attigit Feftus , fcribens gentem MUam appetlari , qi<* ex multu familits cot.fi- 

citur; quia in JE.IH gente alii Pati, alii Ltgures t Cati 3 Lamta , Tubtrones 

dicebantur, qui totidcm unius gentis vel ftipitis formabant familias, 

cum cx eadem haberentur gentej unde & Gentdes ex eodem venttt om ei- 

dem Fcfto nuncupantur, non tamen ex eadcm familia, cx qua qui crant, 

Liviusiib.tf. Familiares appellati. Hocce pranerea difcrimen firmat Livius, cum ait 

*7 > . ISaficam orationem habutjfe plenam njens decortbus , non commumter Corne- 

suet.inNerone. h* gentis , fed propna famtlia fua. Et Suetonius, ubi ait ex^ente Domitta 

saimtjtusinobf. duat familias claruijje , Corvinorttm (jfyf Mnob&rborum. Contra. Gra;ci fyof 

*io H k.T' C ' P appellarunt, <p^.tcla* vero quod Latini gcntem. Ejufmodi igitur do- 

nenr.vufiusad mefticorum documentorum defectu , uti cosimur publicis , veterum 
ntft. Eu/eb. ub. . r ., . „ ,., . p r .* . 

w-7. icilicet & recentiorum Scnptorum hbris, cum ad hrmandos Princi- 

pum , quorum exarantur ftemmata, cognationum gradus; tum ad eo- 

rum recitanda gefta, & accuratam temporum quibus vixere, obiere, 

vel regnavere, obfervationem. Ne vero in recenfendis iifdem, qui 

fubinde laudantur, Scriptoribus abrumperetur fermonis contcxtus, ad 

marpines locos remittere fatius vifum eft : qu.T quidem fcribendi ratio 

quibufdam minus fortaffe probabitur , ut qui non adco inaufpicatum 

fore opinantur Scriptorem, dum abfurdum nihil, aut a. vcroabhorrens 

commemorat, ut ex fe fidem intcgram non obtineat a lcgentibus; ne- 

que ut inutiles duntaxat ejufmodi Audtorum refpuunt citationes , fed 

& perfuafum habent non cas apponi , nifi ad unicam multifariae lc- 

clionis oftentationcm. Quicquid fit de aliis , longe nobis fane aliud 

cft confilium. Ut cnim hoc fcribendi generc uteremur, impulit om- 

nino viris cruditis fcecundum , quo vivimus , farculum , qui nifi ad- 

fint ccrta rcrum pofitarum argumenta, haud temere fidem commo- 

danc P R JE F A T I O. 9 ' 

dant fcribcntibus: cum pra?cerea fcripta ipfa feu jurc fcu injuria ar- 

gaendi licentmm fibi quifque ultro arrogct. Hac igitur mcthodo Jftjf^?' 

utenti licebit cum fandto Iiidoro ha?c prsfari: Sic^ua cxbis difplicuennt t 

crrorilus meis paratiorvenia erif, quia non junt referenda adculpotmcoe titulum* 

dequibus teftifi:atio adhibaur autlorum. Quod fi profecto fcriptores fama; 

fuar folummodo hac in re confulcrent, res ipfas velut e penu fuo de- 

promptas, velut ctiam certas ac minimc controverfas ledtoribus ob- 

trudercnt : cum id confequercntur , ut laudarentur ipfl tanquam au- 

ctores primarii, cum honoris id gcnus contra fibi praxidant, locis 

unde qux fcribuntur deprompta iunt indicatis, quos cuivis libcrum 

crit confulere: cum ncmo fere quantumlibct literis imbutus vel om- 

nia fciat, aut legerit, aut IecTrorum denique fcmper mcminerit. Ve- 

rum ut quodinmanibus eft opus fcriptorum audcoritatibus fitmaretur, 

ca potifTimum caufa fuit, quod cum minime intcgrae in co edantur 

hiftoriae, fcd eorura , quorum ftcmmata deicnbuntur, elogiaduntaxac 

perftringantur, ad ipfos fontcs rcmittere lectores vifum eft, unde re- 

rum qua? leviori attinguntur calamo, fufiores poffint haurirc harratio- 

ncs, quas cxteroquin prolixiorcs dari compendioia aux ex profeifo 

hic initur ratio non patitur. Utcunquc fit , eo confilio, quod dictum 

jam fupra, ita univerfum hoc opus digeftum eft, ut quoad prxcipuos 

viros, quorum apud Byzantinos hiftoricos paifim mentio injicitir^ 

commentarii viccm prasftec, fingulorum indicacis natalibus ac digni- 

tatibus, perfonifque ipfis cjufdem fxpc nominis ac cognominis ab 

invicem difcretis: quod quidem abfque horum ftemmatum prsefidio, 

vcl ccrtc nifi adhibita diligcnti cura aifequi alias haud pronum eiTct. 

Atquehocargumcncoreponimus iis, qui fcriptionis noftrx inftitutum 

aut improbare volent, aut elevare, quod ex veteribus fcriptoribus ac 

recentionbus concinnata & contcxta, nihil fere videatur continere no- 

vi, & quod ab ipfis fcriptoribus cuivis non liceat expifcari- Quam- 

vis enim hoc quadamcenus inconfeifo haberi debeac,acque adeo ple- 

raque eorum quar in hifcc occurrunc commencariis , ab ipfis rerum By- 

zantinarum j aliifque fcriptoribus efTe mutuata : prarterquam tameri 

quod nova ac facili methodo digeruntur, infunt etiam in iis complura 

ex fcriptis codicibus, tk. cx aliquot vecerum cabularum monumencis 

deprompta. 

Ut huic dcnique Hiftoriae Byzantina? parci lux major affulgeat, ipfum- 
queadornecur opus, Imperacorumquorumftemmata defcnbuntur, ad- 
junximusnomifmata, quodmutuamfibiopem videantur impendereac 
depoicere. Atquc idquidem eo lubentiori animoanobis fufceptumeft, 
quod pofterioris^arvi nummorum cognitio, vel certe inveftigatio ab 
Antiquariis, &c ejufmodirerum ftudiofis neglecla hactenus fueric, feii 
quod male formacas figuras exhibeant, infulfafque, ac incptas infcri- 
ptiones, feu qu6d nihilin fc fere contineant, quod ad arguta & inge- 
niofa veterum nomifmatum amigmata accedac,quod jam alibi mo- 
nuimus.-fedcumquicquid ideft ad ipfas Auguftorum Conftantinopo- 
Htanorum familias pertineat, literatis omnibus jucundam rcm forc 
confidimu.s, fi ad plcniorem rerum Byzantinarum illuftrationem , ea 
quantivis pretii nomifmata hic exhiberentur. Hxc autem iuppedicavic 
locupletiflimum Regis Christianissimi rei nummaria; Gazo- 
phylacium, Viri illuftriffimi ] o A n n i s BaptisTje Colberti 
Fa.mil. c Byz s ant. B io PR^FATIO. 

RegiabintimisSecretis&: Confiliisnutu, 5c V. C. PetriC a rc av n 
Biblibthecae Regia^ejufdemque GazophylaciiCuratoris mericillimi 3c 
docriflimi beneiicio, additisnon paucis ex ipfius D. Colbert i, vi- 
rorumcjuc aliorum clarifKmorum pinacothccis, in quibus laudcm prar- 
ciouam mereturvir admodum eruditusR. P.Claudius duMoli- 
net S. Genovefa: Parifienfis Canonicus Regularis, qui non contem- 
nendum ui Monafterii fui ap'^ neglcctorum hactenus xvi infcrio- 
ris nomifmatum numerum congcffir, & pro fua humanitate gratan- 
ter nobiicum communicavit, de quorum utilitate vel cognitione ge- 
neratim in eo quod poft Gioifarium noftrum ad Scriptorcs media: & 
inhma? Latinitatis nuper edidimus Syntagmatc fuse fatis diflfcruimus, 
ab hocce opere, quod vix rum fpes eiTct in lucem aliquando proditu- 
rum, divulfo. Sed accidit poftmodum ut curante eodem Viro illu- 
ftrimmo Joanne Bapti sta C o l b er t o, fumptibus regiis du- 
dum noftra cura mxs incifa inferioris Imperii nomifmata in manus 
noftras venirent; cvutvirrei literaria: inprimisftudiofus Ludovicus 
B illaine, Typographus ac Bibliopola Parifienhs, hujufce lucubra- 
tionis editionem ultro amplecreretur. Quod quidem Syntagma licet 
commodiori fortaffis loco hic defcriprum legeretur, quandoquidem 
femei publicijuris fa6rum prodiit, rurfum typis mandare haud viium 
eft operae prerium, cumillud in laudato opere lcdor, fi tanti videa- 
tur, poilit confulerc. 

Caeterum licet hand fperncndam Auguftorum inferioris aevi no- 
mifmatum feriem exhibeamus, aliouot tamen extare non diffitemur, 
qua; aut ad notitiaffl non venerunt, aut noftram effugerunt diligentiam, 
aut denique poft a:ri incifa eadem nomifmata, ab aliis cxarata vcl dc- 
icripta funf. Ne quid igitur in his lector dcfiderct, in corum quam 
damus defcriptione, a nobis omiifa , vel ab aliis deiineata, vel nude 
ctiam duntaxat dcfcripta, fuis locis infcrimus, afteriico notata, cum 
id pagina patitur; fed& indicamusqua:in laudata DilTerracione dere- 
ccntioris lmperii nomifraatibus, vel ab aliis ex profclfo aut obiter 
cnucleantur. Hic porro monendus lcctor, in delineandis iis nomif- 
matibus hancnos rationem fecutos, utquocics lmperatorum imagines 
feu rlgurJE vel in veftibus, vel in diadcmatibus, vel deniquc in infcri- 
ptionibus quidpiam divcrfum prarferrcnt, totjes anticas illas nummo- 
rum partes recudi curaverimus. Horum autem, qua; damus, nomif- 
matum magnicudinem, quomodo folent vulgo antiquaria: ejufmodi 
fupellecrilis ftudioii, tnplicemexpreliimus, majorem fcilicet pcr l.me- 
diam per n. minorcm per iii. id eft primam, fecundam, 6c tcrtiam. 
Medalliones vero (quorum ingens omnis gcneris numerus ex unica 
Regia Gaza deprompcus, Regiis aufpiciis, Sc cura ejufdem illuftrifli- 
mi Colberti, cleganrifTima fcalptura, &c in tabulas grandiorcs 
arneas incifus propediem luccm videbit)littcra m. ut mctaila , aureum 
per av. argentcum pcr ar. arrcum pcr m. denotamus. Dcnique Impe- 
ratorum iconcs acimagines, quotquot ex veccribus Grarcanicis tabel' 
lis_,aucex manu dcicnptis, vel etiam cditis codicibus nanciici licuit, 
incorum elogiis fubinde inferuimus, quod ad Hiftoriam Byzanrinam 
llluftrandam non minime conducant, & excarum infpeccione obicu- 
ra: interdum Antiquitati lux affulgear. «T< & & iS A * Ci »2» »V * * * »V i\ & <!> A * A v&, * to A * iS> lk ftr J> & * ffi » A i* u * S * 

?fj -r r6 € ■ - *~-9 \'S t;« ttf vfi 3* ' 9 -| t Tt* tT'» ti* ^» m» Cg -t- «S ir<- -T» iT* >|j »» ri» -p ■?& ■?& s» 

5 .^iaaUaiii» s:j ■vUiidjni -^«^io^ii naiiaiH iii . fi>3fa Sf&STairaSttlira .-"lii Sfiira^Q £i^ INDEX TABELLARUM, 

quxadhuius operis,atque adeo rorius Hiftoria: Byzantina: 
illufirationem, in eo pailim inieruntur. 

Oua cx tis nomifmata, Imperatorum Conjlantinopolitanorum complccluntur , c\egiis 

impenjis Jcalptaj ac dcjcripta- Junt. 

In Farniliis Byz>zntinis & Dalrnaticis. i. FO r t u n a Urbis Confhnti- 
nopolirana?,/» tpjo Ubnlimme. 
Constantini M. familia: 
nomiimatum tabclla I. pag. 13 3- 


Tabclla II. 


pag.iy 


4- 


Tabclla I II. 


p«g- *7- 


5- 


Tabcllal V. 


pag. 19. 


6. 


Tabclla V. 


pag. 2 1. 


7> 


Tabella V I. 


pag. 23. 


S. 


Tabclla VII. 


n- z $- 


9. 


Tabclla VIII. 


pag. zy. 


10. 


Tabella I X. 


pag. 29. 


11. 


Tabclla X. 


pag. 31. 


12. 


Tabella XI. 


P*g« 55- 


*5- 


TabellaXII. 


P a & V- 


14. 


Tabella XIII. 


P a &37> 


15- 


TabellaXIV. 


pag. 39. 


16. 


TabellaX V. 


pag. 41. 


»7- 


I v 1 an i Impcra 


roris nomif- 18. 
19. 

10. 

21. 

22. 
23. 
24. 

l 5- 

16. mata. />--£. 52. 

Valentiniani Imper. fa- 

milice nomifmattim tabclla I. 

T a i- 54- 
Tabclla II. pag 56. 

TheodosiiM. Imp. .familias 

nomilmatumTabella I. p- 61. 

Tabella 1 1. p< ! g. 63. 

Tabella III. pag. 65. 

TabcllalV. ? ll g- 6 7- miimata. pag. 77. 

Zenonis Imper. nomiimata. 

pag. 81. 
Anastasii Imp. nomifma- 

ta. pag. 84. 

Jus tini utriufque, & Jus t j- 

n 1 a n 1 nomifmatum cabclla I. 

pag. 88. 18. Tabella 1 1. pag. 9O4 

29. Tabellalll. inquapra?tcrea con- 

tinentur Gothicorum Italiar 
Regum nomifmata. p-ag 93. 

30. Tabella I V. in qua defcribuntur 

aliquot nomifmata Resum 
Francia?. p*<r. 94. 

31. Tabellx in quibus defcribuntur 

Justiniani & Theodo- 
kje uxoris imagines. p. 97. 

32. Ti berii Imperatoris nomif- 

mata. pag. 102. 

33. Mauricii Imperatoris no- 

miimata. pag. 104. 

34. Phoc£ Imperatoris nomifma- 

ta. pa?. 109. 

55. Heraclii Imper. familire no- 

mifmatum tabella 1. p. uz. 

36. Tabella I F. pag. 114. 

37. Tabella 1 1 f. p a g. n6 

38. Leonis Ifaurinomifmara. /7.123. 

39. N 1 c e p h o r 1 Gericralis nomif- 

mara. pag. 127 

40. Michaelis Rhaneabenomif- 

mata. par ng 

41. Michaelis Balbi nomifmaca. 

pag.1^1. 

42. B a s ili 1 Macedonis familia:no- 
miimata. pag. 138. Leonis M. Imp. familia? no-' - 43. Eudoc ije Auguftar, Leonis & Alexandri filiorum ima- 

gincs. t a $- l 19* 

44. Joannis Zimifca; Imp nomif- 

mata. pag. iji, 

45. Ducalnal familia? nomifmata. 

p*g M9- 

46. Rom an 1 Diogcnis, & Eudo- 

paz. 162. 

B ij* c le lma^ines. 47-Nicephori Botaniata? imago 
Deipara*. pag.163. 

48.ComnenicjE familiar nomif- 
mata. pag. 168. 

49. Ang blorum familia; nomif- 

mata. pag. zoi. 

50. Balduini II. Imp. CP. Bulla 
aurea. pag.z\6. 

LascariCjE familia: nomif- 
mata. pag.ziS. ftantinopoleos divife per re- 5 1 - 
5* Paliolo.gorum & Resum Serviasnomifmata. pag.z^o. 

53. Michaelis Pala?ologi,THEO- 

DOKJE UXOris , &C CONSTAN- 

tini fllii imagines. pag. 133. 

54. Manuelis Pala:ologi,HELE- 

NjE uxoris & filiorum imagi- 
nes. pag. 141. 

55. Joannis Palxologi Imp. num- 

mus Pifani Pi&oris. pag. 146. 

56. Infignia Rcgum &Toparcharum 

Dalmatiae. pag. z6-j. 

In Conftantinopolis ChiHianx 
parte priore. 

57. Byzantinorum nomifmatum ta- 

bella I. 
58.Tabclla II. 
557. Bofpori Thracii defcriptio,& Con- giones. So.Conftantinopoleos defcriptio ex 

Bondelmontio. 
61. Columna; hiftoriata? delineatio* 

pag.yS. 

In Conjiantinopolis Chriftianx 
parte po(leriore. 

61. Sophiana^Ecclefia? profpectus ex^* 
tcrior. antepag.t. 

63. Ejufdem afdis ichnographia. 

64. Ejufdema:dis profpe&usinterior. 

65. Ejufdcm aedis profpectusalterex- 

terior. pag. 5. 

66. AmbonisS. Pancratii Roma? , de= 

lineatio. pag. 69. 

67. S.Caefarii funus. /^- 77« 
6$. S. Joannis Baptiftae caput utiAm- 

biani colitur. pag. ioo* 

69. SSS.Bafilii, JoartnisChryfoftomi, 

& Nicolai imagines. pag.uo» 

70. S. Grcgorii Theologi, & parcn- 

tumacafriniumimagines.^.iz^; 

71. S. Stephani, S. ^catharina? , & 

S. Thccla» imagines. /^g. 137. 

71. Sanctarum Parafceves, Barbara?, 

& Marinae imagines. pag.t^. 
FAMILI^E FAMILIiE 

AUGU STJE 

BYZANTINjE. 

S E U 

STEMMATA IMPERATORUM 

CONSTANTINOPOLITANORUM, 

Ex Grsecis ac Latinis fcriptoribus , veteribufque 
monumentis accurate defcripta: 

JjTUlBVS ACCE DVNT 

Eorundem Augujlorum lconts aliquot, ex tabellis Cjracanicis , 

ac Codicibm manufcriptis. 

Practerea Nomifmata aurea, argentea, a^rea, a Conftantino M. ad 

Conftantinum Dragazen,ex Regis Chriftianiffimi aliorumque 

Gazophylaciis , per fingulas familias digefta. JFamil. Byzanf. B i; 12. 

a 

INDEX STEMMATVM 

IM PE RATO RVM C NSTA NTINOPOLITA NO R%JM, 

Qua in boc opere defcri&ttntur. 

I. Familia Conftantini M. A. 

I I. Familia Joviniani A. 

1 1 T. Familia Valentiniani A. 

I V. Familia Thcodofii A. 

V. JFamilia Lconis M. A. 

VL Familia Zcnonis A. 

VII. Familia Anaftafii A. 

VIII. Familia Juftini & Juftiniani AA.' 
I X. Familia Tiberii A. 

X. Familia Mauricii A. 

X I. Familia Phoca: A. 
XI L Familia Heraclii A. 

X 1 1 L Familia Leonis lfauri A. 

XIV. Familia Nicephori Gencralis A. 

X V. Familia Michaelis Rhangabc A. 

X V L Familia Lconis Armcnii A. 

X V 1 1. Familia Michaelis Balbi A. 

X V 1 1 1. Familia Theodora; A. Theophili Imjp. uxoris. 

XIX. Familia Bafilii Macedonis A. 

X X. Familia Romani Lacapcni A. 

X X I. Familia Niccphori Phocae A. 

X X 1 1. Familia Sclerorum. 

X X 1 1 1. Familia Joannis Zimifcas A. 

X X I V. Familia Argyrorum. 

X X V. Familia Argyrorum Italicorum* 

X X V I. Familia Ducarum. 

XX VII. Stcmma Ducaginorum. 

X X V II I. Stemma Comnenorum. 

X X I X. Stemma I mperatorum TrapezuntinorUm ex gentc Comncnica. 

X X X. Stcmma Comncnorum Arianitarum. 

XX XI. Familia Comnenorum Sabaudica. 

XXXII. Familia Angelorum. 

X X X 1 1 1. Familia Angelorum Drivaftenfis. 

XXXIV. Familia Angelorum Nivernenfis. 

XXXV. Familia Branarum. 

X X X V I. Familiar Impp. Conftantinopolitanorum cx gente Francica. 
X X X V 1 1. Familia Lafcarica- 
XXXVIII. Familia Vatatzarum. 

X X X I X. Stemma Comitum Intcmelienfium in Liguribus, qui Lafcari- 
cum cognomcn affumpfere. 

Stemma Palarologorum. 

Stcmma Marchionum Monferratenfium ex gente Pateolo- 
gorum. 

Familia Pala!ologorum Biifypatorum. 

Familia Cantacuzenorum. XL. 


XLI. 


XLII. 


XLIII. FAMILI,£ CONSTANTINI M. NOMISMATA* 13 
8 iij 14 FAMILI^E AUGTJST^ 

FamilicT Constantini M. Imp. Nomifmatum Tabella I. CONSTANTIUS CHLORUS. 

constAntivs caes. [onflantitfs laureattts. 

providentia avgg. tAldificium, fett cafira 

prator^a, uci vulc Occo , infra ,pr. 

*f m corSna cjuercea aut laurea , tn medio nummo. 

CONSTANTIVS nob.caes- C 'onflantitu laureattu- 

GENIO POPVLl ROMANI. CjcniUi ntidw, dtX- 

tra pateram ,fintflra cornucopu ,fitb patera,ftel- 
lnla, infra , st. Marcianus Capella 1- i. Populi 
gcnio, ciim gtntraUs pofcttur ,fupphcant , & untff- 
qttifaue gubematori propno dependit obfequium- 

GENIO POPVLI ROMANI. GeniUS , tft fuprA t 

Jtans ante aram accenfam , infra .ric 
principi ivventvtis. Jmperat. palttdatus 
fians , dtxtra Jpiculttm , Jimslraglobum , tnfra, 

PROM. 

pietas avgg. Figura militaris, fimfira Jpicu- 
lum tenens, dextra figttram fiolatnmertgtns, in- 

fra, ptr- Vide Triftanum p. 395- 
felix ad ventvs avgg. n n. Figura fiolata 

fians , dextra labarum , tnfra , k y z . 

SACRA MONETA AVGG ETCAESS NN. Dea 

M°ntta , dtxtra bilanccm , finifira comncopia , 

infra , st- 

salvis avgg et caess fel kart. Figura 
fiolata, dextra papavera,finifira fticas, mfraj f. 

MarcianusCapella lib- 6.de Carchagine: In- 

elyta pridern armi* , nuncfelicitate rtvcrenda. Ec 

Porphyrius in Paneg. 
JSJunc fc feliccm , nttnc fe fttb nomtms arct 
Ttttam , qttod Karthago dtctu venerabtle gtfiat. 

VideTriftanum co. j.p- 8 6. 252. 

TORTVNAEREDVCICAESS NN. FigUra fio- 

lata , fiwslra cornu Amalthta , dextra gubcma- 

cttlum : ad pedes rota, ad latera, b ,*, infra, t R. 

cqnstantiVS nob caes. Conflantitu cnm cafide 

& hafia. 

genio popvli romani. \}tmus flans ante 
aram accenfam , infra ,plg. 
concordia Miinv m.- Dtt* figttra mtlttarts 
(tantes , tenentes globulum cttt tnfiflu figttra alia, 
utriciue fertttm porrigens , mfra , pr. VideTri- 

ftanump-3 9 5- 
constantiVS nob cAES- Conftantitu laurtatiu, 

fintfira cijpcum, dtxtra eretta, 

cenio popvli romani. Gemm flans antt 
aram acctnfam , ad lattu-, a , mfra , plc- Vide 
Triftanum p. 392. 
coNSTANTivs nob c. Conflantttu cum ceronara* 

d,ata - v , ,. ■,■ • 

VNDIQVE Victores- lmp ■ habttu mtlitan , 

& palttdatiu jlans , dextra globttm , fimslra ha- 

ftam ,mfra, v. Similis Cypiac infcripcionisoc- 

curric Numeriani Imp. nummus- VideOccon. 

p. 5 11 - 

PROVIDENT deor. Figura ttolata fedens , 

dtxtra bactllum , finiftra hafiilc , ad pedes glo- 
httltts , mfra , 1 1. Vide Triftanum p. 3 94. 
v in corona qutrcta , in mtdto nttmmo , tnfra , 1. 
VOT x FK- tn cerona qutrcta, in medio nttmmo. 
Id eft, Vota Dtccnnaliorum, & Ftltx Karthag». 
Vide Triftanum. 
coHSTANTivs nob c. Confiantins lattrcattts. ViCTORiA sarmat. Cafira fratoria , infra, 
cpatttor figttra tx/gua antearam. Ad hanc viiilo- 
riam referri debec quod cradic Anonymus Vale- 
iianus, Coi^ftancinum cum belloSarmaticocum 
patreprima miliciae exercerec rudimenca , ;#f«- 
nifq, ccjucftris mihtarct,ferocem barbarum capillis 
ter.tts raptum ante pedes Galerii Imp- adduxifie. 
virtvs militvm. Caflra pratoria, ut/upra. 
In cabella fecunda collocatur. Vide Triftanurrt 

P- 397- 
constantivs nob c- Conftanttus cum corona r*- 
diata, habttu Cenfvlari >: dtxtra fcipionem, rat tnfi- 
fitt acjutla. 

VirtVs av gg. fpoliainterdaos captivos, ih~ 
fra , b. Ex cabella fecunda. 
dn constantio nob c. Conflanttus laureattu. 
principi ivventvtis. Iwp. habitu milita- 
rt ftans, dcxtra Jpiculum , finiflraglobum, tnfrhi 
prom. 
imp c )constantiys pf avg. Capttt nudum Imp. 
laureatum. 

riDES militVm. Figura flolata fedens , dex- 
tta fcrtum , fintflra fignum mtlitare , tnfra , rT. 

* FL VAL CONSTANTIVS NOB C 

PROYIDENTIAE CAESS. ts£dificium i infrk , 
RQ^OCCO- 

* GENIO POPVLI ROMANI. OcCO. 

* vot x. m corona cjttercca , tnfra , ff. Occo 

* VICTORIA BEATISSIMORVM C A ES S- Vltlo- 

ria fedens cunt clypeo, cttt mfcript. v o t x . O cco. 
imp constantiys pf avg- Imp. cttm cajfide i 
(piculo, &dypeo. 

VIRTVS AVGG ET CAESS NN. Imp. tqtttS, ff 

nifira clyptum,dextra fptculum mdues capnvoi 
contorcjuens , mfra , n o s. 

* fides militvm. Ftgura ftolata ftdtns , dtx- 
tra labarum , fimftra fignum tnilitart , mfra * 

ST. OcCO. 

* FIDES MILITYM AVGG ET CAESS NN. Ft* 

gura fiolataftans , v.iraqut manu tentns fignutn 
militare , tnfra , a q£- Occo. 

* SACMON VRB AVGG ET CAESS NN. Dta Me* 

ntia, infra , ap. Occo. 
*A k^nctantioc k. Imp. laurtattfs. 

F igura fiolatafpoliu mfidens , dcxtra vicloriolam 

cum fcrto ,fimftra hajtile ,ad latsra , l. h. Vide 

Triftanum p. 398. 
divo constantio pio. Imp. velattfs & laurea- 

tus. 

memoria felix. Ara,mter duaj aquilas , in- 

fra,vhn. Conftantii ^nd-iaint ,qua: in hoc &C 

fequencibus nummis defcribicur, accigcre Por- 

phyrius m Paneg. & Eufeb. 1. $. Hift. Eccl. 

c. 26. 

Ead. infcriptio , & eadent Ara , fed alteritu fi~ 

gur<e , mfra , plc. 

consecratio. Ara , ctti infiflit aqttila , mfra, 

plc. 

Dl VO CONSTANTIO AVG. Imp. VtlatUS. 

memoria divi constanti. Templtfm, ctti 
tnjiflit acjutla , infra , st . 
DiVo constantio avg. Imp. lattrcatus. 
consecratio. Aqtttla ,infra , plc. BYZANTIN^. V n 
-F. Oiffart diUn. etjcu/p. t6 FAMILIiE ATJGTJSTM Familis Constantini M. Nomifmatum Tab. n. DIVO COSSTANTIO PIO PRINC. ConfiantttiS VeU- 

latus & lanreatus- 

MEMORIAE AETERNAE. AqUila^ infrit , E I. 

Alium proferunc Trift.p. 399. Sc Pat- p.448. 
ejuidem infcripc. inquo Leogradiensefridcus. 

BIVO CONSTANTIO PlO PRINCiPI. ConfiantiuS VC- 

latus & laureatus- 

REQVIES OPTlMORVM M ERlTOR VM. Flgtira 

ftoiata fedens y dextra protenfa ,finifira bactllttm, 
tnfra , rp. 

reqvies optiMOR m e rit. Eadcm figura ve- 
lata , mfra , PR. 
IMP MAXENTIVS DIVO CONSTANTIO ADFINI. 

(enftanttus veiatus. 

aeterna memoria. Templum cui tnfiftit A- 
qmla , infra , m o sTH. Quod ConftanchChlo- 
ri adfinis memoriz , in benevolencias & necef- 
fitudinis argumencum prseftitic mnummoMa- 
xencius , id lpfumpaulb ancc pra:ftkerat Maxi- 
miano focero , in nummis alns , qui hofce cha- 
racteres praeferunt : Divo Maximtano patri 
^JMaxenttus Aug. & Imp. Maxentnts divo 
Maximtano focero. Quod eciam teftatus eft in 
filium , Imp- Maxenttus divo RomtUo Aug-fiiio. 
Hic omiccimus duos fequentes nummos, qui in 
tabella proxima defcripci^func , uc & Helenae 
Conftancii uxoris, quod in cabella decima quinta 
rurfum ii defcribantur. 

FL. MAX. THEODORA. 

Ft. MAX. THEODORA AVG. ThtodoYa. 

pietas romana. Figttra muliebrts infantft- 
lnminmanibustenens. Vide Triftan. p- 420. & 
Pacinum p. 450. 

CONSTANTINUS M. 

constantinvs NOB c ae s. Confiant. lanreatw. 

VIRTVS AVGG ET CAESS NN. ConftanttntU 

eattes.finifira clypetsm temtts, dextra fpiculum tn 
dttos captivos vibrans , infra .n, 
VIRTVS avgg et caess nn. Figttra mtli- 
tarts gradiens , dextra hasiile, fimftra fignttm mi- 
litare ad humerum , infra , aqJ_. 
perpetva virtvs. Figura mtlitaris gradiens, 
dextra hafifle ,fimfira clypeum , infra , st. 
conservatores kart svae. Ftgura fio- 
lata fians m tempit porttcu , dextra ac fintslra 
ificas aut papavera , tnfra , KA. 

HERCVLI CONSERVATORI CAES. FlgUra 

nttda, leonem ftijfocans , tnfrk , str. Vide Tri- 
ftanum p. 518. & Pacinum p. 464. 
*■ Badem mfcnptto. fttpiter fians , tnfra , smal. 
Patinus p. 464. 
gloria exercitvs. Dtta fignr* militares cttm hasiili & clypeo , interduo figna milttaria: 

tnfra , plc al. shhb.<j/. pcons alius untcutn 

fignuw mdaare prtfirt. 

constantinvs nob c. Consl. galeatus , dextra 

equnm freno tenens , fimftra clj/pecm > m tjuo efiffi& 

ditm. figurt fiolata. Vide Diiferc. n. 14. 

beata tranqvillitas. Cipptu in qtto fcrt- 
ptttm , Votis xx. fnpra cippnm globtts t infra t 

TRO. v 

FL val constantinvs nc C ' onfi ■ lanreatus. 

geuio popvli romani. Genins dextra pate- 
ram adaram pretendens , finifira cornncopia , ad 
lattu , n . infra , p l c . 

principi iWentvtis. Figttra militaris pa- 
lndatafians , dextra & fintfira duo figna milita- 
riatenens , ad latera, s. a. mfra , ptr. 
marti propVgnatori. F ' igura mditaris gra- 
diens , dextra hafidc , fintfira clypettm , tnfra , 
ptr. 

* imp constantinvs avg. Imp. cttm diademate > 
dextra fafcem ipictttorHm , vel fagitiarttm , vel 
deniqtie quatttor fceptrorttm , tit vttlt Triftanns t 
finiftra jpictilttm , vel fceptrnm- 
10V1 conservatori. fttpiter nttdtts ftans , dex- 
tra globttm , fimftr a Iptatlum , ad latera , htnttla, 
&b. tnfra, smal- Triftan. p.jip. 

constantinvs avg. Imp. lattreatns. 

sarmatia deVicta- Vitleria fians ,dtxtra 
palmam.fintfira fpolia^ pedc captivttm proterens ' , 
tnfra y vTK- Vide Pacinum p. 466. Conftan- 
tini M. de Sarmatis viccoriam, poft bellum 
Cibalenfe narranc Zofimus lib. 2. extremo, 
Eufebius de vica Conftancini lii?. 4. cap. 5.6. 
& Sozomenus lib. i. ^ap. 8. Hanc eciam atci- 
gic Porphyriusin Panegyrico: 
Tantorum merita fiatues captiva ttopaa 
Vittor Sarmati* totiens. 
flellum lllud Sarmacicum peractum annis 315». 
320- 321- &321. ex variis legibus Codicis 
Theodofiani coliigic Jacobus Gocofredus: vi- 
ctoriam verb Sarmacicam faftis infcripcam 6. 
Kal. Aug.docemur ex Buchenano Kalendario. 
Badem mjcnptio & figttra , tnfra , s 1 r m . 
providentia avgg- tAldtficittm , cm tmmi^ 
rtet fteilnla , tnfra , ptr. al. ptre. Vide Anto» 
Auguftin- dial. 2. & Pacinum p. 466. 
£ad. tnfcriptto& fignra, tnfra ,smne. 

DN CON STANTI NVS MAX AVG. detnde, VOT 

xx. tn corona qttercea , tnfra , smhb. 
constantinvsavg. Captit nudttm ConFlanttni 
cnm diademate ex lapiHis- 

DN CONSTANTINI MAX AVG. dcmdt > TOT 

xxx. tn cerona cjuercea , infra ,smhb. 
virtvs avgg ns- tAZlificium cui tmmtnet ftch 
la , ad lattu , £ , infra , con . al. p const. mm 111. BYZANTIN^E. ^— « nx 
-P. Gijfart drlin. et jculp . ratnu. Bjzanti iS F AMILI^ Familia: Constantini M. 

FL VAL CONSTANTINVS NOB C. Confl. laureatUS. 

tlvr natal fel. In corona quercca. Vide 
Diftert. n. 41. 

* pmtr ppp cos iiii procos. Figttra multe- 
bris fedens ,finiftra baculum , dixlra . ■ . infra^ 
ptr. VideSpanheimiump. 711. 

* conservatori africae svae. Figurato- 
gata ftans , dextra labarum, ftntftrd cornucopix 
tnverfum ,fub pcd^ibtts anmal ,mfra, N. & sff. 
Occo. 

constantinvs a Vg. Imp- cttm gaiea, dextra Jpi- 
cutum ad humerum , ftnfira cljpeum. 

prihcipi ivventvtis. Irnp.habitu mdttari 
palndattts ftar.s , dcxtrd globum , ftniftra haftami 
ad lattts ftellula, infra .pln. 

cOnstantin vs avg- Imp- galeattts. 

beata tranqvillitas. Ctpptttin quofri- 
ptum V t 1 s xx. fupra ctppum giobtts , cui im- 
mintnt tres ftetluia , mfra , sir» al. ptr. al. 
plc. al. plcn. 

Virtvs exercit. Tropbdstim tnter dttos ca- 
pt.ves , ad latera t. f. tr.fr a , ptr- al. str. 
Vide Patinum p. 459 466. 

* £ad. infcript. labarum t» crucem deftnens , a cjHO 
pcndet ftparum, tn cjuofcnpt- v ot x x. interduts 
captivos , mfra , pln. Tnftan. p. 550. 

* sapientiaexercitvs. Altareciu mltuattt- 
fidet , ad lattudextrum chpetts ,ad Jimjirum ga- 
lea, m medio fceptrum feu hiftile , mfrk, as. 
Triftan. p. 552.. 

saecvli felicitas. Cipptts fuftmens circn- 
Ittm , tn quofcript. avg- ad latera, p. r. trt- 
frk, s. 
bonstantinvs avg. Imp. cum dtadematc radia* 

to , dextrdfctpionem cut imminet acjuila. 

beata tr anqvillitas. Cifptts , utfupra t 

cumead.infcrtpt. adlatera > F- R- tnfra , plgn. 

constantinvs max ayg. Imp- cum diadematc 

tx laptllts. 

victoriae aVgvsti. Figura Jiolatafedens , 
dextra Jptcas , fimftra eernucopix. , k tergo vjito- 
ria fertum ejus capiti imponens. Victonarum 
ejufmodi coronas porrigentium crebra in num- 
misvihturdelineatio.Saluft.l.i- apud Non.c. i. 
Tranfcnna dcmiftum vitloria fimulachrum cnm 
machinato ftrepitti coronam capm tmpontbat. 
victoria gothica. Figura ftolata& galea- 
ta Jpolns infidens , fintftrk hafttle , dextiam por- 
rtoitvtcloriit fertttm ojfercnti, & caprivum addw 
centi. Vide Zozimum lib. 1. pag- 6S0. Vitam 
Conftantini lib. 1. c S. Anonymum Valefian. 
p. 474. 476. & Calendana Hervagianum $C 
"Bucherianum , prid. Non. & j. Id- Febr. 
secvritati perpetvae do nn. Figura 
wnltcbns cipp» mmxa,intcrduos capavos , dcx- 
tram capttt apponens , fintftra tenens fciptenem. 
SPES pvblica. Labarumcujus haftile m Chri- 
ftt monogramma dcftntt , mfiparo tresglobuli ,f»b 
labaro ferpens, ad lattts , a- tnfrk , cons. Vide 
Baron. an. 32.5 . n. 206. Grctzer. p. 1803. Sa- 
dam in Append. ad Anton. Auguft. &c 

.* salvs reip. Pons , cm infijitmt tresftgura , pri~ 
ma mdttari habitu , haftam dextra : fecttnda, vi- 
ttona finiftra trophaum : ttrtia fupplicis , fub 
ponte Dannbu ftuvii ejfgics , cum infcr. dan V- 
bivs. Ant.Auguft. dial. 3. Thevetusl.19.c4. 

* FELICITAS PERPETVAAVCETCAESS NN- 

Imp.fedens paludattu , cui adftant du&ftgurt mi- 
litares- Vide Stradam p. 17}- Occon. p. 53 S. 
constantinvs max avg. Iir.p. cnm diadtmatc 
tx laptlii*. 

victoria constantini avc. ViBoria 
fpolns infidcns , utr.i^uc manu cljpeum tenet , 
tjuem fuftentat geaiHi > tn qnoftrtpt. voi x x x . 
infik, smnc. AUGTJ ST^ 

Imp. Nomifmatum Tabelia iii. 

Ead. infcriptio. Vicioriaftans , dextra trophaum, 
ftniftra palmam , ad latera, Chrifti monogram- 
ma , & x x 1 1 • infra , s m A n . 
gloria romanorvm. Figura ftolata & ga- 
lcata.Jpoliis inftdcns , dextra globum , cut tnftftit 
vttlonola , fintftra fcptonem ,infra , coNs. 
gloria exercitvs. Du& ftgurt mtlttarts 
cum hafta & clypco , tnier duo figr.a mtlttaria , in- 
fra , smnl. Vide Anton. Auguft. dial. 1. Bar. 
an- 311.11. 16. & Grecz. to. 3. 1 i. c. 6. 

CONStANtlNlANA DAFNE. Vltlori* fedtnS* 

dextra fapiont lnntxa, lava laurum , ad latus 
dextrum , trophtum , ad pedes captivus , infra j 
cons. Vide Jac Gotofredum ad leg. 1. Cod. 
Th. de Aqua-ductu- & Valefium ad 1. 19. Am- 
miani,praeterea Bar. an. 350. n. 14. Od. Stra- 
dam p. 114. Gretzer. to- 3. lib.5. c 31. Occon. 
p. 537. Patinum p. 466. &c. 
Iibertas pvblica. VtEloria ttavi i»fis~ient, 
mracjut ms.n: • fir ttm , mfra , cons. 

EXVPERATOR O M N I V M GENTIVM- FtgtrtA 

militarif fpolus mfidens inter dt-.os capttvos , dtx- 
tra globum cum vtttortola ,fint(lra haftili mntxa. 
Vide Lampridium in Commodo; 
Vota pVblicA. Dea- /fis ifians cum fifiroi 
VideTnftanum p. 534. & Patinum p. 465. 

SALVIS AVG ET CAESS FEL KART- FlgurA 

muliebw ftans , dcxtra papavera , ftniftra fru- 
tlus , infra , n. VideTriftan. p. 535. 
CQNstaNtinvs pf avg. (aput lonji. laureaturru 
secvritas reipvblicae. Fignramultebrist 
fimftra cippo mmxa ,dextram capitt apponit, tn- 
fra , t B . 

soli invicto CoMiri- Imp.miHtari habi- 
tn & paludatus , dextra labarum , finftra fci- 
pionem , cut adftat figura nttda Jertum tapitt lOt- 
ponens , tnfra , AQ^, 

Virtvs exercitvs gall- Figura nuda & 
galeata gradtens , tnter duos captivos ,dtxtra ha- 
fttle , ftntftra trophtum ad hv.merum , infra, sis. 
virtvs avgvsti. Leo plena facte , fuprk , 
cUva , infra , P A R l . 

victoria constantini avg. Vittoria 
ftans mter duos capttves , dextra fertum , fini- 
ftra palmam , tnfra , sm ts. 
victore avg n votis. Vicloriafpaliisir.fi* 
dens , clypeum tenens , cuimfcr. \oi x mvl xx. 
hutc adftattrophw.m mter i.capttvos, tnfra, pT. 
GLORIA EXERCITVS gall. Imp. habitu mi A 
btari eques, dextram protendens , infra, ptr. 
Vide Diifert. n.53.54. 

FEHcitas reipvblicae. Imp. habitu mili^ 
tart pro iribunah fcdens , cut adslant duo miiites, 
tnfra dua ftgura ftexis gcmbus ceram tribunali , 
infra , PTR. 

* felicitas avgg nn. Ftgura ftol.ua fedcns , 
cum ftellula, infra , pln. j£reus. 

PRINCIPIS PROVIDENTI SSIMI- CippUS, Vtl 

ctlumna , cut mftsltt aqutla vel notlua , cipp» in- 
fcript. SApientiA. ad latcra, galea , & clj- 
peus cum haftili , infra, parl. Vide Triftan. 
p. 53 f. & Patinum p. 116. 
principi ivventvtis. Itr.p. habitn ittilitari 
fians , dextra fpiculum ,finiflrd glebnm , tnfra, 

PTR. 

saVdivm romAnorVM. Trophttum , ad ctt- 
jus pedes mulicr fedens , dextro mmxa braihtt » 
infra , franciA. v. Diifert.n, 55. 
S'milts mfcr.&ftgura, infra, alemannia. 

CAVDlVM REIPVBLICAE. Imp. paludatUS 

f.a.n , dextra giobum porrtgtt figurx mtiitart 
txigtta, att; go aiflat alitr parvutus, tcfra.vtK. 
secvritas avgg. Figura mulicbrts cippo tnnt- 
xa , ad Luus si'. tlr.la , mfra , pl m. 

* felix processvs cos vi, V.Spanh- p.705. BYZANTIN^. f9 TV 
P. Gjffart dtLn. a jaup . Tamil. Bjzmt; lO F AUILIJE AUGUSTi Familia: Constantini M, Imp. Nomifmatum Tabella i V, MATRI CONSERVATORI- FigUra Wllltarit 

ftans ,dextra haliile , fintflra clypeo tvwxa.ad 
iatera, t. f. infra, ptr. Vide Patin. p. 464. 
concord milit. Ftgnra milttansflans, utra- 
que rnanu dno figna mihtaria , tnfra > p l n . V lde 
Baron. an. 307. n. 15- Patinum p. 4J 9- 
Virtvs militvm. <is£dificium , mfra , ti. 
VOTis MVLTis x. Vicloria flans, cljpeum , 
cni infcript. VictoriAAVG. cippetnniXumte- 
ncns. 

felicia. J>hiattior pttcruli , cjuatuor anttt tem- 
pora defignantes , infra , T E M p R A • 
VBIQV.E victor. Figura militaris paltidata 
ftans , dextra fpieulum , finifira globtim , ad pe- 
r des dno eaptivt yinfra ,ptr. Vide Triftan. p. 
536- & Pacinum p. 465- 

imp constantinvs avg- Imp. cum diadematc ex 
uitiombus. 

victoriA avgg NN. Vicloria fians , dextra 
fertum .finifira palmam > tnfra , trs. 

constaNtinVs p avg. Cenfi. galeattts, dextra 
(btculum adhumerum ,/inifira cljpeum. 

adventvs avg. Imp. eques dextram preten- 
dens,fi»ifira fciptonem , a tergo fiellula , ad equi 
pedes , capttvus, infra , pln. Vide Calendar. 
Bucherian. 15- 11. Kal- Aug. Sc 4- Kal. Noy. 
Complures Impp. nummos cum ead. infcript. 
habentOcco, Strada, Spanheimms, & alii. 
comiti avgg nn. Ftgura Solis nuda fians, 
dextra glebum , finiftrafctpionem , a tcrgo ftellu- 
la, infra ,pln. 

marti conservatori. Caput galeatum- 
Vide Triftanum p. 530. 

imp constantinvs pf avg. Conftant. cum ga- 
lea , cui adptclum Chnflt monogramma. 

victoriae laetae princ perp. Duttvi- 
clori<tfiantcs, tenentcs cljpeum, cut tnfcript- v o t 
VB..fub clypeo, cippi jpecies , tnfra , asis. Vide 
Anton. Auguft- dial. 1. Baron. an. jiz. n. 31. 
Gretz.to. i.de Crucelib.i. c. 51. to. 3. lib. 1- 
c 6. 

imp constantinvs avg- Imp.laureatm. 

soli invicto comiti. C ' aput Solis cum co- 
ronaradiata. VideTrift. p.532. & Pat- p.464. 
prattcrea Paffionem S- Caloceri Mart- n.i. 
10VI conservatori. Fignra nuda fians , 
dcxtraglobum cum vitioriola > fimfira hafiam, ad 
pcdes , aqutla rofiro fertum tenens , a terge e , in- 
fra , sis. Vide Patinum p. 459. 

imt constantinvs avg. Imp. cum camelauci», 
dcxtra fpiculum ad humerum- 

soli invicto comiti. Ftguranudaradiata, 
dextram protendens > finifira fiagellum , tn currt* 
triumphali fedens , infra , ptr. 
* genio pop rom. (fenitu fians ante aram , dex- 
tra pateram > fintfira comucopia , infra , plc 
al. pln. 

smp constantinvs pf avg. Caput Confiantini 
nudum- 

gloriaperpet.Dx^ vifioria gradientes, dex- 
tra fertttm , tnter utramaue fiat iabarum , infra, 
rp. ?Vndat pacis. Figuramilitarisgradicns, fi- 
r.iftra trophdnm ad humernm > dextra captvuin 
per capillos trahens , tnfra , rp. Vide Triftan. 
p. 539 & Patinum p. 465. 
constantinvs p f a v g ■ (aput Conft. laureatum. . 
conserv vrb sv AZ.Templttm,in cujusme- 
dio feu janua , exigua figura , tnfra , tt. 

* marti conservatori- Mars galeattu* 
dtxtra hafiam,finiflra cljpeum , ad latera, t. F» 
tnfra , ptr. yfireus. 

IMP CONSTANTlNVS PF AVG- CapUt Conft. UH- 

reatum. 

marti pAtri trovv gh at ori. Frgura nu- 
da galeata gradtens , dextra haftile ,fintfiraclj- 
peum , ad latera , s • A . wfra , pt R. 

MARTI PATRI CONSERVATORl.F^»"- 

dagaieata > dextra hafiile ,ftuifira cljpee inmxa^ 
adlat. s- A. infra , ptr. al. pln. 
marti conservatori. Caput galcatum* 
Vide Tnftan- p. 530. . 

* Ead. tnfcnptto. Afars gradivus, dextra JpicU- 
lum , fintflra fcutum > ad lat. s. A. tnfra , pt r» 
i€reus. 

soli inVicto couiTi. Figura nuda radta- 

ta ifimftra globum , ad tat. t. v.tufra , sARL. 

al. ptr. al. pln. al. plc Vide Cholium Sc 

alios. 

principi ivVentvtis. Imp.habitu militart^ 

paludattuftans, dcxtra jptculum, finiftr a globum» 

ad lat. s . A . mfra >ptr. 

Sad. infcriptio. Figura mHitaris ftans , utracjUt 

manu duo figna militarta, ad lat. s. A. infra » 

ptr. 

secvrit perpet dd nn. Figura muUebris 

dextramad caput erigens ,fintfirk hafitle , & cip- 

po tnnixa , mfra , p l c • 

si-qr optimo PKincivi. Triafignamilitana, 

tnfra , hostq^ 

CONCORDIA FELIX DD NN . Dti* fig ur£ mi ~ 

litares cum hafidt , dextras jungunt, tnfra > PLC 

CONSTANTINO P AVG BAP NAT- FlgUra Wl- 

litari-s paludata fians , dextra glebum , Jintfira 
hafiili inntxa > mfra , p l c . 
Claritas reipvblicae. Ftgura nudaradia- 
ta , Jimftra globum , ad lat. s- P. infra > PLN. 
Vide Triftanum p. 539. & Patinum p. 465. 
coNstantinvs max av g. (aput Conft. cumdta- 
demateex LaptHis. 

CONSTANTINIANA DAFNI. TjpfU Ht in allO 

ejufd. infcnpt. Tab. }. 

IMp CONSTANTINVSMAXAVG. CafUt Conft. glt- 

leatum. 

VICTORIAE LAETAE PRI N C I PV M . Du* VI- 

clonacLypeum fupra cifpumteneites , in quo tn- 
fcript. vot pr. mfra ,st. 
* imp constantinvs max pf avg. Imp- gle- 
bum dextra tenens , ctti infifttt vifioriola • 

SALVS ET SPES REI P VB L I C AE . TrCS figM'<C.y 

una provtncia flolata & radiata dextramlmp. te- 
nenti globum cum vtlienola porrigens , a tergt 
tnUona fertumcapttt Imp- imponem. Occo. •b&SSS* BYZANTIN^E. u. 
£. Giffart deJln. et Jculp C iij iz FAMILIJ AUGUSTjE Familias Constantini M. Nomifmatum Tab. v. jMP CON3TANTINVS MAX AVG. Imp. CHm CamC- 

lancto , dtxtrd fpiculum ad humerttm. 

VICTORIAE LAETAE princ Dh& viiioris 
cljpeum chi irifcrtpt. vot VK.fupra cippumtc- 
rtcntes , tnfrd , ptr. Vide'Triftan. p. 54.5 • & 
Patinum p- 466. 
constantinvs max avg. Capttt Confiant. cnm 
dtademate ex lapiHii. 

GLORIA SAECVLl VIRTVS C AE S A RI S. Fl- 

gnra nuda galeatA fpoltts mfidens , finifird hAfttlt 
tnmxa, chi figura militArts globnm ciuavts ra- 
diAtafet* phoentx tnfifiit , porrtgit , ad cnjtts pe- 
des efi caws , infrd ,vk. 

IMI> Fl VAL CONSTANTINVS PF AVG. CApHt 

(onftantim laurcatum- 

ICVl CONSERVATORI AVGG. Flgttra ttttda , 

dextrd globum cum viitoriola , fintfira haslam , 
ad pedes acjuttacum fcrto mroflro, infra , sMAT. 
soti \itwicToFigurA ilolata & palliata, fi- 
mfira caput homtnts tcnens,ad lat- z.». ir.frd, 

ANT. 

dn constantinvs pf aYg. Contt. cttm diademate 
ex Iapillts. 

victoria avggg. Jmp. habttu mtlttari ,dex- 
tra labarum , fintiir a globum cum viiloriola, pedt 
cApttvum proculcAns , ad latcra a . r . infrd , 

KONOB. 

*virt exercit. dnplcx xx. cuifigura tnfiftit, 
fintfira globttm tenens. Gretzer. I. r. c y. 

H VAL CONSTANTINVS PF AVG. CapHt nudum 

Conflantttii Uureatum. 

iovi conservatoRi aVgg. Tjptu ut inalio 
ejufd- mfcript. mfrd , mkVT. 
fel temp reparatio- Imp. hahttu mditari 
N nAVi infiftcns ,dcxtrd globum cui pkaentx tnfiftit, 
finiftrd labarum , d tergo viitoria tmvim rsgens, 
infrd , pt. 
i)N constantinVs pf aVg- Imp. cum diadcmatc 
' ex unienum f.lo duplici. 

victoria avgg- Imp. habttn mtlitari ,dcxtrd 
labarum , fiwftra glebnm cum vtiloriola , pede ca- 
pttvum proterens , wfra ,trobs. 
victoria avgggg- FtgurA muliebrts fcdtns , 
dextra vtilorioUm, fintfirA hasitle, tnfra, con. 

*DN CONSTANTINI MAX AVG- 

salVs reip. danvbivs. Pens fuprd Da>tH- 
bium, cum tribusfiguns. Occo. 

VICTOR CONSTANTINVJAVG. lmf. lAHrCAttH. 

debellatori gentt. Imp. habttu militAri 
tcjucs fpicttlum in captivum contorcjuens , infrd, 
barb arr. Vide Eufeb- lib. n de vita Conft. 
cap. 1 9 . & G nuer. 1 5 9 . 6 . 1 S 4 . i . 

Caput nudttm Conftantim laurcAtum, abfejue infcrtpt. 
VictoriA constANtiNi av g. Ftitoriafpo- 
lits mfidens , ctjpeum cjuem genius fufitntat tt- 
rtenSfCut infcnptum , vot xxx-mfrd , smnc. 
constantinvs avgVstvs. FiUoria gradiens, 
dextrdfertum ,fimftrapalmam. 

Caput nudum Confiantim diadematum, nbfquc infcri- 
ptione. 

gloria constAntini Avg. Fig H ra mihtaris, fintftrd fpolia ad hiimerum , dextrd captivtim per 

captlloi trahens , fimftro pede captivum altcrum 

proculcans , infra , s 1 s . 
Caput ntidum Conflantini laureAtum, Abfcjue inftri- 
ptione. 

constantinvs a\g. fuprd , corolU laureA 4 

mfrd , smants- 
* victoria constaNtini avg. Fiiloria fpo- 

liis tnfidens , clypeum , cjuem fuftinet gemtts , in 

quo fcriptum vot x x-x. tnfra , sm nc. Aureus. 
Caput nudum Conflantim cum fafctA. 

CONSTANTlNVS CAESAR. TrCS fplCA. , fuplk 

flelhda , tnfrd , R. 
Capnt nudum Conftantwi cum fafcta. 

crispvs caesar. V itloria grA^tens , dextra 
fertum ,fin>fird palmam , tnfra , Si R M- 
* constantinvs max ayg- Imp. cum diadcmatc 
ex duplict umonum fllo. 

iVl crispvs ncb cae- (rifptts ctim diade- 
m.ite , cljpeo Cffpiculo. Spanheimius p. 6S%. 
^imp constantinvs pf aVg. I-mp. cum corcn* 
rAdiatA. 

CRISPVSET CONSTANTlNVSlVN NOBB CAES. 

Crtfpvs & Confianiwm cnm diademAte , infra, 
si s. Spanheimius p- <58i. 

i>OP romanvs. CAput Conft. laurcatnm > cum cor- 
nucopia ad humerum. 

cons. navts , m fallor ,duabus turribus tnftrtt* 
ila. Vide Patinum p. 465- 
coxsA.fuprd ilella , inceroita quercea. 

vRbs roma. Caput galeatum- 

Lupa cum Reme & Romulo ,fupra , dueftelluUi, 
Idem ttpus , tnfrd , vfo^ai. trp. al. trs. 

constantinopolis. Caput gaUatum , cum haftili 
ad fimfiram. 

VictoriA aVgg nn. FigurA muliebns fedens, 
dextra fptc.u , fimftrd cornu Amalthe& , a tcrgg 
vtclorialaurcam capitt imponens. Vide Triitan. 
n. 557. & Cholium p. 1 Si. 
Yictoria avg. r.avts tn mart , in cujus puppi 
figura fedet , itt rnedio cuo figna tnilittrtA , cum 
remtotbtu , mptippt vtiloriola cum haftilt & ferto. 
VitdoriA dextrd haftde , finftrd cljpeo tnmxa, 
pede roftro navis ir.ftftcnte , ttfird . t R o s . 

* RESTITVXORI ORIENT. I IgUTA \ mtlltariS gA- 

leataftans,fi>nftra h.ifiile , dcxtrd figuram coro- 
natam & ingcnua prccumbentcm erigens , d terga 
cAptivus. Oct- Sirada p. 181. 

* gloria exercitvs. Ubarum definens m lit. 
v. mter duas figu>as militAres , cum haftili CTclj- 
peo. Gretzer. to. i-'lib. 2. c. 37- J"i. 

* MEMORiA v-Etix.Ara interduas aquiUs ,in- 
fra,vTK. Cholius pag. 7. Vide eundem pag. 
27S. 

DM CONSTANTINVS PF AVGG. CapHt Conft. <VcU- tum- Figura currui a cjuAtuor cquis traito mfifiens * 
dextram alteri manui pomgens , fuprit >fiell»U, 
infrd ,s'mans. in alio , snanb. Vide Baron. an. 
3 3 7. n. 18. Anton. Auguft.dial. i- & Triftan. 
p. 418.55}. WM 33 Y Z A N *PI N /£ li PAVJ^TA VT 
M FAMILIiE AUGXJSTiE 

Familise ConstaNtini M. Nomifmatum Tab. vf. Idem tjpm qm tnpriori nummo, abfque JJella, in- 
fra , smanr. 

jjV constantinvs pt avg- Caput velatum- 

Figura muliebru fians , ad latcra, Vn.mr. »«- 
/Vti^smnlb. VideTriftan. p. 553. & Diirert. 
n.69, 

FAUSTA. 

PLAV mAx favsta avg. Augufta. 

salvs reipVblicae. M ulicr ftans , infantu- 
lum tnfinu tenens. Vide Patinum pag. 468. Sc 
Stradam p. 185. 

spes reipVblicae. Sad.figura, tnfra, ptr. 
Secvritas reipvblicAe. Mulier ftans , 
dzxtra laurum ,/knftra Lmbnm tuntcA ttncns, in- 
fra , ptr. 
* pietas avgvstae. Icon pietatis finiftra puc- 
rum ad humerum tenens, pnerulo altcri ntfcie 
quid pomgens , utraque manpt tllnd excipttntu 
Ex Gazioregio- VideSpanh. p. 639. & Oct. 
Strad. p. 174. 

MARTINIANUS. 
dn martiniano pp avg. Imp. cum ctrena ra- 

diata. 

10V1 conservatori. fupiter nttdtu ftans » 
dexera globnm cum viclonola , finiftra haftam , 
ad pedesaquda fertttm roftro ttnens , a tcrgo fo- 
vis , captivus , tnfra , S A N B . 
dn martinianvs pp avg. Imp.cttm corona ra- 

diata. 

iovi conservatori. Idem typw qui fupra, 
a tergo fovis tn medio nummo , xm. tnfra , 
smna. VideTriftan. p. 474-&Strad. p. 179. 

LICINIUS. 

* liciniVS nob caess. Licinitts habttHCtnfnlari, 
dextra volumcn ,finiftra fcipiontm. 

CONCORDIA AVGG dd nn aet. DuafigUrA 
tnilitarcs palttdata , fintstra haftam , dcxtns itr.a 
globttm tenent cut mjifttt vtUortola , utriquc" fer- 
tttm porrigens, inter tttrttmqne cippm fcu ara tgni- 
ta &ftelluU,cHi infcr. vot pv. Ex Ocl. Stra- 
da p. 178. 

liciNivs avc. Imp. cum corona laurea. 

VICTORIAE LAETAE PRINC PERP. Du*Vt- 

ilorta cljpeum ctppo tnfiftmtcm tenentes , cui infcr. 
Vot x.tnfra , pr. 
ticiNivs p avg. Imp.galeatus. 

virtvs exercit. Troph&um intcr dttos capti- 
vos , tnfra , ptr. 

VAt LICINIANVS LICINIVS PF AVG. Capttt Htt- 

dum & laureatum lmp. 

genio imperatoris. ^enim ftans , dextra 
pateram ,/tntftra cornu AmaLht*. , \nfra, mkV. imp licinivs avg. Imp. laureattu , dextta fulmen, 
finiftra haftile. 

iovi conservatori. fupitcr cum fulmtnc & 
fceptro, aquila infidens.Wide Patinum p.4J5>« 
imp liciniVs AVc Caput nudum & laureatun* 
Iwp- . 

dn licini avgvst i.deinde voT xx. in co- 
rona quercea , infra , sa. 
imp licinivsavc. Imp. laureatus , habitu Ctnfu- 
lari. 

IOVI CONSERVATORI AVGG. Jupiter , Ut fu- 

pra , ad pedts palma, a tergt e. mfra, smn. 
VideCholium p. 64. 
imp licinivs avg. Imp. laureattts. 

10V1 conservatori. Jupitcr aquil* infidcnsi 
infra, parl- Vide Ant. Auguft. dial. 5. Tnft- 
p. 4S5. Sc Patinump. 459. 
concordia militvm. Du<t figura ftantes , 
ahera ftvlaia, altera nuda cum haftili , gltbur» 
tnm vitloriola ttnentes , fub gltbo ftcllttla, tn- 
fra, kii T. Vide Patinum p. 459. 
virt exerc. Vailnm ,cut injtftit figura ,ftni- 
ftra globum , tnfra , ts- 
imp liciniVs avg. Imp. laureatus , habitu Confn- 
lari- 

providentiae AVGG- tAZdificium , tnfra , 
SHHB.V1deTriftanump.485). & Henr. Noris 
de duobus Diocletiani & Licinii nummisp.55. 
IMP licinivs avg. Imp- galeattu. 

Virtvs exercit.Z abarum tn cnJHsfipart tn- 
fcript.VOT xx. tntcr duos captivos* al, ad lat. 
vA-mfra , ptr. al. bsis. VideTnft. p. 484. 
romae aeternae. Figura Jtolata GTgalcat* 
jpoliis mfidens, cljpeum tencnt,in quo infcript. 
Vot V- adlatcra , p. r. tnfra , rs. 
iMp liciniVs pf AVc Imp. laHrtattti. 

cenio pop rom. (jcntus ftans , dextra patt- 
ram ,fmiftra comucopas. , al. ad latcra ,i,i, al. 
s. c- infra, pt. al. ptr.W. pln. 
soli invicto comiti. Sol flans , ftntfiri, 
globum , mfra , mostq. 
IMP liciNivs pp aVg. Imp. utfupra. 

spqr optimo principi. Trta figna militA- 
rta, tnfra, ps. 

Vota pVblica. Figura fcminuda sIam > dcx- 
tra globum. 
IMP licinniVs pf avg. Capnt nndnm & l*Hr~tA- t 
tnm Imp. 

6enio avcvsti. (jcnius ftans % dcxtra globum 
tnm vitloriola, finiftra cornucopnt, tnfra, AN«. 
al. smk. Vidc Tnftanum p.i8z. 
* imp lic licinivs pp avg. LicmtHs laureatHS. 
iovi conservatori, fufittr ut fupra , k 
tergt H.tnfra, sis. « VII B Y Z A N T I N M. *X VII 
-P. &i$fa.rt dilm. et stulp. Famil. Bjzjnt; iG F AM ILI/E AUGTJ ST^ Familke Constantini M. Imp. Nomifmatum Tabella V 1 1. IMP FL Cl LICINlVS PF AVG. C aput Imp. nttdnm 
& Uureatum. 

iovi conser vatori. fupiter nudus flans , 
Atxtra futwcn ,fl ttftra hafiam , ad pedcs, aqui- 
la cutr. Jcrto , a ttroo 'jovis , aH, mfra , i. 

IMP C VAL LICIN LICINIVS PF AVG. CapUtlmp- 

fnninm &' laurcatum. 

10V1 conservatori. Jnpher tit flupra , a 
tergo , nb. ir-fra , smn. 

IMP C VAL LICINIVS PF AVG. Imp. CUm diad.C- 

fii.it c ra lidto. 

iovi conservatori. Imp- flans ttt fupra > 
ad pedes captivus , a tergo , xiii- mflra , s M K E • 
* genio avgvsti. (jenius calathum fiorum tn 
capne deferens , fintftra cormicopne , dextra pa- 
teram , fv.b qua ara- Triftan. p. 481. 

.* LIClNlVS AVG OB DV FILII SVI. LlClHll pro- 

tome, plcna facte , abfque dtademate. 

IOVI cons licini AVG. fhptter fedens , fi- 
ttijha hailam , dexira vtttortoUm , ad pedes a- 
m.it a cum ferto , m tribimaii cui infidet jnpitcr, 
fcnptum , sic x sic xx- infra , smnT- Au- 
reus ex Gazxo Leopoldi Cardinalis Medicei, 
illuftratus ab Henrico Nons Auguftiniano an. 
1675. qui has literas^ ob dv. oblatio devota, 
interpretatur. 

LIClNlUS JUNIOR. 

ticiNivs ivnior caes. Licinius laureattts- 

secvritas reipvblicae. Figura siolata , 
dextram capm apponens , Uva cippo tnmxa , tn- 
fra , tr. 
ticiNivs ivn nob c. C ' aput nttdum Ltctnulau- 
reatum ■ 

caesarvm nostrorvm. In medio nummo, 
Yot V. tn corona quercea , infra sis *. 
vot xii fel xx dp. tn corona qtiercea. 
romae aeternae. Figttra fioiata & galeata 
(po t s irfiicns ,clypcum , m quo fcript. xV. »»- 
fra . rspict- Vide Patmum p. 4.60. 
mciniVs ivn nob caes. Ltcmtm laureatus , 
dcxtra globum cum vitleriola. 

virtvs exerciT. Labarttm , in cujus ftparo 
fcript. vot x- inter duos captivos , ad latera, 
s- n.tnfra, a sis. Vide Patinum p. 460. 
tiCiNivs iVN nob caes. Ltcinius laurcatus , dex- 
tra fpiculum , fimflra chpeum. 

beAta tranqvillitas. (flcbtts cippo infi- 
fiens , cm mfcript. vot XX- infrk, PTR. 
ticiNiVs ivn nob c. Licmius cum fiemmate ra- 
diato. 

virtvs exercitvs. Labarum inter duosca- 
ptivos , in cujus Jiparo fcrift. vot xx. tnfra , 

PTR- 

Sad. mfcript. troph&v.m mtcrduos captivos, ad 
lat- (iellula , ittfra , ptr. 
vi licinivs ivn nob caes. Licinitu laureatus , 
dex.ra glebum cttm vttiorioia. 

CRISPVS ET CONSTANTlNVS CC DuO capitA 

adverfa nuda aiolcfcentum , mfia , siRM,. Vide 
Triftanum p. 492. & Stradam p. 181. 

DN VAL LICIN LICINIANVS NOB C. LlCl». ga- leattis , dextra flaculv.m , fintftra clypeum* 

iovi conserVAtori. Jnpiterfians,cumvi- 
clortola , aquda ,& captivo , ut fupra , a terge 
xiii. ittfra , smnT Vide Patinum p. 460. 

DN VAL LlCIN LIClNIVS NOB C. LlCtniUS UmeA- 

tttsi, Chm jcipione ad Uvam. 

iovi coservatori caess- Jupitcr flans, 
cttm vitlortota & hafldi , ad Utera fcrium , CT 
1. infra , smr. al. smk. 

DN VAL LICIN LlCINlVS NOB C LlClHIUS fimilt 

fere fchimate quo m prtort nummo. 
providentiae caess. i/Edificium , tnfra^ 
nhta. 
ddnn iovii licinii invict avg et caes. 
FrotomA Licmu A. & Licmn C. manibm vitlo- 
rtam Htnque U.uream pcrrigentem tener.tium- 

IO VI INVICT CONSER DDNN AVGET CAES. 

Jnptter mtdtu flans cum hafliti , cui vitlorta ad- 
fiat fertum pomgens , infra , smk^. 

DELMATIUS. 

fl delmativs nob caes. Delmat. laureatus. 

principi iwentVtis- Figura militaris pa+ 
Iudata flans , dcxtra labarum , finifira fcipio- 
ncm , a tergo duo figva milttana, tnfra , Tr. 
Vide Tnftanum p. 495). 
delmativs nob c Ddmat. Uttrcatus. 

gloria exercitvs. Dv.a fignrit militares 
paludatdt. cum baflilt & chpeo , mter fignum mi- 
Ittare , mfra , smtse. al. r*. Vide Tnftanum 
p. 499. Patinum p- 462. & Stradam p. iS(J. 

HANNIBALIANUS. 

fl cl hannibaliano regi. Hannibal. akfque 
dtadcmate. 

secvritas tVblica. Fluvii fignra fcipioni 
tiinixt , cum arundme ,infra , cOnob. Tnftan. 
p. 501- Valefius ad Ammian & Patinus p. 
461. Vide praeterea libelloseditosa Sirmondo 
& eod. Tnftano iuper hoc nunamo an 1650. 

C R I S P US. 

crispvs nobil caes. Crifpus Uureatus, habitu Qori- 
fv.iari , dextra fcipionem cum acjtuia. 

moneta vrbis romae. Tres figura mulie- 
bres , dextra bitancem , fimfira cornttcept£. Vide 
Oct. Stradam p- 1S1. 
* crispvs nob caes- Crijpus eodem fire habittt s 
quo tn friori , dextram protendens , fimsira fctpio- 
ncm cum aqmla. 

salvs et spes xr pvblicae. Figura fio- 
lata fcdens , dextram proiendens , fimfira cru - 
ccm , hutc adfiant du/t figur*. mtluares , tnfra , 
sp. Vide Baron. an. 314. n. 16. tk Gretzerunj 
lib. 1. de Cruce c 8. 

CRISPVS NOB CAES. CrrfpUS UureatUS. 
VOTA PVBLICA. AfcrcuriUS. 

caesarvm nostrorvm. tn mtdio nummo »« 
corona cjtiercea , vot x mfra , t»ar. al. psc. 
al. plgnv. al. psis. Vide Cholium p. 17;. > BYZANTIN/E. 
iS FAMILI^ AUGUSTiE ■Familiae Constantini M. Nomifmatum Tab. vin. cristVs nob caes. Crijptu cum galea. 

Virtvs exercit- Trofhtnm mter duos capti . -vos , tnfra , str. 

A.DOMIHC 1 VM NOSTRORVM CAE5S. Stclla IH 

torona qutrcfd. Chifflet. in Anaftafi Childerici 
p.178. 181. 
\ xvl crispvs caesar. Crijptu laureatw > cum ffi- 
culo & clypeo. 

Virtvs exercit. Labafum in cujus fiparo 
/fnff.voT x- ittttr dues captivos , ad Utera s. 
fh. infra , p 51 s. VideTnftanum p. 568. Sc 
Patinum p. 4^7. 
' ivi crisfvs nob c. Caput nudttm Crijpi Iattre*' 
tum. 

caesarvm nostrorvm. In medto nummo 
inceronacjtiercea, vot ' v • infra > asis. VidePa- 
tmum p. 4.67. 
ivl crispvs nob caes. Crifptu laurtattu , cut» 
fpicnlc&clypeo. 

beata trAnqvillitas. Cipputcuiinfcript. 
V t x x .fuptr appum globtu , cut immtnent tres 
fieiU.mfra > str. al. ptr. Vide Pat. p. 467. 
ivl crispvs nqb caes Crifptu dextra equum 
freno , finiflra fpicuium & cljfpettm tenens. 

BEATA TRANQVILLITAS. ZJt ftpra. 

pl ivl crispvs nob caes. Crifptu laureatus cum 
jpiculo & ciypeo. 

concordia avgg n n. Figura ftolata ft- 
dtns , dextra caduceum ,fimflra corntt Amalthea, 
II ivl crispVS nob caes. Crtfptts Uttreatus. 

soli invicto comiti. Sol ut fupra > ttdla- 

tcra , s. r. infra , ptr. 

claritas reipvblicae. Sol ut in priort 

nttmmo , ad latera , r ■ p . mfra , at r . 

£ad . infcriptio ,fol utfupra , fimflra globum & 

fiagellum ,ad /<w. T. f . infra , at r . 

priNcipi iWentvtis. Figtsra mtiitaris pct- 

itidata , dcxtra fptculum, fimfira glebum, ad lat. 

F- T. tnfra , btr. 

* vbiqve victores. Figura habitu militart 
fians,tnttr duos captivos , dextra hafiam , fini- 
flra globum , mquofcript. vot xx- Occo. 

* alemannia devicta. Aventinus. Vide in 
Conftantino juniore. 

* ALEMANNIA CAFTA. GoltZlUS. 

crispo nob caes. (Japut tiudum (rifpt laureatum. 
Virtvs exercit. Labarum , m cujus fiparo 
fcript. VoT xx- inter duos capttvos, ad lat. c r. 
al- scn, al. s L. al. sfn. infra , plc. al.psi s. 
Vide Triftanum p. 5 9 5 . & G retzerum to. 1 • de 
S. Cruce 1. 2. c 37. .to. 3. 1. 1. c 8. 

CRISPVS nob caei. Cnfpus Uureatus. 

principi ivventvtis. Figura mtlitans ga- 
lcata & paludata, dextra haflile , fimfira cly- 
peum , a ttrgo fertum , tnfra , as. 

dn crispo nob caes. Crtfpus laureatus , habttn 
Cenfnlari. 

VICTORIAE iAET fRINC PERP. DuA Vtlto- riA tentntes ciypeum innixttm cippo > tn cjho fcript. 
-Vot x x . i»fra , p. l . mter dn.is aves advcrfaf. 
dn crispo nob caes. Caput nudum Crifpi lau- 
reatttm. 

virtvs exercit. Labarum in cujus fipart 
fcnpt. vot xx. tnter duos capttvos , ad iat. c 
r. infra , plc. 
* ivlivs caesar. Caput Crifpi laureatum. 

soli invicTo VOMiTi- ( fic ) S»l dcxtra gto- 
bum. ^treus Vefontionc repenus. Vide Petr. 
Franc Chifflet. ln Diifertat. de converiionc 
M. Conftantini p. 189. 

CONSTANTINUS JUNIOR. 

fl constantinVs ivn nc. ftput Conft. abfque 
diademate. 

principi ivventvtis. Vt in nummo Crifpi 

tjufdtm mfcrtpt. 

claritas reipVblicae. Vt innummo (rifpi 

tjufd. mfcript. 

vota Vicennalior. Figura Belata ftdtns > 

dtxtra caput homtnis >finislra fcipiontm- 

caesarvm nostrorvm. Jn mtdto nnmmo 1» 

corona cjuercta .Voi x. tnfra > A s 1 s. 

constantinvs ivn nob c, Cor.fi. laureattts. 

PROVlDENTlAE CAESS. es£dificium > CUt tm~ 

mmet fiella , mfra, str. al. strf. 
* virtvs cae ss. eAsdifictum cum fitllula, ad 
lattra, s. r. tnfra , arlt. al. t const. Vidc 
Ant. Auguft. dial.i. 
constantinvs nob c. Confi. laureatus. 

virtvs caes. Confi. tcjues duos capttvos pro~ 
cutcans. 

romae aeternae- Figura fiolatm & galeata 
fpoliis mfidtns , clypeum tenens Ctii infcript- x V. 
tnfra , st. 

v 1 rtvs A v g g . Vallnm , cui figura txigna in-. 
fiflit ,fints~ira globum , mfra ,tsr. 
Vi rtvs caes s. <y£dificium , cui imminttfiella, 
ad latera s. f. infra, rplT. Vidc Triftanum 
p.586. 

alemannia devicta. VtclorU fians , capti- 
vum pede caicans .dcxtra fpoiium ,fimfira latt- 
rum .infrk , sirm. Vide Baron-an. 363.11. 79. 
& Patinum p. 472. 

cloria exercitvs. Dua figura militarts 
cum hafta & ciypto , mter duo figna milttaria, m- 
fra, smkb. VideTriftanum p. 587. & Patin. 
p. 470. 

cloria exercitvs. Du<tfigur*militarts, tt- 
ntntts hafiam, & fignum mtlitare , inttr Htram- 
cjue cruxad pedes, tnfra , ao s. al. aqn- 
* concordia militvm. Jmp.fians habitu mi- 
iitart , paludatus, cuius capttt immtnet fiellula, 
utraaue mttnu duo Ubara cum Chnfit monogram- 
mate , ad lat. m, mfra , asis. Vide Baron. *n. 
;} 7 .n.J3. • BYZANTINiE. 
3o F AM ILIM AUGU STJE Familiac Constantini M. I VictO.juA caess nn. Viclorta gradiem , 
dextra fertum , fimflra palnam , infra , t s r. 

VICTORlA BEATISSIMORVM CAESS. Fl- 

'« tlorta fedens fuper delphmum , cbpeum tenct , itt 
tpaofcrtpt. v©t v. VideTnitanum p. j 84: & 
Patiirom p. 470. 

CLARITAS REipvblicae. Sol ftans,fintftra 
flagetlum., tnfra , aqt. Vide Patinum p. 470. 
V e 1 qv e VicTORES. Fignra militans palttda- 
taflani, dextra fptculum , flniflra globum , ad . 
pedes dtto captivt , tnfra , t r, 

CONSTANT INVS. IVN NOB CAES. Cenfl. laHreA- 

tus. 

VICTORIA CONSTANTINI AVG. Vrtjeria 

fpolus tnfldens , cijpeum ter.ct in cjtto fcrtptunt 

VOT X. 

VICTORIA BEATISSIMOR VM CAISS. Vt- 

Stona fpvius mfldens , ctjpeum tenet in qnofcript. 

VOT X-. 

H CL CONSTANTINVS IVN NC Caplit nudltm 

Confl-taureatf.m. 

principi ivventvtis. Figura mtlitarispa- 
ludata slans, dextra haflite , flniflra globum >in- 
fra jFTr. 

caesarvm nostrorvm. In medio nummo, 
VOTis v. tufra , qa. 
constantinvs ivn nob cAes. Conft. eum.fa- 

fcia fctt dtademate. 

principi iWENTVTis.i 7 ;^^ militaris pa- 
Ittdata , dextra labarttm , flntflra fcipianem > a 
tcrgo dtto flgna mtlitaria , tnfra ,tr, 
victoria avgg. Ftgura • flolata fedcns , de~x~~" 
tra globttm cum vttlortola, fimftra haftile , ad 
pedcs crux > infra , trs. Vide Trift. p. 5^4. 
constantinvs ivn nob c Conft- laureatus, ha- 

bitu Confulart , dextra globum cum vitloriola ,fini- 

slra ... 

BEATA TRANQVILLITAS. ClppHi Cui mfcYtpT . 

Vot x x.fuper ctppum globus , cut tmmincnt tres 
ftelluU, tnfra , str. Vide Triitanum p. $97. 
& Patinum p. 470. 
* gloria exercitvs. Du<e figura mdttarts 
cum hafla & cijpco , tnter duo figna militaria. 
Scradap. 181. 

virtvs exercit. Labarum in cujits fiparo 
cnpt. vot x. *ntcr duos capttvos, ad latera s 
f k. tnfra, X sis». 
' Conflantim jun. abfcjue infcriptiont. 
constantinvs caesar smante. fupra > 
HeHa. 

Dtt<s protomx. adverfx Crifpi & Conflantini [tt- 
farum cum dtadematt , inter utramqueflclla. 
J constantinvs ivn avg. Imp.cumdtademate 
ex margarttis . 

Victoria avggg. Figura militaris paludata 
ftans , pedc captivum calcans , dextra labarum» 
finiftra glcbum cum vttteriela , infra , t r o bs. Imp. Nomifmatum Tabella i x. 

CONSTANTIUS. 
constantivs nob caes. Caput nudum Conftan^ 

tn ,flctia m coror.a cjttercea. 
ri ivl constantivs nob caes. . Conftantius 

abfquc dtademate. 

GLOR.IAROMANORVM. Dutt figura fiolatA 

Jedentes , prtor dextra giobum citm vtcioriola , al- 
tera fortuna urbis , tttt m noflra Conflanttnopoli 
•defc) tbitur , tnfra .tes. 
*■ £ad. infcript. {'onflantinuf Af. ctm trtbiu filtis. 
Occo. 

* f ehc itas romanorvm. £htatnor arrzati 
& paludatt hafttlia tencrites. Occo. 

DN FL CL v CONbTANTl VS NOB CAES. Capfit nU- 

dttm ^otiitaniii. 

gloria romanorvm. Vtcloria gradiens , 
dextra fertum , fijvflta patmam. 

FL CONSTANTIVS IVN NOB CAES. CapUt nudunt 

Conflanttt laureatum. 
■principi ivventvtis. Fifura mtlttaris pa- 
ludata flans , dc.xtra fptculum , fintflra gtobum, 
tnfrk ,TR. 
fl ivl cqnstAntivs nob cAes. Ctnflantitu 
cum corona radiata. 

Abfcjue tjpo & tnfcrtptione. 
fl ivl constantivs nob c ae s. Conft. laurea- 
ttu. 

■coNstanTivs cAes. Ftcloria gradicns , dex- 
tra fcrtum ,flmflra palmam , tnfra , cons. 
virtvs caess. Ftgura militarts paludata 
Jfans , finislra hafltlc , dcxtra trophxum ca[tivo 
infiflens. 

gloriA exercitVS. Figura ftolata eippo »»- 
mxa , dextra laurum , flmftra hafttle > mfra > 
. con. Vide Patinump. 476. 
virtvs caess. ts£dtficium cum ftella > ad U- 
tcra.s ?.mfra, const. 

* providentiae caess. Idem ddifictum cunt 
flella, ad latira, a. i- infra , smal. al. ATR. 

Arzns- 1. In alio ttreo habeturtantum > f l cos- 

STANTI VS NOB C 

fl ivl constantivs nob c-Confl. laureatus- 

VICTORIA BEATI SSI MORVM CAESS. Vt- 

Horia fpelus tnfldcns , cum cljpeo,cui tnfcript. 
VOT x. 

* concordia mllitvm. Du* flg»r* militarts 
tcnentes vtcloriolam- 

dn constantivs nob c. Csnfl. abftjue dtadematc 
& laurea, a tergo , a- 

hoc signo victor ?ris. FiguramiUtarU pa- 
ludata flans , dextra labarum cut wfcripiun* 
Chrifti monogramma, a tergovttlortadextrafer- 
tum capitt Conflantii tmponens , finiflra palmant 
tenens,ad lattu 111. tnfra > asis. VideAnton. 
Auguft. dial. 1. Baron. an. ?J3-n. 3. Patinum 
p. + 7<J. & Occoiiemp. jji. 552. BYZANTIN^, »* 
P. Giffaft dehn ctfculp ■ 


-% FAMILI^E AUGUSTiE Familia? Constantini M. Nomifmatum Tab. x> Cen&antius laureatm, abfque infcriptwnc. 

COM TANTIVS NOB CAES STQR. fiiprd , CO- 

roiLi .jnercca. 

constantivs caesAr str. fupra ,ftella. 

CONSTANTlVS AVG. Ittlp. CUt» duidcm.UC CX lo- 

pitlis. 

gavdiVm popvli romani. in medio xum- 
tno tn corona quercea , Sic x sic xx. infrd , 
si s. 

GAVDiVM popvli ROMANi. in medio num- 
mo >n cerona quercea > s i c x x s i c x x x . in- 
fra , s i s. 

TRIVMPHATOR GENTIVM BARBARARVM. 

Figura mtlitaru, paludata , laureata.ftans, dex- 
tra fignum mdttare feu labarum , cujus fiparo 
infcrptum Chriftt monogramma, infra, aq^ 
VictOria dd NN aVg. Viftoria Jpoliis \nfi- 
dens, clypcum quem gentus fuftentat , m quo fcrt- 
pxum, sic x sic xx. tnfrd , sis. 
constantivs avg. Tres paima ,fuprd ,ftel- 
la.mfrd, sis- Vide Triftanum p. 678- 

constanu vs pf AVG- Conftanttus cum cerona ra- 
dtata. 

Chrisit monogramma , inter a & n » vel Q^_Vide 
Cholium p. 1S7. 

fl ivl constantiVs aVg. Imp. laurcatus. 

secVritas reipvblicae. Ftgura muliebris 
cippo innixa , dextram capitt appontt , infrd ,TK. 
gloria exercitvs. Dua figura mditares 
cum haslili & clypeo , tnter duo figna mthtarta. 

H IVL CONSTANTlVS PIVS FELIX AVC Imp.CHm 

diadcmate ex lapillts. 

gavdivm popVli ro m aNi. in medio num- 
mo in corona quercea y s ic xx sic xxx. tnfra» 
tes. VideTriftanum p. 682.. 

FL IVL CONSTANTlVS PF AVG- Imp. gaUatltS » 

cum fpiculo & clypeo. 

fel temp reparatio. Figura mditaris pa- 
ludata ftans , dextrd labarum cum Chnfit me- 
tiogrammate , finiHrd clypeo tnmxa , ad pedcs 
duitfigur* cxigu&flantcs, tnfrd, rb- al. smkar. 
al- ant. Vide Tnftanum p. £79. 
jfL constantivs pf avg. Imp. cum diademate ex 
lapxiUs. 

victoriA constanti AVg. Viftoria Jpolits 
tnfidcns , cum cljpeo quem fuftentat gemus , ctti 
tnfcript. vot x mVlt xx. tnfra , smaH. 
virtvs exercitvs. Figura milttaris galcAm 
ta flans , dextrd hajitle , fintftrd clypeo tnnixa , 
infra , tes. 

gavdivm romanorvm. Labarum inttrdttos 
capttvos , m cujus Jtparo fcnpt. voi xx MVlt 
xxx, tnfra , t r . 
pax avgVstorvm. Figura'mUitaris patudata ftans , dextra labarum cum Chrifti monogrxm- 
mate , tnfra , t h • 
* fl ivl constantiVS pf a vg. Conftanims latt- 
reatus , dextra fptculum cum clypco i*t tjuo cjfi- 
fius circus , fimftrd ecjuum. 

MONETA VRBlS ROMAE. TrCS dc<t MonCtdc, 

infra , trtremts tn mari. Ocr, Scrada p. 183. 
fl ivl constantiVs avg. Imp . cum diadcmatt ex marnarms. 

o constantivs aVg. ^uatuor figna mtlita' na y mfra , s con. fl ivl constantivs perp avg. Imp.cum ftm- 
mate criftato , dextra Jpiculum , fimftra clypeum 
cui infcrtptus cques. 

cloria reipVblicae. T)u<t figura fedetttes, 
altera habitu milttart , altera Fortuna urbts > 
clypeum tcncntes, cui infcnpt. Votxxx mvlt 
x x x x. tnfra , s m n s • 
Ead. tnfcrtptto , & idem typus, infra, ko N s A V . 

dn fl constantiVs avg. Imp, cum dtadcmaie 
ex lapdlis- 

debellatori genti. Imp- habittt militari 
ecjues , iu capttvum fptculum contorquens, trfa, 

BARBARA. 

victor omnivm gzktiv m.- Figuramihta- 
ris paludata slans , dextrd labarum cum Chrifti 
monogrammate , fintflra clypeo mnixa , mter la- 
barum & Imp. tres cxigu* fupplicum figura , trt- 
fra , trs. 
dn constantivs pf avg. Imp. cum diadematc ex 
margarttts. 

virtvs avg n. Figura militaris paludata gra- 
dtens , dextra Jpicutum , fimlira globum , tntct 
duos captivos. 

virtvs exercitvs. Figura mititaris ftans, dex- 
tra Jpiculum tnverfum, fimftra clypco innixa % 
infra y p cON. 

victoria avgvstorvm. ViSlona fpoliis tn- 
fidens , cum clypeo quem gcmus fuftentat , ctti in- 
fcriptum , vot xxxx- tnfrd , konsa. 
victoria avgvstorvm- Figura muliebris 
galcata fcdcns , dextra globum cum vtttortola , 
fiwftrd haftam , tnfrd , nt. 
victoria dd kk avg. Vttlorta gradtens,dcx- 
tra fertum , fimftrd palmam , mfrd , L vg . 
victoria DOMiNoRVM./^fi» typus , infra» 

SMN- 

gloria romanorvm. Figura muliebris ga- 
lcata Jboltis tnfidens , dextrd clypeo ctppo tnntxa, 
graphio tnfcnbit vot tnfra , r. 
gloria romanorvm. Imp. eques Jpicnlum ttt 
capttvum cotttorquens , fub eqm eiypeus jactns, 
tnfra , rt. %m xv B Y Z A N TJLEUk— 

I.&ffii-t.dcUn.etfculp. Tamil. Bjzanti 24 FAMILIiE AUGUST& 

Familia» Constantini M. Nomifmatum Tab. X i-. Vot xx mvlt xxx. in corona quercea, in- 
fra , s m a n t • 

Votis xxx mvlTis xxxx. in corona qtter- 
cca , tnfra , p con. 

moneta avg. Tres figura muliebres , dextra 
btlancem , fintftra cornucopia , infra , r . 
pN constantivs pf avg. lmp. cum dtademate 
tx Upillts. 

jelicitAs perpetva. Vitiorta graditns , 
dextra Jertum, Jinftra trophattm , tnfra , AQ^_ 
* lARGITio- Imp.fedcns cum ttaramter duas fi- 
guras , alteram mditari habttu , galeatam , fint- 
ftra sficuium : alteram cum corona radiata, dex- 
tram Confiantio pomgentem , aut ab eo aiiquid 
Aceipientcm. Spanheim. p. Szj. ex Chiffletio 
qui nummum referebat ad Conftantii libera- 
litatem, qua Arlacem Armeniz Regem, qui 
hic effingitur, profecutus dicitur apud Ammia- 
num lib. 10. 

fel temp reparatio. Ftgtira militans gA- 
leata ,finislrk clypeum ,dextra fpicttlum tn equt- 
tem proilratum , cui infifitt ,cont»rquens , ad Ia- 
tui , A , infra , clc*. 

Ead.infcriptto. Figura mditaris palttdata fians, 
ptde capttvum proculcans , dextra globttm cum 
viltortol* , finfird labarum cum Chrifii mono- 
grarnmate , ad latera , r. *. infra , se. Vidc 
Anton- Auguft. dial. 1. 17. Trtftanum p. 679. 
gC Patinum p. 476. 

£ad. mfcrtptio. (jlebus cni infiHit phamx ra- 
diatut. 

salVs aTg. Chrifii monogramrna , tnter A. & 
ii. mfra, tro. al. tpr. Vide Gretzer- 
Virtvs exerc Vallnm cttm exigtta figur* 
mtlitari. 
* GLORiA exercitvs. Du<t figura mditares 
flantes cum hafta & clypeo , mter utramque la- 
barttm- Vide Gretzer. 
CN constantivs pf avg. Caput nudum Imp. 
(li m diadewate ex margantis. 

gloria reipvblicae. Dua figurafedentess 
qttarum altera Fortuna ttrbis , clypettm tenentes, 
cttt mfcript. voT xxxx. infra , *TES*. ^L 
tr*. Vide Gretzer. 1. 1. c. 9. 
DN coNSTantivs pf Avc Captit nudum Imp. 
citr» diademate tx lapillis. 

VOTIS xx MVLTis xxxx.»» corona qtttrtea, 
. infra , lvg. Vide Chifflet. in Anaftaii Chil- 
derici p- 171. 
dn constantivs pf avg. Imp. CHm diadtmatt 
tx lapillts , dextram prettndens- 

Victoria avgvstorvm. Viclcria Bans , 
dextra palmam ,fimfira fignram militarcm pa- 
Ittdatam deducens , dextra glebum ,fi»islra ha- 
ftam tenentem. 
B N coNstantivs pf AVc Imp- laureatus , dtx* 
tra globttm. 

fel temp reparatio. Imp. habitu militan 
tqttts Jpiculum , tn dnos capttvos vibrans, tnfra, 
ke. Vide Patinum p. 476. 
* E«d. infcript. Ftgttra mditaris , navi qttam rt- 
migatvicleria,i»fifiens,dextra avem, qttam Phos- 
nicem effe volttnt , finifira iabarum cum Chrtsli 
monogrammate. Vide Anton- Auguft. dial. 1. 
PN coNstantivs pf avg. Imp. cum diademate 
tx margarttu , dextra globum. 

fel temp reparatio. F igura mditarupa- 
Ittdata fians , dextra labarum cum Chrifii mo- 
yitgrammate , finiftra clypeo mmxa , labaro ad- 
fiant due exigua figurafiantes. Vidc Triftanum 
p. 679. 
? VICTOR OMNIVM GENTlVM- Itttp. habltit ■mtlitart fians , dextra labarum , finifira clypta 
•innixus , tnttr labarum & Imp. trts figura geni- 
citlata , infra , trs. Aureus , apud Tnftan, 
p. 681. 
* iMp constantiVs PF avg. Imp. tod. habitu 
qtto [onftaniiyius m tab. 4. »• iS. 

ViclOriA avgg nn- Vitleria jpeliis mfidens, 
clypeum tenens, cut tnfcdbit vot xx'. Vide 
Oct. Stradam p. 16S. 
CONSTANTIVS aVg. Sapphirus. 

KAlZAflA K a n n A A O K I a. Vide Sap- 
phin iftius expofuionem poft Diifert.noftram;, 

CONSTANS. 

constans pf avg. Caput Imp. nudum cum diade- 
matt tx lapdlts. 

EONONiA- F^gura militaris galtata, dtxtra ha- 
fiam , finiftra chptum , navi mfifitns qtiam vt- 
ftonola, cum ferto & palma m prepria regit , ad 
puppim duo figna mtlitana, tnfra , oceane». 
Vide Diilert. n. 58. 
vot xx mvlt xxx. 1» corona qutrcea. 

constans pF aVg Imp. cttm diadcmatt cx iapdhs. 
spes reipvblicae. t ' igttramtlitaris paiude.t* 
fians , dextra labarum cum Chrifii monogram- 
matt ^finifira fcipiontm , cujus capili a ttrgovi- 
cioria, finfira palmam ttntns , dextra Jertum 
tmpontt , tnfra , sis. 

Victoriae avg nn Viiloria sfolits tnfidens^ 
clypeum , cui tnfcnpt, vot x. 

VlCTORIAE DD AVGG Q^NN. Du<t Vtitcrt* 

advtrfe , dextrafertum , ahtra fimfira paimam, 
imtr utramqut hr.oj/. d tnfra , asis. al- tRP. 
Victoria avggg. Vitlona gradiens , sttra- 
qttt manu ftrta , a ttrgo Chriftt monogramma j 
tnfra , asis. 
* ViRTVs aVg. Mdts paludatus ,dextral:#fti- 
le , fimftra giobum , ad pedes captivus. Oct. Str. 
p. 115. Thevet. lib. 19. c 4. 
constans avgvstvs. Imp- cum diadcmati 
tx margaritis. 

VICTORIAE DD NN AVG G- DUAVltloria tt- 

tientes ctypcum, 1» quo fcnpt. vot x mvlt xx« 
infra , tr. 
fl iVl constans pf avg. Imp. cnm diadtmate 
tx lapdtis- 

virtvs e xercitVs. Imp. habitumtlitan pa- 
ludattts fians ,dexir a fpeiium ,fiiiifira clypeo tn- ■ 
nixus, ad ptdts titrimque dr.o captivt, mfra f 
tes. 

Victoria constAntis avg. Viclerta pede 
captivum proculcans , cljpeum tenet cut mfcript. 
Vot v MVLT x. infra , mh r. 
victoriae dn avg. Dua viltorta tcnentcs 
clypeum, cui tnfcript. Vot x mVlt XV. »»- 
fra , t r . 

VICTORIAE DD NN AVGG. DUtt vitloriX tC- 

nentes clypeum , cut tnfcript. vot x mvlt xx. 
tnfra, sis. 

victoria dd nn avgg. Vitloria gradicns, 
dextra jpolmm , fintfira paimam , tnfra , tes. 
Victoria A vgvstorvm. Vitlona gradicns, 
dextra /ertum , fimfira palmam , ad pedes , pal- 
rna, tnfra, sis. 

OB VICTORIAM TRlVMPHALEM. DtOtVitlo- 

ria tenentes clyptum , cut tnfcrtpt. VOT x MVlt 
XX. infra , smaq^ 

trivmphatori gentivm barbararvm. 
Figuta mditarts paludata , dexira fignum mdt- 
tare feu labarum cum monogrammate , finifii a 
haftde , infra , sis. Vide Tnftanum p. 605). cv 
Patini Thefaur. numifm. p. 94. ^B-y Z A N- T-LN-iE. M jca 

NEPOTIANVjT VETRANIO 
MAGlVENTJVy 
T.Cnffh/-t dchn et/culp. Famil. Bjzantl E ij S 6 FAMILU AUGDSTi 

Familix Constantini M. Imp. Nomifmatum Tabella x i h ^elicitas perpeiVa. Tres figurs. ftolata feorfim 
■ tn uno tabuiato feder.tes , prior & altior cnrn nvm- 
bo ctrca caput , dextra crcita , ad cuJhs fufpeda- 
netir» fcrtpt- vot V. alix dextrk peilort admotk : 
omrtes vero fimftrk eorum , aut ftoU Uwbum te- 
ntnt , infrk , s i s . 

TRIVMPHATORI GENTIVM BARBARA- 

rVm. Figura mihtarts ftans , dextrk labarum , 
ftmftra ciypeo inmxa , infra , tes. 
gavdivm romanorvm. Labarum tnter 
dnos captivos , tn cujtts fiparo fcript- vot x 
mvlt xx. infrk , tr. 

gavdivm porvti KOMAm.incoron* quer- 
cea m medio nttmmo , sic v sic x. tnfrk , sis. 
Vide Triftanum p. 607. 
£ad. wfcrtpt.in corona qucrcea , sic x sic xx. 
i/tter ditas palmas , tnfrk , 51 s. 
constans pf avc- Trta figna militana , tn- 
frk , tes. 

constans avg. <j)uatuor figna militarta>in- 
frk , smtr. 

roma aeterna. Figura iiolata & galeata 
clypeo tnfidtns , dextrk ghbnm cum vtilorioia , 
finiftrk haftam- 
*L jVL CONSTANS piVS felixaVg. Imp-cum 
dtademate ex tapillis. 

felicia decennalia. Dtto genu corsllam 
qtterceam tenentes ,in cujtumedio fcrtpt. voi X 
mvlt xx. tnfrk , tes. VideTriftan. p. 615.4 
gavdiVM popvli romani. Ciroia quer- 
cea, sic v sic x. mfrk ,tse. 
£ad. infcript. & tdem typus , infrk , tes. 
fl ivlivs constans pivs felix avg. Imp. 
cttm dtademate ex UptUts , dextra Jpicttlnm , fint- 
ftrk clypettm. 

gl-oria rEipVblicae. Dua figura ftoiatx 
unk fttb eedem tabulato fedentes , quarum capita 
mmbo adornantttr , inter titnufque capita, Chrifti 
monogramma. ZJtrimque adflant figura dua alia 
ftolata , Uttrttm dextra tenentes , tnfra, «sis . 
VideTriftanum p. 616. 
dn constans pf avg. lmf. cttm diademate ex 

laptliis- 

gloria romanorvm. Vtiioriaftolata&ga- 
leaa, dextra dues ramos Uttrtos , fintsira U- 
barttm , pede capttvttm calcans- 
fel temp reparatio. Figura mtlttans pa- 
ludata, navt , quam vttloria deducit, infttfter.s > 
dextra globum cum vitloriola , finiftrk labarum 
cttm Christi monogrammate , ad Utera m. & 
ftella , infrk , asis VideTriftanum p. 619. 
£ad. infcript. & tdem typus , infrk , rc^_ 
* Eadem mfcriptio. Imp. navi infislens. Vide Pa- 
tinum p-471- 

f el temp reparatio. jtvii roftro fertutn 
tenens , & pyramtdt inftftens , tnfrk , n s i s. Vide 
Triftanum p. 610. & Patinum p. 471. 
dn constans pf avg. Imp. ctim dtadematt ex 
Uptllis , dextrk globum. 

fel temp reparatio. Figura militarti ga- 
leata , fintftra haftile , dextra milttem tx antro 
tduccns, infrk t Aqj.^al. re. Vide Triftanum p- 610. Oct- Stradam p. 185. 6c Patinum ps, 

471. 
dn constans pf avg. Caput nudttm Imp. cnn* 
dtademate ex laptllis. 

gloria exercitvs. D** figurx mditares\ 

cum haftilt & clypeo , mtcr fignum mtlitare , m- 

frk , nva. Vide Patinum p. 471. 
dn fl constans AVC lmp. cum dtadtmatt ex 
iaptliis. 

Vrbs roma beata. Figura muliebris gajea- 

ta clypeo vel s~f>olns tnfftens > dextra globumcum 

viltonoU , fiyiiftrk hastile. 
dn fl constans aVg- Imp. Uttrtatus. 

debellatori gentt. Imp. habittt militari 

taues , captivum tqm tmpetins pedtbus , fub eo- 

dem equo capttvtts altus jacet ■, mfrk , barbas- 
CAesAR. Caput nudumConftantts- 

Cortrna quercea , irtfrk , const. 
AVgvstvs. Caput Cenftantis, cum diademrtc ex 
Uptllis. 

CAESAR , tn corona qutrcta. 

NEPOTIANUS. 

fl pop nepotianvs pf avg. Imp. alfqut dia- 
demate & laurta. 

gloria romanorvm- Imp-eques fftculum 
m captivum ctmorqutns , tnfrk, rs. VideTri- 
ftanum p. 616. 

VrbsRoma. Figura muliebris galeata clype» 
vel ffiolus tnfidtm, dextra globum cnm vitlo" 
rieU, finiftra hafttle. VideTiiftanum p 617. 
& Stradam p. 191. 

VETRANIO. 

dn vetranio pf avg. Imp. cum diadtmatt tx 
ur.tombus. 

concoRdia militvm. Figura mditaris pa- 
ludata ftans , cujus cap:ti ftcliula irnminet , dex- 
tra & fimftra dtio labara cnm wonograwmate » 
infrk , b sis. Vide Tnftanum p- 634. Cv Oct. 
Scradam p. 190. 

gloria romanorVm. Figura mditaris pa- 
ludata , dextra Ubarum ctm thriftt monogram- 
mate , finftra fctptor.em , tnfrk , b s i s. Vide 
Triftanum p. 633. 

hoc signo victOr eris. Figura militaris 
paludata ftans vcl gradtens , dextra labarum 
cum Chrifti monogrammate , fintftra haftam * 
cujus capin k tergo vicivria ftrtum impontt ,Ji- 
Kiftra palmam tenens , tnfrk , p sis- 

MAGNENTIUS. 

iMP CAE MAGNENTIVS AVG. Imp. abfqUt dh.dt- 

mate. 

' victoria AVgg. Figura mtlitaris paludata, 
dtxtrk glebum cum viiiortola , fimftra baftam, 
cujtts capttt k tergo vitlona finiftrk paimam ge- 
rcnt , dextra fertum imponit. BYZANTIN^, 37 xm 
P- Grjrjfart deJm etjculp . E iij s3 FAMILIiE AUGUSTiE Familis Constantini ,M. Nomifmatum Tab. x 1 1 i. Victoria avgg. Vitioria ,dcxtra fertum , fi- 
mftra palmam , pede captivum protertns. 

VICTORIA AVGG IIB ROMANORVM. Tro- 

vk&nm > cjuol uinmque tencmvittona cum pal- 
ma y & figura (iolata & palhata cum ptleo , qua 
Libertas, expnmttur , tnfra , tr. 
Ead. infcript. Figttra militaris, dtxtra laba- 
rum ,finiftra tres ramos laurcos , pede capttvum 
calcans , a tergo a- infra, rfs. Vide Triftan. 
646. 648. 

FELlClTAS REIPVBLICAE. FigurA milltaYlS 

falncuit* ftans , dcxtra globum cum vttlortola , 

fimftra labarum cum Chrtfti menogrammate , a 

terge,A. tnfra , trs. 
dn magnentivs pf avg. Jmp. abfque laurea & 
diadtmate. 

salVs dd nn avg et caes- ChnHi mono- 

gramma, ad latera, A. £1. tnfra , amb- 
DN magNentivs pf ag- Imp. cum dtadematt ex 
tnargarttts. 

gloria et reparatio temporvm. Irnp. 

habitu militari Ftaxs , dextra glei/um cttt ir.fi- 

ftit viBoriola fertum porngens , fintslra laba- 

rum, tnfra , par- 

felicitas reipvblicae. Eadem figura, 

ad latus f , wfra, sar. 
dn magnentivs pf avg. Imperatoris capttt nH- 
dum. 

virtvs exercit. Figura milttaris galeata 

ftaus , dextra haftam , fimftra cljpeo tnmxa. 

GLORIA ROMANORVM. Imp. CqUCS jpiculutn 

in capttvum vibrans, ad Utusverfut caput ftel- 
lula , tnfra , a q^_ 

victoriae dd nn AVg et cae. Du* v't- 
tJertte, chpeum tenentes , m quo fcnpt. vox V 
. mVlt x. fub clypeo, sp. tnfra , atlc. Vide 
Pacinum p.473. 

* Victoria dd nn avgg. DuaviUori& tenen- 
tescljpettm , cm tnfcrtpt. Vot v mvlt x. tn- 
fra, s. P- alius addit eT cae. Occo. 

* gloria romAnorvm- Figura militaris , fi- 
mftra labarum cum Chnftt monogrammate, dex- 
ira vttiorioiam, adpedes duo capttvi. Occo. 

DECENTIUS. 

MAg decentivs nob caes- Decenttus abfque dia- 
demate , dtxtra Jptculum , fiwftra globum cum vt- 
fiortola. 

viRtvs avgg. Eques fyiculum m captivum 

contorquens. 

Victoria avgvstorvm. Vittona dextra 

palmam , fimjira figuram mihtarem deducit , 

aUA dextra globum , altera haftam tenet. 

* felicitastemporvm. lmp. paiudatm ftans, 
dextra globum cum vtilortola , finiftra hasiam, 
tnfra , rvlc. Oct- Scrada p. iS S - 

DN decentivs fort cAES- Decentius abfque dta- 
demate. 

VICTORIACAES LIB ROMANORVM. Vltla- 

ria & Ltbertat, utfupra , trophtum tenentes » in- 
fra , tr.. Vide Triftanum p. 650. 
vicT caes lib. Idcm typut , infrk , tr. 
salVs dd nn avg et caes. Chrttti morio- 
grammA) imcr a & o.. tnfra , trs. 
dn decentivs nob caes. Decentius abfqut dia- 
demate , habtttt Cenfulart. victoriae dd nn avg et caes. Dtt*. vi- 
iiortA clypeum tenentes , in quo fcript. vot V 
mvlt x. fv.b clypeo, sp. tnfra , rslc Vide 
Pacinum p. 474. 

G A L L U S. 

* dk constantivs gal nob c. Cdfar laure/t* 
tus, fimftrk glebum , ad latus ,ftellula. 

GLORIA ROMANORVM. C <tfar CqUCS fi/icu- 

lum tn captivum contorquens , fub equt pedibwty 
clypeus, ad latus ftcllula , infra , ant. Vidc 
Triftanum p. 659. & Occ. Stradam p-iS^. 

JU L I A N U S. 

Fi cl ivlianvs nob caes. Julianm abfque latt~ 
rea & dtademate. 

GLORIA ROMANORVM. Du<C figur* fimul fe- 

dentes , altera Imp. paludau , dextra globum 
cum vicloriola , finiftra fcipionem , altera For. 
tvnA urbts , infra , kons av. 

* DN IVLIANVS NOB CAESAR. 

gloria reipVbeicae. Dus. vi&ori*. tenett- 
tes ciypeum , tn que fcnpt. v 01 V. tnfra , sis. 
Occo. 

* votis V mvii x. m corona qucnta, infra, 
1 con. Occo. 

* victoriae dd nn avg- in corena quercea, 
vot v mvlt x. Occo. 

dn ivlianvs nob caes. fvlianus ut in priori 
nummo. 

votis v mvltis x. in corona quercea. 

dn ivlianvs nob caes. 'juitanus cum diademate 
tx margarttis. 

vot v mvlt x. in corona quercea. 

dn cl ivlianvsnc fnlianus abfque dtademate, 
habttu Confulart. 

virtvs caesaris. Figura militaris paluda- 

ta s~ians , dcxtra Jptculttm , fintftra giobum , ad 

pedes duo captivt , infra , r . 

fel temp reparaTiO. I 'igura militarit ga- 

leata ,fimftta elypeum tenens, dcxtra JptcuLum 

;» equitem contorquens , infra , nc Vide Occ« 

Stradam p. 171. 

spes reipvblicae- Figura militaris paluda- 

ta & galeata Slans , dextra giobum , fimftra 

haftam , tnfra, consa. 

Fl cl ivlianvs pf avg. fultanus barbatns, cunt 
diademate ex margaritis. 

virtvs exercitVs romanorvm. Figura 
rnilitarts galeata,fi?iiftra trophaum ,dcxtra ca- 
ptivt caput premens , tnfra , anta. 
moneta avg. Trcsfigur* mulicbres , dextra 
bilancem , fimslra cernucopia , tnfra , r. 

imp c iVlianvs pf avg. fulianus laureatus. 
libertas pvblica. Figura fteiata ftans , 
dextra ptleum, ftmftrk cornu AmaUhet, a ttr- 
go jlella. 

iVlianVs avg. fuliantu cum dtadematt tx unio- 
nibus. 

VictoriA rctmanorvm- Vitloria fteliit in- 
fidens , cljpeum quem gemtu fuftentat tentns , tn 
quo fenpt. vot xx. tnfra , ant. 

DN ivlianvs pf AYG. jultanus cum diadcmate cx 
unionibtu. « 'BYZANTINaE. 19 xiv 
P. Giffart ciclm • ctfciJp • 40 FAM ILI^E AUG TJ STJE Tamilix Constantini M. Imp. Nomifmatum Tabella xiv. SECVRITAS reipvb- Taurtu , cui imminent 

du<t sleSuU > <*d pedes fertum cni tnfifiit avis , 

infra, r const. Vide Baron. ari. 561- n. 91. 

Anc. Auguft- dial. 2- Triflanum p. 615. & 

Patinum p- 480. 

£ad. infcript. & idem typus , infra , p const. 

£ad. infcnpc. & tdem typus , abfquc ferto & avt- 

cula , tnfra , conspT. 

£ad. infcnft. & tdem typw , mfra , heracl. 

£ad. infcript. &idemtypt*s, tnfra , lvgd offs. 

Vide Diilercat. n. 51. 

Yota pvblica. Ifis Dea fedens infantem m 

fintt tenens- Vide Baron. an. 365. n. 26. 

vot x mvlt xx. in corona qnercea, infra, 

scons. al. const. Vide Cholium p. 175. 

Victoria rqmanorvm. Labarum tn cujus 

fiparo fcrtpt. spqji. tnter duos captivos- Vide 

Baron. an. 362. n. 31. 

fides exercitvvm. Tna figna militaria. 

Vide Baron. an- 362. n. 3». 

DN FL CLIVLIANVS PF AVG. />»/>• galeattU , dtX- 

tra Jfncuium > fimfira clypenm. 

vot x mvlt xx- m cerona cjuercea. 

DN CL IVLIANVS SEMPER AVG. JulianHS CHttt 

diademate ex maraantis. 

Victoria dd nn aVg. Vitlorta graditns, 
dextra fertum , fimfira palmam , infra , lvg. 
DN iVHANVS pf AVG. fulianus cum dtadematc ex 
Tnargaritis , dextra glcbum cum viilortola .fiwfira 
elypettm cttt infcrtptus ccjues. 

Vota pvblica. Dua firenes tentntts vafcu* 
Ittm , cttt ferpens mfisiit. Vide Baron. an- 361. 
n. 28. 185). & Stradam p. 192. 
* Currtts tn mari veclus a mor.flris duobus nttdts 
alatis , cui infidet dea Ifis cttm fittro , ad rotant 
canis tffngitttr. Vide Patinum p- 4S2. 
dn fl cl ivlianvs pf avg. julianus abfquc 
barba, cttm diademate tx umombus. 

Vota pvblica. Anubis cum fifiro & "fcipiene 
cant infidtns. 
deo serapidi. Capita Serafidis & Ifidis , fubef- 
figie fuliant & Helena. 

vota pvblica. Figura flolata navi, cujus 
velum dextra tenet ,infifiens. 
vota pvblica. Anubis cantno capttc , dex- 
trafifimm, Uvd marfupium. 
DEO sbrapidi. Dtto capita , utfupra. voTA pvblica. Fluvius cum arundinc ,deii' 
tra aviculam- 

deo serapidi. Dcus Serapts cum cerona radiata* 
VOTA pvbhcA- Flttvtus jacens , cum corona 
radiata vel ex arundimbtts , dextra cornu Amal- 
thea ,finiftrd urnt innixus. Vide Triftanum p. 
728- & Patinum p. 481. 

Vota pvblica. fultanus & Helena fub figura Sc- 
raptdis & Ifidis. 

Vota pvblica. Anubis canino capite , dex- 
trd fiftrum , Uvd .... Vide Anton. Auguft. 
dial- 3. 

vota pvblica. Caput fuliani nudum fub fignra 
Serapidts, 

vota pvblica. Fluvius , dextrd aviculam > 
fintfird arundtnem. 

Vota pvblica. fuliani caput radiatum >fub figura 
Serapidis. 

Vota pvblica- Anubts cum fiflro & cadn- 
ceo. Vide Pacinum p. 481. 

apollonivs tyanevs. JultanHs barbatus lau- 
reatus, dextra ex pallto exerta. 

stefan. Cnrrus a cjuatuor ccjHts traftus, cui 
infifltt figura milttarts , dcxtra fiageUum , fini- 
flra lauri ramum, tnfra, nika. Vide Dillerc. 
n. 64. & Patini Thefaur. Nomiimat. 

cenio antiocheni. Fionramttliebris turrita cunt 
pallio , Jub quo figura femthomims nudi. 

apollini sancto. Figura flolata & palliata 
s~ians, dextra paieram , fintfira fiftrur». Vide 
Baroniuraan. 3 61. n. 132. & Tnftan. p. 728. 

H E L E N A. 

isis FARiA. Helena fub figura Ifidis > dextra fi~ 
tfrum. 

vota pvblica. Figura Ifidis fians. Vide 

Triftanum p.729. 
isis faria. Helena fub figura Ifidis, cumfiftro. 

vota pvblica. Figura muitebrts navi infi- 

fiens , cujus velum dextra tenct. Vide Triftan. 

p. 734. & Patinum p. 489. 
isis faria- Helcnavelata,fnb figura Ifidis,dcx- 
tra fifirum. 

vota pvblica- A»ubis canino capite , dex- 

tra fiflrum, Uva caduceum. Vide Triftanum 

p. 734. & Patinum p. 489. XV. BYZANTINiE. 
Famili* ConstantiniM. Nomifmatum Tab. xv. U H E LE N A AVGVSTA. HeUna cttm eapilli<- 
ti» fat mfolenti. 

SECVRITAS R E I P V B LI C E. FigUra ftc- 

lataftans.dextra ramum proteniens.Infra, ptr. 
</• p c o n s. al. a r l t- ad latera , s. F. al, 

S T E. 4/. S T R. al. S T R E. 

Eadcm infcriptio. Helena eum alio capillitio. 
Etdtm tnfcrtptto &figura. Infra , s M K • 

Eadtm infcriptio. Htltna cum alio capillitio. 

providentiae avgg- Caftra pratt- 
ria. Infra s ar. 

f l ivl helena avg. Helcna cum alio c*~ 

piUitio. 

pax pvblica. Figura ftoUta ftans , dex- 
tra oltamftu ramum.fimftra haftam-fnfr*,Tns. Eadem infcriptio. Helena cum alio capillitio. 
£<tdem tnfcriptio & figura. Infra , trp. 

Eadem infcriptio. Helena cum diademate gemmat». 
Eadem wfcriptio & figura. 

H HELENA AVGVS TA. HtUna dtttt alio CA- 

piHitio. 

SECVRITAS REITVBLICE. Figura ftv 

lata , dtxtra ramum. 

helena fl max. HtUna cum alio capillitio, 
Stella m corona quercea. 

Vidc qua: de hifcc , qui Helena» nomen prarfe- 
runt , nummis adnotamus in Diircrtatione de Infe- 
noris sevi Nomifmatibus n. 69. ^ Famil. Bj^nt. 
4 i FAMILIiE AUGUSTjE 

I. 

FAMILIA 

CONSTANTINI MAGNI. 

Thttfinn. 1. %fo$&$&®&t^fa U M Conftantini Magni ' natalium primordia a ClauDII, qui 

Imperium poft Valerianum tenuit , gente hauferint plerique ve- 

terum Scriptorum ; nobis de Conftantiniana adturis , ad hanc 

perinde recurrere. originem videtur opera?pretium. Nam etfi a 

Claudii ftemmate , non per mafculos , fed per feminas , ortum 

ducat Conftantinus , permagni tamen intereft , ut generis longe 

elucefcat claritas atque nobilitas , Auguftorum familiis, priufquam 

ad Imperatorium culmen confcenderet , affinitate conjun&um fuiffe ob oculos po- 

nere. De Claudii ipfuis natalibus nihil certi prodidit, qui vitam confcripfit , Tre- 

Fellio. bellius Pollio : De avis nobis parum cognitum, inquit ille ; varia enim pleriejue tradide- 

rtint. Qu? quidem poftrema verba referri debere videntur ad pervulgatam ea. tem- 

peftate apud plerofque opinionem , Claudium ex illegitimo Gordiani III. Impera- 

nset 1 , toris concubitu prognatum ; quam attigit Aurelius Vi&or , & ex eo Paulus Diaconus : 

Vmd. vtic Hunc pUritfue putant Gordianofatum , dum adoUfcens a muliere matura (*al. matroni ) infti- 

v saimaf. *d tneretur ad uxtrem, Verum quicquiol fuerit de Claudii parente , conftat matrem ex 

Wfi.Attg}.)^. j) a i mat i a oriundam , idipfum fcriptoribus tradentibus. Ex horum igitur connubio 

nati liberi , mafculi tres , Sc filia? aliquot , fcilicet , 

n. Claudius II. Imperator.^ 

1 1. Qu intillus Imperator . £■ De quibus mox. 

' II. C RISPUS. . J 

ii. N.N- Scribit Trebellius , Claudio Imperatori extitiffe forores complures , qua- 
rum altera Constantina nupfit nefcio cui Affyriorum Tribuno , qua: pau- 
cos poft celebratas nuptias annos vixit. 

rtmt% II. MARCUS AURELIUSCLAUDIUS, feuut illius effertur nomen 

snimlf. *d Mit. j n veteri Infcriptione, & apud Trebellium ,Flavius ClaudiUs, nafcitur x. Maii 

A"S.p.a<>. annoChrifti ccxxxix. vel ccx l. HuncValerianusImperatorConfulem,acdeinde 

Prxfe£tum Pmorio dixit , copiifque militaribus pra?fecit : qua quidem provincia ea 

animi magnitudine &c prudentia funftus eft, ut in illum unicum oculos conjicerent 

exercitus duces , qui Gothorum in omnes pene Imperii Romani regiones fefe effun- 

dentium fuperbiam poffet retundere, Galliafque, Britanniam, &c aliquam Hifpaniarum 

partem a variis occupatam Tyrannis Imperio rurfum afferere. Poft cxfum igitur ad 

Mediolanum cum Valeriano fratre Galienum, Imperator defignatur x x 1 1 1. Martii an. 

cclxviii.K Aureolo Tyranno fublato, Gothos terra marique fuperavit , cum eorum 

copix ad trecenta viginti millia , naves vero ad duo millia fuiffe dicantur. A qua 

Trifiatus p. i 95 . quidem parta anno imperii primo vi£toria, Gothicus deinceps ,&:VictorGo- 

t h o r u m appellari meruit , ut ex illius nummis , 8c ex veteri infcriptione docemur. 

Nec multb poft Sirmii moritur nullis , fuperftitibus liberis , Atticiano five Antiochia- 

t,Uio. zo*.im. no 8c Orphito Coff. anno Chrifti cclxx. Ex pefte deceffiffe Pollio &c Zozimus, 

Menll. Quirin. Metellus vero in militari tumultu a fuis legionibus carfum fcribunt. Imperavit annum 

i. menfes paulo plus i x. ut Eufebius &: Caffiodorus afferunt. At Pollio , Zozimus 

&Eutropius rriennio fere regnaffe volunt: quod quidem a vero haud videtur alie- 

num , cum ex veteri infcriptione tertium iffiperii annum iniiffe colligatur. 

Trdtiiius. H. MARCUS AURELIUS ( Q.U I N T I L LU S , fratre mortuo , confen- 

ideuB: Quirin. f u rnilitum &c Senatus Imperator electus, decimo feptimoimperii die moritur , x. Kal. 

**f if j' e t Mart. Nam cum Aurelianum ab exercitibus elettum Auguftum percepiffet , venas fibi 

vittor. 7 ' incidit. Alii militari tumultu AquiLia; caefum fcribunt. Uxorexn habuit, &c duos filios 

Caflieder. BYZANTIN/E. 4* 

fmindum Pollionem , quorum alteri Quintilli, alteri Claudii nomen,fed 
nullo, quod fciam, auclore quidam tribuunt. 

II. CRISPUS, Claudii &: Qmntilli Imperatorum fratcr : huic filia fuit 

III. CLAUDIA," nupta Eutropio ex nobilifTima apud Dardanos familia ' TrebtMtu. 
oriundo. b Quidam exiftimavere Claudiam Claudii ipfius Impcratoris fuiife riliam, '%*»»■ .. 

" „ T^T". r i - i ,- r • i A t r • tAenn* xi. Mait. 

hoc fortafTis iulti fundamento , quod c icnptores ahquot , atquc a lnlcnptiones vete- « Euwtn.e*neg. 
res Conftantium & Conftantinum , Claudii ex filia nepotes , atque adeo Claudium c -i* paneg.^. 
Conftantii avum , Conftantini vero atavum dicant. At cum exerte fcribat Trebel- ro^phyT/raneg', 
lius , qui fub Conflantino vixit , Claudium improlem obiiffe , &: Claudiam Crifpi /i+v. ed.vuh. 
Claudii fratris fuiffc filiam , huic longe potius videtur ftandum fententix , qu.T prae- ^T^M^irm. 
tcrca ab e Anonyrno de Geftis Conitantini firmatur , Conftantium D. Claudii optimi ceph.i. %,t.%. 
jPrincipis nepotem exfratre appellantc. Ex Eutropii & Claudia: connubio natus < ^»' l *j' "V/? 

Ccnft.f. 47. 

IV- FLAVIUS VALERI US CONSTANTIUS, cognomento 
C H lo R u s , ita ifd thx> ayei-mTt*. , feu a vultus vel corporis pallore , uti cenfent a Zo- * Zt " ar ' ttm *> 

^ t -i l„ \ v r,. ■ . 1. 1 11 P*£-l4i- lotl.tn 

naras, Cedrenus&: Joelus, nuncupatus. "Verum a veftium vindi cofore,quo dele- c»ron.ctdnn. 
ftaretur , cognominatum putant alii, prxfertim cum,ut teftatur c Eumenius, in eo * TnftMtu. 
modeftidt ac <vcrecundi* (igna confpicerentur. d Illius natalitia ad prid. Kal. April. refert <■ £ltcher u p ' tygt 
Kalendarium vetus. PriufquamCarfarisdignitatemconfecutus effet, complures militia: ' Anea. dt geft. 
magiftratuum gradus decurrerat: e Prote&or enim primum, exin Tribunus -, poftea ° ""J^ hf2 chr 
Prafes Dalmatiarum diftus, tandem a Diocletiano & Maximiano , una cum Galerio aUx. p*,g. 6 +o. 
&c Maximiano, Nicomedia: Cxfar renuntiatur Kal.Mart.annoChrifti ccxci. f Sed G ! h " er : l81, 9 ' 
&: uterque in filios adoptatur , a Maximiano Herculio Theodora uxoris filiaCon- 6 humen.prorefi. 
ftantio , &: a Diocletiano Tovio filia Galerio Maximiano in uxores datis. Cujus qui- ff htl - , . 

1 i \ . • ■ ■ „ /-, J n • t t y> i • » « • • T ' ^ Vtttor Schettt. 

dem adoptionis jure, s Conftantms Herculii, Galenus Maximianus Jovli, co- , u at .f3ft. 
gnomina confecuti funt. In memoriam porro ac monumentum Ca:farea: dignitatis k Um. fafi. 
Conftantio concefla- Nicomedix , urbs ipfa cippum poftmodum erexit , in quo ha?c c^Tx^^w 
infcriptio inedita , etiamnum legitur in atrio Mofchex nova? : socmt. 

1 Lib.t.tap.x. 

OPTIMO. BENlGNISSIMOQ_ SSMT5 

PRINCIPL FLAVIO. VALERIO; S.Ambrofdeobi- 

CONSTANTIO. NOB. C€SARI. %^"tfoZ' 

GERMANICO. MAX. COS. COLONIA. BtaaUb.uh.fi. 

NICOMEDIENSIVM. D. N. MQ^EIVS. "xufian.tom.,. 

comm.hifi.p.+it. 

h Ca'faream dignitatem per annos xiii. menfem i. tenuit Conftantius , donec Ma- " Gr '"- t8 * tu 
ximianus &r Diocletianus abdicata purpura utrumque adoptivum filium ' hac induere f An'ony' m .p*neg k 
Kal.April. anno ccciv. cum ex totius Impcrii provinciarum partitione Gallia^ &: Max - & Can fi- Anon, Britannia Conftantio obtigiffent , quas fumma prudentia &: animi moderatione ayiJ£* 
rexit. k Obiit Eboraci in Britannia x x v. Julii , ipfo Conftantio &: Armentario Coff. degtjt. conftant. 
anno Chrifti cccvi. biennio proinde cum tribus menribus Augufta dignitate poti- T t "°P han P- l 4- 

Ll.tffl. ft b & .J Ztn.to.i.p.i + t. 

tus, non vero uno tantum anno, ut habet Victor bcnotti , aut anms ix. ut Theo- cedren.p. iet. 
phanes. ' Nicephorus ait obiilfe anno xtatis lvi. Conftantii cadaver repertum apud Btrengef.dcCru- 
Caernervon prope Snoudunam in Wallia , & Edwardi I. Regis juffu in Ecclefia tu- , i'demi.i.c.%.). 
mulatum anno mcclxxxiii. auclor eft Matthxus Weftmonafterienfis. Bis nu- odfrtdmMone- 
ptias iniiffe Conftantium conftat •, ac primum quidem cum F la v iaJuliaHelena, ^lon. «» ° il'g 
ex qua Conftantinum genuit ; rurfum vero cum Theodora Maximiani Augufti it.ji*.,;. 
uxoris filia. Non defunt ex m fcriptoribus , quibufdam etiam Conftantii arvo fuppa- v ff er '^P ri "> orii - 
ribus , qui Helenam non Conftantii uxorcm , fcd concubinam fuiffe contendunt. seid. ad kutych. 
" At recens fcriptor , ifque eruditiffimus , pluribus hanc refellit fententiam, ° vete- ° r >i-P^i<i. ■**>"' 
rum pra*fertim Infcriptionum , in quibus Conftantii uxor dicitur, &r iprius ^Panegy- uf tt tag.%l. ' 
rifta: auftoritate , exerte fcribentis , Conftantinum, e/uo magu continentiam patris <equ4- BoUnd.ad e. 7 . 
ret, ab ipjojfne puerili* illicb matrimonii le^ibut fifc tradidijf. Quod quidem firmatur Tv„ S „ss!l"'td 
etiam teftimonio i utriufque Vi£toris' ,vTheophanis , Zonara? , Cedreni &: aliorum , * combefifio. 
qui Conftantium &: Galerium adAuguftorum neccffitudinem demum perveniffe tra- \f' d " l >, . f '' L,s ' 
dunt poft repudio dimiffas uxores. Non hic porro difquiram l an Helena in Bithy- waifingh jLj^) 
nia,vel in Galliis , vel in Britannia , vel denique Edeffa: in Oriente nata fuerit; ut An *ft- if&.sitv. 
Sc illius-ne confiliis Chriftianam amplexus fit religionem Conftantinus , an vero *.tij,. ™.m"& 
filii fuarionibus ipfamet mater amplexa fit , quod vult f aucf or Vitat S. Silveftri PP. »» Mttrop. Rem. 
Menique quo illa loco tumulata fuerit, &: hodie ejus corpus affervetur, cum harc ^y^f.^EufeT' 
FamU.Byz.ant. F ij 44 FAMILIiE ATJGUSTjE ■ Ztnar.f. 1.4*. 

1 lultan. in epift. 
ad fof Athen. f, 

497. 

< Philcli. li.c. 4. 

Cedren f. 197. 

Zonar. omnia prrdem a virisdoftiffimis difcufTa &: perrra£tata finr: monUifTe tantitm fuffece- 
u T.uf\. <fr wim rit u obiifTe magna fan£titatis opinione anno a:tatis lxxx. Imperii Conftantini xxr. 
conft.i.i.c.A-f. fecundum Theophanem , Chrifti cccx xx 1 1. x juxta Albericum. ?Theodor.a 
s.alcis. rhet- verb Confbntii conjux altera, filia fuit Eutropiac Maximiahi Imperatoris uxoris, 
fhan.&alti. quam ex priore conjugio cum nobili Syro , cujus nomen fcriptores non prodidere, 
y ^utrop^! MS ' g enuerat : ex °i ua <juidem cum Conftantio neceffitudine , Fla vi m ; ex matris ve- 
Qref.l.0.ts. ro cum Maximiano Augufto nuptiis , Maxi m i an JE nomina ei accefTere ; quod e?f 
illius nummis colligitur , in quibus Flavia Maximiana Theodora nuncupa- 
tur. Deceffit illa fuperftite Conftantio , e quo liberos fex procreavit. 

Filius Conflantii Imperatoris ex Hclena priore uxore. 

v^Constantinus Magnus Imperaror , de quo mox. 

Liberi Confiantii Imp. ex Theodora altera uxore. 

v. Constantinus , cujusjunicus meminit a Zonaras. Hunc a Conftantid 
ex fratre nepote inrerfectum verofimile eft ; ciim fcribat b Julianus in Epiftola 
ad populum Athenienfem , Conftantium Auguftum patruos duos interfeciffe. 
Prxrerea c Philoftorgius , &: ex eo Cedrenus 8c Zonaras, tum fama pervulga- 
tum effe dicunt Conftantinum veneno fublatum fuiffe a fratribus , & Conftan- 
tio filio a patre extrema agente , ut de medio tollerentur > demandatum : quod 
quidem intelligi non poteft , nifi de hoc Conftantino 8c Conftantio patre ejuf- 
dem Juliani; nam Conftantino adhuc fuperftite e vivis excefferat Dalmarius. 
d Onuphrius Panvinius , Sc Henricus Valefius Conftantinum cum Maximo 
Confulem fuifTe fcripferunt , quod improbat omnino Triftanus. 

v. FlaviusDalmatius .ANNiBALiANUS.^De his, eorumque liberis agetur 
v. FlaViusJuliusConstantius; S poft Conftantini liberos. 

v. Flavia Valeri a Const antia, feu CoNSTANTiNA,uti appellatur 
a 3 Philoftorgio &c aliis , nuptui data eft a fratre Conftahtino Mediolani anno 
cccxiii. CaIoValerio Liciniano LiciNio, qui Imperator appel- 
latus fuerat poft Galerii obitum. b Illa, etfi pagano conjugi jun£ta, illibatam 
Chnftianitatis , quam cum fratre amplexa fuerat, fidem fervavit , ex quo a 
Silveftro Pontifice in S. Agnetis Eccleiia cum Conftantia , ex fratre Conftantino 
nepte , Romxbaptifmum excepit. Sed &: larviente in Chriftianos Licinio , hos 
femper fovit , 8c pro viribus tutata eft. Sed quam ex fidei integritate adepta 
erat exiftimationem , non mediocriter lsefit fub extremos vitx annos , Arii am- 
plexa harrefim , £ Eufebii Nicomedienfis confiliis. Obiit fratre fuperftite , a quo 
fingulari femper benevolentia , etiam ad extremum virx fpiritum donata legir 
tur: d falluntur enim qui illius mortem ad annum cccxi. referunt , poft Con- 
ftantini fcilicet excefTum. e Licinius porro e Nova Dacia , viliore origine 8c 
ignotis parentibus ortus , natus eft anno cclxv. Galieno 8c Saturnino CofT. 
f A Galerio Maximiano Csfar di£tus primiim Carnunti Pannonix oppido, v. 
Nov. an. cccix. biennio poft, paulb antequam e vita excederet, ab eodem 
Imperator appellatus eft. slmperii partitione inter Conftantinum , Licinium, 
Maxentium &r Maximinum fa£ta, Oriens Licinio ceffit ; duravitque concordia 
cum Conftantino , cujus fororem duxerat,ad annum cccxx iv. h quoLicinius, 
ciim adverfus Conftantinum arma cepifTet, prope Hadrianopolim primb fufus 
eft iii. Jul. deinde navali pugna ad Byzantium , ac demiim noviffimo ad Cal- 
chedonem pradio dcbellatus , in vi£toris poteftatem venit xviii. Septembris 
eodem anno , a quo viram interpofita conjuge pa£tus , ac ThefTalonicam rele- 
gatus , * qubd novas res moliri deprehenfus effet , in eadem urbe peremptus eft 
anno cccxxv. k cum annum attigilfet lx. l Tradit fcriptor ferme coxvus re- 
legatum fuifTe inGallias, ibique ulceribus fcatentem mifere periifTe. m Ex il- 
lius cum Conftantia connubio natus filius unicus ,Flavius LicinianusLi- 
cinius , qui citm vigefimum menfem ageret , Cxfar cum Crifpo 8c Conftan- 
tino, Conftantini Magni filiis,di£tus " i. Martii , Sabino 8c Rufino CofT.anno 
Chrifti cccxvl. triennio pbft Confulatum iniit°cum Conftantino Magnotum 
quintiim Confule. p Demitm Faufta? Augufta- infidiis , ne peritia in militando 
filiis obeffet ,ab Conftantino interemptus eft, ciim annum attigifTet x i v. Qui- d Panvin.Valef, 
in Mrr.mtan. 
Tnftan.f. i7 t. 

* Philtft l.vc.ei. 
Yita S. Artemti 
afudB0l.1S.Feb. 
f- 7 o. Menta t(. 
Apnl.tnS.Bafil, 
b t^inaSi tn S. 
Silv. f. 16. Vtta 
S Bafilei Efifc. 
^imajiiec. j. 4. 
Menjea 4. Ociob. 
in S. Call.fihene. 
< Pktlofi.l 1.C9. 
S. Hter aeiv.Pd. 
ai Ctefifh. Vtgtl. 
Taff. I. 1. contra 
Ariumc. 1. 
lf1ccph.Ltc.4j. 

' Eujeb.l. 10 c.t. 
Socrat.l.i.e.til. 
Geft.Conft.f.t 7i . 
1 Idatttli. Chrtn. 
Alex.p. 6f%. 
Theophan.f. 9. 
E Chr. Al.p 6fo. 
h Praxigtr. afud 
Phot. cod. 6t. 
ldat fasi. Socrat. 
l.l.c. 4. Politis 
SS. AUtrepk. & 
Alex.apudPhot. 
cod 1(6 Kalend, 
Bucktr.p. iSj. 
Zoz.tm.1. i. 
Chr.Alex.p. 660. 
Thetph. fr tl. 
' Idat.fali. 
Gtfta Conftant. 
k ViHer. Ipit. 
1 lt. Preft.m vi~ 
ta Safilei Amaf, 
c. ti. apud Sur, 
\6.tsfpril- 
m Ztztt». I. x. 
Viftor. Epit. 
" ldat. Vttier. 
Chron. Alex, 
"Xheophan. 
Idat Senator. 
lB*rcn.a,iii,.A,. BYZANf 1'Nifei 4j 

dain prxterea Licinio Imperatori filiam adfcribunt S. Helenam , cujus corpus 
affervatur Altxcombx in Sabaudia, fed nuJlo, qtiod fciam , auclorc. 

v. Anastasia' 1 nupfit B k s s t a n o , que'm Conflantinus Magnus Cxfarcm , ■ Gtii* c»nft*nt. 
Licinio adfentiente , appellavit, Iralixque prxfccit. Sed qtiod ab eodcm Lici- r- * 7 '- 
nio per Senecionem fiatrem impulfus, in illius partes traniiilfet, a Conftanti- 
no in ipiis bcllicorum motuuminitiis cap'tus,neci datus eft. Exiftimat b Trifta- b Triftmn.p 9 r. 
nus Bafiianum , qui a Valeilte bonis exutus ftiit, c quod de uxoris utero Mathe- c immim.i. \\s. 
mathicos coniiiltiiflet , a Bafiumo Anaftaiix conjuge prodiiffe , haud infulfurrl 
efle opinari, cum procc rum genere naium dicat Ammianus : ut & Lucium Ra- 
mium Aconitum Optatum, qui Coriful fuit cum Anicio Paulino anno 
cccxxxiv. alterum fuiffe Anaftafix maritum : fiquidem tradit Zozimus j 
Conftantii Augufti juflli intercmptum ftiifle a militibus cum aliisproximis agna- 
tis. Sed haec merx funt conje&urx. d Anaftaiia porrb Balneas Conftantinopoli ^vidtct&hrip, 
extruxit , qux de ejus nomine Anaftaiianx appellatx funt , quas alii Anaftafix 
Valentis filix adfcribunr, 

V- EutropIA, a Popilio Ne ^otiano, qui Confulatum iniit curii Fabio *vi$er.Epit. 
Titiano anno ccci. Diocletiano imperante , conjugio nexa ftiit-, ex quo prodiit z ' z,m •*• 
Flavius Popilius Nepotianus, qui perinde b Conful fuit cum Facun- b F '^' Co ff 
do anno cccxxxvi. biennio ante Conftantini avuriculi obitum. c Is cum Ma- < viHor. 
snentium accepiffet, berempto Conftante, in Galliis Aueufttim renuntiatum , * u1r °p: l -i°- 

V • rr 11 • T •• , b ii- OroJ. Hiercn. 

Imperatorem etiam ieie appellavit iii. Junu anno cccl. 8c gladiatorum ac chren. 
captivorum quorundam ope Romarn ingrefliis eft, cxfis ipfius Magnentii fau- ?<*""• l-x.cxt. 
toribus : quo qtiidem tempore Fiavii prxnomen , tanquam Auguftx dignitatis sie§pb.i.«'.e.\». 
hxres legitimus, & Corjftantini ex forore nepos, afliimpfit ; quod ex illius rheoph. 
nummis deprehenditur. Sed hac per xxviii. dies potitus , a Marcellino Ma- 
giftro Officiorum , &: Magrtentii arcanorum participe peremptus eft. 

V. »FLAVIUS VALERIUS AURELIUS CON STANTINUS, 'A*W^*. J; t 
eognomento Magnus, Imperator , nafcitur ex Conftantii cum Helenx nuptiis 1 1 1. cumittrtup. i j. " 
Kal.Martii anno ccixxii. b Aureliano &: BaflbCoff. c Naifii oppido Dacix^ vel Trafi ' **'• Bnchcni 
fecundtim d Jul. Firmieum. Drepani Bithynix Urbe adNicomedienfemSinum ortum £,/ l J,f' 181 ' ^* 
fcribit c Nicephorus Callifti , quam poftmodum f Hclenopohm de matris nomine chron.or p.<6. 
appellavit. In Galliis s Porphvrogenittis , in Britannia denique h alii natum voltint , "Cenft.derhem. 

i r».'" n, /• i' \u in t-> \ • >\k • • /"> r> l.i.e.i).Cedren. 

hoc prxiertim rulti rundamento, quod ' Attctor Panegynci Maximiano Sc Conftan- <■ Fir„>ic.iib.i. 
tino dicTi , hxc de Conftantio dicat : Libcravit illc Britannias fervitute , ttt etiam nobiles Ma,h - c - *■• 
itlic oriundo fecifti, Quod k alii de Cxfaris dignitate Conftantino , dttm in Britannia t c ' hr ' 7 A J'l 6b \] 
moraretur, collata probabilhis interpretantur ex altero l Eumenii loco : fortunata rheephan. />u. 
Cjr nunc omnibm beatior tcrrU Britanma , tjuxConjIuntinum frimaCafarcm vidifi! m Qua ]*}'* mlm *' 
quidem Cxfaris digriitate tum primum eft donatus , cum Augtiftus difttts eft Con- b Samn. Pcmp. 
ftantius pater : eodem exinde Imperatorio titulo honoratus , cum Faustam Ma- L "- M " tr f- 

' rf t • i r ~l a -t> • n ' Paneg. t.c. 4. 

ximiani hliam uxorem duxit , ut obiervare eit ex n Anonymi Panegynco , poit k i, vtne , mm 
Conftantii patris obitum , x x v. Julii , ipfo Cbnftantio v i. & Maximiano v i. CofT. ' £«»"»•/««■9. 
anno Chrifti cccvi. ° At cum eo prxfertim confilio filiam Conftantino nuptui C n^ v ,aor.Epit. 
dediffet Maximianus , ut generum de medio tolleret , re per uxorem detedta, oc- " pxneg. $ c.x. 
culttim hoftem prxvertens , belltim Maximiano intulit , coegitque infauftum Prin- V^'i„ Stfl it 
cipem Mafiilix vitam mifere finire anno cccxi. Sequenti Maxentium ad Vero- Eutrop. 1. 10. & 
nam , deinde non lortge ab Urbe fuperavit ; quo qtiidem in prxlio confpecH in "'• 
ccelo Crucis figttra , Chriftianam religionem poftmodum amplexuseft Conftantinus. ^. a l. 
Exin Mediolantim profccl:us , cum Licinio fcedus iniit , Conftantia forore in uxo- Euftb. l-^.cti. 
rem data. Veriim haud diu ftetit Principum concordia , Licinio in Conftantinum ' l s **' at i lc l% 
movente,a quo demiim viftus &: cxfus fuit anno cccxxv. quoquidem anno Con- Kf/.B«*A.j.*8}. 
cilium ad Nicxam contra Arium , eodcm procurante Augufto , celebratum eft. Thioph.&c.scm- 
Mox Byzantio exxdificando animtim adjecit, exornatamque , & longius productis t flo . 
mcenibus majorem effeftam Urbem de fuo nomine Conftantinopolim appellavit, ' Socr.i. t . t . it .. 
P illiufque encxnia celebravit xi. Maii anno cccxxx. 1 SubacTis denique Sarma- awfwTc*»?" 
tis, ac per varias Romani Imperii provincias diftributis, quarto poft anno , Chrifti ' Alexand uon. 
cccxxxvii. ipfo Pentecoftes die, r xxi 1. Maii moritur in SuburbanoNicomedix, ^e^i/w/r"^ 
quod Achyronam f quidam, alii Characen vocant , ' ubi paulo ante mortem baptiza- « rheoph. An*. 
tum efle nonnulli aflerunt : u quod Theophanes, Nicephorus 8c alii refellere conati ftif.mssu-ueft. 

r - T . . . l . r r i- Tt- • Serrmn- d e ■}■&*» 

iunt. Vixit annos lxvi. lmperavit an. xxx. meni.ix.dies xxvm. Bis nuptias eief.&ml, 

F iij A 6 FAMILI^E august^ » Zozim.l.i. 

VtSor. Efit, 
Zonar.p. 6, 
r Trtftantu. 
' Paneg. f.e. 4. Pantg . 6. c. 4, b Itdian, orat. 1, Pantg. 5 . e. 1 . ^AiraS.Siheftri 
cdit*»C»mbcfif .« r»#«r. £/>//. * Philoji.l.x.c.4, 

Sidon.l. t.ep.%. 

Greg. Tnr. lib. I, 

hift. c. 3 4 . 

8 Homtl. i<. t» 

Philtpp. 

h Zoztm. 1. 1. > Gruter 184.7. 

b Paul. Di.u. 
Vfperg. 
< Theophan. 
d Idat.Faft. 
ViHor Schotti. 
Zoztm. 
Chron. Alex. 
Vtta Conftant. I. 
4 f . 4°' ' Porphyrii Pnn. 
Jlst-ni Paneg, 
rap. ;«. 
Zozn/i.li!?. z, 
Itnian.orat. 5. 
f Vtcior. Epit, 
"Ettfeb. Orof, 
Theophan. 
i Stdcn. I. (. ep. 
8. Greg.Tnron. 
Kl.hift.c.f*. 
•' Codtn.de orig. 

' Ammian.l.i^. 
p.if. 

k Zoz.it». l.x. 
1 L 1. Cod.Th. 
de indnlg. crtm. iniit Conftantinus , ac primum quidem cum M i N E Rv i N A , de cujns familia ac patria 
nifiii produnt fcriptores. x Zozimus , Vi£tor &c Zonaras Conftantini concubinam , non 
legitimam fuiffeconjugem fcribunt : verum ? alii contra contendunt , exhoc 1 Anony- 
mi Conftantino eo die di£ti Panegyrici loco , quo cum Faufta altera conjuge nuptias 
celebravit : JDuo enim magis continentiam patns xquare potuifti , qn.irn qubcl te ab ipfofine 
pueritis. illico matrimonii legibus tradidifti , utprimo in^rejfu adoleficnti.t formares animum 
maritalem , nihil de vagis cupiditatibus , nihil de conceftis atati voluptatibus in hoc ficrum 
peclus admitteres, novum jam tum miraculum juvenis uxorius , fea ut res eft , mente prjt- 
faga smnibus te verecundtA obfervationibus imbuebas , talem poftea diclurus uxorem. Huic 
fententia: non minime fuffragatur alterius a Panegyrifta: locus , quo Conftantini con- 
tinentiam intra legitimi connubii fines cohibet ; ubi corruptos Maximiani mores cum 
Conftantini virtutibus comparans, ha:c fubdit : Te , Conftantme ,paterna ptetas fequcba- 
tur, illum ( utfalfo genert non invideamus) impetus : teclementia, illum cmdelitas ; te pu- 
dtcitia foli dicata conjugio , illum libido ftupris omnibus contaminata , &Cc. Et fane Cri- 
fpum ex Minervina natum , fi nothus fuiffet ac illegitimus , Imperii fucceftioni haud 
deftinaffet parens , ciim alii fuppeterent liberi : b fiquidem ab eo Ca:far , &c Princeps 
Juventutis diclus eft; qui quidem tituli folis fere Imperatorum primogenitis filiis,&: 
Augufta: dignitatis ha:redibus conferri folebant. Conftantini uxor c altera fuit Fla- 
viaMaximiana Fausta, Galerii Maximiani Imperatoris ex Eutropia fecunda 
conjuge filia, Byzantii nata, quam paulo poft Conftanrii patris excefTum duxit, &c 
cum a Maximiano , quocum &c Maxentio filio inimicitia: tum intercedebant , in con- 
fortium Imperii admiffus eft. Perperam vero fcripfit d auftor A£torum S. Silveftri 
Papa:, Maximianam, feu,uti appellat , Maximinam, filiam fuifTe Diocletiani. Exi- 
mius ille conjugalis affettus , quo adverfus proprium parentem conjugem profecuta 
eft , laude aliqua dignus videretur , fi non immoderato duntaxat erga falfos deos cul- 
tu, fed &c impudicitia partam lsfiffet exiftimationem. e Nam cum privignum Cri- 
fpum , amore illius fuccenfa , lenociniis ac blanditiis nequiffet ad ftuprum pellicere , 
malis eum artibus ds medio fuftulit,ad Conftantinum patrem delatum, tanquam in 
conjugalem thorum confpiraffet. f At innocentis ultionem haud diu diftulit Deus , 
ciim falft &: peradi cum Agazone ftupri compertam Thermarum calore occidi juf- 
fiffet Conftantinus. ^ Joannes vero Chryfoftomus in quodam monte ligatam , feris 
expofitam fuiffe videtur indicare. Ex hoc ipoftremo conjugio prodiere liberi fex , 
quos ex alia uxore natos perperam fcribit h Zozimus , quam ille adulterii conviftam 
interfici jufferit. 

Ftiim Conftantini ex Minervina. 

vi. Flavius Julius Crispus, vel ut illius nomen effertur in a veteri In- 
fcriptione, Flavius Valerius Crispus, b Arelate natus, Roms una 
cum patre baptizatus eft , fecundiim c Theophanem ; d 8c cum fratre Conftan- 
tino &c Licinio juniore Cxfar diftus i. Martii , Sabino & Rufino Coff. anno 
Chiifti cccxvi. Errare enim conftat Idatium , qui Carfares renuntiatos fcri- 
bit ,Gallicano &c Baffo Coff. anno Chrifti cccxvi. ut &c auctorem Chronici 
Alexandrini , qui in hac re enarranda vix fibi conftat ; cumEufebius exerte tra- 
dat filium Conftantinum_anno Imperii x. Cxfarem defignatum a patre, qui in 
Sabini&: Rufini Confulatum incidit. Confulatum deinds iniit cumLicinio anno 
c c c x v 1 1 1. quam quidem dignitatem obiit prxterea anno cccxxi. &cccxxiv. 
e A Conftantino patre copiis militaribus contra Francos primiim , ac deinde 
contra Licinium Prarfecfus , illuftribus partis vicforiis , bellica longe virtute ac 
laude inclaruit ; &c paternx virtutis ha:res , Imperatorix etiam dignitatis futu- 
rum aliqiundo fuccefforem , Romanis fpem prxbuerat, f nifi a noverca velut 
tentati cum ea ftupri delatus, veneno a parente fublatus fuiffet, ut auftor eft 
s Sidonius ; h alii capite truncatum volunt. Periit autem Pola: in Iftria , fecun- 
dum ' Ammianum , feu Roma: juxta k Zozimum , anno Chrifti cccxxvi. Con- 
ftantini x x. annos tum , ut videtur , natus x x x. ciim ex priore Conftantini 
conjugio natus effet, quod ille in primis adolefcentia: annis ini:rat, ut habet 
Anonymus in Panegyrico. Non defunt qui Crifpum uxorem duxiffe conten- 
dant Helenam nuncupatam, cujus mentio eft in l quadam Conftantini Con- 
ftitutione exarata anno cccxxil. exqua fobolem procreafTe colligitur: Propter 
Crifpi atque Helen* partum omnibus indulgemus , •- Acc. III, Kal. Novemb. Rom** 
Probiano & Iuliano Coff. Et certe ha:c verba refrrri non poffunt ad Crifpi &c 
fororis Helenx nuncupata: natalem diem , ciim hic annus longe pofterior fit B Y Z A N T I N M. 47 

Crifpi natali , eoquc Conftantinus tum fecundas cum Faufta nuptias iniiiTet. 

Sed de hujus legis expofitione confulendus omnino recens atque eruditiffimus n • , 

m fcriptor, ubi varias interpretum fententias exponit &: expendit. sdctd tHI»!. ' 

Liberi Confiantini Magni lmp. ex Faujta altera itxore. 

vi. Flavius Claudius Constantinus."} 

vi. Flavius Julius C ons tantiu s. r De his figillatim mox. 

VI. FLAVIUS JULIUS CONSTAN S. J 

VI. FlaviaJulia Constanti n a , a Augufta: titulo donatur a patre Con- ' vhiioft.l.) e.n. 

ftantino , a quo nuptui primum collocatur Hannibaliano Regi Ponti , ex " ' 
fratre nepoti : quo extintTo , rurfum nuplit Constantio Gallo, Juliani 

Imperatoris fratri. Hanc Constantiam b quidam nuncupant. De ea plu- '' JA«M«f.fc»i. 

ribus agimus in utriufque conjugis elogiis. chr.^M.p.ejt. 

i\ r i !•• v j~, * Anaft.inS.Sil. 

.VI. CoNSTANTiA, a ita Anaitaiio nuncupata , b alus vero Constantina, -vtftro & ubtrio 
Conftantini M. fllia altera, aedem S. Agneti facram Roma: excitavit , in qua t- 16 lo - 
una cum amita Conftantia baptizata fuit , &c emiifo virginitatis voto, deinceps D Am l,o} l.\\ 
fefe inclufit. Dehac multa dixere c Triftanus &c d Gotofridus Henfchenius. e P 54- Aithtim. 

dt virg. n. 40. 
Sermt de ,v. Agn. 

vi. a F l A v I A Julia Helena, Juliani Imperatoris uxor , de qua in coh- ' Thft ctm. . 0l . 

,Ugis elogio agimUS. 'Henfch.it.ttb. 

> ° & D 'Baron.x.,1;.). 

VI- a FLAVIUS CLAtJDIUS CONSTANTINUS, cognomento • NummT. 
t u N 1 o R , feu ut in aliquot b Infcriptionibiis nuncupatur , F l a v i u s V a l e r i u s b icffnd. in n«'- 
Constantinus, Conftantini Magni ex Faufta filius primogenitus , c Arelate '*l^*' e mv. 
v 1 1. Augufti nafcitur, Conftantino patre &c Licinio Coif. anno Chrifti cccxi i. vtSor.Epit. 
A Exinde Cacfar di£tus cum fratre Crifpo &c Licinio Juniore Kalend. Martii anno d Uat.fait. 
cccxvi. imperii Conftantini x. eo extin£to Auguftam dignitatem adipifcitur ■. quip- y ' a,r ^f*"**' 

n L ^ n ■ ■ T .. °..°. .„. r ... *■ r Ztzim.llb.l. 

pe poft exceilum Conitantini , totius Impern provinciarum mter lllius liberos , Sc Euftb lib. + . de 
Dalmatium 8c Annibalianum ex fratre nepotes facHpartitione, Conftantino infor- vttacenft.c.+o. 
tem ceifere Gallia, Hifpania,& Britannia. e Sed ciim Italiam &c Africam his vel- ctnft.p.l" \* 
let adjungere, Conftanti fratri , quibus ilke parebant , bellum indixit , Italiamque ' vtaor.Eptt. 
cum clafte ingreffus , commiifo ad Aquileiam pradio, a fratre fufus ,ac demumin- s °"*' m /.*'/" 4 * 
terfe£tus eft,illiufque corpus in Alfam fluvium haud proculab Aquileia proje£tum, ldat.vaft. 
anno cccxi. artatis xxv. imperii m. Ad hunc Conftantinum referendum puto Th"^*». &*- 
ineditam hanc infcriptionem in lapide miliari exaratam , eruto anno mdcxxviii. 
in Provincia: Comitatu , in via Aurelia a Foro Julii ad Horrea &c Varum , loco dicro 
S. Efieres. dn. fl avio. clavdi o. c o n s t an tin o. patre. a v o. m aiori- 

B.VS. IMPP. NATO. CAE S AR.I. N O S. S E M P E R. OK.BI. TAERRE. PR O FVTVRO. V- r r . j.. -.. 

L. 4. ae vit* 

Scribit f Eufebius bis nuptias iniiife Conftarttinum , etiam cum Caefar adhuc audi- conftant.c. *,<$. 
ret,ac proinde fuperftite parente. At fi haec vera funt , id pro certo haberi debet tapudsant- 
binas iftas Conftantini uxores tum potiiTimum fato functas , ciim Conftantinus bel- -Ammt. 
ium Italicum fufcepit : fiquidem au£tor eft & ejus orationis funebris fcriptor anoriy- a b Nummi - 
mus , ciim in pra?lto cxfus eft , per legatos fuos nobilem Hifpanam , cujus tamen t.j. vit.T*ph 
familiam reticet &c nomen , uxorem duxiife. f- s*. 

K*l. Hervartti 

VI. a FLAVIUS JULIUS C ONST ANTI U S, uti in aliquot num- t^cetrb. 
mis appellatur , feu ut in aliis ,Flavius Claudius Constantius, vel de ?'*">"<"«■ 
ut in quibufdam b Infcriptionibus , Flavius Valerius Constantius, t c™'. ALpVlo. 
vel denique Constantinus CoNSTANTius,ut apud Vigilium Tapfen- Thnn. or. M p. 
fem, Conftantini Magni ex Faufta filius fecundogenitus , c Sirmii in Pannonia vi. dVvifaCe'nftan\ 
Augufti nafcitur , Ovidio Gallicano &c Septimio BaiTo Coif. anno Chrifti cccxvii. deUud.p. ^o. 
d deinde Carfar dittus eft a patre anno imperii x x. Chrifti cccxxvi. viii. No- v " 1 ° rSchotu - 
vembris , feu ut habet e Idatius, biennio antea. Mortuo parente , partitione , utdi- <idat.chr.Alex. 
ximus, inter fratres fa£ta, Imperii partem fortitus , demiim illud in folidum fibi s - Hur.ep.ft p 
tranftulit , fratribus extinctis. f Obiit ille ex apoplexia , feu , ut aitVi£tor,ex acriori mnft.l.6.' \. 
febri, Mopfocrenis juxta Tarfum Ciliciae oppidum , m. Novembris , anno Chrifti scaUg.de emend. 
ccclxi. artatis x l 1 v. 6 feu ut habet Hieronymus , x l v. Imperavit , ut fcribit idem '^/j *' Ju ' 
Hieronymus , annos xxiv. menfes v. dies xn. h Quidam vero fcriptores impe- u socrat.scg.om. 
rafle volunt xxxvni. vel xxxix. annos : qucd quidem licec interpretari , ex quo L]'^) 48 F AMI LIJE AITGU STJE ' ViBer. Epit. 
k lulian. ep.i.td 
fof.Atb.f. (01. 
1 Ltb. \. devita 
Conftant. c. 49. 

m Cbrtn. AUx.~> 

Sutdaitn Leent 
Theophan. p. $j, 
Amm. /.if./>.5 4. 
" Iulian. orat. 1 3 

Ammtan.l.ti. 
p Ammian. Ce- 
dren. Viffer. 

1 Zet.im. 1. 3. 
• Tbeepban. 

( Goltzti Thef. 
Ammian. I, ic. 
f . id. 1 /</«>*. 

c L/&. t,.de vit* 
Conftant. c. 40. 
de laud.p. 4J0 ^ 
d />.6«8. 
« Ki#«r. 
Gcy?* Conftant. f ldat.Cbren. 

Jiieronym. 

h Zontfr.f.r». 

b Homil.meptft, 

ad ehtlipp. 

' liat, Hieron. 

Cbron. 

* Victor.Efit. 1 £i£. t<5. Efift.sdSolit. ?. <48- 

b Theofhan.f. 8. 

^»*/» 2 . <;</?. £<•<:/. 

/>.JJ. 

c .Ze>»<*r, f». x,/>. 

14«. 

^Trtjl.comm.y^. 

ltlell.de Frtfcti. 

urb. 

< Socr.l. I. «.if. 

Cir AUx.f.66S. 
S. Atban. apol. 
adConft f.ySi. 
Athan, iocoat. Caefaris titulum eft confecutus : narri fecundiim Victorem , hanc dignitatem annis 
xv. obtinuit, Auguftam x x i v. fcilicet cum fratribus &: Magnentio viii. folus 
vero xvi. Addit idem ' Vittor plures Conftantio extitiffe uxores ; k quarum pri- 
ma fllia fuit Conftantii Cxfaris ex Galla , Juliani Imperatoris confanguinca , illa 
forte quam anno Conftantini tricefimo , Chrifti cccxxxi i i. duxit , juxta'Eufe- 
bium : at iftius arvi fcriptores 8c nomen 8c mortis tempus filuere. Altera Conftan- 
tii uxor fuit m Fi. aviaAurelia Eusebia, n viri Confularis , cujus nomen 
perinde incerttim , filia ex matre Theflalonicenfi ; ° Eufebii &: Hypatii qui Confu- 
latum geiTere anno cccli x. foror: p qux ob eximiam potiflimum formam,atque 
adeo 1 eloquentiam 8c fingularem eruditionem a fcriptoribus commendatur ; r a quibus 
tamen infamatur , quod harrefi Arianx acriiis addi&a fueric. Extincta illa , nuilis 
fuperftitibus liberis circa annum xxxi i i. Gonftantii , tertias nuptias ille iniit cum 
^Maxima Faustina, de cujus familia altum eft apud ejufce xvi fcriptores 
filentium , qui duntaxat obfervant gravidam fuifte , ciim e vivis exceftit Conftan- 
tius , eoque extindto filiam procreaffe pofthumam. 

FUta ConPtantii Imp. ex Fanflina tertia nxore. 

vi 1. Fi. avia Maxima Constantia, Gratiani Imperaroris uxor } de 

qua fuo loco agimus. 
V 1 1. Confulto porro omifimus hoc loco filiam illam Conftantii , de qua fabu- 

lofa commemorant Gnecorum Menxa ad x x x. Decembris in S. Zotico. 

VI. FLAVIUS JULIUS C O N S T A N S , Conftantini Magni ex Fau-> 
fta filius tertiogenitus , a nafcitur Conftantino patre v i.Sc Conftantino Juniore Ca:- 
fare Coff. anno Chrifti c c c x x. b quam perinde dighitatem Cxfaream adeptus eft 
a parente xxiv. Decembris anno Chrifti cccxxxin. Delmatio &c Zenophilo 
Coff. feu, ut volunt c Eufebius &: d Chronicon- Alexandrinum , xxv. Julii anno 
c c c x x x v. Conftantio Carfare & Albino ColT. Conftantini imperii x x x. e Polt 
patris exceffum Italiam , Africam &c Illyricum in fortem obtinuit , quam , Conftan- 
tino fratre ad Aquileiam ca'fo , provinciis qux ei parebant , auxit , Galliis intra duo- 
rum annorum fpatium in poteftatem redactis. Nec multo poft Macnentius, 
cum Auguftoduni Imperatorem fe acclamari curaffet , in Conftantem arma movit t 
quem fugavit. f Atque is ciim in Hifpanias fugeret , a Gaizone Magnentii copia- 
rum duce, ad Helenam, Rufcinonenfis Comitatus oppidumieft interfeftus. 8 Zo- 
naras in Galliis ad Rhodanum ca-fum videtur innuere : fcribit verb h Joannes Chiy- 
foftcmus, ciim hoftium manus vitare haud liceret , fibi mortem intulilfe. ' Utcun- 
quefitdemortis genere , conftat eam accidifle anno cccl. Sergio &" NigrinianoCofL 
cum Conftans atatis xxx. attigiffet; etfi k Vi£tor,&ex eo forte Zonaras, xxvn. 
annos tantum vixifTe afTerant. Imperium vero geflit,fecundtim eundem VicTorem 
&: Hieronymum , annos xi 1 1. in iis , tribus, quibus Carfaris dignifate fulfit , putatis. 
Scribit l Ammianus Olympiadem, Ablabii Prarfecti Prxtorio fub Conftantino, 
quique a Conftantio interfeclus eft , filiam, Conftanti Imperatori paulo ante illius 
necem padtam fuiffe ; &: a parente poftmodiim Arfaci Armenix Regi nuptui datam : 
quod obfervare eft etiam ex m S. Athanaiio. 

C^lTERI CONSTANTII CHLORI EX TkEODORA FII.II. 

V. FLAVIUS DELMATIUS H ANNI B ALI A|N US, vel Dalma- 
t i u s , filhis fuit Conftantii Chlori Imperatoris ex Theodora Augufta fecundogeni- 
tus. a Chronicon Alexandrinum harc duo Dahnatii &: Hannibaliani nomina diftin- 
guit , duofque ex iis Conftantii filios conficit : fed melioris nota? fcriptores in eo fe- 
re confentiunt, ad folum Dalmatium pertinere , etfi apud unicum b Theophanem 
conjunctim exarata reperiantur. Is porro apud c Zonaram interdum Hannibalianus 
nude vocitatur; quod quidem cognomen ab Afranio Hannihaliano fortitum d qui- 
dam volunt , qui Prxfedus Urbi fub Maximiano , &: Conful fuerat cum Afclepio- 
doto,&: Prxfedus Prxtorio fub Conftantio ; &: fi non frater fuit ipfius Conftantii 
aut Theodora: , certe iis proxima fuit agnatione conjun£tus. c Dalmatio Cenforis 
dignitatem concefht Conftantinus frater , qua? a Decii Augufti temporibus videba- 
tur extincT:a , qua is Valerianum ob fingularem vits integritatem &: eruditionem do- 
naverat , f fed &: de accufarionibus , quas in Athanafium inflixerant de homicidio 
ab eo perpetrato Ariani , cognitionem delegavit. Conftantino fuperftite extinftum 

admodiim B Y Z A N T I N /E. 49 

admodiim vero bfoximum eft ,cum in divifione provinciarum Tmperii , nulla ei pars; 
jfcd riliis donata legatur. , Uxoris nomen Sc familiam ncmo ha&enus prodidit , cx 
qua duos faltem fiiios fuftuliffe conftat. 

- Etitrof. 1,10. 

Filii Dalmatii. *&7&± 

L m Piofejf. 

vi Fmvius Tulius Delmatius, Vcl Dalmatius, uti nummi illius c*,m ,s 

- J r . ji m ■ 11 ■• /^ ' Fxitt Coff. 

aliquot prarterunt, * ingentis fpei pnnccps, &: mdolis pnvcjarx , qiuque Con- It .,, B „ r(i „. A , 

ftantinum Magnum in multis referebat , prarccptorem , Ut Sc frater ,habuit Exu- u v,Hor stkotdi 

perium Rhcthorem ,uti docemur ab b Aufohio. c Cohful cum Zcnophilo anno ^™". """",*. 

cccx xxiii. d ac biennio pbft Nobihflimus Cxfar dictrus fuit xxlv. fcu , ut orof. i. 7 . e ig. 

habet Idatius, xvin. Septembris anno cccxxXv. qui erat vicefimus Con- ^JJ 1 '^*' 

ftantini , c a quo quidem Tyrum miffus eft , Ut intereffet Syriodo , qux cJren. 

Athanafii occafione toada erat : quod alii parenti Dalmatio tribuunt. Contra 'AUxand.Mon. 

Calocerum , qiu m Cypro lnfula detecerat , Sc lmperator fuerat acclamatus, ^. m ,. 
lque m majons benevolentix argumentuim Dalmatium in lmpe 
ratorix fucceflionis partem adfcivit, cique , fi sVi£torem audimus ,prout aTri- \ G ^f e a ro Con ^ ren 
flano emendatur, Thraciam , Maccdoniam Sc Achaiam , feu , ut habet h auctor Eutrof.i. io. 
Geftorum Conftantini, Gothicorum littorum prxfecburam conceflit. 5 Verurri ViOttr. 
obrepente in eum Conftantii invidia, ejus juffu a militibus fublatus eft anno T heo,han^p.%. 
iii. imperii, juxta k Hieronymum,vel n. fecundiim Cedrenum. * tiurou ch,on, 

x ' Cednn. f.iyy. 

vi. Flavius Claudius Hannibalianus, a patruo' Conftantiho No- 

biliflimus appellatus eft , uti tradit a Zozimus , qui prxterea fubdit eo nomine ' Ze *- trn - ' *• 
purpuram auro exornatam induiffe. b At Chroniton Alexandrinum videtur h chron.Alex.f_. 
innuere id ei accefliffe juris ex regia dignitate , quam a patruO obtinuit, curri 668, 
Cxfaream Cappadocix rnetropolim ab eo miffus eft. c Quod quidem iis qux ' Cefla confl»nt. 
ab Anonymo de Geitis Conftantini traduntur, confentaneum eft , fcribente re- 
gia dignitate donattim fuiffe a Conftantino , Regemque Reguiri Sc gentium 
Ponticarum di&urn : d ciim fcilicet primogenita illius filia Constantina d PhHofl. l.^.c, 
eidem in matrimonium data eft ; quippe Ponto vicinx provincix fuere Cappa- Xi * 
docia Sc Armenia, quas a patruo cum vicinis nationibus concefTas ei aucior efl: 
c Vi£bor. f Ammianus,& Hannibaliani nuffimus ,qui aflcrvatur in Gazophyla- ' viSer. jsptt. 
cio regio, Regis titulurn eidem perihde adfcribunt ; in quo quidem nummo ' y * le f-*< lA » f »- 
ha*c leguntur : fi. cl. hann ibaliand regi. e Conftanrii pcrinde juffu a %±>iim.i:i, 
militibus eft interfectus , diccntibus neminem iibi imperarc haud paifuiros prx- 
terConftantini liberos. h Id aftum Libyffx ih Bithyhia videtur innuere au&or • itiner. nin-,f 
Itinerarii Hierofolymitani : ibi pofitr** est Rex H <nnilaliut , qui fuit Afrzrum. 
1 Conftantina verb uxor feeundis nuptiis Galhuri Ca*farem in conjugem fibi ' ^*Ut? 
adfcivit; 

V. a FLAVlUS JULIUS CONST ANTIUS, Conftantii Chlori ex *AtU».*pi. 
Theodora filius tertiogenitus, b a Conftantino fratreNobiliflimusdefignatus , c Con- \ z "V m c ^ ' l * 
ful cum Rufo Albino anno cccxxxv. creatur , deinde d Patricius ; e quam quidem •> Ath*n.af»i. 
dighitatem Prxfefti Prxtorio dienitati prxtulit : f ac denique Prafecbus Prxtorio c z^,mt.2. 

O. , ^T-L-T-J r^ J o^T- r> a Uban Jemoru 

nentis , uti docemur a Libanio. 1 radunt Cedrenus 8c Zonaras Conitantinum > \„u*ni. 

ciim morti proximus effet , filiis dediffe in mandatis ut patruos de medio tollerent: «/«'"»». ef..*d 

Squod filius Conftantius demum confecit, Conftantinb Sc Conftantio batniis inter- * L is\'J'p*l?' 

feclis, tum etiam qubd in fufpicionem de Conftantino Mas;no veneno ab iis fubla- V*teJ!usthid. 

to veniffent. Bis nuptias iniit Conftantius , acprimum quidcm cum G alla, Fla- San,ifmi » t - ""»• 

vii Junii Rufini , Sc Flavii Neratii Cerealis forore , quOs Confulari dignitate Sc Pra?- > Ammian.l ij. 

feclruris infignes fuiffe auftor eft sAmmianus: deinde aim J Basilina, illuftri Sc / i - l 9 1 -, G ' or i. 

antiqua familia , fed pagana, orta, Anicii Juliani , qui Confulatum gcfferat cum chryfesi. 

k Flavio,Petronio Probianoanno ccc xxii. Sc poftmodiim Prafecirus fuit Prxtorio, ' i uban.or.fun. 

filia , ac forore Publii Publilii Ceionii juliani , qui Conful fuit cum Anicio Paulino ^if^sMt*^' 

anno cccxx v. &Prxfe£tus Prxtorio Orientis,cu]us frequens occurrit mentio apud > ThroJor. i. \ c 

1 Hiftorix Ecclefiafticx fcriptores , a quibus Juliani Imperatoris avunculus dicitur; "• It s ^ t or "n[' 

™ Obiit vero Bafilina in ipfa adolefcentia , fuperflite filio unico Juliano. j.c.Jo n cJ#. 

p. \06. 

" -lultaminAIjff. 

Famil. Byzant. G s° FAMILIyE AUGUST^ Conflantii ex Galla liberi. ■ lulian.epift.ad 
fop. Ath.p. 498. 
Greg. Nazianz,. 
Steltt. 1. 

Ammian.l.14. 
h Greg. N««. «r. c l<fc»r. F<»#. 
Chr. Al.p- 67$. 
rhiloft.l.i.t.11. 
" F«#<>r. Epi*. 
Chr.Al. p. 679- 
Socrat.l. 1. <?. 19. 
Theophan. p. 33. 
e V*<9«r. Ef »f. 
Zoz.im.lib. x. 
Zonar.p. 14. 
f Ammian.l, 14. 
f.i.i. 
s Ammian. 
Socrat. l.i.t. 34. 
So^sm.l. 4.C 6. 
J. f.f. f. 

rhiloft.l.t,.c.x%. 
f. 4, c. 1. 
Zoz.im.1. 1. 
lEutrop. l.io. 
Theophan.p. 34. 
Irfar. Cerfr. Zo». 
Gregor. Haz., or. 
}.f.6l. 'Grwf.tU. t8;- 

101.3. 

t ,y'/i>. j» Latert. 

' Theoph.p. %$. 

Anaft. Htft.Eccl, 

f. 31. 

d Hieron. Chron. 

Marian. Seot. 

<■ irfar. F*ff. 

Zc^'W. /. 3. 

t-^mmian. I. iy, 

/ , .49-5° 

f J«V. F*#. 
s Gruter. 
h Greg.Naz. or. 
4 .?.US. 
Socrat. I. j.c. n. 
Theod.l. ).c.io. 
Sozom.l. 6- c. 1. 
Fhtltft. I. 7.<MJ. 
C^r#». ^f/ R«/. 
Fei?. Eutrop. Vt- 
fttr.Belet.e.yif. 
"' Liban. orat\*. 

^.505.304 
k /»/>«<*■ Btffeum 
inUot.adVpton. 
f.7$. Chrtn Al. 
f. «91. /<\D«- 
»»«/«. <<« I»"»g- 
Cfcre». Or.p. <8. 
jr«<* Gwi^. ^fefr. 
rompof. ex MS. 
Spirenjin. 11. 
J». Sarfier. I. 8. 
roltcr.t.iv. v 1. N. filius Conftantii ex Galla primogenitus , ab Imperatore Conftantio intef- 
fe£tus eft ante annum cccli. ut au£tor eft a Julianus frater, qui illius nomen 
reticet. 

vi. 3 Flavius Julius Gallus in MafTa V eternenfi in Hetruria natus anno 
cccxx v. Paulino &c Juliano CofT. b &c a Conftantio Augufto,ut 8c frater Ju- 
lianus , ordini Ecclefiattico primiim deftinatus , eo nomine tonfuram accepit , 
annos tum natus x x. At cum idem Augufius a Perfis impeteretur , & Ma- 
gnentii ac Vetranionis defe&ionibus &c rebellionibus occuparetur , nullique fibi 
fupereffent liberi qui Imperatoriam dignitatem exciperent , Gallum in fuccef- 
forem fibi deligere , 8c Antiochiam mittere ftatuit , quo incurfantes hofce tra- 
<5tus Perfas comprimeret. c Caefar igitur ab eo di£tus eft xv- Martii anno 
cccli. poft Confulatum Sergii &c Nigriniani , d Conftantii prsterea indito 
nomine , quod in illius nummis defcriptum legitur. e Deinde in aliud fingu- 
laris benevolentia: argumentum fororem Constantinam, ex Hannibalia- 
no viduam , eidem collocavit : feminam turgidam fupra modum , inquit f Am- 
mianus , &c Megxram quandam mortalem , infiammatricem famentis alioquin 
mariti afTiduam, &c humani cruoris avidam. Veritm perpetrata deinceps aGal- 
lo dira facinora necem ac mortem tandem ipfi conciliavere. 8 Ciim enim ac- 
cepiffet Conftamius Domitianum Prarfe£tum Praetorio & Montium Quacftorem 
Syria: , viros fibi fidiffimos , nullius criminis fufpedtos , nedum accufatos fuftu- 
liffe , accitus eft ab eo in Illyricum, ubi tum degebat. Gallus igitur in viam 
fe dedit , prxmifsa uxore , quae fratris &c Augufti animum mitigaret : fed ciim 
Bithyniam introifTet,abfurnptaeft vi febrium repentina. Igitur ciim in Iftriam 
perveniffet Gallus , juffu Conftantii detentus , &c regali purpura detradH inter- 
feclus eft in infula Flavona, juxta Polam in Iftria,anno cccliv. ciim tertium 
Confulatum ageret , annumque aetatis x x i x. 

vi. N. uxor Constantii Imperatoris, uti fupra obfervatum. 

Fitittt Conflantii Impratoris ex Bafdind, 

vi. Fl. Cl. Julianus Imperator. 

VI. a FLAVIUS CLAUDIUS JULIANUS b nafcitur Conftantind- 
poli vi. Novembris anno cccxxxn. Pacatiano &c Hilariano Coff. c Hunc Eufe- 
bia Augufta fingulari benevolentia profecuta , ab imminente mortis periculo libera- 
vit , ciim Conftantius maritus Conftantium patruum &c illius liberos de medio tol- 
lere decreviffet , ut ei Athenas concedere liceret impetrato , quo ftudiis liberalibus 
vacaret. d Inde redux , ejufdem Augufta: fuafu , Carfar a patruele appellamr Medio- 
lani e vi. Novembris anno ccclv. Arbitione &c Lolliano Coff. Exhinc in Gallias 
mittitur , copiifque militaribus prxficitur contra Francos &c Alamannos , gentefque 
alias , qua? in Imperii Romani fines irruperant: quibus deletis', captum eorum Re- 
gem Chonodomarum vinctum ad Imperatorem tranfmifit. At Conftantius veritus 
ne hoc rerum fucceffu elatus Julianus Imperatoriam dignitatem fibi affereret , fpecie 
quidem educendi in Perfas exercitum , e Galliis revocare ftatuit : veriim milites, 
pofthabico Imperatoris mandato , fa£ta feditione , Julianum Auguftum proclamatum 
Lutetia; Parifiorum diademate donarunt. Qup fa6to , Julianus in Conftantium pro- 
feftus eft, qui audita Juliani rebellione , cum copiis militaribus perinde in eum 
tendebat. Jamque in Thraciam pervenerat Julianus , ciim fubito ConftantiumTarfi 
in Cilicia 1 1 1. Novembris anno ccclxi. mortuum effe nunciatur , quem nonnulli 
Julianum fuccefforem fibi tum defignaffe, feupotiiis confirmafTe afferunt : { is ve- 
ro Conftantinopolim ingreffus eft x i. Decembris fubfequentis. Rerum igitur po- 
titus Julianus , Conftantii amicos primiim perfecutus , dein cultum deorum palam 
profelfus , eorum fana aperire jufTit, Summumque Pontificem fcCe infcripfit. h De- 
miim moto in Perfas bello, pra'Iioque cum iis in Perfide commifTo, vitam amifit, 
fpiculo ab equite Perfa, feu, ut fcribit * Libanius, Chriftiafto transfoffus. k Euty- 
chianus Chronographus , qui huic bello interfuit , apud Joannem Malelam Antio- 
chenum , &c au£torem Chronici Alexandrini , ex quibus poftmodiim alii , aiunt lan- 
cea divinitus transfixum fuiffe a S. Mercurio Martyre ; quod S. Bafilium Seleucenum BYZANTIN^. si 

Epifcopum veheno extinxiffet. Quod quidem antiqus fatis pi£turae confentaneum 

eft , qua: in codice MS. operum Grcgorii Nazianzeni Bafilio Macedone impcrante 

exarato , in Bibliothcca Regia cemitur ; in qua effi&us eft Julianus ad terram pro- 

uratus,equitecu'mlanceainftantc,fupi\aaijuscaputfcriptum, atioc mlpkotpioc- 

m Accidit autem Juliani mors fub horam feptimam, xxvi. Junii, ( " Theophanes ha- ■ p*u*i i»hlfi, 

bet Januarii Ind. vi.) anno ccc l xiii. ciim imperaflet annum I. &C vi. menfes a h « H ^ c -h 

morte Conftantii , vixifletque annos x x x i. feu , ut apud Hierohymum , x x x 1 1. » rhtoph. j>. 44. 

Uxorem duxerat ,cum eiCarfaris dignitas collata eft, Flaviam Maximianam "chr.Ai.f.tio. 

H e l e N A M , Conftantii Augufti fororcm , quam p Theophanes , &c ex eo Cedrenus, rrhtoph.f. ,g. 

Anaftafms, 8c Paulus Diaconus C o n st an ti am nominatam etiam volunt , fortc P «" l -Di*c.li t . 

quod ita eam appellari voluerit Conftantius ex fuo nomine , cum Juliano uxor data ccdrcn. zon*".' 

eft, ut Conftantium, Gallum Juliani fratrem, cum Carfar eft appellatus. Annos xxxr. 

vel x x x 1 1. nata erat cum nuptias cum juliano iniit , & Vienna: Allobrogum deceflit 

ftatim atque Imperator conjux diclus eft. Ab ipfo Juliano veneno fublatam fcribit 

Libanius : 1 alii inter pariendum mortuam fcribunt, &c ejus cadaver Romam a con- * AmmUn. 1. tx. 

juge milTum ih fuburbano \ix Nomentan.t condendum, ubi Conftantina uxor Gal- ?,,79> 

li, quondam foror ejus, fepulta fuerat. Falli porrb conftat Cedrenum & Zonaram, 

dum fcribunt Conftantii Augufti juflu repudiatam a Juliano, utpote qua: cum eo- 

dem fuerit in Galliis cum Auguftus diftus eft , uti ipfemet teftatur. 

Liberi Juliani Imperatoris ex Helena. 

vii. N. N. Pro certo haberi debet Julianum prolem ex uxore fufcepifte , cum 

a ipfe in epiftola quadam meminerit liberorum fuotum praeceptoris. Teftatur ' '«'""»• typ. 
pra?terea b Ammianus Eufebiam Helena: infidiatam, quod ipfa fterilis hactenus *°jmmi*n.l.i6. 
vixiflet, qua^fitumque venenum bibere per fraudem illexifle,ut quotiefcunque ?-7*- 
coneepiiTet , immaturum abjiceret partum : ac denique in Galliis cum marem 
genuiflet infantem , obftetricem corruptam mercede , mox natum , praefe&o 
plufquam convenerat umbilico , necafle. Tanta , fubdit idem fcriptor , tamque 
diligens opera navabatur , nC fortifllmi viri foboles appareret. 

Nictphortu Bryennim in Prafatione ad HiJ}oriam t t)uC£n* familit JJ>lendorem daturm, 
banc a Conflantino Magno ortam commemtrat , primumque illius auclorem aityfufiipitem, 
Roma egrejfum, Conjlantinopoiim cum eo venijfe ,fixijfu]ue in bac urbe fedes fuas, ac pro- 
xima Imperatorem agnatione attigijfe, atque adeofuijfe i/tius patruelem. Sed, ut dicam tjuod 
res eli, noiim hac in refidem baberi fcriptori recentiori , tjui ut famitix, cujus bijioriam ex<- 
trnandam fufcepcrat , tumcn accenderet , nobilifkmam onginem , nullo veri aut falfi habita 
dtjcrimine, arccjfendam exifiimazit. 
Fmit. fy^am. Jl FAMILI./E AUGUSTjE 
T. Giffiart cbd 'etrfecit ; J O V I A N U S. DN IOVIANVS pf av g. Imferator cnm diademete 
tx dnpltct nnionum filo. 

adventvs avgVsti. Imf» eqnts mamim 
protendens : ante> miles cum labaro : a tergo, Vi- 
ttorta lattrtam forrigtns. lnfra> roma. Vidc 
Baron. an. 363. n. ti6. 8c Trift. pag. 745. 

secvritas reipvblice. Imf. habittt mi- 
litart flans , finiflra globttm, dtxtra labarum , 
ad pedes caftivus. Infra > sirm. 

victoria avgvstorvm. ViUoria nuda 
& galeata gradtens , dextra lauream > fimftra 
globtilum. r v in medto mmmo, tnfra , con. 

Victoria avgvs. Labarttm in crncem defi- 
nens > ex <]tto fifarttm majtts pendet , in c/tto ef- 
fiilnm Chrtflt monogramma. Infra , itto eafti- 
<vi adverfi. VidcBaron. an. 363. n. 117. 

*victoria avgg. Figitra fedens > dextra 
viclorielam, finiftr a hafltle. Infra, trhs. j£r. 
Occo. 

*VRB ROM SIHN- At. OcCO. 

VOT V- in corona qutrcea. Infrk , conspa. yoT v mvit x< in ceronA tjHtrcea. Infra i 
tconst. 

Chrifli monegramma in nttdio nttmmo t cHtn A 
& 10. Vide Baron- an. 363. n-iiS. 

dn iovianvs pf AVc Imf. cum iiademate 
gemmato. 

SECVRITAS RIIPVBLICE. DHt figHrtmii' 

Itebres fedentes , yttarttm altera galeata , alter* 
eoronam mnralem habtt in cafite , & dextra ha» 
flile geflatycttjtis etiam pes alter roflro navis ih- 
fiflit. Infra, sirm. Vide Defcript. CP.ubidc 
Scnatu. 

dn iovianvs pf avg. Imf-cnm diadtmatt lan- 
reato & gemmato. 

victoria romanorvm. Imf. falndatus, 
dcxtra haflam ,finiflra globnlnm , cni injiftit vi- 
ttoriola lattrtam forrigens. 

dn fl c iovianvs pf avg. Imftratoris fro- 
tome abfquc diademate > dtxtrafficitlnm, finiHra 
tqttttm frttno tenentis. 

Imfcrator eques , dtxtra frottnsa > Usnem fro*, 

terens. BYZANflttA S\ 
f-l$6. )ot. 
c Vifhr.Epif, II. 

FAMILI A 

JOVIANI IMPERATORlS. 

ARRONIANtJS Comes , a Singiduno Pannonix oppido ' vi&tr. Epa. 
oriundus, vir illuftris , &: m Imperatorum palatio notiflimus> 
b monitu cujufdam fomnii prxfciifc dicitur quod evenit , filium b ■*mmian.l.ty > 
Auguftam dignitatem .adepturum , & quod fibi deferretur tra- 
bea Confularis. c At audita filii celfiore fortnna , cum ad eum 
tenderet , antequam eum videret , fatali prxventus eft morte. 
Et quia , fubdit Ammianus , huic nomini ampliffimum magiftra- 
tum portendi per quietem prardi&um eft feni , Varrortianus nepos ejus infans turri 
cumj Joviano patre declaratus eft Conful. Habuit ille prxter J o vianum liberos 
aliosj, qui in infantia mortui dicuntur. 

II. FLAVIUSJOVIANUS, Varroniani Comitis filius , » extin£to Julia- « Mnon. chnk. 
no, ex Primicerio domefticorum a militibus eligitur Imperator xxvii. Juniianno z '*- l \i-p- nj- 
ccclxiii. b Quam quidem dignitatem ultro fibi delatam ea conditione fufcepit, p. iTJTfiffltJt 
ut milites omnes paganorum cultu abdicato, Chriftianam religionem ampledteren- Theophan. & c .' 
tur. c Dehinc pace cum Perfis inita, Romanis licet Iiaud gloriosa, versus Conftan- -^"q^'^' 
tinopolim iter arripuit'. Sed cum veniflet Dadaftanam , qui locus Bithyniam diftirt- suid. 

euit &: Galatas , exanimatus inventus eft no&e, «* xn. vei fecundum Idatium, xi. 1 •'***"»**#> *J-! 
fecundiim Eutropium, xi v. Kal. Mart. anno ccclxiv. xtatis xxxiii. vel ut ha- J ' thrm. Mex.p. 
bet Viclor, xl. cum imperaflet menfes vii. dies xxi. c Super cujus obitu dubie- ^^t.phiiofl.n. 
tates emerfere complures : fertur enim recenti calce cubiculi illiti ferre odorem no- %, % m \\ C ,nPmi\ 
xium nequivifle, vel extuberato capite periifle fuccenfione prunarum immensa, aut SHi *. Eutrop.i. 
certe ex colluvione ciborum avida cruditate diftentum. f Uxorem duxerat Cha- l °^ reg "y t ^ az ' 
ritonem, 8 Lucilliani, nobilis Romani , filiam , qui abdicata rerum adminiftra- *sfmm,a».& c . 
tione fecefTerat , privatam vitam amplexus : at Jovianus Imperator factus revOca- \ H,eron - Amm ° 
tum Illyrico prarfecit, unde Mediolanum , atque inde Remos profedtus , militari or- p. J09 . r ' 
to tumultu occifus eft. Cedrenus mortuarn Charitonem antequam conjugem Au- s ^mmian. /.t 5 , 
guftum videre contigiflet : Zonaras verd una cum Joviano in SS. Apoftolorum tem- f ' x<>1 ' 

plo conditam fcribunt. h Ex ea nati aliquot liberi ,atque in iis, h pkn*/!cr £ .i,t, 

c, 1. 

III. VARRONIAN US, a Joviani Augufti filius. Vix ille infantix annos * Thcmifl. 
exceflerat , cum parens Imperator didtus eft, a quo Nobiliflimus, & cum eoConful pl " lo fl- l »■'•»• 
eft declaratus, purpura tamen ac Imperatoriis infignibus minime conceflis. Tradit n*«^V.{'I1' 
b joannes Chryfoftomus poft extin&um Jovianum Varroniano exeufliim oculum, '■ ult - 

ut hoc patto ad Auguftam dignitatem afpirandi via denegaretur. I jSifi| 

tdPhilipp. 


C iij 54 FAMILIiE AUGUST^ 
P Qiffart-de/..e4/'t!ufi> ■ BYZANTIN^. 

Familix Valentiniani Nomifmamm Tab. iV ss VALENTINIANUS. 

B N VALENTINIANVS P F AVG. Imp. CUm 

diadematc ex margantis. 

f B L I X ADVENTVSAVGN. Imp. CqUCS, 

dextram protendcns. Infra, smaq^ 
victoria avgg. Dua fig*r* Imperato- 
rum fedemium , globum unk tencntium, fupra, 
i/itloria. Jnfrk , lanrut > t a o b. 
victoria avgg. Exdem figurx abfque 
lauro . Infrk , smiis. 

victoriaavgg. Vitloria gradiens, dex- 
tra coronam lauream ,fimftra palmam. Infrk, 
lv g r. s. al. t r p. Vidc Pacinum p. 484. 
Victoria avgg. Viclona cljpcnm ti- 
tiens , cut mfcriptum , vot x. m V l t xx. 
finislro ptde globe innixo. Infrk, R p- 

* victoria avgvstorvm. Vtiioria cunt 
cljpto , cm tnfcript. v o t V . Occo. 
virtvsexercitvs. Imp. ftansMxtra tenent 
labarum, fimftra clypco mmxui. Infrk , t r p s . 

* Eadem infcrtptio. Imp. militari habitu , fini- 
ftrk labarum > dextrk captivum pede proculcans. 
Infrk , p s I s. At. Patinus pag. 484» 
virtvs roManorvm. Impp. slantes cunt 
haftisvel fpienlts, globnm unk tcncntcs , cttt in- 
fiftitviiloria utnque laurtam corsnam pirrigtns. 

* VIRTVS romanorvm. Figura fedens , dex- 
trk viiloriolam , fimftra haftam- Occo. 
gloria romanorvm. Imp. mtlttari ha- 
hitu , dextrk captivum crintbus trahcns , finijira 
labarum, ad lattra, 1. sp. Infrk , smsiSC 
Vide Patinum pag.484. 
restitvtor reipvblicae* Imp. paluda- 
tus , dextrk labarum , finiftrk globum , cut tnfi- 
ftit viiloriola lauream porrigens. Infra , antp. 
alius smlvc alius smn. alius smtis. alius 
gonsp. Vide Baron.an.364.11.il. 
moneta avgc. Tres figune muiiebrcs, dcx- 
trk bilancem , finiftra cornucopia tenentts. 

* VOT x mvlt xx. In corona quercea. 
*vot x mvlt xx. Figura ftans,fimftra crtt- 

ctm. Infrk , conob. Occo. 
VOT PVB. Caftra pratoria. 

* salvsreipvblicae. Viiioria graditns , dex- 
trk lauream , fimftra palmam . Infrk , c n o b . 

*salvs reipvblicae. Vtilorta , dcxtra fpo- 
Ita fuper humcrum , finiflra puerulum tenens. 
Ant- Aug. 

vrbs roma. Figura mulicbris galeata fcdens, 
dextra globum , cui mfiftit vttlonola cum latt- 
rta , ftntftra fptculum vel haftam. Infrk , t rps. 

* renobatio vrBis romae. Ead. figura. 
Infrk,xp. ^Ereus. Vide Trrft.to. 3 . p. 612. 

ON VALENTINIANVS PF. AVG. It»p. CUm diadc- 

thate ex lapillis. 

restitvtor reipVblicae- Imp. paluda- 
tus ftans > dextra labarum > fintftra globnm > cui 
infiftit Vitlortola cum laurea. Infrk > ANTH. 
concordia avgg. Ftgura mulicbm galca- 
ta fedcns , dextra globum , ftniftra haftam. ln- 
fra, antT» 

Victoria avggg. Viiioriagradiens, dcx tra 
cruccm fpiffiorcm & longtorem- lnfrk , conoB 
restitvtor reipvblicae. Imp. palada- 
tus ftans , dcxtrk labarum , fimftra globum cui 
infiftit viilortola cum laurea. Ad latut dcxtrum, 
crucicula. Infra, ant r ** 
DN VALENTlNIANVS PF AVG. Imp, CUm dlA* 

dcmate ex margaritis , dcxtrk globum ,fintftra fpi- 
culum. salvs reip Imp. paludatut, dextra laba- 
rum .Jimstrk globum, cui infistit vitloriola cunt 
laurea, ad pcdes captivus, ad latus ftellula. In- 
frk , S M N S 1 S C 
D N VALENTINIANVS PF AVG. Imp. Ctm CA' 

melaucio , dextra /piculum. 

gloriA romanorvm. Imp. milttari ha- 
bitu , dextram protendens, mfiftens navi , cum vi- 
iicria remum tenentead proram , ad latus T. tn- 
frk , A n T S. 

DN VALENTINIANVS PF AVG. Imp. pUna fa- 

cie , cum camelaucio , dextrk fpiculum , fimftra clj- 

peum. 

impp xxxii cos xv 11. r p. Figuramu- 
liebris galeata , fedcns , dextra globum cui crux 
tnfifiit , fimftra haftam, ad latus ftellula. Infrk, 

CON OB. 

* SECVRITAS REIPVBLICAE. Vitloria laU' 

ream tn dextra > fimftra palmam. Occo. 

* secvritas reipvblicae. Figura equeftris. 
Occo. 

* REPARATIO REIPVBLICAE. Imp.ftanS , CX- 

ptivo ad genua procumbente , & k ttrgo vttlo- 
riola Imp. imponit lauream. 

* BONI FATI- Goltz. 

S EVERA. 

.* VAL. SEVERA- GoltZ. 

JUSTI NA. 

* DiVA ivstina. V ir nudus fedens fub arborti 
patefam ttnens , \ad cujus pedes fpolia cum ca* 
duceo alato , k tcrgo harpia. Occo. 

PROCOPIUS. 
dn procopivs pf AVc Imp. cunt diademate ex 
Hnionibui. 

VOT v. In cerona qucrcta. Infrk , c r. alius 

CA. 

V A L E N S. 
dn VALENS pf AVC. Impcum diadematt txmar^ 
garttts. 

RESTltVTOR REIPVBLICAE. Imp. paluda- 

tus ftans , dcxtra labarum , fimftra globum > cui 
infiftit viSoriola laurcam pomgens. Infrk, rbO, 
al. conob. Vide Baron- J64. n. 11. 
restitvtor reipvblicae. Ead. figura* 
ad latus crucicula. Infrk , antb. 
Ead. infcnptio & figuta. Ad dextrum latus » 
of. ad finiftrum 11» Infrk > const.* 
Ead. infcriptio & figura. Infrk , plvg* 
Victoria avg. Impp. fedentes globum unk 
tenent. Suprk , viftoria- Infra, asisc. 
salvs reipvblicae. Quatuor fignamilita- 
ria ilantia. Jnfrk , scon. 
secvmtas reipvblicae. ViEloria gra- 
diens , dextrk lauream , fimftra palmam. Ad 
lat. dcxtr- of. ad finiftr- 11. lnfrk , con. aU 
SMNB. al- rhrt- 

victoRia avgvstorvm. Vitloria fpolllt 
infider.s , cljpeo qucm fuftcntat puerulus , infcri- 
bit , vot x. Infrk, smrp. 
gloria Romanorvm. Imp. militart habi- 
tu > dextra capnvt caput premens > finiftra • la- 
barttm tencns. Ad latut , x. Infrk , srmp. Vide 
Patinum pag. 485. 

Votis xvmvlt xx. In coron* quercea, 
Infr/a , Siscrz. 

Vrbs roma. Figura muliebrts galcata fe- 
dens > dextra globum cui infiftit vtltoriola cunt 
laurea , fimftra hajiam. Infrk , T R P s • 
*ViRtys exirgixvs. Infra % faPin 
Occo, s$ FAMILI^ AUGUSTiE 
P Giffart Je/- etjcutp ■ Familiar BYZANTIN^E. 

Familia? Valentiniani Nomifmatum Tab. 1 i.' $7 dn VAIENS pf avg. Imp. cum diadematc cx la- 
pillis & umonibtu. 

VictoR. avgg. Duo Impp paludati fedentcs, 
fwa globnm tcr.er.tes. Sujra , viflona. Ad pc- 
dcs inter Htrumque , Umtu cmcrgcns. Injru , 
trobt. A"\ 

G RATIA NUS. 
dn gratianvs pf av c ■ Imp. c»m diademate cx 
ttntombtis. 

CIORIA ROMANORVM. DHtt, figUr*. ftdktl* 

tcs , altera lmperatoru paludatt dextra globum 
cm infifin vtclorioU cnm iaurea > Uxiafp culnm: 
attera muliebrts , cum corona murait , cjua Rorna 
forte cxprimieur > dcxtra globum cum vitiortoU, 
finiftra cornucopta tenens , pcdes rofiro- navts 
tnfiftunt. Infra , trobs. 
restitvtor reipvblicae. Imp. habitt* 
rnditari ftans, dextra labarum , fimftra globum 
cum vitionola Uuream pomgente. Ad pedes 
atjitiU roftro lauream tenens. Infra > smrb- 
victoria avgg. Duo Impp. paludati fcden- 
tes > ttt tn poftremo nttmmo Valcntis. Infra, 
trobt. 

virtvs romanorvm. Roma ftdtns galea- 
ta , dextra giobum , fimfira hafiam- Infra , 

AQPS. . 

victoria avgg. Vttloria gradiens , dcxtra 
lauream , fimfira palmam. Inpta, aqps. 
concordia avgg. Roma fedens > t.tfupra. 
uid lattu , o. Infra , conob. al. snab. 
gloria romanorvm. Viiloria gradiens , ut 
fupra- Infra , trp. 

gloria novi saicv 11. Imp.palndatHsftans, 
dextra Ubarnm tenens, ixva cljpeo inntxtu. In- 
fra , tcon. Vide Velferumhb. 7. Rer. Aug. 
p. ij S. &Triitanum co. 3. p. 614. 
gloria romanorvm- Imp, habittt militari 
ilans , dextra capttvt caput premit , Uva Uba- 
rumtenet. Infra , asisc. al. smka. 
VIRTVS exercitvs- Imp. pa/udattu fians, 
dextra ctypeo tnntxus ,l«va labarum tenens- In- 
fra , trps. Vide Baron. an. 378. n. iS- 
secvrjtas KziWBiicAE.Vittortagradiens, 
ut fupra ■ Infra ,smao^ 

reparatio reipvblicae. Imp. paludatut 
ftans,l*va gtobnm cum vttioriela tenens,dextra 
trtgitfiguram muhebrem , chjus caput corona mn- 
raliexornatttr. Infra, Asisc.Vide Pat.p.486. 
Eadem infcriptio, & figttra. Ad latus Imp. s. 
Infra , ivgd. 

Votis x mvlt xx. Incoronaauercea. Infra, 
siscp. 

votis xv. mvlt xx. In coronaquercca. In- 
fra , siscpz. 
X. In corona quercea. 

vrbs roma. Roma tnfiitns trophao , dextra 
globum ctti tnfifitt vicioriota , finifira hafiam. In- 
fra , a qps . 

Eadcm mfcriptio &figt:ra. Ir.fr a , R 0. 
CONSTANTIA. 

*FL max constantia avg. Goltz. 

VALENTINIANUS JUNIOR. 

DN valentinianvs ivn pf avg. Imp- cum dia- 
demate ex umontbHS. 

Victoria AVgg. Dtt£ figura fedentes , tenen- 
tes una globum. Supra, vttlorta , ad pcdes m- 
ttr utramque iattrtu emergens. Infra .trobc. 

«/. AQOBF. victoria avggg. Vieloria gradiens , titfn- 
fra. Infra , trps. 

secvritas reipvblicae. Vitloria gra- 
diens > ut fiipra ■ Infra > s m r o . 
kepara^tio reipvblicae. Imp. fians,ls.vh 
giolvm ctti tiififtit viitoriolatenenslaurearr.,dex- 
ira fguram mttliebrem cum corcttamuralt trigit^ 
Infra > rcoual. sMAo^al. asisc. 
gloria romanorvm 'Imp. ftatis , dextram 
protendens, navi mfisiit, adcttjiu puppimtslvi- 
tlona. 
* Eadem infcriptio. Imp- mitit^rj habitu , finiftra 
labarum > dextra, captivum premens. Infra » 
psis- H.v. Patinus p. 487. 

RESTITVTOR REIPVBLICAE- Imp. faUda- 

tus fians > fimfira labarum ,dcxtram figur& mu- 
liebricum coror.a muralt porngit. Ihfra, trobs. 
Vide Baron. an. 378. n. 18. 
VRBS roma. Roma galeata infidens ifoliif , 
dextra globum cttm vttloriola > finifira haftam 
tencns. Infra > aqps. 

MAGNUS MAXIMUS. 
dn mag maximvs pf avg- Imp. cttm diademate 
tx lapidis. 

RESTITVTOR REIPVBLICAE. Imp. palud*- 

ttuftans, dextra labarnm tenetss > fintslra gio- 
btim cm mfifiti vitloriola lanream porrtgens. Ad 
UtHS,fteliula. Infra > smtr. 
dn mag maximvs pf avg. Imp. cum diade- 
rr.ate duplici margantarnm filo conftantc. 

Victoria avgg. Imp. paludatus fians , dex- 
tra globttm ctti infiftit vittoriola , &e.finiftra U- 
barum tentns. Infra , lvcp. 
victoria avgvstorvm. VtSoria gra^ 
diens , m fupra . Ir.fra , s m t r . 
reparatio reipvb. Imp. patudatus ftans ,' 
finiftra globttm cum vitlonola tenens, dextra ma- 
num pomgit figune muliebrt procumbenti , coro- 
na murali caput cintl*. Infra, ccon. Vide Pa- 
tinum p- 488. 

virtvs romanorvm. Roma galcata fe- 
dens , dextra globum , fimftra haflam. Infra , 
mdps.<»/- trps- Vide Velferum. 
victoria avgg- Dh& figura paludatA fe- 
dentes , una globum tenentes. Supra vttloria, ad 
pedes , launu. Infra , trob. 

* Eadem infcriptio. Imp. milteari habtttt , dextra 
labarum ,fimftra globum cnm vitlortola , pedefi- 
niftro eaptivum proctticans. JEt. Patinus pag. 
488. 

* spes romanorvm. Caftra pnttoriacumftel- 
la. Ai. Padnus pag. 48 S. 

VICTOR. 
dn fl victor pf avg. lmp- cttm diadematt tx 
gemmis. 

bono reipvblicae n ati- Tftufigurt. pa- 
ludata fedentes > quarttm dextra, ait:or> alttra ut 
fucri, una globum tenent. Supra , vifioria , ad 
pedes lauriu. Infra ,trob. 
virtvs romanorvm. Romagaleatafedcns, 
dextra globum , fimfira hajiam. Infra , mdps. 
al. avps. Vide Velfer. lib. 7. Rer- Auguft. 
p-ijp. , 

* victoria avgvstorvm- Vttlona gra-[ 
dtens>ur fufra. Infra > aops. Arg. Occo- 

* STEs romanoRVM- Caslra prttona , ctim 
fiella. Infra, anlop. Arg. Occo. ^Er.Patinus 
p. 48?. Familu Bjzaat^ H 
58 FAMILI^ AUGUST4 

wrwr^^^r^rw^w^ctor*^^ 

III. 

FAMILIA 

VALENTINIANI AUGUSTl. 

*Ammi*nX JO j. ^g^ggM RATIANUS,MAjoR a Ammiano diftus , natus apud Ci- 
goVimJ.t, |lnfc^®& balas Pannonia? oppidum , ignobili ftirpe, cognominatus eft a 

seerM. l. 4. *. i. w i^M^m^Ml pueritia prima Funarius, ea re quod nondum adultus , ve- 

ThihliJ.Zt.it. IM m^Wj^vM \ ■ C C -v U A 

r»fl»r. £/>»>. (wl WnSrSB^B nalem circunrerens funem , qtunque mihtibus eum rapere itu- 

dio magno conatis , nequaquam ceffit. Ob ergo validi corporis 
robur , 8c peritiam militum more luctandi , notior multis , poft di- 
gnitatem Protettoris atque Tribuni , Coimes prxfuit rei Caftren- 
fi per Africam , deinde per Britanniam , ac denique Prsfetturam Prxtorii confecu- 

h or*$.i6.p.4io. tuseft. Gratiano extin&o ftatuam seneam Senatus decrevit , ut autor eft b Themiftius; 

Filii Gratiani* 

1 1. ValentInianus Imperator. 

11. Valens Imperator, de quo poft fratris familiam. 

>Amm*n.U6. II. FLAVIUS V A LE R IU S V A LE N T I N I AN U S , » Nicxx in Bi- 
30. p. 310. 4*8. thynia Imperator a militibus acclamatus eft xn. a Joviani morte die , feu x. uti 
setr'*$'.i'.\'.i. %. VLUt: Ammianus ; quod verofimilius eft : quippe exceffit e vivis Jovianus xvi i.Fe- 
phiUft.i. j.jr. s. bruarii , & Valentinianus Auguftus didhis eft xxvi. ejufdemmerilisanno cccixi v. 
"ch* Ai.peV'. I 1 " Cllm Conftantinopolim veniffet, Valentem fratrem in confortium imperii ad- 
Sc*iig. de emend. fcivit xxx. poft inaugurationem fuam die , uti habet Socrates ; 8c concefTo eidem 
"""idlt Tait^' Oriente , in Occidentem ipfe tranfiit , ftrenueque rebus bello paceque adminiftratis 
socrat.i.+.c.K. b tandem apoplexia correptus interiit, feu ut ait c auttor iuppar , cum adverfus Sarma- 
tsimmtit». /.30. taf $ jguadojque propter Illyrii vafiationem in confiHorio fcvus $njremeret, ejr totius gentis 
S0XelnJ.6e.16. txcidium minaretur , fangttine erumpente difcrep$ttt , Brigitione in Pannonia xvii. No- 
< Hieren.inchr. vemb. anno ccclxxv. xtatis liv. juxta Socratem , vel tv. fecundum d Ammia- 
°viatr* d ' num ^ auos : nam conu " at e Theophanem &" Zonai'am prorfiis hallucinatos , 
Chr.Al p.yos. ciim lxxxiv. annos vixiffe volunt , fcriptoribus carteris repugnantibus. f Impera- 
^rheTh' Vlt an,Xl !■ minLis c. dies. 8 Corpus miffum Conftantinopolim ad fepulturam , hanc 

zen*r. ' ' non nifi confecutum eft fexto poft anno, Theodofio imperante : quod erroris ar- 
1 Ammi*n.l. J0 . g u it nefcio quem plebeium rumorem , qui anno mclxxiv. invaluit , h apud An- 
'/2. £')«.>. 411. dernacum Germania: oppidum quofdam fodientes V alentiniani corp$tt invenijfe . ficttt in 
ld*t.f*n.p f , fuperfcriptione denarii , qui unaftcum repertus ef y continebatur : ad caput quoque ejut coro- 
h "^"dtfr^Men' nam > a 4 fedes vero urnam , ad latus autem giadium rubigine percfm , aureum habens Cipu- 
s.p*»t.*n.ii 7 4. lurn , & lapidem viEioria: gladium vero Iwperatori ad infpicicnaum delaturn. J Sed ciim 
' Br <" tver - l - ♦. Valentiniani' inventus in farcophago denarius levis fit momenti ad fepulchri argu- 
mentum , id forte rumoris tum obtinuit , quod ab hiftoricis fcriptum acceperant Va- 
lentinianum Brigitione mortuum , quod oppidum Brigantium ad Rhenum effe,fola 
torn*nd. dt nominis conjectura dufti ejufce tractus incola* fibi fiicile perfuafere , tametfi in ea 
l secr. i.\'.t.t'6. videatur effe fententia k Jornandes. Uxorem primum duxerat Valentinianus Vale- 
T>t*t. i. , t Htji. ri AM Severam, ex qua Gratianum Auguftum genuit. l Sed mox J u s t i n js. vir- 
zen*r'.l) x \. ginis , Juftini Piceni Judicis filia:, formaac illecebris captus,in fecundam conjugem 
irecuif t e . 1. 1. fibi eam adfcivit , ac fuperduxit , haud repudiata interim , ut quidam volunt , Severa : 
dt C rI* r'cc'"" i ^ lu & ^ 110 ^ 1111,1 legem exinde latam a Valentiniano , ut cuique deinceps uxores duas 
™Alb,'tf*r*gitup fibi liceretadjungere : m quodquidem ut fabulofum rejiciunt alii : ctim praterea Juftina 
8 9 s*rc». *n. non yirgo t um fuerit, fed Magnentii tyrahni vidua,ut au£tor eft n Zozimus. Certe 
vaUf.adAmm. binas has uxores fimul fibi fervaffe Valentinianum videttir innuere ° au£tor Chro- 
?tM- nici Alexandrini , qui 8c fcribit Gratianum ftatim poft parentis exceffum ma- 

"cl%"n ' Alex.p. trem D e ^pce nani > f en Dominam appellaffe: cui quidem cur Marin^; nomen ad- 
701.704. fcribat, nondum percepi. Utut fit,conftat demum Juftinam fibi in conjugem ad- BYZANTINjE. $* 

fcivifle Valentinianum , poftquam Gratianus filius ab eo Auguftus dittus eft : t qux p Socr. I.j.e.iw 
quidem ob hxreticam Arii labem , qua infefta fuit , & diram in Catholicos rabiem 2"*^;/'/'' 
infamatur paflim a fcriptoribus. lObiit illa anno ccci.xx x vin. 4»*itMS.Msrt. 

Ait» S. Albani j 

Filius Valentiniani ex Severa. , £#.r£#. 

Se%tm.l. 7 .c l/. 

iii. GratianOs Imperator. ****,!.■*» 

Liberi Valentiniani ex jitftina*, 

iii. Valentinianus Junior Imperator. 

t „ 'l«f'.4.(,t«.' 

1 1 1. J U S T A p Tbeophan.p >4 ft. 

& > a ccelibem vitam egere. tti*e.l.it.p. it tt 

G\ Zenar.p.ir. 

RATA ^ X«e t h.l.u.c. if . 

111. Galla Placidia Theodofii Imperatons uxor. > codin in ori^ 

f. 46.td.L*ml>. 

Scribit a Codinus in Originibus CP. J u l i a n a m Valentiniani Imp. qui Aquaedu- 

£him Conftantinopoli excitavit , filiam , S. Polyeucti ardem facram in eadem urbe 

excitaffe , fororemque fuiffeuxoris Magni Theodofii. At pratterquam quod non 

Valentinianus , fed Valens frater , Aquxduclum Conftantinopoli eduxit , tres 

tantum filias Valentiniano tribuunt fcriptores. Proinde Juliana ifta fortean fue- 

rit Valentiniani III. ex filia Placidia neptis , Areobindac conjux : feu , po- 

tius Juliana alia , qua: Juftiniano imperante vixit , cui S. Polyeudti ardis a:difica- 

tionem adfcribit Gregorius Turonenfis, uti fuo loco obfervamus. b Nec fcioan h vit*s.fb£aL 

major debeatur fides audlori vita: S.Theodati Nolani Epifcopi , S. Paulini fuc- g^fjy-^.w^ 

ceflbris , fcribenti , priufquam ad hanc dignitatem promoveretur , Valentiniani 

filiam a dxmone liberafle. 

III. FLAVITJS GRATIANUS nafcitur x v 1 1 1. Aprilis , fecundum a Ida- ' "«'. **& 
tium, vel xxiii. Maii , b juxta Chronicon Alexandrinum , anno ccclix. c A pa- b chr.Ai.p.tst. 
rente Ambiani , urbe Gallia: Belgica? primaria , Imperator diftus fuit xxi v. Augufti s»cr.i.*.c.ik 
anno cccixvii. ad quam dignitatem ipfemet poftmodiim Gratianus Theodofium chr. At. p. 7 o . 
Hifpanum adfcivit, data in uxorem forore anno ccclxxix. d Tandem ab Andra- ^mm "ihull' 
gatio , Maximi , qui fe Imperatorem in Galliis appellaverat , Treverifque fedem fixe- Ado vien». & c . 
rat, copiarum du&ore Lugduni interficitur xxv. Augufti anno ccci.xxxni. ciim '•■ff^ 1 '' 

1 D ,. rt ' •tr a 1 ■ *. r tv Soz.om.1. -j.c.i j; 

annum aratis xXiv. cnm aliquot menfibus amgifiet. e Imperavit vero fecundum Theoph*n.p. S7 . 
Viclorem cum parente viii. annos Sc dies lxxxv. cum patruo Valente &: fratre s.Au £ ,,ft.i. f .dt 
Valentiniano iii. cum eodem Valente 8c Theodofio i v. denique cum iifdem &c t p'. V *d pr^fidt^m 
Arcadio menfes v i. f Uxorem duxerat F l a v i a m s M A x i m a m C o n s t a n t i a m, di«c. &c. 
Conftantii Imperatoris ex Fauftina filiam pofthumam, anno ccclxxv. ciim an- \ V J mm 'i • 
num xiv. vix ille attigiffet. Conftat haud diu ftetifle iftud matrimoniumi licet de ioa.i.i<).'p. i91 '. 
Conftantia: cbitu fileant prorfus fcriptores , h qui duntaxat tradunt illius corpus ^hefttur.GoUx,. 
Conftantinopolim ad fepulturam illatum xiv. Septemb. an. ccclxxxiii. juxta 
Idatium. £ Chronicon vero Alexandrinum id ultimo Augufti fa£tum ait , ac i. de^ ' chr.Alp. 7 os, 
mumDecembrishumo mandatum. k Eodemdeindequo Conftantiaextin&aeftanno, k zoz.im.i. i . 
in fecundam uxorem Ljetam, PifTamenx filiam fibi adfcivit Gratianus, qua: pluri- 
bus annis marito fuperftes vixit. Narrat quippe Zozimus ,ciim Roma ab Alarico ob- 
fideretur, plebi annona: inopia laboranti opem contuliffe. 'CreUsa a Paulo Dia- 'Hift.mifcl.it,- 
cono appellatur. Obiit vero Gratianus nulla ex utraque conjuge prole fufcepta. f ' iJl ' 

III. FLAVIUS VALE NTINIANUS, Junior cognominatus , a qua- a Ammi*n.i. 5Q . 
drimus erat ciim obiit pater Valentinianus , fecundiim Ammianum &c alios melioris ^ 4H. '*»•*•/./. 
nota: fcriptores. Qupd minime quadrat cum iis qux ab b aliis traduntur , natum fci- V,aor. ThtepT, 
licet fcribentibusanno ccclxvi. xviii. Januarii : hoc enim cafu non quadrimus, p-n-Zcn.ir. 
aut vixquinquennis,uti habet Zozimus , fed novennis fuiflet, ciim mortuo parente stcntt.l.^Lt <r 
creatus eft Auguftus annocccLxx v. Quamdifincultatemita folvendam putant c qui- stz.tm.t.6 c., . 
dam, ut duos Valentinianos ex Tuftina natos fuifle contendant , quorum prior in lu- ?„, A !: t' J 6 °' 
cem eclitus tuit anno ccclx vi. alter-ftib exitum anni ccclxx. Pnor Conful fuit p. 4 ir.4ij. 
cum'Vi£tore anno ccclxix. ita enim exerte d Themiftius, ut & Idatius : vden- aTh ""iii.or.tu 
tinimo Nob. & Viftore Cojf. Scc. quem Valentiniani Confulatum perperam parenti at* 1/} ' st ' 
Fdmil. ByT^nt. H i; £o FAMILIiE AUGUST^ * idat. Chren. 
Alex.p. 704. 
~Scz.cn). I. 6.1.^6. 
1 Socr. I. ( . c ■ i j - 
Sczctn. t. 7. c n. tribuit e Chronicon Alexandrinum : alter fequenti poft inaugurationem fuam ahno 
cnm Valente Confulatum iniit : quam matris Juftinx factione xxlv. Novembris 
anno ccclxxv. factam in urbe Acinco tradunt fcriptores. f Denique alter Va- Zc-i 1. 4 . f. 775- lentinianus , Junior fcilicet , Auguftus , Vienns in Galliis ab Arbogafto x v. Maii pri- y>nift. l.ix.c.i 
Grcgor Tiir.l.i. 
hift c 9 . Projpt , 
&c. Scaliger de 
em.temf f. (ij« 
E Efijl. de exitu 
Nefot. 

h Philoft. l.U.t.l. 
Etetfhl. 11.1-1*. 
• Or.de tjm ob- 
L7.ep.f7.fi. 
S.^Aug. t. t. de 
Civ Veic. 16. die Pentecoftes anno cccxci 1. fublatuseft , adolefcens adhlrc &pene puer , ita fcri- 
bente s Hieronymo : quod vix quadraret , fi anno ccclxvi. natus fuiffet , ut qui 
anno cccxcn. vigefimum fextum xtatis annum attigiifet. h Deinde Phdoftorgius, 
&c ex eo Nicephorus, anno a:tatis xx. mortuum tradunt, quod imperii annis con- 
venit : fiquidem interfectumconftatanno xvi i.nonvero xv 1 1 i-ut habet 'Sanctus 
Ambrofius, curii a patris obitu imperaverit annos x v 1. menfes v. &c dies xxi. II. F L A V I U S V A L E N S , Gratiani Funarii fecundogenitus filius , in Impe- 
rii confortium afcitus eft a fratre Valentiniano , die trigefimo ab illius inauguratio- 
* socr*t.i. 4 . e.i. ne , ut habet a Socrates , x v 1 1. b fecundum Ammianum : feu juxta Idatium &c Chro- 
b Ammtan.l.16. n icon Alexandrinum , x x 1 x. Martii , anno ccclxiv. in Hebdomo ad Conftan- 
^nnft.chron. M. tinopolim : &c ab eo Orientem in fortem obtinuit. c Obiit vero 1 x. Augufti anno 
Bftft ad prtfid. cccLXXViu. igne a Gothis confumptus ih agrefti cafa , quo fe receperat poft prx- 
s^cTf r .Tn num a< ^ Adrianopolim in Thracia initum , in quo cxfus &c fufus eft Romanus exer- 
soz.tm.i.e.c.}'). citus : quod quidem mortis genus ab d Ifaaco Monacho in hane expeditionem per- 
jmml.)i.f.*,6-. „ cnt { pncdittum fuerat , e ut &: a Maximo Philofopho. Vixit annos fere L.impera- 

CyrtU.tn vttaS. &. *\ ' .. r TT . £ . . „ r 

zuthym. Abi. c. vit vero an. x 1 v. menles iv. dies v. * Huic uxor tuit Albia DoMiNicA,8qux 
fecundum quofdam fcriptores , maritum in Arii harrefim induxit. Poft illius excef- Liberi Valentis ex Albia Dominica, 

iii. * Galates, feii Gallus, ihfans obiit : cujus mortem plerique e* 
fcriptoribus divino Numini impietatis , hxrefeos , & crudelitatis paternx vin- 
dici adfcribunt , idque ei a S. Bafilio prxdittum fuilTe tradunt. Fallitur Occo , qui 
Galatam , filiam putat. 111 nthym 
i.n. ,. &alii 

*%'"*. Maii& fmii) Gothos Conftantinopolim aggrefTos ftrenue depulit. 

$0 .Aug.Theofh. 
Cedren, rjfc. 
f Eunaf. i» Mn- 
ximo 110 nt. 
f Socritt.i, t.t 1. 
thrtn. jllex.f. 
6 9 8. Zmnr. 
iTbeod.l.+.c.ll. 
Diae.l.ii.p.tfX. 
Tbeofh.f. 4».J4. 
Thefaur. Gottz.. 

1 Greg. Naz.. tr. 
10. p. tti. 
Socrat.l. 4. c. 11. 
Tbeod.L,+,c. 17. 
Nicefh. i.ncii. 
Chr Alex.f.6<)%. 
Theoj han.f. 1 4, 
Cedren.f. Jt). 

» Socr.l. 4. c. e/t 

Chron.Al.f.6<)%. 

tdat. faft. 

Theofban.f. 48. 

Gyll. in CP. 1. 1. 

f.6. 

h Socrat. ibid. 

Stx.om.1. 6.c. 9. 

Suid.tnMarctan, 

. c Z»x.tm. 1. 1. Anastasia") quarum nominibus b Thermas Conftantinopoli AnAflaJid- 

&c r h«s &c Carofunas appellatas excitavit pater , qui eas in 

III. Carosa j Grammatica erudiendas tradidit Marciano Prefbytero 

Novatknorum hxrefi infecto. c Harum altera Procopio, qui Valente irn- 

perante tyrannidem arripuit , uxor data efti 
B Y Z A N T I N JE. 61 THEOD OSIVS 
"•Giffartdelin ■etjculp ■ H iij 6z FAMILU AUGUST^ Familia: Theodosii M. Nomifmatum Tab. i. THEODOSJUSM- 
dn theodgsivs pf av G-jmp. cum dtadtmatt ex 
duplict umonum jilo. 

VICTORIA AVGGG B. Imp. paludatUS , dtX' 

tra labarum , finiftrk globttm , cui infittit vi&o- 
riola, finiftro pcde captivstm fupplantans. Ad la. 
ttra , s m . Infrk , c o M o B . 

VICTORIA AVGVSTORVM. ViflortA gra- 

diens, dextrk fertum , fimftrk palmam. Ad la~ 
tera , t r. Infra , con. Vide Greczeram de 
Cruce p. 18J9. 

victoria avgg. -Du<t figura paludata ,ft- 
dentes , ttna globum tenentes. Suprk, adftat vt- 
tloria. Infrk , c o m. Ih alto , i e s o b . Occo. 
Victoria AVGGG. Du* vitloria obverfe, 
dextrk fertum , finistra palmam. Infra , 

SMANT. 

concordia avggg. Figura ftolata, cttm co- 
rona mttrali , fedens, dextra fptcttlttm , finiftra 
globttm. Infra , conob. 
concordia avggg b. Figttra galeata fe- 
dens , cttjus pes roftro navis infiftit , dextrd fpt- 
cttlttm,finiftra clj/pettm, ctti tnfcriptum , vot x 
. MVIT XV. Infrk, comob. 
concordia avgg. Figttra ftolata fedens, 
dextra fpiculum, finiilrk corntt Amalth&a. In- 
frk , tjrps. 

gloria romanorvm. Imp-paludatus ftans, 
dextrk labarum , finiftrk globum. Infra , smna 
Vide Occon- p 568. 

virtvs ko makorv 11. Figura ftolata&ga- 
leata fpolns infidens ,dextrk globttm cttm vttio- 
riola, finiftrk fpicttlum. Infrk, trps. al. mdps. 
Occo. 

virtvs avgvstorvm. Imp. paludatus 
ftans , dextrk haftam , finiftrk cljpeo inmxus. 
Virtvs exercit. Imp. habitumilitart, pede 
fupphcem terens , dextrk labarttm , finifirk glo- 
bum- Vide Baron. an. 420. n. 29. Gretzer. 
&c. 

salVs reipvblicae. Vitloriagradiens, dex- 
trk.tropht.ttm xenens , finiftrk captivttm crtmbtu 
trahcns. Ad latns dextrnm , crnctcttla. Infra , 

ANTB. 

reparatio reipvb. Imp. palttdattts, fitti- 
slrd globttm cum vitloriola , dextrk figttram fto- 
latam cum corona mttrali erigens. Infrk , A N tT. 
Vidc Occon. p. 568. 

dn theodosivs pf avg. Imp. cttm diadtmatt tx 
UpilUs. 

Victoria avg. Du& figura palndat* feden- 
tes , globum unk tenentes. Suprk adslat vitloria. 
Infrk , aqob. 

concordia avggg. Figura ftolata ac ga- 
leata fedtli duobm leonttm capitibm adornato in- 
fidens , pede navis roftrum premit , dextrk verb 
hcftani,finiftrk globumtenens. Infrk, conob- 
jlbfquc mfcriptione , Imp. eques fpieulum tnho- 
ftem contorcjttet. 

dn theodosivs pf avg. Imp. cttm diadematc 
cnftato , dextrk fptcttlttm , fimftrk cljpettm. 

gloria romanorvm. Imp. galeatus navi infiftens , qttam vehitvitloriola. Inmedionumm» 
[ertum • Infrk , antb. 

JELI \ FLACCILLA. 
ael flaccilla avg. (aput Auguft* cum diade- 
mateex lapillis. 

salvs reipvblicae. Vitloria fedens , cljpeo 

Chrtstt monogramma mfcribtt.Infrk , conob. 

Vide Oc~t. Stradam p. 204. 

Ead. tnfcriptio & figttra. In medio nummo,T. 

Infra , conc. Vide Baron. & Gretzer. P183J. 

Ead. infcriptio & figura. Infrk , tesa. 
ael flaccilla av <-• Imperatrix cttm diademate 
criftato. 

salvs reipvblicae. Figtra ftolatA ftans : 

ad latera, ftellula & crucicttla. Infrk , smna. 

Vide Ott. Stradam p». 202. Occon. 8c Trifta- 

num p-45>i. 

Ead. mfcr. & figttra , abfqtte fte&ttla & crttcicH- 

la. Infrk , smkT. 

EUGENIUS. 
dn evgenivs pf avg. Imp-cttm diademate gtm» 

mato. 

Victoria avgg. Dh* figura palttdau fc- 
dentes , unk globttm tenent. Sttprk adflat vtele- 
ria. Infra , c o n . V ide O d. S tradam p. 1 o 7 . 
victoria avgvstorvm. Vtcloria gra- 
diens , dextra fertum , fintftrk palmam. Ad U- 
ttra t r. Infrk, con. 

VRBS roma. Figura ftolata & galtata fpoliis 
infidtns, dextrk globttm cttm vicloriola , fintftra. 
haftam. Infrk , lvcps. Occo perperam legit 

LVCES. 

virtvs romanorvm. Vittoria gradiens, 
dextrk fertum , finiftrk palmam. Infrk , c n . 
*sapientia PRiNcipis. Vide Anton. Augu- 
itini Dial. fubfinem. 

ARCADIUS. 

dn arcadivspf a'vg. Imp. cttm diademate tx 
ttntontbns- 

victoria avggg A. Imp. paludatus pede 
captivum proterens , dextrk labarttm , finiftra 
globttm cttm vicloriola. In medio nummo , M D« 
Infrk , comob. 

Dn arcadivspf avg. Imp. cttm diademate ex la- 
ptllts. 

concordia a vg g g g z. Figura ftolata ga- 
leatafedih btnis leonum capitibtu adomato mfi- 
deKs , pede navis roftro tnfifttt , dextrk haftam» 
fintftrk globttm. Infrk , c o n o'b. 
concordia avg- I»p '. paludattts & galea- 
tttfftans, dextrk labarum , finiftra globum cttm 
viHoriola. Infra , c o n o B . 

*CONCORDIA EXERCITVS. Dn* figWA mtH- 

tares ftantes. Occo. 

GLORIA ROMANORVM. Imp. pafodattU , 

ftans, dextrk iabarum } finiftrk globttm. Infrk- 

C O N S T . 

GLORIA ROMANORVM. E ad . figttrA CHm U- 

haro cnm nndojiparo. Infrk,AXT», BYZANTIN^. 63 ir 
P. Glfjnrt-eleluvetfaJp ■ 6 4 F AMILI/E AUGU ST^ 

Familia? Theodosii M. Nomifmatum Tab. 1 1. 1 GIORIA ROMANORVM- Imp. paludatHS , fl- 

niflrk labarum > dextra captivum premit. 
virtvs romanqrvm. Figura fiolata ga- 
leata Jpoltts mfidens , dextra globum cum viclo- 
riola , fmtflra haftam. 

ViRtvs romanorvm- Imp. paludatus flans, 
dextra haftam , Jintjtra cljpeo tnnixHt. A tergo 
viBoria gradiens,finifira palmam tenens, dextra 
fertum Imperatoris capitt impontt. Infra > ant. 
virtvs exercitvs. Imp- habtttt mtlitart, 
dextra labarum > fimftra globum , captivum pro- 
terit. Infra, anta. Vide Gretzerum. 
salvs reipvblicae. Vicloria gradiens> dex- 
tra irophaum,ftmfira capttvumcapillis trahtns. 
Ad latus , Chrtftt monogramma. 
vot v- In corona quercea. Vide Triftanum 
p.491. 

vot x mvlt xx In corona cjuercea. Ir.fra>cons. 
* V 1 ctoRiA avg v storvm- Vitlona fians, 
dtxtra fertum ,]tniftra globum cnm cmce . Ad la- 
tera > M. d. Ex Gretzero. 
dn Arcadivs pf avg. Imp ■ ctim diademate ex nnio- 
nibus. 

cloria romAno rvm. Tres figttra milita- 

res dextra haftam , ftnftra cljpto mntxtt. Media 

minor, Infr a , AKT T. 

dn arcadivs pf avg. Imp. cum diademate ex laptl- 

Us , dextra Jpiculum. In fttpertori nttmmi parte ma- 

nut fertunt capttt Imp. impontt. 

gloria romanorvm. Imp. palndattts ftans, 
dextra labarttm tenens , finiftra clypec innixut, 
ad pedes captivus fnpplex- Suprk capttvum cru- 
cicula. Infra,* ants. Vide Baron. an. 39J. 
n- 24. Stradam p- 203 & Gretzerum. 
^LIA EUDOXIA. 
jEL evdoxia avg. Augufta cum diademate ex 
uniombus ,cujus capttt corolUm lauream manusim- 
pomt. 

SAIVS REIPVBLI CAE. Vitioria sfoliis inft- 
c.tns> elypeo cippo tnmxo Chnsli menogramma tn- 
fcrtliT. fnfrk , c o n o b. 
Ead. infcript. & figura. Infrk > ant r. 
gloria romanorvm. Fiaura muliebris 

o 

fedens , cujus capitt corollam manus tmponit , ad 
fmtftrum lattts crucicula. Infra ,ant a. 
£ad. infcript. &figura. Infra , c o n. 
HONORIUS. 
dN honorivs pf avg. Imp. cum diademate tx 
Hwonibiu. 

victoria avggg. Imp. mtlitari habittt 
ftans , dextra hafiam , fmiftraglobum cum vitlo- 
riola , fimftro pede captivum premens. Ad latt- 
ra , m D- Infrk ,comoj. In alio apud H-eron. 
Rubettm lib. i.Hift. Ravenn. r v. Vife Ant. 
Auguft.dial. i- Baron. an. 423. n. 1. Gretze- 
rum de Cruce p- 1858- &x. 
Victoria avggg. Viiloriagradiens, dex- 
tra fertum , ftniftra palmam. Infrk , r m. 
VICtoria avgvstorvm. Vttieria jpo- 
liis infidtns, cljpto ctppo inni.xo, & k gtmofit* fientato, infcrtbit , v ot xx MVIT xxx. Ad 
lattra, r v. Infra >conoj, Vide Anc. Aug. 
dial- 1. 

g L oR 1 A rom A n ORV m. Figura ftolata ac 
galeata fedens > dextra globum , fintftra haflam. 
Infra ,RVP!.. 

g L o R 1 a r o m A n r v M. Imp . palttdatus , 
dextra hafiam > finifira globum- Infrk, ANTa. 
VideTriftanum ^-493. 

gloria romanoRVM. Trcs figurt mili- 
tares , tnedia mmor , manu altera fptculum tt~ 
tttntes , altera clypee innix*. Infra , A n t b. 
V 1 rt v s romanorvm. Figttra fiolata & 
galeata fedens , dextra globum cum vttloriola , 
fimfira hafiam ■ Infra > M R P S . 
virtvs exercitvs. Imp. paludattu ftans, 
dextra hafiam , fimslra chpeo tnnixut , a tergo 
vtttorta fertum porrtgens. Infra , a n T p. 
VRB» ROMA. Figttra ftolata& galeata fpoliis 
tiifidens , dtxtra globum cttm vttlortola , Jimftra. 
hafiam. Infra > R V P S. 
dn honorivs pb avg- Imp. cum tttmmatt cri- 
ftate , dexira fpiculum , Jiniftra cljptum tui mfcrt- 
ptus eques. 
dn honoriVS pf aVg. Imp. eodcm habittt , prt- 
ttrcjuan' quod cljpeo mfcripta cructcula. 

concordiA avgg. Ftgura galeatafedens,' 
pede dtxtro roftro navts wfiftente , dextra haftam, 
fimfira globum cum vttlortola. Infra .ANir. 
dn honorivspfavg. Imp. cum dtadtm*tt+ 
dextrd globum cui mftfiit vittoriela. 

gloria romanorvm. Imp. in currtt 

trtumphali ajex ecjuis tratlo. ^Ad latw, Chrifli 

monogramma. Infra , c o n o b. Ex Ott. Strada, 

p. 208. 

honorio avgvsto. Imp. cum diademate ex 

untonibHs. Ad lattts Jinislrum , Chrtfii mono- 

gramma. 

Imp. curru quadrijugo vetlus , dextra fertum, 
ftnifira palmam. 
Imperator abfcjue diademate , dextfa hafiam, finifira 
ecjuum frt.no tenens. 

pannoni. Figura militaris, curru k ejuatuor 
equts palmatis traflo vctlus , dextra fiagtllum, 
fintftra palmam. lnfra , N 1 K A. 
dnhonorivs a"vg. Imp. cum fafcid. 

exagivm solidi. D«« montta cum bilance 
& comu Amalthta, Vide DirTertat- n. 87. 
THEODOSIUS JUNIOR. 
dn theodosivspfavg. Imp. cum ftemmate 
criflato, dextra fpiculum > ftniftra cljpeum , CHt tn- 
fcriptus ecjttes. 

CONCORDIA AVGGG I. Figttra ftoUtA & 

galeata feder.s ,pede dextroroftro navis infifien- 
tt, dextra haflam , ftniflra globum cum vitto- 
rtola. Infrk , c o n o b . 

GLORIA ORBIS TERRAE. It»p. ntdttart 

habitu, dextra labarum , ftnf.na globitm attcge- 
rum. lnfrk , t b $ o b. Vide O ccon. p. 5 6 S • Familiae BYZANT1N,£. 


Sf 
F.Gfficrt- dd-etfatlp- Famil. ByT^nt. 66 FAMILIyE AtJGUST^ .. f amili^_T h e o n 5 u M-. Nqmifmatum Tab. 1 1 1- 


* SAL.VS reitvblicAE ti.Duafigurx liolatx 
j fcdentts, tfitarum qua ad finiflram , tnferior, dex- 
ira volumcn , fimftra crucem. Jnfra , caNOB. 
VideDiflert.n,$.->o. 

salvs REiPVBLifcAE. Figura cum ftola dt- 
etijfaia ,fcdcns, dextr-a fertum , fimfira longtorem 
crncem. Ad iaitts figuraalia inferiorfioiata, dex- 
tra glolfiim , finifira cruccm. Vide Stradam pag. 
liz.&Diflert. n..j. Biniiftinummi,qui vocem 
sa.I^S pntferunt , pcrperam m tabellx extre* 
ma parte defcripti funt , cum fint Theodofii Ju- 
nioris , & defcribi debuerint in tabellae initio. 
imp Xpcxxu Cos. xvu pp. Ftgura fiolata& 
galeata ,fpoitts infidens, cujutpes roftro navis in- 
fifiit, dcxtra ftrtum cructgerum ,finifira haftam, 
crikxciUai» medto nummo. Jnfra, conob, Vide 
Occonp.jii;?. AnaftafinChilderici p. 151. 
*VPJ xx mVit xxxx.Ftgura ftolata & ga- 
leata,cujus pes roftro navis tnfiftit, dextra globnm 
crucigerum> Uvaclypeum- Gretzer.xp. 18^4. 

* Eadem infcriptie. Vicloria fians ,dektrafctpio-- 
nem erucigcrum,> Uva palmam. Id. Grcczer. 

* V6T xxx mvlt xxxx.FigHrafedensgalea- 
td > dtxtra globum crutHgerum , finiftra crHbem. 
Jnfra , conob. Gretzer. p. 1832. 

▼ ot xxx mvlt xxxx. Ead. figttra. Stth 

la atergo. Jnfra , conob. Videeandem Ana- 

ftafin ibid. Baron. Gretzer. Rudolphuu* Ca- 

pellum,& Diflert. n. 70. ''■[ 

Dn theodosivs pf AVG. Jmp. cumftemmatt crt- 

fiato , dextrafpicHlum yfiniftra ciypeum , cm infcri* 

pta crHcieuia. 

cOjNCORDiaavgg- Figura ftolata & galeatti 
ch)h( pcs rofiro navis infifttt , dextra haftiie ,fi* 
nifiragiobum. Infra , ANT. 
n theOdosivs pf avg. Jmp, cnm dtadcmate 
, gemmato. • , 

votxmvlt xx. Jn ceronaqHcrcca. I> : frai 

CONS. 

victoria avgogv. Vttlorta gradttns >4tx- 
tra ' firtum , fintflra palmam- Jrfra > ASis. v - 
gloria romanorvm. Trts figura mtlita- 
rtj->-n>edia tnferior , alt era mamu hafiam , altera 
clypco tnmxa.Jnfra , xmta. 
gloria romanorvm. Imp.cepHesdtxtram 
protcndens- [i 

Crux in corona anercca. 

EUDOCIA. 
AEL evdocia avg. Augnsla cum diademafe-.ex 
Hnionibttt , cnjtu capttt mannt corotlam porrigit. 
vot xx mvlt xxx. Vitlona dextra majo- 
rcm & longiorem erucem ttntns. Stellula. Infra, 

CQNOfl. 

AEL evdocia aVg. Augufia eod. habitu abfcjuc 
manu & ferto. 

yCrux in corona ^utrcea* Jnfra , cbNs**Vide 
S-tradam p. 105. Sc Occon. 
» a Et* E V D o x 1 a a v g . Capnt AHguftx cum dta- 
dematc. 

lM'p" xxxii cos xvii pp. Figura ftolata & 
galeata,ff>oliis wfidens, rofirum navis ptdtbttt tc- 
rit. Dcxtra globum cructgcrum ,fints~ira hafttle. 
Sub globo fiella. Jnfra , conob. Vide O&. 
Stradam p. 270. Gretzer. p. 1834. & Occo- 
nemp. /7jaddeeundem Stradam p. 302. 
' "P.RISCUS ATTALUS. 
sriscvs attalvs pf avg. Imp.cHm diadematc 
gemmato. 

invicta RdMA aetirna. Figura fiolata I fcdens, dtxtra globum cum vitloriola , finiftra 
haftam. Ad latera, R m- eum fttllnla. l* c ra± 
comob. Vide Odt. Stradamp. 216. Sc Baron. 
an. 4*5. n- j<). 

Ead.mfcrtpt.- Sadem figuragaleat,a,fpoltis infi. 
dcns. ' Infra .,_ps*. 

victoriaro m a n o R v m . VicloriagradtcnSi 
dtxtra fcrtum > fimftra palmam. ■- 
JOVINUS. 
DN iovinvs J.F avg. Imp- cnm diademate gem~ 
mato. 

restitvtor reip. Itnp. habitumtlitari, pede 
dexiro captivum premens >■ dextra lalaruw > fi- 
nifira globum cum vtclortola. Ad iatera, t. r; 
Jnfra j conclB. 

Ead. infcript. Figura ftolata &galcata fedens , 
dextra globum cum vicloriola , ftntfira haiitlc: 
Jnfra ,coM. .. 
- V 1 c t o R 1 a a V g g . Eadem figura in majori ca*. 
thedra fedcns . Jnfra , t r m s . 

SEBASTlANUS. 
dn sebastianvs pf avg. Imp.cnm fiemmate cx 
HmontbtUi.. 

victoriA AV gg. Ead. figura. Infra, con- 
JOHANNES- 
dn iohannes pf Avc Jmp. cum ftcmmatc gem* 
mato. 

victoria avggg. Jmp ■ habitti mi!itari,pccte 
capttyum premens , dextra labarum,finifira glo- 
bum cum viclortoia. Ad lattra, r. m. Infta * 

CONOB. 

V R b s R.o m A . Figuraftelata &ga leata j dcxtra 
' globum cum vtcloriola , alttra haftile. Jnfra > 

RVPS- 

(rux inter duas jfellulat , in corona quercta. Ex 
Oct. S,trada p 551. 

GALLA PLACIDIA. 

bn galLa placidia pf avg. Anguftacumdia- 
demate ex unionibm, cujhs capttt mantu corolU» 
fgrrtgit. 

salvs reipVBlicae. Vitloria fpoliis infi- 
dcns , cljpeo Chrtftt monogramma mfcribtt. Ad 
latera, r v. Infra, conob. Apud Gretzen 
p. 1835- nota laban lnfcnbitur humero dcxtro. 
Vot.xx mvlt xxx. Vttlorta dextra longio- 
rcm crucem. Ad latera, r. v. Supra ,ftelluia. 
Infra , conob- Vide Oct. Stradamp. 210. Sc 
Barort. an.449. n. 157. 

DN. galla placidia pf avg. .Augufta eodirt*. 
ferme habttu> akfyne manu &ferto. 

tVdicitia avg. Typtu pudtcttia velum capiti 
admoventis , fimslra haftile tenentis. Infra, sc. 
Vide Spanhcimium Dillert- 2. n 2 & Trift. 
Victoria avggg- Imp. habttu milttari >ca. 
pnvum pede premenstdextra labarum,alteragIo- 
bum cnm vtclortoia. jid iatera , r. v. Infra» 
conob. 
P\LACIDIUS VALENTINIANUS. 

DN PLA VALENTINIANVS PF AVG. Imp.CV.mdta- 

dematt gemmato , & ferto fupra capiti. 

Victoria avggg. Imp. habitu milttari, pcde 

draconem , vel capttvum premens , dextra glo- 

bum cum vtcloriola, altera iongiorem crueem. Ad 

latera , r. v . Infra , c,o n o b . 

Ead. infcriptio. Vicloria gradtens,dextrafertum, 

altera palmam. Infra > r m. 

Crux in corona quercea. Infra ,coMo>. Vidc 

Anton. Auguft. dial. Paulurn Petaviurn p. 13. 

&c BYZANTIN^. £7 
v*fcj . nr Familis T h e D o s i i KL Nomifmatum Tab. 1 v* D N FLAVALENTINlANVS P F AVG. Imp. abf- 
aue diademate, cttm ftola dec«ffata , feu habitu con- 
fulari , dextra volumen , /iniftra crucem, 

VOT x mvlt xx. Imp. eodem habitu confu- 
lari ,/edens. Ad latera , r . V. Infrk , c o N o B. 
Vide Anaftafin Childerici p. i/z. 

* DN PLACI DVS VALENTINIANVS PP AYQ. 

Jmp. confuUri habttu , dextra volumen , alteraglo- 

bum cHm cruce gemmata. 

Votxxxmvltxxxx Figura ftolata habi- 
tu cenfulari , Cnm ftemmate crucigero ,ftans s ft- 
mftra crncem gcmmatam tenet , altera femmam 
ingcnna procumbentem erigit. Apud Baron. an. 
415.11. j. &Gretzer. 

PLA VALENTlNlANVS P F AVG. Imf. 

cum diademate gemmato , & falma verftu factem 

defcrifta. 

bonifativs. Bonifacius currn auadrijugo 
tnumfhantis ifecie veclus , dextra fertum cum 
ftageUo , altera palmam. Infra , aliquot mono- 
grammata. 

£ad. mfcriptio & figura , frattrauam auod m al- 
Faml. Bjzant. DN ttro ecjui, in hoc cervi vtdentur. Vide DiiTert* 
n- 60. 

* D N PLA ValentinianVs PF. AVG. Jmj>. 

falentmia ii-. 

PETRONlVS M A X I M V S VC CONS. Vldfl 

Diilertac. n. 6l. 

LICINIA EUDOXIA. 

licinia eVdoxia pf ayg; Augufta cumftem- 
maie cruciqero. 

salvs Reipvblicae. Figura ftolata fe* 
dens , dtxtra glebum crucigerum , altera haftam 
crucigeram. Ad latera , r. m. Infra , c o m o B . 
VideAnton- Auguft.in dial. edit. Ital- p. 17. 
Baron. an. 3^5 . n. + . Gretzer. Occon. <Scc. 

HONORIA. 

DN IV ST GRAT HON ORIA PF A VG. Aitguftdt 

salvsREIpVblicae. Chrifli moncaram- 
ma m corona qitercea. Infra , co no b. Vide 
Baron- Gretzer. &c. I y €S FAMILIiE AUGUST& ATILA, HTUA. Cafut nudum. 
Le» graditns. 

HILDERICUS. 

D N hiidericvs r I x- Hilder. cum fafcia fe» 

i dtadcmatt. 

F I L i x £ a r t. Figura muliebris Sians , Htre.* 
quc manufficasttntni. DehoctypoYide Trifta- num. MARCIANUS. 9M marCunys rFATfi. Imf, cum fitmmatt 
criftat» > dextrk fficulum , finifirk clyptnm » cui tn- 

■ fcnftut tqtitS. 

V i c t o R i A AVGGG» Fi&oriagraditns, dtx* 
trk longiorem crucem. Infra , c o n o b. Vide 
Anaftafm Childerici pag. 151. Gretzcr. 1. 3. 
c- 17.&C. 

»H marcianvs ff avg. //»/. cum diadtmatt 
tx uniontbut. 

M v s c feu monogramma , cttm crucicnla i» c»~ 
rona auercta. Ex 0&. Strada p. 149 . 

PULCHERIA. 

AHPVlcheriaaVg. Augufia cum diadtmatt 
tx nni»mbti4 t cujm cafiti ftrtum manm ftrrigit. salvs RsirvBtiCAi. Vt&oria vcl geniut 
feiens clypee Chrisli monogramma tnfcribn. I»- 
fra , cosoi. 
Ae l p v L c h e r i A A v g. tAuguJra todem ferme 
habttu , abfjtte manu & Jertn 

Crucicula 1» ctrona qutrcta. Infra , c on 6 B. 

PETROrtlUS MAXIMUS. 

DN PETRONlVS MAxlMVS PF A V G. Jmfi 
cum diadtmatt tx margaritts. 
Victoria avggg. Imf. faludatHS , fedt 
dextro dracontm feu captivum conculcans , dt .v*- 
trk longiortm cructm , altera , globum cum vi- 
iloriela. Ad latera, r. M. Infra, co M o b. Vide 
Od.Stradam p. an. 

AVlTUS* 

dh avitVipa pf avg. Imf. cum tiiadematt 
gtmmate. 

Victoria avgcg. Imf. militari habitu 

cafttvum ftdt froculcam , dextrk lengiortm eru- 

etm , alttrk glebum cum viiloriela. Ad lattra t 

♦ A. R. Infra, coMOB- 

* 6n avitvspirp ag. Cafut Aviti cnm dia» 

demate. 

* Crux i» ctrona eutrcta.Infra , co N o B. Apud 
Paulum Petavium p. 13. 
B Y Z A N T I M A. & IV. 

F A M I L I A 

THEODOSII MAGNt. gf ^gS K HE0D0SIUM 3 Imperatorem ex illuftrioribus ac nobiliori- * "'• *£?£, 
W^^l bus Hifpanix famiiiis genus duxifle conftans eft apud fcriptores c . }I . ' 

opinio. Hu jus avus duos ad minus rilios genuk , Tk e o d o s i u m, Thetfhan.f. *6. 
&r alteriim , cujus nomen intercidit : quod vel ex eo colligitur, 
qubd Theodoftum Imperatorem coluiffe patruum fuum ut pa- 
trem tradat Victor. '&x* r^ II. a THEODOSll/S Comes , cui Honbrii nomen pefperam adfcribit idem l%£jg* \ * 

Victor, b ab Imperatore Valentiniano in Britanniam ad comprimendos militares tu- x $ ». , 4 ,j." } rf." 

multus mifliis eft anno ccclxii. deihde in c Africam tranfiens ■, Firmum, qui Re- s ) mm lio.ep.u. 

gium nomen ufurpaverat , variis prarliis fractum & affiicfum , coegit ad mortem : vir St A * ni ^ 1U \ n 

irlter artatis fua? duces facile prihceps habitus, &: cui ex tot bello profperis fuccefli- ». ccnf.Htnor. 

bus dccreti d ftatuarum & triumphi honores. Vefurn eximia ifta virtus, &quam fibi f,"»// - !/ 5 a 

tonciliaverat , gloria, Valehtis Iriiperatoris invidiam conflaruht: e is enim a Mathe- 'stmmJ.it . 9 . 

maticis edottuS fucceflbrem habiturufn fe, cujus nomen ab his elementis 0EOA. ^H 9 , 9 , ^°* 

initium haberet, complures ex magnatibus, qtii aut Theodofii aut Thcodori appel- ortf.^-eT 

jabantur, interfecit , atque ifi iis Theodbfiiim Comitem , qui tum Carthagine age- " Pacat.&Sjm- 

bat. f Ac ille quidem acceptb Valentis confilib, haptifrho fufcepto t ', percuflori jugu- e Artft. ni*»! /. 

lum ultrb prxbuit : * quod Hieronymus anno ccclxx< aiii cCdxxv. accidiflc n.jf.nijf* 
tradunt: h Huic uxor fuit Thermantiai Liberi fbeodofii Comitis ex Thcrmar. tia» 

in. Plavius T h e o D o s i u s Imperatorr 

in. HoNORius,de quo poft fratris familiam agimuSi 

iii. a N. Theodcfii Augufti forof , qui cum Imperator facrus effet , hanc ex Hi- 
fpaniis Conilantinopolim evocavit , illiufque libef Orurri curam geffit. Mar.Sctt.U.tft. 

Hieron. Chrtn. 

Zonar. 

1 Ortf.l.j.c.}}. 

t Hitron, Chron. 

h Diat.l.i} f. 1 ViBor. 
dl»ud; de laud. 
Strentf. 114. III. F L A V I U S THEODOSIUS, 1 Mcefiae Dux , B Italicar in Hifpariia , > Ammia*. 1. »,. 
quam veterem Sevillam quidam efle arbitrantur , feu ut habet c Zozirhus, in Gali- t ■ * 10 - 

j- . T , .-sy— .. cr ■ ■ r\ c- •• ■ n \ Thtodtr.l.e.c.t. 

cia natus, d in communionem lmpern a Granano afiumptus eit birmii , tncefimo a i tiarteii ctm. 

Valentis exceflu dic , xix. vel ut eft apud e Socratem , x vi. Januarii an. cccl xxix. 'Z>*- l.*-t-7\ t \ 

f coque nominc Conftantinopolim ingreflus eft xxiv. Novembris fubfequentis , poft cfcrltf • -L 

fufos ac dJetos Scythas. Maximum prartetea qui in Bfitanhiis, &c Eugenium qui in * sdcr. l.t.e.x. 

Galliis tyrannidem arripuerant, vicit ac profligavit, 8 ac tandem multis aliis partis ' f^", Me *' 

v;£toriis inclytus exhydropvfi Mediolani obiit x vii. Januarii annb cccxcv. impe- Ang.l.t decni. 

fii xvi. xtatis l. ut Viftor, lx. ut Socrates, Sozomenus, Thcophanes , Cedrenus, ^«*.i«. 

Sc alii ; denique ixv. ut Chronici Alexandrini fciiptbr alferunt. h CorpuS illius stinu.ii*c?t.* 

Conftantinopolim delatum ab Arcadio filio in templo Apbftolorum condituni fuit. r/.w. /.,.,. lf . 

Bis nuptias iniit, ac primiim quidem ,priufquafn Imperatoriam eflet adeptus digni- f \' c : u f t ' " f 

tatem , cum ^Elia Flaccilla, uti appellatur iniliius nummis, a^S. Arribrofio & a Marcettp.f. 

Claddiano, quam Zozimus, k Theodoritus , Theophanes, Symeon Locotheta &:alii ?» A i!'J' 7 °r 
n 1 1 r>l -i /1 • *-> • tt •• 1 ts & e * u - h 'fi- L * U A 

riACi llam , denique l Phuoitorgius , Sc Georgius Hamarroius Placidiam per- c. «*. 

peram vocant ; licct pofteriorem nomenclaturam fruftfa adftruant viri docti. Fuit vB"*?' 1 *- 

autem Flaccilla nobilis Hifpana, Antonii , qui Conful fuit cum Syagrio, filia, ut ex i0 Zrt. C \!' 

h Marcell.Sccrat.l. <.t.i Ctdren.p\t7 ' Ambrof.in orat. fun.Tbeod CUudian . delaud.Serent. p 115.114 ed.Crucet.GtnnadiHt 

inl aufiint .Chron. Alex . Urnand. k Theod l. r e. ig. 19. Zts.im.f.76t. Thetfhan.f. 48. Ctdren.f. )if. 310. fif. Ztnar.f,^^ 
! L<b-iQ-4.j. Lambtc.l. t.Ctmment.dtBibi. Cafar.f, 585, 

1 iij 7 & FAtylLIjE AUGUST^ ™ li.Valef.aiil. 
7„ Soz.om. c. 8 . 
" Cbr.ALp.70i. 

Grtg. Nyff. »r. 
fuu. in flacciU, 
Theed.l.s-Cii- 
Chr.Al. p. 708. 
Nicepb.l.ii.c.41. 
Thtoph. Viac. I. 

1 j. iiicitai l. j. 
«rth.fii c.tf.&'. 
v Menn*. 

1 Cbryfott. 
Theod. I s ■ *• '9 • 
Htcepb.l. lt.r. 

4$C*<*/- 
• Z»*»ra. /. 4.?. 
768. 

MarctU.p. s- 
Chr. Al.p.706. 
tphil*[}.l.io.C7. 
' MarceU.f.j, 
" Zoz.im. I. 4. 'Jdat.faft.p.d, 
Marcetl p. j. 
Socrat.l. $. c.io. 
Tbeod. Left.l. 1. 
p.ujO.L.iy.Cod. 
Th. de Pr&tor. 
b Chr.Al.p.7o(: 
' Philoft.l.ll.c.]. 
d MarctU.p, ij. 
Socrat.l. 6. Cii, 
Hiceph.l.iyc.ult, 
Theofhan.f. «9. 

Viac.lAyp.wS- 
c Philoft. l.n.c.6. 
Chr Altx.p.-jio. 
Niafh.l.i}.e.^. 
' Grutcr. 10 48.1. 
t r )m. l.i,.cf.i<j. 

Zorl. 4-t-7S7- 
Anrtr.l.t;. ep 17. 
cy in or.fnn Val, 
h Cbr.Al.p.711, 
' lbtd. 714. 
Socr. I. 6.c.ij. 
MarceU. cora. p. 
14. Zonar.p. 51. 
Petavimpart. 1. 
/. 4. R it. c. Ix- 
k thiUft. Ccdren. 
Zanar, tfyc. 

a Chr.ALp.711, 
MarccU.p. 10. 
b Ccdren.p 554. 
'■Sox.om.l.}. c.i. 

" d>r. ^/.; 71 1. 
MarctU.p. 11. 
b t Cod.Th.de 
luftr. conlat. 
Stttd, in Pnlch. 
' Socr.l, 7. «. xi. 
Sozom.l. 9. o. 
P/ji/e/?. Thcoph, 
d MarceU. p. 19. 
Jifof- Cfcro». ^/. 
Efajr. ;. x. f. 1. 
Thiod.Lett.l. \. 
f. i%i.Thtoph.p. 
89. Ei4f. /. i 4 . 
CWr, Z*nar. 
' Evagr.l.z,c.t6. 
Theoph. Codtn, 
Sidon. in Paneg, 
Anthcm.v. 48X. 
1 Evagr.l. $.c.z6. 
* MarccU. p. jx. 
Clir. vl/. />. 7 40. 
Tbctph.p.fi. Themiftio docuit m Henricus Valefius. Errat porro n auftor Chroniei Alexandrini, 
qui fecundam Theodofii uxorem fuifTe ait. ° Celebratur illa potifTimum a fcripto- 
ribus ob eximias animi dotes, fideique integritatem , &: quod vits exemplo & adhor- 
tationibus conjugem , quoad reipublica? adminiftrationem , intra legitimos modera- 
tionis fines ; quoad porro religionem , intra debitam reverentiam continuerit : ob 
quam quidem Flaccilla: pietatem infignem ejus memoriam agunt quotannis p Graxi 
xi v. Septembris, quo illa exceffit, anno ccclxxxv. Ejus ftatuam evertifTe An- 
tiochenos, eoquemire irritatum fuifTe Theodofium , produnt 1 fcriptores. r Anno 
confequenti Theodofius GALLAM,quam &c Placidiam vocat Chronicon Ale- 
xandrinum , Valentiniani Imperatoris ex Juftina altera conjuge filiam , in fecundam 
uxorem fibi adjunxit, quam labe Ariana infeclam fuifTe ait f Philoftorgius. l Cum 
Arcadio privigno fimultatem exercuit, a quo palatio ejeclam aiunt. " Obiit illa in 
puerperii doloribus. 

Filii Theodofii ex JElia Flaccilla priore uxore, 

iv. Arcadius ■> lmptalOKSt . 

IV. HONORIUS) l 

Ftlia Theodofiiex Galla Placidia aliera conjuge. 

iv. GALLAPLACiDiA,de qua fuo loco. 

IV. ^LAVIUS ARCADIUS, 1 Imperator a patre in Hebdomo ad Cott- 
ftantinopolim dictus fuit, vel , ut b aliis placet, xix. Januarii anno ccclxxxiii. 
c Poft illius excefTum Orientem in fortem obtinuit , miniftro in rebus publicis ge- 
rendis Rufino ufus , qui militari poftmodum tumultu interfe&us fiiit. d Obiit Con- 
ftantinopoli i. Maii anno ccccviii. a:tatis xxxi. cum regnafTet cum parente annos 
xii. menfem i. folus annos xin. menfes 1 1 1. dies xv. e Uxorem duxit xxvi i. 
April. anno cccxcv. f .#sliam Eudoxiam, filiam Bautonis nobilis GalH , qui 
Conful fuit anno ccclxxxv. celebraturque a. s fcriptoribus ob miram in re mili- 
tari peritiam. Quidam Gratiani, alii Promoti filiam dixere, ex Zozimi loco perpe- 
ram intellecto. h Auguftam renuntiavit , ac diademate donavit Arcadius conjux i x. 
Januarii anno c c c c. * Deceffit vero ex partu vi. Ottobris anno cccciv. tertio 
poft menfe quo Joannem Chryfoftomum exilio mulclafTet : corpus vero in xdem 
Apoftolorum illatum eft xn. ejufdem rnenfis. Hanc ob mores barbaricos, &c qui 
Gallicam ferociam faperent , infamant palfim k fcriptores. 

Liberi oArcadii Augufti ex Eudoxia» 

v. Theodosius Junior Imperator. 

v. Flaccilla, a cognomento Junior , Falcilla proclivi mendo dicla b Cedreno, 
nata xviii. Maii anno cccxcvii. fuperftite , ut verofimile eft , patre obiit, 
ciim illius non meminerit c Sozomenus , Arcadii liberos poft ejus exceflum re- 
cenfens. 

v. ^lia Pulcheria* nafcitur xix. Januarii anno cccxcix. & b a fratre 
Theodofio Augufta renuntiatur iv. Julii an. ccccx i v. c qua- ciim efTet annis 
maturior , &: prxclaris animi exornata dotibus , fratris &c fororum inftituendo- 
rum ita curam fufcepit, ut virtutibus ii ac pietate ab ea informati , nihil fere a 
Monachis differrent. d Eodem Theodofio extinclo , Marciano Imperium 
detulit, cui Sc ea lege nupfit, ut quam voto emifTo , fratre fub vitx finem fua- 
dente, fervare ftatuerat , virginitatem colere in pofterum fibi liceret. Marcianus 
igitur a Senatu & exercitu Imperator dittus eft , Sc ab Anatolio Patriarcha dia- 
demate donatus xx v. Augufti anno Chrifti cccct. quo quidem tempore Pul- 
cheria artatis annum quinquagefimum primum excefTerat. Marcianus humili 
loco natus eft in Illyrico , Tribunus , ac militia clarus. e Uxorem duxerat priuf- 
quam ad Imperium eveheretur , & ex ea filiam fuftulerat Euphemiam, 
qus A N the m i o , qui poftmodum Romx imperavit , nupfit ; f ex quibus pro- 
diere Marcianus alter, Leonrix, Leonis Magni fllia: , maritus ; Romu- 
lus, Sc Procopius. 6 Obiit Pulcheria conjuge fuperftite , menfe Ju- BYZANTINit. fi 

lib , ut * Idatius , vcl Septcmbn, ut ! Marianus Scotus fcripfere •, ahno c c c c l i 1 1 • b Tin.chr. p ,fy 

At k Grxci mcmoriam iJlius celebrant x. Septembris , ac rurfum utriufque, | a ** rim * Sctt - 

IVlarciani fcilicet Sc Pulcnense, xvii- rebruam; untie quitiam ad x. Septefn- i 7 .Ftbr. 

bris ejus obitum refcrunt. ! Feftum verb Pukherix Auguftx inftitutum aiunt ' **""?• c *-t' 

a Leorie Magrto Imperatore , &: ftatuam ejus pofitam in ipfius monumehto. *\be»ntut.t t 

m Obiit Marcianus Conftanunopoli quinto poft anno , xxvi. Tanuani anrio l t- «««• 

„ • •• i n r • J a VichrTunn. 

cccclv i i. "xtatis lx v. lmpern v i. cum totidem menhbus, & m xtie Apo- „ ct/r M j. 
ftolorum conditus fuit. Perperam ° Theophanes x xx. Aprilis ejusobitumcon- ° Thtoph. f. 9i . 
tigifle fcribit. 

Vi. Arc Abt A a nafcitur i i i. Aprilis anno Chrifti cccc. b moritufque ahnb 'Ckr Al.p. 7 i%. 
ccccxli v. c ciim virginitatem fuafii Pulcherix fororis toto Vitx tempore fer- , jhJoph.piL' 
vaflet. Huic , ut & forori , Nobiliflimx titulum adfcribit d Lex Theodo- ' t-.lt. c*d.T*. 
fii. e Thermas dc fuo nomine Arcadianas Conftantinopoli condidit. f De , „'3 r 'f*^ J 

• • j -I .!• r 1 C • Chr.Al.f. 7 io. 

animi dotibus , vutute ac pietate lihus ac iororum multa commemorant icn- * rhtoUor.ua. 
ptores. Thto ( h*».rj. c . 

r Gcm.ad. tn Att. 

vi. Marina, Nobiliflimx perinde titulo donata , a nafcitur x. (cu, ut b alii v'o- * chr. aI. p. 7 n. 
lunt, xi. Februarii anno cccc 1 1 i- c decefhtque anno cccCxlix. d 111. Au- bM "' c,tl -h 7«j- 

I 'i*Tti h 1 X 

gufti, cum matrimonio nuntium dixiflet. Excitit Conftantinopoli illius domus, Baron. «».449. 
Nobiliflimx Marinx appelllta , de qua fuo locb. *'\ 6 *' , 

tl T- ° Chr.Al f 734. 

VI. FLAVIUS THEODOSIUS, cognomento JunIor, nafcitur a x. 'chr.Ai.p. 7 n. 
feli , ut b aliis placet, xi. Aprilis annocccci. c ii Severiano Gabalenfi Epifcopo , cu- *•-"'*'./. «#«'■6 

r ■ r< r r r a t •• ■ r \ r ■ -■ Tototbtn.p (,,. 

jus lcnpta extant, ex facro ionte iulceptus: &c a x. Januanl anni iublequentis 3 pa- Mtn*a x-.Ftbr. 
rente Imperator iolerinitef reriuntiatur ac coronatur irt Hebdomo. e Cum Gratia- inS - frpkyno. 
nus morbo laboraret , verefeturque rie ihfante filio relictb , tyrarthidi inhiarent ma- clnni^idtlcn». 
grates , Ifdigerdis Perfarum Regis tutelx pupillum commifit, qui quoad vixit , pa- £cci.i»stvtr. 
cem cum Romanis fervavit. Hunc etiam , ut fupra innuimus , prxclare advirtutcm < ^"k»»' 1 /» 
irtftituit Pulcheria foror , exemploque domeftico &: mOnitionibus ad virtutem inftru- chro». 
xit. f Obiit anno ccCcl. Julii xxtx. quo Graxi memoriam ejus celebrant , Scon- " Af « r «^ /••»$• 
ditttfque fuit in paterho fepulchro, in a'de Apoftolorum. h Perperarh vero Theo- so^m.i.iJc. 4. 
phanes mortem Theodofii ad x x. Junii refert. Vixit annos xlix. menfes 111. nort e ihtoph.p. e? : 
vero annos li. uti habet ! Chronicon Alexandrinum, aut lii. ut * Vicror Tunnen- , r "iIrWu'p."{'. 
fis. Imperavit eurh patre annbs vi. mehfes vi. dies xix;&:folus ahnos xlii. men- chr.Ai.p. 7i s. 
fes iv. & dies xxviii. Errant porrb hac iri fe Theodorus Lector , & ex neo.te- f^"/'"^'» 
ricis, l TheVetus. m Uxorem JEliam Eudociam duxit anno ccccxxi. Vn.Ju- i^i.cedr.f.-^: 
nii, n quam Auguftam Coronavit v. Januarii arino ccccxxii. Athenais antea voca- h Tbttphp.is. 
batur, eratque filia Leontii , feu uti appellatur a Tzetze , Leonis, vel uti in Chro- ^vtdoriunn. ' 
nico Alexandrino , Heracliti , Atheriienfis Philofophi. Has verb riuptias iniit Pul- * titevtt. 1. 1 9 . 
cheria: fbroris hortatu , qubd prarter eximiam forfrix elegantiam , prxclaris animi Mircfupl**' 
dotibus ac liberalibus difciplinis efTet inftrudta. Cum veniflet Conftantihopolim , ad- socr.i. 7 .c.u. 
mifla a Pulcheria in palatium, eadem procurantej ciim eflet paeana, ab Attico Pa- Ev *& r - 1 - 1 - '■*■•• 

11 r ■ ■ r v t-1- rb . ~ - "Chr.Al.p. 7 i6. 

tnarcha baptifmi excepit Sacrainentum , a quo Eudocia: nomen ei impofitum eft ° socr. i. 7 .ct, 7r 
anno ccccxix. ° Ciim verb maritalem cbncordiafn , qua: diu fteterat , diremiflet *«•!''•'•'• «■*«?• 
levis nefcio qua: offertfa , regiis egrefla , vel abacta , Hierofolymarri facrorum loco- Thecpb'p. 7 lT 
rum luftrandorum causa fecefllt , ubi Sc ardes facras excitavit complures, & egenis z°»* r -p. 57- 
eleemofynas ingentes diftribuit. p Inde redux in urbein , facras S. Stephani reliquias *"{{ ' "' *' ' 
in a:dem S. Laurentii intulit. 1 Poft conjugis obitum rurfum Hierofolvmam profe- ' Marctll p. i 4 . 
fta, ibidem obiit , fepultaque eft in Ecclefia S. Stephani , quam rn urbis fuburbanis f£"* r " c , cUr ' 
scdificaverat. r Laudantur illius Poetica qua:dam opera , ex quibus fuperfunt qux Ho- • ehot. Vod. 1«/. 
mericorum Centonum nomine donantur. T&tz.. ch. i Q c. 

joj. Ztn.Ctdr. 

FiIia Theodo/Ii lnnioris Augiifti ex Eudocid, • Grw.„ 74 . tf . 

J o J ^int.Aug dul. 

vi. ^Licinia Eudocia b nafciturConftantinopoli anno ccccxxi 1. c &bien- l'i la 7 rc \ti p 19. 
nio pbft Valentiniano Cxfari , Conftantii ex Galla Placidia filio , pa- c»r.xi.p. 7 i*. 
fta eft, quam ille demiim d Imperator fa£tus in uxorem duxit Conftantinopoli j^Zhcldr 
xxix. Odrobris anno ccccxxxvii. De Licinia & fecundis ejusnuptiisage- ■= kuntu.p. 1 4 . 
mus rurfum in Valentiniano III. i>*.i. 7 .c 4 j. 

Chr. Ai.p. yi 7 . 

vi. a F laccilla moritur anno ccccxxx 1. * M*rt:U.p.ti. 7V FAMILIjE AUGUSTjE 

* idat.Tsfi.f.a. IV. FLAVIUS HONORIUS, J natus eft Conftantinopoli xv. Januarii, 
Mxrtfij.p.f. ut cu m Laterculo Silvii, fcu ut apud Idatium , Marcellinum & alios , i x. Scptem- 
wJfrtfc.zlftrf.tt bris anno Chrifti ccci. xxxiv. cui Theodofius Magnus pater id nominis in Ho- 
Zxeerpt* Eufeb. norii fratris memoriam impofuit, uti teftatur Claudianus. Ab eo Imperator diftus 
^d"ePrit0r" i ' Th ' c ^ anno ccclxxxiX. Roma.' , fecundiim b auerorem Chronici Alexandrini , 8c 
*>ckr.Ai.f. 7 oS. c Theophanem, qui addit i x. Junii hanc peractam ceremoniam. At d Profper, Mar- 
^Tbeofb. p. 60. C ellinus , &• aliquot alii in Hebdomo ad Ccnftantinopolim xx. Novembris anno 
M^raU.p. t. cccxcin. Auguftum creatum fcribunt , quod & prorius innuit idem * Claudianus, 
T>i*c.p jgj. (yii[ id fub hyemem a£tum memorat. Poft patris mortem Occidentem in hxredita- 
c^nf.lunp'^'. tis fortem obtinuit, Rcmacque ex hydropifi obiit xv. juxta f Theophanem , feu ut 

* Theopb.p. 7 t. habet Olympiodorus , xxvii. Augufti anno ccccxxni. artatis xxxix. cum im- 
oij/mpiod p. i 9 j. p era {f et a patris exceffu annos xxvi 1 1. menfes fex, &: aliquot dies. Ulius corpus 
rbiU/i.i.M.c.n. in xde S. Petri juxta Apoftoli Confeffionem in eadem urbe corrditum eft- e Huic 
Z»n*r.p. 5j. uxor fuit Maria, Flavii Stilichonis, qui rerum fummam fub Theodofio & eodem 
ZtzlTi.p.jiV. Honorio obtinuerat , filia : in quas quidem nuptias pra:claro carmine lufit Claudia- 
h cuud.iocoat. nus . Etfj q UO ea > peradtaj funt annus fileatur apud fcriptores , ex eodem tamen vi- 
• jE£«efl p i 4 . detur colligi h Claudiano , id contigiffe fub annum cccxcviii. quo aetatis x 1 v. ini- 
vtac /.u.^.+ot. bat Honorius. 'Marcellinus &c alii Mariam virginem obiiffe aiunt : at k Claudianus, 
y cUud ae beUo • no _ _, yo vlveDat pera&as nuptias prorfus ait : 

Gilden.t. 10*. * * r r „ ... 

cajtumque cubtle 

Aggreditur, Tyrio auofufus Honorim oflro 
Carpebat teneros Maria cum conjuge fomnos. 
^iAtrhan. i. e. i Marix fepulchrum anno mdxliv. Romje inventum aiunt in Ecclefia S. Petri , 
CruteTlty^i. quam Regum Francis Capellam vocant , cum aliquot infcriptionibus , quje prxte. 
suntu in comm, Claudiani au&oritatem , pera&as nuptias poffunt perfuadere. m Id conftat haud multo 
"'zol-i^J.tii. P ou ^ exceflifle e vivis Mariam , datamque Honorio in fecundam conjugem a Stili- 
oiymp. Mfirceu. chone filiam alteram Thermantiam, quam non prxviderat Claudianus ad ha$ 
T^betpbAii'' 1 " nu P ttas perventuram, cum hsec fcribebat de Mariat nuptiis : 

Aurea fic videat fimilts Thermantia t*d*s. 
» chr.M.p.jit. " Scribit Chronicon Alexandrinum de Thermantia: morte , Conftantinopolim alla- 
tum nuntium xxx. Julii anno ccccxv. fubdit vero Marcellinus perinde ac fororem 
virginem mortuam , etfi id vix probabile fit , conftetque nullis ex utraque fufceptis 
liberis obiifle Honorium. 

* Gruter.iott.,. IV. a GALLA PLACIDIA, Theodofii Magni ex Galla Placidia altera con- 
FbtUfiil. 10 i.y. J u g e filia, b cum in urbis Romar expugnationeab AlaricoGothorum Rege fuifletah- 
cbr.Ai.p.10%. ducta anno ccccx. Ataulpho ilJius confanguineo dataeft, qui regnum adeptus, 
Oro?"i.cilo. £ I n "'°lx in Italia menle Januario proximi anni hanc in uxorem duxit : fcd nuptia- 
jtdo vunn. rum dilata: ceremonia; , ea.-que demiim peractx Narbone , cum Ataulphus Galliarum, 
uornAnd.de nb. ^ ux aD y[ onoj: [ concefla: ei fuerant, poifeflionem adiit, quarum accuratam defcri- 
pauiDiad. 15. ptionem exaravit d Olympiodorus. Sic enim e vir doctus de tempore & loco Placi- 
^•"9. dia: nuptiarum difcrepantes fcriptores conciliat. f Interfe&o poftmodum Barcinone 

* O.ymf.f. i%(. . , f" _ r ■ c ■ r fC /1 j- -^j 

idat chron.f.ix. Ataulpho 8 anno cccc x v. rn begenci luccelions poteitatem devenit, qui quod eam 

* cateU.i.yrtr. a cerbiiis accepiflet , feptimo poft die a militibus pariter interfectus eft. Exindc 
°o'lmp* Si ' Wallix, qui Segerico fucceflerat, juris fadta, h ab eodem , pace cum Honoriocom- 
i chr. ^ti.p 71« pofita , ad fratrem remiffa eft , d a quo Flavio Constantio Patricio , & exer- 

iornand.c.)!. c [ mum [ n Galliis duci in uxorcm collocatur , etfi his nuptiis manus dare illa primura. 
' idat.chr.pii. abnuiffet : qui quidem k Panario Iliyrici oppido oriundus , multis dignitatibus fub 
piniofi.i.itcio. Theodofio 8c Honorio claruerat. l Magifter enim militum fuit anno ccccxii. Con- 
toraahJic.il. ' ^ an - ccccxiv. & ccccxvn. piarterea Comes Sc Patricius. Peraftar porro ha: 
projhrr. Orof. nuptia: anno ccccx vii. ipio Conftantio II, Confule. Scribunt Theophanes &Zo- 
vfa^/iV naras Placidix cuftodiam demandatam Conftantio uni ex Alarichi Comitibus, quam 
k olymp.p.K)^. ille adHonorium adduxit, a quo poftea in conjugem eam accepit. m Nec multo poft 
&d*fm C °L Th i' P ro P ter nanc afrinitatem Conftantius Ravennx ab Honorio Imperator renuntiatur , 
dimfirm.his. ' non anno ccccxx. uti habet Profper, fed fequenti , Februarii viii. fecundum 
m idat.p.i S . "Theophanem, qua dignitate haud diu potitus eft. Nam cum ad bellum Theodofio 
thiUfi.^pro/per. Juniori , qui eum in Imperatorem agnofcere renuerat , inferendum fe accingeret , 
Grutcr.+i,) 7 . pleuritide correptus, ° Ravenna: obiit eodem anno n. Septembris fecundum Theo- 
"crtympp^ 71 " phanem, cum proinde fex menfes imperaifer Sc dies viginti quinque ; quod ei in 
Thieph.p. 7i . ' fomniis prxnuntiatum fuiffe fcribit Olympiodorus. Errant enim qui diutius regnaffe 
volunt. Extant fcripti de Conftantio verfus aliquot in tabula marmorea , qux 
quondam prope Pontem Longum , quo idem Conftantius Centam flumen in Ligu- 

ria BYZANTINiE. 7 j 

ria conjunxerat, fpe&abatur : hos defcripfit p Ferdinandus Ughellus. Marito igitur p vgheii.inzpi 
extintto, Placidia in Honorii fratris palatium fe recepit, cum quo tanta vixit fami- ^f"tf-""». 
liaritate , ut prava: de mutua hac bcnevolcntia habita? fuerint fufpiciones : fcd mox oljmp. p., 97 .' ' 
exorto palatinarum muliercularum oper.i inter eos diffidio , a fratre Conftantinopo- *•**»« p. 10. 
lim remifla,a Thcodofio humaniffime excepta eft , 8c 1 Augufta: titulodonata, cjuf- ™ 7 .£jfc{%£ 
que filius Valentinianus Carfar dictus anno ccccxxi v. r Obiit anno ccccn. vcl 4 49- *.i $7.151. 
proximo. Legimus in Graxorum f Synaxariis , nefcio an verc , dannone , quo vexaba- 'prijp^ZtLill. 
tur, liberatam a S. Donato Epiicopo. Extat Gregorii Eliberitani Epifcopr liber De Sew»*s MJ i. 
fideGall* PlacidU mfcriptus. - r **"**« 7 ■ M* 

Filius Placidid ex Atattlpbo. 

v. 'Theodosius infans obiit , patre fuperftite , a quo iil argenteo locello a oiymp.p. n 7 > 
conditus , in a:de facra juxta Barcinonem fepultus eft. 

Liberi Tlacidi<e ex Conftantio Augufio. 

V- Valen tinianus III. Imperatof. 

v. a Tusta Grata Honoria, perperam HoNorias b Zonarac difta , fra- * 6«& 1048» «* 
tre prior nata : c ab Eugenio Procuratore fuo ftuprata , concepit , palatioque a b z7Lt.p 9 !l 
Valentiniano fratre expulfa, Theodofio de Italia tranfmifTa eft anno Chrifti * M*ucU p. u, 
cccgxxxi v. ubi cum exul detineretur , clandeftino Eunucho miffo, Atti- J*™*" 4 - der ' y - 
lam Hunnorum Regem in Occidentem concitavit; d qiu m ltaham admoto Dmcon. enfcut 
exercitu Valentinianum eo adegit , ut pro pace impetranda Honoriam cum Mct.p. ».■*<>. 
parte regni Attila: tradere coactus ruerit. Sed mox llle dum nuptias cum exi- ^Hanger.Lob.m 
mia: forma: puella, quam Ildiconem, alii Mykoltham vocant, celebrat , haufto s strvMoc. » f . 
larghis mero, vomitu fanguinis extinttus eft. Fallitur enim e Harigerus , qui » ^. * 
tum cum Honoria nuptias a£tas memorat. Auguftam renuntiatam fuifle Ho- Ruhusi.i.hift. 
noriam teftatur f infcriptio a Galla Placidia matre Ravennx eXarata, ut &: au- ***«"' 10 V ' V 
reumnomifma, quod deferipfit 8 Baronius : fortean cum idem titulus matri :b.,™».ot. 4 ( 41 
conceflus eft a Theodofio Tuniore, ac proinde ante exilium,vel poft exilium, »•* 4. "»'*•'»•?« 

..... r V , r . • 1 -n • atcruce l.i.c.ii. 

quo Attilx mitigaretur fentas } quod opinatur ldem Baronius. 

V. FLAVIUS PLACIDIUS VALENTINI ANUS III. Junior, \%?f- ^ 1 "*' 
diftus, a Ravenna: nafcitur in.Jul. an. ccccxi x. juxta Marcellinum & Theophanem, b p ro ^,\[ 
vel anno ccccxvin. vi. Julii, ut habet b Profper, denique ut eft in c Laterculo c ^ aterc - ***** 
Silvii, VIII. Junii, in quo ad hunc dicm ita exaratum legitur : IV. Non. lunii Na- ^ow.'/',^* 
talis genuinus Valentiniam. d Ab Honorio primum Nobiliffimus , a Theodofio poft- thilafi.Ui.tn6, 
modum c Carfar di£tus eft Theffalonicx , feu Conftantinopoli , ut habet f Idatius , an- 'phiioTi £ ' 9 ,*] 
no ccccxxiv. ut eft-in & Profperi Chronico, cum annum quintum ageret, inquit Theophan.p. 7i . 
h Olympicdorus. Sequenti anno Conful, dcinde Augtiftus aTheodofio J Ravenna: \ 1 * M z tht . f l7 ' 
renuntiatur xxin. Ottobris, feu, ut habet Olympiodorus , RomxVquo Auguftale h oijmp'.p. i°&'. terculo Suvii : X. Kl. Nov. Natalis Valenttmam purpur*. ' Ab Aetn , quem mterfe- Phiieftorg. 
cerat, militibus, dolo Maximi Patricii , ipfemet in Campo Martio ad urbem occidi- i^'r«tf ci» 
turxvn. Martii anno cccclv. xtatis xxxvi. regni xxxi. quo extindo, idem VtaorTunn. 
""Petronius Maximus Patricius , Maximi tyranni , qui a Theodofio Magno 'J^- Pro ft er - 
fiifus fuerat ac carfus, filius , quique bis Conful fuerat, poftridie Auguftam occupavit chr.Ai.pW^. 
dignitatem; acLiciNiAM Eudoxiam , Theodofii Junioris filiam , Vakntiniani Gre S or.r»r.i. ». 
Augufti relictam, ftatim uxorem duxit : n qua: cum prioris mariti cxdis confcium ac ' E'Jjgr'.Ucocit. 
participem fuiffe ex ipfomet accepiffet , quo tam acerbam injuriam ulcifceretur , Gen- viaotinnn. 
fericum Vandalorum Regem in Italiam evocavit ; cujus adventu territus Maximus , c7nZu'ch*ued. 
dum fugam cogitat , a Romanis in ipfa urbe membratim tra£tus difcerptufque eft , x 1 1. c.n. »7 18. 
Junii, imperii lxxii. die. Triduo poft capta a Genferico urbe , Eudoxia cum utra- Gi«#. 449.7- 
que filia in Africam abducta eft;°unde tandcm remiffa eft Conftantinopolim cum J£*»c*. 
Placidia filia anno cccclxii. PTradunt quidamin has prolapfam calamitates , quod "Pr1fc.Rhcuf.7u 
Eucychianam effet amplexa hxrefim, Theodofii Patriarcha: Hierofolymitani fuafio- x^Vs/,4.* 1 ' 
nibus : fed a Juvenale Theodofii iucceflbre, impellente Euthymii Abbate, ad re- ' c/ni. m vit* 
Oizm. fidem converfa, pietatis operibus vacavit, variafque xdes facras excitavic. s^. Bithym.cn. 

Famil. ByT^nt. K 74 FAMI LIJE AUGUST^ * Trifc. Rbet. f. 

»74. frocop.i. 

Vandal. 

b CyrtU. in tiita 

S,.Euthym. c.14. 

« jdat. 

d Procop.i.Vand. 

Vicl.Tunn.p.ui. 

Bvagr.l.i.c.-j. 

\fid.tnch'.Vand. 

"Jheoph.f. 9 4. 

Zonar, p. 40. 

Cedr. f. 34*. 

' Thcofh.f. 9}. 

Ztnar. &c. 

AdoVienn. 

( Chr. Al.f-74°- 

S jdat.chr. f. 41. 

h VtctorVit.l. t. 

dcfcrf.Vand.f.\\ 

' AfudVghell.m 

Efifc.Tarractn. 

*rrifc.Rhct.p.T4. 
Malchtu f-$ } - 
I,vagr. I. t.i- 7. 
Jrfsf. f. 41. Zc». 
Theofh.f 94. 
Pr«/. Pr<e». Ga//. 
*»j Probo f. 4<. 
b Pneip.\.Vand. 
Zmar.f. 40. 
c MarceU f. 37. 
Victor T unn, 
Cajfiodor. 
Cbr.M.f. 741. 
Hcrm. Contr. 

* zsfnon, Cuff. 

• V»5«r f;f. /. t. 
f.11.. Malcbttt. 

f Onufhr, inEp. 
Vtrm. ' Chr.Al.p.741. 

b MarceU. f. 48. 

Procof.i. de belll 
terf.Ctdr.p^t,l. 
' MarctU.p.i^. 
Prifc. Rhet.f. 70. 
k Thcoph. £.87. 
1 Theofh.f. 13 f. 
X>i«r./.i(. f.+iy. 
Hormifd.incptji. 
afud Saren. 
Gregor. Tur. de 
glor. Mart. f.133. 
Saron.an. yn. 

JU. '17- 
Lambcc. lib- 1. 
Comm. de G&far. 
Xtbl.c. 8. 
°'Cfcr.^/.f.7 4 4. 
758. Theofh. 
Utcefb. CB. 1» 
chronel. 

"Lambec.loco lit. 
t.y.f. i8c. 
• Theofh.p.uc. P MarceU.p. 48. 

^Chr.Al.p. 7<t. 
J MarceU. p. j}. /7//* Valentiniani III. Augufli ex Eudoxia. 

VI. E u D o c i A , a Prifco Rhetori , Procopio , Theophani & Zonar.t ; Evagrio Ve- 
ro, Cedreno &c aliis Eudoxia di£ta, b Valentiniani Augufti filia primoge- 
nita , a Maximo Tyranno uxor Palladio filio , c quem Ca;farem dixerat , da- 
ta eft : d fed utroque mox ca:fo , captaque a Genferico urbe , in Africam cum 
matre &c forore abdu&a eft , &: Hunnerico Genferici filio primogenito , 
qui parenti in regnum poftmodum fucceffit , collocata. e Exa&is cum marito 
annis x v i. procreatoque ex eo Hilderico filio , quod ille Arianam hanrefim acrius 
tueretur , clam ex Africa dilapfa , Hierofolymam venit , luftratoque Eudo- 
cia: avia: fepulchro, ibi tandem fatis conceflit anno cccclxxii. thefauris fuis 
S. Refurrettionis templo legatis. f Au&or Chronici Alexandrini, dum Hunnerici 
nuptias commemorat , Valentiniani filiam hanc Honoriam vocat : unde for- 
tean liceat fufpicari appellatam Eudociam Honoriam. Fallitur porro sldatius, 
qui Gentoni Genferici filio fecundogenito , cujus meminit h Vi£tor Vitenfis * 
nuptam fuifle fcribit : 'ut 8c auftor vitx Damafi PP.qui Eudociam patre fuper- 
ftite mortuam adolefcentem referti 

vi. Placidia, altera Valentiniani Augufti filia , a cum matre &: forore in Afri- 

cam a Genferico abdufta , tandem poft aliquot annos cum matre ad Marcianum 

Imperatorem Conftantinopolim remifla eft, a quo matrimonii jure Flavio 

Anicio Olybrio copulatur, viro nobiliffimo, qui poft expugnatam a Van- 

dalis Romam 3 Conftantinopolim conceflerat. b Procopius,& ex eo Zonaras, 

Olybrio nuptam , cum in Africam abdu£ta eft , perperam fcripfere. c Is poftmo- 

dum Roms Imperator di£tus eft anno cccclxxii. menfe Junio, poft Anthe- 

mium , Ricimeri Patricii , qui focerum Anthemium peremerat , clandeftinis con- 

filiis. Sed diu parta haud potitus eft dignitate ; quippe poft dies x l. ab Anthe- 

mii nece obiit xviii. Augufti,ut eft apud d Anonymum Cufpiniani , feu ut alii 

volunt 1 v. Novembris ejufdem anni. e Placidia vero niarito fuperftes , vixit 

ulque ad Zenonis tempora , quo imperante legatos ad Hunnericum Vandalo- 

rum Regem mifit, quo ab eo impetraret, ut Catholicis Carthaginenfibus Epi- 

fcopum quem vellent liceret deligere. f Quidam fcribunt poft conjugis obitum 

vacafle facrarum literarum ftudiis , Hierololymamque profectam , diutius ibi 

moratam , indeque in Italiam venifle , & Verona: humanifllme cxceptam a 

Theodorico Rege, in eadem urbe reliquum vita: cum fanclitatis opinione ex- 

egiiFe , mortuamque x. Ocl:obris. Addunt prxterea illius corpus tumulo condi- 

tum in xde S. Stephani in arce, urbis olim Cathedrali. s Ex Placidi.ir cum Oly- 

brio conjugio prodiit Iuliana Anicia , uxor Areobindi Patricii , vel h Areobindi fi- 

lii fortean ' alterius Areobindi , qui Conful fuit anno ccccxxxiv. obiitquc 

anno ccccxlix. k qui quidem a Theodofio copiarum dux miffus fuerat con- 

tra Genzericum , ac deinde contra Attilam , ut cft apud Theophanem. Areo- 

bindus vero Julianx maritus celebratur ab auclore Chronici Alexandrini, quod 

in Perfide fingulari certamine cum hofte congrefllis fit : ' ut & Juliana: pie- 

tas , apud Theophanem in excitatis Conftantinopoli non modo facris atdi- 

bus, fed &: in eo quod cum ab Anaftafio ad errores hxreticos impelleretur» 

acrius obftiterit. De Juliana multa commentati funt Baronius & vir doftiffimus 

Petrus Lambecius. Ex ea &c Areobindo nati m Anicius olybrius Junior, 8c Z)<»- 

gaLtiftu. Olybrius Conful fuit anno ccccxci. eique uxor fuit Irene , Magnx, 

Anaftafii Augufti fororis , filia : exquo conjugio enata filia, Frob.i nomine , Preba 

nupta , ex quibus prodiit Iitliana , Anaftafii uxor , a quibus rurfum prodiere 

Proba nupta Georgio , Areobindtts , &r Phcidia. Ioannis Myfiaconis uxor. Ita quidem 

genealogia Valentiniani ex Codice M S. Bibliothecac Caefarea: apud n Lambe- 

cium : nam qua: habetur apud Nicephorum CP. in Chronologia, aliquantum 

difcrepat. ° Dagalaifus vero Areobindi &c Julianae filius alter , Diagefteam Ar- 

daburii filiam , Afparis Patricii , qui in Leonem Magnum tyrannidem molitus 

eft , neptem uxorem duxit. Ex quo conjugio prognatus Areobindus Conful or- 

dinarius, fqui ab Anaftafio Augufto cum exercitu in Perfas mifliis anno diii. 

Sc D 1 v. demum anno D v i. Conful fuit cum Meffala , &: cui anno proximo , uc 

habet i Chronicon Alexandrinum , feu anno dxii. ut r Marcellinus , in quadam 

feditione Imperium delatum eft, quod ille abnuit : quod quidem Areobindo 

avo adfcribeie videtur idem Chronicon. Ex eadem familia Anobindus ille 3 BTZANTINiE. k 

ni fidlor, prodiit , qui Prarjecrarh Juftiniani Impcratoris ex fbrqrc neptim uxo- 
rcm duxit : nifi is fit , quem Georgii filium diximus. 

Ftlinf atter Tbeodofii Comitis Africz. 

II I. a HONORIUS, Theodofii Comitis filius, Theodoiio Magno Augufto * z>*im.i. i;, 
fratre fuperftitc b ohiit, qui filiarum educationis curam habuit , quas illc ex Hifpa- ?*&»*. #l**A 
nia evocaverat Conftantinopolim , faitus Impcrator. Has ex nobili Hifpana genue- i/™^'**' 5 ' 
irat , quam Mariam videtur appellarc c Claudianus. cUud-an.p. n 3 . 

lU. 

Filia Honorii ex C^XCari*. 

IV. T H e r m A n t 1 A viro nobilifiimo a patruo Theodofio uxor dara eft , ut a Clau- ' cUud. de Uud. 
dianus refert: ' *'***k«f. 

Agno-vit patrui fimiiem Thermantia curam, 

Nupjit & i/la DuCiifed tonge fita firoris 

Infcriora tuis. 
Quod b quidam, nefcio quo fundamento ,de Heracliano Comite , Afri- h '&«**&. 
cx. Prxfe&o , c qui tyrannidem molitus eft fub annum ccccxiv. capienduni ' oiymf .M*r*% 
putant. 

i v. S e r e n a , de qua mox'. Idai.trofpir.fr:, IV. SERENA, Honbrii filia altera, a Theodofii Augufti patrui benevolentiam 'Zotim.i.f.f; 
ita iibi conciliavit , ut in filiam ab eo fuerit adoptata , &: Flavio Stilichoni, na- l!°- 7 ' t " , 
tione Vandalo , uxor data ; b quem ille ad fupremos Imperii magiftratusac honores ex- t> oiympiod *pkk 
rulit , Sc in eximia: erga eum fiducia,' argumentum Arcadii &: Honorii filiorum tuto- Plw.cod.so. 
fem moriens dixit. c At poftmodiim Honorii, cui filias nuptum dederat , juffu Ra- ^JlzV.t ps*o. 
venna: abOlympio interfedtus eft xxiii. Augufti anno ccccvni. d quod Imperium 'pbiiofi.i.n.c,^ 
ad fefe &: Eucherium filium tiansferre velle crederetur; e a qua tamen fufpicionis labe &' D 'G°'ofr. 

c Zoz.itn 

excufatur a quibufdam fcriptoribus , ciim prxterea conftet viruin fuiffe fui temporis 

militia&rrerumexperiehtia prxftantiflimum. f Exinde cjufdem juflu Augufti laqueo f so%.l.c,.c 4 . 

vitam finivit Serena,accufata perinde quod in Italiam Regem Gothorum Alaricum P h ' l ofi.&fltt. 

excivilfet. Exiftimarunt *" quidam filiam fuiife Theodofii Magnf, quod revera illius c oco. 

filia, ut Stilicho gener dicantur apud h Claudianum variis in locis: fed non adver- *■ Pancg.i.inStU 

tere ita appellari , qubd Serena addptata fuerit aTheodofio, uti exerte fcribit idem ^t i 'J'J 1 ** i ^ 

Pocta: - . r^.debtUoCtld. 

Defuncio *cnitorc ttto fublimis adoptat fc 1 '*» 1 " & ia \- 

_ J . <*> . J -, H . _. Coaj.Hcn.p.^o, 

Te patrtms , magntcjue ammojolatia luctus 
Refituens , propins ejtiamfi genttijfet amavit 
Dcfttncii Jratris fobokm. 
1 Atqiie inde Sti&zo, progcnerTheodofti Aitgufti dicitur in vetcri Infcripribne , qubd 'Gntur. 411. j 
eflet loco gerieri , ciim hon naturalis, fed adoptiva effet filia Serena : a qua ardem 
S.Nazario facram Mediolani excitatam teftantur k verfus antiqui ab ipfa poiiti : k Aki*tutlib. $. 

guafinuAta cavo conftrgunt tec7* regrejju , T ,LneiL ,» zl 

Sacratxcfuc Crttcis fleciitur orbe caput. imco MedtoUn. 

Na^arins ttitJt immaculabilis , inte^er artus , * '' c ' 7i ' 

Conditor exaltit bunc tumulo ejje tocum. 
£Juem prius Ambroftus fgnavit tmagine Chrifli , 

Marmoribtts Lybicis fda Serm.i polit. 
Cenjtigis ut reditu Stiliconis txta fruatur , » 

Germanifque piis picrnoribtu propriis. 
Habuit porrb Stilicho ( ne &: quidpiam fileatur quod ad ejus ftemma peitinct ) foro- z«£»W.f.j %\\. 
rem nuptam Bathanario , Comiti Africx fub Honorio anno cccci. cui poft eundem L -^-Coirh.i* 

C •!• 1 • r r\ -r ■ r i- ■ - r r. orr i- bonu prejsript. 

btuichonem lnterrectum occno, ln lpiamct dignitate lunectus eft Herachanus. 

Liberi Sttlichonis ex Sercna. 

V. a EucHERlus nulla alia donatus dignitate , quam Tribuni Notariorum ; "zoz.l.% p.tot. 
b quod patris modeftia: adfcribunt fcriptores , qui filium ad fublimiores magi- C o»"a*»t*6o. 

famit, BjZjM' K ij 7 6 FAMlLIvE AUGUST^ 

ftratuum gradus tranfire non paflus eft. Patre interfetto , in a?dem facram Ro- 
mx eonfu^itj , e qua extractus , Honorii juflu peremptus efb 

V- M ARIA • "* 

8c )- Honorio Imp. nupfere , uti fupra obfervatum eft. 

v. Thekmantia) 

t;b. i. kijt. R4- Scribit Hieronymus Rubeus Gallam Placidiam , Theodofii Magni filiam , Raven- 
■venn.f. 101. na > £). Joanni Evangelifta? templum exftruxiffe , in cujus parietibus voti naufragii- 
que hiftoria mufivo opere depifta erat. Videbatur, inquit , in majeftate Deus , li- 
bellum Joanni Evangelifta? porrigens , cui erat fubfcriptum, sanctvs ioannes 
evancelista. Hinc atque inde mare vitreum , in quo dux naves turbulenta 
tempeftate , & ventorum vi agitata? ; in altera D. Joannes Placidia: opem ferens , 
aderat, feptemque candelabra, &c nonnulla prxterea ex iis qua: in Apocalypfi defcri- 
buntur myfteria. Aderant quoque Conftantii , Valentiniani , Gratiani , Sc carterorum 
hujus familiae Auguftorum imagines , iifque erat infcriptum : calla placidia 
pro se et ns omnibvs votvm s o l v i t. Erant autem hx imagines in arcu 
teftudinis ad dexteram quinque, quibus fic erat ^dfcriptum : D. constantinvs. 

D. THEODOSIVS. D. ARCADIVS. D. HONORIVS. THEODOSIVS N E P. Ad lx~ 
Vam, D. VALE NTINIANVS. D. CRATIANVS. D- CONSTANTIVS,CRATIANVS 

nep. Circa fubfellia vero ad dextram in extrema parte : DN. theodosivs et 
dn. e vdocia. Ad larvam, dn. arcadivs et dn. evdoxiaavc. Reliquam 
pi&ura: defcriptionem prartermittimus , quam profequitur Rubeus. 
BYZANTlNiE. 77 LEO 
P- Cijfxrt delin etjcidp ■ K Uj FAMILIjE augustx Fatnili^ Leonis Magni Nomifmata.. L e o. 

DN leo perpet Av g. Imp. cum flemmate criflato, 

dextra fpiculum , fimfira clypeum , itt qu» tnfcriptus 

tques. 

Victojua avggg. Vitloria gradiens, longio- 
rem crucem dextra wncns. Atergo ,flellula. Jn- 
fra , conob. Vide ChifTlecii Anaftafin Chil- 
derici p. 151. 
DN leo ter-pet avg. Imp. cttm diademate ex 

Umonibm & gemmts. 

victoria avggg. Imp- paludatus s~ians , 
dextra Ungtorem crUcem , fimflra globulum ctti 
tnfifiit vttloriela fertum porrtgetis , pede Jerpen- 
tem vel captivum proculcans. Infra , conob. 
Vide Odb. Scradam p. 251. 
DN leo perpet av g- Imp. cum diadcmAtt tx du- 

plici unionumferto. 

victoria avgVstorvm. ViBoria flans, dex- 
tra fertttm , fimftra globum cruagerum- Ad Li- 
tus ftellula. Infra, conob. Vide Paulum Pe- 
tavium p. 13. 
dN leo t-erpet avg. Imp. cnm infolenti calyptra, 

habitu confulari, fett cum loro , dtxtra volnmen , 

fimftra longiortm crttcem- 

VictoriA avggg Imp- habitu confulart fe- 
dens , dextra voiumtn, fimflra crucem. Ad la- 
tera, dtt£ flelluU. Infra , thcob- Vide Chiffle- 
tium in Anaftafi Childerici p. z/i. 

VE RINA. 
AEL vcrina avg. Imptratrix cttm diadematcexdu- 
plict unienum filo. 

(rux in corona qacrcca. Infra , conob. 

MAJORIANUS. 

»N tvuvs maiorianvs pp avg. Imp- cum galea 
criflata , dextra fpiculum , fimflra clypeolum , m 
quo mfcriptum Chrtfti monogramma. 

victoria avggg. Figura mditaris , dextra 
haflam cntageram , fir.iflra glebttm ctti mfiflit 
viclerta fertttm porrigens , dextro pede protent 
ferpcntem. Ad latera, A- R. Infra , comob. 
VoTis mvltis. Figura militarts , dextra fpi- 
cuium , Uva clypeum. Vide Diirercac- num, 

+ Z " 
»n ivl m A.10R1 awvs vv avo. Imp.cum dtadcmAtc 

ex duplict unionum filo. 

Crux in corona quercea. Infra , conob. 

dn ivt mAiorianvs pp avg. Imp. ut in proximo 

numme. 

victoriA avggg. VtRoria gradiens ,dextrk fer- 

tum , fimftra palmam. Infra, con. 

Victoria avggg. Sad. figura. Infrk,vv. 

LIBIUS SEVERUS. 
DN libiVs severvs pp avg. Imp. cum ferto cxdu- 
pici untom-m filo. 

Victoria AVGGG. Figura milttaris , ptde dex- 
tro captivum vel ferpentem proculcans , dextra 
haflam crucigeram , finislra globum cui mfifltt 
vitloriola, & m mtdw nummo , r. v. Jnfra , 
comob. Vide Stradam p. 124. dn lib severvs pp aVg. Imp. cum diademate gem- 
matn. 

Chrifli monogramma in corona quercea. Infra^ 

rM * 

on severvs pp avg Jmp. dtademattts. 

victoria avggg. Viilona gradtens , dextra, 

longtorem acfp Jfierem crttcem, Uva palmam- In- 

fra , comob. 

ANTHEMlUSi 
DN anthemiVs pp avg Imp. cum flemmate erifla- 
to , dextra Jpiculum ad humerum , U.va clypeunt 
cui infcriptus eques. 

salvs reipvblicae. Duefigurtmtlitarcspalit- 
dataflantes , quarumfimflra Uva globum cui m- 
fiflit vitleriola fertum porrtgcns. Supra , tn coro- 
na laurea fcriptum , pax. Infra , conob. Vide 
Sirmondum ad Sidon. p. 168. 1. edic. 
Salvs reipVblicae Du£ figura militares cunt 
fpiculo flantes ,u»a tenentes globum cruagerum. 
Inter utramque ad pedes , Chtifli monogramma. 
Infra , cornob Vidc Ancon. Auguft. Dial- z. 
Od. Scradam p. 215- & GreCzer. p# 184 J. 
SALVs REipVblicAI. £<zdem figura , nfi quoA 
tnter utramque fcnpt . nd. Infra , conob. 
dn anthemivs pp avg. Imp. cum ferto ex umo- 
nibus. 

Chrifti monogramma ,in eorona quercca. Infrm 

CON OB . 

OLIBRIUS. 
* dn anicivs olibrivs avg. Protome Olybrit cun% 
camelaucio cructgero. 

salvs mvndi. Crux in mtdio- nttmrno. InfrA» 
conob. Aureus D. Vaillanc. 

LEO JUNIOR. 
dn leo et zeno pp avg, Imp. cum ferto tx umo^ mbus. .deX' VICTORlA AVGVSTORVM. Vitlori* fl<WS ,<- 

tra fertum , fmftfa globum crucigerum , *d la- 
tusftellula. Infra, conob. Vide Greczerumdc 
Cruce p. 1846. 

GLYCERIUS. 

Dn glycerivs pp avg. Jmp. cttm ftrto ex unto- 
nibtts. 

Crux in corona laurea. Jnfra . conob. 

NEPOS. 
dn ivl nepos pp avg. Jmf. cum ftemmate crtfta- 

to, dextra fpiculum, Uva clypeum eui tqucs 

infcripttu. 

Victoria avggg. Vtttoria gradiens , dextrk 

critcem longtoreto ac fpijftorem. Ad latera, y.D. 

Infra , conob. 

F<ticm mfcrtptto & fifttra. t±Ad latera R. V. 

fttpra , Int. V. & flellul . Infra , conob. 
dn ivt nepos pr aVg. Imf cum ferto tx ttnio- 
nilus. 

Crux in corona laurea- Infra, coxov Vide 

Paulum Pecavium p. ij . Gretzer. de Crucc 

p- '84J. Occon. &c. 

V©T v MVlt x. Jn corona qutrce*. 


79 BYZANTIN/E. V. 

' FAMILIA 
LEONIS magni augusti. 

. ~. ' Thtod.ltH. 

. Pater Le o n rs Magni Impcratoris -, * in Thracia , vcl ut b alii rheoph.p. 94 ,. 
volunt, in Dacia Illyrica natus eft. Ex co prodicr? ?£."*, 

b Candtd. a\nd 

ii. Leo Imperator, Sc ■ Thot.»d. 79 . 

--, *** .. i * ♦ t r t a n. i^^wjir. t, 40. 

II. EuPHEMIA, a qUX inniipt.1 obllt. HanC Leo AugltituS Chron.Retcberfp. 

fratcr Conftantinopoh habitantem crebriiis conveniebat ,& P-to. 
ob rcrum experientiam fummamque prudentiam , in ar- ' codin.de orig. 
negotiis ejus utebatur coniiliis. 
duis II. FLAVIUS LEO, cognomehto Macnus, &c Macela, feu Macella- 
lius, ex Tribuno & Selymbriae militaris prarlidii Duce , Marciano extihclo, faftione 
Afparis Sc Ardaburii Patriciorum ? Imperator aprellatur vli. Februarii anno Chrifti 
cccclvii. &: ab Anatolio Patriarcha iblenniter toronatiir. b Obiit vero Cohftanti- 
nopoli menfe Januario anno cccclxxiv. imperii x v i L menfe v i. Uxor Verina 
c marito fuperftes deceffit d anno cccclx xxill. in Cilicia , vel ut alii fcribunt , in 
Ifauria, quo relegata fuerat a Zenone Augufto &c gehero. Ejus corpus poft aliquot 
annos Conftantihopolim ab Ariadna filia relatum eft. c Huic frater fuit Basilis- 
cus, qui fororis opere tyrannidem arripuit , Zenone impcrante ,anno cccclxxv. 
Marco filio , quam ex Zenonide, feu ZENONiA,uti nuncupatur a Theo- 
phane , uxore genuerat, Ca:fare rehuntiato. Qua quidem dignitate ad xx. Augufli 
proximi anni potiuts, a Zenone , qui Confbntinopolim recuperato Imperio revCr- 
fus fuerat , captus , cum uxore &c filio in Cappadociam relegatus , ibidem extremum 
diem obiit. 

Liberi Leonis Augufti ex Vtrina. 

Iii. N. filius, a qucm pater S. Danielis Stylita: precibus a Deo obtinuit , infans 
obiit , ut eft in ejufdem Sancti vita. 

iii. Ariadna, de qtta mox in Zenone Imperatorei 

In. Leontia^Marciano, Anthcmii , qui Roma: imperavit , jfilio, uxor 
data eft. Is mortuo Leone de imperio cum Zenone contendit , quod iibi de- 
bitum aiferebat uxoris jure, quod b illa patre jam Impcratore, Ariadna vero 
Zenonis conjux privato nata eifet. ^Qua: quidem controveriia accidit poft eX- 
a&um a Zencnc Bafilifcum , refque intra palatii fepta pera<5ta , ubi Romulo &c 
Procopio fratribus adjuvantibus , pulfoZenone viclor evaiit. Sed dum poftridie 
fui nimium iecurus in Zeuxippi balneis moratur, ab Illo Patricio generelfauro 
&c fuis captus, Zenoni traditur, aquo, ci;m antea prefbvter ab Acacio Patiiar- 
cha fuiffet confccratus , cum Verina Augufta in caftellum Papycion relegatus 
eft anno cccclxxix. Fuit porro Anthemius Imp. Procopii Patricii, cui a Pro- 
copio Cilice , cui de purpura &c imperio contcntio fuit , filius, uti eft apud d Si- 
donium , quem fratrem Anthemii perperam Idatius appellat. 

Scribit a Marcellinus Comcs P a t r i c i u m , feu Patriciolum, Afparis Pa- 
tricii filium ,C^firem generumqucLeonis Frincipis «ppcllatum fnijjc. Unde conjiccre 
licct filiam Leonis Imperatoris , vel nuptam , vel filtem pactam Patr.cio; quod 
de alia quam Le ontia dici vix poteft , lictt fecus quidam fentiant, ctim eo 
quo interfettus fuit Patricius anno cccclx xi. Ariadnaaltera Leoms filia Ze- 
noni tum effet nupta. Sed ut Afparis, cujus familia hoc favculo maximc incla- 
ruit , cvolvatur ftemma , paucis illud perftringam. Afpari igitur pater fuit >Chr.M.p. 7 „. 
Theoph.p, jj, 
Zon. Cedt. (yc. 
" Marcetl, p, 57, 
Vttlor Tunn. 
Evagr.t. i.c.17. 
Tbe ph.Zonar. 
^Evagr. l.y.c.if. 
Candid. Theod» 
Lift. Theoph. 
Cyrtll. in -vita 
S. Euthym. c. ioi 
MaUhusp, 94. 
Liberat.c. 16.171 
J Tbeofh. p, m, 
' Cnndid. 
Theod. Ltti. 
Evagr. I. ). c.8. 
Chr. Al. Thecph» 
AUrcit/.p. jg. 
Vtitor Tunn. 
Gifta Acacii. a ApudSur. i»«; 
Decemb» * Theod. Lett. 
Malchiu apud 
Pbot f %6.ed,r gi 
Treoph. p. 109. 
b Theod. LeH. 
c Evagr.t,).e.i6. 
Ntctph.t,t6.c. 11. 
Candtd. Thtoph» J sidon. in Tart. 
Antkem. MitrctH, p. J7» b Theopb.f.-;}. ' Vaft. Cof. 
Thtoph.p. i oo. 
Zon Anttq. CP. 
* Marccll p. 56. 
' Cedr. Ieel. 
' Coi deOr.p ?j. 
s Grut. 171. 8. 
11 Candid. 1 MarciU.p. 40. 

k Tbcod. ep iyo. 

Stnd. in Ardab, 

Marcell. 

1 Thetfh p 100. ra %vagr.l.\.t.\'. 
Troeop. Chr. Al. 
Theoph. Cedrer. 
Zon. Codtn. de 
Ong.p 19. 3J. 
F'Sor T«»a. 
Marcell &l. 
n Candtd. 80 FAMILIiE AUGUSTiE 

b Ardaburius ,gente Alanus, qui Conful fuic anno ccccxxvll- & a Thecdo- 
fio M. copiis militarihus Pracfectus in Joannem,qui poft Honorii eXceflum ty- 
rannidem in Occidente arripuerat , deinde in Perfas cum imperio miflus eft. 
c A(par, Ardahurii tilius , Conful perinde fuit anno ccccxxxi v- d primufque 
Patriciorum diclus eft a Leone , cui impeiium afleruerat , aquo poftmodumuna 
cura duobus filiis interfettus eft anno cccclxxi. exquoquidem diro facinore 
c Macelx, feu Macellarii cognomentum Leoni inditum volunt fcriptores, etfi. 
imprebabili omnino conjectura. longe aliter fentiat f Codinus. s Macelum porro 
pro Macelium habetur etiam in quadam infcriptione. h Ter nuptias iniiffe Afpa- 
rem tradit Candidus : ex quibus nati Ardaburius , Patricius feu Patricinlus , £r- 
mcnarichtu , Sc filia? dua?. Altera ex Afparis uxoribus, TheodericiTriarii filii fo- 
ror fuifle dicitur a Theophane. Fuit porroTheodericus ifteGothorum Rex,uc 
eftapud ' Marcellinum &c alios. k Ardaburius Patricius dictus eft ; Patriciutnvtzb 
ieu Patriciolum l Cadarem Leo creavit anno imperii xn. Chrifti cccclxix. 
ut ab Arii pravis opinionibus Afparem avocaret , Sc iibi ardtiiis demereretur , in- 
quit Theophanes : quo tum tempore pactam eidem Patricio Leonis filiam Leon- 
tiam par eft credere, dilatis fortean nuptiis , utqua: in puerili adhucefletaetate, 
ciim patre Imperatore demum natam certum fit : nam ab anno ccccl vli. quo 
Leo Imperium iniit, ad annum cccclxix. interfunt xn. aut xill. tantum 
anni. m At biennio poft uterque Afparis filius, Ardaburius fcilicet & Patricius, 
cum patre interfecti funt. n Quidam tamen tradunt Patricium pra:ter fpem vul- 
neribus acceptis evafifle incolumem. Ermenaricus vero, qui tum aberat, Ze- 
nonis ope in Ifauriam fugit ; quo demum imperante Conftantinopolim rever- 
fus , ejufdem Imperatoris filii nothi filiam uxorem duxit , Sc reliquum vita; ibi 
exegit. Ardaburio filia fuit Diagejlc*) Dagalaifi uxor , Areobindi , cujus fupra 
meminimus, parentis. 
LEO BYZANTIN^. 
PCiffarir dcUn etjlulp Familiac Zenonis 

Z E N O. 

X>vj zENo ET leon oV caE. fmperatoris protomt 
citm camtUuao , dtxtra fptculum ad humtrum , ji- 
niftra clypeum , cm tnfculptm eaues captaum pro- 

cutcans. , 

victoma avggo. Viitoria ftans , dextrh 
longiorem crnccm ttntns. Ad Urtu , ftttlula In- 
fra, conob. Vide Paul. Petavium pag. 14.. 
Chiftlecii Ariaftafiri p 151- 154. &c: 
t>N zeno perp avg. lmp. ttt fupra. 

victoria avggge. Viitor.a & ftella, ttt 
fupra. Infra, conob. «Uomob, Ad late- 
ra, md. *l. ad. 4/. rv. Gretzer, de Cruce 

p.1846. . 

DN zeno perp avg. Imper.ttorts diadttoatt pro- 

tome lufca. 

victoria avggg. Vttioua & stella , ttt fu- 

pra. Infr a , conob. 

Crttx in cerona laurta. Infra, conob. Vide 

0&. Stradam p ; 15;. Lipfium l. 5. dc Cruce 

c-i6. Gretzer. deCruce p. 1846- 

Figura militans coronata ftans , pedibtu roftro 

tiavis inftfttns , dextra haftam , Jimftra phart- 

tram- Ad latera, m D. Hic nummus eft RR. 

PP. S. Genovefae Parif. 

Vicloria gradttns , dextra Uttream ,fmijira pal- 

tnam» Augufti Nbmifmata. 

Ayttila bamlo ptdiltts infijens. 

* DN ZENO SEMPER AVG. 

ROMULUS AUGIJSTUS. 
dn romvlvs avgvstvs pf avg. Imp 1 . cttm 
ftttnmme cnftato ,Jeu camelaucio , dextra fpiculum 
ad humerttm , ftmftra chpettm i cut infcnphss eants. 
VicTOkiA avggc Vtdorla graiitns , dtx- 
tra longiortm crucem. hfra , conob. Vide 
Octav. Stradam p. iz8- 
. . . l avgvstvs pf av. Imp- cum duplia nnto- 
nttm filo. 

Figura militaris galeata gradiens ,dtxir,t hajtt- 
le ,' ftni^ra cornucopit , nift fi* phatetra, ut m 
Zeuonis nummo. Ad lattra r V- Ex Baronid 

a". 475- „ , . 

*-DN AVGVSTVLVS PERP P F AVG. UOltZlUS. 

* DNFL. MOMYL AVGVSTVLVS PF AVG-Idcm. 

CAS ILIS CUS. 
dn basiliscvs p k. e t a vg . Imp. cnm camelau- 
ctc l Cpicaie , & cljpeo , ut fuprit . _ 

victoria avggg-/ ' tlUri.i citm longtcn cru- 
ce & ftelU, ut fupra. Infra, conob. ViJe 
Chifflefium InAnaftafi piji, 
dn basilisgVs et marc p wo.Imp-utfupra. 
Victoria aVggg. 1'iclona, ttt fupra. frti 
fra , c o n o b . Chiftlct. ibid- Imil. ByzAitt. 8i FAMILI^E AUGUSTiE *W3*£ *C3* * r^> «& >3; ■'-*? "/55? 9e ^r v& !S« >? •*& ' VI. 

FAMILIA 

ZENONIS AUGUSTL 3 CanAid. apttd 
Pbot.p. 171. 

Conjltnt, /.477. 
OUSOMBLADEOTA, gente Ifaurus , pater fuit , ut ati- 
ctor eft a Candidus , ZenonisTmperatoris. Hunc ifturi* r.obi- 
liflimum, & qui dignus ejjet filiam Imperatoris accifcre , armifque 
exercitatiflimum fuiffe tradit b fcriptor alter. Liberi Roujombladeou. 11. Zemo Imperator. * Zonar. p, 45. a Theoph. p. 111. 
b Marccll. p.41. 

' Theaph. p.\\6. 
d Evagr.l. j.<r. 
19. $7. Theopb. 
p.117. 11S. no. 
Marcell.p. 44. a Vinchantius i» 
Annal. Hannon. 

2 Cand.l.\.p.\y^. 
s Evagr. '.r.c.ij. 
Theopb.p. iii, 
jfgathias l. 4. p 

Chr.Al p 7^0 
' Evagr. lecocit. 
TbcoJ.LccJ. I. 1. 
7>. 181.184. 
Theopb.p. 96. 
C*</r. />. , +7 . 
•" Candid. 
' Marcetl.p. 58. 
Theoph.p. 105. 
ulbnlfarag. p. 9 1. 

I VtctorTttnn. 

E Theoph.p. io;. 

II Evagr i.j.f.29. 
Tbeoph.p.116. 

' Cedrer.p.^o. 
k Marcell p.44, 
l Candid. p.\j 4. 
Conft. Manajf. 
~ m DeOrig p.i). 
Sutd. 

' Vet. Infcript. 
ttpud Gattfred. in 
Utatap. 104. 
Teftam. Perpetni 
Bfije. 11. ConoN) vir flagitiis &: homicidiis infamis , ut ait a Zonaras. 

11. Flavius Loncinus, cunvab Illo Magiftro ofrlciorum, qui cum Leontio 
tyrannidem arripuerat anno cccclxxxiv. captus , &: in Ifauriam cuftodien- 
dus abdu&us fuiffet , iibcrtatem tandem confecutus eft anno a proxime fequen- 
ti : unde apud b Marcellinum , posi annalem cujlodiam , pro decennakm , legendum 
omnino evincitur. Anno deinde cccclxxxvi. Confulatum gefTit , lit & ite- 
rum anno ccccxc. A fratre prsterea Magifter officiorum & c Caput Senatus 
defignatur : d quo extin&o , Ifaurorum quorundam ope, qui Conftantinopolimo- 
rabantur , Imperium fibi afferere conatus,ab Anaftafio , Augufto jam defigna- 
to, & qui Zenonis relictam uxorem duxerat , captus, bonilqne omnibus fpo- 
liatus , in Ifauriam cum fadtiofis omnibus relegatur : ubi inftauratis copiis bel- 
lum rurfus in Anaftafium aggreditur ,quod per fex annos trattum , finitum de- 
mum eft anno ccccxcvn. Longino & carteris tyrannis a Joanne Scytha co- 
piarum du&ore captis, & ad Anaftafium tranfmiffis , in Hipprodromo ampu- 
putata funt capita. 

11. •' L u c 1 l l a , ne & fabulas omittamus ,Valberto primo Hannonix in Bel- 
gio Comiti nupfit. 

II. FLAVIUS Z EN O, a T aras icodisa primum dictus, qux vox Ifau- 
rorum eft, quam varie b alii efferunr ,cum 'Ariadnam Leonjs Imperatoris iiliam 
prirnogenitam duxiffet in uxorem anno ccccli x. Zenonis nomen affumpfit, Dux 
Orientis a focero renuntiatus. At cum rei publica? gerenda: minus videretur ido- 
neus , vel quod , ut ait d vetus fcriptor , vererctur Leo , ne illius proclamationi plebs 
intercedcret , Leonem ex filia & eodem Zenone nepotem Imperatoremdixit. e Mor- 
tuo verb Leone Magno , confentlente Senatu , a. Leone juniore filio Zeno parens 
Imperator appellatus eft , & ab eo diademate donatus in Hippodromo , feu , ut ha- 
bet Vicfor Tunnenlis , in Hebdomo , anno cccclxxiv.s menfe Februario. h Obiit 
ex morbo fontico, vel , * ut Cedreno placet, ex ventris profluvio , ineunte Aprili 
anno ccccxc i. xtatis lxv. cum novem diebus. k Imperavit annos x v 1 1. menfes 
fex , tam imperii fui annis , quam Bafilifci tyrannidis menfibus putatis. Ariadnr. ve- 
ro exinde Anaftafio Imperatori , Zcnonis fucceffori nupfit. l Uxorem duxerat Ze- 
no antequam eidem Ariadna: copularetur ; nec fcio an illa fit , quam m Suidas & Co- 
dinus A r c A d 1 a M vocant, &c , manifefto licet errore , fecundam Zenonis conjugem 
fuiffe afferunt. 

Filius Zenonis Augufti ex Ariatlna. 

iii. Flavius Leo, cognomento a J u N i o r , feu M i N o R , ut eft in Tefta- 
menti Perpetui Turonenfis Epifcopi fubfcriptione , a Leone Magno avo Impe- BYZANTINA 83 Nltror b coronatus eft anno cccclxx i i i. circa Martium menfem : quo extin- 
cto , Zenonem patrem in imperii communionem adfcivir. Obiit haud multo 
poft codem quo avus anno cccclxxtv. menfe Decembri , ipfo folo Confule. 
Quo quidem anno nondum x v 1 1. a*tatis attigerat , quod vult c Chronicon Ale- 
xandrinum , ciftn Ariadna mater Zenoni patri nupferit tantum anho cccc lix. 
a quo ad Lconis Junioris obitum vix quacuordecim interfuntanni. Imperavit 
cum avo menfes decem , ac fere totidem poft illius excefTum. Tradunt d Ado 
Viennenfis , VicTor Tunnenfis , & ex iis alii , Zenonerh Auguftam dignitatem 
fibi foli «iirererc volentem , de interficiendo filio confilium ccpiiTe , eoque ac- 
cepto, Ariadnam conjugem fimilem pucrum ad mortem obtulilTe , Leonemve- 
ro Auguftum occulte totondiile , & Clericum fa£tum in quadam Conftantino- 
politana Ecclelia ad Juftimani tempora vitam produxifte : fed harc vix fidcm 
merentur. 

1 1 1. N.Jilius Zenonis J]>uriu4 , cujus JiUam Ermenarichus Ardaburii Patriciiji- 

Liiu , Ajparis nepos , uxorem duxit, Ita entm velle videtur a Theophanes , itj vodou Z«- ' Thetfh.f. koi, 
vovoc 7ru]Jic yt/.t€&; t&diTzt^)- qu* verba ita b alii interpretantur , ut EYmenatichm b *«**. 
Jpurix Zcnonisflu conjugio ncxus fucrit. h Thtoi.ua. I. 

Jp. lij.Marcelt. 

Theoph. f. 101. 

Cedren.p jjo. 

Suid. tn Zentne, 

Iornand. 

<■ Chr.Al.p. 7 to. 

a AdoVienn. 
VidorTunn. 
ifid.Hifp.p.tf. 
Chron.KetcherJp. 
an. 47 + . 
Chr. Mmrcim, 
Fdml. Bjlgnt. Lijj 8 4 F AMILI^E AUGU STM ANAj"r^..rrv- 1 r 
P- Gijrf-art dcun eirfculv- ANASTASlUS. 
DN ANASTAsivs pp av g. Imp. cum [temmate cri. 
ftato , dextra fpicnlum adhumerum, fimftra clj- 
ftttm i» qno mfcriptut tques. 

VICTORIA AVggga. fiiloria gradiens, dex- 
tra fpifiortm ac longiortm crueem. Ad latns, 
fieHula. Infra , ; conob. Vidc Lipfmm lib. j» 
dcCruce c» 17. Stradam,&c. 
ON ANASTAsivs PF av g . Imp. enm dtaiematc. 
victoria avgvstorvm. Viiloria ftans, 
dextra fertitm , finislra globttm crnctgcrum. In- 
fra , conob. VideStradam p. 157. & Grcc- 
7erumde Crucc p. 1847- 
dn anastasivs pf avg- Eadtm figura ,fed aiio 
habttu , ac forte cttm loro (onfulari. 
Chrifti monogramma in corona qucrcea. 
DN anastasivs pp av g. Imp. ttt in fccundo nnnt* 
mo. 

victoma avcvstorvm. Vicleria , ttt in todtm >mmmo. zAd Uttu, jlellnU. Infra, 

COMOB. 

Victoria AVGVStorvm- Vicloria ad U- 

vam gradient , dtxtrk fertnm ■ Infra , c o n o b . 

t 
« M • I*fra t con. Vide Oft. Stradamp.z^. • M« Infrtt, cqh. * M* lnfra, con. 

t 

t 

• M • Infra, nic. 

NtlK. BYZANTIN/-E. 8; VII. 

FAMILIA 

ANASTASII AUGUSTI. 

I- l4£%^%Mf3§if ^ A S T A S 1 1 Imperatoris patris nomen ha&enus incertum 

manet apud Scriptores : * cx quibus duntaxat docemur, Dyrra- « viforTunn. 
chio oriundum , ac religione Arianum fuiffe. Qui vero Anafta- 
fio de generis nobilitate voluere affentari , hunc de Pompeii Ma- 
gni familia ortum dixerunt, ut ejufce xvi ppcta in Epigram- 
mate,quod in b Anthologia defcriptum legitur. Certe Pompeii h ^fntk>l l.e.pl 
nomen in Anaftafii gente familiare fuiffe patet ex ipfa ftemma- »7- «* #•«*?*» 

tis defcriptione. Mater vero Anaftafii Manichsa , &: foror fuit Clearchi Ariani , uti ha- 

bet c Theophanes. Ex quo mirum videri haud debet , fi haercticis parentibus natus c rhtepb. 

filius , toto regni tempore hxreticos ipfos tutatus , Catholicos tam acriter infe£ta- 

tus lit. 

Liberi N. Anaftafii Patris. 

n. Anastasius Imperator. 

ii. HYPATius,de quo poft Anaftafium. 

ii. Paulus, qui Conful fuit anno ccccxcvi. & dii. Anaftafii frater a qui- 
bufdam dicitur. 

II. Macna , foror Anaftafii Augufti, dequa poft Hypatii familiam agimus. 
II. FLAVIUS ANASTASIUS, cognomento Dicorus, dignitate Si- 
Lentiarius,' poft Zenonis interitum , Imperator diftus eft , procurante A R i A D- 
NA, ipfius Zenonis conjuge,quam ille , Auguftus fa&us , ftatim fibi in uxorem ad- 
junxit. b Diademavero excepit in Hippodromo anno ccccxci. Ind. xiv. II. Apri- 
iis, feria v. majoris Hebdomada:. c Fulmine in Palatio perculfum &c exanimatum 
quidam prodidere. d Marcellinus Comes morte fubita pracventum exceflifTe fcribit 
anno dxvih. Ind. II. De mortis die diflldent invicem fcriptores. * Theophanes 
in ix. vel ut pra:fert Codex Palatinus,in n. Aprilis hanc rejicit, manifefto errore, 
qui ex eo potiflimiim deprehenditur , quod Anaftafium mox imperafTe tradat annos 
x x v 1 1. menfefque feptem , quod conftare non poteft , fiquidem ab illius inaugura- 
tione, quse fatta eft menfe Aprili anno ccccxci. ad menfem Aprilem, quo mor- 
tuum ait , xxvii. anni tantum intercedunt , quot Anaftafio tribuuntur imperii anni 
in f Chronico Alexandrino &c apud Vi£torem Tunnenfem. 6 Quidam regnafTe vo- 
lunt annos xxvn. menfes 1 1 1. h alii menfes 1 1. alii i v. * Evagrius menfes 1 1 1. 
8c dies totidem. Denique k Marcellinus Comes, accuratiori calculo , regnafle ait 
annos xxvii. menfes ii. diesxxix. unde omnino conficitur non Aprili menfe 
mortuum Anaftafium , fed fub i x. Julii , quo Juftinus fucceffor Imperator appella- 
tus eft. Obiit porro Anaftalius, ut eft apud eundem Marcellinum , o£togenario ma- 
jor. * Theodorus Le£tor &c Vi£tor Tunnenfis a;tatis annos lxxxviii. Chronicon 
vero Alexandrinum xc. & menfes v. attribuunt. Anaftafii &: Ariadnse conjugis effi- 
gies exhibent diptycha Leodienfe &: Bituricenfe , apud Wilthemium. 

Liberi Anaftafii Augufli. Thopb.p.wj. 
Zonar. Ctdrtn. 
S-ilmaf ad htfl, 
■duj.p- ti. 
b Thtoph.p. 117. 
c Theoph.p.i^t, 
Chr.Al p.j6 4, 
Anafl, in Herm. 
Ioclp.tTi. 
Vicier Tunn. 
Mofchtu c. jS. 
A MarctS.p.r^'. 
c Theoph. p. 141. 
1 Chr.Al.p 7 to. 
VtRor Tnnn. 
t Tbeodor. LtS. 
p.li 9 . 

Bafil. Ctiix apud 
Phot. cod. 41. 
Zonar. 

h Cedr.p. ; f7 . 
lernana. dt regn. 
fucc. 
' Evagr. 
*Mt:cUp. n , 
1 ThtoJ. Ltcl. 
Chrtn Altm. m. N. * filia Anaftafii Imperatoris , fi qua fides Suidas, materA/4raw, qui abavo suid.inAnafl. 
Lazis pra:fe£tus eft. L iij M FAMILIiE AUGUST^ 

' Thtffh.f.xif, iii. N» * Anallajii flius taothus , in Jtditione , qua in amdem Auguslum excitata cjlin 
cedr.p. 358. Hippodromo anno dvii. interfecltu ejl. 

" procop.u i x.de II. 3 F LAV IUSHYPATIUS, Anaftafn Imperatoris fratcr fuit. Pompeius 

itliiGoth. c.ji. quippe, Anaftaiii Imperatoris ftepos, Hypatii filius dicitur Procopio , non frater,ut 

velle videtur eruditus Interpres. Ubi enim de Joanne Pompeii hlio : laaivtfc d Tlo/u- 

7miov , 7x T7ra.T/« , id eft , Ioannes Pompeii fitius , Hypatii nepos •■ non vero ut Interpres, 

ftius Pompeii , ejtti Jriter fuit Hypatii : nam Pompeius Hypatii confobrinus , non fra- 

^Thtofh.f.i^u ter appellatur, ut mox indicabimus. b Macnam uxorcm habuit , cui fuos pro Sy- 

nodo Calchedonenii libros dicavit Dorotheus Monachus Alexandrinus. Ita fanc 

Theophanes , fi Interpretem audimus : nam graca fubobfclira funt : A&&dtcc Jio /m$- 

vaycc AM^avJftiU yrohvgijcv jS/SAcv t*%a*lsv \a£p t>T? iv XzAxvJovt crwuoJbv f Lulj JtJbwi Ma- 

yarTnvv/uprf Avasao-ix t7r' dJth$<£, op$vJti£a »Vrt. Sed vereor ne legendum fu, vvju&n 

2.i%ouv£<vov , Avasuo-iz cwruJiXcprf , &cc. ita ut Magna ifta non Hypatii,fed Secundini 

conjux fuerit , qua* Anaftafii Imperatoris foror fuit. Complures Anaftafii nepotes re- 

cenlent paifim fcriptores , nullo fere difcrimine ; cum ex iis vix eJici poffit ex fra- 

tre ne , an vero ex forore ii extiterint , qucd in fequentibus pro viribus conabimut 

retegere. 

FUius Hjpatii ex Magna. 

III. Po MPE IU S- • MtrcrB.p. 6 5 . 1 1 1. F LAV IUS POMPEIUS, Anaftafii Imperatoris nepos diftus a Marcel- 
b Procef.i.Ptrf. lino , b Procopio , & c aliis , Hypatii fllius fuit : iiquidem apud Marcellinum Comi- 
^ Anmym.it geft. tem > &" in d Chronico Alexandrino , Hypatii , Anaftafii ex forore nepotis, confobri- 
conft.int.f.+s?. nus , ut exerte a Procopio Hypatii, Anaftafii fratris , filius,nuncupatur. Conful fuit 
^chr^Mp^t cum Avieno anno di. Ind. i x. e Hunc Anaftaiius Imperator , ejufque conjugem 
' Thtofh. f. 135! Anastasiam ornatiiTimam feminam & piiffimam , quod Synodum Calchedonen- 
fem tuerentur, Sc Macedonio Patriarcha tum exuli neceifaria ad vitam fubmini- 
fharent, male accepit, quod Theophanes ad annum dxiii. revocat. Sed in gratiam 
1 Anonim.de gtft. poftea rediit : f narrat quippe vetus fcriptor fub vita* exitumde fucceifore cogitantem 
conftv.t, p, i8j. Anaftafium, alterum ex tribus nepotibus Pompeio, Probo, 8c Hypatio, eligere fta- 
tuiffe : veriim aliter decreviife divinum Numen , aquo in Juftinum diadema poft- 
t Mnrctll. f. e\. modum tranilatum eft. £ Neque tamen imperii iamiiiar fua* afTerendi fpem abjecit 
ehr.M.p. 780 Hvpatius; mortuo enim Juftino, ci m ad id culmen proveclus effet Juftinianus, ex- 
e.iA. l citata annoillius v. Chr. dxxxxii. in urbe feditione , Hypatius Auguftus, Pompeio 

viSorTtinn. confobrino adjuvante , a plebe acclamatur , qui ante imperium perdidit , quam ha- 
ctuTzL lS *c keret, 'pf° & Pompeio a Juftiniano captis & mterfeftis x 1 x. Januarii, quinto feditionis 
1 cyiU. m vtt* die. h Uxor Anaiiafia poft conjugis interitum in Syri.im conceffit , &: in Monafte- 
s.saitafudsur. ri0 Moniis Oliveti non iine fanctitatis exiftimatione vixit. ' Ejufdem nominis femi- 

& Ltpom. f.Dtc, iM-rt- t^ • • • r> \a >\t^ 

■ Mtnt» 10. nx nobuilhma* ac Patncia* mennonem agunt Grxcorum Menara, qua: cum a Jufti- 

Martii. niano Augufto, cui tum uxor erat Theodora , ad nefaftum concubitum urgeretur» 

clam urbe egreffa feccffit in ^gyptum , ubi reliquum vita- fanftiffime exegit. Ean- 

dem cum Anaftaiia Pompeii uxore cffe fuadent &: a'tas qua vixit, &: vitx genus 

quod utraque amplexa eft. IV, 

1 v. Ftlii Pompeii. 

To ANNES 7. .. 

*» >-d e qiubus mox. 

AnastasiusS m » Tnccf. i j. dt I V . F L AV IUS JOANNES, Pompeii filius , a cum Prijecta, VigiJantia: 
btUoGeth.c.it. Juftiniani Imperatoris fororis hli.i nuptias iniit , qua tum ex Areobmdo vidua erat. 
fc ^thd Q r 1. Joanni Epitaphium condidit Julianus ./Egyptius, quod habetur ln b Anthologia ', in 
l.c.i.f. i 9 t. quo ex Anaftafii Imperatoris familia gcnitus dicitur. Aliud porro.quod iftud ibidem 
L^^co/dl^ofF ^bfequitur , videtur eiTe Joannis, c qui Conful fuit anno D. &c Pra*fe£tus IUyrici. 

trtf. Prtit, uifr, 

- viftyth. Lnd. I V. 2 F LAV IUS ANASTASIUS Conful ordinarius , 8c Comes domeftico- 

vviithtmn. rum equitum , cujus Diptychon Confulare fervatur Avarici Biturigum &: Leodii, 

Pompeii etiam videtur fuiife filius , quod potiifimiim colligi datur ex illius prano- 

minibus , qua: avorum ac majorum feriem, ut liorum temporum mos ferebat, con- 

y sirmond. ad tinent , atque b ibidem fic leguntur exarara : fl. anastasivs. pavlvs. prob vs. 

Sidon. c Snned. sABINIANVS. POMPEIVS. ANASTASIVS. VIR. INL. COM. DOMES TIC. EQVIT. - BYZANTINiE. S 7 £ T. coNi- ordin. Ubi Anaftafii poftremum nomen eft ejufdem Confulis ; Pom- 
peii vero, patiis : cartera ex illius familia, dignitatibus illuftrium virorum nomina 
funt ; undc interdum quardam ex iis repetita obfervare eft. c Sabinianum Illyricum, c ternand.de nz 
qui Ma<ufter militix Sc Conful fuit fub Anaftafio anno D 1 1. memorant fcriptores. ■%L"£f 1 l & d ° 
Probos auVerh 8c Paulos in Anaftafii familia occurrerc pratere.i conftat. Confu- tnnou p*n\g* 
latum vcro iniit Anaftafius cum Agapeto anno dxyi i. ut cft apud Marccllinum Co- "dThied. 
mitem , MariumAventicenfem , &c alios : ex quibus emendandi Fafti , qui hunc Con- 
dilacuiri Anaftafio Augufto pcrperam tribuunt. II. a MAGNA, foror Anaftafii Impcratoris , nupfit l> S £ c u N D i N o , vcl S e- i ttictph. CP.!* 
cundiano, uti intcrdum nuncupatur a Theophane, qui Conful fuit cum Felice t'-""/', 
anno DX i. Scribit idem Theophanes , Hypatii filii , qui a Vitaliano tyranno captus i J4 . Ii7 . 
fuerat , liberationem xgre obtinuifle Secundinum. Ab eo forte dictum Palatium Sicundiatu in Hebdomo , de quo in Conftantinopoli Chriftiana agimus. 

Libcri Magn& , fbroris Anaftafu ex Sccttndino* 


l\\. Flavius Hypatius Patricius , Secundini ex forore Anaftafii filius , a Con- a r *fl- Coff. 
ful fuit anno Di. b Biennio poft cum Patricio Phryge Sc Arcobindo ab avun- b MarceU p. 4 i; 
culo in Perfas miilus , Amidam urbem ab iis redemit , nullo alio edito faci- **.'%.* Tblopiri' 
nore, orto inter duces diffidio. c Ncque feUciori fucceiiu rem egit miffus an- nj.us. 
no dxi i. in Vitalianum Scytham ryrannum , d a quo in pradio captus, vincu- l, E ™T'/'' :f ' 45 " 

• n ■ i r irLtiAJj Hicepti.l.G.c.it. 

culis ar-reis vinttus , cavea: mcluius , e &: apud caitelium Acras diu dctentus , tan- The.pb.p. i 54 . 

dem patris interventu liberatus eft anno dxv. f A Juftino Augufto deinde K>m.dtregn.fHte, 

contra Perfas 8c Saracenos Orientem incurfantes cum imperio miffus anno «Vi».r«*. 

Dxxr v. g quadriennio pbft revocatur a Juftiniano , in ejus locum fuffedto Be- e Man,u.p. <,«. 

lifario. Denique cum in ea, quam anno ejufdem Augufti quinto accidiffe di- g jilj,*^'^ 

ximus , feditione , Imperator a plebe fuiffet appellatus , a Juftiniano captus , Procop. i. tlftif, 

capite truncatus eft , illiufque corpus in mare projectum x i x. Januarii anno '' ,4 ' 

dxxxii. h Huic uxor fuit M A R. i A , ut au£tor eft h Procopius. h *r*npjoso dt. i iii. Flavius Probus Patricius , Anaftafii Augufti nepos perinde dicitur 

apud a Marcellinum &c b Procopium : at non omnino conftat, an ex fratre vel * MaraU.p.g;; 
forore, ac proinde an Pompeii vel Hypatii frater fuerit, etfi ab alio Anaftafii fLj^' 1 ' 
fratre(Paulo fortean ) aut forore prognatum videatur indicare idem Marcelli- Anon.dtconfi, 
nus , fcribens Hypatium , Pompeium 8c Probum genere confobrinos ,divitjue Ana- 
Jtafii fuifle nepotes. Confulatum geffit anno dii. dx i i i. &r dxxv. fi tameri 
Probus ifte ,qui in Faftis recenfetur , idem unufque fit : namab c Onuphrio Pan- \OnnphrJnfafig 
vinio videntur diftingui , primo Flavii , altero Anicii prxnomen tribuente , ter- 
tium vero Anicium Probum Juniorem appellante. Scribit d Procopius a Jufti- d !«»«>. 
niano milTum,quo Hunnorum copias militares cogeret contra Perfas. c In ea <cbr.Al.p-n%i 
denique , cujus meminimus, excitata feditione anno dxxxi i. primus ex tri- 
bus confobrinis Imperator a plebe furente appellatus eft ? qux in illius domum 
profe&a, ab eo arma petiit, ac demum ipfius Probi domum igne abfumpfit: 
fed quid tum paffus fit , Scaninhac feditione perierit,non tradunt fcriptores. 

• * Viagrsmmage- 

Iii. "Irene, Magnar, Anaftafii Augufti fororis, filia, Olybrio Juniori, A- ntaiog.vaUnun. 
rcobindi ex Juliana Anicia filio nupfit : cujus quidem Olybrii familiam fupra %1cepbor.cp.in. 
attigimus in ftemmate Theodofiano. thronoi. & ced. 

t , Ccefarem apud 

hamhec. Itb. t> 
Comm. de Gtfars 
gibl.p. fl>-.. 
ss FAMILI-& AUGUSTJ XV-yTINV«r THRAS 
T. Gtffartddetfculp. IVSTTOVS B Y2ANTINA % Familia? Justini &Justiniani Nomifmatum Tab. i." JUSTINUS THRAX. 
DN ivstinvs tf av g • Jmp- cum ftemmate erifta- 
to , dexira fpiculum .fimftra cljpeum , cnt infcriptut 

tqHCS. 

victoria avggg A. Vitloria ftans , dextra 
longiorem crucem , ad lattu crucis , ftellnla , in- 
fra , comob. 

dn ivstinvi pp avg. Imp. codcm quo inpriort num- 
mo fchemaie. 

VicTORiA AVGGG (j . Vitroriaftans , dextra lon- 
giorem crucem tfimftta globum cmeigerum , J»b 
tjuoftelluU, infra , comob. Vide Diilert. 11.44. 

bn ivstinvs rp avg. Jmp. cum (temmate criftato, 
dextra globum cui wfifin viclonola fertum porri- 
gens, ftmfira clypeum cut mferiptusecjues, 

VictoriA avggg <f. Figura ftolata & galeata 
Jeiens , dextra haftam , fimftra globum crucigt- 
rum , infra .conob. Vide Gretzer. p. 1848. 
K- anno 1. Supra , crucicula, mfra , tes. Vidc 
Dillerc.n. 44. 
K anno x. Infra, coN. 
• I • In corona cjuercea. 
De Nummis utriufque Juftini,agimusin Dilfert. 

n. 71. VidcpractereaCaroi. Patinum p. 494* 

EUPHEMIA. 

DN AEL MARC EVFEMIAE PP AVG. Augufta. 

Victoria avggg *. Vitloria ftans ,dextra lon- 
giorem cruccm , mfra , CORMOB. 

JUSTINIANUS. 

DN ivstinianvs pp avg. Imp. cumftemmatc crifta- 

to , dcxtrajpicuium , finifird clypeum , cui infcnptus 

tCjHCS. 

VIctoriA AVGGG a. Vitioriafians , dextrd lon- 
gtoremac fpiffiorem crucem , cum sletlula ad la- 
ttu crucu , infra, conob. Vidc Alamann* ad 
Procopii Anecdota p. 77. 1. edit. & Carol- Pa- 
tinum p. 495. 
dm ivstinianvs pp avg. Imp. cum paludamento & 

ftemmate gemmato & eruciger» , dextrd globum cru- 

cigerum 

victor avgvst. Crux inffiens gradibus , in- 
fra , conob. 
dn ivstinianvs pp avg. Imp. cum fttmmate crifta- 

to , dextrd globum cruetgerum , fimftrd clypeum cui 

tnfcnptus ecjues. 

victoria avggg B.Vicloriaftans,dextrdba- ftam cructgeram ,finiftra globum crucigtrum,fum 

cjuo ftellula , mfra , conob- Vuic Alamann. ad. 

Procopn Anccciotap. 45. 1. edit. Ocfc. Stradam 

p. X60. cV Gretzer- p. 18/J. 

* I * 1» corona ejuercea. 
dn ivstinianvs pp avg. Imp. cum ftemmate cri- 
ftato, dtxtra gltbum crucigerum ,finifird cljpeum c»i 
mfcriptutequts ,fupra , crucicula iongior. 

M. cum cructcuU, anno XIII. tnfra , con. 

Vide Lipfium lib. 3 . dc Crucc cap. 16. 

K. cum crucicula, & lit. s. anno xiii. ififrd, 

car. 

K. cum crucicula, & lit. s. anno xiii. infrd, 
ftcUula. 

K. anno x<j . mfrd , vv . 

I. feu ctlumna, cut tnftftit crucicula , anno 
• x x 1 1 1 • infra , V. 

I. ftu columna cum crucicula, anno xxxi. 

infra , t h e v • 

concordia. Columna crucigera , ad lattra , 

x<j. infra , thevp. 
dn ivstinianvs pp avg. lmp. cttm diadtmatc 
tx nniombus- 

victoria avgvstorvm. V itloria gra- 

dnns , dextrd fertum , Jimttra globum crucigc- 

rum , infra , conob. • 

vot MVti hti.w cerona quercca. Vide DiiH 

n. 41. 

cloriaromanorvm. Imp.paludatusftans, 

dextra haftam ,fimslra globum crucigtrum. 

M . Supra , cructcula , infra , a . ad lattra , ftel- 

lula, & figura labari ,feu Chrifti monogramma. 

infra ,koma>i» corona qucrcea. 

M . Supra , crucicula , ad latera , Chrisli mtna- 

gramma , & crncicula , tufra , r o m a » i» coromt 

tjuercea. 

M. Snpra, & ad lattra, crncicuU, infra 3 ' 

nikq. 

M. Supra, crucicula; ad latera, fteUula, & 

crueicula , tnfra , k a r t • 

M. Supra , & ad latera , cructcuU, infra, con. 

I. feu columna, cm crucicula impoftta , Chrifti 

ntonogramma inter I. & B. tnfra, ale^. Vidc 

Dinert.n. /o. 

K- Retro, crux lengtor inttr litt. m. &\.fteUuU 

tntra literx k. brachia. 

C. cum cruee tx inttriort tltwtntt partc pro» 

deunte. fttmil. BjzAnt. M *6 FAMILIjE AUGUSTiE 
BGiffurt del-etfectt ■ B Y 2 A N T I N JZ. 9* Familix Justini & Justi n i ani Nomiftnatum Tab. iii 

K . Inttr cruciculam & sJellulam , incorona quer- 

cea. 

K. Inter fieUulam& crttcicylam , mcoronaquer- cta. I. StH columna crucigera. Ad lattra, amno 
xiii 1. lnfra , car. 
dn ivstinianvs pp av G- Imp, cnm diadematt tx 
Hmombui , & crucicula ad ptltus. 

M. SHpra , crux. Ad lattra, Htllnla, & crttci- 
chU. Infra , k a r • 

M. Snpra , & ad latera , crucicitU- Infra , n. 
dn ivstinianlppavg. Imp.ftmili fchtmatt,cum 
crHctcuU adpcittu, ptjjimi tfiigiatHt. 

victoria avgvstor. Vittoria graditns , 
dext ra ftrtum . Infra >cono. 
dn ivstiNianvs pp ag . Imp. fimili fere fchema- 
te , cttm crncicuUad peiiHs. Supra eaputalia cruci- 
cula. 

victoria avgVsti- V"ic~loria gradiens, dex- 
tra ftrtum- lnfra, conoB. 
Dn ivstinianvs pp kv o . Imp. cum dtademi.ttcx 
Hmontbtu , habitu » Ht videtur , (enfuiari. 
C N. In corona quercea. 
R-T. Snprk , crncicnla. InfrkyfttllHla. Ad la- 
ttra, d n • m cerona quercea. 
PK. 

(jlobulm cui infifiit majtu Chrifii monogramm* 
tnttr duas fiellniai, tncerona qutrcea. Vide Gret- 
zerump. 18/5» 
V. In corena qnercea, 
A. Ad latera, ? a. 

Imp.fiolattu fians ^dextra haftam dtfintnttmin 
crucem , vtl potiits i* Chrifit menogramma , fim- 
fira globum crucigerum. 
I B. Inter gtebum crncigerum. Infra, aaES. 
Vide Dilfert. n. 

JUSTINUS. 
dn ivstinvspt avg. Irrp. cutn d/ademate tx Htno* 
nibns. VICTORIA AVGVSTORV. GloblU , CHl 'iTlfifiiX 

crttx. Ad laura , a r . Infra , c o N B . 

Victoria avgvstorvm. ViltorU fians ., 

dextra fertum , fimfira globttm cruogcrum. Ad 

lattu ,fieUuU- Infra , c n o b. 

concordia. Coiumna cui crux ihfifitt. Infra; 

gna. 

M . Supra &adlatera,crucicul<t. Infra, ant x. 

Vide Ocl. Scradam p- 159. 

M. Supra, crucuula ; ad lattra , flclluU ; intra 

littram r. infra 1C0N. 

K. Ad lattra, sleliuta, & crucicHla, in coron* 

qnercta. 

Chriflt monograrnma. Ad lattra,V e. ' 

E f.Incoronaquercea. Vide Pecaviump. ic. 

R'D. In corona ejuercea. 

R„D. invicta Roma. In ctrona qnercea'. 

"Vide Pccavium p. 9. 
dn ivstiNvs avg. Imp. cum diadtmatt ex unia- 
nibus- 

Ro D . Supra crucicttla , in corotta qutrctA. Vidc 

Greczerum pag. 184S. & Paulum Petavium 

pag. 9- 
Dfi ivstinvs pp ag. Imp. cum dtadcmttt cx mio~ 
nibtu , &Chnfit monogrammate ad peUus- 

lA.Supra , & ad lattu, crucicula- 9nfra , T. 
dn ivstinvs pp avg. Dudfigur* paludata ftdtn- 
tts, quarum alttra altior glohum crucigerum, alttrtt 
cructm longiortm , inttr Mriufque capita nimbis ex~ 
ernata , vifttur cructCHla. 

M- Supra crucicula. Infra, a. Ad latera^ 

A NN 11. Infra , c N . 

M. Supra, crucicula. Infra, s. AdUtera» 

Anno iil- lnfra -, niko. 

M. Supra cructcula. Infra, B. Ad iatcr*i 
anno (j. Infra , niko. 
Idem cum fupcrtore , nifi quod pro B.prafertA. 
lM- Supra , crucicula. Infra,T. Adlatera, 

anno Gm. Infra , con. Fdmil. BjTUnt. M \) r- FAMILI^ AUGUSTiE ;nr 
P Gtffart Jelin-etfculp- BYZANTIN^. 
Familia? Justini & Justiniani Nomifmatum Tab. 1 1 1. 9} M. Supra, crucicula , mfra , b. ad latcra, 

anno </iu. »'»/»■« » NIKO. 

anno (jii. catera ut '» fuperiore. infra , 

CON- 

K.Supra, crnacuU , ad lattra , anno x. »»- 

fra , kvz. <«/. niko- Gretzer. p. 1S48. 

M. Supra , crucicuU, infra , B. «si latera, 

A N N O XII. »»/r<* , r y z . 

X X . 5**y> r<i , crux , infra , r o m . 
* Victoria avggg z. Viftona ftans, dextra 

fapionem crucigcrum , fimilra globum crucige- 

rum >infra , conob- Baron. an. J 17. Gretzer. 

p. 1850. al. poni,fteHuU. Id. Gretz. p. 1848. 
VT11 ij tts pp AV . Duafigura paludata , fedcntes, 
una globum crucigerum ttntnt , capita nmbis ador- 
nantur. Vttrqut prattrta bactHum vel fctptrttm 
ttntt. 

K • Supra , crucicuU, infra, p . ad Uttra, anno 

11 111. 

M . Supra , crucicula , infra , r. ad lattra , 

anno gi. tnfra , theup. 

M . Vtfupra , praterquam quod prafert <j\\. 

K . Supra , cruciatU , ad latera ,anno 1 1 1 1 • 
DN iv aaT. 2)w* pretemalmpp.quarumaltera al- 
Iter, cum ftemmate criftato , mfra , vita. 

K. Supra, crucicula, tnfra, s. ad Uttra t Atfso 

V 1 1 1 . infra ,kak. 

nIm. Vide Diilert. n. 71. 
Imperator cum mfolenti fcbemate & diadtmate , dtx- 
tragUbum cruogerum t fimftra cructm , abfqu* w- 
fcriptunte. 

Pretomt Imperateris paludati , dextra gltbum 

crucigerum , ad Utus, crnacula, infra , x M N. 

GOTHORVMIN ITALIA REGES. 

jnvicta roma. Trotomt multcris galeata ,ad cu- 
jus pelius infcriptalit. r. V- DN THEODORICVS S- 

dn ivstinian avg- fmp. cur» diademate ex Unio- 
mbut. 

DN ATHALARICVS REX./ff corona qUtrcta. 

Vide Oct. Stradam p. 130. 
invicta roma. [aput Rema galeatum. 

dn athalaricvs. Figura militaris ftans > 
dextra haftam ,/iniftra cljpeo mnixut , ad Utc* 
ra s x &c. 
DN ATHALARICVS RFX ■ In corona qncrcca. 

DN THEODAHATVS REX • IhcodcihtitHS CHTYI StCm- 

mate tnfolentt. 

victoria pricpvm. Vifteria reftro navis 

inftftens , dextra fertum, finiftra palmam,ad U- 

tera, s c. 

victoria principv. Ead. figura. Vidc 

Oft- Stradamp. 230. 

victoria principvm. Ead.figura. 
DN ivstinian Av g. Imp. cum diadtmatt tx ttnii- 
mbus. 

dn theodahatvs rex. In corona qucrcca. 
INVICTA roma. Caput Roma galtatum. 

DN THEODAHATHVS REX. Ih CoronA qHCrcOf- 

Vide Paulum Petavium p. 19. 
DN 1VSTIN1AN avg. Imp- cum diadcmatc . 

DN vvitices rex. I» corona qntrcca. 
invicta roma. Caput Roma galeatum. 

DN vvitices rbx. In cerena qutrctai 
dn badvela rex. Tretomt ejufdem Regis. 

DN badvela rex./« ccrona quercca- 

flvreaz zemper. Figura militaris , dcxtr* 

haslam, finiftra clypeo tnnixus, ad UtHS , x^ 

Vide DuTert. n. 41. 
DomnoiAuiii Vc. fmp. cum diadcmate. 

dn badvila rex. In corona quercea. 
De Nummis iftis Regum Gothicorum copios^ 
cgimus in DiHert. 13. ad Joinvillam,& inDiircrt, 
de inferioris Impcrii Numifmatib. n.73. mm M n ) 94 FAMILI/E AUGUSTjE REGE.T rB-ANCfOHVM IV^ 
P.Gfffari Familise Justint 6c Justiniani Nomifmatum Tab. iv\' REGES FRANCORUM. 

Boccio monet. Rtx cttm diadtmatt. 

Victoria avgvstorvm. Crux.fnb q*a hi 
chttrailtrts , vo n. Infrk , CoNdB. 

PN THEODEBERTVS VICTO R. RtX Cnn* ftmmatt 

crijtato , dextra fpiculnm , finifira clypeum ctn in- 

fcriptum ecjtus. 

Victoria avgggi. ViBoria flans , dtxtra 
longiertm crucem , fintslra globum crucigernm > 
fub qmfiellttla. Ad pedes, b . hfrk , I C o N o B . 

*>N THEODEBEB.TVS YICTOR. RtX fimill Ut pTfQ- 

rt fehemttt. , victoriA avgggi. ViHoria ,ut fuprk. AdX 

pcdes> wi.lnfrk ,CoNoB. 
dn theodebertvs. Regit caput diadematum. 

ViUorta fedens , dextram prottndcns* 
childericvs rex. Caput Rtgis cum diadtmatt tx 
ttntco union*m filo. 

chlotarivs rex. Crnx. Ai Uttra , m A» 

Infrk >cokob. 
DenummisiftisRegum Francicorum,qui&fche- 
mata Imperatorum Conftantinopolitanorum prafe« 
runt, Sc infcriptiones , Diirertationem inftituimusad 
Joinvillam , quz eft 15. egimus etiam in Diilerc. 
de inferioris xvi Nornilmatib. n. 42 . mm 
byzantinJe. 9j 

mmmmmmmm^mmmmmmmmmm^mm^mmmm 

vin. 

FAMILIA 

Justini Thracis* & Justini Ani AA. 

Um ex familia omnino obfcura natus fit Justinus Augu- 

ftus , parentum nomina fcriptores reticuere- , quos * Procopius « rncop. AnuA, 

agricolas, &: Zonaras bubulcos fuifTe aiunt. £x iis prodiere p.ii.i.ei. 

D ■ Zonnr. 

n. Justinus Imperator , %c - 

ii. ViGiLANTiA,de qua poft Juftinum fratrem agirhus. 

1 1. F L AV I U S ANICIUS J U S T I N U S , •• Bederianx nafcitur , urbe in ■ »•**. *»&. 
ea Illyrici parte , qux Thracia: finitima eft , fita: unde promifcuc a fcriptbrjbus b 11- lf^'{; ff . 
lyricianus &c c Thrax cognominatur ; quaim quidem urbem de fuo nomine Juftinia- i« 7 . Thcophnn. 
nam poftmodum appellavit Juftinianus. d Ex gregario variis decurfis militix gradi- VJj^^T*' 
bus , Comes Excubitorum & Curopalata creatus ab Anaftafio , eo extin£to , lmpe- s»fii. c\ux'»pui 
rium adeptus eft, Prxforianis ipfoque Senatu. faventibus ,'ix. Julii anno dxviii. fhw.t*i. 4 t. 
cum xtatis lx v 1 1 1. tunc attigifTet. Religionem ac pietatem coluit , Synodum Calche- * tn„f.chr.!itk 
donenfem acriter tutatus,* licetcxtera rebus publicisgerendisminiisidoneus.eObiit ' cbrM.jttx. 
cx vulnere quod in bello ex iclu fagittx in pcde acceperat , Kal. Augufti , ut habct f^j^ J*m»1 
Evagrius, feu ut Cyrillus Scythopolitanus, i i. % Augufti Ind. v. anno dxxvii. xta- &i.i.v*ndc.). 
tis lxxvii. Imperii i x. menfe n. ut eft apud Marcellinum , feu, ut fcribit Evagrius, ^ cir -^'-?-77J« 

•',. r ■-, ' l j. r " -v t- Thcophan. 

anno ix. die iii. juxta Zonaram anno i x. & die xx. leu potuis xxi i. Imperavit Zvagr.i. 4 .e. 9 . 
folus,fecundum h Chronicon Alexandrinum, annos v 1 1 1. mehfes ix.dies v. &cum h chr.Ai.p. 7 o 7 . 
Juftiniano menfes i v.quodtamenconftarehaudpoteft,fiquidem a i x. Julii dx viii. B ™2 r -t- *.'■<}* 
ad i. April. dxxvii. quo Juftinianus Imperator a Juftino dictus eft, juxta idem 
Chronicon,-interfunt tantum anni v 1 1 1. menfes totidem, dies xxi. denique Eva- 
grius tradit Juftinianum Auguftum creatum a Juftinb. anno vi i.i. Imperii, menfe 
i x. die iii. * Illius corpus in tumulo marmoreo prafino cum uxoris cadavere con- ■ ceJren.p.igg. 
dirum eft in arde S. Euphemix. k Hxc L u p i c i n a , feu, uti ab 1 aliis fcriptoribus nuncu- , L v,a - T "*"- 

t •' ■ •> Jtl m I ' T •> -ii Theoi. Led. I. 

patur, Lupicia primum dicta, m con]Uge demum lmperatore creato ,cum llla per- i.p. is 9 . 
inde coronaretur , a Factionibus , ,ex ea , quam fcripfores produnt occafione , E u p h e- Thtoph. p. isi. 
mia nuncupata eft: cui Mlije Marcije additum prxnomen oftendit illius num- ^ltarp^s 
mus aureus , in cujus antica hxc leguntur : dn ael marc evphemiae pp avc. "'Theoph.p i 4 r. 
* Obiit vero marito fuperftite, nec multo poft illius inaugurationem , ut teftatur FrBt0 t-4 rc 't'>^ 

•r. • • r t t cl- ■ r. r* j '•• tii- " ?rocop. AfKcd, 

Procopius, eth ad i x. Jultim annum ejus mortem revocet ° Cedrenus. Ilhus cor- p. 4f . 
pus in S. Euphemiae xde , quam ardificaverat , feu , ut Codino placet ,in a-de S.Pro- ° Ctdr *»' 
copix humo conditum eft. Theophanes Sc Cedrenus videntur innuere Juftinum u """*"' 
alteram fibi conjugem adjunxifTe Thcodoram : p fed obfervatum a viris doctis luxa- v.AUmann.si. 
tos horum fcripforum locos, quos de Theodora Juftihiani uxore capiendos recte ^off-h^- 1 '^ 
annotant. 

II. VIGILANTlA, feu, ut Graxi efferuhr, * Bicleniza, Juftini Im- 'Thsophu.invi'. 
peratoris foror , b & Juftiniani Imperatoris mater , Sabatio, qui ab Illyricianis talu fl tn *?' ii 
I s T o K u s vocabatur , nupfit , ut auclor eft c Theophilus Abbas in vita ejufdem Jufti- * Trocop.Aneci. 
niani. Scribit d Petrus Luccarus in Annalibus . Ragufinis Selimirum Dalmatix &: Ser- t*fl' 
yix* Regem Iftcki iftius fororem in uxbrem habuifTe ; cujus quidem affinitatis jure < rhLphiU^" 
beneficia complura obtinuit a Juftiniano,cujus ex parte uxoris avunculus erat. e Sub- J Vtetroi»cc*ri 
dit idem Theophilus Biglenizam mcerore contabuifTe, cum filium a pudendis cum • j&Jif *& 
Theodora meretrice nuptiis avertere nequivifTet. p. iS . 

Liberi Vigilintix €x Sabatio* 

iii. Justinianus Imperator. 96 FAMILI./E A U G U S T^S 

III. N. frater Tuftiniani,? , ., r . 
iii.Vicilantia, £ de qmbus fuo loco. 

■Ttofte. III. FLAVIUS ANICIUS JUSTI NI ANUS, * nafcitur v. Maii ( in- 

z n * ron *"-W' certum quo anno ) b Taurifii, oppido haud procul a Bederina in Dardania fito , non 

- procop. l.+.de veroinCypro infula , ut c quidam dixert. d Candidatus primiim, ac deinde Magifter 

Mdif c.\. militum , e Nobililfimus , f ac poftea Carfar ad Senatorum mpplicationem a Tuftino 

Agatb.l.t.p.Ut. n ' . . . ' r s r / *» .. 

' confi. dc aAm. Auguito , ut aiunt , mvito crearur anno dxxiv. a quo tandem, cum aegntudine 

imf.c.4 7 . confli&aretur , particeps Imperii fuccefforque Sappellatuseft , i v. ipfo Pafchatis die, 

"ViclorTunn. „ . , T ^ . *■ r , c i- v a T t 

« Marceii. p.6i. ut e " apud h Theophanem , vel iecundum ahos, v. Apnlis , anno dxx vn. In- 
' victorTu»H. chcT v. proindeque cum avunculo imperavit Juftinianus totos menfes i v. Tradunt 
sprocop. ij .arc. Cedrenus & Zonaras annos x lv- tum natum ; at ' Procopius plane adolefcentem fuilfe 
Marccil. p.6t. ait , ciim fub Juftino avunculo rempublicam adminiftrabat. k Obiit xi i i.feiijUt^aliis 
cbr.Al.p. 7 7 o. placet,xiv. Novembris anno dlx vi. Ind. xv. qux i.Septembris hocanno ccepit. 
cjrtU.scjtb.afud Theophanes Juftiniani mortem in Indiftionem xiv. rejicit : m unde quidam mor- 
AUrmnn . tuum anno D l x v. dixerunt ; quod fane adftruere videtur fubfcriptio Novella: Tuftini 

h Theoph-p. 148. T „. r r j /r , ■ ■ ■ rj t n- • 

■ procop. Anecd. Junions , Vt pojut ex conjer/fu atjjolvt matrimomum, qua: pnmum ejuldem Juftini annum 
p.i^.&AUm. in menfem Septembrem Indiclionjs xv. conjicit. Itaenim concepta legitur,ut eft a 
'"clT^/ p 8*0. "Phhceo edita, dat. xviii.kal. octoe. caicidone imp. dn. ivstino 

"> Baron. petau. P P. A V C. ANNO PRIMO. INDICTIONE O^V I N T AD E C I M A. Nam ita habetur 

" N ™- l "ft ,nt * apud Scrimgerum :dat. xvn. k. oct. constant. imp. dn. ivst. pp. avc. 
anno I. nulla Indi&ionis fadfa mentione. Id denique firmat fubfcriptio alterius 
Juftini Novella: , Defliis liberarum , qua: dicitur d a t. k a l. m a r t. c o n s t p. i m p. 

DOM. N. PP. AVC. IVSTINI ANNO V. INDICTIONE TERTIA. Nam hac ipfa 

Indi&ione menfe Martio annus Juft : ni fuit revera quintus. Proinde imperavit Ju- 
ftinianus , initio Imperii dudto a 1. Augufti anno dxx vn. Ind. v. qua Juftinus pa- 
truus obiit, ad xiv. Novcmbris an. dlxv. IndicT. x 1 v. annos xxx v 1 1 1. men- 

°Gruttr.i6i.i. ^ s rii' dies xiv. Certe anni trigefimi noni Imperii Juftiniani meminit vetus In- 
fcriptio, inccepti fcilicet. Qnod fi calculus ineatur ai. Aprilis an. dxxvii. Ind. v. 
quo a patruo Juftino Imperator appellatus eft,dicendum erit eum imperaiTe annos 
xxxviii. menfes vu. dies xiv. vel xiii. quot fere plerique fcriptorum Imperii 

TEvagr.i .4.C.40. annos Juftiniano adfcribunt. P Evagrius quippe ait imperaffe annos xxxviii. men- 

chr'. Ce Ji. p%°i'. I" es v x 1 *• Sanftus Nicephorus an. x x x v 1 1 1. dies v 1 1. Chronicon Alexandrinum an. 

Thecph.p. zo). xxxviii. menfes 11. denique Theophanes, Cedrenus &: Zonaras an. xxxvm. 

e r. on.&c men f es VII _ ^ies XIII- jsj ec mirum fi in meniibus apud Nicephorum & audlorem 

Chronici Alexandrini mendum irrepferit ,ciun id lit hbrariorum feu exfcriptorum, 

ivtctorTunn.p. atque adeo etiam apud 1 Vidtorem Tunnenfem, qui T^ftinhinum fcribit imperafTe 

117. AioVitnn. L l f ,. ..t 1 ■•" r 

ioan.scholafl. arm os xxxix. menles vn. prochvi, mquam , hbranorum errore m notis numera- 
loel. libus. Sed longe errat Joannes Scholafticus , qui totos x l. annos Imperii Juftiniano 

■ Mentai.^tug. adfcribit. Verum nefcio cur in r Graxorum Menaris agi dicatur 11. Augufti juuikjuv t 

cf tvcriCit rr\ (JUiY\f/.\\ $oo/ufyjn $a.oi\iu>c, IusiviaJrou cv ^lc dytoic &refcAo/c , rneworia ft£ rc~ 

cordationis Imperatoris lujtiniani tn *dc Afojlolorum , ciim hoc die nullus fcriptor mor- 

< nicepk. Alam. tuum tradat. f Q£idam anno oftuagefimo fecundo , alii nonagefimo artatis anno 

aderecop p.n \)[[ff c volunt. Juftiniano uxor fuit Theodora, f Acacii Urfarii, feu qui beftiis 

/. +0" ' aa amphitheatrales venationes alendis prxfeftus erat , filia, quam e publico profti- 

bulo in legitimam conjugem fibi adfcivit, poft exceffum Euphemia: Augufta: Sc ma- 

« id.Procop. tris, u qus quandiu fuere in vivis, his pudendis nuptiis femper obftiterunt, quibus 

denutt. ut I° cum aaret 3 a b avunculo obtinuit , ut ea revocaretur lex, qua Senatores virique 

y proop. Anecd. dignitatibus illuftres fcenicis mulieribus matrimonio jungi vetabantur ,2lia x lege lata 

p. p- o-i.i.de x i n Codicem relata, perperam Tnftinianum pro Tuftinoauctcrem prarfert. Hanc 

betloGoth. \ . . n \ r . * r . . r ~- »' r . r 

ivagr.l.+.c. 10. ob avantiam , ltupra, &c hxrelun profcindunt paffim y fcnptores , ut qua: etiam con- 
Anafi.m s.stt- j L igem ad illicita nen femel impulerit, cocgeritque. z Cancri plaga corpore toto 
rplofgj, "' perfusa obiit menfe Junio anno D x l v 11 1. Ind. 1 1. ut habet a Theophanes , 8c ex eo 
VtBorTunn. carteri , qui b Procopio confentiunt ,fcribenti mortuamTheodoram anno xxn. Ju- 
» Jf"P h -t' 1 * 1 ' ftiniani , ciim in Palatio, x xi. annos Sc menfes 111. exegiffet , poft Cenful.uum Bafilii 
cedren.p. i7 s. anno vn. non vero ix. uteft apud ViftoremTunnenfem. c Theodora? forores fuere 
h Pr '"t- llh - }• dua:, ^Comito&^Anastasia, prior Theodora forore haud vita probior, Sktx 
« Procopt°Anecd. Patricio a Juftiniano uxor data eft, a quo is poftmodum Dux Armenia: eft creatus. 
^■40. f Ab alterutra prodiere Joannes Conful Codicillaris , Sc Georcius Curator Pa- 

Cedr'p.t6 7 .* 9 ^ 111 MaTUijCj qui a Theophane Juftiniani nepotes nuncupantur. A quibufdam etiam 
« procop. Anecd. Juftini Junioris conjugem Sophiam Theodora: Augufta: neptim habitam traditSVJ. 
tVtfhrTmit- dor Tunnenfis : quo cafuTheodora: perinde neptis fuerit Sophix foror, qux ,ut eft 

apud BYZANTINE 97 apnd h Codinum , ftupris famofavixit. Perperam porro fcribit ' Aimoinus Juftinia- ^CoMn.dtdri}, 

ni uxorcm Antoniam appcllatam , fororemque fuiiTe Antoninar, uxoris Belifarii,qua: f '?: . 

non Auguftx foror, fed ci a Vefte iuit. Extat etiammrm Ravennx in facTA adc c . f . 

S. Vitalis in facelli maximi paricte , arx maxima: ad dexteram ,pi(Stura vetus opeic 

mufivo adhuc intcgra,ab k Hier. Rubeo &: N. Alemanno publico donata , quam hic k Hief , 

rurfum exhibemus , nc quid ad Stcmmatum Imperatorum CP. illuftratiohem omitta- inHifi.Rtv,». 

mus : in qua qui crucem geftat manibus , eft Maxi.mianus EpifcOpus RaVennas , ?' s 97. 

cujus nomen fupra caput legitur. Prope ipfum , qui videtur offerre munus, Jufti- 

nianus eft Imperator , qui tempore Maximiani vivebat. Hujus hahitus faciefque, 

inquit Rubeus , cadcm eft qu.v & illi ; nifi quod ea eft fenioris, qux confpicitur in 

D. Apollinarisnovi ,in hac urbe,his infcriptis, dn. ivstinianvs. Ad finiftfarn. 

arx maximx cjuldem facclli D. Vitalis eodem pifta opere temporeque habetur ima- 

go alia Theodorx Auguftx Juftiniani uxoris , cum fex aut feptcm nobilium femina 

rum imaginibus ; ex qua quidcm tabclla folius Auguftx delincata eft imago ab Alc 

manno , cum intcgram tabellam exhibcat Rubeus 
Libcri Jnjtiniani j4ugt4Jli & Tbeodorx. 

* px Tuf}>niani cum Theodora conjugio nulios fiferfttijfe tiitres confenthnt fUrique * d»fi.\UnAf. 
Famil. By%ant. N b jfudAUmm. 
f. ic. * Tlneph. ByTj 
0fudPhot. p.i^. * Trocof. Anecd, 
f. 7 6. ' Procof. Anecd. 
f 10 14 lf. 
Itb. i Vand. 5 Proccf. lib.x. 
Vnnd. t.it, . 
Coiiin. dt Orig. 
b VtcJorTunn. 

' Cortff. in frcef. 

6 l. 1.1». 6. \ l. 

n. y.l. 4-».i. • Theofh.f. l(<$. 
Dtac. Li6.p 47J- 
Ao.ift. hifi.tcd. 
f. 104- Ceriff.l.i.u.S. 1 Theofh.f ioo. 98 FAMILI^E AUGUSTiE 

ftriptorum ; teftaturque b Cyrillus Scythopolitanus , Theodoram prolh habenda avi- 
dam , Sabam virum viu fanclitate ctlebrcm exorajfe , quo precibus fuis id d Deo im- 
petraret ; quod ille renuit. Ita qui Ittftiniano & Theodorx vulgo adfcribuntur liberi, 
non ex legitimo eorum connubio } Jed ex alterutrius nefafto contubernio natifunt. 

iv. Theodorus, cognomento Tzirus, Iuftiniani Imperatoris flius fuiffe dici- 
tur y quod apud 1 Theophanem Byzantium Iuftintaniflius appelletur-.verttm sum Iufti-* 
niahus ifte Imperator non dicatur y non video cur Augufto potiits ,-qudm uni ex Iuftinia- 
nis , qui multi hoc nomine tunc floruere , adfcribi debeat. 

iv. Joannes<?# Theodor* cttm quodam Arabe ftupro ante initum cum Iuftiniano con- 
jugium natus , utprodit a Procopius. 

iv. N. flia ejufdem Theodor* , & fi Alamanno credimus , ex Iuftiniani & ejufdem 
Theodorx nuptiis , quet materfuit A NJA s T A s 1 1. Id tamen ex a Procopio haud omnino 
evincitur , apud quem Anaflaftus ifte Theodorx, Svyt^tSoc & %fy>voc , id es~t exflU , non 
vero luftimani^ nepos dicitur. Vnde fortean Ucet conjicere etiam ante nuptias natazn 
bancfiiiam. Anafiafio perro Joanninam Belifarii ex Antonina filiam unicam , 
fe ingentis h&reditatis adeundt, , in uxorem collocavit Theodora , tnvitis ac renuenti- 
bus parentibus , qui pott Auguliet decejfumex Italia reduces ,puellam abAnaftafti ^cttm 
qito oclo excgerat menfes , contubernio , per vim avulfam alteri nuptum dederunt. 

III. a VIGILANTIA, Juftiniani Augufti foror , Sabatii ex Vigilantia feu 
Bigleniza filia, b DuLcissiMO matrimonio jun£ta eft. Ejus non femel meminit 
c Corippus , ac maxime his veriibus : 

Mater confilii pUcidis Vigilantia rebus 

Semper inefi oculis , quamque omni pecJore geftss , 

Alma Augufta tui confors Sapientia regni. 

Tu quoque Iuftitit, nomen de nomine ftmens , 8cc. 
ubi alludit ad nomina Juftini 8c Sophia? , Sc Vigilantia? matris Juftini. 

Liberi VigilantU cx Dulciflimo. 

iv. Justinus Imperator. 

iv. a BiDURius, feu Bidu ariu s , uti etiam interdum appellatur , Comes 
Stabuli Imperatorii. Narrat Theophanes , ciim Juftinus anno imperii viii. 
Biduarium fratrem ex nefcio qua offenfa male habuifTet, id agre tulifTe So- 
phiam Auguftam , ipfumque Juftinum pro temere perpetratis veniam petiiffe. 
Idem videtur qui gener fuit ejufdem Juftini, licet a Theophane, & qui eum 
fecuti funt fcriptoribus , frater dicatur- 

iv. Marcellus Juftini frater nuncupatur a a Corippo : 
Ipfe inter primos vultu prxdarus honoro , 
Fratris in obfequium gaudens Marcelius obihat. 
b Is porro Marcellus videtur, qui a Juftiniano avunculo copiarum duttor in 
Perfas miflus eft anno dlxi. » Vroctf. lib. i~. 

Vand, c. 14. 17. 
b lornand. dereg. 
fuce.f.w+. 
Theofh.f. 181., 
VtH.Ttm.f.\i.<j. 
MnrceU p. 7 4. 
c Marcell.f 7 J. 
d Prtcof. lib. 3. 
Goth. c. 51. 1 Thtofh. Bjx.. 
apttd rbot. 
Theofh.f. 201. 
Evagr.l.t. f.8.3. 
TJtac.l. 16.^.49. 
b Codtn.Orig.f. 
to. iv.'Pr JEjECTAa Juftiniano avunculo nuptum data eft Areobindo Pa- 
trtcio , quem ille Urbi , mox Pra:torio Orientis Prxfeftum , ac denique b Magi- 
itrum mditix in Africadixit anno dxlvi. ubi ille fequenti anno aGuntharito, 
qui tyrannidem invaferat , interfe£tus eft. c Prarje£ta vero viduaex Africa anno 
D x l v 1 1. reverfa Conftantinopolim , ^Joannem Anaftaiii Augufti ex Pom- 
peio fratre nepotem in fecundum cpnjugem fibi adfcivit , uti fupra obfervatum. 

1 v. Nepotum ex fratribus aut fororibus Juftiniani Augufti aliorum prxterea 
mentionem non femel injiciunt fcriptores , parentum fuppreffis nominibus. 
Hos inter eminet ^Marcianus, qui ab eodem Juftiniano cum exercitu in 
Mauros mifTus eft anno dlxii. &c Juftiniani wii^toc a Theophane, cJ^dJiX- 
<?<&- a Theophane Byzantio, denique ovfiftjjK ab Evagrio appellatur. b Memo- 
ratur etiam Helena Juftini neptis, cujus ftatua juxta ejufdem Augufti 8c So- 
phiaz ftatuas ftetit Conftantinopoli. BYZANTIN^. 99 

IV. FLAVIUS ANICIUS JUST I NUS, a Juni or , sc b Thr ax « codn.orig. 
ccgnominatus, quod ex Thracia orcum duceret, Sc intcrdum C u<RO talata ,quod c J^ ph p f '^ 4 ' 
hac dignitate Juftiniano avunculo imperante functus fuerit, eidcm Impcrator fub- 
rogatus, c poftridie mortis cjus ajoannc Patriarcha coronatur. Varic dc Uliusmo- ' Coripf. 
ribus fcriptorcs fcntiunt : d quidam enim in rebus gcrcndis dexteritatem cjus pradi- r^f/i '» 5 »oV ' 
cant , aiuntque alicnum licct a bellis , lcgum fuilfe amantcm ac juftitia: : c alii ut ava- Diad. i*. 
rum perftringunt , quique pofthabitis egcnis , divitum bona pcr fas &c nefas inva- z T on p ^' c 'J r ' 
derct ac diriperet. f Obiit v. Oclobris anno dlxxviii. IndicF. x 1 1. ciim nullis • vvamefr.L j; 
fuperftitibus libcris, Tiberium antea a fe adoptatum , Imperatorcm dixiflet; «&: in d n e fi-L°n- c -"- 
Tuftiniani avunculi fepulchro conditus eft. Juftinum cum amentia mortuum fcribit c ctdren.p. ^)'. 
*»Hugo Flaviniacenlis; fcd unde id hauferit, incertum. De Imperii annis difhdcnt '' BngoFUv.m 
fcriptorcs : 'quidam enim regnafle aiunt annos xiii. k alii annos xi. mcnfes viii. ' Thetph^ioel. 
1 Evagrius vcro imperafle fcribit foliim annos x 1 1. menfcs x. &c dimidium , &: cum chron codmi. 
Tiberio annos 1 1 1. menfes xi. qui fccundiim ejus calculum annos xvi. menfcs ix. chr Ai.pssu 
cum dimidio conficiunt. Cedrenus extinctum ait anno Imperii duodecimo ; Marius 
Avcnticeniis anno decimo tertio. m Gregorius Turonenfis xviii. annos impcrii m Gre z- r * r - '• J« 
Tuftino adfcribit. Denique" Joannes Biclaricnfis ait regnaffe annos xi. Ex qua por- "iBjcUr. 
ro fcriptorum fententiarum varietate vix omnino erui potcft , an revera anno p l x v. 
an vero fequcriti Imperii habenas exccperit, ut inde Juftiniani obitus tcmpuscertd 
eruatur. At fi Juftinianus obiit x i v. Novembris , Indift. x'i v. anno dlxv. fequitur 
eum regnafle annos x 1 1. menfes x i . dies i x.° Uxorem duxerat Sophiam, qua: , ut ° v,£ior T *P"» 
fupra obfervatum eft , Theodora: Auguftx neptis aflerebatur , quam is Imperator 
faclus diademate donavit. p Marito fupcrftes , in palatio, quod de ejus nomine ad Thelih. p 
Urbcm is condiderat, feceflit , ciim Tiberium , quem idem adoptaverat Auguftus , 
in fecundum conjugem accipiendi fpes excidiflet , ut qui uxorem haberet , quod hac- 
tentis ignoratum fuerat. i Vitam produxit ad Mauricii tempora, cui cum Conftan- %Theo l -t-*)H 
tina Tiberii filia ingentis pretii coronam obtulit anno Chrifti dci. ut fcribit Theo- 
phanes. 

Libcri Jufiini Augufki cx Sophia. 

V. 'Justus natus ex Juftini &: Sophix nuptiis, obiit infans, &: antequam 'Theeph.p.tofl 
parens ad Auguftam evectus eflet dignitatem ; humatufque fuit in xde S. Mi- 
chaelis verfus Portum Juliani. 

v. a Arabia Juftini Augufti junioris filia dicitur apud Scriptores de Origi- a cedm.de orig. 
nibus CP. qui ejus ftatuam cum parentum ftatuis in hac urbe ftetifle fcribunt. M°'< + ' 
Unde vero fimillimum videtur, eam Juftini filiam efle, qua: BADUARio,fi- C p. p . v . '*' 
ve B a u D a r i o , uti appcllatur a b joanne Biclarienfi , nupiit , qui a focero Im- h l0 * n - BUUr. 
peratore facto Curopalata creatus eft, ut ait c Corippus : "-Ceripp. /.».».». 

Dijpojitorfjne novttsfacrx Baduarius auU, 

Succejfor focen ntox failus Cura Palati. 
d Hic a Juftino anno Imperii x. cum exerritu in Longobardos miflus , ab iis d lean.BicUr. 
deletus , non multo poft vitam amifit anno dlxxvi. Incertum porro an is 
e Baduariusfit , quianno Juftiniani xi i. Magiftermilitum agebat in Scythia, vel ' Thteph.p.itit 
illius filius ; rurfumque an idem cum Bidurio vel Biduario , quem Juftini fratrem 
videtur appellare f Theophanes: etfi diverfos arguant non cognationum modo f Thtoph.p.xoti 
utrique attributi gradus , fed etiam diverfa: dignitates : ciim prior Comes Stabuli, 
alter Curopalata fuifle dicatur. 8 A Baduariorum vero gente Graxanicaoriginem, e sanfovin.^ i» 
opinor, fumpfit Baduariorum Venetorum illuftris familia, a quibus fan- r—*** 1 -***' 
£ri Joannis Evangelifta? ardem Venetiis anno dccxc. excitatam tradunt. Hi 
pro infignibus gerunt fafcias tranfverfas miniatas &: argenteas , leone aureo 
his fuperfufo. 

III. N. a frater Tuftiniani Imperatoris. Huius nofnen reticent fcriptores , licet ' AUmimn. »4 

Cy ■ r t r ' • t~. • -r n ■ ■ i Prtc.Anecd.p.it, 

nliorum mentionem agant non lemel, ac pranertim Procopius , qui Juftiniano <m- ' 

«\iote. , id eft ex fratre nepotes , uti hanc vocem femper ufurpat , fuifle ait. 

Filii M. fratris Jufliniani. 

IV. a BoRAiDEs cum Jufto fratre egregiam patruo navavit operam in • troc«p. lih. i\ 
Vicroriatorum feditione, correptis Hypatio &: Pompeio, ac de tribunali deje* ^*^!^**; 
Famil, Bj/T^am. N ij Ibo F A M I L I £ AUGUST^ * j>r«COp. lib. ). 
Goth. «.31. a Prtctp.iib. 1. 
Vsnd.t.t + .&l. 
X.f.lO. 14. if. 
Thcoph. p. \%6. *Procop.l.\.perf 
& alibt pafftm. 
b Procop. Anecd. 
p.xx. 

f MarctU. p. 66. 
Prtcop.l.i.Vand. 
c. 16. 

4 Marcell. p. 7 o. 
Procep. 

' ltrnand. dc reg. 
fucc. 

ProctpA. yGoth. 
c. 39. 

s Procop.l.i.Gtth. 

£ Ptoeop. tbid. 
ltm.de reb.Get. 
t. tx.dereg.futc, 

p, 141.148. « Agat».l.i,.p.iu 
<)6.l. 4- ?-»i7- 
k MarceU.p. 71. 
c Menander Prot. 
l.x.p 99. 
Theoph.p.ii^. d l.Bicl.p. tJ4. 
Evagr.l. f.r. 1. 
- T'»eoph.f.io6. 
Cedr.p. 590. 

'Agath.l.% p.i 7 . 

h Evagr. t . f.f.14. 
Alenand. I. 6 . 
Theophtl. Stmot. 
l.i.c. 11. IJ. 
■ Vvarnefr.l. 3. 
degefi.Long.c.\». 
Greg. Titr. I. 5 . 
f. 31. 

Diac.l.\7.p-479- 
Regtnoan. 510, 

4 Theoph. P.)Z.. 
apudphtt.p.i)^. e Men*Mit.MMii. 

f VgheS. i» Parr. 
AQttil.n. 9°- " Prntop. Anecd. 
p. 11. ?. 3. G«£. 
1. 1*. ctis , ad eumque adductis. b Obiit eodem Juftiniano impcrante , fuperflite 
filia, cujus curam ille geffit. A Boraidis domo tracrus quidamUrbisConftan- 
tinopolitanx Boraidii appellationem fumpiit. 

iy. a Justus militaribus expeditionibus inclaruit , ac prarfertim bcllo 
contra Perfas, a Juftiniano cum exercitu mifliis. Obiit anno dxlv. 

iv. G e R M Atf U s , de quo mox. 

IV. "GERMANUS Patritius , juftiniani ex fratre nepos , apud fcriptores 
ejufce xvi notiffimus , b a Theodora Augufta ita divexatus , tantoque odio habitus 
eft , ut cum illo , Imperatoris fratris licct filio , connubiorum fcedera inire nemo 
auderet, ejufque liberi, quoad Hla vixijf, nullas nuptias adepti fint. Ad ampliffimos 
tamen magiftratus pervenit , obiitque prxcipuas in militia prxfecturas : c quippe an- 
no Dxxxvi. poft mortem Gelimeri, &c revocatum Salomonem,in Africam a Ju- 
ftiniano miflus, victorias infignes adeptus eft, ac maxime contra Stotzam , qui ty- 
rannidem arripnerat. d Exhinc revocatus, furTe&oque rurfum Salomone, proximo 
anno in Parthos , qui Syrixurbescomplures incurfarant everterantque , profectus eft 3 
atque e inde redux anno dxli. confeftim in Italiam contra Totilam Gothorum Re- 
gem mifliis , durri eo pergit , Sardicx fato fungitur. Hunc Procopius ob praxlaras 
animi dores, miramque in re militari experientiam , ut &c audaciam , prardicat, ut 
qui fummus fuo a:vo bello dux habitus iit- f Bis huptias iniit, ac primiim cum P a s- 
sara, sdeinde cum Mathasuenta, Eutharici & Amalafunthx filia,& Theo- 
dorici Italix Regis ex forore nepte,qua: ex Vitige Vandalorum Rege vidua> Con- 
ftantinopolim addu£ta,Germano paulo ante obitum uxor data eft. 

Liberi Germani Patricii ex Pajfara. 

v. a Justinus a Juftiniano cum exercitu in Perfas mifllis , ac deinde 
b Conful dicrus eft anno dxl. quoquidem anno patrem in Syriam contra Par- 
thos pergentem eft comitatus. c In Avares prxterea feu Hungaros,qui Danu- 
bium trajecerant , cum copiis mifllis eft : ciimque Sophix Augufta; incurriflet 
odium , Alexandriam amandatus , Auguftalis dignitatem obeundi fpecie , Ju- 
ftini Imperatoris praxepto interficitur anno imperii 11. Chrifti dlx viii. fe- 
cundiim d Joannem Biclaricnfem : quod Theophanes Sc Cedrenus , qui illius 
reticent nomen , ad v 1. referunt > Chrifti dlxxii. 

v. a Justinianus Orientis Dux in bellis contra Perfas, in quos a Ju- 
ftiniano cum exercitu miflus fuerat, b aliifque fub Juftino &c Tiberio milita- 
ribus expeditionibus , ob fortitudinem reique militatis peritiam claruit. Scri- 
bunt c quidam Sophiam Auguftam Juftinianum ea benevolentia profecutam, 
ut Imperatorem facere in anirho habuerit , ad idque interficere Tiberium , qui 
deteftis Auguftac infidiis , in urbem , unde excelferat , reverfus , objurgatum 
verbis Juftinianum tanto in pofterum amore dilexit , ut filio ejus filiam fuam 
polliceretur,rurfumque filio fuo filiam ejus expereret ; licct nullum fint fortita 
effectum ejufmodi Tiberii confilia. Nefcio an Juftiniani filius fuerit Theo- 
dorus cognomento Tzirus, qui fub Juftino vixit, qui d Theophani By- 
zantio Juftiniani filius dicitur. At ciim a Latinis fcriptoribus , qui ha?c de So- 
phia* in Juftinianum animi propenfione commemorant , Jaftini nepos appelle- 
tur , cujus Juftinianus ifte patruelis duntaxat fuit , de hacque re fileant pror- 
fus Grarci fcriptores, vereor ne nobis ii imponant, idque a turbido quodam 
fbnte hauferint. Incertum etiam an ab Juftiniano prodierit Justinianus 
alter Patricius , vir generis nobilitate & dignitatibus perilluftris , qui fub He- 
raclio vixit, &: ab illius ex filio nepote obnimiam quam adeptus erat inrerum 
adminiftratione auctoritatem interfedrus eft , filioque ejus infuper Germano 
caftrato , qui poftmodiim Patriarcha Conftantinopolitanus faftus, fancliffime 
vixit, Leone Ifauro imperante , cujus feftum &c memoriam agunt e Graxi xu. 
Maii. f Quidam pra:terea fcripfere Juftinianorum familias Venetam &c Ge- 
nuenfem , ex Juftiniani ftirpe prodiiffe , folo nixi nominis fundamehto. 

v. ^Justina, annos decem &c odro nata, a patre uxor datur Joanni, 
Vitaliani , qui Anaftafio imperante tyrannidem invaferat , quique a Juftiniano BYZANTINiE. IOI porhnodum Augufto , fu'b Juftino Conful , confofliis occubuit T ex forore ne- 

potii licet Theodora Augufta, quoad vixit , hifce omnino nuptiis obftiterit. 

b Obiit Joannes iftc pracipuos fub Juftiniano &c Juftino juniorc magiftttftus , b &"°hf*f"»' 

&: in bellis exercitus frpe eduxit , uti paflim legere eft apud Procopium 8c 7 f^/iJf.; * 

alios. 


Filius Germani Patricii ex Aiathaptenta. 

V. "GERMANUS, filillS pofthumiTS. * frnand. dtreg. 

Meminit b Mofchus CosMUNjE Germani Patricii conjugis , qua: abdicata-Se- v^2jj^"J A , 
veri harefi, ad Catholicam fidem tranfiit Vei'um fueritne is Germant iftius 
Patricii filius , non auflm arhrmare. 

- ! N iij FAMILI^E AUGUSTjE 
T i b e r i i Au^ Nomifmata. DN Ttb constant 9V AVG- Imp. cum fiemmate 
cmcgero, dcxtra globum crucigerum , fintfira clj- 
pev.m cui infcnptut ecjttes. 

victoria avgg H. Crnx infiftens gradibut, 
infia , c o n o b . V lde O ct. S tradam p. 176.dc 
PifFert^ri. 1.39. 
X X . Supra , crucicula , infra , r o m . 

xtl- 
dn Tib constant pp avg. Imp. paludatut, cttm 
fiemmate crnctgero. 

XXX. Supra , crucicula , tnfra ,con a. 
DN TiBERiVS TA- Irnp. cum slemmatc crfiato- 

N O M . Sttpra , cructcuia , tnfra , X • 
DN TlbcoNSTANT pp avg. Imp. habttu Confu- 
lari , cum fiemmate crucigero , dextra volumen , fi- 
xtftra fceptrttm cttt tr.fifttt acjtttla. 

M . Sttpra , cructcula , ad latera , annov, tn- 
fra , c o N o b . 

Eadem figura & infcriptio , infra iCONi. 
M. Sttpra , cructcula , ad latera , anno vii. 
tnfra , niko A. 
dn tib constan pp av g. Imp. habittt ConfuU- 
rt , ttt fupra , cttm fiemmate abfque cruce. M . Supra, crttcicttU , infra , 1 , *d latera . an» 
no viii ,infra, tucups. Vide Oct. Stradam 

N oc natatappa. lmp.habttu ConfuUri & cum 
fiemmate abfque cruct. 

M . Sttpra , crucicuU, ad Ut era , a n n o 1 1 1 » «'«- 
fra ,theups. 
»N tni itappic. Imp.eod.habittt- 

M. Sttpra, crttctcttU, adlatera, anno Hll.' 

wfra , theup. 

M. Supra ..crucicuU , ad Utera .annoV. irt- 

fra, theu. 

XX. Suprky crucicula, infra, o, ad Uttra, 

anno iii. 
* Scnbit Gregorius Turon. lib. 6- Hift. cap. 2. 
legatos Childeberti Rcgis ad Tiberium Imp. itl 
Galliam reverfos, aureos fingularum librarum pon- 
dere, quos Imperator miferat , oftendilFe, habentes 
ab una parce iconem Imperatoris pictam , & fcri- 
ptum in circulo, tiberii constantini perpe- 
tvi avgvsti, ab alia verb parte habentes qua- 
dngam & afcenforem , continentefque fcriptum , 
gloria romanorym. BYZANTINJE. 103 
!«Rcj««r»aaiva»yric»t«>CiO 
IX. 

FAMILI A 

TIBERII AUGUSTI. 

f / ^ ^rS jy LAV l U S ANICIUS TIBERIUS CONSTANTINUS, 
"H| natione Thrax, "Notarius primum , deinde b Comes Excubito- 
>; rum fub Juftino Juniore , c ab eo , dum gravi teneretur argritu- 
dine, Sophia: Augufta: confenfu adoptatur, ac Imperii fucceflbr 
Sc Carfar defignatur ,Novi Constantini indito nomine, 
anno Imperii o£tavo , Chrifti dlxxiv. d v 1 1. Septembris , In 
di£t. viii. e Quadriennio vero poft,Tiberium , ingravefcente 
morbo , Imperatorem dixit Juftinus coram Senatu &c Eutychio Patriarcha , a quo 
coronatus eft xx vi. Septembris, Ind. x 1 1. anno dlxxviii- Imperiumque folus 
rcgere ccepit, mortuo Juftino v. 0£tobris fubfequentis. f Princeps fummx bonita- 
tis , in eleemofynis promptus , in judicando cautifTimus , nullum defpiciens , omnes 
diligens , ipfe quoque dile£tus eft a cun£tis. & Obiit x 1 v. Augufti , anno dixxxii. 
Indi£t. xv. cum pridie Mauricium, paulo ante Cxfarem &c fucceflorem deflgnatum, 
Imperatorem appellaflet , data in uxorem filia Conftantina^ conditufque fuit in a?de 
Apoftolorum. Regnavit folus a morte Juftini annos tres, menfes decem, & dies/ 
o£to. h Scribit Theophanes , coronato jam Tiberio , dum ludi Circenfes ederentur, 
Fa£tiones, ur fibi Auguftam daret , exclamafle , ftatimque iis dixifle id nominis ha- 
bere, quod Ecclefia e regione Thermarum Dagiftxi : ex quo intellexerunt Ana- 
s t a s 1 a m appellari , ciim ha£tenus an uxorem haberet ignoraretur , etiamfi binas 
ex ea filias tum genuiflet: eoque audito fubdit confternatam Sophiam, qux Mauri- 
cio nubere , ficque Auguftam dignitatem retinere in animo habuerat. Anaftaliave- 
ro confeftim addu£ta , diademate donata eft. * Obiit illa anno Dxclv. 

Liberi Tiberii Augufli ex jinaftafia. 

11. N. filius Tiberii Imperatoris. Siquod fupra laudati a fcriptores tradunt , Tibe- 
rium filiam Juftiniani Patricii , Germani filii , filio fuo,ut rurfum filiam fuam 
Juftiniani filio copulare ftatuifle , verum fit , fequeretur habuifTe tum filium , 
etiam xtate prove£tiorem : at hatc incertx valde funt fidei , pradertim cum de 
hac re fileant Graxi fcriptores, qui Tiberio filias duas tantum aflignant. 

11. Constantina Augufta, Mauricii Imperatoris uxor. 

11. 'Charito a patre nuptum data eft anno dlxxxii. GERMANO,quem ' Thtoph. p . m. 
Cxfarem creavit. Incertum porro an is fit b Germanus Patricius , cujus filia ^"""•'•i7/>-4*'. 
Theodofio Mauricii filio uxor data eft anno dci. c quique poft interfe£tum zonwp^lo. 
Mauricium in Clericum attonfus eft a Phoca tyranno : quo cafu Theodofius b s '"»>c*t. 1. } . c . 
cum confobrina nuptias inierit. *'ci>r.M. ».870" ' Theeph. 

b c ° r 'pp.l.t.n.tu 
1°. BuUr. 
Euftath i» vita) 
S.Eutych.e. CP. 
»■ «7. 

Simoe. I. Lc.ll, 
' Agath l. 4. 
Ev*gr.l. j c.u. 
d Chr Al.p 8su 
/. Bicl.an.i.luft, 
Tneoth. p.io<). 
Euftatl. . n. 67 . 
' Chr Ai.p.im 
Theofh.p. n 0- 
Vvarncfr, /, ^,c, 
if.11.1y. 
Greg. Tur.l.t. 
.'. to. 

1 Greg.Tur. I. ,. 
c. 11./. 6. e. jo. 
Vvarnefr.l. j. 
I Simoc.l. i.e. 1, 
Euftatb. n. 6<). 
Chr.Al.p. %r,i, 
Theoph.p.xlf. 
'' Theoph.p. nt; ' Theoph.p.u^ 
Cedre».p. i9 t. ' lnftemmat. 
Iufimiam. 
304- FAMILIiE AUGUSTiE 
AURItH BYZANTIN^E. 10; Mauricii Ausrufti Nomifmata. 

o M AURICIUS. 
OH MAVRi tib pp avg. Jmp. cum diadematc cri- 
jiuio , dcxtra globum crucigerum > fimftra cljpcum 
cnt infcripttu cquet male ejjitltu. 

victoma avgg R. Vitloria ftans , dextra 

haftam cum Chriiii monogrammate , firiiftraglo- 

bum cruagtrum , wfra , cono b. Vidc Lipfium 

liti. 3. dc Crucc cap. 13. Oct- Scradam p- 164. 

&c. 
DN MAVRic tiber pp avg ■ Imp. ut fupra. 

M > f**P ra » crucicula , tnfra , A,ad latera , a n - 

N o 1 1 1 1 • tnfra , c o N ■ 

I, ad latcra, anno (j- 

M f fupra , crucicula , tnfra ,'k ,ad latera , A N - 

noVi. infra , con- 

¥>:,fnpra , crnctcnla , ad latera , anno viii. 

K >f»P rA • crucicula, adlatera, anno xvi. 

K , fapra , crucicula , ad latera ,anno x x . 

XX,fupra, cruces , infra, rom. VideOA. 

Stradam p. i€6. 

r K a » infra , v e n n , fnpra , crucicMla. 

XfX ,fnpra , s s , infra , raven. 
dn mavric tiber pp a. Jmp- cum ftemmXc tx 
trtpUct gemmarum filo , & cruct pro apicc , dtxtra 
globum crucigtrnm , fimftra cljptum cut mfcriptttt 
tqttts. 

M ,fupra , crucicula , tnfra , a , ad lattra , AN- 

N o 1 1 . tnfra , c o N . 

IA ,fupra , trux , ad lattra, anno iiii. mfra, 

KYZ. 

K>f*pra, crux, infra , k, ad lattra , AN- 

no VI- 

• XX* fupra ,crux,mfra , krtc 
»n marai tiberiVS vK.lwf. cum fitmmatt cri- 
ftato,dtxtra globum cructgtrum , fimftra cljftnm 
cum tquttt. 

M . fnpra , crux ,' infra , b , ad lattra , A N N 

x. mfra, kyz. 
bn mavric tibir pi> avg- Jmp- habitu Confn- 
lart , dtxtra volumtn, fimftra fctfiontm cum aquita. 

M ,fupra , crux , anno I. tnfra , the v. 

M ,fupra , crux , a n n o i i i . tnfra , n 1 K o - 

K ffufra, srnx , infra , a. anno x. I ,fnpra , crux , ann xiii. infra , thevr. 
M ,ft*pra , crux , tnfra ,r, anno xiiii. tnfra, 

THEVPS. 

K , fupra , crux , infra , d , a n n o x v . 

1 Jttpra , c rux , a n n o xv. infra , thevp. 

M .fupra , Chrifti monogramma, infra , 1. AN - 

NO xx.tnfra , con. 

M . fipra , crttx , infra , a , a K n o x x . infra, 

THEVP. 

XX ,fupra , crux , anno ii. 
dn mavri tib avT. Jmp. pltna facit , cum ftem- 
mate tx tnplict gemmarum filo. 

* I • fupra , crux , mfra , con. 
Chnfti monogramma , tncorona qucrcca, 

* 1 + ,fupra , crux , infra , in d i i. 
DN mavr tib p KSc.Imp.diadtmattu. 

victoria avgvstorvm. Vttioria pcfiime 
efficiaftans , dtxtra fertum , finiftra globum cru- 
cgerum , mfra , cohob. 
dn mavri ivl pp yi- Imp.cum diadcmate txdu- 
plict gtmmarum filo. 

vicvoria aiso KV-Crux globoinfifttns,ad 
latcra*&u, infra ,conob. 
* dn mavritivs pp av . Imp. ut infupcriort num- 
mo. 

VICTORlA VT oavt. {jlobtu cut infiftit crux 
granditr, ad latcra, *&*, tnfra , c o R o B . Att- 
reus. 
dnmavricivsppavg. Imf. ttt in fupcriort num- 
mo. 

vienna de officina lavrenti; Cjlobu» 

cui mfiftit Chriftt monogramma , cum K a. Vide 

DilTert. i}. adjoinvillam p. 184. 

DN ma V. Du<e figura ftantes patiiata, prior & altior 

dcxtra globum crucigerum , altera crttccm ttnet : 

tttraqut cum nimbo. 

Ftgura ftolata ftans , dtxtra longiorcm crttcem ,' 
fupra , crucicula , adlattu > H. 
felix ravenna. Cafut mulitris , cum corona tr,H' 
rali. 

r A e , in corona qutrcta. 

Aqutla, &ftcUnla. Vidc Diirert. n. 74. i fmil. BjZAftt. to6 FAMILU AVGX3STJE ■€* s^? Sfe «^ s^: -y« "sfe "*5* v-r 53? ■v& ■^ ^ "^> t?> •sp 5? 3? -^* 5S X. FAMILI A 

MAURICII AUGUSTI. a Evagr. l.e.c.i^, 
Eufiath. in vita 
S.Eutycb. n. «g, 
Menand. apud 
Sutd. 
jigath. l.f. 
h Bvagr.l.S.t.i. 
Simoc. I,| mo. 
Theoph.p. nj. 
* To»>. 1. H</W. 
Franc. f. 86 9 . 
a Tbeef h.p. u <). 
Cedren.p. 398. 
« .Mo/c/V. f. 118. 
a SirKtc.i.i.c.lf'. 
Vita S. Theodori 
ttpudSur 11. Af. 
Greg.T. 1. io.c.i. 

Theofh. 

Vtac l I7.p.ft4. 
''Cfc-..rf/.;>.8f;S. 
Simoc. I. %.c. I). 
Grtg.MX.u.ep.u 
c Tbcofh.p. 144. 
Cedr.f.ificf.Zon. 
Codin. Or.f. 46, 

a Simcc.l.Lc. Ij. 
Thcofh.p,i\ A . 
b Snnec. l.i. c 13» 
/.t.Cj.^.I.j r.4. 
Theoph.p. 11 j. 
«Sw/d. «» PaW/. 
' Cedren.p. 404, 
*Niceph.CP.p.i6, 
Zenar.p. 6%. 
Chr.Al. p. 870. 
Jec/ 

' Codin.Or.p.60. 
1 Gr«£. M. /. rj. 
</» 17. 
8 Z. 6.^. 13. 
/. 9 .«/.j 9 . 
h L. 5.^.17. 1 Tom.x. hifior. 
Franc.p. 870. * Gr*£. f M . /. 1. 
»/>. j./. 9.^.33. " Pm(. S/u>«. c. 
117.118,119. ^^ A U L U S , Mauricii Imperatoris pater , a ArabifTo in Cappado- 
cia oriundus , ex illuftri Romana familia, qux eo tranlieratj 
ftirpis fux trahebat originem. Huic filium creatum & corona- 
tum Imperatorem videre contigit , b a quo Conftantinopolim 
evocatus , ejus etiam nuptiarum folennitati interfuit. c Ut Pau- 
li porro fumma erat apud filium auftoritas , epiftolam ad eum 
fcripfit Francorum Rex Childebertus , quo Legatis ad Mauri- 
cium pro pace firmanda a fe mifiis favorem fuum prxftaret. d Obiit Conftantino- 
poli anno dxciii. &c in ade Apoftolorum cum Auguftis humoconditus fuit. e Uxo- 
rem duxit Jo annam, Adelphii Epifcopi Arabiffi fororem, cui alia prxterea ex- 
titit foror ., Monafterio puellarum prxfecta. 

Liberi Pauli ex Joanna* 

11. Mauricius Imperator. 

11. "Petrus, dignitate Magifter , a fratre Imperatore in beliis , qux eo 
imperante contigerunt , non femel copiis fummo cum imperio prxfecrus , ab 
eo etiam Dux Thracix , & Curopalata dictus fuit. b A Phoca tyranno cum 
carteris ex Mauricii familia interemptus eft. c Excitatam Conftantinopoli ab eo 
Deipars ecdefiam tradunt fcriptores. 

11. 3 Gordia Philippo Duci Orientis a fratre nuptum data eft anno 
Dlxxxiii. b qui quoad vixit , fub Mauricio copiarum Dux delectus,ex rebuS 
geftis militarique peritia, &c animi rortitudine fummam adeptus eft exiftima- 
tionem : e at Mauricio e vivis fublato , a Phoca Chryfopolim relegatus , Pref- 
byter fieri cogitur. d Phoca extindto , ih aulam revocatus ab Heraclio , Crifpo 
fufficitur , &c militix Dux renuntiatur ; fed haud multo poft obiit , conditufquc 
eft in Monafterio Chryfopoli ab eo condito. e Gordiam aiunt Conftantino- 
poli ecclefiam S. Mamantis xdificaffe , in qua Mauricii fratris Sc filiorum cor- 
pora humari curaverit. Meminit f Gregorius Magnus Gurdi.x Patricix , &c il- 
lius filix Theo£tift.x fub annum dxcvii. fed quod fubdit , Gurdiam Marino, 
Theoftiftam vero Chriftodoro nuptas , diverfam fuiffe Gurdiam a* forore Mau- 
ricii evincitur , s etiamfi locis aliis Theoctiftam Patriciam proxima Mauricium 
attigiffe cognatione innuat : quod etiam Theoctiftx , de quamox agemus , apta- 
ri poteft. Nec fcio an Theoctifta foror fuerit Theoclifti , qui ab "eodem h Gre- 
gorio cognatus Imperatoris Mauricii dicitur. Certe id nominis familiare fuiffe 
in Mauricii ftemmate non modo h.xc arguunt , fed etiam Theoctiftx fororis , 
&c ejufdem appellationis filix nomina. Ital/cam Patriciam eadem perinde tem- 
peftate in aula Mauricii Imperatoris magna auctoritate fuiffe evincit * Epiftola 
Childeberti Regis ad eam fcripta , ciim Mauricii amicitiam expetiit; unde pro- 
xima eum contigiffe affinitate conjicere eft. 

11. Theoctista, foror Imperatoris dicitur a Gregorio M. unde aliam a 
Theo£tifta Gurdi.x filia licet exiftimare. 

11. Damiana, fi qua fides a Joanni Mofcho , Monafterio prxfuit Hiero- 
folymis, in quo non fine fancritatis opinione vixit cum Sopatra Mauricii Au- 
gufti filia- Nuptias antea inierat, ex quibus natus Athenegeocs Petrs in Ara- 
bia Epifcopus. - BYZANTINiE. 107 

II. «FLAVIUS MAURICIUS TIBERIUS, b Comes Excubito- 
rtim , Sc Magifter mihti.r Cricntis, tantam ex rebus prarclarc in bcllo gcftis gloriam 
eft confccutus, ut a Tibeiio Auguflo fucceffor defignatus fit,eoque nomine c Caiar ' Ev*s rl < aii 
diftus v. Ausrufli anno dlxxxii. Indict. xv. & XIII. eiufdcm mcnfis , pridic S ,""l c ',' !' c,lmU 

ulu r r a • /~. • biclar, nn. j. 

quam extinclus fit , Imperator coronatus , dclponsa m uXorcm Consta^tina t/*. 
filia , ciim annos natus efTct xliii. Imperavit vero annos x x. menfes iii. dies £*''"£''/' ***"• 
x x 11. Sc ufque ad x x v 1 1. Novembris anno dcii. Indict. v i. d quo juxta Calchedo- c.org. L ■virls'. 
nem cum filiis a Phoca tyranno capite truncatus eft, ciim is Auguftus acclamatus TWj^* ». jz„ 
fiiiflet xxiii. ejufdcm menfis. e Illius Sc filiorum corpora in mare proje&a tradit ,•/,,.. m. d'%1%, 
Simocatta , licct fecus habeat Codinus. f C o n s T an T i N am , ut diximus , a patre c simcc.lt. t.iu 
Tiberio Augufto extrcma agcnte defponfam , uxorem tandcm eo mortuo duxit , fa- ^,^ /'^ 60 ' 
cra faciente Patriarcha: &dttx nihilo mcliorcm conjuge fortita eft fortem ; a Phoca '-(.hr.Al.p.%-,0, 
enim poft illius necem in Monafterium Novum cum tribus filiabus conje&a, tertio V"ll h \ 
poft anno Indicl. viii. capite plecritur in Portu Eutropii adCalchedonem , unaque zonar'p.6^. 
cum matre, filiabus tribus,'& Theodofii filii conjuee, eodcm mortis p;enere perem- TutzuCbilu 
ptis. Harc ad annum dcvii. viiietur referre Theophanes. h Extant aliquot Gre- ohg.p.to. ' 
gorii Magni ad Conftahtinam fcriptae Epiftolx in illius Regefto. '' *■• u*pift. 30. 

l >-\>t> }}-54« 

Liber; Q^Cauricii <*Augufli ex Conftantina. 

iii. *FlaviusTheodosius nafcitur anno d l x x x'v. b &c biennio pbft ' The t h - p i-t> 
h patre Carfar renuntiatus, c demiun Imperator coronatur a Jdanne Patriar- Jtiem.adptLop. 
cha ipfo Pafchatis die xx vi. Martii ,'Indict. viii. anno dxc. annos tum na- " sicUr.an. 4 . 
tus quatuor cum dimidio. d Qmdam tradunt illius nomen ut Imperatoris haud 'chr'% 1"%!' 
defcriptum fuiffe in tabulis ac contractibus , eamque dignitatem ultra corona- Theoph.p.nt. ' 
tionis folennia haud proceffiffe. Sed contrarium evincunt e Gregorii M. Epi- z<"> i ar -P- 62 ~ 
ftolar, in quibus cum patre Irnperator nominatur. f Huic in uxorem data eft a << cbnn.AUx» 
patre filia Germani Patricii, viri illuftris > Sc inter Senatores primarii, menfe c g^.m./. 4. 
Novembri, Indicl:. v. anno dci. Mauricii xx. ut eft apud s Theophanem. "c§£cn t .p.iot\ 
h Simocatta anno xix. Mauricii factas Theodofii nuptias videtur innuere. stmce.i. s.c 4 . 
Theophani de anno confentit ' Chronicon Alexandrinum , non vero de men- 1 Theo P h .p- ••}*■ 

r ' 1 1 • r-r'1 • t i ■ • K r Stmoe. loeo ctt. 

ie : celebratas enim ait menfe Februario, v. Indictionis , a ix. die ufque ad •chr.At.p.t ( ,6. 
xv. k Periit eodem quo pater fato, capite poft dies aliquot cadus a Phoca k s «P» f •*•*>*•* J* 
cyranno. ' Uxor vero cum Conftantina Mauricii conjuge ac tribus illius filiabus ' ckr.Alp.i7L 
ab eodem pariter perempta eft ad Chryfopolim anno dc v. vel, ut aliis pla- 
cet, anno dc vn. 

111. "Tiberius, cui Mauricius pater veteris Romx, Italiar, Sc Infula- * simct.i.uciu 
rum Tyrrheni maris imperium teftamento anno Imperii xv. condito, ut No- 
va: Sc Oricntis Theodofio deftinarat. b Cum fratnbus coram patre capite b c&r - AUx.r^t. 
truncatus eft Phoca: tyranni juflti. 

III. "PETRUS. 'thr.Alp.%6(i 

III. a Paulus. 86g - 

iii. a Justinus. Hujus non meminit Gregorius Magnus. 'Greg.M.i.n. 

eptft. t. 

111. Justinianus. Scribit a GregoriusTuronenfis, &c ex eo^illclmus 'Grtg.T&.l.i» t 
Tvrius , unum ex Mauricii filiis de facro fonte fufceptum a Gregorio Macrno CmS ' 

apa. "Georgius vero in vita S. Theodon Syceotx, unum ex ejufdem Maun- t „. % f . 
cii filiis leprx morbo laborantem curatum ab eodem Sando commemorat. 

III. Anastasia, ^, a capite truncatis patre & fratribus, una cum matre -chr.Al.p.tioi 
in. THEOcTisTE,Vin Monafterium traduntur : b at mater Germani Pa- T^^./> 144 . 
iii. Cleopatra, J tricii , cujlis filiam Thcodolius Mauricii filius uxo- ***.*+7. 
rem duxerat , quique tyrannidem meditabatur , inftinctu , ex eo cum filiabus 
elapfa , in ardem Sophianam confugit , plebem in fui gratiam rebellaturam fpe- 
rans; quas inde eduftas in Monafterio rurfum reclufit Phocas, ubi citm per 
tabellarios tvrannidem Germano adhuc procurare deprehenfa efTet, ejufdem 
jufTu cum fiiiabus in Portu Eutropii ad Calchedonem capite plexa eft. c Ea- < cdr.p. 4cH . 
rum corpora in ardem S. Mamantis delata , humo condita funt , a Gordia Mau- N,et P h > Zon * r > 
ricii forore, ut d quidam afTerunt, iifque infcriptum epitaphium Grarcis verfi- * c>Jin. orig. 
bus exaratum, quos Latinis eleganter omnino reddidit e Poeta alter. Ciim £ l\>fygr>vih 
F4mil.Bj^tnt. Q ij r»h.f.u*. ioS FAMlLIiE AUGUST^ ' Menntc^ Mt- 
ttcl <5> Mxrtyrol. 
Rom <). Nov. 
Mofchtu e. 117. 

i> Epifi. 1 4. » V-vill Tyr. 1. 1. 
t- z. 1 El.Kscin.l.i. ' Ev*gr.l.(.c.\6. 
Theofh. f. 114. 
Anaft.f.-j6. 
Viac.f. 497. 
* Simoc. J.j. r.IJ. 
It<j?jr. /. 4. c. 17 . 
/. 6. f. IO. 
/ BicUr.an. 8. 
M»»r 
c £i.*gr./.f.».zo. 1 Simoc.l. 4.C10. 
*. f. c. t.x. i}. 14, 

6 Trtdtg. c. 9. k Cfcr.^. /•>»»• porrd nomen tantum libcri Mauricio adfcribantur in Chronico Alexandrino » 
fex ftilicet mafculi , &c femina: tres , nefcio an fides quibufdam pra'ftanda fit , 
duas alias prarterea filias eidem Augufto adfcribencibus. Harum prior 

iii. Sopatra, Mauricii Imperatoris filia dicca in a Menxis, qux S. Eu- 
ftolia: virginis Romana? fuafionibus , abdicata aula. , in monafteriurn conceffit, 
8c injeo vitam fantte exegic. Ucriufque feftum agunc Graxi x. Novembris. 
Illa forte eft Mauricii filia , ad quam extat b Epiftola de Virginirace tom. i x. Ope- 
rum S. Hieronymi. 

111. a Maria, filia alcera ejufdem Augufti memoracur a Willelmo Tyrio, 
qui hanc aic a pacre Chosroi Perfarum Regi , Hormifdx Regis filio , uxo- 
rem datam , ejufque gratia. conjugii regeneracionis lavacrum adeptum efle , 
fuifleque Romanorum amiciffimum, quandiu pra-didtus Imperator vixit : quo 
demiim a Phoca Cxfare , qui eidem poftmodiim in Imperio fucceffic , prodi- 
tiose interfecco } abominatum eorum prarfidium , qui tam nefarium hominem, 
&c adhuc domini fui cxde cruentatum , fuper fe regnare paffi fuerant , quafi 
occultx focietatis reos, &c illius fceleris habentes confcientiam , Imperii fines 
violenter ingreflum efle , in res eorum violenter defarvientem , foceri necem, 
uxore ftimulante , ultum iri defiderantem : fubadtifque csceris regionibus , qua: 
Romanorum fuberant ditioni , noviffime Syriam obtinuifle ; populis ejus aut 
peremptis gladio , aut fecum in Perfidem deductis. Harc quidem AntiftesTy- 
rius , quaz haud dubie ab b Arabum & Chalipharum annalibus , in quibus non 
modo Chofrox cum Mauricii filiia conjugio fic mencio, fed Sc ex eo Q^ue- 
b a d e m , feu Cabadem , cognomenco Siroem, qui pacri in regnum fucceilit, 
prodiifle refertur. At ciim de eo altum fit apud Grarcos fcriptores filentium , 
jurc id in controverfiam revocari debet, cum probabile fit Arabes, quod de 
uxore Chriftiana , quam duxerac Chofroes , inaudierant , id de Mauricii filia 
commentos : c vel quod a Mauricio adoptatum ipfum Chofroem acceperant , 
ciim a Baramo regno expulfus anno Mauricii nono , ad eum confugerat. Sane 
teftantur d Evagrius, Theophylaccus Simocacca,& Toannes Biclarienfis , Chof- 
roem fub vira: exicum Chriftianam amplexum fuifle religionem, e uxoremque 
duxifle Chriftianam , quam Syram nuncupacam fuifle aiunt Simocatta &c 
Evagrius. De hac re audiendus potiffimum Joannes Biclarienfis , qui hoc a*vo 
floruic , &c in hac narratione Chronicon fuum fere concludit : In hit ergo tcmpo- 
ribus , cjuibus omnipotens Dem , proflrato veternofe kxrefls veneno , pacemfu* refli- 
tttt Ecdefl*. , Imperator Perfarum Chrifli fufcepit fjdem , & pacem cum Mauricio Impc- 
ratoreflrmavit. Ut porrb poft receptum regnum Chriftianam amplexus fic re- 
ligionem Chofroes , non uno loco recicac f Simocacca : qui quidem fi Mauricii 
filiam uxorem duxiflec , haud reticuiflet omnino. Neque potiorem meretur 
fidcm qua: s Fredegarius de nefcio quo> Arnulfo Perfarum Rege , &c Cxfara 
uxore Chriftiana , eodemque Rege &c fexaginta millibus Perfarum Mauricii 
fuafione baptizatis, commemorat. Utcumque fit de Chofroe Chriftianum cul- 
tum amplexo , conftat faltem haud in ea perftitifle , ex iis qua: narrat h au&or 
Chronici Alexandrini in Heraclio. <T. BYZANTINiE. io£ 
f. Giffai-t cUUnttfaJp F O C A S. 

D N Focas perp aVg- Imp. cnm fiemmate 
cructgero , dextra globum crucigcrum tenet. 

Victoma avggg. f^icloria alata , 

dextra crucem cum Chrifti monogrammate , fi- 

niftra globum crucigcrum , infra , c o N o B . 

Ita in Foca: nummis ipfius nomen pcr F , ( non 

verb, ut vulgb, per PH ) fempcr fcribicur: ut 

& in veteribus infcriptionibus , apud Gregorium 

Magnum lib. n. epift. I. ln veteribus MSS. & 

editionibus, apud Fredegarium in Chron. cap. ij. 

6j- Bedam lib. i. de Geft. Angl. cap. i. & alios. 

Sic pennde Nicephon Foca: Imp. nomen Luith- 

prandus, & alii efierunt. Anonymus lib. de Pon- tihcibus Eboracenfis Ecclefia: , de Phoca gram- 
matico : 

Qutd Probus, atqne Focas , "Donattn , Prifcia* 
nufyue. 
FLAVIVS FOCAS P E R p . avg. Imperator 
codem habitu <juo inpritrt. 

A n n o iii. littra M , cum crucc & a • in- 
frk , X c. 
Dn focas pbrpavg. Imp- palndatus cnnt 
jtemmate crucigero. 

nXhj cum cruce & ftella, 

Crux , ad cnjtu latera , hi charaUcrcs , c . T • 

x- x. cum fteliula in fuperiori parte. 

Crux decuffata , vel litcra X , cum hifce charA* 

ilcrtbtn M. m. & bititi crucibus. 

O iij 110 FAMILI^ AUGUSTiE UN FOCAsfPERP AVG. Itttf. habitU CoH- 
fuiart , dextra volumcn , fimftra cruccm. 

XXXX iiii.anno.ky2a. nummus 
cuftu Cizjct anno 1 1 1. Foca. 
dn focasI perp avg. Imp. tedem fcht- 
mdte , quo prtor, 

X X. cnm cruct , infra , K Y z A. 
XX 1 1 1 1 . ettm crttce , infra , k v z b . Cufus 
attno 4.. 

X X X X. /j*/» - *! , a n n o , infra , c o n V. 
dNFOcas perpavg. Imp- dtxtra crnctm » 
finislra globum crucigerum ttntt. 

ANNO X X X X- V. K Y Z A. CufuiCjzjci AH- 

no 5. Focd. Ex Lipfio lib. dc Crucc 
dn rocAs perp avg. Imftrator cttm dia- 
demate tx margaritis ac unionibus , fupra caput 
crttcutila. 

VICTORIA AVGVSTORVM. yitloritt 

alata, dextra ftrtum , fintftra globum crucige- 
rum , tnfra , conob, dn pocas pp a. Imp. cnm diadtmatt tx ttnie» 
nibtts. 

Charatltrts <t>K. in coron* laurta, auibus ne- 

mtn F«c<t txprimttttr. 
Imp. ftans cum pilo, figttra alttra ftdttis , ad laters 
leguntur litera inverft anno iii. THEVP. 

M . cv.m crucicHla , dn focas cp e a V- 

ttifra , t E s. 1. Thejfalomea. 
dn foca neppav. Impcrator flans , cunt 
globo crucigero , ad cnjus latus fiat dug*s~la con- 
jux cum cruce m dtxtra, Quid charaftcres N 1 • 
dcnotent, non plane percipio^nifi pro perp. hx 
quatuor literac pofits fint. Sic porro nummi om- 
nes ejufce fabrica% 

M cum cructeula , a n n o 1 . infra , c o n e . 

X.fupra, crucicula, infra, p- A N N o 1. 

XX. anno ii- cum erueicuU. 

M. cum crucicula t anno z i i. infrk» 

iH^yp, » fc Y Z A N T I N #. m XI. 

FAMILIA 

PHOCiE AUGUSTI. 

pater Phocje Imperatoris, natione Cappadox. 

ii. P h o c A s Imperator. 

ii. Domentioius,' a fratre Magifter di£tus , b dein- 
de Curopalata 8c copiarum Dux, Heraclii juffu interfe£tus 
efl poft carfum Phocam. c Theophanes Phoca: avtyov eum 
qui Curopalata fa£tus eft , vocat , ex eoque Paulus Diaconus , &c Anaftafius : at 
d Cedrenus , qui eundem Theophanem pariter exfcripfit , dAh<pov probabilius 
nuncupat. 'Domitius dicitur auttori vitx S.Theodori Syceota: Archiman- 
dritae , eique uxor tribuitur Ihene, ex qua tres mafculos genuit. • Theopb. f. tY& 
b Ntceph.CP.p. 
lo. i.ed. 

c Tkeopb.p.ne. 
Anajt. bift.ZccL 
p. 16. 
Dtac.l. i-j.p.^iy. 

* Cedren.p. 40J. 
c Vita S. Tbeod; 
n. 104. 111. 118. II. F L A V I U S P H O C A S , ex Centurione , & Prifci Patricii Spathario ac 

Armigero, fa£Hone militari a Imperator acclamatus, in xde S. JoannisBaptifta:,feu *Tbioph.p, t+j. 

Ut habent b EpiftoLt Gregorii Magni, in Secundianarum palatio, in Hebdomo a Pa- chr.Ai.p.%66. 
triarcha Cyriaco corohatus eft xxin. Novembris, Indi£t. vi. anno dcii. biduo- 
que poft urbem nullo obfiftente ingrefTus , Mauricium illiufque filios capite trunca- 

vit. c Ab Heraclio deinde Imperio deje£tus , captufque , interfe£tus eft v. Oftobris, ' chron.AUx. 

Indi£t. xi V. anno dcx. cura regnafTet annos vn. menfes x. dies x viii. d Huic Jj"t h °^ c ' 2 ■ 

uxor fuit Leontia, quam Conftantinopoh coronavit xxx. Novembris , anno Greg.M.l.u. 

Chrifti Dcii. *•*• 

Filia PhocA Augufli ex Leontia, 

111. D o m e n T 1 A , vel D o m N E N t I A , uti huncupatur a a Zonara , b a pa- 

tre anno Imperii v. nuptum datur Crispo Patricio , quem ille Comitem Ex- 

cubitorum ftatim poft adeptam dignitatem dixerat : qui cum nefanda foceri fce- 

lera ferre haud poffet , feu d qubd vitx timeret , c Heraclium , Heraclii , qui cum 

imperio in Africa prxerat , filium, evocavit. Phocavero interfe£to,idemHe- 

raclius imperium obtinuit ; cum ab eo delatum Crifpus abnuiffet. Is vero ab 

Heraclio copiarum Dux in Cappadocia primum , ac deinde Pra:fe£tus Urbi fa- 

ctus, tandem ab ipfomet Augufto, qui fidendum amico haud rebatur, qui fo- 

cero fidem non fervaffet, in Clericum attonfus , f v. Decembris feria 111. Ind. 

xv. Heraclii 1 1. in Chora: monafterium relegatus eft , ubi proximo anno vitam 

finivit. Hunc Priscum perperam vocant Chronicon Alexandrinum , Theo- 

phanes , Cedrenus , Zonaras , s Codinus , Sc aliquot alii. Liberalitatem ac rau- 

nificentiam Criipi iftius prxdicat Epigramma , quod defcriptum legitur in h An- 

tholosia. 
o ' Zon.tr. 

b Mceph.CP.p 6. 
Theoph. p. H6. 
' Theoph. p . 1 4 e. 
6 Niceph.p.6. 
c Niceph.Theoph, 
Cedr. Zon. &c. f Cbr.ALp.27t e Codin. Or/f. 

p.6o. 

h Anthol.p.iaj, % 

*dit.H.Steph\ 
112. FAMILIjE AUGUSTjE Familise 


fcYZANTIN^. 

Familkx Heraclh Au?. Nomifmatum Tab. i. jij I HE RAC LIUS. 

Numifma in quodefcnbitur Hcraclii triumphus, 
nkiribus defcripdmus in noftra Diilcrtatione n. 65. 
& 66. 

I DN HERACL! PERP AVG. Imp. CUm stcmmate CTl- 

\ ftato , dextra globtim crucigerum. 

victoriaavgg h. (rux cjuam patibulatam 
fcci.tlcs vocant , cujufmodi fcre funt tn Hcraclia- 
n* familitt nummts , mftftcns gradibm > tnfra , 
conob. Vide Lipfium lib. 3. deCruce c. 16. 
<Sc Gretzer. 

fON heracl. Imp. dextra globum crucigcrum. 

M ,fupra, cruxy infrd, e , ad latera , A n n o i 1 • 
mfra , con. 
dn heraclivs i>p a. Imp. CHm diadcmatc. 
Crnx m medio nummo. 

BN HERACLIVSETHERACCONSTPPAVG. Du€ 

figurs. fmpp. alteraaltwr, attcra pucri cum Jiemma- 
; tibtu cructgeru , mter utriufque capita , cructcula. 
\ victoriaavggg p. Crnx mfiftensgradibus, 

w/m,conob. Vide Chiffletium in Anaftafi 
p. 271. & Baron. 
X»X >infra , rav. 

|DN ERACLl' ET ERA CONS PP A. 1>U0 ItHff. Ut 

w frion nummo. 

victoria avggg- Crux infiftens gradibns , nfra, CONOB. dn heraclio AV g. Dno Imfp. cafita ,ut fufra. XX , fufra, ftella, mfra, rom. Vide OcT. 
Str.idam p. 17?. 

DDNN £ RACLIVS ERA C O N .DUd Imfp. figurx fta»' 

tes > dcxtra glubum crticigerr.m , altcra altior , altcr* 
ftieri. 

M, tnfra, a, adlatera, anno ih. infra s 

cos. 

DDNN HERACLIVS ET HERA CONST. Duofmpp. 

cunt ftemmaie crucigcrofedentes, dcxtra olobum cru- 
ctgerum > alteraltior > interutrumcjue crucicula. 
devs adivta romanis. Crux pcdata , glo- 
bo & gradtbus tnfiftcns. Ex Baronio. 

DDNN HERACLIVSETHERACONST. Duolmpp. 

cum ftcmmatibtu crucigem , fedentts , dextra glo- 
bum crucigerum , alter alttor. 

indictione z lii. Crux globo infiftens , infra, 

XX. 

DD NN HERACLIVS ET HERA CON PP A. TrtS 

Impp- frotom<t> media habitu Confulart, feu cum 
loro , cum tribtu crucicuhs fufra ftngula capita. 

M , fufra , crux , tnfra ,\,ad lattra , a n n 

Viii- tnfra , ra. 

DD NN HERACLIVS ET HERA CON PP A. TrtS 

Imff' ut tn proximo nummo. 

M , fupra , crux , tnfra , a , ad latera » AN N 6 
xvi. tnfra , r a V . 

DON HER IA. fimiltS figUfdt. 

H K t fupra ,xx, tnfrk , k a V. 1 


FAmil.fy^ant. ii4 FAMILIjE augustm 
P Bffartdetin etjhu/p B Y Z A N X 1 N JE. 


Familia? Heraclii Aucr. Nomifmatum Tab. i I. 

o DN ERA CONST- Imp-ctim ficmmatc crticigcro, dcx- 
traglobumcruagcrxm. 

X X ifnpr*) crux , ad lattu, e , tnfra , kris. 
dn era const- Imp. todc/*l JchcmatC . 
MjJ latns, ned, infra , SCi^. 

CONSTANTINUS feu CONSTANS. 

Imp. barbatus , cnm ftemmate crucigere , dextra glo- 
bumcrucigerum- 

I , in medio nummo , ad latera , a n n o i. 

DN CONSTANTINI S C O N ST A NT I 6. 'Dtlit protoma 

Jmpp- cum slcmmattbiu crucigeris ,pr:or cttm prolt- 
xa barba , alttra pntri , tnter utramcjue cruacula. 
Victoria AVGVST. Crux injifttns gradibus, 
ad latttt, c ,i»fra, conob. Vide Oct- Stra- 
dam p- 174. 
~on ci • • • Dtio protoma Impp. ut tn fnfcriori nummo . 
Victoria avgvs. Crux gradtbm mfiftcns 
interduos Impp.ftantes cum ftemmattbut crucigt- 
ris , dextra globum crucigerum , infra, c o n o b . 

DN constant. Dtt& frotoma ut infuptnoribtts. 

Victoria avgvs- Crux globo inftftens , ift- 
ter duos Impp- ut mfuperiori. 

victoria avgvs. Imp. barbatus , cum fiemmate 
crucigcro , dcxtra globum crucigerum- 

Tres figt*r& Impp.ftantts , cum ftemmattbm cru- 
ctgeris , dtxtra globum crucigcrum , medta altior, 
infra > c N o b . 

£adtm figura qu*. tnfuperioris poftica parte. 

ViCTORiA avgvs. Crux mfisltns gradibus, 

ad latttt , Chriftt monogramma , infra , comob. 

Victqria avgvs. Crux mfifttns gradtbtu, 

ad latcra , C hrtftt monogramma , & lit. 10 

M , ad latttt, Chrifti menegramma ,fupra,crux, 

& a n n , mfra ,con. 

M ,f»pra,crux ,& anno xiii- infra , con. 

M ,fttpfa , Chrtfti monogramma, inttrbmascru' 

ctculat ,tnfra, T,ad latcra, ann. x^jit. infra, 

KVCIU- 

M , infra , A , fupra , Chriflimonegramma, ad 
latera , anno xx. tufra , raV. 
M , fupra , Chnfti monogramma , ad latera 
A n n o ci. tnfra , r a V . 
Jmp. barbatus , dextra globum crucigerum » ad alttra, 
x.k. M , tres protoma Impp. jnarum aiiera , fi.ipt* t 
Li. m , dexira globum crucincrumtcnet. 
Bi»<£ Impp. protem<Ci.um ftcmrr.atibus crucigeris , pr.u, 
altior & bnrbata , alttra pncrt. 

D.tx alit Impp. frotoma , in medto , x , i"Jra, 

ROM. 

Tres Impp. protom*. , media altior, infra , M, a, 

inttr, x & n. 
Dho Impp- mtcr crnciculammfijlcniem gradtbus , prior 
& alnor ad dextram habitu mihtari , dextra ha- 
ftam , pede capttvum proculc.tns j altera patudata & 
tnfcrior, dtxtrii glabtim crucigerum. 

M , fupra , crnx , ad latcra , a n n x x i . infra, 

RAV. 

Dit& fignrjt Impp.ftantes , cumftemmatibus crucigeris, 
fnor & altior hubttu mtlitart, dextra haftami »1- 
tcra palndata, dextra globum crucigerumi fupra, 
crucicula mter utramque. 

M ,f'<pra, crttx , infra , r, ad latera, anno x x. 
infra , h . 
Dua fiqur&Impp.ftantes utinfupcriori nummo. 

M , fupra , crux , infrk , V, ad latcra , an no 

xxi. tnfra , c o N . 

M , fupra , Chrifti monogramma , infra , A , ad 

latera ,anno x i i . 

M , inter duos Impp. paludatos cum ftemmate & 

globo crucigeris, fupra , (hrifti monogramma, »»- 

fra , s c r • 

CONSTANTINUS POGONATUS. 

dn coNSTANTpNvs pp av . Imp. cum fitcmmatt cru- 
ctgero , dextra glebum crneigerum , ftmftra cljpeun* 
cut infcriptus eques^ 

victoriaaVgvs. (rux pcdata, infifttns gra-. 
dibus , ad latus t lit.l. tnfra , c o N o B . 
dn constonsp. Imp. cum ftemmate crtftato , dextri, 
fpiculum , fimftra clyptum cui infcriptus equcs. 

Vict-. vivix. frux infiftens gradtbus , tnter 

dttos Imff- faludatos ftantts , cum ftemmate & 

globo crucigeris , tnfra , conob. Vide Chiffle- 

tium iti Anaftafi p. 271. 

dn constantini. Imf. cttm fiemmate criftatOy 

dextra fftcuhm , finiftra cljftum citt infcriptnt 

tques. m& FAmil, Bylant. V ij tf£— F A MIIJ/F__AI_i3J__STi- 
Familias Heraclii A. 

victoriA avgvs. Crux tnftftens gradtbtu tn- 
ter duos Imff- faludatos (tantes , cum ftcmmate 
& globo erucigerts , infra , c o N o b . 
dn constans ii ii ccoia. Jmf. cum ftemmate 
crncigero , dextra globum crucigerum. 

victoria avgva. Crux ut in fuferiori , in- 
fra ,conob.ExOcc. Stradap. 305. 
bn constantinvs p. Imf.cum ftemmate criftato, 
dextra jptculum.finiftra clypeum ctti tnfcrifttu cques. 
M j fttfra , crux , infra , e , inter binas fignrat 
lmf. faludatorum , dextra longiorem crncem te- 
nentium. 
constantinvs. Z)M breviercs frotoma Imff- frior 
altior , altera fueri. 
XX , infra , rom. 
constantinvs pp a. Imf.cumftemmate erttcige- 
ro , dextra globttm crucigerum. 

Crttxinter Ittt. x. x. infra , crts. 
I , inter duas ftetias , in corona qucrcea, 
constantin. Iwf. ut infufcriori nummo. 
Crux inter litt. $ & 1 ,fufra , cructcula. 
JUSTINIANUS. 

ihs CHRISTVS REX REGNANTIVM. Chrifttit, fi' 

niftra librum. 

DN IVSTINIANVS SERVVS CHRISTI. Imf. 

(rans^cumftemmate cructgero , & loro Confulart, 
Jbextrii crucem gradibut infiftentem tentns , infra, 
conob. Vide Stradam p.i6f. & Chiffletium. 

* DN IVSTINIANVS BT TIBERIVS EP A. "Dutfacies. 
ON ihs CHRIST REX REGNANTIVM. ImA- Nomifmatum Tab. in. 

goChrifti cum cruce. Occo perperam Juftinia- 

no M. hunc nummum adfcribit. Vide Aleman. 

LEONTIUS. 

dn leotio perps avg. Imf. cum ftcmmate cri- 

ftato , dtxtra fficulum .finiftra cljrfcum cut infcrt- 

ftus ci$ues. 

Victoria avgg. Victoriaftans , dextra lon- 
giorem & ffijjiorem crucem , tnfra ,ant. 
DN leONtivs perp avg. Imf. eodem fchemate 
auo i* fuferiori, fraterquam quod in cljfeo eftecluj» 
Chriftt monogramma, 

vrcTORiA avg con o . Vttleria ftans , dex- 
tra longtorem crucem , ad latera , b , & ftellula , 
infra , conob- Ex Oct. Strada p. 156. 178. 
dn leontivs perpet Avc.Imf. cum fiemmatt 
criftato , dextrafficulum ,finiftra eljpeum. 

Victoria avgvstor vm. Figura milttaru 
galeata cum faludamcnto , fedens , dextra haftam, 
ftmfira globum cructgerum , tnfra ,conob. Ex 
Oct.Strada p. 187- 

PHILI PPICUS. 
DN Filippicvs MV LTi AN./w/i. habitu [onfulari* 
feu cum loro, dextra gUbum cructgerum ,fimftrafci- 
fionem cut tnfiftit acjutla. 

victoria avgvs. Crux inftftcns gradibus, 
infra , conob. 
dn filippicvs pp avg. Imf.cunf ftemmate crttci- 
gero , finiftra globum cut tnfiftitaquila. 

M , fufra , crux , tnfra , a , ad latera , anno 
sm, infra , niko. Ex Qcc. Strada p. 1J9, BYZANTIN^E. ny ***r ^? 35* 35? 5? 35* 5? v5 v5* *5? v? 32 v« 35 ^5* v5* 95 *9S ^ 1 -?* 95 ^^ ^5* -«jK -55 35 v^ *v5* 
tw?^^;»;^c»cwcwcwcw.wt»c^t^t^ 

XII. 

FAMILI A 

HERACLII AUGUSTI. 
Eraclium Imperatorem admodum illuftri ortum familia, 
quxque in bellis non modicam adepta erat exiftimationem , tra- 
dunt fere fcriptores omnes : unde fortean haud abfurdum vi- 
deri debet, fi illius origo ab a HEKAdio illp Edeflano, Flori ' Thtcpb.p.iou 
Exconfulis filio , qui cum Marco Ifauro copiis ex ^gypto , The- 
B^ uS baide & Eremo coa£tis pracfectus, a Leone M. Augufto , anno 
^^** impcrii x i v. Chrifti cccctxxi. contra Vandalorum Regem 
Genfericum mifTus , pluribus partis trophads , Tripolim &c alias Libya: civitates Ro- 
manis afTeruit. Qux quidem conje£tura firmatur potiflimum ex Heraclii familiari 
nomine , &c ex Pr.xfe&uris quas in Africa Heraclii Augufti parens obtinuit. Verum 
ut fefe res habcat, conftat ejufdem Heraclii avum duos potiflimiim genuifle fllios : 
ii fuere 

ii. Heraclius, Africx Pracfe£tus , &c 

ii. Grecoras Patricius, de quo & ejus pofteris agimus poft Heraclii ftemma. 

II. a HERACLIUS Patricius , Philippici 8c Crifpi ducum Legatus , feu Hy- 
poftrategus , b Mauricio imperante , varia in bellis contra Perfas miiitaris virtutis ac 
peritix edidit argumenta, ob quae ab Imperatore ( Mauricio-ne an Phoca incertum) 
Africa: cum imperio pra*fectus eft , Gregora fratre Hypoftrategi feu Legati ofncium 
obeunte. c Id porro muneris obtinebat, cum Crifpus Phocx gener, a focero fibi 
metuens , ad illius delendam tyrannidem eum concitavit ■ utque Heraclium filium 
in urbem mitteret perfuafit. d Huic Epiphania uxor fuit , quas Conftantinopoli 
morabatur , cum fihus Heraclius , interempto Phoca , Imperator appellatus eft. 

Liheri Heraclii Pairicii ex Epiphania. 

ii i. Heraclius Imperator. 

ii i. Theodorus," Curopalata a fratre Augufto creatus , b qui in bellicis 
expeditionibus illius opera non femel ufus legitur, in quibus bellica laude cla- 
ruit. Periit in eo prxlio quod ad Gabatam cum Saracenis iniit , anno Chrifti 
dcx vin. ciim per decem annos bellum cum iis vario eventu gefliflet. c Pa- 
ter fiiit Theodori Magiftri , cui quod cum Athalarico Heraclii Augufti fpurio 
in fe confpiraifet , nares 8c &c manus praecidit idem Heradius* 1 Simtc.t.i.cf. 
Theoph.p. n8. 
Ctdren.p. $96. 
Viac.p 486. 
b trtmc. I. I. c.i). 
10. it>. ' '. C. 6. 
Diac /.17-/1.491. 
' Thtofh.f.i^t. 
Viac.l.ij.p fit. 
Manajf p. 141. 
a Thtofh.p 150. 
Anajl. p.ii. 
Diac.l.it.p.fil. 11 1. Grecorius, Heraclii frater di&us *Theophani, obiit Heliopoli in 
Syria anno n. Conftantis , quo &c ejus corpus myrrha conditum, in urbem 
relatum eft. " ftictpb.p. \6. 
b Hiccph.p. 6 8. 
Chr. Al. />. 906. 
Theoph. 

Ctdr. f. 4.17.4.19? 
D>ac.l.\% p.ffx., 
Anaji f.yf. 
Elmacin. I. 1. 
ifiiior. Palenfis tlt 
chron &ra 6(6. 
' Ntceph.p.j6. 

'Tkt»ph.p.i%6. iii. a M A r 1 a primum nupfit Martino,cx eoque Martimm filiam ge- 
nuit, Heraclii Imperatoris conjugem : b deinde in fecundum maritum fibi ad- 
fcivic Eutropium, ex quibus fecundis nuptiis prodiit Stephanta, qui ab 
avunculo Augufto obfes datus eft Avarum Chagano anno Dcxxvi. a quo 
segre licet , pecuniifque ad eum miflis , a matre redemptus eft anno dcxxxiv. 

III. a FLAVlUS HERACLIUS a patre Heradio cum clafle contra Pho- 
cam miftus, Conftantinopolim pervenit in. Ocrobris, Indidt. xiv- anno dcx. eo- 
que interempto Imperator appellatus eft , Sc diademate a Sergio Patriarcha dona- 
uts in aede Sophiana vi. ejufdem menfis, feria n. * Obiit ex aqua intercute xi. 

P iij » Hiceph. p. 40. 
b tdemf.fi.jt. ' im Gr Rtm. 

P 77- 

Chr. Al.p «7 4, 

Theofh. p. ifo. 

fredeg. chr.c (,], 

Cedr. Zon Joel. 

b Weeph.f gj, 

Tbtopb.p.xi). n8 FAMILIiE AUGUSTiE = Theoph.p. i$o- 
Cedr.p. 407. 
Zonar.p. 66. 
Diac.l. iS.f.fju 
Ioel , o* . 
jfidor.Pacenfisin 
Chron.certK,i,%. •>Niceph.CP.p.it. 
Cedr. p. 408. 
'Chr.Al.pSli. 

f Niceph p. 4°- 
Tbcoph. p. 15 '• 
Cedren.p. 418. 

jlimoin.l.+ hift. 

C. 11- 

Albufarag.p.tfo 
s Ntceph.p.+o. ' Chr.Al.p.tyt. 
Theoph.p. ifo. 
Dtac.l.l&.p.M. 
1 Chr.Al.Thcoph, 
c Ntceph.p. 46. 

«f-74. 

~hlmacin.l.\.hift. 
Sarnc.p. i}. 3 Theoph-p. lyt. 
Cedr.p. 408. 
Dtac.p, y;4. 
Anaft.f. 89. J Zennr.p. 6%. 

h Niceph.p. + o. ' Zonnr.p, 71. 
b Ntctph. p. 4;. 
64. 

Mtnttjf, Nicefh.p. 6\. * Niceph.p.^^. 

Sutd. Albufarag. 

f. 110. 

b Niseph. />. 44. 

c Nicepk.p. t<). 

Suid. 

' Nteeph.p,7<). 

' Niceph.f. 80. 

f Niceph.f. 8j. 

tTheoph.p. 183. 
Cedren.p. 45»» 
X>;'«f. f. (8(. 
Zonar. f.<)U Martii, Indi£b. xi v. anno dcxli. cum regnaffet annos x x x. menfes v. & dies 
vii. Ex hoc enim calculo emendandi Nicephorus Conftantinopolitanus &: Theo- 
phanes. c Uxorem primiim duxit Fabiam Eudociam, feu , ut fcribit Ifido- 
rus Pacenfis, Flaviam, Rogati nobilis Africani filiam , qiuc ei pa£ta tantiim erat, 
ciim Conftantinopolim venit , di£tufque eft Imperator. Heraclius igitur^ut habet 
Theophanes , &c ex eo Cedrenus , carfo Phoca , Palatium mgreffus, in Oratorio 
S. Stephani cum defponfa lpii Eudocia Augufta coronatus eft , &c accepit uterque a 
Sergio Patriarcha coronas nuptiales, ficque uno ac eodem die Imperator fimul &c 
fponfus confpetlus eft Heraclius. Ubi Theophanes coronationis &c nuptiarum He- 
raclii in Palatino S. Stephani Oratorio celebratas ceremonias videtur innuere , tam- 
etfi exerte in sde Sophiana coronatum fcribat Chronicon Alexandrinum. d Obiit 
illa ex comitiali morbo e xni. feu , ut aliis placet , xi v. Augufti , Indift. xv. anno 
dcxii. &c in a-de Apoftolorum fepulta fuit. Nec multo poft uxorem aliam fuper- 
duxit Heraclius f Martinam ex forore& Martino neptim, Ind.n. anno dcxiv. 
quas quidem iniit nuptias, ejufmodi proximis affinitatibus Ecclefix Canonibus re- 
fragantibus , ipfoque contradicendente Sergio Patriarcha. Unde quidam divino id 
afcripfere Numini, quod eorum plerique qui ex nefafto contubernio nati funt libe- 
ri , divinarum legum contemptus poenam luiffe dicantur , cum ii nati fint diftorti vel 
corpore luxati. Hanc perinde a Patriarcha coronari curavit. 

Ltberi Heraclii ^Augufti ex Eudocia i. uxore. 

iv. Heraclius Junior Imperator. 

iv. Epiphania, a qua: E u D o c 1 A di£ta eft , b nata v n. Julii Indi£t. x i v. 
anno dcxi. &c x v. Augufti baptizata; demum in Palatino S. Stephani orato- 
rio corona donatur i v. proximi O&obris. c Hanc defpondit pater an.ocxxv. 
Zebeli Chazarorum principi, a quo non modica in bellis fuis obtinuerat au- 
xilia. Sed ciim ad eum deduceretur ,nuntiata in itinere Zebelis morte, Con- 
ftantinopolim reverfa eft. 

Liberi Heraclii ex Martina altera uxore. 

iv. a Constantinus, anno Heraclii v. Chr. dcxv. natus, &c in tem- 
plo Blachernarum a Sergio Patriarcha baptizatus , fequenti demum a patre 
Cxfaris dignitate ornatur : eo fuperftite obiiffe par eft credere , fiquidem nulla 
illius poftmodum occurrit apud fcriptores mentio , nifi idem fit cum eo qui 

iv. a Flavius a quibufdam appelLuur, Zonars Fabius dictus , a quo 
cum Heracleona perperam etiam confunditur. b Is porro natus eft colloitadif- 
foluto , ut alio torqueri non poffet. Hunc primum ex Martina? liberis Nice- 
phorus , ut Conftantinum Theophanes faciunt , ac proinde unum eundemque 
effe probabile eft. 

iv. a THEODOsius b a natura etiam male acceptus , erepto audiendi fenfu 
penitus obfurduit. Huic pater Nicen, Nicetas Patricii confanguinei filiam 
uxorem dedit, quod Nicephorus CP. ad annum dcxxx. viderur referre, ex 
quo ante Heracleonam natum conjicio, qui eo anno , ejus xtatis nondurn erat, 
ut con)Ugione£ti potuerit: ac proindeThodoiius alter fuerit exHeraclii filiis, 
qui ciim in Perfide bellum gereret , occubuiffe c dicuntur. 

iv. Flavius H eracleon as , a a Nicephoro &c Suida He raclius 
appellatus , b nafcitur eo anno quo pater in Perfas expeditione fufcepta , in La- 
zorum Provinciis morabatur: quod ad annum Heraclii xvi. Chr. dcxxvi. 
videtur referre Theophanes. Alii natum volunt anno dcxxii. c Hunc pater 
Caefarem circa annum dcxxx. d deinde Imperatorem circa ann. dcxxxix. 
e nec multo poft Confulem apoellatum , teftamento denique una cum Heraclio 
Conftantino Imperii , quod uterque cum Martina uxore adminiftraret , fuccef- 
forem dixit. f At Martina defuncfo Heraclio conjuge, totam in fe Sc filium 
imperandi au£boritatem transferre volens , Heraclium privignum veneno fuftu- 
lit , atque ita Heracleonam filium folum agnofci curavit Auguftum , qui haud 
diu parta per nefas potitus eft dignitate. g Qmppe ftatim poftea &c matri &c fi- BYZANTINiE. . u* 

iio adempta eft, &: Oonftanri , Heraclii Conftanrini filio ,dara a Senatu , aquo 

ctiam Martinx lingua, Heracleonae vero nafus truncantur, iis poftmodum in 

exilium aftis ; quod circa mcnfem Decembrcm accidifTeconje&ari licec , fi fex 

mcnfes , quot imperalTe Heracleonas dicitur a Theophane & aliis , a frarris ex- 

cefTu putcntur , qui obiit xxu. Junii anno dcxli. h Alii vero opinantur fcx ■ Petau.ad rr»- 

mcnfes purandos a morce Hcraclii fenioris , ira Ut tora hax cragcedia intra Ju- teph 'P--i7- 

lium mcnfcm pera&a fit. At cum'Nicephorus fcribat excitatos a Valentino ! Ni«pfc.f.yi. 

motus Heracleona & matre imperantibus , fub vindemiae tempcftatcm , proba- 

-bilius eft exa&um cum matrc a regni gubernaculis Heracleoham fub Decem- 

brem , vcl certe proximum Januarium ; fiquidem menfes feptem rcgnaverit, 

uc habet Codex Theophanis Barberinus. Scribit porro k Alfaragius Heracleo- k JUfiu^.f,.tt^ 

nam a matre ad Imperium evcctum , Davidu novi nomine donacum. Sed ve- 

rendum ne cum Davide fracre confudcric. 

iv. *David in Oriencc nacus vn. Novembris, Ind. xiv. anno dcxxx. 'Thesph.p.xjt, 

b a pacrc, paulo ante quam vita excederec , Caefar dittus eft. Eo ver6 mor- c ' dre »-P-4*9- 

tuo , cum Valentini , qui junioris Conftantis , Heraclii Conftantini filii, An«ft,'p.io+. ' 

partibus favebat , fa£tione exorta elTenc in Palacio diffidia, pax candem cum eo- b N'«?k./. ii, 
dem pa£ta eft, hac adhibita pra: cxtcris conditione , uc David Ca:far coronare- 
cur , ac T 1 b e m u s vocarecur. 

ivv Marimus* cum fratre Cxfar appellatur a patre» » shtph, f s t 9 . 

IV. AUGUSTINA^ 

& > paulo ante exceffum patris ab eo Auguftx dicuntur. 

iv. Martina -) f 

iv. Febronia , cujus memoriam agurit * Graxi xxviu. 0£robris, •Utn**&M«i 
quamque Heraclii Augufti filiam fuiiTe cradunr Synaxaria, una forte ex dua- H " 1 ' 
bus ejufdem Imperacoris filiabus fuic, quas pacre in expeditione Perfica agence 
morcuas aic b Nicephorus CP. circa annum dcxxxii. * aictph.p. g 4 ; 

IV. N.filia alteraex iisquaefuperftite patreobierunc * Tocovero caeloerranc, • cufpin. 
qui haud perpenfa cemporum racione, Berram Pipini Regis Frahcorum uxo- BrU f ch dt M '" w 
rem , filiam fuiffe Heraclii volunt. * J ' ?' • 

iv. *Joannes , cognomento Athalaricus, Heraclii Tmperatoris fliut 'Ui c ,fh.f. S i.7^ 
noikut , Avarum fct» Hunnorum Cbagano obfes a fatre datut eji anne Dcxxvi.i quo, 
xhm in eum conjurajfe deprebenjus effet , naribus & wtnibus pucifs , in Protett wfu- 

lam rele*atus eft. \ 

1 

■ 

I V. FLAVIUS HERA C L I U S, cognomento No vus Constantinus, 
in Nummis verq Heraclius Con st anti nus appellacus, * in Sophiarum Pala- *m*tfh.f.w~. 
tionafcirur i n. Maii ,Ind. x v. an. dcxii. & b xxn. Janu. fequencis anni a Pacriar- chr - ^./».87». 
cha baptizatur , & a patre Ca:far appcllatur , ac corona donatur. Exin 1. Januarii anno cedrln. , Dt*\\ 
dcxvii. Conful, c ac deinde Imperii uria curh Heraclebna fratre fuccelTor tefta- -An»ft, 
mento ab eo di£tus cft. d Verum Augufta haud diu poricus eft dignicace , cum cen- chr C 'll.$ %s'o 
tum & cribus diebus poft parencis excelfum obiiffet, uti teftatur Nicephorus : unde Geerg.in vius- K 
referendam conftat illius mortem ad xxu. Tunii , Indi£t. xiv. anno dcxli. e Ve- rhe ° ds r- n -**-\> 

• n Tki-rv 1 ' 1 r ■ r ■ \ Ifidor. Pacenfis. 

neno extinaum noverex & Pyrrhi Pacriarcha: inhdiis confenciunc fcnpcores, cum « Ntcefh.f.t^. 
in Heraeleonam frarrcm toram imperii au&oritatem transferre vellent. Irhperavir i c N ' l *' ph ' r '- i7 ' , 
.XX viii. annos & dimidium , initio ducto ab illius coronatione. f Huic pater zonll.f.ji* 7 *' 
Grecoriam , Nicette Patricii Heraclii confanguinei filiam defpondit circa an- ccircn. 
numocxxix. e Anastasia nuncupatur a Cedreno , a quo in Apoftolorum ^/^.»'^7' 
.xde cum conjuge tumitlo condita dicitur. Sed vcreor nc in eo falfus ficqiiod Ana- [Mctph.p. 14. 
ftafiam, quam Conftantino alteri, Pogonato fcilicet , nuptam audierat, huic perpe- zf««r.p. 7 i. 
ram adicnpient. 

Filii Heraclii jnnioris Augufki ex Gregofia. 

v. Heraclius , qui &: Constans di£tus eft, Imperator no FAMILIjE AtJGUST^B 

a Theoph.p.its. v. a Tkiodosius a fratre Conftante anno regni xviii. interfectus efh, 

j>iac.h?.p.s9o- , orti inter ecs. nsefcio qua fimukate , cum paulo ante ad Diaconatus ordinem 

Zonlr!p.'-?vf' promoverL coegiffet. Quod quidcm fratricidium fubditorum in Conftantem 

non modo provoeavit odium, fed &c tanto illius mentem pavore perculit, ut 

oculis fratrem cnmen fibi exprobrantem perpetuo obverfari exiftimaret : ciim- 

que nuilibi tutus , urbe excedens , in Siciliam migraffet , tam atrocis fceleris 

>Theoph.p.i7*. poenas tandem luit. 

Cedr.p. 419. 

''"sicepk!p°\\. V- * FLAVIUS HERACLIUS, natus vi 1 . Novembris , Indich x 1 v. an- 
' Ntcepb.p. 9 i» no dcxxx. bapdfmum excepit a Patriarcha Sergio 111. Novembris anni fuhfe- 
f.^Ti! «/1I18. quentis, Indict. v- b Mortuo parente , factione Valentini, plebeque id poftulante, 
An.jfi.in.vitM. ab Heracleona patruo invito in coniortium Imperii afcitus , coronatus eft ab eodem 
vtcMto Patriarcha: c in qua quidem folennitate Constantini nomen a populo de pa- 

* " • • ■ ■ 1 * C\ A 1 > /— ' • TT Tl . A»"L/~ TT ilerm. Contr. n. b 40 *.p.i ii uSuilar. tris nomine ei inditum eft , d quo donatur a Gregorio II. Papa , Anaftafio , Herman- 

cajin.to '• l -P- 1 - no Contracto, &: aJiquot aiiis , atque adeo in veteribus Tabulis: licet vulgo Con- 

Zon.llei ■.<&;■ stans e a fcriptonbus appelletur. Monorhelitarum , avi exemplo , h.erefim am- 

caracc. inNeap. pl e xus , Catholicis infeftus fuit. f Martinum Papam , virum fanctiffimum , 8c Ma- 

C t £jd\' n Mar. ximum Monachum , manu linguaque truncatum, in exilium deportavit. s Inito 

tino pp. &'» cum Saracenis prarlio fuperatus eft anno dcliv. h deinde ex fratris Theodofii nece 

C6iit8*».&c. C onfcientiae: aeitatus ftimuiis , Conftantinopoli excedens, in Italiam tranfiit anno 

Theoph. p. 19 j.. t> * •Ti--T"ri v 1 

s Theoph.cedr. d c l x 1 1 1. Indict. vi. Romamque pervenit v. Juln, Impern ledem eotranilaturus, 

■ErnUg.c.%1. i u bi £ Longobardis variis cladibus attritus, expilatis furore barbarico Romx facris 

Arch.ienev.atHd aedibus , in Siciliam proximo anno tranfmifit -, Sc ciim evocatis Conftantinopoli uxore 

vgbtiip.iT. & liberis, Syracufis per fex annos hadiffet ^in balneo a fuis interfectus eft xv. Ju- 

vlarnlfr^] U1 anno dclx vin. Indtcr. xi. l anno imperii x-xvii.. Uxoris nemen a fcriptori- 

6.7 &fe«q- bus non eft proditum, quod iciam. 

1 Anaft.m Vital. 

vnixilriati, Filti Cdnftantis Imperatoris. 

* Tlieoph.p. 191, 

Anaft.in vitai. j_ Constantinus Poeonatus , Imperator. 

*. jt. Cedr. Zon. <~> *■ 
Vvarntf.Kegino. 

herman.&c y T . H e R ac L 1 u s "} a a fratre Conftantino in Imperii communionem pri- 

&: > mum afciti, diademate tamen haud donati funt ; unde lit 

A'ia]thift.Ecc\'. VI - Tiberius -> Augufti a. plche minime agnofcebantur , licet eorum no- 

/>. iu. rniha in b actis publicis cum iuo infcribi , arque adeo in iis Imperatores appel- 

A^bt '^ S ^ 311 P ateretui: Conftantinus. Verum adempta a fratre poftmodum ea dignita- 

sy». 6. oerumen. te , a reruin publicarum adminiftratione fubmotilunt; quod c Theophanes 8c 

asi.j.p.tj. 18. A \[[ aa annL1m xiii. Conftantini, Chrifti dci xxxi. referunt. d Narrant ii- 

'Tbeepb.f.ioo. dem fcriptores , anno primo ConftantiniThematis Orientalium milites Chry- 

cedr. p. 4+ o. fopolim acceififTe , inftitifleque ut Heraclius 8c Tiberius a fratre Augufti dice- 

cedlln p* *P' rfentur , qui eorum delufus confiliis, captis feditionis auctoribus , fratribus na- 

viac.p. 6or. ies prxciderir. Q£a? quidem fi vera funt , uno eodemque anno acta par eft 

inaft.p.m. credere; quod tamen feciis videtur fe habere , fiquidem verum fit ademptam 
demiim iis reipublicx adminiftrationem anno xiii. Conftantini. 


> Theoph.p.in. VI. a FLAVlUS CONSTANTINUS imperium excepit poft extin- 
j' a n t " Ji ' '" Ad "~ ctum parentem , cujus mortem ulturus, in Siciliam cum copiis navalibus tranfmi- 
b icti. fit, 8c Mizizium , feu Mezzetium , uti appellatur ab Anaftaiio, illius auctorem , qui 

■ Ana i i in *■ tyrannidem invaferat , interfecit. b Barbati cognomert adeptus eft, ex eo quod 
cfne . vi S tcum. ciim fufcepta ifta expeditione imberbis tum efTet , poftmodiim Conftantinopolim re- 
tsictph.p. 109. dux barbatus confpectus fit. c Catholicam fidem , profcripta Monothelitarum hx- 
j x",le'ii,p^ og . refi, qua: ab Heraclio obtinuerat , rurfum invexit, coadta oecumenica Conftantino- 
Anaft.mioan. poli Synodo anno D c l x x x. Vario fuccefTu pugnavit cum Saracenis , qui urbem 
cnii^dead in et ' am obfidione cinxere. d Obiit ineunte Septembri anno dclxxxv. Imperii 
imp r.xi. xvii. Ejus corpus in ade Apoftolorum conditum eft. ' Uxorem duxerat An a- 

Thetph.p.tu. st asiam , quam ut puellulam flagris cardi luflit Juftinianus filius , cui illa fupef- 
^NuepYp.,^. ftes fuit. 

Theoph.p. 58. 

£t!J;«i[«i't. FHti Conftantini JBarbati ex Anaftapa. 

vii. Justinianus Imperator, 

vii. Heraclius BYZANTIN^. bi 

vir. Her.acliu s , cujusut S_ fratris eapillorum mallones ad Bencdicrum 11. ^naftjnSem^ 
PP. tranfmifit Conftantinus patcr , ut hoc pacto cortim adoptitius ac fpiritualis w *h¥>' 
pater ficret. 

VII. FLAVIUS JUSTINI ANUS, cognofnento Rhinotmitus, 
«uod nafo truwcatus fuerit , uti mox dicecur, a a patre in imperii confortlum adfci- " rheifh /•30». 
rus eft an. dc t. x x x i. Heraclio & Tiberio fratribus in ordinern a£tis. b Annum x v 1. h Miefh. p. uk. 
atatis attigerat, ciim in folidum adeptus eft imperium poft patris mortem ; quod \ v *^ r ' *' 
quidem tanta levitate ac impotcntia. rexit , utafiuigarrs ac Saracenis non femelpro- 
fligatus , c etiam crudelitate ac rapacitate in fubditos farviret, a quibus demum appcl- ' Thi»f,$.&*. 
latus eft Imperator d Leontius Patricius Copiauim.Dux ; qui comprehenfum Ju- ,^'/t'^. 
ftinianum nafo mutilatum in Cherfonam relegavit, anno dcxcv. e Tertio vero &c. 
poft anno Tiberius Apsimarus ab exercitu Imperator perinde creatus , ca- *^_/ '*"* 
ptum Leontium pari ac Juftinianum hic affecerat nafi clade deformem redditum , in ■ N,«ph.p.n6. 
Monaftcrio Delmati inclufit. Regnavit ifte annos VlT.Sc ufque ad annum dccv. & c ' 
quo poft deccnnale exilium imperium rurfum recepit Juftinianus, Terbelis Bulgaro- 
rum Regisauxilio, cum quoUrbeobfefsa, per aquarducriis cuniculos hanc ingreffiis, 
Leontium&: Apfimarum perUrbem tradu£tos in Hippodromo capite truncavit. Ad 
extremum Cherfonitis infenfus, quod dum apud Cherfonam agerer , Apfimaroeum 
tradere in animo habuerant , valida in eos miisa clalTe omnes macfari fecit : cumque 
id unum agre ferret , quod in illa Chcrfonitana ftrage parvulorum ab cavde miles 
abftinuiffct , ad eos jugulandos claffemeo direxit. Veriim ad tam efFeratam crudelita- 
tem exhorrefcens claflis ipfa ,Bardanem quendam , Nicephori origine Pergameni 
filium , Imperarorcm renuntiavit , cui P H 1 l i p p i c i nomen datum eft. Is verb adfcitis ! J § a '.f" ®' ac ' 

r r irri c r\ 11 1 n tnt.pilog.ae tts 

aliisquos Juftiniano infcnfos novcrat, ad Urbem profectus, eamque nullo obftante _-«„_'bw* *d- 
in^refTus , Tuftinianum ac Tiberium filium f ad Damalim capite obtruncar. Quod fub -«irfus vi.syno. 

_C> 'J _ , . _ , j/r iv • .i*— -" , dum aufw eii 

finem anm dccii. Indict. x. vel proximo lneunte accidifle colhgitur ex ns qua: ha- tv.t.condl.Ltk 
bet&Anaftafius. Bis nuptias iniiffe Rhinotmetufn conftat: fed prioris uxorisexqua f. uoi &*pnd 
filiam procreavit , nomen ac familiam non produnt fcriptores. h Altera fuit The o- ^Zifhii'.""^. 
dora, Bufiri Chazaroiaim Chagani feii Principis filia, quam tum demum duxit .Anaft.mConft. 
cum in exilio asens, paulo ante quam imperium reciperet,ad eundem Chaganum, [, p ' f ' t J' 
a Cherfonitarum lnfidns flbi pracavens , protcdtus eft. Verum cum Chaganum _ur*». *». 713. 
cum Apfimaro contra fe agitare confilia accepiffet , ab eo clam excedens , filiam *- u6 ' 
patri ■ remifit ; ' fed mox recuperato imperio , hac cum filio Tiberio in Urbem _W?.p.«4? ' 
revocata , utrumque corona donavit. ErrafCodinus, qui Terbelis Bulgarorum '' codm.ong.p. 
Regis filiam facit. *£,_,_ CtUtS% 

■ . . rf . . . ... CSP.f. 9 i. 

Ftiia jufiimani ex priori conjuge. 

vin. N. filia Tuftiniani, a quam ille Terbelli Bultrarorum Ree;i in uxorefn ' Niceph f.ne. l Zonar.p 7 8. 3a£tus eft , vcl promifit , ciim ab eo auxihirh imploravit. Ciim porro acta C edr.p 4-»5- hxc ftatim poft initas a Juftiniano cum Theodora nuptias ex fcriptoribus con- vUc.f. no. 
ftct , confequens eft aut ex altera natam uxore Juftiniani , qui tum demum 
Thcodoram duxit, Apfimaro imperiurn obtinente : vel Bulgaro padtam aut 
promifTam , ciim illa adhuc in cunis eflct. 

Ftlius fufttniani ex Theodora. 

vin. a Tiberius a patre Imperator appellatus eft ftatim poft receptam ' ^' c ¥>-t- '«?• 
Auguftam dignitatem anno dccv. vel dccvi. Ab eodem obviam honoris c«fr.».?.44-*. 
tausa miffus cft Conftantino PP. quem Roma in UrBem evocaverat , uti nar- Z*nnr.f.-{%, 
rat b Anaftafius , a quoTiberius Impcrator nuncupatur. Interfeclo patre in efc- ^'ZiaftjnclVi. 
clefiam Blachernianam confugit, unde a facra menfa, cui inh_.rebat j Phil ; p- 
pici juffu avulfus , pecudis more jugulatus eft , & in arde SS. Cofma: &: Da- 
miani , quam Faulinar appellabant , tumtilo conditus. c Extitit pofhrodi:m ' rtcoph.f. 344. 
anno xxi 1. Leonis Ifauri Pergamenus quidam , qui fe Tiberium Jufriniani CtArem 'f'*S7> 
filium mentitus eft. d Meminit Occo nummi aurei, in quo ha:c infcriptio ha- ' occtf.ftj. 
betur : dn. ivstinianvs et tiberivs pp. a. quem Rhinotmeti effe, 
non vero Magni Juftiniani , ut ille putat , prorfus exiftimo. 

" Niceph.p, 4. 

II. a GREGORIUS, feu , ut a b Theophane , Zonara Sc aliis appellatur, T*#^^!' 4 l. 
Gr.£CORAs, Patricius , Heradii Africx Prxfe-ti frater, Heraclii Aug;ufti pa- Ltm in w * 111 F A MI LIJE AUGU STJZ a Niccfh.p. 7. 
Thioph p. 1-19. 
Cedr. zon. &c. 
Mcniit 1% April. 
ifidorut Picenfis. 
1 Ntceph p. u. 

e Niceph.p 14. d Anthol.p.K)^ 
c Cap. 4. f, 1*. 
Combefijitts tn 5. 
A*&. Bibl. Pmr. 
?.}l*. 

* Niceph.p.H. 

■ 1 Niciph.f.v^. 
6*. 'Niceph.f.g^. truus , in fratris Pra:fe£tura Africae Legati munus obiir. Huic filius fuit 

III. a NICETAS Patricius , cjui a patre cum ingentibus equicum turmis ter^ 
reftri itinere in Phocam miffus eft , interim dum Herr.clius Heraclii filius mariti- 
mo in eundem contenderet , pa£to inter eos inito , ut qui prior perveniffet , im- 
perium fi poffet arriperet. b Heracliusporro Imperator appellatus ,Nicetam tanquam 
germanum fratrem , atque imperii participem femper coluit , uti inter eos conve- 
nerat , ciim ex Africa profefti funt. c Sed & equeftrem ejus ftatuam auratam fupra 
columnam in Foro pofuit, cui infcriptionem duobus verfibus comprehenfam , quos 
legere eft in d Anrhoiogia , adfcribi curavit. Illius non femel meminit e Leontius in 
vita S. Joannis Eleemolynarii. 

' Liberi ISfketa Patrkii. 

iv. a N. filius, quem Patricium Heraclius Auguftus dixit circa an. Dcxxx. 

iv. Gregoria,' 3 Heraclio, feu Constantino, Heraclii Im- 
peratoris filio , ftatim atque ille in lucem eft editus , ab eodem Augufto pa£ta 
eft, quam filius demiim uxorem duxit anno dcxxx. 

iv. a Nice, eodem quo foror anno, TheCdosio, alteri ex Heraclii 
liberis , uxor datur. 
S3 BYZANTIN^. 12.) LE. O I irAVRVd' 
7? Giffart Jcluvetfculf} LEO ISAURUS. 

o t e o n i . /«/>. habitu (onfulan , cumficmmatt cruci- 
gero , dtxtra volumen y finiftra globum crucigerum. 
victoriaaVgg. Cruxgradibus infifiens , in- 
fra, CONOB. 

cLEoNpiMVi. /mf>. habitn Confulari, cum fitm- 
matt crucigero , dtxtra cructm, 

CONSTANTINOS $ LEON O NEOS. Cotlltttlti* 

ntu cum Leonefilio , utcrque cumfiemmatt crttci- 
gero : crucicula inter utrumcjuc. Vide Diilercac. 

n. +}• 

C leonp^m VLe. Vt frior , frater litteram&. 
Confiamimu & Leo ,uttn+. abfque infcriftiqnt. 
AK , & crucicula. 

CN LEO ET CO N ST AKTIH V S T? AYQ. LtO& COn- 

(tantwut crucem geminam tentnt, 

TIBI SOLI REX REGNANTIVM. Chrifius irt 

Cathedra fedens lihrum Uva tenet. Nummum 
hunc cx Oc~tavio Scrada defcripfimus, tum ut 
primos averfx parcis chara&eres perperam le- 
gille doceremus , cum hofce prxculcric , ihs 
x p s , ut habent alii nummi paflim • tum ctiam 
Leoni perperam ab eo adfcnbi > cum infenfiiTi- 
mus lmaginum hoftis Chrifti figuram in num- 
mis fuis neuuquam cxarari pailiis hieric, licec Crucis imagines Iconoclaftx omnes admiferint.' 
Vide Diiferc n. x\.i6. 
CP nn leo s. cousT.LeoCha^arut, & Conftan* 

ttnus filiut a fatre Jmf. ditlut ,jtamti, globos cruci- 

gtros ttntnt : crucicula inter utrumqut. 

M , infra , a, ad latus , a n n o , infra , c o N. 
toN CONSTANTINVS aVg et hiren av. Coti* 

fiantinus & Irene mater , crucem gemmam tenent, 
GLORIA imperii romaNi. Conftantinus& 
Irenemater fiantes , crucem gtminam tentnt. Qui 
hic exhibetur Conftancim Sc Irenes macris 
nummusaureus^ex OctavioScrada defumptus 
eft , in quo nefcio an bene efhctus fic filius bar* 
batus , qui annoxcatis vigefimo, aut vigefimo 
primo folus, deturbaca macre , imperare cce- 
picac proindc imberbis fuentciim macer re- 
rum habenas tenuit : nec Conftantini habitus in 
avcrfa facie eft iftius quo vixit feculi. Verum 
qubd Conftantini nomen matris prxponatur no* 
mini, cum iis qux habet Theophanes an. t, 
ejufdem Conftantini congruic, fcribens Con- 
ftantini nomen Irenes matris nomini f«mper 
fuifle prxpofitum expactoafubditiscum matre 
inito. Vidc prxterea Ambrofium Moralemlib» 
n.cap. 66. 


fAmil.Bj7.4nt. QJ) 


n4 FAMIUjE AUGUSTiE 

!*3^*, '_??§; v5 > !V4*' S5* **%£ "v5* '**** *v5* "*& "W* 5«! Vyb ^c "v5* "v*** "vv[? '*V* ""-^ "v** >5 

wr^^r^kowi^^^i^t^i^^ 


XIII. FAMILIA 

LEONIS ISAURI AUGUSTI. • Theoph.p, 3.I7. 
b Manajfts. « Theeph.p.^, 

JU.331. 

ifidor.Pacenfism 
Chron.xra 7j8. d Theoph. p. 333. 
Thecph. Ceram. 
homil 10. 
'Tbtopb.p, 338. f Siceph. p. r8j. 
Theofh, p . 346. 
Cedren.p. 4f$. 

*■ Theopk. />.*'*• 
Cedren.p. 451. 
Zonar.p. »3, 
Viac.l. 11. 
LAVIUS LEO, a obfcuro genere Germanicia* , feu , ut alii 

| volunt , Seleucix in Ifauria natus , b Conon primiim nuncu- 

patus , a Juftiniano Rhinometo una cum parentibus e natali 

folo Mefembriam tranilatus fuit , indeqtie in Palatium evoca- 

tus , ubi munus Spatharii obtinuit. c Ab Artemio feu Anaftafio 

poftmodiim Orientis Dux faftus, Sc in Theodofium , qui ty- 

^^iaa&DA^i^ ranrnc | em invaferat , mifTus , Saracenorum , qui res Rcmanas 

turbare fatagebant , fuafionibus , ab Amorienfibus Imperator di&us eft , ipfo locum 

ultro cedente Theodofio. Itaque Auguftus renuntiatur ,acdiademate donatur xxv. 

Martii anno dccxvii. Indiclr. x v. d Saracenis , qui fub imperii initia Thraciam 

incurfaverant , fuperatis , cxfoque Tiberio qui in Sicilia rebellaverat anno dccxix. 

e conceptam Juda:o quodam au£tore in facras imagines impietatem ac rabiem exer- 

cuit anno dccxx vi. quam ciim Gregorius II. Papa per litteras cohibere non po- 

tuifTet, Leone anathemate damnato , Romam , &c quidquid in ItaliaGraxorum erat, , 

ab eorum avuliit imperio , iifque tributa pendere prohibuit. f Moritur ex inter- 

cute xviii. Junii anno dccxli. Indift. ix. ciim regnafTet annos xxiv. menfes 

11. dies xxv. juxta Theophanem. 8 Uxorem duxerat, priufquam Imperium efTet 

adeptus , M a r i a m , quam x x v. Decembris anno dccxix. coronavit. 

Ltberi Lconis Imperatoru ex Maria. 

ii. Constantinus, cognomento Copronymus , Imperator. 

ii. a A N N A a Leone parente nuptum data eft Artabasdo, feu A R T A- 
b as o , Thematis Armeniaci Duci , quo adjutore imperium invaferat. b Is Cu- 
ropalates a focero di&us , eo extin&o Imperatoriam digmtatem arripuit anno 
dccxli. utque Catholicorum fibi conciliaret animos , imaginum cultum refti- 
tuit. c At ciim annos duos Sc menfes quinque regnafTet , .i Copronymo com- 
prehenfus, una cum filiis luminibus pnvatus eft menfeNovembri Indift. xu. 
anno Chrifti dccxliii. 

iii. "Nicephoru s a patre Imperator diclus eft anno imperii fe- 
cundo , Sc ab Anaftafio Patriarcha coronatus , nec multo poft una cum 
patre a Copronymo excarcatus. b Proftat Zacharia? Papa; Epiftola , qua: 
hifce verbis clauditur : Data Non. Decembr. imperante Dom. pirjiime Augujto 
Artavafdo d Deo coronato magno lm^eratore anno 1 1 i. P.C, ejus anno m. fcd 
& Niophoro magno Inperatore ejusjflio anno 1 1 1. Indiff. x 1 1 1. Ex quibus 
fequitur coronatum Nicephorum a patre ftatim poft adeptam Auguftam 
dignitatem ; iiquidem verum lit datam hanc epiftolam anno utriufque ter- 
tio. Nec obftat quod menfe Decembri , imperante Artavafdo, exarata di- 
catur, qui menfe Novembri in ordinem aftus fuerat,ut auftor eft Theo- 
phanes, quia illius depoiitionis nuntius nondum Romam eo die quodata 
eft venerat. Sed pro Ind. xiii. reftituendum Xu. prorfus conftat , initio 
fcilicet fumpto a Kal. Septemb an. dccxliii. 

* The»ph. p. 330. 111, a Nicetas a patre Dux Thematis Armeniaci renuntiatus , a Co- 

Niceph.p. 183. • J n. 

cedr.p. 4 6i. pronymo pennde excarcatus elt. 

Diac.l.zi. 

^Thtopb.p.in. II. a FLAVIUS CONSTANTINUS, cognomento C oprony mus, 
c?drea.p f \)] 6 ' a nafcitur anno dccxix. b 8cfequenti renuntiatur Imperator a patre,&: a Patriarcha 

Suid, 1 Niceph.p. 18;. 
Ibeopb. p. 313. 
.Diac. I. 2.0. 11. 
jinaft. p.116, 
h Tbeoph.p.^t-j. 
jAnaft. in Zach, 

Tr.p.j*. r 

lfidorms Pacenfis 
tra 781. 
« ldem Anaft. 
Jaren. an. 743. 
n. 10. 14. 

• Niceph p. 183. 
Theoph.p.i+Z. 
Iiiac.l.11 ,t.(>-6. 
Anaft. p.\t,o. 
' Baron.an.-m, 
n 14. BYZANTINA ny 

S.Gcrmano ipfo Pafcharis dic xxv.Martii diadcmate donatur. Hic paternx impie- 
tatis hxres , &c facras imagincs profcripfit , &: Catholicos dirc infe&atus eft. A Sclavis 
&c Bula;aris Grxcorum provincias infeftantibus non femel profiigatus, tandem pef- 
fimam efflavit animam * xiv. Scptembris, Inditl. xiv. anno dcclxx v. cum im» c Tbtoph.p.f 7 t, 
peraffet annos xxxv. mcnfes n. dies xx vi. d Conftantini tumuli marmorei me- * M"t.i» tput. 
minit Nicetas Paphlago in vita S. Ignatii PatriarchxConftanunopolitani. e Ternu- ?' Tbtepb.plt^. 
ptias iniit, ac primum, parente fupcrftite, anno dccxxxiii. cum lRENE,Cha- Niceph p.ito. 
zarorum Chagani filia, qux Chriftiana facta , Catholicam fidcm , quoad vixit , in- z'^"'/' g */ 7 * 
columem fervavit. f Hac extin&a , alteram nomine Mariam fuperduxit , qua: r>t»e.i ix.pUct. 
quidcm obiit anno dccl. s Denique in tertiam conjugem Eudociam fibi ad- f'^'^1"' 7 ^' 
junxft , h quam MelilTenorum familia: afHnitate junctam quidam tradidere. Hanc i. iTheoph.p. i7 ^.[ 
Aprilis an. dcclxi x. coronavit conmx , ciim ex ea tum liberos tres procreaflet. Cedr - t- 4*7- 

Anefi.p. rfj. 

Filittf Confiantini Jmp. ex Irene priore uxore. T £fh ri " c ' r ? 

iii. Leo Imperator. 

Liberi Confiantini ex Eudocia tertia conjuge. 

iii. Chr.istophor.us a Cxfar apatre diftus eft n. April. an. dcclxIx. 'Theoph p.yj^. 
b Narrant Menxa Chriftophoro filio Carfari ( fed legendum ex filio nepoti ) » 'u*tht»\. Dtt h 
conjugio collocatam a. Leone Ifauro Imperatore Theodoram, Theophili 
Patricii ex Theodofa filiam , quam ex Monafterio , cui Rigidion nomen erat, 
ubi pietatis exercitiis inftruenda fuerat inclufa, invitam &c relucfantem eduxe- 
rat : fed Deo , quam illa voverat virginitatem , integram fervari ac illibatam vo- 
lente, eo ipfo quo celebrabantur nuptiarum folennia die, Scytharum in Grxcorum 
provincias nuntiata irruptione, mifTum continuo cum copiis Chriftophorum, 
& in pradio ab iis interfectum fuifte , priufquam fponfam attigiffet ; qux hoc 
pacto in priftinum Monafterium fecedens , in eo reliquum vitx cafte exegit , 
haud abfque fancritatisopinione.Theodorae memoriamagunt Grxci xxx. Dec. 
At cum Chriftophorum oculis privatum fuilTe a Conftantino Irencs filio tradant 
fcriptores , videant eruditi an hac in re fides aliqua Menaus prxftanda fit. 

III. a Nicepkorus eodem quo frater die Cacfar a patre renuntiatur. « Kictph. p. t-.t. 

iii. Nicetas a nafcitur Ind. 1 1. anno dcclxiv. b 8c Nobiliflimus a patre, « xiccpb. p. u 9 ; 
eodem quo fratres Cxfares dicti funt, die eft appcllatus. *' 8 ; , 

^- rr h Thttpb.p.i74< 

iii. a E u D o x u s , feu , uti nuncupatur a Theophane &c Zonara , Eudoci- ; rheoph.p. 579. 
mus, a Leone fratre Nobiliflimus dicfus eft. b At cum ftatim poft extinctum Zen * r -t-<>i- 
Leonem Irene conjux &c Augufta Senatores Imperii diadema in Nicepho- Jnljt*' 
rum Copronymi filium transferre velle aecepiffet , comprehenfus , una cum b Th ">t h - h $»}• 
fratribus, deciiis capillis , ad Sacerdotii ordinem promotus, in Chrifti natali- vuuH.lu' 
tiorum fefto Euchariftia: Sacramenta populo impertirecoa&useftan.DCCLXxx. n««/«. 
c Poftmodum eidem Nicephoro rurfum diadema machinari militares copias ' Thtoph. p. i9 c. 
edoctus Irenes filius Confhntinus, Nicephorum oculis privari, Chriftophoro c ' dren t- 47** 

v ■ VT . a 1 • r* j • i • ■ i" 1 Zonar . p.<)6. 

vero, Nicetx, Anthimo, &c hudocimo hnguas prxcidi pra-cepit, die Sabbati, Vtac.p. 7 ^. 
mcnfe Augufto , Ind. x v. anno dcclxxvii. Ncc diu inultum manfit fcelus : 
quinquennio enim exatto, ejufdem menfis , &c Sabbati die , a propriamatre Con- 
ftantinus ipfe oculis orbatus eft. 

1 1 1. N. Narrant a Menologia Copronymi conjugi fanctam Anthufam , cum • mnol. sirieti 
pareret, filium &c filiam in lucem edituram, ac utriufque fortunam prxdixifTe. *7 tul - 
Sed b &: Menxa Anthusam ipfam filiam fuifTe ejufdem Copronymi volunt, ^Mmtan.Apr^ 
quxciim conjugio nuncium dixilTet , fuperf.ite adhuc patre , eo extincro in Ho- 
mona-x Monafterium difceflit , in quo cafte vitam exegit. Anthufx feftum 
agunt Grarci xii. April. 

1 Tradtt vetus fcriptor , Grimoaldum Beneventanum Bucem , "W* ntiam , vel ' Ertbtmptrt.c fi 
Irriantiam, Imperatoris Conftantinepolitani neptem , uxorem duxijje : eamque , 
Francorum in provincias fiiai facld irruptionc , circa annum D c C x c 1 1 1. repudiatam 
Conftantinopolirn remififfe. Incertum vero an alkujm e Copronymi liberis flia fuerit : 
quod ratio temporis fuadet '. iz6 FAMILIjE augustj 

» chr»n. wein- III. FLAVIUS L E O , a cognomento Chazarus, propter maternam ori- 
l*rt. tom. t.ca. gi nem , b nafcitur xxv. Tanuarii Ind. iii. an.DCd. &: fequenti Imperator corona- 
^Thioth.f. jy 7 . tur ab Anaftafio Patriarcha, ipfo Pentecoftes fefto. Extincto parente , fubditorum 
ctdr.f.Aiz. gratiam largitionibus fibi conciliavit -, ied mox Catholico , quem principio fimularat, 
jS.i^". abdicato cultu , paternx ha:refeos perinde ac imperii harredem fefe palam profeffus 
eft : quam viri impietatem ultum eft tandem divinum Numen. Nam ciim ablatam 
« Glycas. e Sophiana acde lapillis radiantem coronam , quam Mauricius , c vel , ut alii volunt, 

ccnft. dt admin. Heraclius , atque adeo Conftantinus M. in ea fufpenderant , fuo capiti impofuiffet, 
'vttaThtefhanU. ftatim erumpentibus ex eodem capite carbunculis, acuta febri correptus , vitam haud 
Thetftinftw tn mu \ to p {\ exuit vui. Septemb. Ind. i v. an. dcclxxx. ciim imperaffet annos i v. 
•4EWff. sttfb. menfes n. dies xxv. anno artatis xxx. d Huic pater G is LAM,Pipini Francorum 
pp. tom. i. hift. Regis filiam, per legatos in uxorem expetierat: e fed ciim res haud fucceffiffet, 
J *Tbio'ht%t,. I RE N EM Athenis oriundam eidem copulavit x.Decemb. Ind.vin. an. dcclxix. 
ctdren. f. 467. qua? eodem , quo peracta: funt nuptia?,die coronam a Patriarcha excepit. Hxc,poft 
nictfb.f. 159. coniugis exceffum , cum filio Conftanrino impubere imperium per annos x. admini- 

Diac.f.711. rt - ■ /■ ■ C n ■ J- • - f -11 1 r r,- 

Zonar.f.^i. ftravit , qui iua? xtatis factus , matrem m ordinem coegit : ? at llla comprehenfo nho, 

1 Thtofh.p. 395- oculifque privato , totam rurfum imperii auctoritatem in fe tranftulit : « quam ciim 

a^acJ.ilf.is'. poffideret , a Carolo Magno Imperatore in uxorem eft expetita , Jeffe Ambianorum 

^Thtofh.f 401. Epifcopo legati munus obeunte, & ejufce rei gratia Conftantinopolim profecto. h Sed 

A'"aft f p 7 i6 a ^ eo con fi no avocata eft ab Aetio Protofpathario eunucho , cujus illa utebatur con« 

■ ^tdrtn.f.^j. filiis , quique Leoni fratri Imperium afferere in animo habebat. At necdumurbe ex- 

cefTerant Caroli legati , ciim illa a Nicephoro Generali comprehenfa, imperio eft 

exuta, &c in infulam Proten , deinde in Lelbon deportata, ubi haud multo pdft fato 

' T f e0fh £' mn &a e ft * x - Augufti , Ind. x i. anno d c c c 1 1 1. * Ulius corpus in Monaftenum , quod 

^conft.dtadm. in Prote infulaexcitarat , humo condendum delatum eft. k Fallitur Porphyrogenitus, 

imp.c.ii. dum Leoni Chazaria oriundam uxorem adfcribit , qua? fuit patris. Error etiam irre- 

l &vgb"iLin Ar- P^ apud 1 Capaccium &c Ughellum in claufula Epitaphii Cxfarii Ducis & Confulis 

chitp.Heapol. Neapolitani , ubi depofitu* dicitur xn. Kal. Offob. Imp. novo ConHantino & irene j4u%. 

anno xi II. Ind.xii. fcribendum enim fuit anno i x. quo currebat Indidtio xn. qui- 

que erat Conftantini &c Irenes impeni nonus, Chrifti dcclxxxix. 

Filius Ltonis Imp. cx Irene. 
t 

iv. Constantinus Imperator. 

>Tbtcph.p. m . IV. FLAVIUS CONSTANTINUS a xrv.Januani lucem excepit,In- 

Anaft. f.iu. dittione i x. anno dcclxxi. b & a parente Auguftus dictus ac coronatus eft , ipib 

t "p ■ 379. Pafchatis die x i v. April. Ind. x i v. anno dcclxxvi. Eo extincto , annos x. natus, 

■ ThtefLp.tf). matris tutelx reli£tus eft, qux Imperii habenas tenuit, c quoad ille fua- xtatis faclus, 

matre a rerum publicarum adminiftratione amota Oclrobri menfe anno dccxc. fo- 
* Theofh.p.^%. lus ccepit imperare. d Qua quidem poteftate juveniliter immodiccque ufus eft ufqufi 
^"^ Gl J i(U > in menfem Auguftum Ind. v. anno dccxcvii. quo Irenes matris &c Staurarii dolo 

comprehenfus , immaniter excarcatus eft in ea Palatii parte , quam Porphvram voca- 

bant, ubi & lucem primiim exceperat , ipfo Sabbati die, quo quinquennio ante pa- 
t,Zonar.p.i 9 . truos luminibus orbaverat. Quidam tradunt haud muko poft extin£tum: e alii fuper- 
t* rt»f. 47;. ^i tem vo i lint) etiam Nicephoro imperante , a quo non fecus ac mater neglectus 

eft. Hunc , ut &c matrem , ob reftitutum facrarum imaginum cultum in Concilio eo- 
{ Thtofb.p.)i*. rum p e Nicarx coadto an. dcclxxxvii. commendant fcriptores. f Conftantino 
JnZ.i%ranc. Caroli Francorum Regis filiam Rotrudim iti uxorem per legatos Irene mater 
roetai ax.i.s. expetierat anno dcclx x xi. fed verita ne Caroli affinitate fidtus , potentior faclus, 
Ti'9% D '"" rerum adminiftratione ipfamet excideret , 8 M ari am , ex Armenia oriundam , ei- 
tTieofh.f.^t. dem in uxorem dedit anno dcclxxxviii. licet in Caroli filiam propenfiorem 
c "" r '^' 4 ' ^ e tertatus eriet Conftantinus , cujus affinitatis ineunda gratia complures actas ul- 
chron.sontantU. trd citroque legationes tradunt fcriptores. h Mariam porro S. Philareti Cappadocis 
*.'fi tfjflv lw ,id eft ex filio neptim , fuiffe volunt Menxa , qui ex ea affinitate ad Confula- 

mUg.\*vtctmb. tus dignitatem evectus poftmodum fuerit , ciim ei antea vix ad vitam neceffaria fu- 
'' Tbeoph.p. i9 e. pcreffent. ' Conftantinus vero ciim Mariam triennio poft repudiatam in Monafte- 
jgnat. Eftfc.tn j.[ urn re leo;afli't menfe Tanuario Indict.i 1 1. anno dccxcv. Theodotam uxoris ' 

irtta'S. larajn ri !• i • /■!••' i , . 

p. c. c 7 . n. i 9 . Cubiculariam fibi rn alteram conjugem adfcivit , &c proximo menfe Augufto coro- 
Theod.stud.i.i. nav i t . Sed nuptiaium apparatus in S. Mamantis Palatio, feria hebdomadis quarta 

ef.\Si.rj.invita . i t n ^ 

s. puionitn.it, demuni cekbratus eft. BYZANTIN^. 127 Filia Conjlantini Imp. ex Maria. 

v. Euphrosyne, excxcato parente , in Monafterium in Principis infula de- f f fl ",', ?,,IJ ' \ 1 *' 
portata eft : ex quo a Michacle Balbo, qui impcrium poft Nicephorum exce- Theoi.smd.l.u 
pit, abducca , eidcm uxor copulata cft. At Thcophilus Michaclis ex altera con- *•»•»• 
juge rilius , mortuo patrc , hanc rurfum in idcm Monafterium relegavit. 

Filius Confiantini Imp. ex ^Theodata. 

v. Leo natus mcnfe Oclob. anno dccxcvi. Indid. v. anno dccxcvi. 2!.'m"J 
obiit 1. Maii anno D c c x c v 1 1. 

mmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmm^ NICEPKORV,S STAVRACIVi 
F GffirtJd-etfculp. 
ttlCEPHORUS. 

. . bpoc bAciLEV. Notn^/pof Vanteti. Prtte- 
tnt Imptratoris , dtxtra crucem , ftnifira vo' 
Ittmen tenentis. 

sTAVRAcivfbEspoTE. Frotome Imft- 
rtttorts , dextra globnm crncigernm , fuufirX 
volttmcn tenentis. STAURACIUS*' 

6N stavracivs perp avg. Trotomt Impt' 
ratorii t dextra globnm erttcigernm ttntntis. 
Kt anno. tnfrk , rom. Ex OcUfie 
Scrada. XIV. 

FAMILIA 

NICEPHORI GENERALIS 

A U G U S T I. LAVIUS NICEPHORLTS 1 Seleucia oriundus /arrario 
publico prarfectus , acH in ordinem Irene Augufta , imperato- 
-iam dignitatem arripuit xxx. Odobr.indidl. xi. an. Dcccin 
b nec multo poft Bardanes Patricius, cognomento Turcus, 
Orientis Dux , a militibus invitus ad idem faftigium evectus 
xix. Tijlii fubfequentis , eo fponte ccffit. Exhinc rerum poti- 
tus Nicephorus , imperium folus adminiftravit ; homo avariti.i, impietate ac perficiia a c fcriptoribus paffim infamatus. Periit in pntlio contra Bal- 
garos xxv. tnlii , indicL iv. anno dcccxi. cum impcrafTet annoso&o, menfes 
totidem , & dics xxvi. Id porrb mortis genus a fandto Theodoro Studita pra:- 
nuntiatum fuiile aiunt. 
"Thetph.p. 40i. 
Cedr. Z»n. Diac. 
&c. 

b Tbetph P.4.CC. 
tsflf/uag.p. rjl» ' liich. Studitlt 
1» ■ naTheod. 
7 ijeoph.p. 41 S\ 
&c. Liberi Nicephori Augufti. 11. Statjracius Imperator. 

n> Procopia, uxor Michaelis Rhangabe Augufti. .j u$ FAMlLliE AUGUSTiE % £f?'fi': p r IL ^ LAV A Il l S J T ^y KAC }. XJ J * P atrc Im P erator di ^> ^Tarafio 
j}i**.p. 7f t: laaiarcha m arde Sophiana folenniter diademate donatus eft menfe Decembri, in- 

? rf '?'■ < J l£tlone x x T - anno dccci 1 1. b In eo pradio, quo pater extinftus eft , eraviter 
f M fauciatus , Adnanopolim fuga evafit , ibique Imperator a militibus acclamatus, Con- 
ftantinopolim concefllt. At ingravefcente in dies ex vulneribus xgf itudine , cum po- 
tiunda: diutius Auguftae dignitatis fpes nulla affulgeret , nec fupereflent liberi.hanc 
m uxorem transferre ftatuit,quam illa Irenes exemplo adminiftraret. Quibus com- 
pertis , Nicephorus Patriarcha & Patricii veriti ne in feminam caderet rerum ad- 
miniftratio , Michaeli Rhangabe , qui Stauracii fororem in uxorem habebat impe 

fTkufk.p.Atc. num detulere. c Ita Stauracius poteftate exutus , in Monafterium relegatu/eft, & 
in Monachum attdnfus, ubi haud multo poft ex vulneribus vitam exuit xi. Janua- 
rii , indift. v. anno dcccx 1 1! cum poft patrem imperaflet menfes duos , 8c dies fex 

*Tle>ph p 4 o8 In Monafterio ' q uod Braca appellabant , conditus fuit , quod ab illius fepultura Stau- 

An«jt. p. : 76 . racu P oftea nomen accepit. d Huic Theophanonem, Athenis oriundam , & 
Irenes Augufta: agnatam, in conjugem dederat pater , etfi per id temporis alteri 
nexam conjugio, quam divulfam a priori marito , duxit ille xx. Decembris , indift. 
i. anno dcccvh. Obiit in eodem Bracenfi Monafterio, quocum conjuge'relega- 
ta fuerat , & in eo humo condita, nullis fuperftitibus liberis. * MICHAEL, 

MixahA baciAev. Protoroe Irnf>erAtoru } dex- 
tra labarnm, fnfira globnm crucigerum te- 
nentis. 

Ic. xc- Chnfti protomc, cttm libr» Evan- 
gebonw. Mixah/V baciAea. Pretome Imperatoris , deX' 
tra labarutn , fimftrh globnm crnctgcrnm tc- 
kentis. 

Ic. xc- Chrifii protome, cnm libro Evan» 

gehorum. XV. 

FAMI LI A 

MICHAELIS RHANGABE AUG. ' Thfoph.f.^%i, 
Anaft.p. ift. ' Nicet.in Igr.at. 
p. 69;. ed. 16 18. 
Codin. de Orig. 

Theoph.p. 4l£. 
« Theoph.p.s,\t. 
Cedren, Ignat. 
Diac in uita S. 
Niceph. n. }i. 
d Vtta Caroli M. 
p. 66. to. i hifi. 
Franc. 

Annal.Tranc.p. 
48. i?7 Zj8. 
Vtta Lud. Pii p. 

Tiieoph. p. 419. 
HEOPHYLACTUS, 3 Rhangabe filius , dtiodecim JEgxi 
pelagi infularum Drungarius , unus fuit ex imperii proceribus, 
quiab Irene Augufta 8c Conftantino filiodefecere an.DccLxv.a 
quibus comprehenfus , poiitis capillis in Monafterium trufus eft. 

II. FLAVIUS MICHAEL, R H ANG ABE pariter 
ab avo diftus , a Theophylafti filius , dutta in uxorem Proco- 
pia Nicephori Imperatoris filia, b ab eo Curopalata diftus eft. Cum ex prxlio , in 
quo caefus eft focer , evafiftet , ab amicis delatum imperium , primo renuit. At cum. 
oculos fibi evellendos a Stauracio accepiflet , illud ultro arripuit , c Imperator accla- 
matus 11. Oftob. Ind. v. an. dcccxi. eodemque die in a?de Sophiana a Nicephoro 
Patriarcha coronatus. Duodecimo poftmodum ejufdem menfis die uxor Augufta ap- 
pellata,&" coronadonata eft. Fuit Michael pietate ac ingenii dotibus inftruftus , etfi. 
bellicis artibus haud omnino idoneus. d Qua? a Nicephoro cum Carolo Magno inita 
vel certc ccepta fuerant fcedera, firmavit , miflls ad Carolum legatis, a c^uo viciflim 

excepit. BYZANTINA h$ 

excepit. c A Bulgaris prxlio vitTus xxn. Jnnii an. dcccxiii. tantum ex hac cla- • c*A#k "p. ty, 
dc animi mcerorem contraxit , ut nifi obftitiflent uxor ac Patricii , rerum admini- ^^M^Zn.ik 
fti\itionece(Tiflet ultro. Sed mox accepto Leonem Armenium a Tnrlitibus Impera- s f z*fi'*thi». 
torem fuifle acclamatum , politis poftridie capillis , monkchicam veftem induit, & 
mMonafterium Protes infula: ad Urbem feceffit xi. Julii , in q«.io reliquum vitae ex- 
egit, cum imperaflet annum i. merifcs i x. &c dies totidem. £ Uxor tonfa pariter ' sicet.ini S nat. 
cum filiabus in Monaftcrium Phari amandata eft , in quo conjugi luperftesvixic , at- T ^j iertiius m 
que adeo ipli Leoni Armenio, fi qua fides £ Lconis III. V"?. epiftolis. s. Nir««». ,i. 

Libcri Michaclis Rhangabc Au<rufti ex Procopid. 

ifi. a Flavius Theophylactu s a patre Imperator appellatus eft,&: 'Thetph p. 4 t 9 . 
a Nicephoro Patriarcha coronatus xx v. Decembris anno dcccxi. b Quoqui- Diac i.t 4 .p. 7T i. 
dcm tempore miflos ad Ca"olum Imperatorem a Michaele legatos pro illius fi- /tuiiormccrf.pofi 
lia TheophylacTo filio in uxorem expetenda tradunt fcriptores. c Aclo in or- T(teo P h -p-n* 
dinem parente , a Leone Armenio, viiilibus execTis, m Monafterium trufus zonn^<p.ip\t!' 
cft , eiquc E u s t R ati i noraen inditum. 'Nicti.inig»»t. 

iii. a StAURACiusa patrecorona donatus eft eodem quo frater tempo- •Nica.tni£»*t. 
re , obiitque eo adhuc imperante. , f- 6 ")^ 

iii. N i c e T A s , a annos decem natus , ab avo Nicephoro Augufto Icanato- • tiiut. p. 9 u. 
rum Domefticus dictus eft. b Qupdriennio poft vitam monachicam amplexus, s J" tc * ruip- 
IcnaTii nomen accepit. Demde a Leone Armenio, quo hbi ille lmpenum b caren. z»»»r. 
turiiis affereret , caftratus , Satyri Monafterio prarficitur , c cx quo ad Patriar- *****£ Giyc. 

11 i". 2-l. i \a i j- i-L n. > » i- Sirir.cil.ini.ncom. 

chalem digmtatem , mortuo Methodio , evectus elt anno dcccxlvii. Mi- /,».«. 
chaele Theophili filio imperante : d quam ciim perannos uridecim cum fumma ec ^Mf*- 
prudentia rexiflet , anno dcmum dccclviii. Barda; Carfaris, qui fub eodem iZ Gr '. p i.* 6 °' 
Michaele rerum fumma potiebatui , cujufque ille riequitiis acriiis obftabat , fa- Anafi. m u, C ot. 
tTione, ex ea exacTus eft, Photio in ejus locum fubrogato, qui Ignatium in pp -B- vlG - ^ 1 *' 
Conciliabulodamnavit anno dccclxi. &c ab Romana Se'de,quod Ignatii par- Annai.sertin. 
tes tueretur , feceflit. c Bafilio Macedone imperium demum adepto , Ignatius f • 864, 
■fedenifuam recuperavit, pulfo Photio,ac in ea tandem vitam finivit curn ma- G»MeLBibV% 
gna fan&itatis opinione an'. dccclxxvih. die xxin. Octobris, quo Grxci -Air.u.tv.p. 
cjus memoriam celebrant. f Illius corpus in Satyri Monafterio humo conditum ^ tn \\ cr 
fcribit Leo Grammaticus. 'L«Gr.p. 471. 

111.G0R.c0N, ~j cum matrc in Phari Monafterium a Leone Armenio 

&c C deportatx funt. Harum nomina prodidit a Niceras Pa- ^iceKinj^kt. 

111. T H e o p H a n o j phlago m Ignatii Vita. 
Ftmil. Bjzavt. R» 130 FAMILI___ AUGUSTiE _ <_ _*_• '-W* '*3_' *v5* _3k_ "CC" "-S? ■**** 'W ■«Js* •%_• *_a> '<*>■ " •-»• "O^; 

t_s_#^<^cwi_-<__(__;__i^i^t__iw!^ XVI. FAMILIA 

LEONIS ARMENII AUG. • Theoph.p.^;. I, h ld p.}t;. ' Ann*l. Tranc. 
ai*. 815. 

J_»af. Di*f. »» 
F/M -. Nicepb. 
_*. C.n.%i. 
Ihe ph.p. 4l_. 
h A"».~Er.p.%u,. 
c Mich. Stnd. in 
■vita S.Theod. 
Jgnat.Viacn.il. 
Vita S. Theodcri 
Crapti p. 100. 
_}»». F*. »• 8n- 
Thtoph. Ceram. 
homil. ze. 
Cedr. p. 49J. 
LeoCr.p. 447. 
Z«». loel.Theoft. 

* Nieet.n.4-6. 
Nicet. in Ignat. 
t 694. 

e lgn.T>iae.n.6\. 
Cedr. p. 491. 
'Theoph.p. 405. 
%Cedr.p. 497- 
^Thcod.Stud.l.t. 
tp. 104- 

* Cedren.p. 49T- 
Antterincert.poft 
Theoph.p.4+1. 

" Cedr.p. 495- 
b _«rtf». «».813. 
W. »7. c Ctdrtn. ' Le» 111. PP. 

(•{■(/?. 4. 
A R D A S Patricius , a una cum _j_teris copiarum clucibus „ 
| Bulgaris ca.fus eft anno dcclxxviii. Conftantino Irenes filio 
imperante. b Incertum porro an filius Barda. Patricii, vel an 
idem fuerit , qui fa£ta. in eandem Auguftam &_ filium ejus Con- 
ftantinum cum aliquot Palatinis proceribus confpiratione , in 
Monachum attonfus , deportatus eft anno dcclxv. 

II. FLAVIUS LEO Patricius , a Barda: filius, ex Armenia oriundus , copia- 
rum militarium in Oriente dux , fufo a Bulgaris Michaele Rhangabe , imperato- 
riam dignitatem arripuit , &_ a Patriarcha Nicephoro in arde Sophiana diadema ex- 
cepit x 1. Julii anno dcccxiii. b Sequenti ad Ludovicum Pium Imperatorem , qui 
reccns in paternum regnum fucceflerat, pro firmandis fcederibus legatos milit, a. 
quo &_ viciftim accepit. c Michaelis Balbi fa£tione interemptus fuit in Palatio , ipfa 
Natalis Domini no£te, dum facris Liturgiis intereflet, anno dcccxx. cum impe- 
rafTet annos v 1 1. menfes v. dies x i v. d Cadaver facco inclufum , in Protes infula: Mo- 
nafterium humandum delatum eft. c Uxorem duxerat Theodosiam, Theopha- 
nis fororem , filiam vero Arfaviri f Qua.ftoris ac Patricii, qui Imperator dictus eft 
a militibus anno dccc viii. Nicephoro imperante , a quo tonfis capillis in Bithy- 
niam relegatus eft. s Extin£to illa conjuge , in Defpotarum Monafterium amanda- 
tur. h Huic Tkeodor_e nomen tribuit Theodorus Studita. 

Liberi Leonis Armenii Imp. ex Theodofia. 

in. a Sabbatius, vel Symbatius, a patre Imperator appellatus eft> 
quo extin£to , virilibus exe£tis, tonfus, in Protes Monafterium delatus eft» 
Scribit Theodorus Studita ex virilium vulnere mutum efFe£tum. 

iii. Basilius, *v * caftrati pariter fuere ac rafi, Sr. in Monafterhun 

iii. GrecoriuS)&> trufi. Theodofius in ipfa exfe£tione periit , & cum 
iii. Theodosius _) parente humo conditus fuit. b Scribit fupra laudatus 
Theodorus Bafilium perinde mutum in ipfa exfettione effe£tum , fufis coram 
S. Gregorii Nazianzeni imagine precibus , lingu_e ufum recepifle , ac tum de- 
mum orthodoxam de imaginum cultu opinionem amplexum , ut Sc matrem, 
qua. in Monafterio reclufa vitam agebat. c Bafilio E u s t athii nomen etiam 
tribuit Cedrenus , quod ille forte Monachus fa£tus fortitus fuerat. 

rii. N. filia. a LeoIII. PP. iruepiftola ad Carolum Magnum ex incertis 
Graxorum nuntiis eidem Augufto fe accepifle fignifkat,interempto Leone Ar- 
menio , unam ex illius filiabus interfe£tam fuifle a Procopio Michaclis Impe- 
ratoris uxore. B Y Z A N T 1 N & 131 
P Cffar* delin- etfculp Familia: Michaelis Balbi Aug. Nomifmata. MICHAEL BALBUS. 

mixahl s ©eofilos. Protom* Impp. MichAtUs 
paiitAtt, & Theophili cnm loro & ttemmAtibus 
crucigerit. 

M XXX. NNN* ©. 

M. 0. R. P. 

M xxx. nnn. A. cum cruaciitA 

THEOPHILUS. 

OEOPiios bx s i • Imperator cumflemmate crucigero. 

M xxx. nnn ©• cum crucicula. 
Seofil basil. Imperator cum lero , & Itemmate 

crtflAto , dextra labarum , finiflra globum cruct- 

gerum. 

t ©EOFILE AVGOVSTE SV NICAS. In mc- 

dio nummo. Vide Dillert. n. 41. 
©eof... bAsiLE. lmperAtor cum flemmate crucige- 
ro > dextra crucem gemtnam. 

M xxx. nnn. 9. cum cruciculA. gero © e o F 1 1 o I • Imperator cttm flemmttte & globo crttci» 

0. 

Idem typus & eadsm infirlptio. Ex Paulo Pe* 

tavio p. 14. 

©eofilos bAsiLEo. Impcrator cttm flemmatt crtt- 
cigero , dextra geminam crucem. 

MIXAHL. S. CONSTANTIN. VtenjUC ImpCYA- 

tor, pattr&filius , cum crucicula fttprA utriuf- 
ejue capita. Vidc in ipfo ftemmate* in Con- 
ftantino. 

MICHAEL. 

t ©eodorA Despvna. Theodora dextra glebum 
chi tnfiliit crux gemtna, fintflra cruccm longiortm 
ttntnt. 

mixahl. s. etct a. Michaellmp.&Thecla, 
foror cum ftemmat:bus crucigerit. Michael glo- 
bum crucigerum , Theala vero gemiuAm erucem 
dextra tenent. Ex Baronio. Vide qux obferva- 
rnus infra in Thecijc elogio. mm Famil. Bj^nt. M i3i FAMILI^S AUGUST^ •55: !•?« v^: NrC *5Bc "v#* r v5? >**T "^ "»v' S**!' 1 ^ "y&* ( |ta*v«'v> ->3> «O -OJ. "O «O "»3> -9^ «c5* ■w» £Q? -...v» 

XVII. 

FAMILIA 

MICHAELIS BALBI AUG. • Fr nhxrj, an- 
nal. aa. 811. 
Leo Grammat. 
Zonar, Seylitz. 
Clycas , (yc . 
Stiniat m Atich. 
Xtcctas Paphl in 
S Ignxt.p. 69 4. 
Mtch. Studita in 
■vitci Theod.Stud. 
Ignxt, Diac. in 
vita 5. Siceph. 
P.C.n.%i. 
Theod Stud. in 
Calech. 

Theofteritt. in S. 
Kieetan. 48. 
b Stcet. Paphl. 
loel. 
c Zmxr.p. 109. 

a Scylitz..p. 109. 
Zonar.p. nj. 
iotl. : 
LAVIUS MICHAEL, ob linguic vitium cognomento 

Balbus, a Comes Excubitorum 8c Patricius a Leone Arme- 

nio creatus ; eo , ut dittum eft , interempto , Imperator appel- 

latur. Amorio, quod oppidum Phrygia: eft, oriundus fuit , 8c 

Athinganorum ac Sabbatianorum , atque adeo Manicharorum 

harrefibus , quar in iis vigebant provinciis , infettus : ex quo poft- 

modiim rerum potitus , facrarum imaginum atque omnem fere 

Catholicum cultum profcripfit. Eo imperante Cretam infulam occupavere Sara- 

ccni circa an. dcccxx i i i. Siciliam vero Africani an. dcccxxvi i i. ex qua irt 

Italiam trajicientes, Calabriam 8c Apuliam fuo fubjecere dominio. Sub hoc etiam 

jugum Grarcorum excuffit Dalmatia : 8c Thomas quidam tyrannidem arripuit, 

quem Bulgarorum ope tandem devicit Michael. Obiit ex urina? difficultate , feu , 

ut fcribit Scylitzes , ex dyfenteria , menfe Ottobri , anno d c c c x x i x. Ind. v 1 1 1. 

b ciim regnaffet annos vi 1 1. menfes i x. & dies totidem. c Priufquam Auguftam 

cffet confecutus dignitatem , Thecl am uxorem duxerat, Centurionis , fub quo 

primum militaverat , filiam , quam ille Michaeli defpondit , cum ab Athingano quo- 

dam mago accepiffet aliquando Romanis imperaturum. d Extinfta Thecla, E u- 

phrosynem, qua: ferebatur effe filia Conftantini Imperatoris , Irenes filii , 8c in 

Principis Monafterio vitam monachicam erat amplexa, in alteram conjugem fibi 

adfcivit. Factx ha: nuptia: circa an. dcccxxiv. procerum rogatu , a quibus jura- 

mentum exegit, ut ipfo mortuo Imperatrix agnofceretur, &; ex filiis unus prove- 

heretur in Imperatorem. 

Liberi Mkhaelis Imperatom ex Thccla. 

11. Theophilus Imperator. 

11. ■ Helena,Theophobo Patricio , viro natalium dignitate , 8c animi 
magnitudine percelebri , a fratre Theophilo uxordata eft : trahebat enim gen- 
tis fuae origincm a Perfarum Regibus. Hujus gratia conjugii Theophilus Per- 
ficorum procerum libi conciliavit benevolentiam , eorumque adjutus copiis mi- 
litaribus , complures adeptus eft vi&orias , Theophobo ipfo ducfore. b Ciim 
vero inter milites Periicos perinde ac Romanos plurima ob rerum prarclare 
geftarum gloriam aucToritate polIeretTheophobus , ab iis Imperator appellatus 
eft : fed fervata Michaeli flde integra , dignitatem Auguftam fibi delatam pror- 
fus abnuit. At Theophilus, gravi tum infirmitate ac morbo jactatus , veritus ne 
fe mortuo rurfum crearctur Imperator, in carcerem primo conjectum, inter- 
fici juffit , fub ipfum vitx fux exitum. 

II. FLAVIUS THEOPHILUS, Michaelis & ThecLt filius fuit , fecun- 
diim Zonaram &: Scylitzem , qui EuphrofynenTheophili novercam nominant. Ne- 
que enim audiendus LeoCrammaticus , qui Euphrofynes filium fuiife fruftra fcripfit. 
Imperator patre fuperftite didfris eft , quod ex Michaclis nummo argenteo colligi- 
mus , in quo pater &c filius in antica parte habitu imperatorio effmguntur , cum hoc 
lemmate , mixahl s ©eofilos. In altero aureo, etfi uterque eodem perinde 
habitu exhibeantur Auguftali , Michael b asile vs , Theophilus vero despoths 
indigitantur. a Is impietatis paterna: annulus , cultores imaginum perfecutus eft ; in- 
•> scl\*zon')tli. primifque Theophanem 8c Theodorum fratres , pietate Sc vita: fancf itate praeftantif- 
Nicet. or.mfeft. limos , ignominiose habuit. Laudatur tamen a fcriptoribus , quod juris exacfor feve- 
r uluif2 V **V'* riilimus fuerit. b Obiit exdyfenteria xx. vel, ut alii vohmt,xxx. Januarii , anno ' Seylitx, ptl]. 
5*4- h leo Grammat. 

t- 41«. 
Scyl.p.u 9 . m . 

Zonar, p.lly, 

11 1. Hl. * Txictt.Paphl. 
TuoJ. 

Theofl .Ctram. 
hom. 20. BYZANTIN^E. *33 Dcccxin. cum imperaftetannos xn. menfes m. c Huic uxor fuit TheodorjI) c tiim. 

Paphlagonia oriunda, cujus ftcmma poft Michaelis familiam damus , quod Ulius tt0 Qr * mm **i 

agnaci potiflinias in aula Conftantinopohtana dignitates Sc militares prxfecturas ob- stjlitz.f.m; 

tinueririt. d Celebratur maximc ab omnibus fcrmc fcriptoribus cum propter eximias z ""* r 'P "4. 

dotes, tum quod mtcr pravas conjugis m Catnohcam rchgionem opimones, fidei - Tbeoph.ceram, 

integntatem , facrarumque cultum imaginum &c confervarit , &c poft mariti obitum Nict ""p- «97. 

in Ecclcfia Grzcanica rurfum rcftituerit. e Ex quo a Graxis ipiis in Ecclelix Cano- fpjft""' l ' FP ' 

ncm relata cft , San&ifque adfcripta: aquibusejus memoria&: fcftum agitur xr. Fe- c Menia& Mei 

bruarii. Theodonr nummum cx Baromo &c Gretzero hic damus. "?■'/' ? rA '• feb ' 

V tae Comment. 
eieTheeJiraapnd 

Liberi Tbeopbili Imp. ex Tbeodora. JJ* **•*• 

III. Michael Imperator. 

nr. Constantinus, filius Thcophili Imperatoris. Hujus nulla occurrit 
apud fcriptores mentio : fed nomcn dcfcriptum legitur in Nummis aureis 
Theophili , ex Gazophylacio Rcgio dcpromptis ; in cujus antica partc Theo- 
philus ipfc cum hifce characteribus , ©eofilo basiieo: in poftica vero 
duo perindc Imperatores, quorum alter pueri effigiem pracfert, effinguntur, 
cum hacce infcriptione : mixahl s constantin. ideft Michael & Con- 
fiantinus . Ex quo quidem numifmate licet conjettare, Michaclem &Conftan- 
tinum a parente fuperftite Imperatores dittos. Neque enim ad Conftantinum 
Michaclis filium is referripoteft, cujus pateradhuc puer erat matris tutela: fub- 
ditus poft Theophili exceflum , poft quem etiam nuptias iniiiTe conftat. In- 
certum vero an Guillelmus Bibliothccarius tradens natos Thcodcr* Auguftac, GuiSel.sihi.h 
Theophili uxoris, alttrna regna fibi alternatim rapere machinates , Michaclem &c HaJnanope, 
Conftantinum intellexerit , quod vix crediderim ,non foium quod de bello ifto f,xii ' 
civili inter Theophili filios nihil proditum fit a fcriptoribus Byzantinis : fed 
miod uterque , Theodora matre imperium adminiftrante , intra adolefcentiae 
annos fub illius elTent tutela , fiquidem Conftantinus in rerum natura tum fue- 
rit , quod in dubium referri poteft : cum in eo numifmate , de quo mox age- 
mus , Theodora , Michacl &: Thecla tantummodo effingantur , non autem Con- 
ftantinus , qui , ut fimile vero eft , vivere defierat , cum illud cufum eft. 

iii. Thecla, a una cum matre Theodora &: Michacle fratre aliquandiu * ^nafl -Bjt>i in 

imperium rexit , Auguftac titulo perinde donata : quod prarterea docet numif- Prtfat.advur. 

ma aureum, cujus meminimus, a Baronio ex Mufaco Ladii Pafqualini defcri- S J"*-P- 40.601. 

ptum , in cujus antica Theodora cum hifce characteribus , ©eodora des- saron.an. %66. 

v vn a, in adverfa Michael ut puer , &:Thecla ut a'tate provectior effinguntur, *•'?• 

cum hac infcriptione , mixahl s 0ecla. b Eam efte Theophili filiam puto, z**dr.'tlut' 

quam Ludovico 1 1. Imperatori pattam fuiffe tradunt fcriptores noftri : quacqui- b Annai. Tranc. 

dcm nuptiarum fcedera a Graccis irrita fafta, belli occafionem dedere inter /[['" Grammat. 

Graccos &c Francos anno dcccliii. c Denique Michael fui juris fattus , The- p. 4««. 471. 

clam &: forores detonfis crinibus d in Monafterium fantta: Euphrofynesaman- Sc y l,tz "P-s* r ' ' 

. * l Zonar 

daVlt. d coiin. Qrigf, 

. ' „ /* una ctim Thecia forore detonfa:, in eodem quo 

111- An astasi a, &:> •„ ». a • „ 1 c r 

r, ' C llla Monafteno recluix iunt. 

iii. Pulcheria J 

1 1 1. * M a r 1 a , Theophili natarum minor natu , A l e x r o cognomento M o- . Let Gr*mm*r. 
seli, nobili Armenio, formaeIcganti,quique generis fui fplendorem a Crini- P> 450. 
tis repetcbat , a patre uxor data eft. Is Patricius primum , deinde Magifter , Pro- ^ir/.iit!' 
conful , ac denique Carfar a Theophilo creatus , in Longobardiam &: Siciliam 
cum copiofo exercitu miftus , rem prarclare ibi geffit : ex quo conflata Alexio 
invidia cft,ifque delatus ad Imperatorem , tanquam tyrannidem cogitaret. Sed 
quamdiu. uxor vixit, nihili fuere excitata: in eum calumnia:, quas ut vitaret, 
vitam monachicam amplecti ftatuerat , ni obftitiiTct Theophilus. At uxore fa- 
tis functa , natoque focero filio , ultro in Monafterium conceffit , quod Anthe- 
mii vocant , in quo reliquum vita: exegit cum Theodofio Patricio fratre. Ex 
Alexii ftirpe prodiit alter Moseles, qui copiis praefettus fub Romano Laca- 
peno, in praclio contra Bulgaros , cum ad naves fugam caperet, in mari fuifo- 

R iij i34 ' FAMILI^ AXJGVSTM 

^Scyhm.p.tio. cams p erut : ut auctOr eft b Scylitzes: cui etiam Monafterii, quod Mcfele no- 

<TKttz..chU.). rnenclaturam habuit , ftructuram adfcribit c Toannes Tzetzes. Nefcio an ex ea- 

dem fuerit familia IsaaciUs ille Armenius, qui Italiam & Romam annis 
decem &: o£to rexit , variifque prarclaris facinoribus ibi inclaruit , ut eft in il- 
B"^e« ? l/ H "/»rf 11US d e P ir aphio ' <{ u0 & ie g irur Ravenna: in a:de S. Vitalis : qui quidem is eft Ifaa- 

Rav.p. iot. ie- cius Patricii s Exarchus Ravennenfis , qui Conftante Heraclii cx rilio nepote im- 

gitar tuamtn fi- perante , ac Theodoro Romanam obtinertte Scdein , Romam ipfam ac Italiam 

ne Valeru Prcbt * . •, . ««»• 

td.venet.ictyc? p r o eodem Conltante regebat : quiquc r.ccleiuv thclauros expiiavit,ac tandem 

*pud Gruttrum divino percuflus ictu interiit, uti refert c Anaftaiius Bibliothecarius. Ita autein 

V££i*Tbe»4. concipitur. 

f f.f- 4*- "Etiavia. ttiirctf 6 i^a-myrrfcu; >(tiL>\eSg t VduUv n ^o^^at d€p^tCr7 j^ t cDjenv 

^ic i\\ ejv luvigi 'c ivl "c yt/\lw'jtc Jicmorcue \eraciy.ioq rp (saotXiaiv 6 erbpjjta^c 
o £ a,7m<rnc hfjttyjiac xajfjLOc tuiyxc Apyfyioe ybku «tc^ eht ?&/j.t&(>$C r $/>otc' 

Tsjvtov Suvcvnc. iVttAiCtic.' }) ovuGioc 2®oay»o8 ozeb&iV ifv^pvoc tri/s.vnc ^o-rrea 

•Pitjzvcoc. ersvd? J *bJ)>6c. igipnjufyn , avJjaoc P&ygVTOt; dz i&jujctzav ivJb^icu 

zv t uia^Acuq wA/a yj] rtfc/l/V^, 9?*t£ ;& iip%S ^ Jtio-%j;$ iij taq i r u>. 

* }ae '- III. FLAVIUS MICHAEL porphyrOgenitus, a cognotnerito Euiosusj 

*>ueGr f. 4<4- b ea tem peftate nafcitur , qua parens ab Arabibus cafus eft ac deletus ; a c quo etiam 
r"ofiuCetlm. in Ecclefia Sophiana diadematedonatus, Imperator appellatus eft. Ciim veroTheo- 
r.omio.oratMift. philo mortuo admodum puer eflet ( nondum enim, ut quidam volunt, annum xtz~ 
Tmi'1'p"-!^'' tls f extum attigerat ) Theodora mater imperii adminiftrationem excepit , d remque 
A Leop. ^n- publicam virilis animi femina pra?clare rexit annis x i v. c Saeris enim inftauratis 
le A L u , imarrinibus, Methcdium virum fancliffimum , Patriarcham inftituir. Boo-orim Rul 

Abulfar. p.:6j. O * . -^v/^vjiijii liui- 

'Phiioth.hom.in garorum Regem bellum rn Graxos molientem ablterruit, qui poftmodum fbroris 
j Dcw. guadr. fi 01 - tatu . q ux ca pta bello apud Grxcos , Chriftianos ritus fufceperat , cum tota o- cn te 

Anaft.inHtcol.I. „. . ~ x j j- cj r i* • ■• n. \a- L '•-■• ■• ft 

P tl \ m Chrifto nomen dedit. bcd tam tehcem lmperu itatum MichaeJis vecordia, &c avun- 

culi Barda: interpellavit ambitio. Hujus enim coniilio MichaclTheodoram matrem 
^jSmif' »*ti palatio exegit , Sc forores trufit in Monafterium. f Cui quidem illatar a filio injuriai 
tKuol.pp.epAu haud diu fuperftesTheodora vitam finiit anno dccclvi. sExhinc Michael rerum 
tticet. tn jgnat. a dmi n iftratione Bardac permifsa, totum fe ludis ac perpotationibus dedit. h Neque 
cenft.'i» 9 B*Jtl. Cacfaris duntaxat dignitate donavit, fed eo etiam venit amentiae, ut collegam quo- 
c n. dammodo imperii adfcifceret , patereturque ut in diplomatibus anni Carfarear Barda: 

Htd^p^ie '" dignitatis, una cum imperii fui annis adicriberentur , * ut colligitur ex charra data 
bscylitz.p.i«6. anno xxiv. imperii Michaclis,&: n. Barda: Ca:faris, x v. Januar. IndicT. xiv. ex 
v 'f* r - an%6 ~i' qua tempus Barda: collata: Cxfaris dignitatis etiam docemur." At cum Bardx poten- 
' vuca dtila tia adeo excreviiTet , ut fibi jam timeret Michacl ,cjus juiTua Bafilio Macedone Pro- 
Guardi» niii* toftratore occifus eft anno dccclxvi. April. i. Ind. xiv. quod quidem impium li- 
jxmig i* att»- c . t p er p etratum faanus , Bafilio non modicam aufroritatem apud Michaelem conci- 
k Ann.fr.Bertin. liavit : ab eo enim adoptatus, ftatimque poft Imperator renuntiatns eft. k At is de 
tflthtl Ti Vr Michaelis levitate ac inconftantia diffidens , pra-fertim cum rcmigi cuidam Bafilino 
Giaberi. 4 . c . t. temulentus imperium obtuliffet , obrutum vino per Palatinos Aulicos in S. Mamantis 
Co»fta*t.inE.if;i. p a l a tio trucidavit. Acfum id xxi v. Sept. 1. Inditt. anno Chrifti dccclxvii. au- 
stud.p.^g. ' &or eft ' Nicetas Paphlago : quod alii in x xiii. Aprilis Indicfionis x v. rejiciunt. Im- 
codin.ong p.^. peravit cum matre Michael, fecundum Joelem, annos xiv. juxta Nicetam &: Co- 
Ktut.wsign. ^ mum annos xv. &c menfcs x. folusannos x.cum Bafllio an. 1. &menfes iv. deni- 
™sylitz..p.m. que in univerfum totos xxv. annos. m Ejus cadaver poftmodum humo conditum in 
"LteGr.p 4j 7 . Apoftolorum arde, Leone imperante. n Huic mater, ciim vix adolefcentia: xtatem 
tco . .ep, if. att jg^ et s E u d o c 1 a m , feu , ut praeferunt Nicolai I. PP. Epiftola: ,Eudoxiam, 
Decapolita: filiam matrimonio junxit. Celebrata: nuptix magno apparatu in arde 
S. Stephani ad Daphnen. • 

Filins Michaelis Imp. ex Eudocia. 

iv. Constantinus obiit fub initia imperii Bafilii , qui ex illius morte 
•LtoGr.p. 4 7 i. j iau( j moc Ji co d l re afFe£tus fuit, uti tradit a Leo Grammaticus. Ex quo erro- 

^'""f- ris convincere licet b ManafTem & Glycam , qui Bafilium adoptatum a Michaele 

volunt, quod is pra: compotationibus liberos procreandi fpem abjecifTet. BYZAHTIN^, *1S XVIII. 

mili* THEODOR£ Augujta > T H E O P H I L I Imperatoris 

conjugis. 

Marinos. Nobilis Paphlagp. Huic uxor 
Theoctista, cognomento Florina. 
tScjlitm. p. jij. Zonar. p. ii6. A_. Bardas Carfar Petronas Patri- Theodora 

a Bafilio occifus. cius Sc Domefticus. Augufta,uxor 

S y/. Zon. (jljc. NicetM Paphl. pag. Theophili 

&alii. 6<)G- Scjl. p. 541. Imp. 

Zona*. p. 11 j 128. 

Leo (jramm. &c. S O P H I A UXOr M ARIA UXOl" 

Constantini Arsaviri 

BabatzitjE Magiftri. A- 

^Magiftn. Scyl. naftaf. m viiit 

/•y+y- pp - P- ii°- Irene , Sergio 
Patncio , Photii 
Patriarcha: CP. 
fratri , nupta- Scy- Antigonos Domefticus. 
Conftanttn. Porph. in Baft- 
liocap. ii. 15. N- filia Bardar, 
Symbatio, Lo- 
gotheta: Dromi, 
liupta.Isfoceriin- 
teritusauctorfuit. 

5<5(S. $69. 

San&um Nicetam, cujus memoriam xiii. O&ob. celebrant Graxti, 
facrarum imaginum cultum martyrio vitam exuit , ex eadem qua. Theodor 
lia ortum tradunt Mensa. quique propter 
a Augufta fami- 
; / FAMILIjE AUGUSTjE 
Familia [BYZANTIN^. 
Familix Bafilii Maccdonis Imp. Nomifniata. 1 J 37 B ASILIUS- 

d>j basilivspf pereptvvs- Imp. barbatm cum 
c amelaucio , dextra librum >fints~lraglvbum crucige- 

rum- 

ihs xds REX regnant. C hrifius finifira li- 

brum. Ex Oct. Strada. 
bAsiL s cons z o a. Dno Impp. fedentes , ttna la- 
barum tenent. 

tBASILlVS S CONSTANTlNOS EN 0O BASI- 

LEiS pomaion. in medio nummo. 
\ bAsiL c constantin b. Duo Impp. una cru- 
cem ttntnt. 

f ihs XS REX REGNANTlVM. ChriHtU CUm 

Ubro. Vide Anton- Auguftin. dial. i. 
,t lboN basil constAn. Trcs Impp. 

t BASIL CONSTANT S LEON EN 9EO BASI- 

lis romeon.' m medio nummo- Vide Oift. 
Stradam p. iS<. & Baron. 

L E O. 

iEON basilevs rom. Imp. cHnt fttmntatt cruci- 
gert. 

LEON EN 0EO BASILEVS ROMEON. in mt- 

dio nummo. 

M • ad lattra &fupra> cructs, infra >a.in mtdto 

nummo > tnfra > rikm. ExOcT:- Stradap- 197. 

j.l&)N EN Xto EVSEBHS BASILEVS RWMAI^N. J» 

mtdio nummo. 

ihsvs xristvs nic A. Crux infiftens gradtbut. 

ALEXANDER. 
1 
ttoN s alexandros. Duo Impp. ftdtntts , una 
labarum ttntnt. 

t LEON S ALEXAnDROS BASIL ROMEON- 

in tntdio nummo. 

GONSTANTINUS. 

constant basil ROM. Imp. ftniftra globum cru- 
cigerw». 

t const en ©eo basilevs romeon. in 

medio nummo. 
Constant basil kou. Imp. cum loro fett habittt 

Confulart, dextra nanhtctm > finifira globutn 

crucigtrum. 

t constantiN en 0o basil rom. inmtdio 

nummo. 
constant et roman avgg b. Duo Impp- ttna 
eructm duplictm tentnt. ihs xps rex regnantivm. Chrifitu cum li~ 
bro Evangtltorum. Vide Paulum Petavium 
p. 14. 
const et roman b rom. Duolmpp. una globnnt 
cut infifiit longior crux > tcnem. 

t CONST ET ROMAN EN X R I ST b ROMEON. 

tn medto nummo. 

R O M A N U S. 

roman basilevs rom. Imp. dtxtra narthccm .- 
atttra globum cructgtrum. 

t KKMAN EN ©E&> bASILEVS RuMAI«N. tjl 

mtdio mtmmo. 

ROMANUS LACAPENUS. ' 

t ROMANO XRISTOFOR CE CONSTAN EN xmEVS 

ib bASiL k. inmedio nummo. 

ihsus xristus nica. (rux infifitnsgradibus. 

BASILIUS ET GONSTANTINUS. 

Dtto Impp. una cructm dupUctm ttnent , abfqut in- 

fcriptiont. 

ChnUtu cum libro SvangeU 
b As 1 L. Crux altior rccruciata infisltns gradibus > ad 

lattra dsta protomt. Imperatorum. 

t BASIL S CWNSTANTINOZ EN 0O XRISTW.' 

basro>mai. in mtdte nummo. 
Vu£ figuTflmpp. fiantes, una labarum tentnt. 
Ic. xc. Chriilus cum Iibro Evangtliorttm^ 

Z O E. DN ZOE FELIX AVGVSTA. 

V. cum crucc fupra , tn corona qutrcta. Ex O &» ! 
Strada p. 310. 

CONSTANTINUS. 

constantic et zoh b. Confiantinus & Zot nna 
irucem dupttcem ttntntts. 

t CONSTANTINOC E ZOH bASILlS ROMEON. 

tnmtdto nummo, Ex Ocl. Strada p. 311. 
DN zoe et Theodora. Dua Imperatnces fedentes, 
prior globum cructgerum dextra > & crucem fintfira, 
altera globum crucigerum. 

XX.fupra crux ,tnfra t r6m. Ex 0&. Strada 
p. 321. fAtnil. Byztnt. i$8 FAMILU AUGUSTiE J&> "*&•. "55^ 5SC "yfe !V« ?3G? *y<ir t5& *J*C "V" 1 * v& 5^ ***** "**i! *>J> "OhC W" Tvfe 

XIX. 

FAMILI A 

BASILII MACEDONIS IMP. 
= iJicet. b% Ignat, 
Lutth.l. i. c t. 
^ow^r. f.ljl. T s i Bafilium ad fupremam , quam adeprus eft , dignitatem unU 
ca eduxerit fortuna, non vero parentum aut familix fplendor, 
cum ex infimoortum genere confentiant * fcriptores fere omnes : 
non defuere tamen qui Augufti donatum titulo, quo Principis 
virtutem ac prxclaras dotes commendarent, majoremque auclo- 
ritatem conciliarent irrrperanti , imaginariam quandam a Tyrida- 
te Armeniorum Rege arcerfivere nobilitatem , qua. tumipfe,tum pofteri adeo funt deliniti, ut tanquam veram ac legitimam haud xgre amplexifint. 
Fiftitii iftius ftemmatis Photium Patriarcham auttorem fiiifle aiunt ; quod ille di- 
>> conji.inBafii. g e ff e rit in Bafilii favorem , cujus demereri gratiam avebat. Exhinc b Conftantinus 
'scyiiu. t. s< 7. Porphy rogenitus , Bafilii ex filio nepos , ut &c Scylitzes , id in Yulgus fparfere in 
Commentariis fuis , fcripfereque , nullo licet fidei argumento , ortum Bafilium ab 
Arfacidis , Medorum , Parthorum, ac Armeniorum Principibus familiari nomen- 
clatura. Atque ut rei probabilitatem darent, Artabanum &c Clienem fra- 
tremRegio ifto prognatos ftemmate , atque avito exturbatos principatu , Byzantium 
exules pervenifle finxere, Leone M.imperante, a quo aftignata fuerit iis Nicz in 
Macedonia habitatio , qua' ex urbe Philippos , ac poftmodum Adrianopolim tranf- 
lati fuerint ab Heraclio , ubi tandem , ut &c pofteri , domicilium ftatuerint. Aliquan- 
to poft tempore , Conftantino , ut aiunt , cum matre Irene Imperium admini- 
flrante , 

I. M ACTES quidam ex Arfacidarum perinde ortus ftemmate, Conftantino- 
polim feu legationis feu negotiorum gratia adiit , contra£taque cum LEONE,quem 
genus pariter ab Arfacidis trahere perceperat , amicitia, alienum folum ob viri pr.x- 
ftantiam prxtulit ; 8c accepta in thori confortium ejus filia , cum eo Adrianopolim 
conceflit , ubi &c fortunx fux federrt fixit. Hoc ex conjugio natus eft 

II. BECLAS, Bafilii Imperatoris pater , fictitium prorfus nomen , &c a Pho- 
tio adinventum , cui nobilis qua'dam matrona , qua: a Magno Conftantino natales 
fuos arceflere credebatur , filiam fuam nuptum dedit , ex qua liberos aliquot pro- 
creavit. 

Liberi BecU. ' LeeGr.f. 4 o, 

b Sanfovin.in 
Venet.l. i r./>. 
I/9- iii. Basilius Imperator. 

iii. a Marianus, Bafilii frater, equo lapfus &c pedes contortus, altero 
pede vermibus computrefcentc , obiit fub fratris imperii initium. Tradit b San- 
fovinus in Venetia: Defcriptione , Joannem Participatium , qui Venetorum 
principatum obtinuit anno dccclxxxi. Imperatoris Conftantinopolitani ne- 
ptem in uxorem habuifle. Utriim vero filia fuerit Mariani , vel alicujus ex 
fororibus Bafilii , etfi haud conftet , id tamen fuadere videtur tempus quo 
Participatius vixit. 

iii. Sororum Bafilii avi meminit alicubi" Conftantinus Porphyrogenitus ex 
filio nepos. Memorat etiam b Leo Grammaticus Assyleonem quendam 
Balilii Imperatoris patruelem. 

" b L " t l r \ p n ^J[ III- FLAVIUS B A S I L I U S , » ex capitis magnitudine cognomento C e- 
r.u. de admin. phalas, cum e Macedonia Conftantinopolim veniflet, Michaeli Imperatori, ob 
imf. e. 5 o. fmgularem in equis curandis folertiam , oblatus , ab eo b Protoftrator primiim , dein- 

\^° 6 "f' '" ' de Cubicularius , poftmodum Patricius &c Magifter creatur. c Interfetto dehinc ■ ConJl.inBaJil. 

t. f. 

Lte Gr. /.470. B Y2ANTINA i39 ! eYAOYl ravc N/ .. ( 
Barda Caefare, adoptatus a Michacle , Imperator di&us , ritu fotenni cUadcmate do- 
naturxxvi. Maii, iplo Pentecoftes fefto , anno dccclx vi . d At cum Bafilius a 
Michaele infidias libi parari accepiflei , has antevertit, caefo ipfo Augufto xxiv. 
Sept. annoDcccixv.il. quo ita fublato, renipublicam folus adminiftrare ccepit , 
cjuam dcc.iforis focordia fere collapfam in melius reniuiit. Quippe Magiftratus vi- 
ris probis commifit, jus integerrime dici curavit , ipfeque inurdum fedit pro tribu- 
nali. Cathohcam pietatem coluit inprimis : exafto Photiu , Ignatium in Sedem Pa- 
triarchalem reftituit. c Bellum indixit Manich.fis, Chryiochire duce. Sed extincto 
Ignatio, Santabareni cujuidam illufus piaeftigiis , Photium revocavit , Sc priftina di- 
gnitate donavit : f quod quidem Joannis Summi Pontirlcis&; Ecclelix Romanx ana- 
rhemata Baiilio concitavit. s Obtit tandem ex ventris profluvio, 1. Martii anno 
DCCCLxxx vi. imperavit verb cum Michaele annum 1. 8c menfes quatuor, folus 
annos xviii. menfes x. dies vn. h Antequam Augufti dignitatem eiTet confecu- 
tus, Mariam duxerat in uxorem , quam dimittere coattus eft a Michaele , qui 
Fttmil.ByT^nt. S ij Itiut. fnfhl.f. 

710. 

Scy'irz..f. <,66. 
Sitffl.Aim. c. i». 
J Conft. m Bafil, 
c. 10. 2.1. i*< ' Pttr. Sicul. in 
hift. Manich. 
< Io*n. PP tf. 
199. 150- &c. 
"• Grcgor. m vtt4 
BxfiLptn.?. i. 
Conftant. Lit. 
Ztn.Scyl, 0<e. 
h Leo Gr f. 4, (u 
Scyl. Zonni. 140 F AMILI^ AUGU STJE '• Conft, in Bafih 
e. 14. 

Ntctt. in Ignat. 
Vita S NtroUt 
Stud. apud Bol. 
p. J4Z. 

UoGr, p. 437. 
464- 4 6i. 
Scytirz.. p.i,6f. 
Zon. &o. 
* Zonar. 1 In CP uli de 

*dt S.Eitt. ■ Greg. invitt S. 
Hafii. jun.n. x. 
Ioannes VIII. 
PP. tf. 199. 
Vlll Syn ad. t. 
PetrtU Stcttl. 
Conft. tn Bafil. 
c.16. 

Scyl.f. (69. 
Zo;i*r.p. J3<. 
b Conjl.c. 33. 
Syiim.f.sfi. 
c Stcet tn l°nat, 
s cylitz.f. ^90. 

"* Ann.Vr Btrtin, 
«».869. 
Conttn. Aimoini 

C XX. 

^Aaaft. in .iH» 

Vlli.Synni. « Conft.ioBafil. 
e. 16. 
Scyltt^p. 569. 

b s p*d Haime- 
ttcp f. 6. 
'■Grn.er.U6l. 

* locl. 

Yulc adConft. 

Xitm. 'Eudociam, Ingeris Logotheta: filiam, ex illuftri Martinaciorum gente , qu.rque 
ipfius Michaelis, etiam antequam nuptias iniiflet, concubina fuerat, eidem copula- 
vit. ^Quidam fcripfere Eudociam fuiffe tum gravidam ex Michaele, p>eperiffeque 
Leonem , poftmodum Imperatorem. At Conftantinus Porphyrogenitus , & ex eo 
Scylitzes ab hac calumnia videntur immunem pronuntiare , dum vitx illius probi- 
tatem , nobilitatem generis , formxque elegantiam multis prxdicant. In Codice 
Gregorii Nazianzeni venerandx antiquitatiscLi v. Bibliotheca: Regia? , prarfigitur 
tabella , in qua Eudocia paulo altius edu£ta , eodem quo Imperatores ipfi habitu ex- 
ornata erEngitur, fceptrum cui flos nefcio quis imminet, dextra, globum finiftr.a 
tenens : lorum auratum , ac margaritis diftinctum , tunicx purpurea: affufum , fini- 
ftram ambit ; unde etiam docemur Auguftarum , atque adeo nobilium feminarum , 
folennes habitus ac veftes ea perinde tempeftate non difcrepafle a conjugum vefti- 
bus, quibus fcilicet lorum deferre jus erat , uti monuimus in Differt. de Numifm. 
Impp. CP. n. viil. Calceis rubei coloris , & margaritis adornatis pedes induuntur. 
Supra caput defcripti funt hi charadteres ,ETAOKIA AvrOTCTA. ad utrum- 
que latus Leo &r Alexander imberbes , eodem uterque habitu , dextra pectori ad- 
mota , globum dextra tenent. Horum capita feu frontem circulus aureus vice dia- 
dematis ambit. Supra Leonis caput hi charafteres exarantur : LE .Q N AECnOTHC- 
Alexandri vero ,AAEEANAPOC.in imaginis limbo literis majufculis defcribun- 
rur hi verfus Iambici : 

Bo^t? qi&vonv (s>u ythlwoic Asaffciac , 
Bacri^a ©- tz&vZi Vcv/ucaav eti'a% , • 

M?9' c»v <zx>c?&.u7rtic. E^cSoxia Xcoatp6p&'. 
Paginasduas alteras i-lluftrat Crux major aurea , cum hac infcriptione , ic xc nika. 
In quarta denique effingitur Bafilius ipfe , cum Helix ad dextram , Sc Gabrielis Ar- 
changeli ad fmiftram imaginibus, uti *alibi obfervamus. Priorem tabellam praclarac 
omnino antiquitatis , ipfo nempe Bafilio imperante exaratam , hic delineari curavi- 
mus : Balilii vero imaginem omittimus , qubd prorfus evanida ac fere deleta fit. 

Filitu Bafilii Irnp. ex Maria priore conjuge. 

iv. Constantinus, Bafilii filius fuit primogenitus. * Hunc pater pri- 
mo imperii anno , Chiifti dccclxviii. Imperatorcm appellavit , hoc potifli- 
miim confilio , ut familia: fux affereret principatum , &: ab eo invadendo ma- 
gnatum animosavocaret ; quo &: poftea Leonem &r Alexandrum filios fecundo- 
genitos in ipfa pueritia diademate donavit. b Patrem in ea quam adverfus Sa- 
racenos fufcepit expeditione comitatus eft Conftantinus , c obiitque eo fuper- 
ftite , paulo antequam Photius Patriarchalem Sedem recuperaffet , anno Chri- 
fti dccclx xi x. magno parenti relicto fui defiderio. Natum ex primo Bafi- 
lii conjugio vel ex eo conftat , quod arma militaria induerat ante annum 
DCCClxxix. cum prxterea Leonem primum ex Eudocia? filiis fuiffe tradant 
fcriptores. d Proinde ille eft Bafilii filius, cui Ludovicus II. Imperator Occi- 
dentis Hermengardem filiam uxorem dare decreverat, quo nomine Le- 
gatos anno dccclxix. Conftantinopolim miflbs a Ludovico iidem narrant. 
Sed hac Ludovici confilia eftectu caruere , licet fponfalia celebrata comme- 
morent Aimoini Continuator., 8c Annales Francorum Bertiniani. Nupfit ve- 
10 Hermengardis Bofoni Comiti , poftmodum Provinciar Regi. 

Liberi Bajilii hnperatoru ex Ev*ocia altera conjuge. 

iv. L e o Imperator. 

iv. Alexander, tertius Bafilii filius, a patre * Imperator di&us, dia- 
demate donatus eft anno Imperii tertio : quam dignitatem poft illius exceffum 
etiam obtinuit una cum Leone fratre : quod docent Leonis nomifmata , ejuf- 
demque b Conftitutiones aliquot , &: c vetus Infcriptio exarata anno Mundi 
mmmmmmccccvi. qui eft Chrifti dcccxcviii. Extinclo Leone , filii 
Conftantini , adhuc infantis , tutelam , fratris rogatu excepit : d qua tum tem- 
peftate annum artatis vigefimum attigerat. Rempublicam magna cum focor- 
dia geflit , libidini ac crapuhe impense addiftus , ex qua tandem periit , multo 
per nares &: pudenda reje&o fanguine , ciim haufto largius mero , equeftri pila B Y 2 A N T I N £. 141 

fe vchementiiis agitaflfet, c vn. Junii anno dccccxii. f impcrii anno primo, • Jrtibkr afifh 
•& die x 1 x. s in eodem quo pateruimulo conditus. Cum de Alexandri nuptiis £f"Af'£'s '" 
fileant prcrfus fcriptores , jure controvertitur quod tradit h nuperus fcriptor de ' LeoG>*mmat. 
filia Conftantina , quam Lconis Phoca,- , qui Romano imnerante vixit , filio £»«**• ■"jfM** 

* * ".10. lotl. 

nuptam ait. * LtoGmmmat. 

h PhiUdelfh. 

iv. s Stefhanus magiio apparatu &c folenni pompa baptifmum excepit Thf*tr*Gmtd 

in fefto Chrifti natalitio. Hunc pater adhuc puerum Ecclefiaftico addixit ordi- S"' 1 . 

ni , ut ztate proveciiorcm ad Patriarchalem Sedem aliquando promovcret: ' c '»fi-c.i6. 

quam tandetn dignitatem cxacfo Photio obtinuit , Leone fratre iinperante , per $oGnp,lfy 

annos fex , menfes quinquc , cum e vivis exctffljtftet anno dccclxxxviii. zonar.p. M5 . 

ex ea qux a b veteri fcriptore traditur a:gritudine. Stephani memoriam ac fe- ^pplnladunc 

ftum agunt Grjeq xvn. Maii. i>m.p. 970 . 

Me»ol. Grsc. 

iv. N. N. N. N. Tradunt a fcriptorcs Bafilio quatuor fuiffe filios , toti- 8«/?/./»». ».,,.'' 
demque filias , quas m fancfa: EuphemixMonafterioSanctimoniales fecit ; vel, ' c*?fi.*.*6: 
ut videtur innuere Conftantinus Porphyrogenitus ,. in Petrio, quod S. Joanni zL'lr.p.[ 6 J' 
Baptifta: facrum erat. codm, or.p.6o, 

I V- FLAVILTS LEO, cognomcnto Philosophus, ob fingularem in li- 
teras humaniores &c Philofophia: ftudia propenfionem , a ex Bafihi cum Eudocia con- * Noveiitscrim* 
jugio natus , b a patre Imperator appellatur , ac diademate donatur fefto Epiphanio- ^'gv 405 
rum die , anno dccclxx. Indict. iii. 'Theodori Santabareni calumniis appetitus b vill.Syiud p. 
tanquam in parentem confpiraiTet , carceri mancipatus eft, e quo, Senatu interce- l66, s V l -P->*9. 

i ^ jn.j--rriN • i t : • c Con fi- c «9- 

dente , tandem eit dimiiius paulo ante patns obitum. impenum rexit annos xxv. LeoGr.scyL&c-. 
menfes duos, dies undecim, d ciim e vivisexcefTiffet xi.Maii anno dccccxi. c Alii " L e°Gr.p.^,%6% 
xi. Julii obiiiTe volunt. Codinus xxvii. regnaffe annos 8c menfes ocfo tradit. ^zlnat' 6 ^ 6 ' 
Quater nuptias iniit , ac f primiim quidem , patre adhuc fuperftite , cum Theo- f £«^. 47J; 
phanone, Conftantini Martinacii ex Anna uxore filia. Exacti nuptiarum appa- ^" cV 6 * **''' 
ratus in Magnaura: palatio, ubi tum Theophano diademate donata eft a Bafilio. s LeoGr.p. 47 t, 
* Vixit illa cum conjuge per annos duodecim magna fanftitatis opinione : h ex qua i .2 it £ a '* Gr ' 
a Grxcis Sandorum catalogo adfcripta , a. quibus ejus feftum colitur x v i. Decem- zon. c7jc. 
bris. * Sed &c Theophanonis memoria: a*dem facram poftmodum erexit Leo Impe- c <"*'»-Origp.jti 
rator ; k ejufque elogium ac panegyricum confcripfit Nicephorus Gregoras. ' Mortua me0 n. f \ io 7 'f 
Theophanone , Zoen, Theodori Guniatzita , qui Tzautza: dignitatem obtinue- L*mbe C . Ub. 4. 
rat,vidu'am uxorem duxit. Erat illa Styliani filia , cui gener iftius gratia affinitatis f Scy 'i C p ' f ' 6u 
varias dignitates contulit , Magiftri fcilicet , deinde Logotheta: Dromi , ac tandem m Uenrf. ciof. 
m Patris Imperatoris, novo Sc ad hanc diem inufitato honoris titulo eXcogitato : " LeoGr P 478- 
cui quidem Styliano Novella: Leonis Conftitutiones plerxque infcribuntur. n Cum •i»Gr«wr. 
Zoe , Theophanone adhuc fupcrftite , ftupri confuetudinem exercuerat , quam ea p LcoGr t ■ +<" 
mortua conjugem afTumptam , Auguftam renuntiavit ; qua dignitate, ut Sc conju- Z on'Jr. 
gio, °annum unum &c menfes o£to , feu, lit fcribrt Scylitzes , annum Sc dimidium, "• styi-.p.ioo. 
potitatandem obiit. p Exhinc tertiam iibi Leo adjunxit conjugem Eudociam ex zfnar f p 1 V' 
Themate Obfequiano oriundam , infignis formae feminam , quam &c Auguftam per- Giytm. 
inde corona donavit. Hac etiam una cum partu ex fcetu paulo poftextin£ta,^quar- i%" b r C ' : / m *' 
tam uxorem duxit Zoen Carbonopsinam^ Zoizona dicitur r Luithprando ) ■ Lu'itbpr.i.\.c'. 7 . 
{ fanfti Epiphanii Magni agri Abbatts fororem, quam nato Conftantino filio coro- \ eon ft.de»dm. 
na donavit, & Auguftam dixit. l Ut porro apud Gracos quarta: vetantur nuptia:, \ Aiilrdi cenc. 
a Nicolao Patriarcha facris interdictus eft Leo. Veriim iftud Leonis matrimonium ttr.Ecc l.i.c.p 
legitimum pronuntiavit Summus Pontifex. Infamatur illa a Luithprando propter ^^7«^w 
ftupri confuetudinem , qtiam poft Leonisobitum cum Romano Lacapeno ,qui poft- 
ea imperavit, exercuit; u a quo deinde in fancla: Euphemia: Monafterium , tonfis u seylitx..f.$.» i 
capillis , relegata eft , ciim in illius vitam confpiraffe fuifTet deprehenfa. 

Filia Leonis Imp. ex Tbeophanone prima conjuge* 

v. a N. filia , qua: ftatim poft partum obiit, fi qua fides veteri fcriptori in- * ln B ' y! - Rc £' 
edito, &c aliquot ahis fcnptoribus. t.lZ^Jy 

Filia Leonis Imp. ex Zoe altera conjuge. 

v. a Anna, Imperatoria corona ftatim poft matris obitum a patre donata. sy'°p *oi', 

S iij i 4 i 3FAMILI.E AUGUSTiE 

Filim Leonis lmf. ex Eudocia tertia uxore. 

* uoGr.p 4»n v- a N. filius , una cum matre in partu extin£rus. 

lus Gr. Zwh.f. 

Liberi Leonis lmy. ex Zoe qttarta uxore. 

v. Constantinus Porphyrocenitus Imperator , de quo mox; 

-VtAdm.tm^ v. Eudocia. Scribit * Conftantinus Porphyrogcnitus curafTe.fe ut Bert.c> 

'•**■ Romani filii conjugi , Eudocia: nomen lmponeretur, in avia: & fororis, quo 

cx donabantur , memoriam. 

*u»Gr.p.^. V. 1 FLAVIUS CONSTANTINUS, cognomento PoRPHYROcf- 

scyiin..f.ioi. n i t u s , natus dicitur ea tempeftate qua radios verfus Orientem protendens Co- 

b chren. Tloriac. metes confpettus eft. b Unde eum efie licet colligere , qui apparuit anno dcccc v. 

tt, j. Hijt.Fr*nc. q UO natus indubie Conftantinus, ciim quo exceflit Aiexander patruus anno dccccxii.. 

«s«J uoGr. ieptennem fuilTe tradant c fcriptores. d In a:de Sophiana folenni ritu baptifmo inau- 

v. Bar. *n. 9 u. guratus eft a Nicolao Patriarcha, fufcipientibus eum ex facro lavacro Alexandro 

l *ith l c patruo , Samona Patricio -, &c primoribus Senatus. e Exhine a patre Imperator di- 

•> ndem. ctus , corona donatur , facra faciente Euthymio Patriarcha , ipio Pentecoftes die , 

- ceoGr.p. 4 jf. q ll0c i f ril ft ra [ n annum dccccxiii. Inditt. i. rejicit f Lupus Protofpatha, quo tum 

f Lupmerotoip. in vivis non erat parens,a quo in extremis agente Alexandro fratri commendatur, 

e Gregor.in ■vit» qui ejus tutela. fufcepta , cum eo menfes tredecim imperavit. s Poft Alexandri ve- 

j)*f,l.ju».».io. ro ir.t:ritum Nicolaus Patriarcha, Joannes Garidas Magifter, &: Senatus primates, 

quibus pupilli Principis tutelam moriens ille mandaverat , una cum Zoematre, 

quam Palaiio ejecerat Alexander, ab exilio filii opera revocata, aliquandiu impe- 

rium adminiftrarunt : quod variisprocerum imperatoria: dignitati inhiantium factio- 

nibus, fub illius initia confhctatum eft, Conitantino Duca, Leone Phoca,& Ro- 

>> tuGr.p. 49;. rhano Lacapeno de eo digladiantibus. h Tandem Lacapenus claffis Drungarius , oc- 

e fc*i* ' 6l7 ' cupato Palatio, Cuftos fit Imperatoris , aliis fubinde dignitatibus donatus : cujus 

mox 'filiam Helen au defpondit, &c in uxorem libi adicivit Conftantinus. Actis 

Aprili menfe,quinta Jejuniorum hebdomada, lponfalibus , tertia poft Pafcha feria 

uterque nuptialibus corollis redimitur a Nicolao Patriarcha anno dccccxii. quo 

tum tempore Lacapenus Ra.cn Ai07mvxp , feu Pater imperataru , appellatus eft. Nec 

multo pbft a Conftantino Imperii particeps & Imperator dictus , coronatufque eft 

x v ii. feu, ut aliis placet , x xi v. Deccmbris eodem anno : qua eiiim dignitate do- 

nati poftmodum Romani filii a parente , ut-fuo loco dicemus. Exinde rerum pu- 

blicarum cura omni in Romanum tranftata , quam toto ille imperii tempore , quod 

xxvi. annorum fuit , in ie fuicepit, Conftantinus feceffui licerario vacans, libro- 

rum lectioni operam dedit , fcientiafque omnes decurrit , adeo ut Arithmeticam , 

Muficam , Aftronomiam , Geometriam & Philofophiam calluerit , Medicos etiam &c 

hiftoricos fcriptores legerit , nihilque omiierit quod ad iingularem quam adeptus eft 

cruditionem conferre poffet : cujus quidem fidem faciunt icripta ejus varia, maxi- 

meque opus illud eximium , quod ex infinitis propemodum codicibus coegerat , in 

quo fecundiim locos communes quidquid in iis praxlarum ae notatu dignum erat , 

digeffit : cujus quidem operis fragmenta tantiim aliquot pofteris fervaca , maximc 

qua? ad Legationes , Agriculcuram , &c moralem Philoiophiam fpeftant , quxque a. 

viris noftr.c statis in re literaria principibus funt publicata. Neque literas huma- 

niores duntaxat, fed & artes mechanicas decefforum incuria neglettas inftauravit, 

r Uiith. I. i.c.9. ' ipieque Pictori.x* ita dedit operam , ut m ea excelluerit, ut au<3tor eft Luithpran- 

Sej/i.f.tif. c | us . Abrog.ua tandem ioceri poteftate , eoque ac liberis in ordinem actis , ac in mo- 

naftcria truiis anno dccccxuv. ipfe rerum gubernationem folus excepit, quam 

* scyi. />.<*i. ad vita? ufque exitum produxit per annos quindecim, ^ciim e vivis exceiriiTet i x. 

Zon*r,p, i f7 . Novembris, Indicl. iii. anno dcccclix. a Romano filio,ut quidam volunt , ve- 

neno lublatus, anno a:tatis liv. cum menhbus duobus , m eodem quo pater tumu- 

lo conditus. Imperavit cum patruo Alexandro menfes tredecim , cum Zoe matrc 

fex, vel fecundiim alios, feptem , cum Romano Lacapeno viginti fex,folus annos 

xv. & dies xix. Ita totum imperii tempus ab Alexandri interitu annorum fuit 

^Anon n rcnf XLV111 - &" menlium aliquor. Errat porro 1 Joel ,qui l x v. urperinde m auctor Chro- 

hupm prctotp. ' niciBarenfis, qui x lv ii. annos vixiffe Conftantinum tradunt. Uxori fuperftesvixit, 

» zonsr.p. i f j. i n cujus laudem varia pocmata confcripfit, ut teftatur n Zonaras. BY2ANTIN£ 14* 

Liberi Conflantini Jmp. ex lielena Aptgujla. 
y i. R o m a N u s , Imperator. 

■ . • GrtgtnvitmS. 

vi. *Theodora, nupfit Jo anni Tzim isciE Imperatou. Bafii . , u » ». »,•. 

Scyl f 671. 

VI. ROM ANUS, cognomenro "Tunior, feu PuER,ad avi materni di- '"•<*• '*>•C' , '• 
icnmen : neque enim lmpein adminmrationcm iuicepit puer, cum annum setatis 

Vigeiimum primum attigiifet , quando pater obiit. b Ab eo Imperator di£tus , Sc a fa scyiitx..p. ««.j, 

Theophyla£to Patriarcha ipfo Pa chatis fcfto diademate donatus eft : quod quidem '**' 

ad annum dccccxlviii» videtur referre Scylitzes , ut & c Diploma Conftantini ' c ^?' tt - ?tr w* 

l-o • er i- • - •'• r> VghtU. tem. y, 

parentis anm dcccclviii. Indict. 12. qui annus eile dicitur xlvii. lmpern Con- itM.fatr. f.ui. 
ftantini,ac decimus Romani. Undepromifcue patet annos Imperii Conftantini apa- 
trui , non vero a patris exceflu putatos. Imperium igitur adeptus, fumma illudcum 
focordia, rerumque in miniftros cura tranflata, per annos quatuor adminiftravit, 
d obiitque xv. Martii anno dcccclxiii. Indi£t. vi. artatis xxiv. Imperavit an- ' Styi.p 6\t. 
nos 1 1 1. menfes 1 v. dies v. Bis nuptias iniit , e ac primum cum Bertha, £ Hu- l*Qi 
gonis Italix Regis eX Bxzola concubina fil ; a notha ac illegitima; qua? Conftantino- Siyuz. ' 6>l . 
polim a Sigefrido Parmenfi Epifcopo dedu&a eft fub annum dccccxliii. Indi£t. ' L "" h - '•+• f *• 
II. Romano Lacapeno Imperii ckvum adhuc obtinente, quO & nuptiae eel j brata* 
funt menfe Septembri, cum nedutn artatis annum xiv. attigiflet Romanus. * Eu- s Luith -l-<.cn 
doxi^, feu, ut alii volunt, h EuDoci je nomen eid m a Grarcis impofitum, irt tonfi.dtadm. 
aviar & fororis Conftantini memoriam , quibus eadem fuit nomenclatura. 'Vixitilla ""l'J tl ^ r c 
cum conjuge per annos quinque , obiitque intadta ac virgo, ut fcribit k Scylitzes. LeoGr scyt.&ti 
1 Exinde alia a parente circa annum dccccxlix. eidem data eft uxor Anasta- k ^-i*-*'7- 

t -i 1 i-n Zonar. p.lfSi 

s 1 A , plebeus ac caupdnibus orta parentibus , q.iam Theophanonem appellavit : scyi. Giy*. 
qux poft Romani exceflum , Imperuun per aliquot annos rexit , 8c Nicephoro Pho-- 
ca; , qui Auguftam dignitatem invaferat , poftmodum nupfit , ut fuo loco dicetur. 

Liberi Romani Imp. ex Theophanone Augufla* 

Vii. BasIlius Imperatorj ? , ., 

vii. Constantinus Imperator,$ de< l ulbusmox ' 

VI t- Theophano, qua? & Stephana appellatur in * veteri Chroriic6j ' t*xniec. ln. x . 
ab Ottone I. Imperatore Occidentis , pro Ottone filio , poftmodum etiam *' * ,c *^}?^ 4 
Imperatorej in uxOrem eft expetita; mifsa ad id fub annum dcccclxviii. 
folenni ad Nicephorum Phocatn tum Imperatorem Conftantinopolitanum ■, 
qui Theophanonis matrem in conj:gem .fibi afciverat, legatione, cui pra;fuit 

Luithprandus Cremonenfis Epifcopus, b a quo pluribus defcribitur ■, peculiari b Jpudcanif 

edito Commentario. c Sed a Ph .a repulfam paiTus , hanc tandem impetravit fpj'^f 'JL. 
a "Joanne Zimifce Imperatore , q. i Phocat fuccefferat , a quo Ottoni etiam ultro 

oblata dicitur. d Mifli legati , qui novam fponfam deducerent , Coloniat fcili- * Hu s° Fi*vi», 

cet Archiepifcopus , ac Epifcopi duo , quorum alter fuit Theodericus Metert- vwik / <<S " 

fis, Ducefque complures ac Comites. e Romam illa pervsrtit xiv; Maii iri vfterg invem. 

oftava Pafchatis anno dcccclxxii. f Perperam fctipfit D^tmatus »oit virai. ss.iouderue 

1 ri r j r ^i 1 rrr *r- t Ep. MetenH c.ti 

t)Cm dfjideratam^ ffd mptem Jhath Tb.ophan at» vocata» miiiiie tum Zimiicemj Rtgm. contin. 
ignorans fofte eum fuifTe afhnitatis gradum inter Theophanonem & Zimif- *"• w *<t>ert. 

D . T-, 1 T-i M , °. r , — c Chr Htldesh. 

cem,utqui I heodoram i neopnanonis amitam uxorem duxerat; Erravere an . ,, t< 
porro «Sigebertus, Mutius , &c aliquot alii, qui filiam fuifle Phocx putavere» *&*$» tod.an^ 
Sed &, opinor, memoria lapfus eft Leo IX. PP. in diplomate de Advoca- E D s "j" b , lt f l% ' 
tia Mortafterii S. Crucis in NJ(7"erdea, quod defcripfit h Gretzerus , qui hanc Muumd. rj . 
Crucem Chunrado Imperatori datam ait ab Imperatore nomine Romano , in ea c . hr " n . G /T* 
legatione quam Conitantinopolim miiit , nt pliam (uam nnptum traderet ejtu,Jilio. *Grtt*..mH<>rt* 
Hxc enim deTheophanone capienda prorfus arbitror. £ Laudatur ab omnibus s.cnmt f*rt.f. 
fere Latinis fcriptoribus Theophano ob miram animi fagacitatem , ac virilem thnnLauitlh' 
prudentiam, qua uia eft in rebus adminiftrandis publicis per novennium , filiio vitas.AddhtU. 
Ottone III. adhuc impubere. k Exceflit illa e vivis x v. Junii artno Chrifti {'^jj'!".; 
Dccccxc. & in a;deS. Pantaleoni facra Coloniae Agrippina: humo condita eft. S;h«jf»* L . ' 

y 1 1. ' A N N a lucem excepit biduo ante parentis obitum. b Huic frater Ba- [ ^Sf***' i 4 4 FAMILIjE AUGUST^ 

filius Viadimirum , fcu Vludomirum , Ruffia: ac Mofcoviae Principem de- 
fpondit, ex qua poftmodum affinitate , Rufficis copiis in expeditionibus fuis 

^iierbtrfi.V. t. bellicis haud femel ufus eft. c Marito fuperftes aliquandiu vixit. d Tradunt 

ejulce gentis fcriptores, Vladimirum filium fuiffe nothum Swarolai Principis , qui 
Ruffiam fratribus ademit , Sc anno Mundi mmmmmmcccclxix. qui eft 
Chrifti dcccclxi. Bafilii affinitatem per legatos expetiit, ducMquc in uxo- 
rem forore Anna , conjugis fuafionibus Chriftianam religionem amplexatum , 
nominatumque in baptifmo Basilium. Addunt extinfram Annamconjugii 

'Stylp. 719. anno xxin. fuperftite marito , qui quadriennio fupervixit : quod c Scylitzx re- 

pugnat , qui priorem deceffifTe Vladimirum diferte fcribit. Au£tor eft pra'- 

* vitmar.Ly.p. terea f Ditmarus Annam, quam Helenam appellat, teriio Ottoni dejponfatam fed 
104# ei jraudulenta callidiute d Vladimiro fubtraclam , ejufique hortatu chtifiiianitatis Jan*. 

cl.t fidem fnfiepijfe , quam jujlis eptribus non ornavit . ut qui fomicator ejfct immenfiUt 
rjr cmdelis , magnamcjue vim Danais mollibus inpejfirit, Subdit tribus ex ea fuf- 
ceptis filiis in extrema feneftute obiifTe Vladimirum , &: Kiowiae in Ecclefia 
S. Clemencis Papa: juxta conjugem fuam fepultum, farcophagis eorundem in 
medio templi palam ftantibus. 

c 6.1.1. c. 8. u VXit Luithcarda, Theophanonis Auguftse foror, Arnulpho Hol- 

to.e.i. landis Comiti , Theoderici II! Comitis filio, ab Ottone II. Imperatore uxor 

StbLschottian. ^ ata c & > ^ 4 ua ^des habenda a fcriptoribus Hollandicis, quae in hac re fublx- 

980. fta prorfus haberi debet, cum nullum de hacce LuirhgardaecumTheophanone 

^Awti^Hciund. affinitate teftimonium extet apud anriquiores. 

t' .4Qt. 

* scyi.p. m. VII. BASILIUS a a patre Imperator di£tus , coronatufque eft ipfo Pafchatis 
V-tuVm^' die anno dcccclx. Indi£t. 111. b Exrinfto Nicephoro Phoca, a Joanne Zimifce 
it1tLfacr.p. 9 6. ejus fucceffore una cum fratre Conftantino ad imperii confortium feptennis ipfe 
'Scylttz.p. 684. admiflus eft. c Mortuo dehinc ipfo Zimifce , uterque imperium adminiftravit , ac 

Zonar.p. 171. -^ .-... . . y» n • v r* 

Manxjf.Glyc. Bafihus quidem xx. Conftantinus vero xvu. annos natus. Sed omnis rei geren- 
vgheU.tom.c. dx au£toriras manfit penes Bafilium; quam ille provinciam pro dignitate obiit,fuf- 
" skctt. <» jfkat. tinuitque , eximiis in rtbelles, maxime vero in Bulgaros, partis vi£toriis , quos 
/. !.» 6. penitus delevit,ex quo illuftre ^Bulcaroctoni cognomen eft adeptus. e Obiit 

f?Jgm.Hifttr. C ' menie Decembri , Indi£t. 1 x. anno mxxv. f Cadaver humo conditum eft in sde 
jtquit. u. i,.btft. S. Joannis Evangelifts in Hebdomo , s ex qua poftea in Servatoris templum Sely- 
fjjEjTji,. briam tranflatum eft a Michaele Pala-ologo , uti pluribus narrat Georgius Pachyme- 
zcmnaLd.an. res. Vixit annos l x x. folufque l. regnavit. De Bafilii uxore , &an revera duxe- 
fioii sc 1 r * C ' ^ ient fcriptores : neque enim aufim prarftare quod habetur in Bulla Adriani 
% Pacbjm.l.t.c. P a pa' anno mxiv. quam edidir h Chriftophorus Gewoldus,ciim incerts prorfus fit 
■lxJ. y.c ult. ficlei ; in qua narratur Mariam Imperatricem Grxcorum , & Rizzv/nam Imperatri- 
mp°.s'ai<jl.p^. cem Romanorum filias fuiire Comitis Ottonis de Wolfitrtshaufin , &c Juftirix uxoris : 

Mariamque Cinguli B. Virginis Maris partem fuperiorem ad Andechenfe in Ba- 

varia Monafterium tranfmififfe. 

1 scyiitz.p. t£. vil. "CONSTANTINUSin Pegano palatio lucem excepit anno Chrifti 
dcccclxi. Indi£t. iv. & una cum fratre in imperii confortium a Zimifce admif- 
fus, eo exrin£to Imperatoris titulum fervavit, omni , ut diximus , rerum gerenda- 

/i r 1 • r 1 • • 

rum poteitate penes fratrem remanente: quo tandem mortuo, folus lmpenum re- 
h Scyl.zo». iotl, xk, vir nullius frugis ac focordia infigni.. b Exceffit xu. Novembris , feu , ut ha- 
' Lup.rrotoip. bent c Lupus Protofpatha, &c Anonymus Barenfis , pridie fefti S. Martini , anno 
jtnon.-bmenf. Mxxvin. Indi£b. x 1 1. annos natus lxviT. vel lxviii. ciim folus tres annos 
l t udecaf.s'." mznfe miniis imperaffet. d Had-wigam aiunt, Henrici Bavarix Ducis , Ottonis Ma- 
Gauit 9. gni Imperatoris Occidentis fratris, filiam ab eo in uxorem expetitam ; nobilemque 

n^iT d>in ' An ' v i r g' n£rn fpreta Grxcanica affinirate nupfiffe poftea Burchardo Suevia: Duci , arraris 
1 ScjUtz..p. 7ii. tum prove£tioris , e quique obiit anno dcccclxxviii. f Conftantinus vero He- 
zonar. p.iti. l e N A M , Alypii Patricii , viri ea xtate ditiffimi ac prxpotentis , uxorem fibi adfcivit. 

Filu Conjlantini Jmp ex Helena Augufla. 

*Scyiitz.p.7i.ii vin. ^jEudocia, Conftantini filia primogenita , ciim ex peftilenti pa- 

Zon*r p.1%1. pularum morbo faciem lada effet , prac amiftje forma: tardio San£timonialis 

° Qe rbert. ep . 111. A rc ■ r 

to.i. hift.irane. efre£ta eft. b Haud omnino conftat an ea fuerit, quam Hugo Capetus Fran- 

corum Rex pro filio Roberto, quem anno dcccclxxxvii. Regem coro- 

naverat , BYZANf IN^. Ytf 

"haverat , In uxorcrn expetiifle dicitur. Extar Hugonis ad Bafilium Sc Conftanti- 

hum Imperatores eum in fincm Epiftola,in qiia SacrofancTi Imperii filia dici- 

tur, fcripta , ut vero eft iimile , poft iblutum Robcrti cum Bcrtha Chunradi 

Buigundia Regis filiaconnubium. Eudoxia videtur appellari a* Joanne Euchai- ' '* S*4«m/i 

rarum Epifcopo , qui ca, qiia iJIa, vixit xtaxc- 4J. viii. Zoe Ausrufta, } . .. 

-r ° a a >de 'quibus mox. 

viii. Thiodora Auquita, S l VIII. ZOE * triduo ante pavenns Conftantini ohitum ', R o m an o Arc yro ' sylitz.p. 7 u. 
iixor data eft, ciim priorem conjugem Helenam" dimittere fuiflct coactus , ut ad ^Tna^oei 
hanc Auguftam arfinitatem perveniret ac dignitatem. Intercefiere pr.tterca obkes vghiU. tom. g. 
alii ex cognatione , qua ille Zoen contingebat : quibus a Patriarcha diremptis, Ar- tt * l 'f"f*'t'i}i- 
ryrus Imperator dicTus cft ac inauguratus. Zoc verb , quam conjUgi debebat, fide 
minus obfcrvata, illicitis cum Mickaele Paphiacone fefe inligavit amori-. 
bus , cpii ut auguftale conjdgium perinde ac diadema confequerctur , ipsa confen- 
tiente, imo inftigante . Zoe , b Romanuin ftrangulavit xi. Aprilis anno.Mxxxi v. h iup.tn>to^.cy 
ciim is annos quinque & menfes fex impcraflet.. Exhjnc ducTa in uxorem Zoe , Im- •*'" >a ■**">'/> 
perator acclamatur. At veritus ille fimiles infidias , K ne deceflbris modo inpofte- Wtu uivit+s. 
rum acciperetur , poteftaterri orrihem adcmit ux6ri, adhibitis fidifTimis Eunuchis & rhiUrititi.fo; 
mulieribus, a quibus obfervaretur. Tandcm cufn infanabili laboraret morbo, &: de 
recuperanda fanitate prorfus defperaret, abdicato jmperib, 7vlgnacln habituiri fum- 
piit , &t haud multopbft ,'parricidium magno doloredetcftatus , e vivis excefTit x. De- 
cembris , anno m xli. IndicT. x. ciim imperaifer annos feptem, menfes odTo. Mi- 
chaclis fratres aliquot recenfent fcriptorcs , atque in his ' lodnnem\ virurri indu- ' S: y ll "-~?-7'U, 
ftrium ,qui'quc rerum fummam fratre imperante fere fempcr obtinuit; Nicctam An- 7 ' 6 ° 7}7 -& c ' 
tiochix Ducem, Conjiantinnm eidem urbi PrafecTum , acdeinde Magnum Domefticum, 
deniqueNobiliffimum a Michacle riepote appellatum , & Gtorgium Protoveftiarium , 
cujus meminit d Joarines Euchaitarum Epifcopus ; pratcrea Mariam fororem e Ste- d i°.Eucb.p.t,6, 
phano Patricio, qui in Sicilia rern perdidit ,nuptam >cx qua prodiit M.ichaelCa- ' S v l -P 7+j- 
Iaphata, f a patruo Carfaris digriitate donatus. Hunc Zoe, ad quam fumma re- ( i>imp. 7i t. 
rum poft extincTum Paphlagoneih reciderat, tanto fe ponderi irnparem fciens, in 
filium adoptatum, Auguftum appellavit , jurejurando ab eo priiis accepto , matris 
Ularn fe locb ac dbmiri* habitururri. Cujus oblitus paiTi Michael, Zocn amoliri cu r 
piens , dum vulgi pertentat animos, ejus in Zoen ac Theodoram fororem accendir. 
ftudia, in quas iiibitd tranflatum eft imperium , cujiis ipes Caraphat? cum oculis in 
pcrpetuum eft erepta. s Id atcidit fub xxi. Aprilis anno mxlii. Indi£t. x. Impe- %zov..ir. i ei 
ravit Michael mcnfes quatuor , dies quinque. Hunc £pi/ept. : cum vocat Guillielmus G '" u -if"". i-t* 
Apulienfis , Catalaitum pro Catalcpticum , npn femel h Romualdus Salernitanus Archi- h ]„ C ' ri „ Ms 
epiiropui. Zbe vero irhperium rurfum adepta, cui , invit.r licct, addita crat a ple- <•»■•. 651.10^. 
be poteftatis Auguft.x confors Thcodora , haud mulro poft ' Constantinum ' s o l c ~- t-7sh 
Monomachum tettiurn conjugem libi adfcriplit xi. Juriii, eadeim Ind.cricne, Vvttt ' A t < *.\.i. 
qtii poftridie a Patriarcha in Imperatorern cOronatus eft. Is poftea concubinam 
Sclercnam palam in Palatiurh induxit , Auguftam appellavit, & medius inter illam 
8c Zoen fedens, in publicuni proceiTit. k Obiit Zoe feptuagenana annd m l. IndicT. k Anon.Ba^nf. 
iii. non vero anno mxlViii. ut habet Rorfrualdus : Monbrcachus verb anno *" 10 ''; 
m li v. Indid. vi 11'. impefii anrto x 11. In Manganorum Monafterio qtiod conftru- .o 4 g"." 
xerat , illius cadavcr conditum cft. Monomacho verius aliquot 'tybjmipiois dicavit 
1 Joannes Euchaitarum Epifcopus, qui ejus non femel meminit. ' /».e«c';6 Mi 

jj.js j> rj-jtf. 

VIII. * T H E O D O R A , cogrtomento Porphyrogenita , variantis in • sc y i ltz ..p. 71*; 
fe forrunx fortem experta eft : hartc enim parcns Impcrii haredcm conftituere z<">* r -p.i&}. 
decreverat, pratteritis fororibus , Romanumque Argyrum ei tri conjugem obtclj- 
rat: quod cft afpernata, tum arfinitatis ac cognationis qui mter utrumque interce- 
dcbat refpecTu , tum qubd alteri conjugi matrimonii hexu eiTet jam alligatus. Ar- 
gyrus verb ftatim poftea ImperatOr faftus , hanc in Monafterium detrufit , ubi Zoes 
fbroris , Argyri uxoris , juflu detonfa eft in SancTimonialem iub annum mxxxi. 
initx ab ea, confpirationis obtentu. Afto poftea in ordinem Michacle Calaphata , 
a plebe revocata eft, & Augufta una cum iorore Zoe appellata : b qua dignitate b zon*r. p.\ rft 
per tres menfes eft ufa,doncc rerum poteftas adMonomachum Zoes conjugsm de- lo - £HcU ' ta ti 
venit ; quo tamen imperante Auguftar titulum fcrvavit. Extincto denique Mono- tufut trouq. 
macho, tota rurfum ad eam Irnperii recidit aucToritas. Obiit efFccta jam xtate cx ""••°J«- 
F*mil. By%ant. T 146 FAMILIiE AUGUSTvE c Scyl.f.7<)t. 
Zon. Codtn.Orig. 
Anon. Barenjts 
fin. tofj. 
J Thevet.l. 18, 
Getgr.t. 15, • Ctdini tatalog. 
Impf. f Luf.ProtoJp.an. 
I0f7- 1019. 
Romuald » 10 fj. 
8 J^/./. <4J. illaco morbo e fub x x 1 1. Augufti anno mlvi. Inditt. i x. cum regnaflet annum unum 
&r menfes novem, feu, ut alii, menfes o£to 8c dies viginti. Scribit d Thevetus, 
nefcio quo au&ore , illius cadaver humatum fuiffe in quodam Monafterio Montis 
fan£ti. Paulo vero antequam e vivis excederet , jamque extremum fpiritum agens, 
Eunuchorum Palatinorum fuafionibus , M i c H A e l e m S t rati o ticu m, Con- 
ftantinopoli natum , virum ad feneftam proveEtum , ac militaribus tantiim innutri- 
tum exercitiis, Imperatorem appellavit ,qui una cum e Theodora dies v. folus vero 
menfes xi. dies xviii. regnavit, Ifaacio Comneno Imperatore a Proceribus ap- 
pellato viii. Tunii anno mlv i i. Indi£t. x. cui ceflit invitus. Biennio poft extin- 
ftum tradit f Lupus Protofpatha , a quo BrtngJt cognomine donatur. Unde ex ea- 
dem familia natum arbitror , qua 8 Jofephus Bringa Cubiculi Imperatorii Prapofi- 
tus , qui Romano Conftantini filio imperante ad Imperatoriam dignitatem afpiravit. 


?^?SK^|&: !3gfg* :s£: x x. FAMILIA 

ROMANI LACAPENI IMP. • LetGr.p. 471. 
Ctdtn.Or.p. 77. "* tuith.l. 3. c.<). 

' Cinfi.de adm. 
tmp.c,*,}. 
2 Joi-l p.llo. 

k Lto GrtimmM. 
Scyl f. «13. 
Zon.f. 149, 
' Luith.l. yc.y. 

? LttGr.f. 494. ' CtdiniCatabg r Luith. I. 3. r.9. 
Scyl.p. 616. 
Nov. Romani 
Senior. 

% NoveSaHi- 
tnani Stntor. 

h Luithp.l j.r.j. 
Sylitx..f.C)i. HEOPHYLACTUS AB ASTACTUS *in aulaCon- 
ftantinopolitana tum primum ccepit notus haberi , ex quo Bafi- 
lium Macedonem Imperatorem in pralio contra Saracenos di- 
micantem, ex eorum manibus eripuit : cujus officii gratia a Ba- 
filio multis beneficiis donatus eft. Scribit b Luithprandus , ubi 
de Romano filio verba facit , ex Armenia' ortum haud claris na- 
talibus. Tradit prxterea c Conftantinus Porphyrogenitus Pan- 
cratium Taronis Principem Conftantinopolim venientem , a Romano Lacapeno 
tum imperante Regii generis feminam expetiifTe in uxorem , huicque datam Theo- 
phylacti nelcio cujus fororem a Romano , cui proinde affinis illa fuit , etfi haud 
promptum fit quo gradu eum attigerit , definire. 

Theopbylacti filius. 

11. Romanus Imperator. 

II. ROMANUS LACAPENUS feu Lecapenus, > a Joele Abasta- 
ctus etiam cognominatus , b praxipuis in aula magiftratibus fun£tus eft , &demum 
Patricius , ac c claflis Drungarius creatus. Extinctis Leone &c Alexandro Auguftis, 
ciim Leo Phocas tyrannidem meditaretur , claflis , cui ipfe prarerat, ope adjutus, 
atque adeo connivente Porphyrogeniti matre , d Palatium invalit , fa£tufque Magifter 
& Magnus Hetariarcha , Helenam fiiiam eidem Principi defpondit , &r in uxorem 
dedit : exhinc quaolim Stylianus Leonis Imperatoris focer dignitate cohoneftatus, 
Pater Imperatoris appellatur , tranflata in Chriftophorum filium Magni Hetariar- 
cha dignitate. Deinde Cafar xxi v. Sept. an. dccccxviii. actandem xi. feu, 
ut e alii volunt, xvu. Decembris ejufdem anni Imperator a generopronuntiatus, 
a Patriarcha Nicolao folenni ritu diademate donatur. Anno dehinc proximo The o- 
doram uxorem die Hypapantes fefto coronat. Mox a Conftantino Chriftophorus 
rilius Imperator perinde di£tus x vn. Maii , & triduo poft, die Pentecoftes corona- 
tur eodem anno. Qua etiam Auguftali dignitate filios Conftantinum &c Stephanum 
donavit , iifdem ChriftiNatalitiodie,anno dccccxx viii. coronatis. f Sed eo pro- 
ceffit hominis impudentia , ut filium Chriftophorum Conftantino in confeflibus &c 
acclamationibus publicis praponi voluerir. At extincro Chriftophoro , fecundum a 
Romano locum obtinuit Conftantinus , Stephano 8c Conftantino Romani filiis pra- 
latus, quod ex 8 Novella quadam potiflimum colligitur , qua edita dicitur anno 
D c c c c x x 1 x. Ind. 1 1 . Romano Seniore , Conftantino , Stephano, &c altero Conftan- 
tino imperantibus. h Verum Romani in Porphyrogenitum perfidiam vindicavitDeus 
pari in ipfummet Stephani filii impietate, qui patrem Imperio dejefrum , &c in 
Monachum detonfum , in Monafterium Protes infulx ablegavit. Hunc Romani BYZANTIN,1 i 47 

cafum ad xvi. Deccmbris anni dccccxliv. Indict. iii. Impcrii xxvi. refcrt 
s Scylitzes. In eo Monafterio vitsc reliquum excgit Romanus , k licct non omni ab- ' Seyt.p.c^. 
dicata. recuperandx poteftatis fpe , cujus irritis conatibus obftitit gener. l Obiit tan- i ^g 1 ''' 1 ! 6 *)' 
dem xv. Julii anno dccccxlviu. in Myrelxi Monafterio, quod lpfe Conftanti- sni.p.i^. 
nopoli condiderat, fcpulcus. m Theodora vero uxor c vivis exce/Tit anno Chrifti m ^"Gr.p.^i. 
dccccxxxvii. in codem quo conjux Monafterio humo condita. Pcrperam jfcri- zm.p'.i s u 
piit"Sigebertus , Romanum Porphyrogeniri matrem in uxorem habuifTe , cum qua n su.^oi. 
ftupri confuctudinem revera exercuiire teftantur Byzantini fcriptores. 

Liberi Rornani Imperatoris ex Tbeodora Augufka, 
iii. Christophorus Imperator , de quo mox. 

iii. Stephanus a parente una cum Gonftantirio fratre Imperator crea- 
tus eft anno dccccxxviii. necdum decennis : fiquidem verum iit quod a 
1 Luithprando traditur , poft paterni imperii ordinationem natum , quod ta- *W»'»*.i}'.i.>i 
men jurecontrovertitur ,cumquadriennio poft, fuban. fcilicet dccccxxxiv. 
eidem , proinde xtate provectiori , b A n n a m , Gavalar filiam , in uxorem pa- t veoGr.p. < e. 
ter collocarit ; quo tum tempore coronata eft illa a focero in ipfis nuptialibus *9^t?.*ii»> 
folennibus. c Is porro eiim patrem folio deturbaflet, ipfe paulo poft una t.im °£*»fr. (;;.«.$•. 
fratre Conftantino a Porphyrogcnito in convivio comprehenfus xxvn. Ja- 
nuarii anno dccccxlv. ad patrem tonsa coma ablegatus eft., a quo feftivif- 
fime utrumque exceptum narrat Luithprandus. Tradunt d alii Stephanum in * Scyt.p.en: 
Panormum infulam , Conftantinum in Terebinthum relegatos , a Cxfarea? & 
Heradex Epifcopis utrunquein Clericos attonfum. Dehinc Stephanus Procon- 
nefum , inde Rhodum , tandem Mitylenam feu in Lefbum infulam tranfla- 
tus , fortunam fuam generofo ferens animo , xix. exilii anno ibidem vitam 
exuit ipfo Sabbati fancti die. e Quidam a Theophanone Romani Junioris vi- ' Mm&^ 
dua extinctum tradunt , quod fugam meditatus diceretur. 

iv. a RoMANUS, Stephani filius , Porphyrogeniti juflu caftratus eft: « ^«656. 

Zon.p.iiy Ittl; 

ii 1. C onstantinus eodem quo frater die diademate donatus , una 
cum eo in patrem confpiravit, ut difertc tradit a Luithprandus , tametfi uni- • LuithJ.c.c.4; 
cum Stephanum nominent fcriptores Byzantini. A Porphyrogenito perinde 
ac ille folio deturbatus, in Terebinthum , mox in Samothraciam relegatus eft, 
b ubi fortunx fux vicem impatientius ferens, fxpius fugam molitus , anno poft *> icyi.p.t^. 
amiffum Imperium fecundo , ciim cuftodem fuum dolo necaffet , a reliquis 
cuftodibusipfequoqueeftinterfe£tus. c Uxorem duxeratfuban. dcc.ccx xxi v. c LeoGr f o( . 
HilenaM) Adriani Patricii , nobilis Armenii , filiam : qua extincH , alteram Scyl.p. 6 **• 
fuperduxit , Theophanonem, qux a Mamante , ut aiunt , genus ducebat. 

iv. *Romanus, Conftantini filius : hnic Romariiis avus Euphro- « iJemp. <«o. 
synam, Joannis Curcux Domeftici , viri ob virtutem bellicam refque 
in Syria prxclare geftas ceiebratifTimi , filiam , in uxorem dare in animo 
habuit ante annum dccccxliii. t/nde jure , ut diximus , iri dubiurri 
venire poteft , quod Luithprandus ait, Stephanum Sc Conftantinum Ro- 
mano jam Imperatore natos , qui , fi id ita effet, filios conjugio aptos 
tum non habuiflent , vix idonex ipfimet ad conjugium xtatis. b Vivebat h iump.iiv: 
etiamrium Romanus Joanne Zimifce imperante , quem in Rufficam expe- 
ditionem fecutus eft. 

iii. a THEOPHYLACTUsa parente facris Ordinibus initiatus, poft prx- 'ihmp.iij. 
cipuas in xde Sophiana obitas dignitates , tandem Patriarcha Conftantinopoli- ^«'/«'J/' 
tanus renuntiatur , annos fexdecim vixnatus, b 1 1. Februarii anno Chrifti b LeoCr.p.soi; 
dccccxxxiii. Ex quo prxterea refelli poteft quod de Stephani &: Conftan- Zon -P- x ^- 
tini natalibus fcripfit Luithprandus. c Hanc pono.dignitatem ad obitum ufque « teiU;6tif 
obtiriuit, quo in gradu flagitiofiffime vixit , Epifcopatus &: dignitates Ecclefia- 
fticas pretio diftrahens , ipfe infano alendorum equorum ftudio ac venationi 
impenfiiis deditus. Obiit xxvii. Februarii anno dcccclvi. Indict. xiv; 
eiim Sedi Patriarchali prxfuiflet d annOs xxiii. dies xxv. * uth 

iii. Helena,Consta n t 1 n 1 Porphyrogeniti uxor. 
lAmiL By&anh T \) Scylitx..f.(i<). ' Scyl.f.m. 

b Greg.in vita S. 
Sajil.ju». ». IJ. 1 Seylitz.. f-l\6- 
640. 661. 
Zon. f. iyf. 15«. 
171.17«. 
Glyc. M.ina(f. 
locl. i 4 3 FAMILU AUGUST^ 

iii. AcathAj» Leoni Argyri filio nupta. 

iii. N. filia Romani Lacapeni, ' Romanum Saronitam Magiftrum 
in conjugem habuit ; qui diftributa liberis fuis omni facultate rrfonachicam vi- 
tam amplexus eft , Romano Juniore imperante. b Scribit vero au&or eidem 
coxvus ex morbo mortuum , ciim tyrannidem meditaretur. 

iii. a Basilius, Romani ex concubina Bulgara filitts notbut , d Porpbyrogenito 

cafiratus efi, d auo poftmodum Pr.tpojiti cubiculi dignitatem obtinuit. Extincio Ioanne 

Zimifce , Bajilio & Conftantmo Romani Iunioris Imperatoru filiis imperium folertii. 

Jitd Jervavit , fiub quibtts ditt nrum potitus , tandem in exilium acitts , opibujtjuc om- 

nibus exutus efi. * Leo Gr.f. 49;. 
496. j-c^./oy. 
Ztnnr.f. i{0. 
Scytttx..f.6iy. b Luith '. 3 c. 9. 
Scylttz.p. 616. 
c LeoGr. p. 501 . 
Scylttg..f. 61&. III. CHRISTOPHORUS, Romani Lacapeni filius primogenitus , patre 
Cxfare creato , ipfe a Hetxriarchx , qua. ille paulo ante donatus fuerat , dignitatem 
confecutus, ac tandem Imperator creatus, coronatus eft die Pentecoftes fefto, an- 
no dccccxix. nec multo poft Romanus , audla poteftate , ut in confeilibus &c ac- 
clamationibus publicis Porphyrogenito pra*ferretur ftatuit : quod ejudm indigne juftus 
Iudex pertulent , inquit b Luithprandus , ultio fubfetjuens declaravit ; nam poft modicum 
Chriftophorus dtfunctus eft. Chriftophorum porro obiifte tradunt c Leo Grammati- 
cus 8c Scylitzes menfe Augufto, Indid. iv.lanno Chrifti dccccxxxi. At ciim 
in laudata Romani Senioris Novella exarata anno dccccxxix. Indift. 11. Chri- 
ftophori mentio nulla fiat , potior videtur habenda fides Cedreno fcribenti mortuum 
xiv. Indictione , qux in annum dccccxxvi. cadit, cum pra?terea tradat Luith- 
prandus , haud multo poft adeptam Auguftam dignitatem obiifte. Sed fcrupulum 
movet d vetus Diploma editum Indict. 1. anno tjuintodtcimo imperii divinorum noftro- 
rum Romanorum Conftantini ac Chriftophori magnorum Imperatorum : quat quidem Indi- 
£tio in annum dccccxxviii. cadit , quo demum exeunte Stephanus 8c Conftan- 
tinus in Chrifti Natalitio diademate donati funt : veriim haec temporis adfcripti no- 
ta prorfus mendofa eft, licet pro Romanorum reftituatur Romani , ciim nec Indidtio 1. 
annus decimus-quintus imperii fuerit Romani Senioris , nedum Conftantini aut 
Chriftophori. Scribit denique c Luithprandus Romanum Seniorem in publicis pro- 
ceflibus cum Chriftophoro filio primogenito priorem obtinuifte locum , Porphyro- 
genitum &c duos alios fubfequutos. Chriftophorum in Myrelad Monafterio huma- 
tum fuifle tradunt fcriptores. f Uxorem duxerat is Sophiam, b Nicetar Magifti 
filiam, qux mortua Theodora Romani Senioris uxore , Augufta renuntiata eft an- 
no dccccxxi i. h fedextindo conjuge, e palatio ejeclaeft a focero. 

LiberiCbriflopbori Imf. ex Sopbia Augufka. 

iv. a Romanus, qui a quibufdam Imperatorio titulo donatus fuiite di- 
citur, b patre fuperftite obiit. 

iv. a Michael, etii vefte Imperatoria ac calceis puniceis uti ab avo in- 
dultum ei fuerit , Imperator tamen non eft appellatus. Eo & patruis in ordinem 
aftis , in Clericum a Porphyrogenito atronfus eft , ablatis puniceis calceis. 

iv. Maria, nominata etiam Irene , Petro Bulgarorum Regi ab avo 
uxor data eft. 

• .4Um. in syn- Floruit extrema ac labente Grarcia 'Georcius Lacapenus, cujus opera dc 
'ff'"',. eG "" v " Grammatica aliquot edita , & Epiftolx MSS. laudantur. Sed an ejufdem gentis ac 
familix , qua Romanus Imperator , quis aflerat } & InChronS.So- 
fhtt benevent. 
fart. 6.e.i. 
ey afud VghtU. 
to. 8. f.6<). 698. ' Luithp.l 5.C9. 
Scyt.f. bif,. f Zonar. f. «ji. 
Scylitz.p. 61.1. 
i Porfhyr.l. 1. 
ihem. 6- 
Lco Gr.f. 49 4. 
b Greg.ti iitaS. 
Bajil. ]nn. n. ij. 

» Conp. Mamjf. 
f. 115. I. edit. 
k Gregor. m vitn 
iafil. jun. ».13. 

* Gregor. il. 
Leop. 610. 
Scylitx..f. 6)6. 
Zonar. f. iyj. 
loel J>, 180. 
BY2ANTIN£ 149 XXI. 

FAMILI A 

NICEPHORI PHOC/E IMP. 
ilCEPHORUS PHOCAS,, feu FocAs.uti eftert non a 

lemel a Luithprandus, Patricius , b a Bafilio Macedone copiarum lc«»'/f^»i4/i'/ 
Dux praxipuus dic-tus eft contra Italiam incurfantes Saracenos : c c . 
quibus in bellis praxlaram ob crebras adeptas vi&orias confecu- s V l -t- s %i - 
tus eft apud aevi fui homines commendationem , ex Italia in Si- 
ciliam, unde trajecerant, iis repulfis. c A Leone poftmodum ° L*°Gr-tnt7i 
Bafilii filio ac fuccefTore Scholarum Domefticus appelkttus , cum • y,? ' ; "' 
imperio contra Bulgaros miffus, hos non femel fudit : d exhinc Thracenfi Themati d 5^/./. y?7i 
Prarfe&us , variifque prarterea fun£tus magiftratibus , pietate perinde ac rei militaris 
experientia celebratiflimus , prove&iflima a:tate mortuus eft , relictis aliquot liberis. 
e Scribit Scylitzes Nicephorum Phocx cognomen geflifle , quod ex majoribus qui- - s vl-t- 6 i°h 
dam ob res praxlare geftas adeptus erat. 

Filii Nicephori Pboca Patricii. 

11. BaKD as PHOCAs,de quo mox» 

11. Leo Phocas, a Magifter & Schoiarum Domefticus Oriehtis a Con- 
ftantino Porphyrogenito Imperatore , feu potius a Zoe Augufta illius matre , 
dictus , & in Bulgaros miffus , b haud multo poft tyrannidem meditatus , a Ro- 
mano Lacapeno , qui tum rerum in aula potiebatur , captus , oculifque privatus 
eft fub annum dccccxii. Huic uxor fuit foror Conftantini Pra;pofiti facri 
Cubiculi , qui fub Zoe primas in Palatio partes obtinebat ; Sc quo impellente 
ad Auguftam poteftatem afpiraverat. Ex hoc conjugio natus ' scjUtz.p.eti, 

° Scylttz. p. fii^ 
<1J 616 ily. 
Leo Gr. p. 491. 
Luith. /.5. c 7.J.' 
Papebrochitu i). 
April. in An.ii. 
«d vttnmS .Gtor* 
gii*. 10. 
Seyl.p. 614. 6}% % 

iii. 'Symeon Phocas, magnus Hetarriarcha a Zoe creatusi ' scyi.p. 6ic. 

III. a M A N U E L Phocas, Leonis flius notbus , Pdtricius & Scbolarum > Scy i itz , M „ . 
Domeflicus , a Niccphtro Phoca Imfcratore in Siculos Saracenos cum clajfe mijjls Zonar.p.uo. 
fub annurn dcccclxiv,^ iisfufus & captus eft , d* feedi merte multatus*. 
Huncperjieram b Luithprandus Leoms cxjrattc nepotem facit. b Luitbpr. in /<#, 

n. Michael Phocas, Monachus. * Zon/tr.p. x$i 4 
Seylitz.p. 6ij. 
6}0. 6j{. II. "BARDAS PHOCAS, Patricius , Magifter primum , deinde Schoiarum 
Domefticus Orientis fub annum dccccxlviii. appellatus eft a Conftantino Por- 
phyrogenito , cui deturbandis Imperio uxoris fratribus opem fuam contulerat ; de- 
mum Nicephoro filio Auguftam dignitatem confecuto , ab eo b Cctfar diftus , exttema « scyl.p.e^; 
fene£ture obiit : adeo ut c Luithprandus, qui eum Conftantinopoli , quo Legatus « /» /*!*, 
miflus fuerat ab Ottone Imperatore, viderat, annorum cl. fenem exiftimaverit. 
Hujus in re militari laudem pauio elevat d Scylitzes. **«»*«#. ttfi 

Filti Bard* Phoc*. 

Iii. Nicephorus Phocas, Imperator. 

**T- 

iii. Leo Phocas, de quo poft fratrem. 

iii. Constantinus Ph o c a s , - a Porphyrogenito , poft receptum Im- « scyi^.p.cu: 
penum, Sclcucw: Prsfettus, b a Chabdano Chalepi Amera captus, k Chale- >/**,. ,„ 

Ti,j jjo FAMILIiE AUGUST^ 

pum abductus , cum Chriftianam religionem abdicare renuiflet , yeherio ab eo 
fublatus eft fub annura dccccly. 

.%to*.K«5)y. III. NICEPHORUS P H O C A S , " a Porphyrogenito Cappadoeiae Prarfe- 

b ntm s. NtU £t Lls f u b annum dccccxlviii. b deinde Magifter Sc Seholarum Domefticus , mul- 

^WjVa tlS J ara P art i s ex Saracenis Orientalibus trophaus ihclytus, c contra Saracenos qui 

zonar.p.i i7 . Cretam invaferant, a Romano Juniore miflus,totam infulam intra menfes feptem 

yscyl. zon.&c. R orna norum imperio aflervit fub ann. dcccclxi. d Inde in Orientem tranfiens, 

Abniftr.f. xotf. Chabdanum Chalepenfem Sultanum fudit , Chalepum ipfum , feu BerrhcCam , ur- 

befque cOmplutes expugnavit : e qua expeditiohe ■, poft Romani interitum , Con- 

ftantinopolim redux , Theophanonis Auguftx juflu triurnphum ih Circo egit men- 

fe Aprili anno dcccclxiii. Indi£t. vi. illatis in trophaa fpeciem Cretenfibus &: 

• scyl.f, 647. Berrhoeenfibus fpoliis. e Mox ctirri infidias percepiflet fibi parari a Jofepho Bringa, 

zinzr. • rerum potiebatur in aula, Joanne Zimifce &c Romano Curcua adjuvantibus &c 

impellentibus , mortis periculo territus, a copiis militaribuslmperatorem fe appella- 

iscyl.p. n 9 . r i palfus eft 11. Julii menfis , eadem Indidr. vi. f Exinde Conftantinopolim in- 

greflus , in a?dis Sophian.t Ambone a Polyeu£to Patriarcha diademate doriatur .die 

Dominico , Augufti x v u deinde x x. Septembris infequentis Theophanonem 

Auguftam in uxorem duxit, ciim ipfe ex priori uxore ccelebs efl*et. Is eft Nice- 

phorus , ad quem Legatus mifllis eft Luithprandus Cremonenlis Epifcopus ab Ot- 

rone I. Occidentis Imperatore fub annum dcccclxviii. qui in ea quam exaravit 

Legationis fuac narratione Nicephorum depinxit a natura, quoad corporis &r animi 

dotes, peifime affectum. Veriim tot res praeclare bello &c pace gefta?, exinnatopo- 

tius Latinorum in Graxos odio, quam ex rei veritate hzc a Luithprando prolata 

tVvAiii*g. f at i s ev i nC unt. s Extat Crotonar in Italia praxlarum vivifica: Crucis <pv^xT»etov , 

*•/•/» 3?$» in quo verfus quatuor habentur, Nicephori in barbaras nationes victoriarum me- 

moriam fervantes: 

K npiN KPATAlw AECnOTH KwNCTANTlNa) 
*Z*ur.p.itgi XCAEAaKE CTATPON EIC SaTHPIAN. 

scyl.p.au K, NTN AE TOTTON EN 0E« NIKH$OPOC 

ii*rScot.». 9 t 9 . ANAS TPOnOTTAl $TAA BAPBAPfflN EXaN. 

jiioeric.nn. 971. _», i/- •, . • ,,. r ■ 

■Hifi.jqmMn. Deinde adfcnbitur nomen llhus, cujus fuit : O THC NTA EKKAHCIAC 0EOT 
»«,t.flijf.rr4«. 20 $IAC CTEOANOC TH ©PE^AMENH MONH ETH0HC nPOC- 
Bibl.iMciH.i, $EPEI. h Periit Nicephorus Theophanonis 8c Joannis Zimifcar fucceflbris ihfidiis 
h u s- , 1 1. Decemb. an. d c c c c l x i x. Ihdict. x 1 1 1. ' Unde falli conftat eos qui interfe£tiim 

»n.' 9 f 9 ' £ ' rn ' fcripfere die fandtae Parafceves. Vixit annos lvi i. imperavit v i.menf. v. dies ix» v^incn.Salcrnit. 
pirt. 7. ». f. Ptliu4 Nicepbori PhocA Imp. ex priore conjuge. * Scyl.f. n 9 . 3 BardasPhocas, Nicephori eX priore uxore filius , in campo equitartSi 

& cum patruele fuo Pleufa Iudens , hafta a nolente percuflus interiit. Quae 
quidem filii jactura patrem ita affecit , ut in pofterum a carnium efu abftinere 
decreverit : quod fervavit religiose, donec ad Imperium pervenit. 

» Scyiit.p. ffjf. Ht, LEO PHOCAS, Barda* Phocae filius fecuridogenitus , a Cappadoci* 

b iiemu 9 . Prarfecti , b Curopalata? , &c c Logothet.T Dromi functus honoribus , a Romano Ju- 

^iulh inUsrat. more in Syriam cum copiis miffus , d Apolafaerum Berrhceenfis Sultani cognatum 

A scyl.p.t\7. fudit, captumque in prxlio Conftantinopolim adduxit. C A fratre Nicephoro Impe- 

\ Z ™J'' 6i ' ratore Curopalatx magiftratu donatUs, eo interfedto in Leibum infulam a Joanne 

scfl.p. 6i 9 . Zimifce relegatus eft ; f ubi tyrannidem una. cum filio Nicephoro meditatus, ejuf- 

dem Augufti juflu uterque comprehenfus ,oculorumamiflione damnatus eft. Neque 

tamen excuffi oculi , fed Imperatoris humanitate in fpeciem tantiim ad fimilis re- 

bellionis exemplum facta excarcatione j fervati funt incolumes. Id actum anno fe- 

tscyl.p.tyz, cun do Zimifcar, Chrifti dcccclxxi. s At ciim haud multo poft , corruptis cufto- 

dibus , urbem invadere cogitarent , a Leorie claflis Drungario comprehenfi, erfbflls 

vel extinftis revera luminibus in Proten infulam amandati funt. Liberi Leonis Phoca Cttropalatd. 

Iv. "Nicephrus Phocas, Veftx honore infignis, a Joanne Zimifce 
poft Nicephori Imperatoris interitum in Imbrum infuiahi relegatus , dein- 
• b s v l -t- *9J- de ob arreptam ryrannidem una cum patre excarcatus eft. b Exinde Bard.i 1 ScyLf.U A . 
Zon.p. 166. 17^. BY2ANTlNi£. iji 

Phoca fratre ih Bafilium infurgente,.ab eodem in carcerem compingitur. 
iv- Bardas Phocas, de quo mox. 

iv. Petrus Phocas Eunuchus , a Bafilio contra Sclerum , qui tyranhi- zonar. p. i 75 . 
dem in Oriente invaferat , miflbs,ab co fuius fugatuique eft. 

iv. d SoPHiAuxor Constantini Scleri, Bardx Scleri fratris. scyihz.p. t7J ; 

IV. Ex prxdiffir fatis patet qu.t Jit puftanda fdes ■ Philadelpho Mugnofo fribenti ■ PhiUdelpb. 
ab Leone Phoca prtdiiffe nobilem ac illuftrem in Sicilia familiarn , qud G R ir eje no- M "Z n " ''*•■*• 
mencUturam Jtrvat. Tradtt quippe Leonem Pbocam, cut Grija cognomentum inditum sicnt.p.ii 

fngit,ob fujum captumcjue ejujce nominis Bulgarorum Ducem, cum fratre Nicephorum 
in Cretam infulam profeclum : ac deinde in Siciliam trajec/Jfe , ubi d Saracenis inter- 

fecius fuerit anno dcccclxx. Subdit Auripionem Griftum filium ex Confiantin* 
uxore , Alexandri Imperatoris flia , patern* cxdis vindicandx gtatii , cum Georgio Ma- 
vtace in Siciliam profecJum , fufifaue nonfemel ac deletis Saracenis in Italiam rever- 

fum, Normannis nefiris belia ibi gerevtibus fife adjunxijfe , duxijfeque in u.xe \m 
Agnetcm Ardoini Nobilis Mediolanenfis filiam. BdC,inquarn ,cum its qu& habcntfiri* 

ptores Bjzantini, mtnits cohxrent. 

IV. BARDAS PHOCAS 1 Dux ac Praefeftus Chaldiar vel Colonea?, poft ^mJi.iW. 
Nicephori patrui interitum, Amafiam amandatus eft a Joanne Zimifce. Inde haud scjt.p.s6*.<i+. 
multo poft arrepta. fuga Cxfaream jCappadocix fe contulit , ubi fa&ioforum aliquot 
ope adjutus, imperii fumpiit infignia : fed a Barda Sclero, qui a joanne Zimifce 
cum copiis miflus in illum fuerat , <faptus , Imperatoris juifu Clericus factus , in Chium 
infulam relegatur. b Extin&o poftmodum Zimifce, revocatus a Baiilio Imperatore, h ~ 
Magifter , deinde Domefticus Orientis di£tus , in euhdem Sclerum qui purpuram pa- i 7y . 
riter arripuerat miflus cum exercitu, ad Amorium cum eo congreditur , Sclerumque %&*•£ <7«. 
fuperat. Poftridie atti pradii dux uterque flngulari certamine congreditur, in quo '*' 
Sclerus a Bardavulneratus, a militibus fuis ereptus eft. ■ Hoc rerum elatus fucceflu ^ 2onpili 
tyrannidem ipfe invafit , Charfiani Imperator falutatusxv. Aug.an.DCcccLxxxvn. scyi.p.i^^. 
IndicSt. x v. d qua quidem dignitate haud diu potitus , a Bafilio in pradio occifus eft „ Sc } 
menfe Aprilis an. dcccclxxxix. Ind. 11. .* Traduht alii non interfe&um fuifle> 7 ©i. ' 
fed veneno a Pincerna, quem pecuniis corruperat Bafilius, propinato extinftum^ c z <">-p-i77* 

Tiliu* Bard& Vhoc& Magni ^Domefiicu 

v. Nicephorus Phocas Patricius * rebellionem perinde ih Bafilium j . Zt 
dum in expeditione Abafgica is verfaretur , meditatus , a Xiphia, qui tyranni- syip'. 7 \i. 
dem pariter affe&abat, occifus eft fub annum m xix. vel m x x. b Huic fllius b , , 
fuit Bardas Phocas Patricius, cui Conftantinus Imperator Bafilii frater 
ex compa&a calumnia oculorum ufum ademit. Hunc enim Barda: Phocx Ma- 
gifti 'Uy>vov , id eft ex fllio nepotem, exerte fuifle ait Scylitzes : c qui quidem , Sc , g 
pr^terea auftor eft Nicephorum Botaniatam ex eadem perilluftri 
Phocarum gente , generis traxifle originem. 
IJl FAMILU AUGUSTi 
JOANNES ZIMISCES- 

EMMANOVriA. Ic. xc. Chrifii protome cum Evatt- 
gtLtorum libro. 

t ihsVS XRISTVS bASILEV bASUEi I» mC- 

dio nummo. .Vidc Antifophifticum Triftani 

p. 39- ... 

Ic. xc- basiic basilc. Crttx cttm gradtbns. 

imMankhA. Chnfit protome. ^ 

jidoratio trium regttm , infra , dua columba. 

Defcripfit Triftanus ibid. 

ic. xc. Chnfii proteme t cHm tibro Svangelto- 

rum. 

(rttx gemitta- 

Mi>. 6v. Deiparx protome , manibta & brachits 

txpanfis. 
EMMANsHt. Chrifiiu fians, cum Itbro Evangtho- 

fum. 

ie. xc- «ikA. C rtlx > cw gl»b»lts> fcN TsTO MitA. Imperator fians , dextra crucem ,fi- 
tiifira gltbttm crttcigtrum tenens. 

Anaceoeis./;». M. fitpra fitllttla., fortc oW- 

rsanf, rtnovatto, fcilicet Imperii. 

ic- xc. Chrifit protome ctim libro Evangtlio- 

rnm- 

T n o c. Rota vel slella , in modnm crttcts. 
R ii. Imperator fians , dtxira hafiam , fintfira glo- 
bum cntcigtrttm. 

ic xc- 51. ka- Crttx. 

Chrifius m cathtdra ftdtns. Binos prioris typi 

nummossreos fervat Gazophylacium Sange- 

novcfanum : fed cui adfcribi debeaht, vir 

conftat- 
yirgo fians t bracbiis txpanfis , irt ceron* tattrta. 

MXN- tn corona laurta. 
De Nummis Joannis Zimifcs Imp» vide Diflert. 
h. 16. Vfififf? XXII. B Y Z A N T I N M. r ;i iiiiiiiMi.liiiiiiiiiiiiiiiiiiMIiii 

XXII. 

FAMILIA 

JOANNIS ZIMISC^ IMP. 

Joannes Curcoas Protovcftiarius , impcrance 
• Balilio Macedone. Leo Gr*m. f. 4.74. .-A— Joannes Curcuas, Maguus Domefticus, ob 
res in Syria fub Romano Lacapeno pra;clarc gc- 
ftascelebernmus. Scjl. p- 622. 630. LeoGram. 
f. 496.499.504.507. 

A- THEOPHiLUs,Mefopotami* Prfcfechis, Sara- 
cenos non femel fudic. Zonar. p. 15}» Scjlit^. 
p. 631. 

I 

A, -. r Romanus Patricius, 
Magifter & Dux O- 
iLntis, bello etiam in^ 
clytus. Scjlitz. f. 631. 
646. 

A ! -> l ~ ' 

Euphrosyne Roma- N Joannis Zimifcae Imperatons patcr, cujus 

no, Romani Lacapeni nomen reticuere fcriptores. 

ex tilio Conftancinone- 

poti > pacla. Scjlit^. p. 

630. "^ Joann'es Curcuas, Magifter, in prarlio con 
tra Rulfos interfe&us an. dcccclxxi. Scjl 
p.6 7 i. ( 

„ /\_ ~i , _J* i> 

Joannes Zimisces , Domefticus Orientis» 
Nicephoro Phoca imperante, quo interempto 
purpuram ipfe invafit, obiitque veneno propi- 
nato in expcditione Syriaca iv- Decemb. an. 
dcccclxxv- imperavit annos vi. menl.i. Huic 
Romanus CoRCuAs.i Conftantino Imp. Ba- uxor primum fuit Maria, Bardx Scleri foror t 
lilii fratre excxcacus fub an. mxxvi. huicuxor deindeeaextincra, factufque Imperator, Theo* 
fuic Pru/iani Bulgariae Principis foror. Scjlitz*. doram Conftantini Porphyrogeniti filiam , Sc 
f. 721. Memoratur prxcerca Curcuas Pa- Romani Imp. fororem , in fecundam conjugem 
TRicitis, Italia? Cacapanusann. mviii. & mx. fibi adfcivic. ScjLitz., p. 654. 666. 671. &c. 
quo & obiit, apud Protojpath. & Anonjmttm Zonar. Abttlfaragim f. 225.227.128. 
'Tiarenfcm. Ti»>iJ>4»t» vt*& l»Tl» 3s>>» &&T^T»tp tt.tr» t& 

Gia *ra i» ird ira £t-< sra Sra iia ;ra ota sia Jta .sla ifa sfa sta £u> s3 sras XXIII. 
FAMILIA SCLERORUM. 

Leo Sclerus , Peloponneii Prsefecrus, vixic fub Michaelc Rhangabe. Attttor incert. poft Thttr* 
phan. p. 428. 

f 

t ~ A •■ ' " ^ 

Nicetas Sclerus , Patricius, Leone Philofopho imperance- LeoGratn. f. 477. ScjL.f.^6. -A.. Bardas Sclerus, Magifter& Dax Orien- Constantinus Maria , uxor Joannij 

cis , arrepca cyrannide, a Ba'lilio Bulgaroclono Sclerus, Pacn- Zimiscc poftmodum Ini» 

fufus elt. Scjl- p- 684. 68). 699. -Qi.Zonar. cius. Scjlit^. f. peracoris. Scjl. f. 666. 

f. 172. 66%. 

i. _ ^ 

Romanus SclerUs , Magifter, rerum geftarura gloria perindc inclycus. ScjL.f.6%^. 

. A ■ S Basilius Scleriis, Pacricius. Huic Con- ScLER.£NA,Conftantini Monomachi Imp.con» 
ftantinus Imp. Bafihi frater oculos eruit, uc cubina , a quo & Augufta eft appellaca. Scjltt^. 
habct Scylitzes p- 721. at p. 723. 756. & 797. f. 756. Zonar. Nicetat tn Baldmno n. 4. 
Romanum vocat, aitque eidcm fuiile uxorem 
Homani Argyn fororem. fmil. ByT^nt. 1X4 ^AMlLIjE AV-GUSTM I80SQII • ■%!)»• >J^- rv^; STr <3 a Cuuar. p. 181. 
h Scjlitz.p.6o^- Scjlitz.f. 5-41. 
X X 1 V. 

FAMILIA 

A R G Y R O R U M , feu A R G Y R O P U L O R U M. 

Rcyrorum gentem Conftantinopoli inter illuftriores habitarh 
au£tor eft a Zonaras. Primus autem cui rd cognominis inditum fit, 
fiiit fecundirm b Scylitzem , 

I. LEO ARGYRUS, quem ait illud "fuz intuliffe fami- 
lia: , five obvitx integritatem , five ob decorem corporis , five de- 
nique ob illuftrem fortitudinem , tjua. is aequales fuos ita fupera- 
vit , ut folus cum vernis fuis Manicharos Tephricenfes , 8c Melitenaros Saracenos 
adortus, in fugam facile conjecerit, nominifque ejus mentio terrorem hoftibus iiY- 
cufferit. Floruit Michaele Theophili filio imperante , fub quo Monafterium S. Eli- 
zabetha: facrum condidit in Charfiani provincia , in quo Euftathius ex filio nepos 
fepultus fuit. Huic filius fuit 

II. TST- A R G Y R U S , ex quo prodiit iderri 

III. EUSTATHIUS ARGYRUS, a qui ab exilio revocatus , a Leone 
Philofopho Imperatore ejufdem Thematis feu provincix Charfiani Prafecrus , Ma- 
gifter , & Vigilix Drungarius di&us eft. b Exinde in Orientem cum excrcitu mif- 
fus, Saracenos non femel fudit : fed mox offensa. nefcio qtia magiftranbus fuis pri- 
vatus , domum relegatur , ubi ex veneno obiit , magno fui defiderio exercitui claf- 
fique relifto , praxlara ejus facinora memoria recolentibus. Ab eo prodiit 

confi. de nimin. IV. LEO ARGYRUS, dignitate Magifter , dcinde Scholarum Domefticus, 
(mp.c.)Q. f eu CO pi arum Dux, ex quo enati utriufque fexus liberi coinplures. 

Libcri Lconis Avgyri Domcfiici. 

y. Romanus Argy rus Imperator. 

v. Pothus Arcyrus, a a Romano Lacapeno Scholarum Domeftici 
dignitate dbnatus , variis expeditionibus beJIicis eo imperante inclaruit. 

v. Leo Arcyrus, a a Leone Grainmatico &c Scylitze Romani Impe- 
ratoris frater dictus , b uxorem duxit fub annum dccccx x. Acatham, fi- 
liam Romani Lacapeni Imperatoris , c a quo Scholarum Domefticus appella- 
tus , varias perinde expeditiones belhcas cum laude obiit. a Cenft. de adtn. 
hnp.c. 50« 

k Scjl.f.69U » LecGr.p.^qy. 

Scjlitz.p.iio. 
VttaS.Luctjun. 

t- 99*. 

* LeoGr.f. 491. 

b Scylitz..p. 619. 

* Idemf. 613. • Zonar.p. 185. 
k Scjlttz..p.-]o<6. 

* ldem p. 711. * Stjl.p. 797. 

* Zon.p. 185. 
Scjl. p.714. 

I SQl.fi. 7 1). v. Basiiius A r c y r u s , a Patricius , ejufdem Romani Imperatoiis fra- 
ter , b ciim iniula: Samo pheeffet , in Italiam contra Melum Barenfem & Longo- 
bardos miffus a Bafilio Porphyrogenito Imperatore anno mxi. Indict. ix. ab 
iis deletus eft. c Mox ab eodem Augufto Baafpracania; , feu Medix fuperiori, 
quae riuper Romanis aceefferat, pr.xficitur anno mxvi. fed haud multo poft 
ob rem male geftam Prafectura dejicitur, fuffeclo Nicephoro Comneno Pro- 
tofpathario. Bafilio extitere liberi plures , d quorum aliquot ex iis reccnfentur, 
qui Ifaacium Comnenum Imperatorem renuntiarunt. e Habuit pra:terea Hi- 
tiNAM filiam , quam Romanus Argvrus Imperator Pancratio Abafgia: Prin- 
cipi, Georgii Principis filio , nuptum dedit. F Meminit denique Scylitzes alte- 
fius ex fratre aut forore neptis Romani Argyri Imperatoris , abeocum magna 
dote Magnx Armenix Principi in conjugium data.-. Sed an Bafilii , vel alte- 
rius Romani fratris aut fororis filia fuerit , haud conftat. BYZANTIN^. i S s 

y. Marianus Arcyrus Monachus,* Leonis filius. Hujus confiliis Ste- *scjiitz.p, «34. 
fchano Romani Lacapeni filio , a Conftantino Porphyrogenito , cui inpiimis 
carus erar , ut patrem lolio dejiceret perfuafit : quo etiam adjutore ufus eft 
poftmodum Conltantinus ad ipium Stephmum &: Conftantinum ejus fratrem 
tompiehendendos : cujus quidem orficii gratiaabeo creatus eftComes ftabuli. 

v. Pulcheria, a foror Romani Argyri Imperatoris, incertum cujus u.vor, * s 'y'-P 7*i- 
filiam habuit Constantino D i o qe n 1 nuptam : ex quibus prodiit Ro- '"' f ' l9} ' ' Um 
manus Diogencs Imperator. 

v. N. Romani Argyri foror altera , a Venetorum Duci anno dccccxcix. • scyiit.p. 7*1', 
Indicl. xii. nuptum tradita eft a Balilio Imperatore » qui hocce cpnjugio Ve- 
netorum ^entem fibi demereri ftuduit. Ducatum autem Venetorum eo anno 
obtinebat Petrus Urfeolus, una cum filio Joannf. Urseolo, qui in pote- 
ftatis Ducalis confortium, paternis meritis, a Pvcpublica admiffus fuerat, uti 
narrat b Sabellicus. Hunc pater ad fummam tum dignitatem tradu£him , cum b Sabttt.dct.u 
Coninge &: Ottone filio altero Conftantinopolim c ad Baiilitim &c Conftanti- '' 4-? ;'° 7 ' . 
num, a quibus requifitus fuerat , mifit ; qua tempeftate ea contra&a eft cum dni.apld i. u*- 
Toanne affinitas. a Scribunt alii Patricii dignitate ornatum fuiffie ab Auguftis " um '- *• Uij*r. 
Joannem, &: inter ca:tera quibus donatus eft munera, fan&ae Barbara- corpus j a^/evui.l.ir. 
obtinuilfe , quod Venetias detulerit. Sed quia nunquam fuit humana felicitas, Vefcr.vintt. 
fubdit idem Sabelhcus, quain non aliquis fortunx cafus violavcrit ; ita fane 
accidit, ut antequam fenex pater , alioquin feliciffimus, vita decederet, filii 
6c nurus pene continuatis funeribus, profperaruni fit rerum curfus deforma- 
tus. Ex quibus conficit Cardinalis Baronius eam efTe nobilem feminam , de 
qlia harc fcripfit e Petrus Damiani : D*.v,inquit, Vtnetiarum Conflantihopolitan* 'fttrwtminn, 
■ttrbis civem habeb.it uxorem , qu.t nimirum t&m tenere , tam delicate vivebat , dr non '•7-"/'. l 9. 
modo fuperflitiosa , fed artifciesa , ut ita loquar , fefe jucunditate mulcebat , ut etiam 
ccmmtmtbus fe aquis dedignaretur ahluere ,• fecC ejut fervi rorem cwli fatagebant tindi- 
que co//igere t ex qutflbi laboriofum fatis balnettm precurarent. Cibos quoque fuos rna- 
nibus non t&ngebat , fed ab Euntichis ejus alimenta qutqtte mimtius concidebantur in 

Jrufla: qujt mex illa qttibufdam fufcinulis aureis, atque bidcrnibtu ori fuo , liguriensi, 
adhibebat. Ejus porro cubiculum tol thymiamatum aromatumque gcnerihtu rcdotebat t 
ut & nobis narrare tanfum dedecus fteteat , & auditerfrte non crcdat. Sed omnipo- 
tenti Deo quantum hujm femina. fuerit exofa fuperbia , manifesla docuit ulcfcendo cen*. 

Jura. Vibrato quippe fuper eam divini mucrone judicii , corpus ejus omne comtutruit, 
ita ut membra corporis undtque cuncia marcefcerent , totumque cubiculum intolerabili 

frorfus fcetore complerent: nec quijpiam tantam perferre narittm injuriam potwit y no» 
Cofmeta , non flrvutus , vix una dunfaxat anctlla , non flne Jpeciei redolcntis auxilio - t 
in ejus obfequii fedutitate permanfit. Eadem tamen raptim accedehat , ejr prctinusftt- 
giens abjcedebat. Diutius igittir hoc Ungore decocla, (? miflrabilittr cruciata , amicis 
quoque Utantihus diem claufit extremum. At f Sabellicus harc ad Dominici Silvii ' s*bclHc. dtc.b 
Ducis uxorem putat referenda, quam quidam Michaelis Duca: fororem fuiffe /<4, 
aiunt. Mihi vero longe magis probatur Baronii fententia , ciim hax Petrus , 
qui ipfo Dominico Ducatum Venetum obtinente obiit anno mlxxii. tan- 
quam non nove acra defcribat. 

v. N. Romani Argyri Imperatoris perinde fbror , a Constantino 'siyl.f.jt^. 
C arant eno Patricio, quique Michaeli Spondylo in Antiochix Ducatum 
feu Prarfeduram fucceffit, conjugio fociata eft ; ex quo prognatus 6 Nicephorus t idcm 7i 9. 
Carantenus , Ncapoleos in Peloponnefo Prarfe&us , qui Saracenos maris JEgxi 
infulas incurfantes faepius fudit. 

v. N. Romani Argyri foror,uxor BasiliiScleri, Romani filii, Bardai 
Scleri qui tyrannidem arripuit Bafilio Bulgaroctono imperante , nepotis , ut 
auctor eft * Scylitzes , a quo is , b locis aliis , R o m an U s appellatur. 1 tdm 7 *%. 

1 rr b P'7i9-797- 

V. ROMANUS ARGYRUS, feu Arcvropulus, uti vocatur a Zo- * Sc>tf 6ih7tL 
nara , a Patricius b cognomento Hierapolitanus, <■ uxorem Hilenam di- >> j> j ,. c . t . ' 
mittere coaclus, Zoen, Conftantini Augufti filiam , in alteram conjuc;em duxit, ' Sc J l t-7^- 
eoque celebrato conjugio Carfar a focero didTius eft, cui &' triduo pbft defunao m 
imperium fucceffit. d Heiena verb tonsa cpma in Monaftetnim conceffit , ceffitque ■< u,m. 
Famil. fijzant. V ij i 5 6 FAMlLIyE AUGUST^B 

ultrb Conftantini juffionibus , qui •Romano in Palatium evocato , optionem dederati 
utvel legitima uxore dimifsa Zoen duceret, vel oculos fibi erui pateretur. Obiit 
vero Helena an. mxxxii. Cactera qux Romanum Imperatorem fpectant , diximus 
in Zoes elogio. 

Complures ex Argyrorum, feu Argyropulorum familia recenfent fcriptores, 
a vucMt.ii. t qui extrema Graecia floruere , atque in his a A r c y r u m illum , qui Joannem Palaeo- 
logiim in Italiam ad Concilium Florentinum pergentem comitatus eft anno 
b scalig. 1,4. d* mccccxxxvii. prarerea b J o a n n -e m & Isaacum Arcyros, qui fcriptis 
^TjeLtnlig. fliis,qua MSS. qua editis, nominis fui famam pofteris fervarunt : qui quidem Ifaa- 
f. a77- clis vixit anno mccclxxii. uti ipfemet teftatur : & c Demetrium Arc y ro- 

bjW Mff.L«bbet V{JLlJM } -q lu expugnata a Turcis Conftantinopoli in Italiarri conceffit. Sed &c ob- 
i1s.n9.uo. fervat d Martiniis Crufius Argyrorum familiam diu poffedifTe Caftrum S.NicoIai in 
? Lambcc. i 1. i nui l a fancta: Antorina? in yEgxo Pelago , quod in Turcorum poteftatem venit annO 
f 'phiteUeifbj.' m d l x x v 1 1. expulfis inde Argyris. Tranfiit etiam eadem Argyrorum gens in Gre- 
$> cpifi. tain inflilam , ubi inter nobiliofes habita eft. 

d In^st. aihtft. . 
himaxif.i-Vt. 

mm®mmmmmmmm^mmmm®mmm mmmmmm 

XXV. 

FAMILIA 

ARGYRORUM ITALICORUM. 

A d E m teinpeftate qua in aula Conftantinopolitana primas tenuit 

Argyrorum gens , floruit alia perilluftris in Italia familia , 

«I 8 eodem donata cognomine ; adeo ut incertum fit an eo Conftan- 

tinopoli migraverit , ibique fedes fuas fixerit , cum provincix ifta* 

Graecis adhuc parebant , quod de ahis quamplurimis factum con- 

ilat ; an vero ex cafu aliquo, aliave de caufa id fibi rtbmenelatu- 

ix arrogaVerir. Habitabat auterri familia ifta Argyrorum in civi- 

' Leooji. l.i. tate Barenfi ab antiquo , inter totius Apulia: illuftriores habita, ut auctor eft a Leo 

'■**' Oftienfis: ex qua primus memoratur apud fcriptores> 

/ 

l 

l s 'J l -P-l° 6 ' M E L O , vel M e lu s , qui a Scylitzx M«A>?< nuncupatur. b Is Grarcorum domi- 

Ceief.i. }.c. t . natus lmpatiens , Barenhbus concivibus ad leaitionem lmpuliis ac concitatis , ad Pan- 

chren. s. Bartt. dulphum Principem Capuanum conceffit. c Miffis interea a Bafilio in rebelles co- 

chron. cIjauT.' P us > ^ Bitontum fuhduntur Barerifes anno m x. d (ed fequenti Bafilium Argyrum 

'.3. Sami, & Contoleonem Cephalenia; Pra:fe£tos, qui eo cum clafle advenerant , illu- 

^Luf.pmojp.m. ^j p ra;no devicit Melus , multis cxfis, haud paucis captis, reliquis turpi fuga vi- 

* scyi.p.jot. tam tutatis. Exinde Melus Sc BarenfesNormannis noftris, qui in Italia perinde in 

GuiU.^ful. ejufce tractus Principes rebellionem movcrant> fe fe adjbngerttes , initifque cum 

RomiUld.tn. paris fortis hominibus ftrictis fcederibus , Graxos ultro laceffivere. c At anno mxvii. 

99«. lon. aD Androriico Tornicio, qui in Italiani Catapani feu Pi\tfe£ti vice ab Imperatore 

ioi*™!}'!'.'**' Bafilio mifTus fuerat , binis prxliis fufus eft Meius $ fub menfes Maium & Tulium : 

r»»». Bar. m. in priori , L e o n e Argyri feu Meli fratre , in altero Leone Paciano , uno ex Graxo- 

Tuiii^pui l 1 rum ^uci^^Sj ihteremptis. Biehnio poft a Balilio Bojoanne Italix Catapano , quem 

z. ' Scylitzes BoiacavLu , * Lupus Protofpatha &c Anonymus Barenfis Bugianum , Leo de- 

LupmProt. & n iq ue Oftienfis Bajanum nuncupant , una cum Normannis adjuvantibus Melus 8c 

1018 6-c. * ' Barenfes cxduntur fub fnenfem Octobrem. s Hac clade fractus Melus , in Germa- 

Letoft.l.z.c. niam profectus, Henricum Imperatorem adiit , tum auxilii quxrendi causa, tum ut 

l^chron. cecca- ad bello in Italia Grxcos aggrediendum perfuaderet : veriim utroque impetrato, 

nenfeaa. 1017. ftatim poft moritur , anno fcilicet m x x. h Barenfes fortiffimo duce orbati , cum Grx- 

G ,' c f*" lll 't' u cis, quorum viribus impares erant , tandem pacifcuntur, Meli uxore Mar/nta, 

*Leo6ft. 1. 1. & Arcyro filio in eorum manus traditis, a quibus Conftantincpo'im perducurl- 

c*°-*t. tur. Videtur fcribere j Ordericus Vitalis Melum nepotem fuiffe ArcV 'ni nobilisMe- 

10:0. r "' m ' diobnenfis,qui celebratur paffim a fcriptoribus qui Norm.mnorum in Italia bellicas 

'orderj.r, expeditiones profeciiti funt , quibus non femel fe adjunxit, cum Tancredi filiis 

LeoOft.l, x. 
BVZANTIN^. i;7 

conjugiorum fcedetibus prxterea dcvin&us : k unde Scylitzx Roberti Guifcardi * Seftstz.p.tfti 
aii-^i^ fuiffe dicirur. Mclo vero Ducis Apulix titulum tribuit ' Lupus Protofpa- /^ 8 "" 
tlia : additquc Oidericus Robcrtum Guifcardum poft multa beltorum difcrimtna prius 
ab [I.irduino Lan?obardo , & Metonc ncpolc cjits , postmodum a Leone Papa dono reccpiffe 
Api lia n contra adverfarios S. Pefn pcrenniter carn dtfenfurutn. 

ARG Y RU S, Mcli filius, cum Imperatore in gratiam rediit , 5c fub annum ^non. varenjr, 
m xx viii. in ItaJiam clim univerla familia redux , cbut anno m xxxiv. Ita i .10J4. 

ARGYRUS,qucm Mcli perinde filium fuifle fcribunt a AnonymusBarenfis, •/</«» «».io 4 ii. 
Guill. Apulicnfis-, & LcO Ofiicnfis, alius a pr.xdido fuit : fiquidcm is anno mxli. fp. f %a rW^ 
Normannis Gr.vcos in Italia incurlantibus praifeclus fuiffc dicitur: b ciim paulo ante, Ltooft l.x.t. 
anno fcilicct mxi. fub mcniem Maium urbem Barenfcm expugnaflet, cujus Prin- f^jl^p^j ' 
ceps , ut Sc Italiae Dux ,'didtus cfl , praeterea Juvehacium Sc Tranum. Vcnim haud io;?. 1040.' 
multo pbft Gracorum partes fecutus, Conftantinopohm ad Conflantinum Mono- *«»'<"»• «»-«of 7. 
machum conceflit fub annum mxlvi. a quo Magiftri &c Veft.e dignitate dona- ' ' ' J ''• , '• 
tus cft. c Sequenti anno mcnfe Septembri , Ind. prima , LeoneTornicio,qui tyran- ' st J l -t- !*'■ 
nidem invaferat , urbehi obfidente , ipfe viriliter hoftibus impetentibus obftitit. 
* Cclebrantur paflim vari.x ejus cxpcditiones beJlica' , in quibus tum pro Norman- * ■*"'"'• Bar - «»• 
nis, tum pro Grxcis cortra Normannos egregie pugnavit. c Sed Sc Leoni IX. PP. /^t"' 10 **'^ 
contra Normannos eoldem opem 6c vires fuas lmpendit, f cujus quidem Pontificis c Vtnhrim 
ita partes eft amplexatusi ut Jati in Michaelcm Cerulariurn Patriarcham Conftan- L ""' eIX - 1 - 1 ' 

i- v t I • n r ■ T ■ c 10. 

tinopohranum a Leone anathematis aucrorem fuifie ac mcentorem prxcipuum ei uo ix.pp.ep. 
exprobrarint Graeici. In libelio ejufce rei narrationem continente, mentio inji- 7< '""• i- e P'fi- 

■ s, a • r'f ~, 1 t. r • i- • . Di.om.Pont. 

citur Veftx Argyri filu , Sc Vettarcha , generi , 8 qux iunt noimna dignitatum aulx - Aii*t. de c«», 

Conftahtinopolitanx. Idem porro Argytus Barenfem urbemcontraNormannos pro- cord - """• E "'f- 

pugnantes fortiter rutatus eft , a quibus tandem eft expugnata annb mlxxi. De Ar- '',$w\, 8to 

gyro MeJi filio fcribit h GuilleJmus Apulienfis, ciim ad ConftantihumMonomachum i, G ~ w j t - 

fe contuliffet, ab eo miffum in Italiam cum amplis muneribus, quo Normannos in ?. 1«. 

partes Ifnperatoris , atque adeo Conftantinopolim tranfire , perfuaderet : quod ciim 

non impetrafTet, i\ Conftantino tanquam fufpettum remiflhm, yitam mifere lon- 

go poft tempore finiiffe; ' Tradit etiam Leo Oftienfis Rogerum Normannum, Si- T i«oj?./.j, 

culorum poftmodum Comitem , poft quadriennii fere obfidionem , 4r?yrizz,i'fac?ione, e.'^»«/ 1 i.p 

Barim effc ihgreflum. Sed an Argyrizzus ifte Meli filius fuerit; addubitari poteft, 10./. 3.^.1^.31. 

ciim l Anonymus Barcnfis anno mlxviii. e vivis exceflTilfe Argyrum Mcli filium * Anon.Knr. 

commemoret: fiquidem idem llle fitArgyrus Proedrus & Italia: Catapanus \ feu pro G - A t" 1 ' 

Grxcis Prxfcctus , qui Inbc anno interiifle dicitur. Unde fortean Jiceat conjeclare, 

Argyruqi iftum, qui Norinanhis urbem Baritn prbdidit , eum efle 'Arcyrpz- ' tupusProt.an. 

zum , Joannazzi filium , a quo Byzantius Guindcrlinchus in ea urbe neci datus ! ° 71 ' 

fuiffe anno mlxxi. quo 8c Baris capta eft , traditur. Jcannacii vero epitapjiium 

ejufmodi lcgitur in Ecdcfia Deip.ir.c de Ioannaci , vel de Sennrti , di£ta , quod Argy- 

fizzo filio adfcribit m AntoniLTr4katillus ! * Ta""' ''}^ 

Ctarns Hirpe patruTn , patria defchfol', & Heclor y 

Ctoria , lans , & honor generts , populi tfuoque reffor, 

Kyri lianhatius hic clauditur incmeiatus , 

Cui Petrus pandit c.eieftia regna beatus.. . . 

Quinetiam verb admodum videtur fimile , Argyrum Meli fihum , Italiac velApulia* 
Duccm, quique Byzantiorum Auguftorum partes feftatus eft , eum efle cujus filiam 
primis nuptiis uxorem duxit Alexius Cbmhenus , poftmodum Imperator ; ciim fcri- 
bat " Nicephorus Bryennius Argyrum ex illuftri prorfus gente , opibufque juifle ■*y«M.fci. 
pra-potentem. Neque fortc aliunde arcefcenda Jacinth^e, Bodini Servia? Regis '**' 
uxoris familia , quam Arcbyrizzi nobilis Barenfis filiam fuilfe perin.de rradit au£tor 
°Anonymus hiftoria? Dalmaticx, qui nOn alius fuit ab Argyro Meli fiiio , qui hac °viocleauu 
ipla vivebat tempeftate. p Huic prarterea nata alia afcribitur , Abagelardo Normanno, r G.ApuM. 5. 
Hunfredi, Guifcardi fratris filio nuptum ab eo data,ciim Normannis proceribus in p ' il ' }3 ' 
Guilcardum inftugentibus fefe adjunxit , tradita infuper genero urbe ipfa Barenfi. 

Meminere prxterea fcriptorcs nobilium aliquot ex Argyri familia, atque in iis, 
Meli &: Petri, Meli, Argyri parentis, neporum. 5 In Roberti Guifcardi diplo- * chr,n. s.s*. 
mate anni mlxix. Melonis mentio fit , a quo Caftehova . in Ripatonr-e Forefta , ih t h,iB "" v -t- 
agro Beneventano exftru&a proditur , qui fbrte idem cenferi dsbet cum Melo pri- 
mo iftius nomenclaturx , fi non cjus nepos. 

V iij i;8 FAMILIiE AUGUST.E jnon. Unrenfis 

F*lco Uenev. an. 
in 7. Talco Bentv. an. 
1 1)6. II *Q.f. 
103. y,6. ARGYRUM alium > Danielis neporem , memorant etiam ejufce xvi fcriptores, 
quocum 8c Grimoaldo, Garaci filio, in Italia controverfia? interceffere aliquot fub 
annum mcxviii. qui an aliqua affinitate prasdi&os Argyros attigerit, haud prom- 
ptum eft afferere : quanquam probabile eft eum effe Argyrum civem Barenfem, a 
quo Urfonem ejufdem civitatis Epifcopum , dum Canuiium pergeret, interfe&um 
aiunt. 

Poftremus denique , qui Argyri nomine donatus occurrat , eft J a qjj i n t u s ille 
ArcyrUs , qui urbem Barenfem , mota in Siculos Normannos, quibus parebantj 
a civibus rebellione , poft aliquot menfium obfidionem Rogerio SiciliarRegi traderd 
compulfus eft anno mcxl. Et licet vita integra fuiffet Argyro a Rege concefla,eX 
civium umen delationibus Sc querelis , ob varia ab eo perpetrata fcelera , vimque iis 
illatam, ftatim poft urbem expugrfatam fufpendio damnatus eft : ciim admodum 
vero proximum fitirritatum in eum Rogerium,quod cives, recuperandi aviti prinV 
cipatus fpe ad rebeliionem proritaflet. 
* BrZANTIN^. 
Familice DuciNi Nomifmata. CONSTANTINUS DUCAS. 

il A B C n O O B K A S. /. Kar^a.Ttii( iiicanm o Avko.(. 

in mimmo erafa prma litera k. Impera/or lorafus, 
dextra longiort narthtct tnnixtts , Uva acactam 
ttntt. 

kyx rt&ip^of. Protomt S. Ccorgii, dextra gla- 
dium, finiftra cljpeum ienentis. Vide Diflertac. 
n. 31. 

ROMANUS DIOGENES: 

StoToicoc rflMANfl. Nam fic Iegi debenc malc 
innummodefcripti characteres, a quibusdifcedere 
piaculum fuerit. Imperator tneoftat cttm globo cru- 
'cigero , cnjns capiti Deipara coronam imponit , fii- 
pra utrmfjue capna, m. ©. i. Mtmp ©t£. 

ix. kc- Cbrifttu m fe/Ufedens , cum liltro Evan- 

geliorum. Vide Diflert. n. 30. 

©EOTOC TO M ANii iECll, Gio-iiy.cs Vvuavai Ajoott;/. 

Imperatar ftntslra longiorem crttcem geminam te- 
ntns, cttus capm Dcipara coronam tmpomt ,fupra 
uittgttftt capttt prommet mantu e nttbe exiens , qn* 
crucem videtur porrigeri. 

illS XRS REX REGNANTIVM- Cbrtjtl protO- 

me , cum libro Evangeltorum . Vide Diflertat. 
n. 30. rHMANfi avvome. Diogtnts Imp.& Sttdocia cofa 
jux globttm Jimttl tenint , e quo tmergit crttx hn- 
gior. 

©KE BOH8EI. I. Qlt-nx.1 @oin54 Vuuatip Aeoottij,' 
"Deipara protome y ettm figura Chrifti in clypeo, 
cttm charatleribtts mp. ©v. Vide Diflertat. 
n. 30. 
mp. 0. Detpara, cum figura Cbriftt m clypto. 

©EOTOKOC PSMANS AECUOTH T&A16- 

Tenei. VideDiflert. n. 30. 

MICHAEL DUCAS. 

mixahA s mapia- iJMichail Ducas Imp. & Ma^ 
ria conjux crucem fimul tencnt. 

X0KE boho- Deipa-A pretome cum figura, 
Cbnftt in clfpeo , cum eharatteribus mp. ©V. 

NICEPHORUS BOTANIATES. 

NIKH<P AE TQ BOTANIAT. I. NlMQepU ^iamT» Tof 

E,oT3j/na.T,). Imperator cum loro ftans , dextra lon- 
giori nartheci inmxus , finiftra globum cructgerum 
tenet. 

Ic. xc. ChriltHS in fclla fedens , cum libro Evtn- 
geliorttm. Nummuscauciusj exauro lubalbidd. i6o FAMILIl AU^UST JE mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm XXVI. * Nic. Srytn, in 
Prjfar. n. 9. 

fc VideKcus no- 
ftramdSrycnn. 
FAMILIA 

D U C A R U M. 

I c e t Ducarna , feuDucARU m familia perantiqua , illuftrifque 
admodum cenfearur apud fcriprores Byzantinos : vix tamcn fi- 
dem prxftandam cenfuerim a Nicephoro Bryennio , illius arce- 
fcenti originem a nefcio quo Conftantinopoleos Duce , Conftan- 
tini Magni patrueli , qui ex hac dignitate ,qux prorfus frivola eft 
ac fictitia, b ut qua: nufquam exftiterit in rerum natura, ad po- 
fteros defumptum cognomen tranftulerit : tametfi in confeffo fit 
ex Scylitze , ab aliquo ex Orientis Ducibus , <m t5 $uou <j$/ Uw t£ Ah^ ortam , 
indeque appellatam. Primus igitur, ni fallor, qui ex ea memorerur , eft 

^•J4i. I. ANDRONICUS DUCAS, qui una cum Leone Argyro & Sudali, 5 

Michaele Theophili filio Imperatore in Orientem miffus, ut Manicharos 8c Pauli- 
cianos ad pietatem &: veram religionem traduceret , cum gravius quam par erat , ac 
crudeliter in eos faeviiffer , ad defe&ionem eos impulit. Ac proindevixit fub annum 
M xli. Scylitza: porro dicitur d t Ak^ ^vJ^ovikoq , quafi fuerit Du cje filius, Pan- 
therii forte , cujus meminit Zonaras. Hunc excipit 

£V*£t 4 * 4 ^ H ' A NDRONlCUS DUCAS alter , quem babita tcmporum , quibus 
/oj. OI " 01 " uterque floruit , ratione , prioris filium fuiffe licet conjicere. Hic a Leone Philpfo- 
zon.p. 144.14;- pho Imperatore , qui Auguftam poteftatem iniit fub annum dccclxxxvi. contra 
Arabes ac Saracenos una cum Himerio cum lmperio dux dele&us, multas ex iis 
adeptus eft vi£torias. At cum Samona: cujufdam calumniis , a Leone Imperatore 
infidias fibi parari, atque adeo oculos fibi evellendos accepiffet, ad hoftes tranfiit, 
Mahumetanamque refgionem amplexus eft , qub fe a captivitate liberaret Sc carce- 
ire, in quem conjedtus fuerat a Sultano, qui a Samona acceperat Andronicum cum 
Imperatore in gratiam rediiffe , moxque ad cum reverfurum. Ita quidara fcripto- 
res : alii vero,ut Scvlitzes, tradunt Andronicum ex ea quam diximus caufa carceri 
traditum , ciim Chriftianam religionem ejurare noluiffet , in eo tandem , variis per- 
peffis calamitatibus , periilfe. ■ Scyl.p.Co\. 

*Scytitz..p.6o', 
l.eo Gr.p. 48J. 
+ S6. 
Zon.p.\t,t.\t,(. 

' Leop.A-tt.iS^. 
Scyl.f}.6o<) 6to. 
Zonar, p. 147. 
Greger. in Vita 
S. Baftlii jumor. 
c, 10. II. ii. 13. 
*4- d Leo p. 490. 
Sejfl.p. 61 r. 
Zon.f. 148. 
11 Leo p. 491. 
Scyi.p.6\+. f Scyl.p.i\o. 
Zonar, III. CONSTANTINUS DU C AS 5 Andronici filius, 4 quod Samonam> 
fugam ex aula capeffentem , in Urbem ad Imperatorem reduxiffet, parcnti exitium, 
fibi vero capti.vitatem intulit. b Captus enim una cum patre a Saraccnis,re cum eo 
communicata, cum aliis perinde captivis per funem ex carcere delapfus, cvafit, 
Confhntinopolimque perveniens, a Leone Imperatore benignc exceptus eft , Sc Pra> 
pofiti Cubiculi honore donatus. c Leone Sc Aiexandro fratre extin£tis , ac Conftan- 
tino Porphyrogenito Leonis filio adhuc impubere , tvrannidcm meditatus eft , Ni- 
colai Patriarcha: Conftantinopolitani ope Sc confiliis. Sed citm jam Hippodromum 
Conftantinopolitanum occupaffet , Imperatorquc effet a luis acclamatus , .i loci cu- 
ftodibus interemptus eft. Aderant tum Conftantino Gregoras , ipfius Conftantini fi- 
lius , Sc Michael Gregorx Ducar patruelis , qui una cum Conftantino in eo confii<Tcu 
occubuere : prarterea Gregoras Iberitzes, Conftantini focer, qui captus, in Studia» 
niim , feu , ut habet Lco Grammaticus , in Delmata: Monafterium trufus eft , ciim 
per urbis compita flagris carfus & in ludibrium traductus fuiffet. d Ipfa Conftantini 
uxor detonfa eft , 8c domum fuam , quam in Paphlagonia habcbat , relegata cum rilio 
Stepbano Duca , cui virilia funt adempta. e Fuit pnrterea Conitantino filius alius Ni- 
colaus Ducas , patri fuperftes , qui haud niulto poft in praelio contra Bnlgaros fortiter 
dimicans occubuit , ctim eximia animi rnagnitudine vicloriam fuis peperilfer. Acci- 
dit porro Conftantini cafus ac interitus eo anno quo Alexnnderlmperaror obiir, 
MXii. f quem quidem paulo ante pndixerat nefcio quis Aftrologus, qui ex Syria 

Conftantinopoiim BYZANTIN^. i6t 

Conftantinopolim -refcripferat , minime metuehdam avem ruiam Ducarh , Sc qui 
jftulte res novas mohretur , ftatimque periret. Extitit poftea fubann. dccccxviiu 
Baiilius quidam Macedo , qui Conftantinum Ducam mentitus , plures ad dcfectio- 
nem follicitans, eaptus tandem, in Amaftriano crematus eit. 

V.'ANDRONICUS DUCAS, Patricius ,cognomento L y du s , una cum ' styl.p.ai. 
jiliis, Bardac Scleri rebellionem amplexus eft, fub annum dcccclxxvi. Bafilio 
&c Conftantino lmperantibus. b Qua quidem flagrante ,; mortuo interea parente , * scyl.p.tm 
Chriftophorus Ducas, 3c Bardas Ducas , cognomine Moncus, Andronici filii , caftra ali- 
quot ac oppida in Thracenfium Themate feu provincia occuparunt. Tandem fub an- 
num dcccclxxx. Indict. viu. promifsa impunitate , ad Imperatorem Bafilium 
tranfierunt. c Bardas vero Ducas, feu Moncus , ab eodem Bafilio fub annum mx vi. ' Scyl.px 7 i&> 
Indict. xiv. in Chazariam cum claffe miffus-, principe ejusTzulo in primo confli- 
ctu capto , regionem totam fubegit. Incertum porro an Ahdronicus ifte Ducas Con- 
ftantini Ducz Imperatoris pater fuerit : quod quidem vero eft fimile,ciim Conftan- 
tinum Imperatorcm Andronici filium fuiffe fcnbat d Raphael Volaterranus. Neque 'vUtm.p.nfi 
proclivius eft definire , an idem Andronicus a primis lftis Andronicis , &c Conftan- 
tino Duca , qui tyrannidem arripuit fub Bafilio , quorum fupra meminimus , genus 
duxerit,quod fane videtur adftruere e Anna Comnena: ciim exerte fcribat f Zona- c ArmaComn.l. 
ras ejufdem Tyranni Conftantini ita extin£tam familiam,ut nullus ex ea fuperfue- \' gt £fj,J % l fk 
rit : atque licet Conftantinus Ducas , qui poftea Imperator dictus eft , ex Andronico, 
Pantherio , &: Conftantino Ducis ortum fe prxdicaret ac gloriaretur> revera tamcn 
ab iis per feminas tantiim genus duxiffe : adeouta plerifque (ux artatis , non Ducas, 
fed per diminutionemDucizzesappellaretur. Quxquidem ex eo fortean fluxitvulgi 
fententia, qu6d ipfemet Conftantinus Ducas Imperator ita eo xvo indigitaretur : 
quippe apud e Anonymum Barenfem, &c in Charta anni mlxvi. qua? in Archivo ]**'";*£ **' 
Zarenfi affervatur , Conftantinus Dacizi, perperam vero Dioclici, vel Dioclizi , non tt.Lueim i.t.. 
femel a Romualdo Salernitano Archiepifc.opo ,cos;nomine donatur. Sedid ex Scla- htft.vaim.cx,. 

.. , _ . . r r r °i ■ \i i- Chron.CP.Ano- 

von^ca dialecto ac pronuntiatione ortum prorius arbitror : cum cnarta alia exarata ^^simfii. 
dicatur anno mlxiv. Conflantino Duce Magno Imperatote: quod forte Zonara: impo- Romuatd. mchr t 
fuit. Deinde ciim ex praedi£cis conftet Conftantino Duca: Tyranno fuperfuiffe fi- Ms -* n - 10 Sh 
lium Nicolaum , quid vetat haud abfque liberis deceffiffe opinari ? Ut fefe res ha- 
beat , Conftantini Imperatoris parenti extitit filius alter Itannes Ducas Carfar , cujus 
pofteritatem poft fratris progeniem defcribemus. Utrumque porro ex nefcio quo 
Orientis Duce genus traxiffe , iifdemque amajoribusDuca: cognomen fuiiTe,au£tor. h f . 
eft k Scylitzes. 

VI. CONSTANTINUS DUCAS> Proedrus,*una cum fratre, aliifque ^liu.f. 79 ji 
Conftantinopolitanis proceribus, Michaelem Stratioticum Imperatorem appellavit: 
fed poftea Iiaacii Comneni , qui a Michaele defecerat , partes amplcxus eft , cui dc 
Imperatori creato, in eam dignitatem poftea fucceffit x x v. Novemb. anno mlix. 
ciim abdicata ultro purpura , neminem, qui Rempublicam adminiftaret, digniorem ju- 
dicaffet Ifaacius, praeteritis etiam afrinibus. b Exceffit illeevivis fexagenarius men- b scylitz. .p . si», 
fe Maio anno mlxvii. ciim annos feptem, menfes fex imperaffet : in fancti Ni- Zwnar.p. ut. 
colai Monafterio, quod Molibotum dictum-eft, humo conditus. c Uxorem duxerat catateg, im-l™ 
Eudociam, filiam Conftantini Dalaffeni , qui fub Michaele Paphlagone vixit, Luput Protoj}. 
c quo etiam regnante Conftantinus Ducas Eudocix coniue;ii nexu erat fociatus, ac I °- Lu "'""' iv ' t * 

• J & iL J l n. • r S.loan.Tragur. 

proinde ante annum mxxxv. ex qua hberos , de quibus mox actun iumus, pro- £pifi.p. t7 . 
creavit, filios fcilicet tres , d quos fub vita: exitum Imperatores coronavit, &c filias Abuif*u.g.p. uj* 
totidem. e Eudocia vero licet Conftantino conjugi extrema agenti nequaquam fe- zonar.p^.Ui. 
cundas nuptias inituram fe fcripto effet pollicita, Romanum Diocenem Patri- d lotL 
cium , Sardicx Ducem , Sc Magiftrum , fibi in fecundum conjugem adfcivit anno ' tJ> 
mlxviii. Indi£t. vi. Januariimenfisi. die,quo &c Imperator di£tuseft Romanus: 
ciim menfes fex &: paulo ampliiis ciim filiis fuis illa imperaffet. f Fuit porro Ro- tgt }\ '*■•?■ 7°** 
ananus Diogenes filius Conftantini Diogenis , f qui fub Bafilio Bulgarodono in bel- 'zlulr^p^lT 
lis Bulgaricis prarclare fe geffit, fub ann. mxv. mxvi. &c mxvii. Sc Sirmium Ba- i8$,«9. 
filio afferuit, c.xfo per infidias fermone illius domino anno mxix. ciun finitimo: 
provincix prareffet ; cujus quidem urbis prxfecturam a Bafilio , deinde Bulgaria: a 
fratre ejus Conftantino adeptus, Patzinacos Bulgariam incurfantes , non femel fu- 
dit. Exhinc a Romano Argvro Imperatore, cujus neptem ex Pulcheria forore in 
uxorem habebat , Sirmio Theffalonicam tranflatus , ejufdem urbis Dux dictus eft. 
Mox quod defedionem moliretur accufatus , in turrim primo conjectus an.MX.xix. 
Famil. Bjzant. X i6i FAMILIiE AUGUST^ S.Ub.yf. tj. *> Ahh*l.$f.-jt 

Scjl. Zon. 
' Amnl. <) f. indicT:. xii. ex ea deihde educcus, in Monachum detonfus, in Studienfe Monafte- 
lium trufus eft anno mxxxi. Indi£t. x i v. fequenti vero Indi&ione eodem anno 
mxxxi. menfe Septembri rurfnm delatus, quod una cumTheodoraZoes Auguft.x 
forore in Illyricum 8c fugam &c tyrannidem mcditaretur, cum duriusquam par erat 
in eum quacftio in Palatio Blacherniano a Joanne Eunucho &c facri Palatii Prarpo- 
fito exerceretur,, tyrannidis focios prodere nollet , feipfum emuro ultro praxipitem 
dedit , confra£taque cervice , eo^ abjedhis eft quo folebant qui fibi ipfis mcrtem 
confciviffent. Romano Diogeni , ex priore , ut par eft opinari , uxore filium adicri- 
bit 8 Guillelmus Apulienfis , qui excaxato per fummam perfidiam patre , Turcis 8c 
Armeniis adfcitis terras Imperii depopulatus eft. Ejufdem familix fuit Diogenes 
Comes Imperialis , ad quem extat Epiftola ccxl. Joannis VIII. PP. qui in Italia 
prarfe&uram aliquam agebau h Theodora extin&o Romano Diogene , Nicephori Bo- 
taniatx,tum Imperatoris, nuptias ambiifTe dicitur. 'Vivebat etiamnum an. mxcvi. 
ut ex Anna Comnena docemur. Romani &c Eudocix imagines hic exhibemus ex 
eburneo tegumento textus Evangeliorum , qui afTervatur in Ecclefia S. JoannisVe- 
fontioncnfis , uti delineari curayit Jo. Jacobus Chiffletius lib. de Linteis fepulchra- 
libus Chrifti cap» 10. 
Ittl.Zen.Glyc. 
Albertc. », 1059« Liberi Conftantini Duca Imp. ex Eudocia Augufta. 

vii. MichaelDucas Imperator. 

vn. Andronicus Ducas, Imperator etiam a patre di&us , fi Joell 
fides. ini. yn. ConstANTInusDucas,* cognomento Porphyrogenitus quia pa- BYZANTIN^. .65 tre Imperatore natus , b .1 Nicephoro Botaniata Augufto fub annum Mlxx v. 

cum claffe in Turcos Orientem incurfantes miffus, imperii infignia fumpfit 

Chryfopoli. Sed mox ab iifmet ipfis a quibus ad id aggrediendum impulfus 

fuerat defertus , captufqne , ad Nicephorum perduclus eft , &: pofitis capillis in vviU.Afni. /.3 

Monachum attonfus, in quandam lnfulam relegatus. c Qupd vero quidam fcri- * 

bunt Prefbyterum etiam effeftum , vix fidem meretur, d cum Alexius Com^ 

nenus Imperator fa£rus ejus opera variis in expeditionibus ufus legatur : ac 

denique ca'fus fuerit in eo pr.xlio quod inter Alexianos &c Robertum Guifcar- 

dum initum eft x v 1 1 1. O&obris anno m d x x x 1 1. ° Scribit Anna Comnena» 

a qua Constantius nuncupatur , patre fuperftite diademate fuifTe dona- 

tum, quod & attigit Joeles. f Sed &c ejufdem xvi fcripcor teftatur Conftan- 

tinum una cum Michaele fratre imperafle. s De Nicephori cum Synadi filia 

nuptiis colloquia habita , cum ille intenit , tradit eadem Anna. b Ztfutrf nis 

Syl.f.tst. 

Gijfitu. 

Aibtris.nn.xo^, 

VviU *--' 

f.it. 

' Sfjfl.f.tgy. 

d Ann* l. 4, />.] 
VviU.Aful.f.t,ii 
* Ann*f. u 7 , 

s VviU. Afnl Ul 
'Ann*f.n 7 , VII. ANNA DuCENA. Clycnt. vii. a Theodora Duc^na. b Harum forte alcera Dominico Sil- 'Giyeae. 
vi 0, qui Venetum Ducatum obtinuit anno mlxxi. nupta fuit: fiquidem ve- * s * n {™'"- in 
rum fit , quod refert Sanfovinus , Dominki uxorem Michaelis Imperatoris fo- 
rorem fuiffe : cui quodde quadam Venetorum Duciffa narrat Petrus Damiani, 
adfcribit c Sabellicus , uti fupra monuimus. c s*beU.vec.t. 

- ; /.4. 

vii. Zoe Ducjena, Porphyrocenit^ cognomine donata eft, a qu6d * Ann*i. % .f. 7 ±. 
nata fit patre imperium obtinente. b Hanc Nicephorus Botaniates Imperator b zon*r. m 3 i. 
in uxorem fibi adjungere decreverat: fed ab eo confilio abdudtus eft a Theo- ^| * 6 +- 
doro Eunucho. c Duxic illa poftea Adrianum Comnenum Protofeba- c A»»*i,<).f.i S \. 
ftum,&r Orientis Domefticum, Alexii Comneni Imperatoris fratrem. 

VII. MT CHAEL DUCAS, cognomento Parapinaces, Imperator pri- 
mum a parente paulo antequam vita excederet di£tus , Romano Diogene vitrico a 
Turcis capto anno mlxx. rurfum eidem in hac ipfa dignitate fufficitur. a Hujus ■ Greg.vu.-pt; 
ignavia Orientis pars magna Turcis iifdem ceflit : quorum etiam ope Nicepho- ' *\fr 4 ^- famil, Sj^am. X i* i$ 4 FAMILI^E AUGUSTiE 

rus Botaniates Auguftam invafit poteftatem , Imperatorque renuntiatus fub 

*sryiitz..p.tsi. xxv. Martii , b Imperatorio diademate in arde Sophiana a Patriarcha donatur in 

fjjjj, % n . magna Hebdomade , feria ni.die Aprilis iii. Ferebatur autem,ut auftoreft c Scy- 

Utzes, Botaniates ex nobiliffimis natalibus , atqueadebexphoca, imbex ipfis Fabiis 

Romanis, per longam avorum feriem ortum duxifle ; tametfi quem Phocamintel- 

*iJ<mp. 7 09. Ugat, haud conftat : d ut &c an filius fuerit Botaniata: illius, cui in Theflalonicenfi 

< scyl.iocl. Pixfectura fucceflit Conftantinus Diogenes fub an. mxxix. e Michael porrbcum 

Maria conjuge filioque Conftantino Porphyrogenito in Studienfe Monafterium tra- 

dudtus eft Sabbato, quod Lazari vocant Graxi , noftri verb Paflionis, Martii men- 

*§cylitx..p.U*. fls xxxi. die : f ubi detonfis capillis , Patriarchx &: Metropolitanorum fententia 

irZi'c!vitll' Ephefi Archiepifcopus ele&us , ciim femel ad ipfam urbem accefliffet , in Manuelis 

l 7.p «41- Monafterium reverfus , fuis manibus laborans , ac tandem fub Alexio Comneno , a 

t-ooft.l.^.c^. perhonorifice eft femper habitus , diem claufit extremum. £ Imperavit annos 

^tnoo.Barenj. 1 r .... r . , r s 1 T J 11 .. 

an. 1078. fex, &, h ut aln volunt, totidem menies. ' Uxorem duxerat Mariam, Alania: 

Greg.vu.lib.%. f eu Iberia: Regis filiam , quam Botaniates cum Michaele & Conftantino filio in 

Tstyl. Monafterium Studienfe amandaverat. k Sed mox Verdena uxore , ' qux una cum 

h loei. ctdini ipf C oronata fuerat in Auguftam , extincba, Eudociam Michaelis Imperatoris ma- , 

'^bl p t& i trem m a l teram conjugem ducere ftatuerat : a quo conlilio avocatus , tandem pudo- 

* Bryen.i.i.e.t. re omni pofito , calcatifque Ecclefia: legibus , Mariam eandem duxit, Michaele in 
Annkhi.p.n. eum f] nem ac l ordines Ecclefiafticos promoto. Deturbato vero Botaniata, in Man- 
s^ihz.^nlf ganenfe Palatium cum filio Conftantino relegata eft ab Alexio Comneno Impera- 
Tzetz..chU.u tore , m Maria: forma: elegantiam Anna Comnena; n Theophylattus verb Bulgarix 
*»!* 79'."^' Archiepifcopus , ° qui ejus hortatu Commentarios in quatuor Evangelia compofuit, 
1 scyt.p j<4. prxclaras animi dotes, pietatem etiam, & generis nobilitatem pluribus prxdicant. 
^•"Tnnli^tii Reliquumverb vita: in Monafterio exegit, ut teftatur idemTheophylaaus. Haben- 
n Theopb.inin- tur in Gazophylaciis nummi aurei , in quibus una cum Michaele effingitur , cum 
jiitrez,«p*rt.i. nac i n f cr i P tione , mixahAsmaria. 

Latnbec. lib f. 

B,bi. cif.p. 48. Filins Michaelis Imperat. ex Eudocia Augtifta. 

* Anntl.i. \W\. CoNSTANTINUS DuCAS, COgnomine PoRPHYROCENITUS, 

Zon.p. i,y. » patre fcilicet Imperatore , natus fub annum mlxxiv. ab eo ftatim diade- 

Angei.aXnce* rnate calceifque purpureis donatur. b Exhinc Helenam, Roberti Guifcardi 

Cbr.C*f.l.i.c. i9 . 1. • tn • <~,- r -j j r j- \f L -1 -. 

•> Ann*. Apulia: Ducis hliam eidem defpondit Michaef, anno mlxxvi. qua: a patre 

scyt. p. 853. Conftantinopolim eum in finem mifla acceflit. c Sed a Botaniata, qui purpuram 

vmi.Apti-l. 1. invaferat, ad patrem amandata , in Monafterium Manganenfe ipfe eft trufus : 

f.ji./.4.p-H« unde, poft duftam Mariam ejus matrem , in Palatium reductus eft. d In or- 

; t!c m. dinem acto ac pulib Botaniata, ab Alexio fucceflbre Imperatoris appellatione, 

Romuzld. f.n. &- Augufta: dignitatis infignibus rurfunp donatur , cum is Annam Porphyroge- 

l°] 6 ' 1 . . ■ nitam filiam eidem matrimonii nexu copulare ftatuiflet. e Sed Alexii confilia 

c Annal. i.p ,it. t .. . , 

z nnr.Glyc. abrupit in ipfo a:tatis flore repentina mors Conftantini , cujus perinde animi 

order.l. 7^.640. corporiique dotes Anna/ ipfa eidem pacta mirifice extollit : ut 8c Theophyla- 

n.-.l.j.n.zi. ' 61 us Achridenfis, Conftantini ipfius Praxeptor. f Conftantino Michaelis nomen 

Ann zon.p 13-. perperam adfcribit Romualdus Salernitanus Archiepifcopus , ut &; in pra'lio 

Tbe"o"hyUn inft. contra Robertum Vifcardum interiifle fingit. 

part. \.C.\. &c. 
• RomuaLi.tnchr. 
MS.*n. 1081. DUCARUM STEMMATIS PARS ALTERA. Gtye. VI-JOANNES DUCAS, CjfsarI Conftantino Duca Imperatore fratre 
scylttz.Zon. a appellatur. Idem verb Conftantinus, fub vit.T exitum , commendatis primiim fra- 

tri liberis, Eudocia: uxori pra:cepit , ut ejus confiliis , quibus in adminiftrandis rebus 
k Brym.l.i.n.ic. pubUcis ufus ipfemet fuerat , uteretur , cjuoad ii idoneam attigiflent xtatem. b Ro- 

mano poftea Dtpgene a Turcis capto , ut Michael ex fratre nepos Imperator agno- 
'jdeml.i.n.ii. ceretur , operam dedit : c iiquo ciim adverlus Urfellum de Balliolo , nobilem Fran- 
z»»'.'*.' itJ cum, qui rebellionem in Michaelem excitaverat , cum copiis miflus fuilfet, ab eo 

captus eft cum filio Andronico. Urfellus deinde , qui Graxos bellis civilibus impli- 

care fatagebat, qubex iis fruftum aliquem confequeretur , fuafit Carfari,ut ipfemet 

Imperatorem fefe appellaret. Verum ciim ftatim poftea in Michaelis veniflet pote- 
J<iAnnal.i,p. ftatem , in Monachum detonfus,in Monafterium truditur. d Exhinc Botaniata im- 
st'S7- perium adepto , in aulam revocatus , ad ineundas cum Maria Michaelis Imperatoris' 

nepotis uxore nuptias hortatus eft. Duxit porrb idem Joannes Mariam, qux 

Protoveftiaria: dignitate donata legitur. B Y Z A N T I N JE. i6 S 

Fihijoannis Dttca C&faris ex Maria. 

vn. Andronicus Ducas, dc quo mox. 

vii. ConsTantinus D u c a s , ' Proedrus &: Protoftrator , miffus eft a * scyl.p. s 4 j. 
patre Ca:fare, cujus ope haud ita pridenl Auguftam dignitatem adeptus erat q'""^""*" 
Michael nepos, in Romanurn Diogenem ejuidem Michaelis vitricum ; qui a Brjen.i. i.n.io, 
Tuicis libertati redditus , Conftantinopolim cum idoneis copiis priftinum rece- ' 1,B >*- 1 7> 
pturus imperium contendebat. Qua quidcm in expeditione profperi adeo ufus 
eft fortuni, ut Crifpino , carteriique Francis , qui Gracis merebant, adjuvan- 
tibus , Alyattem prxcipuum Diogenis Ducem profligaret , caperetque. b Obiit k w "*. 
patrc adhuc fuperftite. Exftant aliquot c Theophyla&i Achridenfis Archiepi- c The<>phji.-,p, 
fcopi fcriptx ad Conftantinum Epiftola:. 6J ' * 4 * 

VII. ANDRONICUS DUCAS," Proedrus , fratre Conftantino ex milita- * »'/«•.£ t 9 . 

ri , quam diximus, expeditione reduce, eidcm fubleftus , Romanum Diogenem ce- M^na/p°i <u 
pit , Adana , in quam is deleto exercitu fe receperat , hac conditione dedita , ut Dio- 
geni , depoiito imperio, capillifque detonfis , privatam in pofterum vitam agere li- 
ceret. Verum contra datam fidem , Diogeni, in ipfo itinere, oculos effodit Andro- 
nicus , mandatum Imperatoris obtendens: qui haud multo poft , non curatis vulne- 
ribus, intcriit. b Obiit Andronicus perinde ut frater, patre fuperftite , Michaele ad- b s?*». /.}.».«, 
huc imperante. c Uxor fuit Andronico nobilis Bulgara elegantioris formx , filia ' '*• 
Trojanni , Samuelis Bulgariae Regis filii. d Hujus meminit alicubi Nicephorus Gre- -mc-fk.Gregor, 
goras, aitque ab ea ajdificatum Chora: Monafterium- Hanc cum Andronici matre ' 9 M*j 
videtur confundere vir eruditifTimus apud e Annam Comnenam, qux,ne defhtear, * etffinusmd a». 
haud planc fe cxplicat , cum interdum Protoveftiariam Joannis Duca: Cazfaris uxo- »«»»/■»'*■ 
rem , alibi vero Irena: Ducamx Augufta: matrem fuifTe exerte dicat. 

Liberi Andronici Duca. 

vin. Michail Ducas, Protoftrator , * Alexium Comnenum Imperato- " * r y">» l, %. ■ 
rem , fororis maritum , in omnes fere , quas ille iniit , militares expeditiones fe- f^** ' * ,'• J'*' 
cutus , in iis fortiter fe geflit , Anna Comnena ipfa nepte tefte , quar avunculi 
pra?claras animi corporifque dotes in variis Alexiadis fuae locis mire praxlicat. 
b Incertum an Nicephorus Ducas , quem matris fua: Irenes ichhtpithwu fuifle ait * Ann*l. i<, 
eadem Anna, Michaelis fuerit filius. 

vn i. a Joannes Ducas , b ab eodem Alexio Magnus Dux, feu clafTis '•Annal.ip. 
Prarfe&us diftus , hac dignitare invariis expeditionibus cum laude fun£tus eft. %7- l 'i'9 "• 

01 p. ioj. &fiig> 

viii. Irene Duc^na, Augufta , Alexii Comneni Imperatoris 
conjux. 

viil. a Anna D u cje n a , uxor Georcii PALjEOLOGi,de quo agimus » Jnn»L%.p 
in Palarologorum ftemmate. < /mt- 

viii.ThzodoraDucana 1 fanttimonialis. . Sr j e „ t / ,,„.,, 

C^TERI EX FAMILIA DUCjENA NOBILES, 

quorum mentio apud fcriptores. 

Hatrenus Ducarum ftcmma , quantum in nobis fuit , digeflimus : licct enim occur- 
rant non pauci apud fcriptores By^antinos ejufce cognominis proceres, ciim haud 
facile fitquo fe invicem affinitatis attigerint gradu definire,hicnobisnecefTari6 fub- 
fiftendum fuit , recenfitis tamen iis , ne quid ad Ducamx gentis gloriam quicquam 
videamur reticuifTe , quod ad notitiam noftram venerit. 

JO ANNES DUCAS Sebaftus , Manuelis Comneni Imperatoris patruelis, va- Nicn.inU»», 
riisin bcllis contra Iralos ac Siculos inclaruit. Hujus paflim mentiooccurritapudNi- l \J"' 7 \ 
cetam Choniatem & Joannem Cinnamum : ac Nicetas quidem ex illuftrifTima ortum """""' ' * 
familia; Cinnamus vero Michaclem proximi attigiffe afKnitate fcribunt : quo vero 

X iij x66 FAMILU AVGVSTM 

gradu, pluribus dc ca re fententiam noftram expofuimus in Diflertatione xx^J. 
ad Joinviilam , ubi diximus probabile videri , 

Alexium Ducam, cujus fuit Encolpium, Crucis Dominicae particulam conti*- 
nens , quod hodie fervat Monafterium Grandimontenfe , Joannis filinm fuifTe , vel 
certe fratrem > qui quidem in Graxis lambis eidem Encolpio adfcriptis , Irenem Au- 
guftam Aiexii Imperatoris conjugem, matris fux aviam fuifle ait. 

« cin**m. ANDRONICUS DUCAS/ bellis Hungaricis fub Manuele clarus , b ab 

/ N ' e "' ,n 6 An r " Andronico tyranno lapidibus obrutus eft anno mcixxxii, 

» c,n„*r». "CONSTANTINUS DUCAS, uxorem duxit fiham fororis* Manuelis 

fT.n '-. mn Itnperatoris : vivebat anno mclxxix. 

■ xieet. inAlix. * JOANNES DUCAS Magnus Hetxriarcha , floruit Alexio Comneno Junio- 
."•7' 9- rc imperante. Nica^a? Prarfectus , ejufdem urbis ingrefliim Andronicoad tyrannidem 

pergenti denegavit. 

• Nktt. inifitac. "JOANNESDUCAS, Logotheta Dromi , vixit fub Ifaacio Angelo. 

l.i.n.}. ° 

a Nicet. inAUx. "ANDRONICUS DUCAS, adhuc adolefcens , ab Alexio Angelo Impwa- 
l.i.n. 4. tore, cum exercitu adverfus Turcos miffus eft fub annum mcxcix. 

ALEXIUS DUCAS, cognomento Murtzuphlus, Protoveftiarius , Ale- 
xio Angelo Juniore Imperatore , Ifaacii cognati & affinis filio , per fummum nefas in- 
terempto , tyrannidem arripuit. Alexii Ducx iftius hiftoriam perftrinximus in hi- 
ftoria^noftra Franco-Byzantina, &c in Notis ad Villharduinum. 

» Anofel. ISAACIUS DUCAS,' eodem Murtzuphli cognomine donatus , fub 

Theodoro Lafcari Imp. 

Fit prxterea mentioin epiftola Comitis San-Paulani ,deprimaUrbis a Francisex- 

pugnatione, nobihs cujufdam ex familia Ducama in obfeflbrum eruptione interem- 
MpfdGidifrid" 1 ' P" : Inter <l MS fi} im Ducis & Ducato , tjui inter Confiantinopotitanos fortier &fulcbritr di- 
Mo»acb.&Deu- cebatur 3 cum aliis quibufdam peremptus ejl. 

treman. 

Niett. inMurtz, THEODORUS DUCAS, Murtzuphlo Conftantinopoli excedente , dum 
"•3- a noftris obfideretur ,Imperatorium ambivit diadema: fed ei praelatus fuitTheodo- 

rus Lafcaris. 

Occurrunt deinde proceres alii complures Ducyt cognomine , quod quidem 

adfcripfere ii fibi ex aliqua cum illuftri hac gente contracta affinitate , vel quod ex 

Ducamis matribus ortum ducereht , ut 

vide KotM no- JOANNES ille DUCAS, a Libellis fupplicibus , Andronici Camateri Ma- 
ftras ad cinnam. nue ji s Comneni Imperatoris cognati filius , cui fuos in Dionyfii Periegefin com- 
mentarios dicavit Euftathius Theflalonicenfis Archiepifcopus. 

JOANNES ANGELUS, Sebaftocrator , Ifaacii Angeli patruus ,Duci co- 
gnomen fibi perinde arrogavit: quod in ejus pofteris perftitit, uti in Angelorum 
ftemmate docemus. 

• Acrof. «r.f». "ALEXIUSDUCAS Philantropenus , vixit Joanne Vatacio imperafite. 

MICHAEL DUCAS, avus DucjEiftius, cujus hiftoriam de Urbis expu- 

* o«. «<•./.». icj gnatione typis Luparaus edidit vir doctiflimus Ifmael Bulialdus, a vixit fub Joanne 

Palaeologo Imp. 

*vhihiph.i, 11. GEORGIUS DUCAS Armenes, cujus meminit 3 Francifcus Philelphus 

epifi i.itt. - m e pift ii s } b ca p ra a Turcis Urbe, in Galliam venit anno mcccclv. ubi a Ca- 

\hl7JZauvau rolo V 1 1. cum cxteris Grarcis exulibus humamter cxceptus , ftipendiis aliquot ad 

/«*». I4 ; + . yitam donatus eft. 


»'vj? BYZANTINiE. 

r* && M && A & &&& &&&&&&& _&&&&* 
ita ctii;railaAa*iaira.?tajiraaia'iia*ta*raita*fai?a2ra*iaiia jtfasrasraitaa 167 XXVII. 
DUCAGINORUM STEMMA. 

DUcaginos, qui primas femper obtinuere inter nobiles Albanos, gensadeo 
illuftris habita eft, ut ejus natales ab ipfo Grifone de Altofolio, quem Caroli 
iVlagni Palatinis Comitibus accenfent paffim hiftoriae noftratcs fabulofa:, arceftat 
fcriptor Geftorum Scanderbegi : tametfi longe videretur probabilius a Ducxna Grae- Fa,ti <*' Scmi. 
canica gente , qua* imperium Conftantinopolitanum diu tenuit , originem duxiffe. ^* l/f ' 
Horum ftemma, qualecunque eft, ex Flavio Comneno , cujus fidem non prarfta- 
mus, hic defcribimus. G I N U S /— DUCAGINUS. 

f 
A Georgius Ducaginus, natus an. mcccxlix. ux. N. filia 
Joannis Mulaci. 

1 Athanasius Ducaginus. 

I f 

B I E RUS 

nat. anno 

MCCCXCII. 

r 

Lechus , vcl 
L.Eccus 3 nat. 
an. mccccx- 
Fatti di Scan- Andreolus 
natus anno 

MCCCXCV. Progonus 
natus anno 

MCCCXCVII. Paulus Ducaginus 
nat. an. mcccxcix. 

JL *\ r- ..a-. Basi-ius. Paulus \ 

natus an. mcccxc. 
I P ROGO NUS 
DUCAGINUS 

natus anno 

MCCCCXI. .JL. -S C- ._A-. ■s r Lucas Du- 

C A G I N U S 

natus anno 
mccccxvii. 

I 

_A- Geo rg 1 u s 
natus anno 
mccccxviii. 

I 
, <V_^ 

PROGONUS. De m etrius 
ducaginus. '*) r- Athanasius 
nat. an. mccccxii. — \ -A.. Nicolaus Progonus Nicolaus Stephanus Joannes Demetrijis 
ducaginus. ducaginus. ducaginu*. ducaginus. ducaginus. 

I i I 

r * > r ^ \ < * *\ 

Aras Bafla Leccas Du- Nicolaus. Vezza ux. Joannes Ducaginus» 
Turcus. caginus. Paulus. Georgh I 

Georgius. Cu c h. I 

~A_ I 

-_A_. Progonus Nicolaus Francisca- 
AMAsijBalfa Ducagi- Maria. 
Turcus. n u s. Ader , Mehemet , 

Turcus. BalTa , Tur- 

cus. r~ — a- >^ 

BiRTHOLOMiOJ 
D U CA G I N U S. 

I Paulus Ducaginus. 
I NlCOLAUS DU- JOANNES D U- 
PAGINUS. CAGINUj. 
162, FAMILIiE AUGUSTiE 
P. Ginarir delm-et fculp ALEXIUS COMNENUS. 

AAEHia AEcnbTH tE komnhns. Imferattr 
fians , cum fallio •nfy-yvai , dextra nanhecem , fint- 
firk glohttm tenet , mantu e nnbe cortnam Imfera- 
tort tmpohit. 

t KE boh0Ei- id efi, Kvw , Chrittus infelltt 

Jedens, dextramfroiend.it, finifirk Evangelio- 

rnm libmm tenet , cum charatlertbus , Ic- xc- 

Conplures aurei ejufcc commaus habentur 

in Gazophylacio Regio. Vide qu« de chara- 

cteribus in Diflerc. 

De Monetis ab Alexio Comneno cufis , fcribic 

Zonaras, cum monetam a deceflbribus fuis adulte- 

jratam reperiflet, asneam fecilfe, qua in imperii ex- 

penfis uteretur: in ve&igalibus verb probos aureos 

exegifle: aliquando etiam nummos femiaureos, in- 

terdum aereos. Unde cum xre egerct , ex obolis num- 

mos fecic , 8c opera quxdam publica deftruxit , ut 

ftateres inde cuderec 

JOANNES COMNENUS. 

IS AEcnoT nop*. lmferator cttm loro ,dextra U- 
baro inntxtts ,finftrk globttm crucigcrftm itnct ,ctt- 
jus cafits Deifara coronam imfontt. Tc. xc. Chrifius itt cathedra fedens, dextram 

protendens , finftra librnm Evangeltorum tenet. 

I£i AEcnoT. Imferator, thoracataforma, chi ma- 

rstis e ttube coroham imfontt : finifirk crncem gemi- 

ttam longtorem tenet, qnam Detfara forrtgit : ad 

cttjtu cafttt fcripti characleres , mp. ©V. lAtmp 

'Pars averfa , friori fimtlis, 
19. AicnoT tS nopfcVPorENN.' Imferater cnm 
falttdamcnto , dextra fccftrnm , finifirk globttm 
crnagernm tenet. 

mp. av. Deifara, manibus frotenfis. 
19. aecCIothc nop^vpoTENN. Imferator cum 
loro fians, dextrk crttcem, fimfirk globttm crttcige- 
rttm tenet. 

ic- xc- Chrifius fians , librnm Evangeliorttm te^ 

net. 

MANUEL COMNENUS. 

mankha. AEcrioTH nop*vporENNHT2i Impe* 
rator palttdattu , dextrk narthecem , finifirk glt- 
bttm chi infifiit crux dnflex. 

KE bohQei. Chrilii protomc , finiftra volu- 
ttten tenentis , cttm charaUtrtbtu Ic. xc« Vidc 
Diflert. 

MAN8HA 


£YZANT!N£. 169 MANhHA AEcnoTHC. Intperator loratus , longiori 
nartbeci inrtixus , Uva globum crucigerum tenens. 
ic« xc- Chrijtus Hans , cnm libro Svangelio- 
rum. 
manbha AEcnoT. Imperator Jlans , dextra crucem, 
JiniBra acaciam. 

MP- ©V. Dcipara , obliejua forma , manibus ere- 
tlis ad ccelum e quo manus crumptt. Vide Dif- 
fertac- 
Ayios rEfiPriOc. Imago peiloralis S. (jeorgtt, 
dextra gladittm , Jintilra cljpeum tencntis. 
uilter ejufdem commatis. 
mankhA AEcnc-T. Impcrator, dextra nar- 
thecem , Jimjtra globum crucigerum. Vidc Dif- 
fcrtat. 

~1. xc. Figura Chrijti. 
MANoHA AEcnoT. Impcrator , dextra narthecem , 
Jinijtra globttm crucigerum. 

Mp ©v. Deipara protome, manibus expanjis. Vide Diirertat. Scribit Nicetas irt Manuelc 
lib. 1. num. 5. eundem Imperatorcm afW- 
C" at*KiiMt in monetam cudi juflitrc, qua: no- 
ftris per urbem trajicicntibus, dum ad facr* 
bella pergererit daretur, fi aliquid vcndituri 
ellent. Vide qua: de Manuelis nummis adno- 
tamus ad Alcxiadem p. jn. 

ANDRONICUS. 

ANApoNIKOC EN Xii bAClA. ( er X&cr&T BatiMtf. ) 

Dcipara ftans , ad ctijus pcdes prtcnmbit Impc- 

rator. 

Figura urbis ConJtanti»opolitan<t , cum qutnquc 
portis , ad latera ejus <ju* infra ejt , dejcnbun- 
tur charatlcres p. p. niji prtma fucrit c. vt per 
cp- Conflantinopolis defignetur. In medto num- 
mo vtfttur Deiparx figttra , cum mambus cxpe»~ 
jis. Vide Dilfert. 
XXVIII. 

STEM M A 

COMNENORUM. 

I. (R^A^^^S^ Entem Comnenorum perilluftrem , 8c longa avorum feriti 

perantiquam fuiffe pra: cacteris produnt a Nicephorus Bryennius ' ****$*• 
& b Zonaras. In Afia primiim fixiffe fedes fuas videtur indi- k z«»«r. ;. to 9 . 
care c Scylitzes , Caftamonem, Paphlagonix Ponticum verfus ' Sc y l *f-ii*. 
mare oppidum , Ifaacii Comneni Imperatoris domum , feu pa- 
triam potiiis fuiffe fcribens. Ait quippe Alexium Comnenum 
Magnum Domefticum , fuperato , captoque Urfello Franco, 
Conftantinopolim reditum apparantem , cum ad vicinas Caftamoni regiones per- 
veniffet, vifendac avi domus defiderio &c cupiditate incenfum , a via divertiffej 
urbemque ingreflum , ciim illam incolis vacuam deprehendiflet , lacrymis perfufum, 
progenitorum fuorum membriam recoluiffe , nec nifi vi quadam a comitibus inde 
avulium. In Afiam porro ex Italia, atque adeo in Orientem , ciim Conftantino 
Magno , aut Conftantini pofteris ac fuccefforibus ,tranfiifle admodum probabile eft; 
quod de compluribus aliis Romanis ac Italicis familiis obfervant paffim hiftorici, at- 
que ipfe de Ducama d Bryennius. Hujufce fane conjefturx fundus effe poteft vetus * inpnf».*. 
Infcriptio , qua? etiamnum Ameria.* in Umbria ad S. Secundi extat , ante aut circa 
Conftantini tempora exarata,in quaComneni Italici aliquot , iiidem literarum api- 
cibus , quibus Grxcanici , recenfentur : ita ut ejufdem fuifle gentis utrofque liquidcj 
evinci vel hinc poflit. His vero illa verbis concepta legitur : 

L. COMNENO. 0. L. FELICI. 
COMNENAE. 3. L. NYMPHE. 
ET. COMNENO. 3. L. FELIONL 
C SERVILIO. ALBANO. 

e Extat in agro Hadrianopolitano , haud procul ab oppido, regio amcena, pratis 8t ' cantacuz, l.i„ 
aquis luxurians &r irrigua , ad Tunzam amnem , Comnene di&a : a qua Comnenos f ' 54 " 
nomenclaturam accepifle nemo , ut opinor , dixerit, etfi haud paucas e Palatinis fa- 
miliis , atque in iis Bryenniorum , Curticiorum , Branarum , & Vatatzarum ab Ha- 
drianopolitana urbe ortum duxiffe haud fim ignarus : ciim longe potius huic traclui 
nomenclaturam datam par fit credere ab aliquo eComnenis, qui ei imperim-it : 
prxfertim ciim Comnenorum gentem Afiaticam fuiffe prodant fcriptores. Id au- 
tem pro certo haberi debet in Conftantinopolitanorum Imperatorum aula nequa- 
Famil. Bjzant. Y i 7 o FAMILI^ AUGUST^ 

quam fere cognitam , ante Bafilii Bulgaroftoni tempora , a quo Manuelem & Ni- 
cephorum Comnenos , variis, tnm Palatinis dignitatibus , tum in bellis ac expedi- 
tionibus , Prxfe&uris donatos legimus. Cumque eodem prognatum parente utrum- 
que fufpicari haud abfurdum.fortaffe fit , vel certe proxima fefe attigiffe cognatione 
ex cognomine appareat, ab eorum patre , quilquis ille fuerit, primum ftejnmatis 
genealogici gradum ordiemur : interim dum illius nomen 8c deceffores nobis dete- 
gant fcriptores ha&enus inediti , octeros deinceps ad excifum ufque a Tnrcis By- 
zantinum imperium adjuncluri; atque in iis Trapezuntinos Principes, quorum fa- 
miliam fuis numeris ac gradibus integriorem dediffemus, fi ex fcriptoribus lux af- 
fulfiffet major , &c Nicephori Gregorx libri x vi r. fuppeterent, quorum publicando- 
rum fpem jampridem publico injecerat Allatius. In prarfenti igitur fat erit illa dun- 
taxat excerpfiffe, qua: de iis au&ores editi prodiderunt. 

n. M anuel Co MNENUS,aquoca:teri Comnenigenusducunt. Deeomox. 

* scyliu.f. rn- ii. Nicephorus Comnenus, Manuelis fortean frater , a Protofpatha- 

rius, Media: fuperiori , quae fenefcente Grxcia Afpracania? nomen habuit, cum 
ad Bafilium Bulgarodonum Imperatorem illa deficerct, ipfomet Principe Se- 
nacherim tradente provinciam , quam ab impetentibus Agarenis tueri non po- 
terat, Prxfectus efl anno Chrifli mxvi. fuffe£his Argyro Patricio, cui ob 
b ldem f. 7»i. rem male geftam abrogatum fuerat imperium a Bafiiio. b Vir prndenfia &c 

animi dotibus praxellens, qui variis Saracenos prxliis fudit , & iis non modi- 
cam regionem abftulit. Ejus virtuti invidens Conftantinus Bafilii frater Sc fuc- 
ceffor , evocatum Conftantinopolim , tanquam inita: confpirationis reum , licet 
innocentem , damnatum oculis exuit anno Chrifti m x x v i. 

* -Bryen. u. n. r. II. MANUEL C O M N E N U S , a totius Orientis Prafecxuram ab ecdem 
jtnnnl. ii./.jn. Baf^lio adeptus , Nicaram urbem contra rebellantem Bardam Sclerum aliquandiu tu- 

tatus , tandem dedere compellitur fub annum Chrifti dcccclxxvi. Idem narrat 
•> scylitz.f. (91. b Scylitzes , qui Manueli , noh Comneni , ut Bryennius & Anna , fed Erotici 

cognomen tribuit, ob maternum fortaffe genus : cujus quidem cognominis Theo- 
« scyi.f. 7/7. philum Cypri Pra'fe£him habct c idem fcriptor fub annum Chr. mxiii. fed incer- 

* Brytn.l.i.B.i. tum an is ex Comnena familia fuerit. d Obiit porro Manuel ipfo Bafilio adhuc im- 

perante, cui fiiios fuos moriens commendavit, uxore dudum extin&a. 

Liberi Manuelis Comneni Protofjtatharii. 

iii. Isaacius Comnenus Impei ator , de quo mox. 

iii. Joannes Comnenu s, cujus pofteri Imperium Conftantinopolita- 
num poft Ifaacium &: Ducas adepti funt , ut infra dicetur. 

iii. N. Comnena, Doceano nuptum data eft , a Michaeli, fortc 
Protofpathario , qui Maniact in Pra?fe£tura Italiac fucceffit , b &c in bello con- 
tra Patzinac.s occubuit , Monomacho imperante , anno Chr. ml. Ex hifce nu- 
ptiis natus Tbeodorus Doceantts , c vir ex genere &c magiftratibus geftis clarifH- 
mus , uti fcriptores ejufce artatis produnt. 

III. ISAACIUS COMNENUS, dignitate a Magifter , a Theodora Au- 
gufta copiis pra:ficitur : moxque ea e vivis iublata, c:im Michael Stratioticus , ut 
Reipublica: inutilis , &: rerum adminiftrandarum imperitus ,ab imperii culmine de- 
jeftus fuifTet, a militibus Imperator falutatur b anno m 1. vii. Kal. Septemb. Indi- 
ftione ineunte 11. Vir belli peritifTimus, &c acris fed arrogantis ingenii, c ut qui ad 
Auguftale folium eveftus , id fux fortitudini acceptum retulerit : eoque nomine in 
nummis fuis , de quibus egimus ad Alexiadem &r in noftra Differtat. de Nummis 
Impp.- CP. ftricto gladio effingi voluerit. d Biennio ac tribus menfibus , feu, ut habet 
Codinus, annis 11. totidem menfib. &: diebus xxiv. exaftis .defperata valetudinc, 
Imperatorem defignavit Conftantinnm Ducam , quo ad invadendum imperium ad- 

codin.ed.Meurf. jutore ufus fuerat ; 8c in Studienfe Monafterium conceffit, fumpto monachi habitu : 
e ubi tantam humilitatem &: obedientiam erga Abbatem exercuit , ut Oftiarii munus 
fibi mandatum obire non detradtarit , in quo paulo minus annos 11. vixit. f Cafti- 

' scyittx.. zon. tat ^ s [ n eo exemplum infigne narrant fcriptores: nam cum adhuc militari imperio « scyl.p.n^: 

Le«Ofi.l.i.c.6t. 
h Scyl.f.1%6. 


■ Brytn.l.i.n.if. 
Annal. \.f. 8. 
Scylitz.f. 8u. 


* Scylf.i^u 

Clyctu. 


1 Scyl.f 798. 


« idemf.tiu 

Zonar.f.iiu 

loel. 


a Sryen, l.\.n, j. 
Scylitx..f.%i\. 
Zonar. p. 115. 
lAanaff. 
Codm.ed.Meurf. 


f-79- 

' Scyltt.f. 811. 
loel. BYZANTIN^. 171 

fungerctur, 8c cx rcnibus laboraret, praccipcreritque mcdici, remedii caufa , uti 

coitu,viva Sc incolumi adhuc uxore , a qua diu poft fufccptam prolcm abftinuerat» 

quo ipfo confecuturus eflet , ut pra'tcr doloris medelam etiarn liberis procreandis 

dans operam , orbitatis metum a le depelleret , id ille conftantiffimc renuit , Sufji- 

ciUHt , inquiens , mihi liben ijuos Deus tmhi Urgitus eff, Manuel & Maria: fd & abf/jue 

liberis regnum Dei confeejui licet , ftcus •uero fine caHitate. Hos progenuerat cx uxore 

6 Aicathe rin a, quam adepto impcrio Auguftam coronavit. Fuit illa Samuelis %s V l -P tQ *- 

Bulgariac Regis filiarum natu maxima, ut audror eft h Bryennius, feu jiitalii volunt, /«/'/',^4." 

Aaronis Bulgarici Principis, dignitate Magiftri , foror. Aaron vero Baafpracania: & Bry*mt,i.B.ii 

Pra:fe£t.us, Joannis Uladiflai Bulgaria; Rcgis cx Maria filius fuit , Aaronis Samuelis 

Regis fratris nepos. Aicatherina ( quod quidcm nomen haud diverfum a Catharinx 

nomine refte obfervat ' Baronius ) five Samuclis filia, five ex fratre neptis, poft ab- * ^»». 307. w. jti 

dicatum a conjuge imperium , in Mytelai crrnobium cum Maria filia feceffit , mu- 

tato nomine k Helena appellata, & in Monafterio , quod Xene nuncupabatur, k G b f - 

five ut habet ' Scylitzes, in ccemeterio Monafterii Studiani, fepulta fuit, cum ali- '$9-/^811.. 

quot annis marito fuperfuiftet. Ifaacius vero in eodem Monafterio Studiano humo 

conditus eft. 

Ltberi Jfaacii Comneni Imp. ex Aicatharina. 

Aiv. Manuel Comnentjs, de quo filertt fcriptores Byzantini , Ifaacii fi- 
lium fuifle annotafTe contenti. 

iv. MARiACoMNENAin Monafterium Myrehei cum matre conceffit , Seyi- p- 8n. tu. 
poft abdicatum a patre imperium. ye(U ' 

III.jOANNESCOMNENUS^a fratre Ifaacio Augufto Curopalata pri- ■ ^ym.t t.„.j. 
mum,dein Magnus Domefticus appellatus,delatum ab eodem recufavit imperium: zinK.^V 
obiitque non multo poft Conftantini Duca' exceffum. b Huic uxor fuit A n N a, " sryen.it. n.t, 
Alexii Charonis Italicarum provinciarum , qua: tum Graxis parebant, Pra:fe£bi fi- 
lia, maternum a Dalaffenis ducens genus-. unde Dalas s en^e cognomine propter 
jnatcrnam origincm non femel indigitatur ab c Anna : femina ca?teroquin prarclaris 'Annal.1f.5t. 
ingenii dotibus inftructa , quas pluribus profequitur commendatque eadem Anna 
Comnena neptis ex Alexio filio , d quo regnante res fere unica geffit. Exceffit * ji " na - 
illa e vivis anno ante Ifaacii filii mortem , in Monafterio Pantepopta: a fe eXatdifi- gi/c. ' 
cato, quo aliquot ante obitum annis, reli£to palatio , feceflerat. 

Liberi Joannis Comneni CuropalatA ex Anna. 

iv. Manuel Comnenus,* Protoproedrus , deinde Protoftrator tk Cu- ' Sy*»- h i.nji 

ropalata a Romano Diogene Imperatore renuntiatus, cum valido exercitu ad- 2?»'» 8j '" 

verlus Turcos Afiam infeftantes miffus, ciim iis in bellis forriter fe gefliflet , Giyc. 
& fummam animi exhibuiflet prudentiam , in ipfo xtatis flore ab iis deletus & 

captus eft anno Chr. mlxi x. b Sed mox libertatem confecutus , Chryfofculo * Sry*nj.i.n.ii, 

Turcoriim Duce , a quo captus fuerat,cum ipfo ad Imperatorem transfugien- Sc J'"*-?. *);• 

tc, Conftantinopolim rediit. Nec diu tamen huic cladi fuperftes fuit : c fe- 'Sryeinl.ij,.ii. 

quenti enim anno, ciim rurfum in Turcos cum Chryfofculo expeditionem pa- Ann *i.i.p-i- 

raret, in Bithynia ex otalgia, feu aurium dolore , interiit. d Manuelem ab ^JnaT.ifC' 6 ' 

eximia fortitudine &: prudentia commendant plerique fcriptorum iftius a?vi. p- i- 4?. 

Scylitz.p. tff. 

Ftlia Aianuelis Comneni. 

v. N. CoMNENA,ab Anna Dalaflena avia, N. Nicephori Botaniatx Aon*i.t.p., u 
Imperatoris , ex Verdena forte prima ejus uxore , filio in uxorem data 
eft , vel certe ex filio aepoti ; fiquidem hoc loco ITjpvo» 7« Bo&veHtru 
habet * Anna Comnena ; qux vox de filio ex nepote videtur capierida. 

iv. Isaacius Comnenus, Sebaftocrator , de quo mox. 

iv. Alexius Comnenus Imperator , de quo poft Ifaacii pofteritatera 

• iAnnnl.) p.yg. 

iv. Adrianus Comnenus* Protofebafti primum, poftea b Maghi z "** r Gl y r - 
Famil.Bjz.aMt. * Yi; fc -*W<***J 

I IJl c tAnnal.j. p. 
i^j. /.'$.?• «9. 

" Air>\l.i.p. 

' Annal. j-^-7 4. 
ZoBar. ^. iji. 

Glycat. 

f Theophyl.ep. 

i+. 30.34. 43. 

s Venafcm in ar- 
iore gentil. Cri- 
tnald. » Annal. yp.^i. 
k Theophyl. ep. 
7-W- 

c Annal.t.p.fo. 
d zsfnnxl. 6.p. 
185. FAMILU AUGUST^ 

Domeftici Occidentis dignitate donatur a fratre Alexio Imperatore , c a quo 
in varias Provincias cum imperio miffus eft. Huic uxor fuit d Z 01 Ducje- 
N a , Conftantini Ducae Imperatoris ex Eudocia Dalaffena filia ultima, e quam 
Nicephorus Botaniates Imperator faoris ducere ftatuerat , nifi a Leone Eunu- 
-cho ab eo confilio avocatus fuilfet. Utrum ex hisnuptiis prodierint liberi , 
haud patet; quanquarri ex f Theophylacto Achridenfi Archiepifcopo id conjici 
poffit , cujus fcriptae extant aliquot ad eum Epiftola-. Alexiam nefcio quam, 
Alexii Imperatoris ex fratre aut forore neptim, Grimaldo 1 1. Monceci in Italia 
Domino niiptam finxere s quidam : fed praterquam quod ea affinitas eft ad- 
modum incerta , non eft cur Adriano potiiis quam Nicephoro aut eorum foro- 
ribus videatur adfcribenda. 

iv. Nicephorus Comne nus, * Sebaftus , poftmodum Magnus Drun- 
garius claflis ab Alexio fratre creatur. Hujus filia b Gregorio Pacuriano Sebafto 
nuplit, filio, ut videtur, Pacuriani Magni Domeftici Occidentis, viri illuftris, 
&c ex Armeniaoriundi , c quo adjutore ufus eft Alexius ad repellendum Bota- 
niatam ;* d quique demum in pradio contra Scythas fortiter dimicans occubuit 
fub an. m l x x x 1 x. " Brycn.l. r. ».i. 

6.11. 

Annal. 9. p .11!. 
Vide Notas ad 
Ann.p. 78. 
b Cohft. de adm. 
itnp. c. 43. 

.* Scyl.p. 6 6\. 4 Scyl.p. 6l<). 
Zonar. f. 173. 

'Stjl p.701. 
I ldemp.701. 

X Uemp.14 7- h ^innal. 10. & 
11.^.175.364. 
I Ltb.1yp.tf6. 

k AU.it. deCon. 
fenf utr. Ecclef. 
I. x. c. 11. 

1 Kicet. in Ioan, 

■ Annal. \%. /. 
3<H- i 6 S. 

" ep. 4.16.37. 
V. Stt.adAnn, 

1 Brytn.l.i.n.t, 
6. 11./.3. (£>4. 

Annal.-j.p.xyt, 
Zonar.Ghc, 
Thcofhyiati. 
Cw»am, /, 6, iv. Maria CoMNENA, a major natu fororum Alexiilmperatoris, nnpfit, 
patre adhuc fuperftite, Michaeli Taronit^e, qui ab eodem Alexio Pro- 
tofebaftus , &c Protoveftiarius , poftea Panhyperfebaftns diftus eft. b Taro- 
nitaiumgens illuftris admodum fuit Conftantinopoli , ut qua? ortum &c origi- 
nem habuerit a Principibus Taronis , regionis fic didra: in Oriente , verfus 
Syriam : ex qua memorantur Gregorius , qui Conftantino Porphyrogenito Cri- 
coricius dicitur , &c Apoganem fratres, Principes Taronis. c Gregerius , primus 
Romanorum imperium amplexus , Conftantinopolim venit , &c a Leone Phi- 
lofopho Imperatore Magiftri dignitate , &c locupletibus pradiis donatus eft. 
Pancrattus vero , Gregorii filius major natu , Patricius& Prator Taronis a Ro- 
mano Lacapeno appellatus, fororem Theophylacri Magiftri , Imperatoria: flir- 
pis feminam , ab eodem in uxorem na£tus eft. Afotius ejufdem Gregorii filius 
nothus, cum &c ipfe in Urbem veniffet, Patriciatus honore pariter eft orna- 
tus. Apoganem vero, Gregorii frater , Patricius itidem fattus ab Imperatore, 
cum domum rediret, nuptias cum filia Conftantini Patricii &c Magni Hetx- 
riarcha* fibi pa£ta peradrurus, vita defungitur. Hujus filius ex priore conjuge 
Tornicius , Patricius aque fa&us , teftamento fuo cavit,ut tota ipfius terra Im- 
peratori traderetur, uxorque cum filio in Urbem migraret, ubi ades ad inha- 
bitandum &c reditus ldoneos obtimut. ExhincTaronitarum gens Conftantino- 
poli inter illuftres &c pra*cipuas Imperii familias haberi ccepta eft : ex qua ortus 
d Romanus PatriciusTaronites , Tornicx fortc filius , qui Scleri fub Bafilio &c Con- 
ftantino defectionem molientis partes fecutus eft fub ann. dcccclxxvi. Oc- 
currit deinde c Gregorius Taronita , Magifter , a Samuele Bulgarorum Rege in 
pradio cafus anno dccccxcix. Hujus filius f A^otes Taronita in eodem prarlio 
captus , ducta. Samuelis filia , Conftantinopolim rediit , &c ab Imperatore Ma- 
giftri dignitatedonatuseft. Huncexcipit *Gregoriiu PatriciusTaronita y cp\\lmx.x'm. 
Michaelem Paphlagonem confpirationis reus, dirisfuppliciisaffedus eftan. mxi. 
Gregorii filius fuit , (i bene auguror , Michael Alexii Imperatoris fororius , ex 
cujus conjugio natus h loannes Taronita, alter a. loanne Taronita Chcerebaccho- 
rum Prxfefto , cujus meminit J Anna , tametfi ejufdem familia?. Incertum ta- 
men an idem fit cum loanne Taponita Sebafto, k qui in depolitione Cofma: Pa- 
triarcha: Conftantinopolitani Manueli Comneno Imperatori in Blachernarum 
. a-de alfedit anno mcxliv. Fuit etiam Michaelis filius alter, Gregorius Taro- 
nita , Protoveftiarius , ' quem Joannes ComneTius in ipfis Imperii initiis rebus 
gerendis prxfecit : diverfus porro a m Gregorie Taronita Trapezuntis Duce, qui 
in Alexium rebellionem parans, a Joanne Taronita ejufdem Alexii ex forore 
nepote ,ipfiufque Gregorii patruele comprehenfus , &carceri mancipatus, poft- 
modum libertatem honorefque priftinos eft confecutus. Extant n Theophyla- 
cti epiftola: aliquot , qua: hujus Gregorii Taronita: Proedri res praxlare bello 
geftas in Colchide &: Ponto mire praxlicant. 

iv. Eudocia ComnenAj^Nicephor^ Melisseno, viro pru- 
denti &c prxclaro, qui paternum genus a Mortiis repetebat, uxor a patre data BYZANTlNiE. 171 

eft. Hic ab exercitu circa Damalim , eodcm ferme temporc quo in Urbc Ale- 
xius, Imperator proclamatus , poteftate uxoris fratri ultro cefllt , Caiaris titulo 
contentus , quod pluribus proicquuntur Nicephorus Bryennius , Anna Com- 
nena, &c alii. ln Urbem pono poft Alexium venit , Caiarca dignitate dona- 
tus vii'- Aprilis teria v. Hebdomadis Palchalis ,anno mlxxxii. excefTitque 
e vivis xvii. Novembris Indidt. xm. anno Chr. mci v. ut prxfert b Codex b tambtc.l.f. 
Carfareus, qui tamen mendis non caret in annorum char.i£ceriimis. Sctibir f' 1 " f v/**."' 
c Cinnamus ab eo in Alia ad Dorylxum praxlara excitaca fuifle palatia. d Ni- Utm. 
cephori filius fuit /Uextus McLiJJlnm Magni Ducisdignitacc donatus aManuele 
Imperatore. MelifTenorum porto familiam perillullrem fuiife Conftantino- 
poli produnt gefti ab iis magiftratus, 8c demandata' Provinciarum &. Copiarum 
Prarfecturje. ln iis cnim recenfentur a fcriptonbus Byzantinis * MichueL Meljf- ' Thtofh.f.^t. 
nus , fub Copronymo , f &r. Theodotus McLiJfinus Patriarcha Conftantinopolitanus, c**rtn.*.+tf. 
acer imaginum hoftis, Leone Armenio imperante : Theodotus altcr MeltJJenus, 2on»r p 106. 
Provinciarum Orientis Praefectus fubMichaele Theophili filio : ThtophiLus Me- 
UJfenus , cognomento Lydiates , Protofpatharius fub Balilio Maccdone : Leo &c 
Tbeofnojfus Melijfcni fub Balilio Bulgaroctono : dehinc Meliflcnus ifte Ca;far, 
i quo longa fucceflionis ferie ortus eft s Alcxias McLiJfenus , cognomento Strate- % **** s ' Nw * w 
v(fnltts propter maternam originem , ob captam ab eo Franciique ereptam ur- u»Grmmmm. 
bem fub Michaele Palax>logo notiffimus : cujus filius fuit h Conjiantmus , cui Sc J" />*•'• 
evulii fuere oculi , Theodoro Lafcari regnante. Exhinc memoratur * MtchaeL poJtTlnfl^na' 
Stratcgopulus Mei-Jfenta , vir animi fortitudine &c divitiarum copia celeberrimus, u»Uo ty^ 
qui una cum Conftantino Palarologo Michaelis filio in Andronicum Impera- Phrnm.,1. 1. f.7. torem conipiravitj idem forte qui a l Sanuto &c Sabellico Dominus Del Cajiri 1 Ef.y?.j. 

&r Lyconia: dicitur, filiamque uxorem dedit Marefcallo Catalanorum , qui tum iab ' u,c - 

Ducatum Athenarum tenebant. m Ab hoc prognatus Leo McLtJJenus , Sebafto- » vhram..l.\, 

crator , Dominus Sc Exarchus Ithomes, feu Meflenise, pater Niccphori McL:Jfini *•*• 

Protoftratoris , Domini Meflenia* , qui propter eximiam in dicendo fuavitatem 

Meltjfurgtu dictus eft. Hic ex uxore Raiilis filia NtcoLaum Mei jfennm fuftulit, 

quem Demetrius &: Thomas Palaologi , qui tum Peloponnefum obtinebant, 

bonis fpoliarunt , ipfi viciffim a Turcis deinceps fuis exuti. Aiunt pprro ftare 

etiamnum Meliflenorum familiam , qui Comnenorum prarterea cognomen , 

forrean propter illuftrem hanc cum Alexii filia affinitatem, fuo adjunxerunc. 

n Memorantur enim Tkcedortv Meljfnus, qui fe RLm, Xanthi, Sami, Mileti, ^ftt"^' 

Sc aliorum in Thracia &: Peloponnefo oppidorum Defpotam titulo tenus in- ^.ttat.jacr! 

fcribebat, ut Macarius Mdiffinu. Ragufinus Archiepiicopus ,fratres , qui Joanni 

Auftriaco in bellis contra Turcos fe acj nxerunt , addudcis peditum viginti 

quinque millibrs , ac equitum tribus millibus , ex fuis vel certc Graxoium 

Provinciis coadlis, quorum ope belli pondus biennio fuftinuere. Verim hcftis 

potentiflimi viribus cedere coatti conceilerunt Neapolim , ubi obtentis a Phi- 

lippo 1 1. Hifpaniarum Rege peniionibus fubftitere , &c randem mortem obie- 

re ; ac Theodorus quidem x x v. Martii anno mdixxxii. Macarius vero x 11. 

Septemb. anno MDixxxv. Utriufque epitaphium legitur lingua Graxa exara- 

tum in Ecclefia SS. Petri &: Pauli Graxorum, quod ab Ughello defcriptum 

eft. Habuit porro Theodorus filios Dcmetrium MeLiJfenum Comnenum , legionis &c 

claffis navalis rei armamentarix in Belgio fub Hifpanis Prarfedtum , qui obiit 

anno mdcxxxv. &: N cephorum yeljf»um Comnenum , primo Naxi Archiepi- 

lcopum, deinde Crotonze in Regno Neapolitano Epifcopum ab Uibano VIII. PP. 

xxix. Maii anno mdcxxviii. creatum , qui vita exceflit v. Februarii anno 

mdcxxxv. Nicephori elogium perftrinxit idem Ughellus , fubditque Theo- 

doro pra-terea filiam fuifle , matrem EnmanueLis Mdjfcni , Militis Ordinis Ca- 

lacravae, quem Marchionis dignitate exornavit Philippus IV. Rex Hilpaniar, 

ob egregie navatam in Catalanicis &r Neapolitanis behis operam. Deceffit ille 

anno mdcivii. Nupera; ifti Meliflenorum familia- pro infignibus id:'m ille 

Ughellus adfcribit fex /mAioscu , feu apes , aureas ad oram fcuti ruhei difpofi- 

tas 1. 2. 2. 1. cum fcutulo aureo in media area tribus campanulis nigris 1. 1. 

diftintta , quod Comnenorum proprium efle aiunc. 

« Annal. jo.f. 

iv. Theodora Comnena, *Leoni, b feu,uc habet Nicephorus ^l.i.n.t.f.t. 
Bryennius, Constantino Diogeni Porphyrogenico , Romani Dioee- " *'" . 

T T? J r Cf N 7& „.| & ' ~* nn *t- 4 7. 

nis Imperacons ex Ludocia c hlio pnmogeniro, a macre poft pacnsobitum ma- 9 p. i tl . i 90 . 
trimonio juncta eft. d Lscum fracre Nicephoro, Alexii Comneni Imperacoris d J>»»»f<°. 

1 v ■•• Brtcn.l.in.tf. 

I 11) ' Antta Uco cit. 
Zcn.p.ifi. 'Annttl.t.fiAi- 

h Bryen.l. t ».?. 
Annx l. $.p. 77. 
c Bryen.l. t. 
Seyutz..p. S4S. 
Zonitr. p. tfj. 
Clyctts. 

^jnnn 1. 1.^.4?- 
' Annal.y /".78, 
Cedm.de Of.c.t. 
f Bryen. I t. n.\, 
Annal. t. p. j8. 
8 Zon.p. 139. 
h j4n»a /,t.<^}- 
/. 44. 48.7'- • 
1 Ztnxr.p. 139. 
1 Zonar. ti/id. ■ Annml.% f.;<. 

b ^<»»<i l.io.f. 
tt$. 

c A»n«l.n.f.ft6. 

* Nicttat in lo*n. 
n.j. 

' Ann» l,).p 94. Ann»l.u.f.tfS. ■- Epifi. i%. 

h Lto Allat. I. t. 
de Coocerd. utr. 
"Eeil. c. ji. 174 FAMILIiE AUGUST£ 

ift expeditionibus & praeliis fidus comes , tandem in eo , quod cum Turcis ad 
Antiochiam commifTum eft, pralio , Ifaacio Comneno Sebaftocratore , exerci- 
tus duce , lethali accepto vulnere occubLiit anno Chrifti mxc. e Extitit paucis 
poft annis qui Leonem mentiretur : qui quidem dolo comprehenfus ab Alexio, 
oculis privatus eft. Leonis uxor , fun&o marito , in Monafterium MyreLti 
concefht. 

IV. ISAACIUS COMNENtTS, a Joannis Magfti Domeftici filius, & 
Alexii Imperatoris frater primogenitus , vir rei militaris peritiflimus , magnufque 
bello dux, fi qua b Bryennio &c Anna: fides, c adverfus Turcos a Michaele Duca 
cum imperio dux dele£tuSj ab iifdehi carfusj captivus abdudhis eft. d Reducem Ni- 
cephorus Botaniates , qui Michaelem eXcepit , Antiochia: Ducem renunciavit. e A 
fratre deinde Alexio , f quem natu licet minorem Imperio fibi pra:ferli paffus eft , 
Sebaftocratoris nova ab eo inventa dignitate donatur. s Obiit anno poft matris ex- 
ceffum, ciim paulo ante monachicum habitum induiffet. h Huic uxor fuit Irene, 
Alanorum Principis filia , Maria: Imperatricis Michaelis Duca: , ac mox Botaniata: 
Imperatorum conjugis patruelis , * quae marito vix annum integrum fuperftes pari- 
ter extindta eft. k Ex ea plures utriufque fexus liberos genuit , in quibus memoran- 
tur aliquot a fcriptoribus* 

Liberi Ifaacii Comneni ex Irerie Alana. 

V. Joannes CoMNENUs, a ab Alexio Imperatore &c patruo Dyrrachii 
Dux fa£bus, b Hugonem Magnum Viromanduorum in Belgis Comitem,qui in 
Illyricum navigio pervenerat , quo cxteros Francorum Principes , qui in Pa- 
la:ftinam pergebant , afTequeretur , per proditionem captum detinuit,& ad Im- 
peratorem trahfmifit. c Ab eodem Augufto adverfus Dalmatas miffus, ab iis 
ca:fus eft. d Joanne poftmodum imperii habenas obtinente , rerum publicarum 
curam eft adeptus , nova donatus <s>^^<to t/uu/uS^a » feu , Prarfecli facri Cubiculi 
dignitate. Veriim mox , propter intolerabilem fuperbiaan a Reipublica: guber- 
naculis amotus eft. c Hunc impuberem adhuc Henrici III. Imperatoris filiar, 
aut certe afh*ni , matrimonio jungere decreverat Alexius,quo pax interutrum- 
que Imperatorem , hoc neceflitudinis vinculo, firmior nefteretur. 

v. Alexius Comnenus, Dyrrachino Ducatu donatur ab Alexio patruo 
anno Chrifti mcvi. 

v. ConsTantinus Comnenus, Sebaftus &c Dux Berrhcea: , quem 
a Theophyla£bus Archiepifcopus Achridenlis a morum probitate , & egregiis 
animi dotibus plurimum commendat , incertum an idem fit cum Conftantino 
Comneno , Sebafto &c Magno Drungario , b qui in depoiitione Cofma: Patriar- 
cha: CP. Manueli Imperatori affedit anno^MCXLiv. 

v. ADrianUs Comnenus Sebaftus, abdicata vita aulica, monachicam 
induit, Joannes appellatus : ac deinde rnortuo Michaele Maximo Archiepi- 
fcopo Achridenfi ,huic fufYedtus eft, ut habetur in Archiepifcoporum Bulgarix 
ad hunc ufque Joannem defcripta ferie, in Cod. MS. Bibl. Regia: fign. 2423. 
quam integram , ciim brevior fit , hic defcribemus in eruditorum gratiam. OI APKlEniSKOPOI BOYATAPIAS. 

nPOTOTENHS 0' Ap%frioK 07101; XafJ)y<fc , cPi 3 a»Ti7nxexn\ozt.v oi alytot 7ntTipic. 
toP <bt}so6$cti <^%j t dytx Ylvfv /iujltvc, /ZAaocpri/ujiujTJ , ^3-' ae, <Ly tx£ ra^KTiKcp <& aoTfic, 

GTgPTHC, OlwbJbv i&V iVpi7v. 

ME0OAIO2 o' kvTUchXtpQc. t ot^a Kvei^a r Qiteootx , %tiejTvVriSi)$ <a>fy£Ni>co?&it 


Ylviv/mg,- •mjng.-gvv. K A H M H 2 fyjo/jfyjoc, E7rioxc7tDc. TijUteJXTiQteac, , ^'to/ Be A/^jt? , v&t&v j eyfa^a.mtc. -avfo^, 
Bofiirot; BaoiteagiJSovhyz&ac: , tpopav tt^ to ^itvv /U6e$c <r BxAyttZexnc; (baoiMiac , Hy>wu 
"&T0 Qiosatevtzric, a^gtc. \aityw , Ky Ka*vivtjV , rfwi TaromaTa. 

AAMIAN02 c* Ac£9JbAw , tj? vvw Ap'srt' ip* * Ky *f Y>x7\yxeJta Tniunroj cwTt>x.i$a.i\9c.' B Y Z A N T I N A. 17; 

«ip<- nit$iup%is ctMKippwSr <GrQc£ <£ BaoiA/Jcwij IvfnAriTts , wtMifoi T* /3a<7J/\e#£ VafJ&lS ¥ 

A*^7n)V»' oVte° 1 ' j ^^1f.idv GVjboi It-HUivX TH 1 (^lfAAOV.». 

rEPMAN0 2,o' ^ I"ABPIHA,cV Boe/>vo/"c , >c) cV t>? Upieatx. 

(t>IAinn02 c> Ao^/^H , T>f 7m\ju\- /a9/j laasaehfn '«^oa^peoOiMfy/Ji ,vt6tT j A^/JV 

1 11 A N N H 2 ^ ootoc c* h^iSvi' «toc /u3"c% Aft/pc ,yc&eiov A.yvoatpvix.ng , hyz<Jidy<&' 
wfjjiTioug «x 4 cWo? fjjvitg tiig QiOf/M-m&c.. 

A E il N , xseptog cm Va>/uoua>\> , Xapro$vAa% t" fJAyx.Kng CAtK\tiaiaA , o XTioztq tiw xJ.tc* 
QKitAn-jicut , irovofjjfn <r> iymA r 0j« 2o<p/'a$. 

0EOAOTAO2, «jpy/^w©' 7» aV« Mcax/oi/ > d xTtoug r aJfadtr fltyLhUxi cxxAh- 
cioy , .2/sc ouuJpofA.i\g lceOMVu tS Avt^uT. 

IflANNHS o' S.a.fA-vwk *%) (t? 1 ) ^ oc£9K t5 OXvuttw. 

IAANNH2 d Ao/v©' , ti^ov fjSfj og ^ MovjTc t A&t £'ih. 

0EO$TAAKTO2 o' cJ£ EveJi7rou , Vnrup dv kj b.ia.Kov& £ fwyjiAtig oxxAtioVac, 

A E £l N o B«/jdc , c^ iDt^aicuv <iV c« .•ajepjpvc»!' ^t\ ftjfnaug JiJa.aY.alsg r itWv. 

MIX A H A o c iffrixAuu Ma£ifJj>g , Osja'e*©- w iv %$$ Yla^iap^txoHg apyouot, HJH A/«- 

XOV&' T> JUAytAtlC. CJtJCAwCTJaC , tuvS^og. 

I Q. A N N H 2 Mova;*oc o' Ko^Ztwd? , o cv &7c xojy.ixotg hJpiaMog 7iuvoi€agog ItGasog , 
>t) tyoj t5 dotJi/usu Jieatlra ? 7iweoTy;y?Ta'T* «STe^iBf 1i&a,soKQgt-n>(yc, x^e$^louaxiH r Ko- 
fxvlxjjH , tk $£t Sb/oo >£ dfyiAixov fttifjjtr©' laarfvx fAji(gvo f/jt&ivTog ri cwmJiXttt t /3a- 
oiAgac xuej>? AAtZix t5 Ko/uvIwh , ng4 <t* doiJi/uju Jtauoivtig <£ TravtcTO^^TUc; .-aTe^T/JC Ze- 
€a5T»ceoi5etw«c xvpag Eipluutig £ .2/pj t£ <9i/'« >c) aT^A*«oJ ^jiac^t©' Sevnc fJA^vofjjt^Jii- 
ov.e, , tjTc Svy*^©- t2 7ravj'j^oj?aTot; E?«cnoxeo-Toepc ttootjc AAcw/a* , j^j^re^TJlc c!c;a.Ji/\<py\g 
Ttfc Jlcntoivtic. xupax7 Maexac t^ AA«v/oj-«c , i^ ^fjjtTiozioTig ovjuCiou r /BacnAftvc xoepoN/>c«- 
cpo'epo t« BoTavf/aVoo. 

v. N. Comnena,*Grecorio G abr j€,TheodoriTrapezuntiniDu- * Annai 8./»; 
cis filio padla tantiim , non nupta fuit. b Is porro Maria: poftmodum Alexii Im- 
peratoris filiac fecundogenitx connubio jun£tus eft. 140. 

h Zonar. v. NN. prxter hos Ifaacii liberos fupra memoratos, alios extitifTe utriuf- 
que fexus conftat , idipfum tradente Zonara: qui & prolem procreavere,per- 
inde ac alii Ifaacii fratres , cujus feries genealogica ciim omiffa fuerit a fcripto- 
ribus, haud in promptu eft divinare horum quibus adfcribendi fint Comneni, 
qui hac ferme tempeftate ac deinceps floruere -. atque in his a Nicephorus * Manaf ed.reg. 
Comnen u s ,aSupplicibuslibellis,cujusorationem funebrem contexuit Con- t' xii - 
ftantinus Manaffes : ^Manuel Comnenus, qui Manuele imperante vi- b ci»»«w./,j. 
xit: c Stephanus C o mnenus, MagnusDrunfrarius,quiEudociam Toan- w ''1^ ir ' . 
nis AxuchiMagni Domeitict nuamuxorem duxit : Alexius Comnenus, adAmpbU.c.69. 
Joannis Sebaftocratoris filius , Stephani confanguineus , cui pa&a fuit Irene , 
altera Axuchi filia : d Joannes Comnenus, cognomento CrafTus, qui ' *Hcet.i»Ale*. 
Alexio Angelo imperante , ob affe£tatam purpuram capite truncatus eft 1 l -l' n - 6 - 
Isaacius Comnenus, Sebaftocrator , qui Annam , Alexii Angeli Impe- 
ratoris filiam , uxorem duxit : denique Paulus Comnenus, qui in Re- 
latione Ogerii Protonotarii , apud e Waddingum , confobrinus Michaelis Pa- ««».117». 
larologi Imperatoris dicitur fub annum mcclxxix. qui quidemomnesaquo- 
piam ex Ifaacii Sebaftocratoris , aut certe ex Joannis Imperatoris liberis po- 
tuerunt genus duxiffe. 

IV. ALEXIUS COMNENUS, Imperator 1 , Joannis Comneni Magni Do- 
meftici filius fecundogenitus , a a Michaele Duca Imperatore Proedri , mox a Bota- ' zonar f>. nS* 
niata Nobiliirnni , poftea Masni Domeftici , demiim Sebafti dienitates confecutus , V^T^Vl" 

1 r» • i- ^. • 1 • -n- t 1 Lambecttultb. c. 

eodem Botaniata 111 ordinem acto , purpuram mduit an. Chnfli mlxxxi. Ind. iv. Bibl.c*f.p.is*- 

Aprilis 1. feria quinta majoris Hebdomadat : vir bellica laude clariffimus , fed ob 

fraudes ac perfidiam non mediocriter a fcriptoribus Latinis infamatus , cujus res ge- 

ftas pluribus complexa eft Anna filia. Obiit xv. Augufti, feria v. anno Chrifti 

mcxviii. Inditt. xi. vixit annos circiter l x x. imperavit xxxvn. menfes 1 v. 

dies x v. Illius vero funus fepultum eft in Monafterio Philanthropi , quod ipfe vi- 

vens asdificaverat. Bis nuptias inierat Alexius ante adeptum imperium : c ac primum <Afln*l.t.}.ff; 

quidem ciim-ARCYRi, viri nobilis opibufque florentis ,dequo fupra egimus', filia : 

deinde ea fato funcla, cum Irene Duc^ena, Andronici Duc.r filia , Joannis 

Duca: Caefaris , Conftantini Duca: Imperatoris fratris , nepte : qua? eo anno , quo 

conjux Imperator acclamatus eft, nondum decimumquintum ztatis annum exceffe- iy6 FAMILIjE AUGUSTjE ' Nicet. in loan, 
n.x rat. Illius praxlaras animi &c corporis dotes mire extollit in Alexaide fua Anna filia. 
*M*n<e»iyAug. d Sub vitae exitum , monachae habitu fumpto , X e n e di&a eft. £ Alexio fuperftes , 
ex eo tres filios , &c quatuor fequions fexus procreavit. 

Liberi Alexii Comneni Imp. ex Irene Duc&na. 

V. Joannes Comnenus Imperator , de quo mox. 

v. Andronicus Comnenus, 3 Sebaftocrator a patre dicTus , b in pra , «> 
lio contra Turcos viriliter pugnans , in ipfo xtatis flore occubuit , paulo. ante 
exceffum patris. Hunc uxorem duxiife teftatur Zonaras s fed an prolem fufce- 
perit , non omnino conftat. 

v. Isaacius Comnenus, Sebaftocrator , a quo Principes ac Imperato- 
res Trapezuntini genus ducunt , de quibus agimus in fecunda parte ftemmatis 
Comnenici. • ' Zonnr.f. 157. 
k Annnl. t.f. 

475- *Ann.l.6.p.i66j 

h Anna p.167. ■ 
Zonar p. 157. c Brytn. in frtf. 
n.%. 
Zenar. 

'Ann.l.f.p.iyy. 
" Anna. Zanar, 
f Annnl. 13. /, 

t Nieet. in Iom. 
».1.3. ^jnnninVrtfat. 

1H.& 447 

' In Sct.adhifi. 

toltt.f. 46. 

k tsfnnnl. 10. 

7.174. t7f. 

Scyl.f. 791. 
Ktcet. in Um. 
». 1. 

> Mtn*ai6- Vee. 
in S '. £varefia. m Seyl.f.yi 7 . 
n Idemp. 794. 
Zonar.p. »10, •Brytn.l.y.n. 7 . 
i. 4- n. 1. 
Scyl. p. 8;S- 
%on. p. 213.119. 
iftrytn l. i.n.iy 
1 ldeml. 3.». x. 
jinna l. I. p.if. 
■Scyl p*fl. Zcn. 
' Ann.l.j p.i<)U 
f Brytn. /.j. ».4. 
5.7. 11./. 4.0.«. 
Anna 1. 1. 
Scyl p. 8<o. 
Zon.f. 130, V. Anna Comnena, Porphyrogenita , a nafcitur Conftantinopoli in Por- 
phyra , Palatii triclinio, Kal. Decemb. Ind. vn. anno Chr. m lxxx iii. b pau- 
cifque poft diebus Imperatorio diademate donatur ; femina ingentis fpiritus , 
&omnigena fcientiarum laudeclarifTima, quod fatis fuperque tefhtur praxlara 
ejus Alexias , quam pro viribuS illuftrare nuper conati fumus. c Hanc a tene- 
ris annis Conftantino Ducx Porphyrogenito , Michaelis Ducx Imperatoris ex 
Maria Ibera filio, defpondit pater: d quo ante nuptias mortuo, nubilem am- 
bivit Sultanus in fponfam , fed tandem obtinuit 'Nicephorus Bryen- 
nius , Cxfar primum , deinde f Panhyperfebaftus a focero dittus. 8 yrZgro- 
tante Alexio, Irene conjux , plus quam decebat in filiam &c generum propen- 
fior , Bryennio , ut facundia pracftantifTimo , &c rebus gerendis idoneo , impe- 
rium afferere annixa eft : ipfeque Bryennius , impellente Anna conjuge , fub 
ipfa Joannis Comneni , Alexii filii primogeniti , qui Auguftus acclamatus fue- 
rat , imperii initia , irrito conatu Imperatoriam ambivit dignitatem. Fuit pa- 
riter Nicephorus Bryennius omni difciplinarum genere inftrucTifTimus , hifto- 
riamque fciipfit rerum fui temporis , non femel ab Anna conjuge laudatam , 
quam e tenebris erutam , fummo literarum bono , cum terfifTima interpreta- 
tione protulit in lucem vir difertiffimus &: fummae eruditionis Petrus Poffinus, 
& quam pariter notis illuftravimus. h Illa vero marito fuperftes vitam produ- 
Xit ad tempora Manuelis Augufti. Anna: fepulchrum , inquit ^Martinus Cru- 
flus, adhuc extare aiunt Conftantinopoli in templo Patriarchali , ex integro 
lapide , a terra furgens altius ad parietem , in quo incifa vifitur aquila. Illu- 
ftris porro fuit admodum Bryenniorum gens , k quar Hadrianopoli in Macedo- 
nia , feu Thracia , ubi fedem fixerat, Conftantinopolim migravit. Primusexea 
memoratur l Bryennius Patricius , qui Leone Iconomacho imperante 
vixit , ut eft in Menaris. Sed cum ibi addatur Bryennium a Theodora Augu- 
ftaLegatum miffum ad Bulgarorum Regem , videtur potius vixiffe fubTheo- 
philo Iconomacho, cujus uxor Theodora imperium tenuit fub Michaele filio. 
Hunc apud fcriptores excipit Ntcephoim Bryennius , m Ethnarcha a Conftantino 
Monomacho appellatus , "Cappadociac poftea a Michaele Stratiotico PratfecTus, 
qui Macedonicarum Copiarum , quibus prarerat , ope , imperium affecTaris, 
oculis privatus eft , eo anno , quo Ifaacius Comnenus Auguftus eft acclamatus, 
Chrifti fcilicet mlvii. Nicephoro filius fuit N. Bryennius , dignitate Curopa- 
lata , qui adverfus Scythas cum impcrio miffus , multa ex iis trophara ftatuit. 
Id ex Bryennii Commentariis potiflimum dilcere eft , Nicephori, qui poft- 
modum imperium ambivit , matrem Annam CuropalatifTam appellantis. 
Ex Annx cum Curopalata Bryennio nuptiis enati filii duo, Nicepborus 8c 
Ioannes. Nicepherus Bryenniur II. dignitate Magifter &c Procdrus, prsterea Ful- 
garix &c Dyrrachii Dux , fub Romano Diogene , p aquo Dux totius Occiden- 
tis diftus eft, pra:claras res gefTit , ac tandcm , Michaele DucaSc Eoraniata im- 
perantibus,idefe6bionem molitus , Imperatoria fumpfit infignia Hadrianopoli. 
Sed vicTus &c captus ab Alexio Comneno Magno Domeftico Occidentis, poft- 
mcdum Imperatore , oculis effbffis , r vitam ad ejufdem Alexii tempora pro- 
-duxit. f loannes dignitate Magifter , Nicephori frater , Curopalata &c Magnns 
Domefticus ab eo renuntiatus, dum Cizycum invadere conatur, ab Urfello 

Bailiolenfi BYZANTIN^. 177 

Balliolenft piofligatur : deinde ab Alexio captus , una cum fratre in carcerem 
conjicitur , tandemque a Varangis occiditur Conftantinopoli. Joanni filius 
fuit , cui Tarchaniotx , viri nobilis , fororem Helenam deipondit pater. ANi- 
cephoro vero Toannis fratre prodiit ' N icipboru-s Brycnnius III. Patricius, qui in ' ^ r y en J -1"9- 

r . i- •■ .1 I 1- ir r l r> '. 4- »• iv. 15.1 a, 

eodcm praho , quo pater , captus , &r poltea peripde oculis pnvatus clt. hx Pa- _*„»* /.1. />. i r . 
tricio vcro Nicephoro prodiere Niccphorus &: N.filia nupta Mariano Mauroca- '.•-•/>. 174. 
tacaloni. Ita cnim dilcrtc Nicephorum maritum , Nicephori Cxci -Jjpr.y appel- 
lat Anna, qua voce non iemel utitur pro ex fiJio ncpotc : licet Zonaras p:r- 
peiam tradat Nicephorum Ann.c cpnjugem , fuiife primogenitum filiorumNi- 
cephori Cxci. Nicepborus Brycnnius I ) ■■ . Cxiar &: Panhyperfebaftus cx Anna 
Comnena , Alcxii Augufti iiiia.,? /llcxii/m procreavit , qui ob matcrnam origi- ,, Nicet inM 
nem, [omneni cognomcn affumpfit. x Is Abafgix Principis filiam libi defpon- /. _.». 7 . 
dit, Alexio avo extrcmum fpiritum duccntc ■. > ' poftea a Manueic Imperatore x *'""!.•..: *■*+' 

,' ,_ . ',. , , ' v x r ~ ,,- , Tr , ,, , y Nuet.ibid. 

Magni Ducis- digmtate donatus, una cum Joanne Duca adverius w lllelmum c«n». /. 4 .». ,-. 
Sicilix Regcm cum navalibus copiis miltus eft anno mcliv. rebuique initio M**** dtctn 
fat profpere gcftis, a Rege , qui nova auxilia conduxerat, fuperatus &c captus, /. ^'-,, t " 
in Siciliam abducfus eft. z Dchinc redux , ab eodem Manuele cum Nicepbort Ctm. l 
Bryennio Sebafto , qui Manuelis Augufti cx forore neptem duxcrat , miffus eft 
Antiochiam , quo Mariam Raimundi Antiocheni Principis natam ipft Manuelt 
in uxorem depofceret. Scribit * Balfamon Nicephori iftius filiam Theodoro 
Melarit.. Imperatorio Grammatieo nuptum datam , nuptiafque propter gene- tft 
ris 8c familix difparem gradum, &:quod inconfulto Manuele Imperatoreeffenr 
initx, ejufdem Augufti opera &c prxcepto refciffas. b Androiiuus Comne;,s , n 
Alexii filius , Theffalonicx Prxfectus , atfe_tatx tyrannidis reus , carceri manci- '-3 •.**•*> 
patus , &c oculis exutus eft fub annum Chrifti mclxxxix. c Hujus fi- 'Utmt.f. 
lius , ita affli&o parente , in xdem Sophianam confugit , quo a prxtereun- 
te plebe Imperator falutaretur. Sed priufquam caufa ejus ingreffus vulgo in- 
notefceret, pro feditiofo comprehenfus , oculis pariter privatus eft. Qj-d de- 
inceps apud fcriptores recenfentur Bryennii , ab alio ftipite , quam Nice- 
phori IV. cuius pofteri Comneni di_ti funt, profluxere. In his prxter Ni- \ . 
cephorum Bryennium, cujus mox memini , occurrunt a Ioftpbus Bryenmus , i.g,„. 7 ; 
qui a Manuele contra Hungaros miffus eft fub annum Chrifti mclxxiii. '-">•.'-.<. 4.. j,\ 
c Bryennius , Menfx Imperatorix Prsfe-ftus fub Andronico Palxologo : f Gcor- t .^.!l^* j 
gius Bryennius , Stenimachi &: Zepenes urbium Prxfecfus , g poftea Magnus *-<£./. i.t. fi . 
Drungarius: &: h Ioannes Bryennius, qui fub utroque Andronico Palxologis vi- , /j'/' 3 ': 87, 
xere : ' Michael Bryennius , Stenimachi Prxfecfus , qui in prxlio contra Tur- * AUat. de c nf 
cos occubuit, Andronico juniore imperante : k lojcphus Brycnnius , Monachus, «*'<**^-.«.i-; 
patria Conftantinopolitanus , qlii fioruit fub Manuele Palarologo anno Chrifti "desinw'». f\%. 
mcccc. cujus fcripta varia in rebus Theologicis recenfent Leo Allatius , Phi- 94.9^.9^.100.- 
lippus Labbeus, &: alii : denique l Manucl Bryennius , qui complura fcripftt de T,*u'p S ™ 1Iov f 
rebus Mathematicis opera , qua: affervantur in Bibliothcca Regis ChriAia- x simUnSibl. 
niflimi, qui fi idem , cujus mentio eft: apud m Cantacuzenum , vixit fub An- i"££" ^™* 
dronico Pala:ologo leniore. Kob.conft p.iot. 

"l.l.c. II. 

v. Maria Comnena, Porphyrogenita, a lucem excepit anno mixxxv. * Ann * L 6 8 -' f- 
Hanc parens G regorio GABRjE,aut G a v r m defpondit , b filio Thecdori ,04. ' 
Gabrx, vin inclyti ex Chalda - a oriundi , Ducis Trapezuntini , quam quidem ?<" W '_ > **J7» 
urbem Turcis abftulerat. Gregorio,ni fallor, fraterfuit c Cenfiantinus Gahras, u p.*x«.&fe'q. 
qui Alexio imperante Philadelphix Ducatum obtinuit : d idcm forte qui fub c __»»« /. , 3 . I4 . 
Joanne &: Manuele ( nift filium malint alii ; Trapezunte tyrannidem invaftt. -'w'L t 4 ^?/.^!' 
Ejufdem etiam ftemmatis fuere c Constantinus Gabras , qui floruit fub Bafilio ». 9.»» Man.l.' 
Porphyrogenito : f Michael Gabras , qui in Michaelem Paphlagonem confpira- ''."• * ' 
vit : £&: alter Michacl Gabras , qui Eudociam Comnenam, Andronici tyranni fT- ^ syi.p.g+o, 
liam , uxorem duxit. Perftitit Kxc Gabrarum familia etiam poft expugnatam a tUcm P- 6 i°- 
Turcis Urbem. h Obfervo enim Ioannem Gavwm , inter Nobiles Graxos , qui /, 4 '" ' '* 
eorundem Turcorum tyrannide patria expulfi , in Franciam tranfterunt fub c/«». /.,-.». n. 
annum mccccliv- &: a Carolo VII. Rege penftonum beneficia aliqua im- dttoMvlrlef**. 
petrarunt. J Marix filia:, repudiato poftmodum ac dimiffo pro fua libidine 14/4. u(?. 
Gregorio, alium adfcivit fponfum Alexius , Nicephorum Catacalo- j"j**£j**°" *>* 
Nem, quem ille Sebaftocratoris dignitate donavit , k conjfantwiEuphorheni Ca~ ^Brytn.i. 4.0.7- 

Famil. ByTgnt, Z Ann.Uo.f.^6. 1 Leo AU.it. I. i. 
de Ceacord. c. n. tn cinn.l. f.tt. 
ix. I. 6- ».". 

n Anna l. 7. & 
10. f. 1S9. 1?i. 
»73- N<V«. i>.*fW, 
invtta Ignat.f. 
7zi. 

p C»»/?. </e adm. 
rmf.c. ^f. 
Scylttz.f. J97* 

1 Anna l. 10. ^. 
X7 4.»7*. 
r K((«. «» /l/e#. 
I. I.». 7. 
1 f.toi. 
' Annn l.-j.f. 
t?o 

u Anna l. 8. ejr 
10./>.i8S &[*%' 

* Anna l. 10. . 

?.*7 7- 

>' zonar.f. 189. 

* Scytp. 7 fi. 

* Zon.\ 109. 

b ldemf.760. 
c Anna l. 11. (5* 
13. ?. 14- 589. 
«W. x.».i8.if.4. 
»>. tf. 7. 
At.nal.x.f. II. 

/bm /. 15. f. 
50* fOf. 
b Ze».j>. 1)7. 

c Scylitz.f. 7 66. 

* Atna l.f.'p. 
147. 1'tdeNotai. i 7 8 FAMtLU AUGUSTi 

tacalonis filium. Ex alterutro Maria: conjugio , ( quanquam ex fecundo pro- 
habilius videtur ) nati Alexius 8c Andronicus, qui in l Aftis depofitionis Cofma: 
Patriarchac Conftantinopolitani anno mcxliv. filii Maria: Porphyrogenitse , 
Anna: Carfaiiira: fororis , dicuntur •. ex quibus Andronicus idem videtur cum 
Andronico Euphorbeno , Cilicia: Pra:fetto fub Manuele , cui cJidJlXDoc. fuifle dici- 
tur m a Cinnamo. Familia: porro Euphorbenorum Sc Catacalonum admcdum 
illuftres Conftantinopoli habita: funt. " Georgii Enphorbeni non femel memi- 
nit Anna in Alexiade. Catacalonas nude interdum ac fimpliciter, qtiando- 
que etiam variis adjunttis epithetis , aut cognominibus , propter nefcio quas 
maternas origines, prout tunc in Grxcia ufus invaluerat , paffim efferri apud 
fcriptores licet animadvertere. CatacalOnes plures recenfenr iidem , ac ° Leo- 
rew quidem [atacalonem , Excubiarum Prxfedtum, Photii Patriarcha: Cortfran- 
tinopolitani cognatum , imperante Michaele- Theodora: filio : p Catacalonem 
AbdcUrn , dignitate Magiftrum , fub Leone Philofopho ": 1 Conflantinum (ataca- 
lonem , Nobiliffimum , Nicephori Mariae Comnerta: maritum , 8c Nicolaum c.a- 
tacalonem fub Alexio Comneno, prxterea r Andonicum Catacalonem fub Alexio 
Angelo. Alia ftiit familia Maur.ocatacat.onum dicta , ex qua prodiere 
Maurocatacalon , cujus meminit r ScylitZes in Stratiotico : l Gregorius Sc a Nieo- 
laus ab Anna memorati, & x Marianus Maurecatacalon , Nicephttri Bryennii fo- 
roris maritus. Nec fcio an familia Catacalonum Ambuftorum , feu Ki>X£<>*efyrWi', 
eadem fuerit cum priore , ut qui Mauri , a cutis nigredine , Ambufti etiam 
didti eadem de caufa fuerint. Certe Catacalonum Ambuftorum mentionem 
non femel fieri apud fcriptores comperio. Occurrunt enim apud y'Zonaram 
8c z Scylitzem (atacalon Ambuflus , Colonara minoris Armenia: oppido oriun- 
dus , qui Meflanam adverfus Saracenos egregie tutatus eft fub annum Chrifti 
mxlii. * Idem forte qui poftea Antiochia: Dux, b & ab Ifaacio Comneno 
Imperatore Curopalata dictus fuit: pra:terea c Vefles Catacalon Ambuflus , Ibe- 
rise Prarfetfus , imperante Monomacho : &c Michael Catacalon Ambuftus fub 
Alexio , quem d Nicephorus Bryennius Jofephi Tarchaniota: Antiochia: Du- 
cis fihum fuiffe ait. 

v. a Eudocia Comnena, Alexii Imperatoris filia tertiogenita , b a pa- 
tre Constantino Jasitje filio uxor data eft, a quo peflime & con- 
tra generis dignitatem habita, foluto matrimonio , in Monafterium concef- 
fit. c Qui quidem Conftantinus filius fortean fuit Michadis Iaflt.e, qui Mo- 
nomacho imperante floruit. a Alios Jafitas memorant alicubi Anna & Scy- 
litzes. * Cetlenut. 1. 3. 

Blor.d. ' Anfeltnut Ha- 
velflierg. Efifc. I. 
i.dtal. c. 10. 
Petr. Abb. Clun, 
l.l.ef ». 
Otho Trtf. I. 7. 
c. 18. Komnald. 
b An* f. 1 67 
Vghtll t»m. 6. 
t M8. «9- 
' tyr. i.lf c.15, 
d Ann* & Tyr. s 

• Tjf. hicttM , 
Ctnnam. Chron. 
M.Betg.f. 160. 

* 1*10 ttt 

i JEgid. deRoy* 
*n. ii 17. H}7. 
h H*i»g. tn chr. 
»n. 1141. v. TheodoraComnena, Porphyrogenita , uxor fuit Constan- 
Tini Angeli, nobilis Philadelphienfis , a quo reliqua Angelorum , qui 
poft Comnenos Imperium obtinuefe , ftirps profluxir. Has tantum qua- 
tuor filias Alexio tribuit Zonaras ; quarum alteram in uxorem expetiifle 
Guillelmum Apulia? 8c Calabria: Ducem , Rogeri Ducis filium , auftor efl: 
a Collenutius : fed a Gra:cis repulfam paffum , Conftantinopoli , quo ne£ben- 
da: necflitudinis ergo conceiPerat , in Apuliam ftatim reverfum , paulo poft 
exceflifle anno Chrifti mcxxvi. Verum dubise prorfus fidei ha:c viden- 
tur , ciim patre adhuc fuperftite , has ab eo nuptum datas ex fcriptoribus om- 
nino conftet. 

V. JOANNES COMNENUS Imperator ,*Calojoannes etiam qui- 
bufdam di£tus, nalcitur anno Chr. mlxxx viii. Ind. xi. b nec multo poft, anno 
fcilicet mxcii. corona donatur: ac tandem Alexio Parenti in imperium fuccedit. 
Vir, inquit c Antiftites Tyrius,i inclytus , liberalis , pius, clemens , & mifericors. 
d Fuit autem ftatura mediocri, carne & capillo niger, unde 8c Mauri cognomen- 
tum ei inditum , facie defpicabiJi, fcd moribus confpicuus, & aftibus iniignis mili- 
taribus. e Defun£tus eft fub Anavarza fecunda: Cilicia: Metropoli , in loco qui dice- 
batur Pratum Palliorum , ciim inter venandum fagitta: toxico illita: acie feipfum in ea 
manu vulneraffet, qua regebat arcum , grafTante paulatim veneno. De anno quo 
exceflit difcrepant fcriptores. f Tyrius Sc 2 ^Egidius de Roya mortuum fcrbunt an. 
M c x x x v 1 1. menfe Aprili , imperii x x v 1 1. Nangius anno mcxxxy. h Robertus BYZANTIN/E. i 7 9 

vero de Monte , anno mcxli. ' At ciim plerique e Graecis rcgnafle dicant Joan- 'sittttuintmm. 

nem annos xxi v. mcnfes vm. confequens eft ut annus obitus ejuidem in annum c "• **"■ 

Mcxliii. rejiciatur , quo &: interiifle Joannem tradunt k Otho Frifingenfis& 1 Al- n oiboFrif.l.i, 

bcricus. " Cinnamus Joannem ait regnafle annos x xv. menfes vn. licetde menfe c » 8 - 

quo exceflit cum ca>tcris conveniat. n Codinus denique, five quifquis eft auctor «"cmltm.i.u 

Chronici eidem fubjuntti , controverfiam hanc dirimit , fcribens denatum anno ■ i . 

Mundi juxtaGrxcos m m m m MMDCLi.qui in annumChrifti mcx li i i. cadit , Kal. n< ~" d>n -t |0 « 

April- cum imperaflet annos xxiv. menfes vu. dies xxni. Sic enim legendum 

fuadet chara&erifmus annorum Manuelis ab eodem obfervatus, cum perpcram dies 

x vH- tantum ibidjm exarati legantur , pro xxi n. p Uxorem duxerat luperflite Zonar.fn^, 

adhuc parente , ' ante annrm mcv. Irenem, Hungaria- Regis filiam , uti teftatur f Ann* i. t f. 

Zonaras, Ladiila; fcilicer. Nam 1 Cinnamus,qui unicus , ni fallor, Auguftar nomen '**• . 

prodit, in eo viderur falli , qvod Stephanum Hungarix Regem , &: Almum , qui ». , vu, ttot. 

Conftantinopolim Joanne imperante f. giens conccflit , fratres fuiffe dicat : cum t- **°- 

Stephanus Calamani filius, Almusvero Calamani frater fuerint t qvo in errorever- 

fatur etiam Nicetas , uti alias a nobis obfervatum eft. Fuit igitur Irene Calamani 

& Almi foror, f przterea Sophi.t, quar fecundis nuptiis Magno Saxoniar D x con- thnm. v^tin» 

jugio eft nexa,ut eft in Chronico Weingartenfi. ( Exceffit illa e vivis, marito fu- *""','„„*„ t u 

perftite, anno mcxxiv. Sc in qucdam Monafterio, fortc Pantocratoris,*abeaa'di- ».6/. » *. 

ficato, tumulo data eft. tt Pyrifca? nomen eidem tribuunt paffim icriptores Hunga- ^«»<i«r.i Dfc ,yf. 

rici: ita ut admodum probabile fit Gra*cos Irenes nomine donafle Auguftam , qi o- Tbvvw^t ^ 5 . 

modo attitare confueverant , cum barbaras vel etiam Latinas Auguftarum appella- Bcfin ttfto?. 

tiones , qras fuo ^fferre vix poterant idiomate , Grarcis mutarent. Ex his porro pa- 

tet hallucinatum * Ordericum Vitalem , fcribentem Alexium per Ravendin- m ne- * Ohbri^t. u.p. 

fcio quem Lcgatum Conftantiam Rogerii Principis Antiocheni filiam unicam , de- ,><J * 

inde per id t; mporis carfo a Turcis Rogerio , eundem Ravendinum filiam Balduini 

RegisHierofolvmitani , Al j xii nomine,pro filiojoanne inuxoremexpetiifle ; cum 

& longe antea Joannes conjugio eflet illigatus, & anno mcxxxi. quo Rogerius 

interiit , haud fupcrftes efler Alexius; nili fortaffe qucd de Alexio putavit Orderi- 

cus , id de ipfo Joanne capi.ndum fir, qui extin&a Irene uxore , anno fcilicet 

Mcxxiv. ad alias nuptias animum adjecerit. 

Lihen Joannis Comneni Imp. ex Jrene Hnngara» 

Vi. Atfxius Comnenus,* nafcitur Ind. xiv. anno Chr. mc vt. cir- * j»n*i u.f. 
ca Balabiftam Macedonia* oppidum , cum una eodem partu filia. b A Joanne } '■ 
patre Imperator acdamatus, & calceis puniceis donatus , c ip r o adhuc luperfti- c f 
te, ex f.bri diem daufit extremum Atraliar, Pamphylia* Metropoh, in ea ex- c ">»"». 1 * *• 
peditione , quam parens in Syriam ultimo fufcepit. * Extitit Ifaacio Angdo r>rT',' f 1° ,. 
imperanre , qui Abxiim tnnc-uam adhuc fuperftitem mentitus, fabulam tanta * Swt wifaat. 
egit folertia, &: Al-xii p-rrfonam ea dexteritate induit, ut & ccmam ejus fla- '•''"• , - 
vefcenr.m, 8c ling-.iam balbutientem referret. Scribit c Theodorus Balfamon ''"Ep Baf,i. 4 J 
Alexii con|i'8;em , ciijitt nomen & familiam fcriptorcs non prodidere , cum in Am * ' t,%i ' 
gravem morbum incidiflct ,ufrm qvorumdam magorum praeftigiis , quibus pri- 
ftinam faniratem reciperet : fruftraque hac nefafta tentata via, & yeneficis 
poft necaros variis per cereas imagines incantationibus,aliquot nobilifllmx fe- 
mina*: domeftic^ s , evanefcentibus ac elam rec^dentibus ,tandem diutine vexa- 
tam ,vita exceflifle. Sed quod addit poft ejus mortem , temporeLeonisStyppx 
Patriarcha- Conftantinopolitani , nonnullos ejus cognatos &c fubditos punitos, 
quod n;tfaria? magorum operarioni &r credidiflenr &r manum dediflenr, vix fl- 
dem meretur: fiquidm v-rum fit quod refert 'Cinnamus, Alexii conjugem f W. ».«. 4i 
ctiamnum fuifle fuperftitem , ciim Manuel Irencm Alemannam uxorem du- 
xit, anno n^mpe mcxli v. qua tempeftate Leo Patriarcha e vivis abierat,ut . .. , 
auttor eit s Nicetas. - . 

Filia Alexii Comneni, 

•vt/~> i n v ' «^. * * " f/nr.rn tfM, 

vii. N. Comnen A,*uxor dara eft a Manuelc imperarore Alexio /. t .->. 7 / ».».». 
Protoftratori , Joannis Axuchi, b orieins Turci , ac Matmi Domeftici, '"■«•"'»}. 
c qui Joanne &r Manuele lmperantibus reaim iummam obttnuit, filio pn- r^ i. tJ « »,. 
mogenito. d Is patcrnx virtutis armulus, adeo omnibus animi 8c corpo- * utcet.inua». 
ris dotibus inclaruit , ut rci miliuris, qua ursceikbat fcientia, &s facun- ctnnA.6.».t. 
Tdmil. Bjzanf. Z y ■ 1S0 FAMILIiE AVGVSrm 

tlia, & in liberalibus artibus eruditio, prarterea liberalitas, qua"militum 
fibi conciliabat animos , aulicorum calumnias in eum concitarint ; ipfeque 
Manuel Auguftus , five ab iis impulfus, feu quod ejus potentiam verere- 
tur , aut divitias appeteret , in ordinem redigeret , &c rebus omnibus fpo- 
liatum , in quoddam Papycii montis Monafterinm relegaret : in quo Mo- 
nachi fumpto habitu , fortunx mutationem , qua erat virtute , conftantif- 
fime ferens, in ipfis pietatis exercitiis reliquum vita: excgit. Uxor ma- 
riti innocentia , fide , atque conftanti in Imperatorem obfervantia fruftra 
expofitis, cum permovere ejus animum ad mifericordiam , nec a propo- 
fito deducere potuiffet , mcerore obruta &c confecta, vitam tandem exuit, 
duobus fuperftitibus liberis. 

vi. Andronicus C omn enUs , de quo mox. ' Nicet. in Man. 
£ l. n. i.J. 
Cmnam.l. 5. 
b Idem l. i. & 6. 
1 3*ron.*n.i\j6. * Xiat, in Man. 

l.H.n. i. 

Cmnam. 

Vtocleat.in hifl. 

Valmat, 

' Nictt. i» Man. 

I. 1. n. i. l.f n.i. 

Cmn»m.l.6.n.j. 

' Ntcet. l.f. ».4. 

Tyr.l. 10. 1. 14. 

17 &fiqq. 

% Ntcet. l.f.n.y, 
•> Nicet.inAlex. 
Man.F.n.io 17. 
iSicet.n. 17. I in lfaitc. I. 1. 
». j. 

m lii.t, n. j. 7. 
/. 6.n.-j. 

II 1» Ua». l,\. 
" l. 5. ».7 . 

r 1.1%. c. JO. 

S Nicet. loco fit. 

' Cinnam. /. 2. 
n. s , 

' Zonar.f. \-je. 
Scjlitz,.p,6<)t. 

'Eryen.l.A.n.iQ. 
A»na 1. 11. ij. 

;•}<;• )9f. 59*« 
• AfudAUat, vi. Isaacius C o m N E N u s , Sebaftocrator. "j i De his poft Andronicum. vi. ManuelComnenus, Imperator. y 

vi. Maria Comnena, natu maxima, filiarum Joannis Impera- 
toris , Alexii foror gemella ,Joanni Rocerio Carfari uxor data eft a 
patre , cui illa haud diu fuperfuit : exceffit enim fub primos imperii Manuelis 
annos. Fuit autem Rogerius Italus , ac ex eadem , qua Capuani Principes , fa- 
milia, uti pluribus obfervavimus in a Notis ad Cinnamum. 

vi. N. ComneNa * nupfit Stephano C ontostefhano, b quem 

Manuel Imperator Magnum Ducem defignatum cum clafle adverfus Siculos 

mifit circa annum mcix. quo in bello , dum Corcyrx arcem obfideret , faxi 

fragmento machina ab hoftibus excuflb, lumbos ictus, ex vulnere periit. c Ste- 

phani uxor b marito fuperftes , a fratre Manuele Corcyrae dominio poftmodum 

donata eft , ut Georgii Corcyrenfis docent Epiftohe. Ex his nuptiis nati liberi 

aliquot , in quibus recenfentur Alexiut , Andronicm , Sc loannes Contoftephanu 

d Alexins a Manuele Imperatofe cum copiis in Hungariam dux eft dele&us , ut 

Stephano Geifa* Hungaris Regis fratri , cui ex fratre neptem uxorem dede- 

rat , regnum aflereret anno mclxi. e Andronicm Contoftephanm , cum Joannc 

fratre , & exercitu terreftri , adversiis Raimundum Principem Antiochenum 

pariter mifllis eft. Deinde MagniDucisdignitate donatus , bella adversusHun^ 

garos anno mcixvi. dux faetus , vi&oriam inlignem ex iis adeptus eft. f Bien- 

nio poft in ea expeditione, quam Manuel in Saracenos v£gyptios fufcepit, 

claffi praefiLt :«ut 8c bello, quod contra Venetos geftum eft anno mclxx. 

h Sed tot rerum pracclare geftarum gloriam extinxit ab Alexio Manuelis filio 

cum univerfo , cui prxerat , exercitu ad Andronicum tyrannum defecrio ; a quo 

non multo poft carceri mancipatus , perfidix pcenas luit. ' Nam cum in eum 

confpiraflet , cum aliquot aulicis comprehenfus , cum quatuor filiis oculis pri- 

vatus eft. k Willelmus Antiftes Tyrius defectionem procerum Conftantino- 

politanorum commemorans , Alexium Megaducam Imperatoris confanguineum hoc 

loco habet , qui fcriptoribus Graecis Andronicus nuncupatur. Ioannes Contofte- 

phanus , dignitate Sebaftus , cujus non femel mentio occurrit apud^Nicetam Sc 

OT Cinnamum, Andronici fiater eidem "Nicetar dicitur , apud quem pro Ko»- 

Totpifpajfn, reponendum indubie KcvTv<rtX>avoie.. ° Cinnamus auftor eft Joannem 

a Manuele miflum Tripolim, quo Melifendem Raimundi II. Comitis Tripo- 

litani filiam ipfi Manueli in uxorem depofceret : de qna legatione agens PTy- 

rius , virum illuftrem , & Imperttoris confanguinatm fuiffe refcrt. 1 Vitam produ- 

xit ufque ad Ifaacii tempora. ? Occurrh prrcterea Theodorus Comoftepf-anm ^ qui 

fub eodem Manuele in Cilicia contra Armenios fortiter pugnans occubuit ; qui 

an Stephani filius fuerit ,haud conftat. Contoftephanorum porro familiaz ori- 

ginem altius non repetunt fcriptores Byzantini, quam a f Stephano MagnoDo- 

meftico Occidentis , imperante Bafilio Bulgaroftono , qui ob ftatura: brevita- 

tem Contoflephanus appellatus eft:«o;ToVenim reccntioribusGrxcis^n»*»» figni- 

ficat. Hunc excipiunt l ifaacius Contoftephanus , Magnus Dux , lub Nicephoro 

Botaniata:& Stcphanus ejus frater, fub Alexio Comneno circa annum mciv. 

Ab alterutro prognatus Stephanm Joannis Imperatoris gener , quem eundem 

effe arbitror cum Stcphano Panhyperfebafto,qui fub annum mcxliv. in u de- B Y Z A N T I M M> ifc 

pofitionc Cofmx Patriarcha: Conftantinopolitani Imperatori Manueli affedit , 
licet c^aJfeAp©' dicatur ejufdem Augufti in depofitionis decreto, cum latiori 
fignificatione ea vox hoc loco accipi poffit pro fororio , feu fororis marito > 
q\iem Latini cognatum interdum dicunt. Antiquus Japis Brixix: cocnatvs. 
dvlcissimvs. sororio. amantissimo. Idque vel etiam patet ex eo 
qudd Joannes Rogerius Carfar , qui Mariam Manuelis fororem uxorem duxe- 
rat , Imperatoris cH;ttchj\<p®- perinde dicitur. Occurrunt deinde Contoftephani 
aliquot alii , atque in ns Aiexius Contoftephanu* ,'m (]uein extant exarati hi Iambi: 

^.TOfAQvai hj.Kojc X&SvMdptvptc Jv'o 

Kcv%}&$cuiou tiw andS-lw AAe£iy , 

O /uSfj tedviMv eic orpctytc "ffi iie Jtiaiv 

O 3 Jpttxjjvrwv iic "($/<4&g "ryf eic fta 

Clc tOjj tpteyivlui , Utpau , p>e/u<pcucu> %>tct>v „ 

KoVTO&pauiu tIuj carctd-lu/ AAt^iov. 

0/ mg.pTvptc $ Ttvp AKOlTt^HoH ODf 

Qvyt Tffovdiic , ju* 1 TO "nCp °~* <z>Z2$3uat\' 

KovTosipajv©' ■\nhfA.auZc Jbm? Aiytiv, 

Ov rnc twtt^nc azoai /aa to gi\Cov s6/np° 

Kovto<&?cu/ov rriw twdSluj AMfya 

iLuu Jisufjyv ityiV , ng4 '&& ity Tuim fjJ.TZtv i 

Ti^a,7CfJtSV 7IOIOV01 fJJppTVpic J\jO , 
O.C atMo (h-^OUJJ (iKOil&iT^C TOf/Ji. 

Fcrrum<nant dno rite Chrfii martyres 

Contoftephani enfem Alexii inclyti: 

Alter Uonum ad Occidentis funera , 

jilter draconum ctdem ad Orientalium 

Perfa , machtram Jlammcam horrtfcns tifni 

Contoftepkani optimttjue Aitxii. 

llam martyres jaculantur ignes nunc tihi : 

Perterritus fuge , ignifut te haud occupet. 

Alexius fculpens in enft martyns 

Contoflephanus videtur pfaimtce 

proferra Me haud gladn nitms Jervat acies ? 

Vis mira Thcodori fcd & Demcirii. 

Contoftephani mach*ram Aitxti 

Prius bicipitem , tnftgnibus nondum editis 

Jguadric pttem ficere mariyns duo: 

Vt fi chaiybi a iem addidjfint triplicem. 
Verum qua tempeftate vixerit Alexius ifte Contoftephanus , cujus egregiaani- 
rni fortitudo tantopere hic effertur, ex hifce verfibus affequi vixflicer, donec 
lux alia ex fcriptoribus affulgeat. Memorantur igitur prxterea * Andronicus (en- '»'«(,«//«. 
toftephanus, Irenes Comnenar , Alexii Angeli Imperatpris filia: , conjux : &: * Theo- l 'f* ro n ' *' f " 
dorm (ontofttphanus, Protofebaftus fub Joanne Vatatze. * Stetit hax famijia etiam- z Acrep.d*t.' 
num fub Palarologis in ipfa Graxia, b a qua tranfiit in Gypri iniulam, ut au- itCant " c ' l -i- 
ftor eft Stephanus Lufinianus. ^steph.Lufin.in 

hiji. Cyf. 

vi. N. Comnena Tiieodorum VatAtzem in conjugem habuit, 
cujus opera Manuel Imperator variis in bellis ufus legitur apud Cimamum. 
De Theodori liberis &c familia plura dicemus infra in ftemmate Vatatzarum. 

VI. ANDRONICUS COMNENUS, Joannis Imperatoris filius fccun- 
dogfnitus, ab eodem * Sebaftocrator dictus , b cum ex illivs mandato Alexii fratris, ' Kim.im ioan, 
qui Attalia; obierat, cadaver mari in urbem advexiff.t, haud multo poft ipfe mor- " fj emin Itltn 
bocorreptus, Conftantinopoli vitam pariter exuit cirea annum mcxmi. c ^' iJJel- » i.o. 
mus Tyrius Attalix, eodem fermc quo frater tempore, deceffiffe fcribit. U>;or;m ^^"f '•»»-i. 
duxerat Irenem, cujus impulfu Annales fuos politicis verfibus exaravit Conftan- Tyr.i. i(.f.'i». 
tinus Manaffes : d quod libri lemma docet , prout a Leunclavio editum eft , hocce J td,t. b*JiL *b. 
verborum contextu : Procernum (onftantmi Manaftis adidftminam htnem conjuvtm An- 'y- 
dronici Sehafiocratoris Manuelt In.ptratoris fratriam. Nihil enim , ai t fane prave fo- 
nat,quod Gra?ce editum eft a Meurfio. Scripfit autem Manaffes Manuele imperan- 
tc, e ut ipfemet teftatur. ' t- «• ed - uu . 

Z iij i8i FAMILIjE AUGUSTiE 'Cinn.l. j.H.17. 
Kicet. tn M*n, 
/. j.*.t. 

b Tyr.l. u.c.u. c l.it.e.t+. I. 

10. f. 14. X6.1. 
zi.c. II. 
"/. J.».I7- /«« Gr*ca- R»m, 
/.j.j>.ii7- • Tyr./. tO.c.U) 
Rt>'b. de Mtnte 
mn. 1167. 
Cion.l. t.n.ij. 
Geo.ViU*nil.\. 
c 14. 
b Tfr.l.tl.c.\t. 

' f.UJl. 

t Vfl1trg.11n.ut7. ' Nicct. inMan. 

I. j. n. t. 
Cinnnm. 

b Tyr. l.it.c.n. 
' Nictt. «» Altx. 
Min. F. n. 1. 
" Xicet.ibtd. 
Tyr.l. ii.c. 10. 

II. It. 
Hoveden.f. 595. c SUtt.in 


Alt», 


». 11. 
2>r./.ii.< 


. IX. 


; /<« Grtc» Rcm, 


/.J./.117. 
■ Xictt.in 


Mjk. 


l.$.n. 1. 
b Cmn.l.i 


n.19. 


« N»f«. <» 


Man. 


i. i.n. 1. 
J Nlf«. «'» 


M*n. 


/. j. n. i. 
Cmnnm. 
* Hictt, in 


Mnn. 


/. j. ». t. 
b Tyr. l.u.c.6. 


* Xicet.in 


Man. 


l.j.n.1. 

Liberi Andronici Comneni ex Irene. 

vii. Joannes Comnenus," cum in quodam ludicro &: equeftri certa- 
mine ad Heracleam i&u adverfo hafta: oculum alterum amififlet , ab Impera- 
tore Manuele, quo iJle cafum folatio levaret, Protoveftiarii , deinde Protofe- 
bafti dignitatibus donatus eft. b Periit in pralio contra Sultanum Iconienfem 
circa annum mclxxi v. Perhonorificamde Joanne mentionem non femel fa- 
cit c Tyrius, fcribens inter illulires ficn falatn primum obttnuijfe locum , fuifle- 
que virum egregix liberalitatis & memorandx magnifcenttA. d Cinnamus vero ab 
elegantia &; forma corporis eundem commendat. 

Liberijoannis Comneni Protofebafii. 

viii. Alexius Comnenus, Joannis Protofebafti filius , Sc Ste- 
phani Comneni Magni Drungarii <m^n<; c4;a<AA®oc di&us , in quodam De- 
creto Nicolai Muzalonis Patriarcha; CP.qui fub Manuele Comneno vixit, 
uxorem duxit filiam Magni Domeftici. 

viii. Maria Comnena,* nupfit Amalrico Regi Hierofolymi- 
tano anno mclx vii. i v. Kal. Sept. &: ex eo Ifabellam filiam unicam pro- 
creavit , Hunfredi de Torono , deinde hocce divulfo matrimonio , Con- 
radi de Monteferrato uxorem. b Functo Amalrico, B alian um de Ibe- 
lino, Baliani fenioris filium , circa annum mclxxvi. in fecundum 
maritum afliimpfit. Balifantum nuncupat c auttor Hiftorix Hierofolymi- 
tanx. At cur d Conradus Abbas Ufpergenfis Polinx nomen Mariz tribuat, 
plane mihi incompertum. 

viii. NN. alias praeterca Joanni extitifle filiasvidetur innuere Cinna- 
mus , dum ait unam ex Joannis filiabus datam Amalrico in uxorem. 

vii. *Alexius Comnenus, Andronici Sebaftocratoris njlius fecundo» 
genitus , b Protoftrator primum , d;inde Protoveftiarius , &: Protofebaftus , c ex- 
tinfto Manuele , fummam rerum fub Alexio ejus filio obtinuit , favente ad id 
Augufti matre , d cum qua etiam ftupri confuetudinem habere dicebatur : vir 
arrogans, inquit Antiftes Tyrius, & neminem prxje ducens hominem, aliis ir.con- 
fultis principtbus , cuncla profte dijponens arbttrio , ita ut de uteris xtjue nobilibm , & 
viris magmfcis, nihil curare videretur. Qua? quidem intoleranda fuperbia efle- 
cit , ut magnates Andronicum Comnenum ex Ponto , cui prxerat ,ad depellen- 
dum a rerum adminiftratione Protofebaftum evocarent : quorum ille ope Ur- 
bem ingreffus, a£ta in ordinem ac fuflbcata Alexii Augufti matre , imperium 
arripu.it , e captumque Protofebaftum , excuflis oculis , exfeclifque prasterea viri- 
libus , in carcerem compegit. 

Filius Alexii Comneni Protofebafii. 

viii. *Stephanus Comnenus, Magnus Drungarius , uxorem du- 
xit Eudociam, Magni Domeftici filiam , ac fororem Irenes,quz Ale- 
xio Comneno Joannis Protofebafti filio nupfit , uti fupra docuimus. 

vii. M A R 1 A C o m N e n A , bis nuptias iniit , a primum cum Theodoro 
D a s 1 o t a , Nicephori Dafieta* , cujus meminit b Cinnamus , fortaflis filio : c qui 
cum incautiiis ab expeditione in Turcos rediens venaretur, ab iis captus , ad 
Iconienfem Sultanum perductus eft fub annum mcxliii. primo Manuelis an- 
no. d Theodoro mortuo , alterum fibi adfcivit conjugem Maria J o a n N e m 
C antacuzen um ,qui in prslio adverfus eundem Sultanum ftrenue dimi- 
cans a Turcis interemptus fuit. 

vii. ^TheodoraComnena, quam Calusinam appellare videtur 
b Willelmus Tyrius, c mulier fuperciliofa & arrogans, &c qux comitatu pla- 
ne regio utebatur , ex inceftuofa cum Manuele Imperatore &: patruo confue- 
tudine filium peperit Alexium , prout in fequentibus dicetur. BYZANTiH^. 183 

vii. Eudocia ComneI*, 1 tcrtia filiarum Andronici , cum mortuo > xicet.inMtn, 

marito, cujus nomcn Sc familiam reticcm' fcriptores , inceftuola Andronici '•*•*•*• 
Comneni , qui pofthxc tyrannidem invafit , confuetudine diu abula eflet , 

b nupiit iterum Michaeli GacRjE, qucm Manuel Impcrator , bello adver- h tdeml. 4.». 5. 

fus Hungaros fufcepto , copiis militaribus pra-fecit circa annum mclxxiii. cmn»m.i.t. 

VI. ISAACIUS COMNENUS, Joannis Imperatoris filius tcrtiogenitus, 
1 a patre Sebaftocratoris dignitate donatus eft. b Alexio &: Andronico fratrtbifc cx- ' Kicet.in u*n. 
tinftis, Attalia, ubi obicrant , Confhntincpolim , qub eorum funus Bc cxequias cu- b j* ^, , 
rarct , remiflus eft. c Nec multo poft Joanncs pater morti proximus juniorcm fi- c idemtbtd. 
lium Manuelem in capcffendo imperio Ifaacio ex filiis , qui tiim fupereraiit , ma- &"„'{* £"**"' 
iori prjctillit, quia prudentior , 8c in arftris magis ftrenuus, &c omnino aftabilior vi- 
deretur Ifaacio , d qui ad iracundiam 8i crudelitatem pliis xauo propenfior, viro in- d N,clt - '* I " n > 
dignum nefcio quid prar fe fercbat : quam quidem injuriam a parente fibi illatam /.,*.»*.-». 
haud arquo primiim animo paffus Ifaacius, ciim aliquandiu a fratre in cuftodia ha- 
bitus eflet, tandcm cidem reconciliatus cft,itaut mutua deinceps benevolentia fefe 
invicem fratres complexi fuerint. c Ifaacium tamcn poftmodum , quod affectare im- ' tinn*m.l.i,. 
perium etiamnum videretur , extimuit Manuel, adeb ut vitandarum ejus infidia- 
rum caufa thorace perpctuo induerctur. 

FtliA Ifaacii Comneni Sebajiocratoris. 

vii. Theodora C o m n e n a , a annum agens decimum tertium ,B a l- " Tjr.1.19 c. m 
DUINO III. HicrofolymitanoRegi collocatur circa annum ! MC lvi 11. b Quo k "*y*A- ;*•• *• ■*- 
extin&o , Andronicus Comnenus, qui poftea tyrannidem arripuit , Manuelem i," in ', 
Imperatorem veritus,ciim in Syriam tranfiilfet ,Theodoram clam inde abdu- 
xit, 8c in hoftiles terras , Damafcum primo , ac dcinde in Perfidem , favente 
Noradino, tranfvexit: c cujus confuetudine contra fas ufus , ex ea liberos ge- ' Mcer.inM*». 
nuit Al:xit*m &c Irenem, prout inferiiis dicetur in Andronici elogio. hx!jun.g.n.u 

tn Andr.l.i.n.^. 

vii. MaRia Comnena,*.! Friderico I. Imperatore in uxorem expe- ' cinn.i . j.». 4 . 
tita primiim , b Stephano, Bela: cognomento Carci Hungari.x Rcgis filio ■ #'/^/{'1'*'*' 
fecundogenito , c qui tum Conftantinopoli vitandarum Geifa: fratris Regis in- * xicet.inMA». 
fidiarum caufa. morabatur , a Manuele Imperatore uXor data eft. Is ciim mor- *'* ■ n l t : c,nn - 
tuo Geila, Hungarix rcgnum invadere niteretur, ab Hungaris veneno fubla- f . !r . Guniber.U 

tUS eft. 6.Liiur. 

VII. N. COM NENA, a UXOr fllit CoNSTANTINlMACRODUCJE, b CU- 'N«r«.»»^»</r, 

jus opera variis in b«t)lis ufus eft Manuel Imperator. c Is ab Andronico tyran- 1. ' idtmin M»n. 
no Panhvpcrfcbaftus dicfus, quod Ifaacii Comneni, uxoris ex fratre nepctis, '.«•»•*• r. 

i- rr • ■ t r • •• ; • a j ■ \ • i ' l«emtn Andr. 

reditum procuraflet m patnam 5 llaacuis vero motis m Andronicum , a quo ld ; x „ n< 
obtinucrat , armis ciim Cyprum infulam occupaffet, d ejufdcm Andronici juflli a ibtd.n.6. 
lapidibus impetitus, inde lemianimis palo affixus eft circa ann. mclxxxi i. 

vii. N.Comnena," mater ejufdem ifaavii Cyprii tyranni fuit , qui pro- ■ Meet.in Andu 
pter maternam originem Comneni nomen affumpfit : at quis, &r ex qua '• lJ,> +- 
tamilia fuerit Ifaacii pater , non tradidere, opinor, fcriptores. Veriim fi con- 
jedurx locus datur , ex Ducama fuifle vero eft fimile : ciim b Nicetas feribat k sicet. ibid. & 
Andronicum Ducam & Euphrofynam Duc.xnam , Alexii Angeli Imperatoris ' '•'"•'• 
conjugem , proxima Ifaaeium Cvprium affinitate attigifle. Quanquam haud 
inficias ierim ejufmodi neceffitudinem ex Irene Ducxna Alexii Imperatoris 
uxore deduci poffe. Ut ut fit , Ifaacius Comncnus, quem Ifaacii Manuelis fra- 
tris ex filia nepotem fuiffc diferte ait c Nicetas, ( neque enim ex forore Ma- c Mcet.lecUtit. 
nuclis genus duxit, uti vult d Rogerus Hovedcnus ) Armenia: & Tarfcnfi Pro- J Hovtd. /.5«;. 
vineia: ab eodem Imperatore Manuele prcefe&us , commiflb cum hoftibus prar- 
lio, captus eft, 8c diutino carceri traditus. Manuele extinfto , libertate tan- 
dem donatus , foluto ab Hierofolymitanis S. Joannis Militibus lytro , ah An- 
dronico tyranno reditus in patriam facultatem impetravit , Conftantini Ma- 
croducx avunculi , Sc Andronici Duca: cognati intervcntu , quibus id poftea 
vita conftitit. e Nam Ifaacius ex pecunia Byzantio fubmiffa copiis comparatis, 'Sitet.mifuu. 
8c Cypro infula occupata, quam contra Andvonici vires fortiter tutatus eft , l - un -'- 
opem ferentibus Siculis, fefe Imperatorem appellavit. Qua^ quidem Ifaacii f Smmpton.p. 
«?7- t Rigoriirtt 4», 
U91. S-i/lMt. 

h Mcet.locit cie. 
' Kigordtu p. 31. 
Gmll. Srtt. I. 4. 
thil. 

^imold. Lubec. 
i. yc. 37. 
G«;#. Seubrig. I. 

4-C. 10. 19. 

Stnut.i. 3. /><trf. 
10. f. 4. 

Roger. Hoved. p. 
C)0. 691. 694- 
708. 71S. 731. 

7*8- 749 7S9' 
M/ttth. Parif tin. 

II90,/. U4. l\i, 
Rad. de Viceto 

p. 660. 

li. Brompton p. 

n*8. ©•/'??■ 

Vit*IJt»gh.p.4Sl' 
Vptontu UeMtltt. 
«jf.l.6.p. 131. 

k t «94- 
' p. 1103. 

m Neubrig. 
Brompton, 
Hovedp. <?9l. 
» Hoved.p. 71S. 

748.749- 
Brompt.p. 1151. 

• /. 3. />-»>■». tl. 

«. 1 

» Hoved.p. j9j. MtruuinOinAt. 
Etlg.l.i.c yi. 
' Ctnnamtct. ( Otte a S. Klafio 
c. 3. 

Chronica Aujir. 
an. 1101. 
j-fex» n». Iioj. 
{?•<•* »»; 
Lambectut lib. j. 
Btbl.Ctf.p. 170. 

' Afd». ?ar*» «». 
1191. 1193. f .1 18. 
Brompt. in.1191. 
/> 1141. 
Gf»x>. Derebern. 
f.ljSi. 184 FAMILIiE AUGUST>£ 

defe&io ita Androniq laefit animum , ut comprehenfos Ducam & Macrodu- 
cam morte damnavit. f At Ifaacius Saladino fcedere junttus, cum in fubditos 
pcrinde ac Latinos , qui per Cyprum in Pakeftinam tranfibant , farvuia Sc cru- 
delitate graiTaretur , ipfiufque Richardi Anglia? Rcgis naves , quas tempeflas 
valida e Sicilia in Syriam vela facientes in has oras conjecerat , fuofque male 
accepifTct, Richardus jufta accenfus ira, cum tota clafTe in portum irruit.in- 
fulam afcendit , initoque cum tyranno pralio , fufis illius copiis , iptoque poftmo- 
dum capto Alexio cum unigenita filia , totam infulam intra duos a er.fes in fuam 
poteftatem redegit menfe Julio, feu ut habct Eromptonus , Kal. Jun. pridie 
Pentecoftes anno mcxci. « Captam exinde infulam Templariis Militibus, Sc 
duobus nobilibus Anglis regendam commifit Richardus , ac dunde Guidoni 
Lufiniano Hierofolymitano Exregi vendidit, feu, ut habet WUlelmus Neu- 
brigenfis, mera liberalitate donavit. Rem pluribus narrant fcriptores h Graxi 
& ' Latini. Ifaacius Hofpitalariis Militibus in Caftro Margato cuftodiendus da- 
tus , poft aliquot annos opera cuftodis , quem corruperat , libertati reftitutus 
eft : cumque Euphrofynx Ducarnae impuifu , crebris Alexii Angeli literis , re- 
vocaretur , redire renuit , fe imperare , non parere -didicifle dictitans. Tandcm 
cum Afianos proceres ad defectionem fruftra follicitafTet , veneno per pincer- 
nam , magnis largitionibus ab Imperatore , ut ferebatur , corruptum propinato 
interiit. Tradunt k Rogerus Hovedenus & l Bromptonus Graxos Sc Armenios 
qui in Cypro fupererant , ac necdum Anglis fidem dederant ,mortuo Richardo 
de Camvilla , cui infula? prarfe&ura a Rege demandata erat , novum fibi Impe- 
ratorem delegiffe quendam e progenie Ifaacii Monachum , qui a Roberto Turn- 
hemio fufus , captufque , patibulo fufpenfus cft. Habuit , ut fupra innuimus , 
Ifaacius Cyprus m filiam unicam , quam Berengaria Anglia: Regina , in cujus 
comiratu erat , Romam , ac deinde in Angliam reduxit. Pofthax vero , ciim 
Richardus a Leopoldo Auftris Duce e Syria rediens captus , Sc Henrico Im- 
peratori traditus eflet , ac de ejus liberatione ageretur , " inter alias pa&i con- 
ditiones, illa fuit, quod Richardus Imperatori Cypri , fine reftitutione impe- 
rii , libertatem daret , filiamque ejus Auftria: Duci avunculo fuo tradi curaret. 
Veriim cum Balduinus Betunienfis , cui adducenda? principis femina* cura de- 
mandata erat, mortuum Auftrix Ducem , in itinere percepifTet, hanc m An- 
gliam ad Richardum Regem reduxit : quam poftea fibi in uxorem adjunxit 
nobilis Flandrenfis ,ut auctoreft ° Sanutus : qui uxoris nomineac jure regnum 
Cypriumfibi reddi,fed fruftra , poftulavit. p Filium prxterea habuifTe Ifaacium 
fcribit Rogerus Hovedenus : quod quidem fiverumeft, id faltem conftat haud 
fuiffe fuperftitem, ciim Cyprus in Anglorum poteftatem venit. Enimvero 
qnod Leopoldum Auftriar Ducem Ifaacii filia? avunculum facit idem Rogerus, 
in eo videtur hallucinari , cum ea qua Leopoldum a#ingebat Ifaacil filia nccef- 
fitudo , proveniat ex parte Henrici Auftrix Ducis , Leopoldi parentis , qui fe- 
cundis nuptiis uxorem duxerat Theodoram ex familia Imperatorum Conftan- 
tinopolitanorum , i qufi fuperftite , a Friderico I. Imperatore primus Auftrix 
Dux diftns eft anno m c l v i. ut docet ereftionis Diploma. r Hanc Manuelis 
Imperatoris dJtAQiSlu) fuifTe ait Cinnamus , hoc eft fratris , aut fororis filiam, 
autcerte ex fratris vel fororis filioautfilia neptim. Unde conjicere ltcetTheo- 
doram , quam f quidam ncptim , alii filiam Imperatoris Conftantinopolitani 
fcripfere , quod is fe revera Imperatorem dixiffet, fororem fuifTe Ifaacii Cy- 
prii tyranni ; quandoquidemavunculi nomen tribuere vidctur HovedenusLeo- 
poldo , feu potius Henrico Leopoldi patri , atque adeo eam arBnitatem in cau- 
fa fuifle , cur poftmodum Leopoldus Richardum Regem , dum per Auftriam 
in Angliam reverteretur , in carcerem conjecerit,quod fcilicet Richardus ma- 
tris fratrem captum pariter detineret : c quanquam nefcjus haud fum alias afii- 
gnari caufas ab hiftoricis Richardi carceris : veriim conditio redemptionis Ri- 
chardi , cujus mox memini ,pad~to appofita,id prorfus videtur evincere. Obiit 
illa anno mclxxxv. Rccenfentur prxterea a fcriptoribus aliquot Manuelis 
Imperatoris ex fratribus aut fororibus neptes , nullo alio indicio , ut fupra 
monuimus , quam neptium appellatione , atque inprimis ' Gomtf. l. 1. d$ 
•vit* lacobt I, 
Reg. Atfgtn. vii. Eudocia Comkena, Manuelis Imperatoris' neptis a quibufdam 
fcriptoribus nuncupata , quam probabili argumento Ifaacii Scbaftocratoris fi- 
liam fuifle licet conjeclare. * Hax cum ab Alphonfo II. Aragonum P.ege in 
uxorem expetita ai eura deduceretur, perveniffetque MontempefTuJanum , 

Occitanix BYZANTIN^. ,8* 

Occitania: oppidum , ibique refcifTet Alphonfurrt prioris oblituiti fetderis , cum 
Sancia Alphonii CaJtella: Regis filia nuptias iniiife, Willei.mum, Mathil- 
dis DucifTx filium , urbis , in qua tum iila veriab.mir, dominum , magnae fpei 
adolefcentem, 8c e prima Francorum nobilitate duxit anno mclxxiv. b Wd- <■ fi>. de Vodie- 
lclmus de Podio Laurcntii dilcrtc ait Wiklmi dc Montepcfluhno uxorcm , La '" ent '<■ ii. 
neptcm fuifle Manuelis Impcratoris ConnantinopolitJini. Hunc fccuti iunt ' s,r "* >» <*»»• 
c Surita, d Elias Reufnerus, e Luchis Marincus Siculus, &: alii. ' I udoxiam tnTifdicj.lll'. 
appcllat Duchefnius, pcrperam Mathildem , Surita &c Gomciius. Scd crrat '"♦■ 
Duchefnius , dum Manuelis filiam fuiile contendit : quo in errore verfantur n J" " 
ctiam Gomeiius&' s ChifHetius, forte quod Imferatrix appeilata Icgatur ih ve- ' Lu C . Mar.su. 
teribus Chartis. h Putavit CatelJus Grjecam appellatam , quod apud Willel- f-°'. a „ 

. , ^. . . . *" titjt Duc. 

mum dc Podio-Laurcntii legiflct Juvcveroa: enrut ( Marix) matnm Grxcam no- i>i.rg.c.<. 

viine , neptem Emanuehs Irnperatorts reptdiavtrah Scd nemo non videt pro nomi- ' c >-'ffl" vmdu. 

ne , legendum nationc: vel certe Wuillelmum de Podio-Laurentii Gracatrt ap- G - '«aJ».I,g, 

pcllatam fuifTe fuaxtate innuere ,quod Graca efTet origine. Eudociam propter h cauiij.^.rcr. 

violatam thori fidem repudiavitac remifit Willelmus de Montcpcfliilano, ctim 0cci, '(- b6i >- 

ex ca filiam unicam Manam Montifpeifulam dominam procreaffet , quas Ber- 

nardo Conuencnii Comitiprimiim , dcinde Petro Aragonum Regi nupta, Mon- 

tifpeirulani toparchiam in Aragonenfcm familiam transhidit. Nec multo poft 

Atmetem natione Hifpanam luperduxit Wilieimus , ex qua plurcs utriuique 

fexus liberos genuit, quos nothos &: illegitimos prununtiavit decreto fuo^In- ' ca P- f ct vcnc - 

nocentius III. PP. quod nulla alia rationabili cauia, fed fola libidinc, concul- fii;; fi nt i e gic.«ii 

catis Sedis Apoftolica: prxceptis, repudium uxori impegiflet, cim fidei conju- Dtcntal. 

galis violatio nuptiale vinculum minime diflblvat. Id vero decretum cmifTum I1C iT.lotu 

anno mccii. k quo Willelmus teftamentum fuum condidit. Carterum Eudo- >< Duchefn. 

ciam Willelmi Montifpeffulani uxorcm aliam ab Eudocia Comnena , Andro- c *" u ' 

nici Ifaacii ffatris filia tertiogenita pofuimus, quia temporum ratio non pati- 

tur , uc eandem curh Willelmi uxore dicamus. Eudocia enim Ahdronici filia, 

priore marito fatis functo, Andronici Comneni , poftmodum tyranni , cognati 

amore exardefcens, ejus confuetudine palam ufa legitur ante annum mcli x. 

Tradit quippe ' Nicetas Andronicumob inceftos ejufmodi amores, impellenti- ' inMan.lyn.i. 

bus mulieris confanguineis, in carcerem conjedftim a Martuele Imperatore, 

ex quo tandem elapfus" eft ea tempeftate, qua Imperator in Antiochenos tra- 

£lus tranfiit : qua: quidem Manuelis expeditio in pra-di&um annum , aut fe- 

quentem cadit, ut ex m Willelmo Tyrio colligitur. Adde quod Eudocia ite- m V- i«-c i).tj. 

rum nupferat ante annum mclxii. nempe Michaeli Gabrar. Proinde alienum i8 ' 

a vero prorfus videtur , fcminam jam bis nuptiis illigatam , 8c ftupris infamemi 

ab Alphonfo Aragonum Rcge in uxorem expetitam. "Eudoeia ver6 a Willclmo " GaritU inEp. 

con)tige divulfa, in Ahienfe Monafterium feie contulit , ubi fancto fine quievit. M *s* : <> n -t''S9' 

Neque proclivius eft divinare ex quibus fratrum aut fororum Manue- 
lis Impefatoris orta fuit Thzodora, Bocmtindi III. cognomentO Balbi , 
Principis Antiocheni prima uxor , ut auetor eft a Willelmus Tyrius. Hanc 'i.n.e.g. 
b Liber vernaeulus de Familiis ultramarinis Irenem nuncupatam fcribit. Irt b ugnage d'ou~, 
eo tamen confentit cum Tyrio , qtiod Manuelis neptim appeilet. Sed utrum tr " r - tr - 
Comnenx cognomen habuerit, non certe liquet. Nec fcio an fit eadem cum 
Theodora Comnena, qua- Andkonico Lampar d je poftea nupfit. 
Conftat enim ex praxlictis fcriptoribus paulo polt remifTam Conftantinopolim 
a Boemundo 1 , cum fufcepta ex ea filia (onjhntia . c Fuit porro Lampardas vif < x,cet.tnMan. 
militia clarus, dignitate Chartularius , qucm Manuel Imperator non femel co- '• i-" ».'.i-»-i. 
piis pra-fecit: d quique demum ab Andronico tyranno comprehenfus, effbfhs C '^" r 1T.', n jindr. 
oculis.in Monafterio Pantepoptx degere jufius, in eo pauio poft hominem l.i-n.i. 
exuit. Thcodora uxor ab Andronico in Monafterium pariter trufa, mortuo 
marito tonfa eft. e Andronico deinde extincto, ab Hungaria? Rege in uxo- s**lfim.mc*n>, 
rem eft expetita : fed ciim orta efTet controverfia , utrum per Ecclefiafticos Ca- A t e fit '"7- 
nones iterum nubere pofTet, quia in Monacham attonfa fuerat, votaque emi- 
ferat, Synodus Conftantinopoli coacta , quo ifta f folveretur , decrevit Theo- • c*p : tni.car,u 
doram non pofTe mutare habitum , nec Huncrarine Rcei , qui id expetebat . M - 1 : »"*-. ,x l- 

i n_ ■ ■ r i- ° i • • ■ • r ^ Agcbara in Ar»~ 

conjungt, quocl polt vin mortem toniura , hcet Andronici tyranni vi , fadra u g c . 9 . & ,n 
effct , Sc in Monafterio vitam exegiffet. Ita Theodorus Balfamon, qui hoc B"'"*'" 5 . 
arvo floruit , rem Iianc narrat. 

Occurrit prxterea in a Libro de Familiis Ultramaririis alia Theodora ■£.44«, 
Gomnena, ( fic enim ibi legendum cenfuerim pro Lathimena ) qua? Gal- 

famil. By^ant, A a • Niee t. «» //**r. 
l.l.n.9. k Cinnam. I. i. 
Chr. Tojftnov*. • Ctnnam Kicet. fc Ty.f xt f.io. 
& nltbt f&pe. 
Chr. S. Marisni 
jtntif. 

Thom Archid in 
btft. Salon. c. n. 
c Nicet.inMtn. 
l.j.n.-j. 

* Rob.de Monte. 
Cotefr Mon. 
Vtterb. 

' Hoved. p. y 95"- 

Steroeod.anno. 

^trnold. tubec. 

t. \. c S. 

f Gaufr.VoJitnf. 

«.71. 
%Co»in.Or.p 80. 

h Tyc. /.11. «. y. 

1 Cinnam. I. 1. 

l Sa»Mr. /.3./^/. 

II..*. !• 

m c»»». J.I.». 4. 
n Ntcet, tnMan. 
I. I. ». 1. 

O.'^» Fw/ **• 7» 
f. iS. 

£«£. l.degeft. 
Jred. c.i). 
f Rad.l. j.e.6. 
Ctmther. 1. 6. 
Ligur.p. 131. 

1 &»£. »/« Monte 
«n. 1141. 

r »» Or<£ -i*//*r. 

f 10. 

S -Tyr.l. 16. c. 13. 

Ge/?/» !«<*. K//. 

r. 10. 

Gotefr. Viterh, 

part. 17. 

,« Brttfcb. p. 34. 

■ Crufittt tn Tur. 
to-Gr.p. joo. 

■ l.i.n. 19. 

y Cmn.l. j.». 4. 
Nwr. /. 3. ». y . 

* £.«/'/>. »» Novo 
S/ W. /■. 1 90 . 

a C«n». Nicet. 
Tyr. Tom. t,.hift. 
Iranc.p. f7j. 
Tom.i. rer.Ger- 
fnan.Frefe.p.jo}. 
Rad. de Diceto 
«n. ngi. 
Lignage d'Outr. 
Hoved. Codtn. 
' Rob. deMtnu 
an. nt 1. 18* FAMILU AUGUST^ 

thero de Bessan, filio fecundogenito Guermundi I. Domini de Btffan , 
urbis Palarftinar: fic hocce xvo nuncupatar , veteribus vero Scythopolis , nupfit. 
Vivebat Galterus circa annum mcc. 

a Incertum exquo e Joannis Imperatoris liberis prodierint Conftantini Duct 
& Akxii Branar, qui tyrannidem Ifaacio Angelo imperante affe£tavit, uxo- 
res: quarum poftremam Manuel avunculus m.tronale decus, 8c familix fua: 
ornamentum appellare confueverat. b Altera Manuelis a.JiX$t§t\ dicitur Cin- 
namo. 

Meminit denique Chronicon Ceccanenfe alterius Manuelis neptis , nobili 
Romano e Frangipanorum familia in uxorem datx. Ita enim fub annum 
M c L x x. Hec anno mifit Impcraior CenflantinopoLitantts neptcm fttam cum Epifcopis 
CiJtcis , & cum Cemitibus , ty cum multis Militibus , & cum magna pecunia ad Ale~ 
xandrum PP. ut daret eam in conjugio Odoni de Frajapanis de Rema , ejui apud Vc- 
rulas tam conjugavit ■, rjr tunc tpfe Odo cum ea rcverfm ejl Remar». 

VI. MANUEL COMNENUS, Imperator , Joannis Imperatoris filiorum 
ultimus , a Alexio &: Andronico e vivis exempris, Ifaacio alteri e fratribus fuper- 
ftiti , licct natu minor, in imperii fuccelTione a parente pradatus eft: vir bello &c 
pace arquc prardicandus , cujus in Latinos propeniionem &c munificentiam multis 
cfferunt b Willelmus Antiftes Tyrius, 8c Latini alii fcriptores. De anno quo excef- 
fit video controverti : c Nicetas enim obiifTe tradit menfe Decembri , ineunte In- 
di&ione xin. ( nifi mendum fubfit ; quam a Kal. Sept- aufpicabantur Grarci By- 
zantini, proindeque anno Chrifti mclxxix. d Robertus de Monte S. Michaelis, 
Gotefridus Monachus S. Pantaleonis , &c Gotefridus Viterbienfis in ann. mclxxxi. 
ejufdem Augufti mortem rejiciunt. Sed rectior &: vero magis videtur confona eo- 
rum fententiai, e Rogeri fcilicet Hovedeni, Steronis , &: aliorum , qui functum Ma- 
nuelem eo anno fcribunt , quo pariter obiit Ludovicus VII. Francorum Rex, 
quarto videlicet poft ejufdem Regis exceffum die , hoc eft xxn. Septembris, uti 
habet Gaufridus Vofienfis : vel , ut Codinus , feu audtor Catalogi Imperatorum ei- 
dem fubjun£tus, die xxiv. hora tertia, anno Chrifti mclxxx. ciim paulo ante 
monachicum induiffet habitum , Matthau nomine donatus. Imperavit autem , ut 
ibidem re£te fcribitur , x x x v 1 1. an. menfes v. dies xxiii. nonvero menfes viii. 
ut habet Ducas. Ex quibus cclligitur quam graviter impegerit h Willelmus Tyrius, 
dum mortuum refertManuelem iii. menfis O&obris ejufdem anni. Sed&nonleve 
mendumin Codicem irrepfiffeejufdemTyrii palam eft,cumaddit defuncTrum anno 
Impeiii xl. vita: xli. quod quam abfurdum fit, vel ex eo patet,quod Manuel pa- 
rente adhuc fuperftite res prarclaras in bello gcfferat , maxime vero ad Neocarfa- 
ream ; qua tempeftate au£ror eft ' Cinnamus Manuelem duodevicefimum annum at- 
tigiffe. Contigit autcm expcditio h;cc Neoca*farienfis circaannum mcxli i. proinde 
annum ad minimum attigerat l v i i. ciim e vivis exceffit. k Sanutus fcribit annum 
attigiffe l x. Uxorem duxerat Manuelanno mcxliii. B e rth am , Conradi Impe- 
ratoris uxoris fororem ,quam ob eximias animi &c corporis dotes commendant m Cin- 
namus& n Nicetas. Nuptias celebratas Conflantinopoli anno fequenti ,proxima poft 
Epiphaniam Hebdomada, au£ror eft° Otho Frifingenfis. Huic Irenes nomen indi- 
derunt pofteaGrarci ,quibus folenne alias erat , Latinorum nomina fuis infolita,aut 
quat fuo idiomate argre efferre poterant , aliis matare , uti fupra docuimus : qua qui- 
dem Irenes appellatione Manuelis uxorem agnofcunt etiam p Radevicus &c Gunthe- 
rus. Fuit illa, non filia Friderici Suevia: Ducis , &c Friderici I. Imperatoris foror,ut 
habet i Robertus de Monte ; neque Albati Comitis Dagiburgenfis , ut r Hiero- 
nymus Vignerius: fed filia Berengarii Comitis Sultzpachenfis in Bavaria, Magni 
& e & u & l i Frmcipis , & in regno Tbcutonicerum pot-:ntijumi , inquit f WillelmusTyrius: 
cujus ftemma gcnealogicum defcripfit r Brufchius in Chronologia Monafteriorum 
Germania-. Friderunam , pro Berta , nefcio quo au£tore , nominat u Martinus Crufius. 
Addit x Cinnamus pa£tam Berthxa Conrado indotem Italiam. 1 Obiit illafubannum 
mclviii. &c in Monafterio Pantocratons fepulta eft : in quo etiam humatum Ma- 
nuelem tradit Nicetas. z Huic Allegorias fuas Homericas dicavit Joannes Tzetzes. 
a Nec multo poft alteram fuperduxit Manuel Mariam, Raimundi Pi£lavini Prin- 
cipis Antiocheni ex Conftantia hliam, eximia forma? pulchritudine prarcellentem , 
circa annum mclxi. quar ftatim poft maiiti exceffum fumpta Angelica vefte , 
mutato nomine , Xene appellata eft. Conftantia: nomen alteri Manuelis conju- 
gi perperam tribuit b Robertus de Monte , quod matris fuit. Marito igitur fu- 
perftes , Alexii filii imperii harredis , &c rcrum publicarum curam fufcepit. BYZANTIN/C. 187 

Sed quod Alexio Comneno Protovcftiario , Manuclis Imperaroris patruelc, cujus 

fupra merriinimus /non fine ftupri fufpicione impenfius faveret , eoque nominepro- 

cerum fi.bi ccnftaflet invidiam , Andronicus Comnenus,arrepta occafione purpuram 

induit , c ip.sa Maria fufFocata fub menfcm Auguftum anno mclxxxiii. cafoque ' xicet.inMtx, 

per fummum nefas Alexio Impcratore. "' ly " 

FiliA Manuelis Comneni Imp. ex Jrene prima uxore. 

vii. Maria C o mnen a * nafcitur ca tempcftate qua patcr inPannoniam ' ci~»*m.l.# 
Hungaros bcllo invafurus movit. b B l i je dcindc Geiza' Hungarix Regis filio h cmnam 
fecundogenito , Stcphani Regis fratri , dcfpcndetur circa annum mclx m. qui ( '"' tt '\ *"v 
nnitato nomine A l e xiu s appcllatus , Dclpota: dignitatc ornatus eft. c Dehinc xicet.i. 4 .». 4 . 
Manucl , cum nulla fibi virilis prolcs cxtarct , Bclam impcrii harcdcm cum 
Maria pronuntiavit. d Scd nata ex Maria fccunda conjnge Alcxio anno i Albtrh.a.iitf, 
mclxvii. c tranflataque in eum imperii fucceffione, Belam a filia icjunxit, **'"*• '•/.».!. 
eique uxoris fux iororem , quse reccns cum Balduino fratre Antiochia Con- 
ftantinopolim advcnerat, defpondit. Maria: neceffitudinem cum Bela tiltra 
fponfalia non procefllffc vero fimilc eft , cum Nicctas Belam non Marix con- 
jugem, fed /M*''sie$"! fempcr appellct. Addc quod f Cinnamus tradit pacfam c ' m * m - 
tantum fuiiTc Mariam , nuptiafque haud peractas , prcpter cognaticncm, qua: 
inter fponfos erat. Diremptis igitur fponfalibus, & Bcla ad alias tranfeunte 
nuptias, Maria a multis procis eft expctita , s atque in primis a \V illcimo Si- ,"""■'■'■" *- 

■!■ t» -vii 1 .( . . „ i 11 1 •• Romu*tU.S»l,rn, 

cilia: Rcge, cri a Manuele non mcdo ftatim polt WiH Imi patns , cum impe- i»tbn» Ms.*n. 

rii fuecefTione oblatam , fed etiam pactis inter utriufque Principis Legatos ini- u ** lI <7. 

tis &r facramento firmatis defponfam fcribit Romualdus Salernitanus ArchLpi. 

fcopus , qui Zara. Mari.-m perperam , ni fallor, pro Kyn-Martatn vocat. Prx- 

terea a Frederico I. Imperatore pro filio fuo Henrico expetitam fcribit Nfce- 

tas : pro qua ultima ineunda affinitate , ultro citroque miffosa Manuele & Fre- 

derico Lcgatos anno mclxxi. & mclxxiv. narrant h fcriptores. ' Tandcm h g«<&/v. Men. 

cum diu carlebs in Palatio defediffct , poft multam patris circumfpccfiontm , *ArnoU illtV 

Raynerio, Willelmi fenioris Montisferrati Marchionis filio fecundogeni- <•»»*.> 

to , adolefcenti formofiffimo , annorum x vn. copulatur, cum illa trigcfinum N ' m ' 1>C0 '"- 

exceffifrct. Nuptias magno apparatu peractas'Conftantinopoli aucTor efl ^ Wil- Tj>r ' '"•'• * • 

lelmusTyrius mcnfe Februario anno mclxxx. &c Raynerium a Manuele de 

patris fui nomine Joannem appellatum , Catfaris dignitate donatum fuiffe. 

Addit praterea ' Roberrus de Monte Raynerio datam ab Imperatore Theffa- ^ *','"/' M * u " 

loniccnfem Provinciam , ipfumque &: Mariam folenni ritu inEcclefia cum Ale- 

xio coronatos. m Extincto Manuele , Raynerins & Maria in Alexium cum "^^. 

aliquot proceribus conjurationem iniere fub menfem Maium an. mclxxxii. Tjr.iiics 

Scd indulta ab Imperatore gratia, veniam confecutifunt. n Necmulto poft An- " N,cet - >»AUx. 

dronicus Comnenus, qui fummam rerum arripuerar , omniaque pro libito in "• I+ ' 17- 

Palatio adminiftrabat fub juniore Alexio, viam fibi ad tyrannidem parans , 

Mariam primum, ac deinde Rainerium veneno fuftulit, nulla ex his nuptiis 

orta prole. 

vii. N. Comnena, obiit anno artatis quarto. ci»n* m . 

Filius Manuelis Comneni Imp. ex Maria Antiochena. 

vii. Alexius Comnenus Imperator , de quo mox. 

Filius nothus Manuelis ex Theodora Comnena. 

vii. Alexius Comnenus, Sehaftocrator , * ex nefimo Manuelis Imperatoru ' **>'"■ '** Ma*. 
cum Theedora ejufdem Augufii ex ifaacio ftatrc neptt concuhitu natus . b ah Andronico \nj!u» 
tyranno I R E N E s filt.e , (juam ex Theodora Comncxa , Andronici Sehaiiocratorts pa~ Tyr.l, l t ' c . g. 
tmelis Jai filia , inctfiuofa perinde confuetudine procrcaietat , nefafio etiamconmhio co- '' N,c " inAle *> 
pulatus efi. c Hunc Andron.cus arfia adeb fihi famtliantate adjunxtrat, at prsiteritis *'vtititj» ifosgl 
legitimis filiis , imperii fucce/forcm rdinefuerc in ammo hahutrit. Sed cum in eum con- l i »•*•. 
juraffe deprehenfus ejfet. oculis privatys , & in Casttllo quodam dctentus efi, Andro- ^AnU.ut'^. 
nico poftea extinclo , ah ifiucio Angelo /mpcratore rurfium in auUm etocatur, e? pro 
Sebaflocraton C.tfir defignatur, * mox quod de invadenda tyrannide cum Andronico L-, ».£.*' 

Fatnil. Byzant. Aa ij 188 FAMILIiE AUGUST^ 

Bryinnio conftlia agitaffe accupiretur,in Papycium montem ablegatus tfi ,Monachi ha~ 
bitum in eo induere jujfus. Veritm tribus exaffis mcnfibus , denuo revocatur ab Ifaa- 
cio , ejui , ut priits ,menft Ju.e eum adhibuit , fuaque amicitia deinceps dignatus ef. Fuit 
animi (jr corporis dotibus tnBruttifimus , quique vultu parentem referebat , humariift- 
rntts , & accejfu facil.s ^facundus tiiam , & infacris litcris non mediocriter erudttus. 

VII. ALEXIUS COMNENUS Itaperator , Manuelis Augufti ex Maria 
•AHer. *n.\\6-j. altera conjuge filius unicus , naicitur anno mclxvii. ut fcribit a Albericus , vel ut 
%nn» * 8C " Codinus, x. die Septembris anno mclxix. Indidtione iii. &: a patre biennio pbft 
b 2>r /. ix.cao. Indicl. v. diademate donatur. b Extincto parente , imperium adipifcitur, matris tu- 
'N;«r. te .j 2 mterea relictus, cnm vix decimum tertium xtatis annum attigiflet. c Mox cum 

&'fiq<i?" "** nimia Protoveftiarii , cui pliis quam par erat favebat Alexii mater , au£toritas pro- 
Ktgord «i-.it S i. cerum conflaltet invidiam, Andronicus Comnenus Protofebaftus his fe ducem pne- 
^&iSipitM. Dens > & captata tyrannidis invadenda: occafione, urbem eum exercitu ingrefllis, 
chrcn.yjftenfe actifque in ordinem Alexii matre &: Protoveftiario , in confortium imperiiper vim 
cbrln Flandr a ^ 'P^° Alexio afcitus eft, quem ille tandem per nefandiffimam proditionem ftran- 
c.y. ' gulari juflit , d nondum expleto decimo quinto a:tatis anno. Sed&ne quid aufis fcc- 

iiwtdy 59J . l e ratiffimis deeflet , deftinatum agnato coniugium , form.t captus illecebris ad fe 

Radulfut Cogtef ... . _ , . . " ^ • T i . . v ,-, 

haii. ,n chr.Us. tranftuht , e ducta Acnete,(Annam vocarunt Grxci ) Ludovici VII. Franco- 

t»..i, 7 . rum R e gis ex Aleide Campana tertia conjuge filia. f Hanc Manuel Imperator Ale- 

/. u»'.'u An *' x ^° ^ uo m conjugem per Legatos a Ludovico expetierat , s Philippo Flandria* Co^ 

« idem n.ti. mite , dum e Syria per Urbem in patriam rediret, has nuptias conciliante. h Mifla- 

< Hned°t'' f Q ie ' ^ ue e ^ Conftantinopolim Agnes vix annorum o£to , anno mclxxix, circa Pafcha- 

< u.cet. '' tis feftum. ' Sequenti demum anno meniis Martii u. die Dominica nuptia* pcractat 

ity.l.xi.c.4. f un t, facris prxeunte Theodofio Patriarcha Antiocheno Grxcanico, in eo Palatii 

ritmi p.i 4 . ' ' triclinio, quod Trullum vocabant , imperialibus utrique a Manuele collatis infigni- 

chron. s. pnri bus. "Poftmodum Agnes extin&o Andronico , Theodoro Brana? nupfit , ut alio loco 

«Twrf.Wt*. narrabitur. De Alexii imperii annis &: tempore non levis eft inter fcriptores con- 

xit. Trrotttut troverfia. k Auftor Catalogi Imperatorum Codino fubjunctus, ait Imperatorem Ma- 

f.u 17 '' „ nuelem exceffifle xxiv. Sept. anno Mundi juxta Gracos mmm mmmdclxxxix. 

» Alber nn.wdt,. T .._ ... j- • ^i-n- t\ 

h R«d.de Dtceto Inditt. xiv. qui quidem annus cadit m annum Cnniti m c l x x x. Pratterea Ale- 

4» 117,, xium cum matre imperafle annum 1. menfes 1 1. dies xxiv. denique Andronicum 

'•c7ltn f d!ort'g. iblum regnafle annum 1. menfes x. dies totidem. Exhoc calculo colligitur matrem 

*idcm. Alexii ftrangulatam ab Andronico Augufti xxvn. anno mclxxxii. & Alexium 

eodem mortis genere periiffe xix. Augufti anno mclxxxi v. ac proindc Andro- 

hicum tyrannum vitam 8c lmperium perdidifle xxix. Augufti anno mclxxx vi. 

1 inAndr.l-u Sed harc minime his qua? habet l Nicetas videntur confentanea , fcribens Alexium 

tres annos imperafle, ciim Codinus , feu audor Catalogi Imperatorum, fere per qua- 

™Nhet.inAndr. driennium regnafle dicat , annos fcilicet 1 1 1. menfes x. dies xxiv. m Quod verb 

inii ' ad Andronici imperii tempus fpeftat , haud multum a Codino difcrepat idem Nice- 

" ntcet.inAlex. tas ^ dum ait biennio tantiim regnafle: quod intelligi debet n a diequo abAlexio in 

regni confortium admifliis diademate donatus eft menfe Sept. Indicl. 1 1. qux cadit 

in annum Chrifti mclxxxiii. ftatim poft ftrangulatam Mariam Alexii matrem , 

qubd Codinus menfe Augufto faclum fuifle innuit ; fed anno poxime elapfo. Subdit 

Nicetas Andronicum haud multo poft inaugurationem fuamnecafle Alexium. Undc 

colligeretur ex hoc fcriptorc Alexium ftrangulatum fub exitum anhi mclxxxiii. 

ac proinde Andronicum , qui folus biennio imperavit , uti habent fcriptores , in- 

tcriifle menfe Septembri anno mclxxx v. in quem certe annum Andronici mor- 

tem conjiciunt Monachus fancbi Mariani Autifiodorenlis , & aliquot alii. Pra:terca 

fatis confentit Nicetas de tempore quo Andronicus Urbem ingreflus , actis in ordi- 

nem Maria & Protoveftiario , rerum adminiftrationem arripuit , quod unius anni 

.« /. xx- 1. ij. fuifle ait. Nam etfi fcribat ° Willelmus Tyrius Andronicum Urbem ingreifum men- 

fe Aprili anno mclxxxii. non eam tamen in rebus publicis poteftatem ftatim ade- 

ptus eft, qua pofthxc eft ufus : vel certe rerum adminiftrationi fub Alexio incubuit 

annum unum cum dimidio, aut paulb miniis. Sed & anni imperii, quos Ifaacio Sc 

Alexio Angelis fratribus tribuit Nicetas, nequaquam cum iis quar habet Codinus, 

f xtictt.inAlex. conveniunt. Nam ut ab Alexio,qui Ifaacium excepit , ordiamur, PNicetasait eum 

^lnettfldeE - re g nanre '^rinos v 1 1 1. menfes 1 1 1. dies x. <J Conftat autem defiifle imperare xviii. 

fugn ce. Julii anno mcciii. quo Urbe a noftris capta , Ifaacius frater eorum ope imperii m 

xtcn.in Aiex. rccepit , ut eft in epiftola Comitis San-Paulini , 8c apud Nicetam. Ut porro o6to 

•Ntctt.tnAltx. anni imperii Alexii cum 1 1 1. menfibus Sc x. diebus componantur , dicendum omni- 

/. ,; c. ult. no imperare ccepiife odavo Aprilis anno mcxcy. r At ii Ifaacius Augufta poteftate 1 in Andr. I. ]\ 
n. io.li. IXi BYZANTINJE. 189 

ab Alexio fratre deturbatus dicatur v i i i. Aprilis anno mcxcv. rcgrtavcritquc ari- 
nos ix. &c menfes viii- fecundum Nicetam &c Ducam , confequens eft imperare 
cccpilFe mcnfe Septembri anno mclxxx v- Quod quidem iis quar habet Nicetas 
confentit, Tcribens inauguratum fiiifle Imperatorem xi i. cjufdem menfis : aliquot- 
que poft dics Andronicum in Iiaacii poteftatem venifle, a quo &: a plebe furente 
id fupplicii genus paflus fuerit , quod ab Hiftoricis rcfcrtur. Id etiam ex Codini 
cakulis crui potcft, tradcntis Andronicum folum regnafle annum i. mcnfcs x. &c 
dies totidem: prarterea cum ab Ifaacio vita pcrindc ac impcrio privatum , & xn. 
Septembris anno mcxcv. Impcratorcm acclamatum Ifaacium conftct ; admoduni 
probabile cft Alexium neci datum n. Novcmbris anno mcxciii. quod fatis fuper- 
que teftari vidctur Nicctas , cum fvrannum ad hoc fcchis demum progreflum ait , 
ftatim poftquam regni diadematc donatus eft , quod elapfo menfe Scptembri factum 
commemorat. 

«■»^^«'^^«^«^«*^*^^^^^^^^^^»» 

^n ^& '££' -5> Cj' •v>» v> d^* ' w" ~^ r "v5? rv<!*. w^r "~.*" "w* "^r "Vv? "Vtf w ■»Xr» "*X* "V>" 'CO "vl r oS5* ~^ *v5? 

XXIX. 
STEMMATIS FAMILLE COMNENIG^ 

PARSALTERA, 
Complettens Principes & Imperatores T^rapezjnntinos. 

SAACIUS COMNENUS, a tertiusAlexiiComneniIm- * Zojur.p. iA i>i 
peratoris cx Irene Ducana filius, a patre Carfar, b mox a fra- ^ 1 " 1 * 4 " 1 x <"" , • 
tre Joanne Sebaftocrator appellatus eft. Ifaacium ea benevolen- "Nicet.n.y. 
:tiri profccutus dicitur Joannes , ut a latere difcedcre nunquam 
Ipateretur, cum ob eximiam, qua praditus erat, virtutem,tum 
,quod prxcipuo ejus ftudio, quod Irene mater in Bryennium 
'generum transferre decreverat imperium, fibi jure debitum af- 
feruerat. Unde honores, quos Sebaftocratoricat dignuati adfcripferat Alexius, ei 
libenter deferri pafllis eft • ut nimirum Imperatorix menfr accumberet , pari cum 
illo uteretur throno , &c ejus nomcn in publicis acclamationibus ftatim poft Impe- 
ratoris nomen efFerretur. c Sed eximiam hanc fratrum concordiam levis nefcioqua; ' Kittt.n. $. 
diremit offenfa, ob quam Ifaacius imperii finibus excedens cum iilio Joanne , Sc a 
fratre deficiens, ad Sultanum Iconienfem , aliofque Orientis Toparchas profeclus, 
auxilia ab iis ad incurfandas Romanas provincias , &: Joannis res turbandas obti- 
nuit, etfi irrito pene fucceflu. Tandem auumnmim , quas in alieno^folo perfere- 
bat, pertarfus , ad fratrem reverfus eft j a quo eft benigne &c gratahter exceptus. 
d Verum Joanne Ifaacii filio ab Imperatore rurfum deficicnte, &c ad Turcos tranf- 'Kicet.n.io. 
cunte , e Ifaacius , tanquam filii proditionis &c confilii particeps &confcius , a Joanne ' cmn»m.l.t. 
fratre in cuftodiam conje&us eft apud Heraclcam Ponticam : ex qua non multo 
poft , extin&o Imperatore , a Manuele Augufto, indulta venia,in aulam cft revo- 
catus. Neque invadendx tyrannidis fpem propterea abjccit , ut auftor eft Cinnamus, 
quam in filium Andronicum , veluti quoddam harreditarium jus transfudit. f Fuit f 2J '' W ' M '**■« 
Ifaacius ftatura procerus , forma excellenti , bclli laude clarifllmus, & in armis ftre- "'' 
nuus. s Sepultus eft in Monafterio , quod Veiae condiderat , h qux urbs Hcbri flu- ZNiett ■'»■***'. 
vii littoribus adjacet. i rSt *»««. *i 
Liheri Ifaacii Comneni Sehaftocratoris. Villhard. vi. Joannes Comnenus, * primogcnitus Ifaacii filius , cum patre pri- ' N '»'- »'■ J <""»« 
mum a Joanne Imperatore ad Iconienfcm Sultanum, b dehinc redux , rurfum *'id tm n l0 
ad eundem defecitoblevifllmam ofrenfam. Imperatorquippe bcllum in Orien- 
tc adverfus Mafuthum Iconicnfem Sultanum gerens , cum ad horam pradii , 
Joanni equo Arabico infidenti prxcepiflet, ut cquum pediti Latino traderct, 
alium accepturus ex iis qui aderant , id ille a:gre pafliis , ira exa-ftuans , con- 
fcenfo alio, reda ad Turcos fefe contulit , a quibus benignc exceptus, ftatim, 
abjurata Chriftiana religione, Mahumetanam amplexus eft , c &c Mazuthi fi- u'»'^"***''' 

Aa iii W. I. f Leunch in?an d. 190 FAMILU AUGUSTvE 

a Thrauz.l.t. liam , qus Phranzi Camero nuncupatur, in uxorem accepit , receptis in do- 

* % i' tem amplis prxdiis & caftellis. c Ab hoc Joanne Ofmanidarum gentem deri- 

UmihinPand. vatam dicritare confueverat Mahumetes Turcorum Imperator , qui Conftanti- 

nopolim expugnavit, rejecta Armentariorum & Bubulcorim origine , fi Sphan- 
duginum audimus: quibus confentanea funt , qua:de Turcorum ortu Phranzes 
commemorat qui addit praterea Joannem a Turcis Zelebis nomine appel- 
latum , id eft lingua Turcica , nobili lcco natum : Sc ex Mazuthi filia pro- 
creaffe Solimanmm Scachum , qui arrepta dilatandorum finium occafione , quid- 
quid principatui fiio vicinum erat , fuac poteftati fubjecerit ; ab eoquc ortum 
E rtrucuUm , Othmanis patrem , a quo reiiqua Othmanidarum gcns fiuxit. Scri- 
ptores vero alii , fecundiim Phranzem , tradunt Zelebcm Ertruculis avum , non 
Joannis Comneni filium , fed illi tantum ^ognominem fuifTe. f Et certe Mu- 
chemeti longe omnium ambitiofiffimo, inquit Leunclavius , fnatales majorum 
obfcuros difplicuiffe non mirum , ideoque facile credendum eft ab eo qua:fitam 
fuifTe de induftria quandam fuorumab origine magis illufiricommendationem. 

vi. Androni c u s Comnenus Imperator , de quo mox. 

» xicet. inifaac. VI. N. C o m N E N u s , pater fuit * ifaacii Comncni , qui cum imperium inva- 

f.j.n.i. dere ftatuiffet, Ifaacio Angelo imperante, ab eodem comprehenius , & gra- 

viter excruciatus, utconfcius nominaret , corruptis inteftinis, poftridie interiit. 
Hunc Ifaacium Andronici Imperatoris ex fratre nepotem , feu cichxqifcwu fuif- 
fe tradit Nicetas. Incertum tamen an ex Joanne primogenito Ifaacii filio ge- 
nus duxcrit : quanquam probabilius ab alio,ciim Joannes uxorem duxerit tan- 
tum , cum ad Turcos tranfiit , apud quos manlit religionem Mahumetanam 
amplexus. 

*Kicet.inMan. VI. ANDRONICUS C O M N E N U S Imperator , * tyrannidem , quam 
l.i.n.i.i.yn.i. non { cmQ [ Manuele patruele imperante animo verfaverat , ad exitum tandem eo 
1 Kicet.in aUx. extinfto perduxit. b Pulsa enim piimo faventibus fibi proceribus a rerum admini- 
^ an '2' ^ '" ft ra ti° ne > moxque necata Alexii matre , pMipuram induit , 8c una cum Alexio Im- 
■ijr. i.ii, «.11. perator proclamatus, &c coronatus eft c menfe Septembri anno Chr. mclxxxiii. 
&Hl- Indscr. xi. juxta Graxorum calculum , qui Indidriones a menfe Septembri ineunt : 

„ , g paucifque diebus elapfis , ipfum Alexium per miniftros fuos ftrangulavit. d Nec diu 

«» Aiberic Knd. parta per tantum fcelus ufus eft poteftate : dum enim Ifaacio Angelo molitur ne- 
uuntla^uu * cem ' populari tumultu comprehenfus ipfe ,'ac per urbem camelo vedrus, altera ab- 
Godefr.Mm.an. fciffa manu , oculoque effbffo a furenre plebe laniatus eft e menfe Septembri anno 
llSl * ,j , l Chrifti mclxxxv. ciim per annum &c menfes quinque atit circiter , vivente Ale- 

UrnoU.Lubce, . . r . x T. 1 > 

i.t.c.t. xio , rerum ellet potitus ; ( r urbem enim primum lngreilus eit menie Apnli anno 

Monacb. s.Ma- MC lxxxii. ) eoque extinclo annum unum , menles decem , dies totidem impe- 

■Rigord.an. \ioi. Faitet. 8 Fuit Andronicus habitu corporis egregio , afpectu vencrabili , ftatura he- 

Vtterb.p p;. roica, etiam fub fenecrutem juvenili facie , corporeque faluberrimoj eximiacxtera 

'Nice/inAndr. eruditione , iingulari eloquentia , &c exquilita facrarum Literarum cognitione prx- 

/.5.». 9. ditus, quod prxter Nicetam Choniatem tcftatur h Dialogus ab ipfo confcriptus con- 

ctdin.p.to.^ ^ tra j^^g-os . at m crudelitatem non pronus modo fuit , fed &r in lafciviam , ut qui 

t Xtcct m Andr. Eudociam Andronici Comneni, &: Theodoram Ifaacii Comneni Sebaftocratoris fi- 

l. x.b.15. nas & confans;iiineas incefto polluerit, &c ex iis liberos procreaverit : * pnttereaMa- 

h edittu a Ste- . P. x . . . . . A . t_ • 1 1 • 

■vvartie. Vide rapticam , neicio quam meretnculam , pauio ante obitum m contubernio habuent, 

p Lambec.iib.s. vivente ac vidente ipfa Agnete conjuge. Tradit k Arnoldus Lubecenfis , priufquam 

? Ntieti» : A*dV. acl Agnetis nuptias tranfiret , duas ab Andronico uxores fuiffe repudio dimiffas. 

/, t.». n. ' Prioris nomen &c familiam , ex qua Joanncm , dum carcere teneretur , genuit , re- 

i^ tiicet e* n Man ucent fcriptores. Altera fuit Philippa, Raimundi Antiocheni Principis ex Con- 

l. ).».?./. 4.w./. ftantia filia, Maria;, feu Xenes, Imperatoris Manuelis uxoris , foror. Quanquam 

w 1. +•"•;• aucxor eft m Nicetas, Andronicum , ciim Antiochiam perveniffet , Philippa? amorc 

fuccenfum , viciffim illam ita in fui amorem pellexiffe, ut Calamanum Hungarum , qui 

Armenia: feu Cilicix- tunc prxerat, & a Manuele Imperatore illo miffus erat , ut 

folutis cum Andronico paclis nuptialibus, Philippam duceret ipfe in uxorem, nec 

afpedlu, nec collequio dignaretur : veritum tamen Andronicum Manuelis minas, 

dimiffa Philippa, Hierofolymam verfus properafle , indequeTheodoram Ifaacii Se- 

baftocratoris filiam , Balduini Regis Hierofolymitani viduam,ex cujus incefta con- 

fuetudine Alexium &c Irencm fuftulit , fecum in Turcorum regionem abduxifle. 

rSSi «**,"«' Ar "Cinnamus &c ° Willelmns Antiftes Tyrius diferte fcribunt Andronicum Phi- BYZANTIN^. 191 

lippam in conjugem duxiffe, cum id pcr leges minime licerct, inquit Cinnamus: 

icd non multo p&ft ab eo nulla legitima de caufa dimiffam , Henfrcdo de Torono 

Rcgni Hierofolymitani Conftabulario nupfiffe. p Arrepto demum Impcrio, Acne- J e £-" ,,B 

tem LudoviciV II. Francorum Regis filiam , Alexio Augufto Manuchs hho de- n^if*, co S£ ,f. 

fponfam, ac undecim annos natam , ipfe xtate ptffeftior, fibi matrimomo adjun- **•«**** 

xit , nulla per xtatem ex eo fufccpta fobole. 

Liberi Andronici Comneni Jmp. ex prima uxore. 

vri. ManuelComnenus, Sebaftocrator , de quo mox. 

vii. Toannes Comnenus, a Calojoannesetiam diftus Roberto Ab. >x°b.dtM,m: 
bati S.Michaelis de Monte, b natus eft circa annum mclvi. ex confuetudine »»&«.«• JJj 
quam Andronicus pater cum uxore habuit , dum in cuftodia teneretur. c Cum «' ldtm mA u*\ 
fratre Manucle &c aliis proceribus in Alexium Manuelis Imperatoris filium » 4. 
confpiraffe deprchenfus , carceri traditus eft ; e quo ab Andronico patre , qui 
Conftantinopolim pcr vim ingreffus , rerum curam exceperat , cmiffus eft tan- 
dem. d Mox Andronico Regio diademate donato , imperii legitimusfucceffor <xictt.i»Andr. 
ab omnibus eft acclamatus: exquoprimogenitum Andronici filium liceretcon- 
jicere; cum prxterea non femel apud e Nicetam primo loco ante Manueh m <w^/«um.h. 
fratrem nominetur , nifi idem Nicetas &c alh hancnataliumprxrogativamMa- Htvt -t'in* 
nueli tribuerent. f Mortuo Andronico , Joannes ab Ifaacio Angelo Imperatore 
comprehenfus , effoffis oculis , magno cum dolore interiit anno mclxxxvi. 

vii. Maria Comnena, cujus meminit a Nicetas. * i» Altx.n.). 

Liberi Andronicilmp. ex Theodora Comncna, concubina. 

vii. Alexius Comnenus,'« incefio Andronki cum Thcodou Comnena • n»v«. »'» m*». 
concubitu uaths. 

vii. I R e n e C o m N e n A , *excadem confuetudine .Alexio Comneno, 
Manuclis Iwferatoris flio notho , uxor * fatrc dataetf, utifuprd diximus. 

VII. MANUEL COMNENUS, a Andronici Imperatoris filius primoge- ' »"«««" &**> 
nitus, b initx in Alexium Imperatorem, feu potius in Protoveftiarium , qui fub eo- tn 'u am .i 4 t .u 
dem Alexio rem publicam procurabat , confpirationis reus, cum fratre Joanne in s««W* m«»»# 
carcerem trufus eft. c Andronico pofthxc Conftantinopolim reverfo , liber fadtus, ^fUatimAli». 
A Sebaftocrator di£tus eft a patre Imperatore : c quo extin&o, Ifaacii Angeli Impe- »-4- 
ratoris juffu oculis exutus, &c carceri mancipatus eft , innocens licct , 8t f tyrannicx Jsiett^imAu'» 
parentis crudelitati femper refragatus. 6 Sane quam eximia fuerit Manuelis mode- ». ti. ' 
ratio, &c ut a parentis flagitiis abhorruerit, vel inde patet, quod cum Andronicus . d ldem m Anir ' 
arrepta tyrannide Manueli prxcepiffct , ut Agnetem, Philippi Francorum Regis fo- •' idtm in if a *t. 
rorem , Alexii Imperatoris fponfam , matrimonio fibi adjungeret, in confortium '•»•»•*; 
imperii eo fa£to admittendus, conftanter illc nuptias Ecclefiafticis legibus prohibi- i.Jn,%! 
tas inire renuerit. Qu? quidem repulsa offenfus Andronicus , Manuelem in vincu- * R»l>. dt Mo»n 
la conjecit , filiumque Joannem natu minorem , impcrii hxredem pronuntiavit. jjZJjj^cim/'- 
h Verum cum jam in ordinem effet redigendus Andronicus, &c a circunftante tur- b*a. 
ba undique circumvenirctur , Manuelem Imperatorem fefe defignaturum fruftra m*'"^ m *»&• 
plebi pollicitus eft. * Ifaacii nomen Manueli , aut certe ejus filioperperam tribuere >Lmo».i. 9 . p. 
videtur ' Laonicus. *4 1- "»• G//>. 

Filii Manuelis Comneni Sebajiocratoris. 

viii. AlexiusComnenus, Princeps Trapezuntinus , de quo mox. 

vi ij. DavidComnenus, 1 expugnata a Francis Conftantinopoli , Hc- « liiin.U b«W, 
racleam Ponti &r Paphlaeoniam univerfam , illiufquc provincix principatum "; ,c ' 

r k •/ tl j • t r ■ • -. Acrofc.-j.ui 

mvaht: b quem quidem ut contra Theodon Lalcans copias tueretur, a quo >> nmc ttoti. 
bello laceffebatur , cum Francis Byzantinis fccdus iniit, &c ab iis adjutus, La- 
fcaris impetus fxpius elufit. l$,L FAMILIiE AUGUSTiE -Ampt. 7 . VIII. ALEXIUS COMNENUS," cognomento Magnus , b cum Col- 

h jiithonc. 13. chidem, feu Trapezuntinam provinciam , Ducis titulo fub Imperatoribus Conftan- 
tinopolitanis regeret , capta a Francis Urbe anno mcciv. ejuldem provincix prin- 
•« Nhet. inSM. cipatum fupremo jure tenendum libi adferuit. c Falluntur qui Imperatoris titulum 
*'° , , Alexio adfcribunt , cum a Toanne abnepote primo ufurpatum tradant plerique. 

Gregeras l. i.& „ v . . „ . J r r u T\ Z- ■ 11 t 

t. p% 107. Certe d Vincentius iklvaceniis iub annum mccxl. Domini voce utitur , nullalm- 

« vtnc. Belvac. peratorii tituli fa£ta mentione : dum ait Dominum Trapezuntis cum ducentis lan- 

•3'- f -«44« ce j s f ei -vire folitum Iconienfi Sultano. Trapezuntinam porro provinciam a Prarfe- 

ctis Ducum titulo cohoneftatis adminiftratam fub Imperatoribus Conftantinopolita- 

' Uenaa xi.i*n. nis , teftatur pra-ter Aithonum non uno loco Anna Comnena in Alexiade : c fed 8c 

fub Diocletiano, Menaa 8c Synaxaria in S. VaLriano. 

Filius Alexii Comneni Ducis c T'rapez»untini. 

■ 1 x. N.^C o m N e N u s , Dux 8c Princeps Trapezuntis , de quo mox. * Crcgor.l.t.p. 
107. ' apudVvadd. 
hocan.n. 4. IX. N. COMNENUS, Dux &c Princeps Trapezuntis, pater fuit vel avus Joan- 
nis Principis Trapezuntini , quem a Nicephorus Gregoras Alexii W^rov fuifleait, 
id eft nepotem ex filio , vel certe abnepotem. Quippe minime conftat an Alexius 
avus aut abavus fuerit Joannis , qui primus Imperatorium titulum ex Principibus 
Trapezuntinis arripuit , b ciim in Relatione Ogerii Protonotarii Imperatoris Mi- 
chaelis Palarologi circa annum mcclxxix. exarata, Princeps qui tum Trapezunti 
imperabat , dicatur /fuifle Alexii abnepos : quo quidem anno Trapezuntina: provin- 
cia: prarerat Joannes Comnenus. Ab hoc, quifquis fuit, prodiit 

X. N. COMNENUS, Dux &: Princeps Trapezuntis , cujus nomen ut &■ pi- 
rentis incertum etiam manet : a quo rurfum 

XI. JOANNES COMNENUS, qui primus Principum Byzantinorum 

Imperatorem (t(t appellari pafTus eft a Grarcis , qui in odium Michaelis Palarologi , 

&c quod ille Grarcanica pofthabita Ecclefia Romans fe adjunxiflet , hunc titulum 

ultro Joanni detulere. Id potiffimum docemur ex fupralaudataOgeriiRelatione,cu- 

jus hxc funt • Efi autem ad partes Orientis terra qu<e cognomtnatur Trapezunda , quam tcr- 

ram in captione facfa de Confiantinopoli d Latinis tenuit quidam de (apitaaeit, qui ve-caba- 

tur (omninus Dominus Alexitts , & intimarunt pr/tdicTi infidelcs , quod illum qui nunc efl 

Princeps ipfius terr.t Trapezund* , exiJlentem abnepotem ipfius quondam Alcxii, quia Im* 

perator ( Michael Pala'ologus ) faclus efi hxreticus , ejr fubjectus efi Papa, & univit Eccle* 

fiai ,feilicet Gracorum & Latinorum : & fi vocaberk Irnperator, adhxrcbimas vebis ,& con~ 

Jlituemtts quidquid votueritis . ille ejuidem duclus inani confelio , ioC*ri fee fecit Imperator , 

ejr coronatus efi, ejr induit fee vefiin.entis decentibus imperio , ty fectt officialcs, & (e tan- 
* AUhon.t.i]. quam Imperatorem honorari prxcepit. lis concinunt qua.' tradit * Aithonus, qui hac ipfa 
ferme tempeftate fcripfit , ubi agit de Trapezuntina provincia, his verbis : Vnum 
vero gubernatorem annuatim confeucverat tranfemittere Imperator, qm Dux dicebatur; unde 
acctdit rjuod cfuidam ex illis recJoribus y fett Ducibus , rebellis ejfeffus , tenuit terrx dominium 
pro fecipfeo , & ftcitfec Regem: & ille qui tenet nunc terram Trapcz>untis feccit fec Imperato- 
rem vocari. Licet igitur Alexius Comnenus Imperatorium titulum fibi a Gra:cis in 
Michaelis PaLrologi odium delatum accepiflet , illum tamen bello aggredi fibi tu- 
tum non exiftimavit Michael, qui Sc ipfe nuper tyrannidem invaferat, a£to in or- 
dinem juniore Lafcari , &c cui cum Latinis Urbe pulfis , ac prxfertim cum Carolo I. 
Siculorum Rege grave ingruebat bellum : quin potiiis nova eum affinitate fibi dc- 
vinciendum putavit , c oblata Joanni in uxorem Eudocia Pal^olqcina, ex 
Theodora conjuge filia , quam ille Byzantium profecLus , fub annum mcclx x xr. 
duxit. Obiit Joannes Andronico Seniore imperante iub annum Chrifti mccxcv. 
duobus filiis fuperftitibus. e Proinde Imperator ille eft Trapezuntinus , quem ad fa- 
crum bellum hortatus eft Nicolaus IV- Pontifex anno mccxci. b Bz.l>viiu an, 
11S1- ». 11. 
Gi egorits l, $.& 
«?./>. 107.141. 
Pacbym.l. 6.c. 

' Pach l 9. c.iy 
Cregor.f. 141. 
i- Vvadd.n.i, • P*ch. I. <).c.ij. 
Cregortup.nl, Filii Joannis Comneni Imp. Trapefyentini ex Eudocia. 

xii. Alexius Comnenus, Imperator Trapezuntinus , de quo mox. 

xii. N. C o m'n e n u s , a Joannis alter filius , quem Eudocia mater , poft con- 
iugis exceffum , puerulum adhuc fecum Conftantinopolim abduxit. 

XII. BYZANTIN£. 193 

XII. ALEXIUS COMNENUS, Imperator Ttapezuntinus , a nafcitur ' r**.t. 9 .e.x 7 . 
anno mcclxxxii. b Tutelx Andronici Palxologi Senioris a patre teftamento re- "*""' '*'*' 
li&us , Iberorum Principis cujufdam filiam uxorem duxit , pofthabita. Chumni Ca- $%>viut. 
niclei Pxxfefti filia admodum locuplete , quam Andronicus Auguftus eidem copu- b Faeh - l -™- e - 
lare in animo habuerat. c Genuenfcs tributorum cauia bello aggrelTus fuperavit an- 'idtml.n.c.x». 
mccciii. cum quibus ftatim fcedus pepigit. 

Filius Alexii Comneni Imperatoris Trapez^untini. 

xii r. Basilius C v o m n e n u s , Imp. Trapezuntinus , de quo mox. 

XIII. BASILIUS C O MN EN US, ImperatorTrapezuntinus, a paternam » Gng,r<ul.iu 
hxreditatem poft multa prxlia adiit circa annum mcccxx. b Hunc ad amplecTen- f-vj- 

dam Ecclehx Romanx hdem hortatus eft Joannes XX 11. PF. anno mcccxxix. hoc an,> , f . 
c Uxorem duxit , ( fecundis , ut vero fimile eft nuptiis ) Eudociam Pauolo- w»ddin t n ■ 
cinam, Andronici Palxologi Junioris , Imperatoris, filiam notham. T ' i< " r ' \. Filius Bafilii Comneni Imp. r Trapez J untini. 
xiv- Basilius Comnenus II. Imperator Trapezuntinus ,'dc quo mox. 

XIV. BASILIUS COMNENUS II. Imperator Trapezuntinus , Ju- 

nior Nicephoro a Gregorx dicitur , ad patris forte difcrimen , quo prxfertim in- • dugcrtuln, 

dicio prioris Bafilii filium fuiiTe conjicimus. Quod quidem adftruit prxterea Ba- M 86, 

iilii Junioris cum Irene P alje o locin a, Andronici Junioris ex Anna Sabauda 

Augufta filia conjugium. Alioquin fi Irene Bafilii prioris , aut primis vel fecun- 

dis nuptiis adfcriberetur , confeqifens elTet eundem forores duas duxifTe : quod ab 

Eccleiix Grxcanicx moribus plane abfonum erat. b Bafilium hunc Juniorem uxo- * id tm . 

xis arte extintTum tradunt fcriptores : quippe cum Bafilius akerius feminx , Ire- 

nes pariter nuncupatx , amore flagrans , legitimam abegiiTet conjugem , clandefti- 

nis illa iniidiis maritum fuftulit : & exacH meretricula , ac Byzantium cum libe- 

ris amandata , aliquandiu Trapezuntinum rexit Principatum ; cum interim legatos 

mififtet ad patrem , qui adducerent cui legitimo connubio copulari pofTet , quique 

una cum ipfa in Principatum fuccederet. c Sed mox quod Magni Trapezuntini • txcerpt» Gre- 

imperii Domeftici confuetudine clam uti deprehenfa eiTet , plebe ad feditionem *" * pofl n "f k - 

prolapfa , bellum civile exortum eft , aliis quidem Tzanychitx proceri Trapezun- 

cino, qui tum opibus ac dignitate plurimum poterat, faventibus ; aliis Magno Do- 

meftico fefe adjungentibus, quo in bello peremptum Tzanychitam tradit Grego- 

ras. ExceiTit vero e vivis Bafilius anno mcccxxxix. d ut diferte innuit idem * Gregor. 

Gregoras, & ex eo Nicolaus Vignerius. vignn.mzibl. 

Liberi Bafdii Comneni Imp. TrapeZjttntini & Ireres, 

1 

xv. N.Comnenus, Imperator Trapezuntinus , de quo mox. 

xv. N. Comnenus, pater Ceorgii Comneni , Protoveftiarii Trapezunti- 
ni , qui a Laonico Davidis Comneni , Imperatoris Trapezuntini ,- d^dJiA^o^ , 
feu patruelis dicitur: incertum tamen an ex nefaria Bafilii cum Irene concu- 
bina confuetudine editus. 

Liberi nothi Bafiiti Comneni Imp. TrapcZjUntini. 

x v. N. N. Ttadit Gregoras exaclam peji Bajilii exccjfum ab Irene conjuge feu <vi- 
dua Irenem concubinam , & und cum natis ex ealiberis Conjiantinotoiim relegatam. 

XV. N. COMNENUS, Bafilii Junioris filius , cujus nomen reticuere fcri- 
ptores , Imperatorium titulum poft patrem obtinuit. Vix enim mihi perfuadeam 
Alexium Imperatorem , de quo mox agimus , Bafilii Junioris fuiiTe iilium : cum is 
anno mcccxxxix. obierit , Alexius vero etiamnum fuperftes fuerit anno 
mccccxxviii. quoMariam filiam Joanni Conftantinopolitano Imperatori in con- 
jugem dedit. 

Famil. Byz,ant. B b 194 FAMILI/E AUGUST^ ■ Laonic. l.t. 
Phranz. /. j.f.i. Liberi N. Comneni Imp. Trape&untini. 

xvi. Alexius Comnenus, Imp. Trapezuntinus. 

xvi. EudociaComnena, feinina formx infignis , a Z e t I N i Satrap.-e 
Turco primum nupfit , ex quo liberos aliquot fufcepit : dehinc Manueli 
Pauoloco, Joannis Imperatoris Conftantinopolitani filio , pafta eft ; quam 
cum Byzantium adduxiffet Manucl, Joannes pater eximia ejus pulchritudine 
captus &c incenfus , filio avulfam , in propriam uxorem fihi adjunxit , gran- 
dxvus licet , 8c podagra laborans. Eudociam Alexii Imperatoris Trapezun- 
tini iororem fuiffe evincit temporum ratio , tametfi parentis nomen reticeant 
fcriptores. Fa£tas enim Eudocix cum Joanne fecundas nuptias circa annum 
mccclxxx. probabile eft, ciim extrema eas inierit xtate. 

XVI. ALEXIUS COMNENUS, Imperator Trapezuntinus , quando 

> tamic, l.).p. imperii habenas exceperit , haud omnino conftat. Uxorem duxit , uti tradit Lao- 

*ptr*ax..i.i.e. i. nicus , fcu potius neicio quod peregrinum emblema , quod in Laonici textum ir- 

Vuau e. ii. 4/. repfit , ( cujufmodi haud pauca funt in hoc fcriptore , qux difficultatem miram 

f-69,i9*. pariunt in diffolvendis hiftoria: non adeo familiaris nodis ) nobilem quandam ex 

Cantacuzena familia : fed cum illa Protoveftiarii Trapezuntini amore xftuaret, 

famaque effet cum eo confuetudinem habere , Joannes Alexii filius ira accenfus, 

Protoveftiario primum interempto , patrem & matrem in cubiculo inclufit, quo 

utrumque pariter vita. exueret. Idque peregifTet facinus , ni plebs obftitifTet , coe- 

•gilTetque Joannem in Iberiam fecedere. Alexius vero hac injuria fibi a Joanne 

filio illata exacerbatus , Alexandrum fecundogenitum filium Imperatorem pronun- 

tiavit. Joannes interea , quorumdam Genuenfium &r Iberorum ope Trapezuntem 

reverfus , per infidias patrem obtruncavit ; quem poftea magnificis exequiis tumu- 

landum curavit in Metropolitana Ecclefia, tanquam in ejus necem minime con- 

fenfifTet. 

Liberi Alexii Comneni lmperatoris TrapeZjHntini. 

xvn. Joannes Comnenus, Imperator Trapezuntinus , dc quo 
mox. 1 latnic.l. 9. to. 
/. n(. 164 181. 
tdit. Reg. xvii. Alexander. Comnenus, * Laonico Scandek. di£tus , qua: 
vox idem fonat quod Alcxander, a patre Imperator renuntiatur , prxterito 
Joanne filio primogenito , eique uxor datur foror Dominici Catelufii , Leibi 
infula: , feu Mitylenes Principis. Diem obiifTe Trapezunte auftor eft idem 
Laonicus, ejufque viduam cum ipfa urbe in poteftatem venifTe Mucheme- 
tis Turcorum Sultani , &c ob formx elegantiam ,qua cxteris fui temporis fe- 
minis prxcellebat , in Gynecaeum dedLi£tam- Exbis nuptiis natus unicns filius, 
quem idem Muchemetes in aula liberaliter educatum , pra: carteris humaniffi- 
me habuit. Hranz.l, i.t.1. 

»7- 

LttMc.L 9. * Ditiai c. 11. 
Laon. I. f. 
Leunclav.l. 14. 
htft. Mufulm. 

' thranz.l.}, 
s. 1. xvii. David Comnenus, Imperator Trapezuntinus , de quo poft 
fratrem Joannem. 

xvi 1. Maria Comnena, Joanni Pa ije o l o c o , Imperatori Con- 
ftantinopolitano a patre nuptum data eft anno mccccxxviii. Obiit anno 
mccccxl. Sc fepulta eft Conftantinopoli in Pantociratoris.Monafterio. 

xvn. N. Comnena, a uxor Karailuci Perfoturcorum Principis, cu- 
.jus occurrit mentio non femel apud Laonicum , Ducam, Sc Leunclavium. 

xvii. N. Comnena/Georcii Brankovitzii Defpota? Servia? pri- 
ma uxor. > La n.l. <).f. 

i*7.t,8. XVII- JOANNES COMNENUS, Calojoannes etiam di^us , ca?fo pa- 
tre imperium Trapezuntinum arripuit ante annum mccccxli x. a Quod argre ad- 
mcdtm tutatus , Turcis undique irruentibus, ac illud aggredientibus , tandem pacto BYZANTINE 19; 

rrium millium aureorum tributo annuo Amurathi Sultano , b ac poftmodum fiiioejus b Phrmtl. '%. 
Muchemeto II. reconciliatus poffedit. c Uxorem duxit , cum inlberiam patre fuper- ['[ a ] ni t 
ftitc fccflit, Alexandri Iberix Regis filiam, Georgii Mepe , feu Regis, cujus me- M 6 
minit a Phranzcs, ibrtaffis fororem. * HY*ag.j.j.c.k 

Liherijoannis Comneni Imp. c Trapez J untini. 

xviii- Alexius Comnenus, 3 Joannis fllius unicus , annum artatis * L*onic. l.j.p. 
qtiartum attigerat , cum pater c vivis cxccffit. Poft captam Trapezuntem , l6l - lg *- 
in Aula Muchemetis II. aliquandiu vcrfatus , b ab illo tandem cum Davide b £*»»/'*./. 9 p. 
patrilo , & univerfa familia Comnena neci datus eft. l4y ' 

xviii. j^catheri^a Comnena, Defpcena , * a Davide Comneno ' L*»n\ c . /.9 p; 
Imperatore Trapezuntino patruo uxor data eft Asan-Beciio, vulgo U s u m- l L *°„ r i jtt Pand 
Chazani nuncupato , Carailuchi filio, Mefopotamia:, fcu , ut aliis placet, Turc.n. igg. 
Perfarum Res;i,qu6 ejus prarfidio ac auxilio contra infcftas , nimiumque vici- v '£ tt:r ,n B,bl ' 

... °..\ , ' . K (r , n j- • ■ •, * H-jt*n.l AS i. 

nas Muchemetis Sultam vires tutior eflet : hac tamen padta condtuone , 11 1 re- 

ligionem avitam mutare non cogeretur. b Spanduginus, Pius II. PP. &: alii ' Sf«^i- 

Davidis filiam fuiffe dixere , fed perperam , ciim Joannis filiam , Davidis ex &$ emt.t'%9. 

fratre neptem tradat diferte Laonicus , c ipfcque David in epiftola ad Philip- « jEntat syivtm 

pum Burgundia: Ducem , Calojoannis filiam fuiffe fatis innuat. Incertum por- 'M?t. 

ro eademne , aut quarpiam e fororibus , quam a Conftahtino ultimo Conftari- 

tinopoleos Imperatore in uxorem expetitam narrat a Phranzes an.MCcccLi. * l. j. <-. r. t . j. • 

XVII. DAVID COMNENUS, Joanne fratre extinfto , imperiurri quod 
Alexio illius filio jure debebatur , irtvafit : a vir famis perinde ac imbellis. b Uxo- a vorothew Me- 
rem duxit Irenem Cantacuzenam, Toannis Cantacuzeni Imperatoris Con- "«'"^«/Wlc-»», 

ft.. . , . . -.. * , o • J r r AUatiutndeCon. 

anti lopohtani ex Mattharo hho neptim : cujus virtutem , &c m adverfis perfcr :n- f en f M r. Ecdef. 

dis conftantiam multis pracdicat c Theodofus Spanduginus. Nec diu imperio potitus ? <i*°- 

eft David: A nam citm Muchemetes Sultanus, capta Conftantinopoli , Graxia , Ra- c spdufa. t'%4. 

fcia , 8c Servia in poteftatem redadtis , in Colohidem tranfiifTet , Trapezuntem ob- 195- 

fefTurus, &; Graxorum reliquias deleturus, David qui tyranni viribus longe impar " s t* n *-p-m- 

... c n -T> ■ L. ru ■ l\- • * . J - L. • C TT Phr*n s ..l. s .c.x 1 . 

erat , auxiho fruftra antea a rrtncipibus Cnnltianis, c atque adeo ab tpfo rrancorum voroth.Monemb. 
Rege Carolo V 1 1. implorato , Urbem invitus tradidit Muchemcti, totoque Col- »**«"• +j. 
chico ceffit principatu , his conditionibus , ut fibi & liberis falva daretur vita, the- t . , ' 
fauros fuos fecum auferre liceret, &c in Europa reditus vita: fuftentandx idonei fibi L*onic.l. 9 .p. 
affignarentur. Sic Trapezuntinum imperium in jus coriceffit Turcorum artno ^ 6 l l0 „/i reaet « 
mcccclxii. Nec ftetit pa£tis Barbarus -. quippe primiim Davidem , uxorem & li- v»i.p. s 7 . 
beros cum agnatis rtavigio impofitos Conftanttnopolim tranfmifit: ftatimque fi£Hs 
literis in erimen vocatos , carceri tradidit , ac demum David'.m , feptemque filios 
mafculos , nolentes abnegata fide Chriftiana Mufulmanicam fuperftitionem ample- 
£ti, crudeiiter trucidari pfaecepit. Tradit Phranzes Davidem ab ipfo Sultano pugno 
interfe£tum. Irene vero Davidis iixor, ciim mariti &c liberorum mortem conftan- 
tifllme tuliffet, non multo poft diemobiit. 

Liberi Davidis lmp.^TrapeZjUntini ex Irene QmtacuZjena, 

xvi 11. NN. Septem Davidis filii a Muchemete interempti. 

xvni. Georgius C OMNENUs,minor natu ,quem Muchemetes trien- zaenic.l. 9 .v, 
nem circuncifum , &c ad Mufulmanicam rcligionem inftruttum , cum forore ad l6 *- 
Ufuncailanum Perfarum Regem, cui ijEcatherina patruelis nupta erat, tranf- 
miiit. 

xviii. *Anna Comnena, a Muchemete Zacano ,Macedonia-.infe- " t*oni».i.io« 
rioris Prxfecto collocata , coafta eft religionem Mufulmaniccm amplefti: ita ^ 18 '* 
Laonicus. At b au£tor Hiftorix Politica? Annam tradit Muchemetis praxeptori b injt.Pelit.p. 
nuptum datam , fruftraque ad Muehemetifmum follicitatam , tandem a marito ir ' 
repudiatam. 

xviii. Narrat a Laonicus Irenem Davidis Imperatoris uxorem , priufquam *W. 5. 
Muchemetis claffis Trapezuntem appelleret , fefe contuliffe ad M ^miam 
Famil. Bjz.dnt. B b ij i 9 6 FAMILI./E AUGUST^S 

tdv lavnH; ytfxZ&v. Sed quis ifte Mamias , mihi omnino incompertum. In- 
certum etiam an hoc loco vox generi pro agnato aut affini fumatur. 

mmmmmmmm^Mmmmmmmmmmmmmmmmm 

.X. 2L .X.. 

COMNENORUM ARIANITARUM 

S T E M M A. * Scylitz..f.-jii. 

k ldem.p,-jyj. 
783.786. « Hb. 1. c. 6. • "Barlet.l.y.f. b Scylitz.f-7 4J. 

• Lavard.l.l. 
c. 4. 

d Barlet. p. xi. 
Lavardm.l. 4. 

*•/• * 'Barlet. p. 37. 
Lnvard.f, 3J. b VtUttrr. I. 8. 
c Binevenut. dt 
S. Getrgio. ^ferfagafiga niea T s i hatc , de qua a&uri fumus familia , Comnenorum illuftre co- 
gnomen videatur praefertim affe&afle , utplurimum tamen Aria- 
nitarum appellatione donatur a fcriptoribus , propter Arianitam 
Comnenum Magni Scandeibegi &: ejufdem fratris focerum. Ut 
porro Comnenica gens ca-teris longe prarflitit , ut quaediu tenue- 
rit imperium ; ita & Arianitarum in Imperatorum aula prxcipuas 
obtinuit dignitates , ac inter nobiliores femper prxfulfit. Ex 
iis primus mihi occurrit 'David A r i a n i t a , qui bellicis expeditionibus inclaruit 
imperante Bafilio annoMXVi. b Hujus forte filius Constantinus Aruni- 
ta, Magifter , copiarum dux praxipuus fub Conftantino Monomacho, qui in prae- 
lio cxfus eft anno ml. Hos excepit Joannls Arianita fub eodem Augu- 
fto, cujus natalium nobilitatem multis prardicat c Willelmus Antiftes Tyrius, apud 
quem tamen perperam Carianita fcribitur, cum hac nomenclatura apud Byzantios 
nulla legatur familia. Verum quidquid fit de Arianitis , haud promptum eft Com- 
nenicae iftius gentis ftipitem agnofcere. Neque enim Flavii Comneni , recentioris 
Graxuli fcriptoris , ineptiis ac narniis liceat immorari , qui omni polito pudore , Sc 
nomina confi&a , &: imaginarios agnationum gradus , fere femper comminifcitur, 
ab ipfo generis humani principe arcefTitis interdum familiarum primordiis. Aria- 
nitarum igitur vel etiam Comnenorum initia ab iis aufpicabor , quorum certa quo- 
dammodo fuperfunt monumenta. 

COMNENUS, Budarefci Princeps , eodem Flavio Comneno auctore , vixit 
circa annum mccc. a Etfi de nomine ac dignitate dubitare liceat , conftat faltem 
Arianita: Comneni Scanderbegi foceri patrem tres procreafle filios , Ariamtam hunc, 
quoquo nomine appellatus fuerit, Mupc/jium , 8c Vladcmum. Mufachio ex Voiflava 
uxore.filius fuit Moyfes, cognomento Dibrenfis , quod in Dibrenfi oppido, quod 
Dyrrachio vicinum fuit , cujufque meminit b Scylitzes , habitaret , vulgo etiam Mey- 
fes Golemus Arianita indigitari folitus a c fcriptoribus , qui afliduum Scanderbegi ex- 
peditionum focium ac comitem fuifle teftantur. Tertius Arianita? frater fuit y lade- 
mus Golemus Arianita , cui uxor fuit Angelina Scanderbegi foror : d quo ex connu- 
bio prodiit Mufachus , ex matre Angelinx cognominatus , & interdum Golemus 
Arianita, qui eundem pariter Principem in bellis ac expeditionibus comitatus eft. 

ARIANITA THOPIA GOLEMUS, ( qus poftrema vox Latine Co- 
matum fignificat, feu Capillatum, uti fcribit * Barlctus : unde forte a plerifque fcri- 
ptoribus Cominatus indigitatur, ex quo nefcio an non Qomncnicum cognomen natum 
deinceps fuerit , ) cognomento Magnus , ob praxlare in bellis gefta, adeptafcuc in- 
fignes ex Turcis eorumque Sultano Muchemete vi&orias. b Protendebatur ejus in 
Albania dominatio a fluvio Aoa , feu Vaviffa, ufque ad Ambracium Sinum , in Epiri 
ora maritima: poflidebatque Dyrrachium , Aulonem , aliaque oppida munita. Obiit 
ille, non anno mccccxlvi. uti Flavius fcribit , fed circa annum mcccclxix. 
vel mcccclxx. quantum ex filii epitaphio , quod mox defcribemus , colligere li- 
cet. c Docemur verb ex Benevenuti de S. Georgio , de Comitibus Blandratenfibus, 
Militis Hofpitalarii , commentariis ineditis , qui in Sabaudix Ducis Bibliotheca af- 
fervantur, Principem hunc , quem Arianitam Comnenum vocat, ut & carteri qui 
illius meminere fcriptores , primis nupttis uxorem fibi adfcivifle ex Mufachorum 
celebri in Albania familia. Qua extincta alteram duxit, filiam Olivarii Franconis BYZANTIN^. 197 

de Sefla, ex Rcgno Neapolitano, d ubi h.rc familia nota , viri bellica. iaude perillu- A ■tmmirxt.to. 4. 

ftris , quique ob nelcio quam rebellionem a Ferdinando Rege capite mulcratus eft. ''"'" ■ '* 

Illa vero prius Harmaza:, nobili Corcyrenfi , nup(erat , cx eoquc natas duas fuftu- Theatro gene»L 

lerat, alteram ex Loredana, alteram ex Raimunda familia nobilibus Venetiis nu- ' s ' i " t ' '"' ** 

ptas. Ex priore Arianita: conjugio unica prodiit fijia, quam Irencm vocat Flavius, 

Stephano Brancovitzio , Servia? Defpota: , a patre collocatam , cum princeps ille a* 

Mahumete ditionibus fuis pulfus in Albaniam conceflit. Ex altero connubio plures 

enati liberi , lonitantmus fcilicet (omnentis , Paztts Protonotarius , N. iomncnus , qui 

Muchemeticam religionem amplexuseft: Doncca, feu /t ndront ca , Magni Scanderbegi 

uxor: Marta nupta bartholomao Guifpo Savonenfi , viro haud admodum nobili,qui 

ob nefcio quam cum Sixto I V- PP. cognationis affinitatem Rouverii cognomen- 

tum afTumpfit. Is ex uxore Francifcum &c Antonium procreavit : quorum prior Epi- 

fcopus Volaterranus , deinde Beneventanus fuit Archiepifcopus , ut docet illius c epi- 'Sthraier. t.u 

taphium , hifce conceptum verbis : D. 0. M. Francifco de Rowverc , Archiepifiopo Benc- Monum - ***& 

ventano, ]ulii II. Pontifcis Max. ex ftatre nepoti , ex matre vero ex nobili (omnenorttm vghcUm to, 8. 

Grxci*. Imperatorum familia, qtii vivcns & animi & fortunx bonis locuples fuit , moriens ?•"■#• 

tero cdeitibus dclttits locupletifimus extitit. Arianitus Comnentis Maccd. Prtnceps gratiff. 

atquc amantiff. confangutn. mcmorpof obiitanno Do. M. D. XLv-die xn. Menf Janua- 

rii. Vixit an. lx x. mcnf 11. d. xx. Ali.r practerea Arianita: extitere filiar, [atharina 

nempe nuptaprimiim Spano , nobili Albano; quo ex conjugio nata: filia?du.x, altera 

nobili Hungaro primiun copulata , deinde Venetiis Nicolao Boccalio , de quo alius 

crit dicendi locus; altera Marid % Jacobi de Pagnanis BrefTenfis uxor. Catharina 

vero rurfum nupfit anno mdxix. Mercurio Albs Pr.xfecto. Theedora, filia altera 

Ai ianita* , ex Albenfi nobili , qui Venetiis morabatur , filiam procreavit , bis nu- 

ptam. Prarter has Arianitx filias, quarum meminit Sangeorgius , aliquot alias recen- 

fet Flavius, Voifavam fcilicet , quam Scanderbegi parentis alteram fuiffe uxorem fcri- 

bit : qua in re falli conftat , ciira illa fuerit Pologi domini filia : Agnetem , quam Mi- 

chaelis Comneni,qui etiam Petrus Spanus nuncupabatur , uxorem fuifTe ait, quan- 

quam alibi Andrex ejufdem Spani filio , qui Angelorum Dalmaticx familia: primus 

auctor habetur, copulatam fcribat. Veriim Spani iftius conjugem Catharinam ap- 

pellatam conftat. Denique [omitonem Arianitx poftremam filiam recenfet Flavius, 

Goitonis StrefTii uxcrem , qui non alius eft a Goico Strafcimiro , Georgii Strafci- 

miri, Zenta? Domini,ex Balfenfi Gallica familia, filio. 

CONSTANTINUS COMNENUS, Macedonix Princeps , Achaia: 
Dux , ( titulo tenus ) Arianita: Magni filius , vix duodecimum xtatis annum attige- 
rat, ciun parens obiit : quo extincro , ciim ditionibus fuis expulfus fuifTet a Turcis, 
in Italiam ad Summum Pontificem concefTit ; ubi aliquandiu moratus, paucis poft 
annis , * a Maria Monferratenfi MarchionifTa , Stephani Brancovitzii , Servix Defpo- " Xtneve». sani 
tx, ex filia Angelina nepti , in Bonifacii Palaeologi Marchionis conjugis aulam evo- * ,or *' 
catur anno mcccclxxxix. b Exin Carolus VIII. Fi ancia: Rex , Regnum Nea- h phu. comi». 
politanum adeptus , ejus opera uti ftatuit, quo bellum Turcis inferret , eorumque '•f**«*4. 
regiones aliquot fibi per defeclrionem afTereret. Sed Caroli confilium exitu caruit , 
Venetis iftud Turcis prodentib.us. c Marchionifsa interea Monferratenfi extincta < Beicar.i.j.». 
anno mccccxcv. filiorum binorum impuberum tutor Conftantinus, &c Montis- i' k -, c ■ 
ferrati Gubernator deligitur; quanquam id fibi juris competere Salucienfis Marchio c. 9 . 
contenderet • fed controverfiam diremit Rex Carolus, mifTo hunc m finem Philip- voUttrr.i.%. 
po Comineo, qui tutelam Conftantino adjudicavit,cum populi totius applaufu,cui 
admodum ille charus habebatur. d Veriim abdicatis poftmodum Francorum parti- d tembtu /. 7 . 
bus, Maximiliani partes amplexus, e Gallia , quo fe contulerat , juniore Marchio- h 'fi Ven,t - t* 
ne fiiz xtatis faclo , pulfus eft. Sed Sc aiunt Francifcum I. Regium adeptum diade- Brf«r?/.ti.#, 
ma, hunc in Franciam evocare in animo habuifTe, ut Ordinis Militaris S. Michae- l i. 
iis torquem, quo a Carolo VIII. vel a.Ludovico XII. donatus fuerat, & a qui- 
bus in expeditionibus bellicis copiis militaribus prxfedtus fuerat , cum dedecore co- 
ram auferret : a quo tamen confilio avocatus fuerat a Bibiena Cardinale, ut ex ejus 
Miteris docemur , Lutetia; Parifiorum fcriptis x x vi. Novembris an. mdxviii. " fPtf-Srmeifi 
Meminit non femel Conftantini in Hiftoria Guicciardinus , a quo perperam Mar- ijtf'4. 
chionifTa: Monferratenfis frater dicitur , cujus ille major erat avunculus : quanquam 
id ex vulgari , qun* tum invaluerat , vulgi opinione fcribat , ciim idipfum tradatur 
duobus locis ab f 06tavio Sangelafio , quorum alterum hic defcribemus : ' s GeUisau 

Domp Conflantin frere de U Marquifi Vergcrd-how* 

Tres humblement luiftU reverence, 

Bb iij 193 FAMILI^ AUGUSTjE 

t schrAitt. i.i. s Annus quo fato funttus eft , annotatur in Epitaphio, quod parenti iriTcclefia SS; 

Monnm. it*l.f. Apoftolorum Romx erexit Arianita filius, hifce verbis : Conftantino Comncno , Mace- 

doni* Principi , /ichaix Duci , cjui cum patre amijfo xij . annos natus , avitis regnis aTurcti 

ptitfus tfftt , animi magnitudine fortuna injuriam confutavit , bellicifcfue fludiis majorum 

fuorum ampLitudtnem addtjuavit , primum d Pontifce Max. atijue AloyftoGallorum Rege am- 

flifimis cxemtibus prspoftttts , omnibus imperatoriis virtutilus fummam gloriam adeptus efi. 

Arianittts filius patrt opt. merit.prf Vix. an.Lxxvi i. Decejstt Kal. Maii an. Dom. M D x x x ii 

Uxoris nomen ac familia a icriptoribus , quod fciam , minimc proditum ; quan- 

quam ex Monferratenfi Marchionatu , ubi ille complura uxoris jure praedia pofTe- 

h *• *tmb. I. 7. difle auclor eft h Bembus Cardinalis , ortam fit conjicere. Ex ea porro , qualifcun- 

'' ,7} " o^ue fuerit , complures liberos extulit, ex quibus praefertim recenfentur , Ariamt* 

Comnenus , de quo mox : Doneca, feu Andronics , Caroli Defpotae : Pcnteftlea , Lechi 
Ducagini : flippolyta^ Leonelli Pii ;: Polyxena , Ranutii de Matelico : Dianira , Geor- 
gii Trevifii , vel Trivulfii, Militaris turma: fub Venetis &c fub Carolo V. Impera- 
rore in Hungaria praefefti : ac Hclcna denique , Joannis de Luna Caftellani Medio- 
lanenfis , uxores. Legimus apocham originalem Helenae iftius ex Camera Compu- 
tor. Parifienfi, 1. Decembr. an. mdlxviii. ex qua docemur ex fifco regio acce- 
pifTe in fingulos menfes penfionem centum librarum , ubi indigitatur, Helene dt 
Comzene , Comtejfe de la Lune , veuve defeu Cajidan de Milan. Apochae figillum ce- 
reum appenditur , in quo exprefTa infignia , fex in partes divifa , quarum prima & 
quarta ftellam ; fecunda &: quinta crucem pedatam ; tertia & fexta , tres billctas , vel 
velleris Armeniaci notas praeferunt. Scutum corona exornatur , cum infcriptione, 
Dona Hclena Comne/ta. Quae quidem infignia videntur fuifte ipfiuS Helenae, ciim 

' ThihMtf'. alia fint Lunenfis familiae, cujus ftemma contexuit ' Philadelphus Mugnofius in Fa- 
miliis Sicuiis. Legimus enim apocham aliam D. Jacobi de Luna an. mdlxii. in 
qua fe Caftellani Mediolanenfis filium indigitat , fummae cci. libr. aRege illi con- 
cefTae, cui figillum biprtitum apperiditur , in cujus fuperiori parte Lunula refupin* 
exprimitur. 

ARIANITA COMNENUS, Macedbniae Princeps, Conftantini filius^ 
Romae vita exceflit an. mdli. ut fcribit Flavius. Unde eum efTe Principem Macc- 
Thuan.l.t. doniae conjicere eft, qui Pontifici Maximo, in bellis Italicis meruit, &r fortiterpu- 
gnans ca'fus dicitur in Torchiarae, cujus Praefe£tus erat, ad decimum a Roma mil- 
liare , expugnatione , x v 1. Novemb. eodem anno. Caefi corpus Horatii Farnefii 
hoftium ducis , qui oppidum fcalis admotis vi ceperat , juflii , Parmam delatum , 
perhonorificis exequiis tumulo mandatum eft : Ejus hoc geati & virtnti datut», ait 
Thuanus. 
' BYZANTIN^. 199 
iy$ ^'■yZn*<3Z? «•^■'0> >3> *3&"'w- v)^? S^!V5 "25; "V> -S? v-5* '»£• '55; ">-•*• w« •«£• •*}> ^ ^xj^'^? T^V JO> 

tixycww-^z»K<yt^t;oi^t^w 

XXXI. 

FAMI LI A 

COMNENORUM SABAUDICA. 

N familiis nobilioribus Grxcanicis, quxTurcorum,poft expugna- 
tam ab iis Conftantinopolim, totumque evcrfum Byzantinorum Im- 
perium , refugientes tyrannidem , in variasEuropx provinciasmi- 
; grarunt , fuit iila, quxComnenorum cognomine infignis adhuc in- 
notefcit; ex qua primus iti Sabaud co principatu fedem fixit Ale- 
,xrus DracoComnenus, Miles,& RegisFrancixCamerx, 
'ut aiunt, Nobilis , Guillelmi Verdini Comneni ex Clara Comnena 
filius, Pcra feu Galata. ad Conftantinopolim oriundus. Hic in primo xtatis flore,re- 
licH patria , mitiorem haufturus aerem , feu aufpicatiorem expetiturus dominationcm, 
in Emmanuelis-Philiberti Allobrogum Ducis , & Margaretx Francicx uxoris aulam 
venit ; ubi inter pueros honorarios primum , deinde inter Pincernas Principis sdfcitus 
eft. Exhinc annis fa&us maturior , militaris , quam profitebatur , artis ryrocinia in 
pracliis contra Turcosexercenda fibi efle opportunum ratus , Venetis , quibus bellum 
cum iis tum crat , cum aliquot collectis ex Grxcia nobilibus {dc adjunxit , Ducis ipfius 
Sabaudici indultu , qui ad Senatum in ejus commendationem per Legatum iuum 
Venetiis 'commorantem fcripfit. Senatus porro Venetus Jacobo Foicarino claffis 
Prxfedto confeftim per litteras prxcepit, quo Alexium non modo ut nobili ratum 
genere , fed etiam ut virum Reipublicx utilem , & cui Grxci ac Albani haud pauci 
deinceps adjungi pofTent , reciperet ac complecteretur. Qup quidem in bello ita fe 
geffit Alexius , ut confedta expeditione , de animi fortitudine actifque prxclaris ad 
Venetum Ducem refcripferit Fofcarinus ; tum Zarx commorans, xxii. Maii anno 
mdlxxiii. alio infuper diplomate in publicum de Alexii eo bello militari virtute 
ac geftis teftimonium exarato , & eidem concefTo. Qua quidem tempeftate Maca- 
rius Maluafienfis Metropolitanus, qui tum Corcyrx morabatur, fuum de Alexii 
natalium nobilitate , & ut ab Imperatoria Comnenorum gente genus duceret, idio- 
mate Grxco vulgari pariter diploma exaravit. Ex hac expeditione in Sabaudiam re- 
dux Alexius, Avenionem tranfiit, ubi Vexilliferi munus obtinuit in equeftri mani- 
pulo fub Comite Villxclarx, Gregoiii XIII. Summi Pontificis copiarum milita- 
rium Prxfedto. Interea ciim Henricus III. Francorum Rex e Polonia in Galliam 
reverteretur, & Auguftam Taurinorum veniffet, ab Aimeniaco Cardinale, qui 
tum Legati Apoftolici munus Avenione obibat , eodcmque Villaclarcnfi Comite , 
v ad Regem miftus eft Alexius, ut faufta ei adprecaretur fuo nomine , & de adepta 
nuper Francix Regis dignitate gratularetur. Qua quidem provincia ita defundtus 
eft , ut ex ipfius Regis relatu , Catharina Medica'a Francorum Regina, Sabaudorum 
Principum afTenfu , eum in Galliam evocaret, & Andegavenfi Duci filio in Nobi- 
lem ordinarium concederet , indultis ad hoc a Ducc literis j. Tunii an. mdlxxv. 
Dux vero in Angliam , ac deinde in Belgium profedtus , Alexium equeftri legioni 
prxfecit , dato Londini diplomate x x 1 1 1. Decembris anno mdlxxxi. Q^.9 poft- 
hxc mortuo , Alexius , qui patriam religionis avitx tuendx occafione deierucrat , 
bellis fe Gallicis civilibus implicans, eas amplexus eft partes , qux fpeciofo Cathc- 
licarum nomine Regias impugnabant -, m quibus quidcm bellis perhonorificis mu- 
nerihis functus eft. Quippe a. Duce Meduanenfi oppidi & Caftri Firmitatis-Ber- T j, H/tn /_ t# 
nardi in Cenomanis Gubernator primum eftdidtus , illiusdiplcmate dato xxi. Maii 
anno mdlxxxix. quod erroris * fcriptorem eximium aiguit , fcribentem hanc 
Prxfedturam a BrifTacenfi Comite Alexio donatam. Exhinc provincix Perticenfis 
Goiieti Prxfedturam obtinuit ejufdem Ducis diplomate xxix. Odtobris an.MDXC. 
Caftrorum Prxfedti munus prxterea obtit in eo exercitu , cui prxfuit Claudius 
Chatreus Francix Marefcallus , a quo, eo abfente , Aureliani , vices fuas obire juf- utx.»m. 
fus eft diplomate xx. Sept. an. mdxci. alio Meduanenfis Ducis xxi v. April. an. 
mdxcii. firmato. Qup quidem anno Alexius Comnenus nuptias primiim iniit . ioo FAMILIiE AUGUST^ 

cum Dionysia de H arq^uevilla, ex nobili ac antiqua Normannica gentc. 
I •**"*'*!?' '" ^ P' C ' S deinde bellis civilibus , * Domui Sabaudicar, Henrico fcilicet Nemofienfi 
Duci , fefe addixit : a quo fub annum mdc. ad Allobrogum Ducem miflus eft , ut 
de nuptiis cum Ducis fllia , quarum fpes Henrico data erar , cum Sabaudo ageret. 
Sed ejufmodi evanefcentibus confilus, a Nemofienfi Duce Lutetiam revocatus , in 
illius domo poftmodum Militis Honurarii Anna: Lotarena? Ducifllc Nemofienfis 
fungens munere , denlum obiit xx 1 1 1. Januarii anno mdcxix. xratis ix vi. & in 
Ecclefia S. Stephani, qtiam Graduum , leu,ut alii , Graecorum vocant , fepultus eft : 
teftamento exarato anno mdcxi v. cujus initium ita concipitur : Ie Alexis Drague 
extrait des (omnenes , &c. Ex illius conjugio natuS eft EmanuelComnenus, 
Miles, filius unicus, menfe Martio anno mDxciii. qui ob initam , prout ea fere- 
bant tempora, cum Nobili quodam ex Ducis Nemofienfis domo, monomachiam, 
Francia. excedere coaftus, in Sabaudiam receftit : dufta mox uxore an.iMDCxxn. 
Cathakina L o u y s a , Georgii Louyfi Rupefortis domini , Ducalis Confilia- 
rii , &r ^Erarii citra monres Pra?fecti filia , &c ex Bertrando Seiflello Barone de la 
Serra, Sc Annunciatx Milite , vidua. Obiit ille menfe Julio anno mdcxxxix. re- 
lictis aliquot ex eo conjugio liberis : quos inter fuere J o A n n e s-C onstanti- 
nus Comnenus, utriufque Juris Do&or , Decanus Ecclefia: Collegialis Came- 
ra:, &: Eleemofynarius generalis Equitatus Sabaudici, anno mDclxxiii. vir in li- 
teris haud mediocriter verfatus : Joanne s- A ntonius Comnenus, Miles, 
8c Vexillifer in Scadrone , feu Manipulo Sabaudico, qui matrimonio junttus eft 
menfe Julio anno mdclxix. Franciscje Rapin^, ( ex quo prodiere Pe- 
trus-Alexius Co mnenu s , natus x xi x. Junii anno mdclxi. & Anna 
Comnena, nata anno mdclx. ) Pra:terea Claudius Comnenus, Sc 
Theodora Comnena, nupta anno mdcli. Petro de Fucier, Domino de 
la Mdifonforte du Vergier , juxta Caftrum de Barraux, in Delphinatu. 

Defert hatc Comnenorum familia Sabaudica pro infignibus , aquilam auream bi- 
cipitem coronatam in fcnto rubeo. 
XXXII. B Y Z A N T I HJE. 101 W(^cJtK)iac)KR)««»c)iK«> tw aottotsotsc) rx) tao so tw(^twt^twtwcwtwtwtwttotwwt»<wt^t» 

XXXII. 
ANGELORUM FAMILIA. IJAACIVJ* ANGELVj' 
ISAACIUS ANGELUS. 

ICAAKIOC AEcnoTHf. Imp. CHM loro (tanS t 

cm Archangclus Michael cruccm porrigit : itt- 

fra , hi charailerts , x. mi- id efi, A^s - »'™- 

">-oc Miya.»X. 

Mp. ©v. Deipara in cathcdra fedens ,cum 

figura Chrifii in clypco. Vide Diir h. 30. 

ATloc APX. f. elpyj<zd.-myic , vel aoyjtXyiXot M/- 

^oi^. Imperator paludatus , cni S. Afichael 

longiorem narthecem porrigit. 

Mp. 0v- Dcipara in fetla fedcns , cum fi- 
guraChrifii in clypco. Nummus argenteus 
ad nos Conftantinopoli delatus. Vide Dif- 
fert. n. 30. I. ^ g^ ss; icaakioc AEcrioTHC. /mperator paludattts, 
dtxtra crncem , fimfira acactam , fett volu- 
men : fupra , i nttbe prodit manus capitt Impe- 
peratoru stemma imponens. 

mp. ©v. Deipara fians , palliata, mam- 

bns expanfis , lunuU tnjifitns. 

ALEXIUS ANGELUS. 

aAiEioc AEcrtOTHc. •Imperator paludatut , 
dextra narthect mni.xns , Uva gloloum crttci- 
gerum tcnens. 

A><of rtaprioc- S.(jeorgii protome , dex- 
tra fiiculnm tenentis- Vide Dufcrti n. 31* 
Amiliis mediocribus , vel qux obfcura delitefcunt originej 
fplendorem hand minimum conciliant initx cum illuftrioribus 
connubiorum arhnitates. Harum ope emergunt quadamtenus 
e vulgo , &c quod ex generis ahtiquitate deeft , magiftratuumve 
faftigio , fuppletur qua ex fulgent communione dignitatis. At- 
que hax quidem neceffitudinum pra*rogativa tum eft major, 
ciim ineuntur cum iis,qui rtatalium fuorumradiis non illuftrant 
modo, fed tk. eminentioris poteftatis, cujufmodi Regia eft, qua pollent au&oritate, 
ad fupremos honorum gradus affines fuos poffunt evehere. Jacuerat hactenus An- 
gelorum familia, vix in Imperatorum Palario nota , amequam filiam fuamTheodo- 
ram Conftantino Angelo nuptum dediffet Alexius Comnenus Imperator , quem ex 
urbe Aiix Philadelphia , nullius nominis aur. vetuftatis gente oriundum teftantur 
* Hiftorici. Hujus porro parenti , quifquis is fuerit , ad minus filii duo extitere , 
fcilicet ille idem 

11. ConstanTinus Akgelus, dc quo mox , &c * Zonr.r.p. 137. 
Nicet in &I4A, 
l.t.n. 7. 11. Nicolaus Ancelus. s Is prioribus Manuehs Comneni Imperatoris >Cinri*m.i.u 
in Iconienfem Sultanum expeditionibus interfuit. Aclicet Cinnamus, a qco id 
docemur , Nicolaum Conftantini fratrem hoc loco non dicat , eundem tameri 
eiTe reor, qui Conftantini frater in b 2lio appellatur ;cum fcilicet narrat, ur. in b C ir.naml.,. 
ea expeditione maritima, quam in Siculos fuicepit idem Manuel , duce ac pra?- R°mu*id. m rhr\ 
fecto Conftantino, ejus frater , qui certo navium numero prxerat , inito prae- s **° lt i*>* 
Famil. BjZgnt. C c zo2. FAMILI./E AUGUST^ 

lio , primus fugam arripuerit , vi&oriamque hoftibus cefTerit , capto ipfo Con- 
ftantino. Scribit Romualdus Salernitanus Archiepifcopus a Siculis captum , in 
Siciliam ad Regem Rogerium abductum. 

II.CONSTANTINUS ANGELUS,* Philadelphienfis , cum prarclara 
corporis ac procera effet ftatura , formaque prsditus infigni, ab Alexio Comneno 
Imperatore deledhis eft in generum , data in uxorem filia ultima The odo ra 
Comnena- Quibus ille dignitatibus fub focero Joanneque Comneno filio fulfe- 
rit fun&ufve fuerit in aulaConftantinopolitana,non tradunt,opinor, fcriptores. b At 
fub Manuele clafli prarfettus eft bello contra Siculos , a quibus , inito prxlio , fufus 

< Nieet.inM*». captufque eft circa annum mclii. c Exhinc eundem Auguftum bello contra Hun- 

1. 4- ». 3. g aros circa annum mcixi. comitatus legitur. 

Liberi Conflantini oAngeli ex Theodora Comnena. 

nieet.inMa». 111. Michaei Anc e lu s , bello interfuit , quod cum Turcis geflit Ma- 

l.}'».t. nuel circa annum mclix. Primum inter Conftantini filios fola temporisquo 

ille vixit ratione du&i hic ponimus » licet quo eum gradu contigerjt , non in- 

dicet Nicetas. » Zo**r.p. 157 
Hicet . in Mnn. 
l.l.n.7. k tJicet.lecooit. 
Cmnam. I. 3. iii. Andronicus Ancelus, de quo mox. 

111. Joannes Ancelus, Sebaftocrator , de cujus pofteritate agetur infra 
fuo loco. « apud AUat. de 
Conc. utr. Ecclef. 
I. l-c. II. v Cinnam. 1. 5. 

c lo. Luciff l. 5. 
Htft Valm. c.f. 

IQ.1.6.C. 4. 

" Hicet.inlfaat. 
l.j.». 4. « Hitet. Uco cit. iii. Constantinus Ancelus, dignitate Sebaftohypertatus , * judi- 
cio quod pro Cofma: Attici Patriarchx Conftantinopolitani depofitionc a Ma- 
nuele Imperatore menfe Februario anno mcxliv. in Blacherniano Palatio 
editum eft , afledit fubfcripfitque cum caeteris aula: proceribus : in quo cJ%ctAh- 
<p©-, feu Patrudis Imperatoris nuncupatur : b hunc etiam comitatus eft bello 
contra Servios; c captaque &c expugnata a Manuele Dalmatia, eidem provin- 
ciar prxfectus eft. 

iv. Constantinus Ancelus," adverfus Bulgaros ac Walachos 
cumexercitu miflus ablfaacio Angelo Imperatore, rerum bene geftarum 
fucceflu juveniliter elatus , purpureos calceos induit , feque pro Impera- 
tore geflit. Sed dum Philippopoli Adrianopolim contendit, ut fororium 
Vatatzem ad fuas partes pertraheret , ab ipfis aquibus fuerat ad defefrio- 
nem impulfus, Ifaacio traditus excarcatur anno mcxcii. Nicetas qui harc 
de Conftantino refert, non ait fuifle Conftantini filium : id nos ex eo 
colligimus , quod ejufdem Ifaacii cJ%uchX<pov , feu patruelem appellet. 

1 v. N. A n c e l a , a uxor B a s i l i i Va t a t zje , Domeftici Occiden- 
tis , de quo in Vatatzarum ftemmate. n 1. N. Ancela, mater * Manudis Camytz,* , Protoftratoris , qui operam 
haud inutilem variis in bellis , Ifaacio &r Alexio Aftgelis imperantibus , navavit. » Kiett. in ifttar, 
1. 1. »»8. /. 5. n. 
$,i*Alev.l 3 n. 

»• *■ 7- ' III. ANDRONICUS ANGELUS,* prima militia: iniit rudimenta una 

» jjieet.mMan. cum fratre Joanne bello contra Cappadociam incolentesTurcos , Manuele imperan- 

*• *"• V te , fub annum mcix xi i. b Triennio poft Turcos , qui circa Lacerium , Panafium 

&c Characem habitabant , aggreflb Manucle , Andronicus , Manuele Cantacuzeno 

viro ftrenuo Legato adjuntto, traditaque prarcipua Orientalium copiarum parte , 

hoftes invadere juflus , nullo edito facinore , quod tantis viribus par eflet , fugam 

trepidus nemine perfequente arripuit : unde indignatus Imperator , parum abfuit 

quin Andronicum muliebri habitu perUrbem circumduci juberet,unicacognationis 

« Hicet.in Alex. ratione ab eo confilio Auguftum avertente. c Nec feliciori poftea exitu pugnavit 

M*n.v.n. 9 . anno mclxxx. adverfus Andronicum Comnenum , qui infeftis armis ad Urbem , 

. chron.Kticherft. tyrannidem parturiens , feftinus contendebat , miflus , a quo adCharacem in Bithy- 

?•*■**• nia profligatus eft. Sed veritus ne ab Augufta junioris Alexii matre , ac Protofeba- 

fto , qui rerum in aula tum potiebatur, qubd favere diceretur Andronico,male ac- 

ciperetur, cum uxore ac filiis fex, viris cordatis ac manu ftrenuis, ad eundem An- BYZANTIN/E. 10* 

dronicum tranfiit. d Deinde cohfpirationis in Andronicum reus fa&us , ab eo cum d Nictt.inAU*. 
riliis quatuor in exilium a&us eft. Subdit c Rogerus Hovedenus, Andronico Angelo "'^ t ' vtd p 6 
Tvranni juifii cxe£ta prius virilia, & oculos erutos , ut Sc duobus ex filiis. Certe 
de Andronico caftrato &c cxc.vc.uo lilet Choniates: f tametii tribus Andronici filiis ' tHtet.ihAha. 
Tyranni juffu lumina adempta alio loco commcmoret. 8 Scribit prxterea Antiftes i°Tyr.i]xi.c.ie. 
Tyrius Andronicum Angelum a Manuele Imperatore miirum Legatum ad Baldui- 
num IV. Hicroiolymitanum Rcgcm , ^gyptiaca? expeditionis occafione : ubi per- 
peram Manuelis fororis filius fuiffe traditur. h Huic uxor fuit Euphrosyne, h Nict t .inAndr. 
'Theodori Caftamonitx Logothctx Secretorum filia. 'idlminifant. 

'•)•»•{■ 
Ltberi Andronici Angeli ex Euphrofyne* 

iv. I s aaciu s Ancelus, Imperator.^p . • 
iv. Alexius Ancelus, Imperator; 5 

iv. Constantinus A N c e l u s , a tina cum patre confpirationis reus, * xictt.inAha. 
captus ab Andronico tyranno , in carcerem trufus &: luminibus orbatus eft. mjUx'-t*m'l- 

x.n.y 

iv. Theodorus Angelus,* Androriico Comnenoad tyrannidem pro- c f ''"'- R -" ch * r lP* 
pcranti fortiter obftitit : vertim Prufa Bithyni.e urbe , in qnam una cum Ma- ■ Stctt.inAlt*. 
nuele Lachana &c Leone Synefio, illius tutandx gratia, fe recoperat , vi a ty- M * n - F - »•<*. 

J • r n. \ ■ 1 1 r • tnAndr.l...n. 

ranno expugnata , captus &c lple excxcatus eft, cum vix adolefcentia: annos ex- +.tnAUx.com t 
ceffiffet. i-x.n.t. 

iv. Joannes Angelus, a cui filitis fuit Andtenicus An^clus , Friderico I. * E*t*4»t. Afiah 
Occidentis Imperatori ab Ifaacio patruo obfes datus, dum ille per Grxcorum c \ r *",n'' mS ' ' s ' 
terras Hierofolymitanum iter aggreffus eft anno mcxc, 

iv. N. Ancelus , Andronici filiorum fextus: totidem enim filios habuiffe 
Andronicumexerte teftatur a Nicetas,quorum tribus adempta aTyranno An- ' inAhx.Man. 
dronico lumina, ex quibus proinde ifte fuerit. *•"" '• mAl *** 

*■ r Cem. 1. 1. ». c. 

iv. Irene Ancela, * Andronici natarum primogenita , nupfit Toanni ,,,/■ , 

- . j " "i i • 5» n iSmjamon aa 

Cantacuzeno Cxlari ; de quibus plura m Cantacuzenorum ftemmate. Nomec«n.photti. 

iv. Theodora Ancela, altera Andronici filia, a CoNRADo Mon-* n«v« «» ifrac. 

Ferratensi, Bonifacii II. Montisferrati Marchionis fratri , Guillelmi III. «''""L^fl? 1 ' 

Marchionis filio , nuptum ab Ifaacio fratre data eft anno mclxxxvi. ciim „„. ii%t.p. 9 o, 

prior Conradi uxor recens effet mortua. Quibus quidem peracfis nuptiis, 

Conradus Cxfaris dignitate donatus eft. Verum ciim ampliffima , quamex ea 

afTinitate in aula progreffus conceperat , fpe fruftratum fe cerneret , ac ima- 

ginario nulliufque fructus Carfaris titulo unico gauderet, clam Conftantino- 

poli elapfus, b in Palxftinam contendit , Tyrtim appulit ipfomet die quo Chri- b Nictt.inifmt. 

ftianis infauftum pradium a Guidone Hierofolymitano Rege cum Saladino ^)\ «»>>■<>/"«/.». 

commifTum eft, ubi &c Rex in hoftis poteftatem venit , urbemque contra Sul- ufvnjj. 

tani infukus viriliter fervavit , patre e captivitate etiam redempto. Exhinc ^t^vwwa 

poft edita varia animi &c fortitudinis fpecimina , duttaque Elizabeta Sibyllx i.i.c 9 <. 

Hierofolymitanx Reginx forore, quam Hunfredo Toroni Domino tum enu- M ° n ' , A[t 'f l " i - 

ptam abftulerat , interiit , a fubmiffis Chafiis , feu AffafTinis confoffus. c Quod tnd.i.p.^ 

porro fubdit Rogerus Hovedenus , homicidii nefcio cujus a fe perpetrati cau- vviU.xtubng.l. 

fa Conftantinopoli exceffiffe Conradum , ad id forte fpettat , quod a Mona- l'l'. l ? tt0 ' 4 * 

cho Altifiodorenfi traditur; Conradum icilicet , ciim Alexium Branam , qui viftrg.fr *ia 

Imperatorem fe dixerat , Conftantinopolim obfidentem fuamet manu inter- /"!["" j ^ 

•cr n n. • c • j - v> Hevcd.f.tu, 

emiiiet, ex tam lllultri racinore , procerum , atque adeo Branx agnatorum m- 

vidiam ac odium fibi conflaffe , ut in Urbe tuto manere haud exiftimaret. 

Ex ea igitur exceffit, relifta uxore ; quod exerte ait Hovedenus, &c admodum 

fimilc vero , tametfi de hac re fileant Byzantini fcriptores. Sed errat cum 

Theodoram Ifaacii Augufti neptim appcllat, cujus fecundiim Choniatem Sc 

Monachum Altifiodorenfem, foror fuit. Veriim fi ciim Conradus Conftantino- 

poli exceffit , uxoremque HunfredoToronioeripuit ,adhuc in vivis eratTheo- 

dora; mirari fubit, cur ineacontroverfia, qux Conradi nuptiarum occafionediu 

agitata eft , ei haud objectum fuerit alteri uxori conjugii ncxu jam cife devindum. 

Famil. Bjzant, Cc ij 204 FAM ILIJE AUGU S T M » Nictt. in ifanc. 
jUbiric.an.1167. 
1186. 

Monach. S.Mitr. 
Mat Paritf .117 . 
Hoved.f jjj. 
&/eqq. 6^1. 
" tficet. tn ifaat. 
I. ). n. ult. 
« ViUharduin. 
~Dontrcm. in Ct. 
Helg.l.yf.i.1-;» 
VtUhard. n.M.7. 
t-Hicet.inlfaac. 
l.i.n. 4. 
' Nitet.lococit, 
in Hald.n. 1. 
Expedit. jifiat. 
Trtd. I. f. 60. 
Actalnnot. III. 
f. 67. ViUhard. 
n. 95. iii. 
Alberic an.1167. 
Chr. Vvtingart. 
c. 10. Sinut.l. 3. 
/>. H. «. 1. 
' Nicet. iniatt* 
t Idem tbid. 
ViUhard. n. ij 8. 

' tfictt. in Ifaat. 

k Acrof. c. 1. 
Albcr. an. not. 
Knfr hif.noftram 

ce. 

' Vtllh.n.iOQ. 

* Arnold.Lubtc. 
I. 6C. 10. 
Hicct. & alii. 

« Niceti in Ifaac. 
t$> aUxio n. ult. 
Eftft halduini 
Imp. de frima 
Vrbitexfttgnat. 

* Nicet, in ifaac. 
l.yn. 1. 

* Chr. Slavicttm 
Ltrtienbr.p. iSf. 

Albcrt. SiaU.an. 

l'9f- 

b Gtfta Innicent. 
lll.f.%. 
Kittt. in ifaae. 
I. y». 1. 
' Hovtd.f.y 46. 
Chron. Vvttng p. 
11 1. Abb- Vftierg. 
Ctfta Innte.p. 9. 
Rodtr.Toltt /,9, 
" Afo». Mtifiod. 
' GaSp.Brufch.de 
Mon. Ger p. 4.C 
Crufius inTurco- 
Gr.l. j .f. joo. 

a Nwf. >» B<sW. 
». I. 

Rainald. an. 
lic6. n.-j. h Rainald. 4». 
1143.»-4J- « llift.Tranco- 
tyx.,1. 4. P.tr,. IV. ISAACIUS ANGELUS,* Andronico Comneno Tyranno a plebe in- 

terempto , Imperator eft appellatus : b quam quidem dignitatem obtinuit per an- 
nos ix. 8c menfes viii. fcilicet a xn. menfis Septembris anno mclxxxv. ufque 
ad viii. Aprilis an. mcxcv. quo Alexius, Ifaacio fratre excaxato &: in carcerem 
detrufo , procerum quorundam fa£tioforum ope , Auguftum diadema invafit : quo 
tum tempore xtatis quadragefimum annum vix attigerat Ifaacius. c At U rbe a Fran- 
cis & Venetis expugnata anno mcciii. fugatoque Alexio, rurfum priori reftitutus 
eft dignitati : qua tamen brevi eft ufus. Nam ciim Alexium filium , Imperatorem 
etiam di£tum , ab Alexio Duca , cognomento Murtzuphlo , qui tyrannidem invafe- 
rat, fufFocatum accepiffet , pr.x dolore ftatim poft interiit menfe Februaiio anno 
mcci v. d Bis porro nuptias iniiffe legitur : ac prioris quidem uxoris nomen & fa- 
miliam fubticuere fcriptores , quam ante adeptum ab Ifaacio imperium exceffifTc 
tradunt. e Imperator vero appellatus , Marcaretam, Belx Regis Hungarix ex 
Agnete Antiochena filiam , tum decennem , in uxorem per legatos expetitam , nu- 
bilem demum dtixit , f & hanc M A R l A m , mutato nomine , ut Graxis familiare tum 
fuit , nuncupari voiuit. s Mortuo Ifaacio , Bonifaeio Marchioni Monferratehfi &c 
Theffalonicenh Regi rurfum illa nuplit. 

Libtri lfaacii Angeli Imp. ex priore conjugc. 

v. Alexius Ancelus , * Ifaacii filius unicus, patre ab Alexio Angelo 
patruo exturbato Sc exca^cato , b ut a tyranni farvitia &: crudelitate fe fubduce- 
ret, in Germaniam ad Philippum Suevum Imperatorem primum profugus , 
tahdem , Urbe ipfcl a Francis & Venetis , qui ad facram militiam proficifceban- 
tur , expugnata , fugatoque patruo , ac parente rurfum in thronum reftituto , 
c ipfe ih arde Sophiana, ritu folenni in Imperatorem coronatus eft i. menlis 
Augufti die , anno mcciii. unaque cum Ifaacio patre imperavit ufque ad 
xx viii. Januarii diem anni fubfequentis , d quo ab Alexio Duca Murtzuphlo 
ProtoVeftiario, qui Imperatorem fe dixerat, in carcerem conje£tus,laqueo de- 
mum gutture elifo , interiit , imperii menfe fexto , die o£tavo , ut au£tor eft 
e Nicetas. Unde extin£tum ac iiiffocatum Alexium fub v- Februarii collige- 
re eft. 

v. N. Angela, * Ifaacii natarum primogenita, in Joannitzx Monafterio 
San£timonialis a patre effe£ta. 

v. Irene Ancela, a alio nomine M a r i a di£la , Sc a quibufdam fcripto- 
ribus Cecili a nuhcupata , b Roce rio ,Tancredi Regis Siciliac filio, primum 
nupfit : c deinde eo fatis fuh£to, ctimpoftexpugnatam Siciliam in Henrici VI. 
Imperatoris poteftatem veniffet anno mcxcv. Philippo Suevia' Duci uxor 
ab eo eft data , Tufcia &: Terra Comitiffx Mathildis fratri tum concefTa : cui 
quidem Imperatori fa£to d haud diu fuperftes fuit Irene , cum eodem quo 
ille excefTiffet anno mccviii. e Sepukam aiunt in Monafterio Lorchenfi ad 
Tubingam in Vittembergenfl Ducatu. Fallitur Hovedenus , qui ex Margareta 
Hungarica altera Ifaacii uxore natam dixit. 

Liberi lfaacii Angeli Jmp. ex Margareta ahera conjuge, 

v. Manuel Ancelus, a filiorum Ifaacii ex fecundis nuptiis major natu, 
a Bonifacio Montferratenfi Marchione, qui Margaretam matrem in uxorem 
duxerat, Imperator nomine tenus diclus eft, quo Gracos adveffus Balduinum 
Flandrum, Imperatorem Conftantinopohtanum electum , quo cum diffeniione 
laborabat , fibi conciliaret. An porro ille legitimam a?tatem attigerit , nuptiaf- 
que inierit,noh tradunt fcriptores : tametfi idvero fimile fit,atque ade6 b ejus 
filiam fuifTe Hdenam . in aliquot Innocentii I V. epiftolis Reginam Theffaloni- 
cenfem,&: neptim Demetrii Monferratenfis , Theflalonicae perinde Regis, 
ejufdem Bonifacii Marchionis ex Margareta Hungara fihi , nuncupatam ; quam 
conje£turam aliquot argumentis c alio loco ftabilire conati fumus. 

v. NN. Anceli. Cum Manuel primogenitus filiorum Ifaacii ex fecunda 
conjuge dicatur, confequens eft eundem non unicum fuiire. BYZANTIN^. icj 

1V'.#LEXIUS ANGELUS, a cognomento Andronicus, Ifaacio Au- ■ Alberh. \n, 
gufto major natu vidctur fuifle, ex b Niceta. c Is Andronici Comncni tyrannidem »»».; *«}*•• 
ohtincntis vcritus iniidias, ad Saladintim Sultanum confugit : poft Andionici vero com.L.'",,.!*' 
intcritum , ciim rcditum in Urbcm per Principis Antiochcni ditioncm pararct , ab ctjf «»«>£«#. 
co dctcntus eft , quod ctim Saladino fccdus i£tum diceretur ab Ifaacio. Fratrc #,*'/'/ 
Ifaacio poftmodum in carcerem conje&o & excxcato , Imperatorem fe appcl- , 
lavit vi ii. Aprilis die , anno mcxcv. &c d Angcli, ut vili ac miniis illuftri dimiffo d Ni«t iuAltx. 
cocnomine , feu ut alii volunt , ex concepto in fratrem odio , Comneni cogno- l - in -i- 
mcn aftumpfit. At ciim graviora hominum fcelcrahaud diu maneant impunita, Dci 
judicio faftum cft, ut &c ipfe Imperio,quod contra fas oinne uftirpaverat, privare- 
tur, ac primiim quidem adjuvantibus Francis &c Venetis ab Alexio nepote , deindc 
ab Alexio Duca Murtzuphlo , ac dcnique a Francis ipiis , poft expugnatam Urbem» 
e B.dduino Flandrenfi Comite in Impcratorem conftituto. Ncque fcliciori deinceps 'Jtift.Ertnco- 
fortuna, poteftate omni exutus , vixit : a Monfcrrafenfi quippe Marchione primiim 
captus , in poteftatem deindeThcodori Lafcaris generi devenit, a quo in carcerem 
compaftus, in eo rcliquum vitx , in tot fcelerum perpetratorum ultionem , mife- 
randum in modumexegit. Imperavit Conftantinopoli annos vn.menfes iii. f Uxo- ' vtictt.in aUx. 
rem duxerat Euphrosynem Ducjenam, virili animo fcminam , &c admira- f;'..," '• '* 
bili a natura dicendi fuavitate &c lepore ornatam , 6 qux m ordinem acto conjuge , i Acrof. 
&c ipfa abdudta, tandem in Artx regione diem extremum obiit. h Soror fuit "Baiilii ( $'**'•** ■$**. 
Camateri , &r Ducarum cognomine donabatur , ex aliqua cum hac f.imilia per femi- 
nas affinitate. Ortum quippe ducebat a » Gregorio Camatero, k Alexii Comneni '&*«*.«'» um. 
Imperatoris Primo a Secretis, a quo ex afhnibus, fett potiiis ex Irenes Ducxnx n * A „n*i 9 * 
uxoris agnatis puellam nobilem in uxorem obtinuerat. Is Joanne Alexii filio im- *«•• 
perante rerum fere potitus, ' Bafilii Camateri Urbis Cbnftantinopolitanx Prxfecti ! cinnnm. 
&c Logothetx Dromi , &c m Andronici Camateri Sebafti, ac Vigilix Drungarii, parens ^ c J n *'l n Alex ' 
fuit. n Ab Andronico prodiit Joannes Camaterus a Libellis , &c Canicleo Prxpofkus tnMa».i'^'n.i. 
fub Alexio Comneno Manuelis filio , poftmodum Achridenfis , feu Bulgarix Ar- ™ c "'"" m - 
chiepifcopus , ° ac demum poft Georgium Xiphilinum Patriarcha Conftantinopoli- a d Dionyf.TJtlg. 
tanus : quam quidem dignitatem obtinebat , ciim Franci noftri Urbem expugnave- N,cet - tn au x . 
re, Joannem hunc fratrem fuifTe Euphrofyncs, &c Bafilii,qui perinde ejufdem Au- • fi*cet't» l Jux 
guftx frater dicitur a Niceta, probabile eft. p Quorum prxterea foror nupta Mi- *.».».}. 
ehaeli Stryphno Magno Duci , memoratur ab' eodem fcriptore; ^**- 

Filia AUxii Comneni Imp. ex Eupbrojyne Attgufta. 

v. Irene Comnena, * primum AndronicoContostephano, ! Nieet - '" Mex ' 
deinde eo extineto, b A l e x i o Pa ije oioco Defpotx , forma prxfigni , con Aeral.e. t' " J 
iuse prius ab eodimifla, uxor data eft a patre Alexio circa annum mcxcix. b ^estemm» 

* & r - Prtiolog. 

v. Anna Comnena, primas nuptias iniit a cum I s a a c i o C o m n e n o, • sieet. in rfUac. 
quem Alexius focer Sebaftocratorem dixit : is adverfus Bulgaros cum exercitu *%•*■ ?•'*»'•*'«*« 
miftus^ab iisfuperatus captufque eft, tandemque m vinculis obiit circainnum Acrof.)'.?.' 5 ' 
mcxcvi. relicH ex Anna conjuge filia Unica Theodora tomncna. b Hanc vix » N ,„,.,„ Altx 
quadriennem avus Alexius in uxorem defpbndit ' Jtiano , feu Joanni , Nobili k\i».j.«. 
Bulgaro, qui Azanum Bulgarix Regem agnatum , Ifaacii Comneni , Theo- 
dorx patris , fuafionibus interemerat , &c poft hanc cxdem Conftantinopolim 
fefe receperat : ubi ab Alcxio Imperatore Alexii nomine donatus, ut affinis 
habitus eft. c Verum cum rebellionem meditaretur, ab Alcxio comprehen- • xicit.inMex. 
fus eft , d dataque eft ab eo fponfa Theodora in uxorem Chryfx- Nobili alteri '•};»•*. 4. 
Bulgaro. c Hujus porro Theodorx ex Chryfe filiam fuiife prorfus exiftimo, ^ A( ' r Z " C ' 7 ' A 
quam Gulamo , feu Gulielmo , nobili Albano nuptam fcribit Georgius Acropo- 
lita, a qtio dicitur fuifle neptis Irenes Auguftx, (Theodori Lafcaris fcilicet fi- 
lix, ac Joannis Vatatza: Imperatoris conjugis ) ac filia primx ejufdem patrue- 
lis: quibus verbis afHnitatis gradum , qux inter utramque intercefTit , fatis de- 
fignat. Nam Anna extinfto Ifaacio Comneno, f quadriennio poft cum eodem ^ttieet.mjki. 
Theodoro Lascari nuptias alteras iniit , ex qtiibus prognata Irene Joan- '" >' "' *• 
nisVatatzx uxor. Theodorus vero Imperator poft lbcerum appellatus,i:iAfia 
fedem fixit. 

v. Eudocia CoMNENA,*a patruo Ifaacio Lmperatore , patrc adhuc apud ' Kicet - in aUx. 
Saladinum commorante , ac proinde circa annum mclx x x v. nuptura. data Civo^c < 

C c iij l0 6 FAMILI^ AUGUSTiE 

eft Simeoni, feUjUti a Graxis fcriproribus appellatur , Stephano Serviae 

Regi , Neemanis Regis filio , qui cum regio dimifTo diademate Monachum in- 

duiifet , ab ejufdem filio & fuccefTore Stephano privigno in uxorem duci- 

tur. At procreatis ex ea liberis aliquot, adulterii infimulata, ab eodem repu- 

\ t *' i " t ™* iHr '~ diata, Conftantinopolim reverfa eft. b Exinde A le xi u s DucAs,cogno- 

■Atref.c. {. mento Murtzuphlus, arrepta poft Alexii Angeli fugam tyrannide , hanc 

VtUh»rd. n. i' 4 j. ffa i n C onjugem fociavit, Alexii ipfius confenfu. c Murtzuphlo denique a 

„. j, ' Francis capto &: interempto, Leoni Scuro, qui per harc tempora Corin- 

Acrtf. c. 8. thum invaferat, a patre collocatur. 

*AN G ELORV M STE M MATIS 

pars altera. 


III. JOANNES ANGELUS, Conftantini Angeli ex Theodora Comnena 

filius tertius , promifcue a fcriptoribus Angeli Sc Comneni donatur cognomine : 

quod poftremum , ut illuftrius , ratione Irenes Ducama: Auguftz avix potiflimum 

*ci»n*m. i ambivit. " A Manuele Imperatore dux dele£tus &c clafli praefecfus fuit bellis Italicis 

k N»m . »'» M*». Sc Siculis contra Guilielmum Sicilix Regem , fub ann. mclvi. &c mclvii. b ut &: 

1.6». i. s- bello contra Iconienfcm Sultanum an. mclxxii. £ Ab Ifaacio deinde nepote, Im- 

l.i.n. 4.4. s. ' peratoriam dignitatem adepto , Sebaftocrator dicfus , adverius Bulgaros cum copiis 

miflus, rebus iat bene geftis , ex affe&ata; tyrannidis fufpicione revocatus eft circa 

*sicit.inif«*c. annum mclxxxvii. d ejus tamen opera non femel poftea ufus eft Ifaacius. Quin 

« TAgtno Pauv. &r teftatur ' Tageno Patavienfis Joannis confiliis rempublicam adminiftrafle. Ale- 

h~- , . xio Ifaacio fratri fuffecto , ejus coronationi interfuit cum carteris proceribus , f .xta- 

• Niat.in Alcx. «• » *t • j ' ■ * j t i- 

i , „ #1 te tum proveaior. ~ Alexio denique gravius sgrotante , de eo m Imperatorem eh- 

ii.tn.c. gendo a£tum eft ab Euphrofyne Augufta. h Huic, neicio quo authore , Zoem 

CfTe/fTi.Vs! Ducjenam , Conftantini Ducx ex Anna Comnena filiam ,uxorem fuifle fcribit 

Doutremannus : nam de hoc conjugio iilent cxteri , ni fallor, fcriptores. 

Liberi Joannis Angeli Sebaflocratoris, 

» uicct.in Anir. iv. Isaacius Ancelus D u c a s , ~ una cum parente popularem illam 

fovit feditioncm , quat in Andronicum tyrannum , ob Ifaacium Angelum agna- 

» ldtm m i{**t. tum ^ q uem interficere ille cogitabat , excitata eft. b Eum efle Joannis fi- 

lium par eft credere , quem Alexii Brana? paulo antequam is tyrannidcm fub 
codem Ifaacio invaderet , filix copulaverat pater : cx qua afrinirate , ejufdem 
Branx confpirationi favifle, fi non reus , certe fufpe&us habitus eft. 

iv. Theodorus ANCELus,de quo mox. 

Acttf.c. i 4 . j». iv. ConstantinusAncelus, aTheodoro fratre , qui fe pro Graxo- 

rum Imperatore gerebar , Defpotx dignitate donatus , in ea quam ipfe Sc fra- 
tres inter fe inierunt imperii terrarum partitione , poft expugnatam a Francis 
Conftantinopolim , regiones aliquot in Macedonia obtinuit. 

■ Acrtp.c. 14. iv. Manuel Angelu s, a a Theodoro fratre Defpota perinde didlus, 

l~' Acre p c L . b Mariam, Joannis Afanis Bulgariae Regis filiam notham interventu ejuf- 

dem Theudori in uxorem duxit. Orto dehinc Theodorum inter Sc Afanum 

bello, captoque a Bulgaris Thecdoro , Theffalonica, canerifque fratris ditio- 

nibus invafis , Imperatohem fe appellavit , atque ut luam contra Francos 

'Grtgor.ix pp. vicinos uiurpationem tueretur , c ad Gregorium I X. Summum Pontificem ii- 

p\ambt'c )'tb f. teras fcripfit anno m cc x x xi 1. quibus Romanam non modo amplexurum Ec- 

Bibl.Cif.p. 107. clefiam, fed &: illius fe in pofterum beneficiarium futurum pollicitus eft : ciim 

ab hoc confilio Manuelem avertere fruftra tentaflet Germanus Patriarcha 

Conftantinopolitanus,'miffo in eum finem ipfomet anno ad Defpotam com- 

' Acr*f.c. j». monitorio per Chriftophorum Metropolitam Ancyranum. d Thcodorus haud 

multo poft libertati redditus a Bulgaris , Theffalonicam rurfim occupavit, ca- 

ptumque Manuelem fratrem Attaliam relegavit , Maria conjuge ad Afanem 

patrem remifla. Mnnuel vero Attalia? a Turcis, qui urbem hanc obtinehant, 

perhumane habitus , liberque tandem factus , ad Joannem Yatatzam Impera- 

' Acrtp.cit. torem venit : c ejuique auxilio adjutus, Pharfaliam, Lariflam, Sc Platamonem B Y Z A N T I N JE. ioj 

recuperavit , demunque cum Theodoro & Conftantino fratribus » uhique curft 

iis, poftea cum Francis Peloponnefum obtinentibus, contra datam Vatacio fi- 

dem, pa&us eft. f Atque id caufx fuit , cur cidem Vatatza? & Afani Conftan- 'jtit*.i«.iftfli 

tinopolim oblidcntibus anno MCC x x x vi. adjungi prorfus renucrint. s Quui- t Atrep.».^. 

etiam Manucl Peloponneii Principem ope lua adjuvit , eique hominium prx- 

ftitit. Exceflit haud multo poft. 

iv. N- Ancela,' nuplit Comiti Z ac Y N t H 1 1 , Nobili Franco. ■ jiter. gKttftt 

iv. Michael Ancelus, Iodnnis nothus , de quo pojl Thcodori pojferitatem 
agimus. 

IV. THEODORUS ANGELUS," Theodori Lafcaris Imperatoris au- • An,p. c . , 4 . 
lam & caftra primum fecutus , ad Michaelem fratrem nothum, Epiri toparcham, a quo <* rt v r ** '■ »•/• 
evocatus fuerat, conceifit ; quo e vivisexempto , ejus ditionis omnis harres eftecLus -I9 ' 
eft , quam variis oppidis ac provinciis auxit , tum BuJgaris , tum Francis ereptis , 
atque inprimis Theffalia, Achride , Prilepo, Albania &: Dyrrachio. b Petrum Al- *^' tlt ' 
tiJiodorenfem Comitem , Imperatorem Conftantinopolitanum recens Romae coro- iordZn^apuJ 
natum , 8c Conftantinopolim contendentem , in Albania: montium anguftiis fudit, R*in»u. *n. 
captumque in carcere , feu ut alii volunt , in prxlio interemit. Tot rerum inflatus )>V,L^' 'i\ c , 
fucceffibus, Imperatorem fefe appellavit in urbe TheJTalonicenfi , quam Demetrio toXx.t.it. 
MonferratenJi ejufdem urbis ac provincia: Regi eripuerat anno mccxxii. eoque 
nomine diademate infignitus eft a Jacobo Achridenfi Archiepifcopo , Theffaloni- 
cenli id recufante. c Obiit autem Demetrius , ut hoc obiter moneam, Melfix in ' Kichard.deS, 
Italia menfe Septembri anno mccxxx. d Ut porro Theodorus Francorum elude- t ^'«"u.^JnT 
ret conatus, Honorium III. Summum Pontificem fibi demcreri ftuduit , fcriptis ad ui8. ».io.<$. 
eum literis , quibus Ecclefia: Romanx fubditum futurum fe proteftatus eft. c Sed re- /'?? Utl -"- 1 ^ 

i • •• r r- r ■ rr rr ■ r ■ -Acr»f,c. 17. 

rum docuit exitus , ie more ora:corum ejuice xtatis geJliiie , qui temporum icrvie- 
bant neceffitati , pofthabitis quibufvis etiam folennioribus facramentis. Francis Con- 
ftantinopolitanis Adrianopolim , aliaque Thracia: oppida eripuit , copiafque fuas mi- 
litares ad Urbem ufque Regiam deduxit. f Sub an. mccxxix. Friderici 1 1. Im- ' x-ichardus dt s. 

. . ■ r j 1 •! • rr Germ. an.ixio. 

peratons amicitiam ac confcederationem per legatos , mgentibus prxterea miffismu- 

neribus, conciliare voluit. * Et fane, ut erat audacia, infignique animi fortitudine *Atr»f. <-.m.i«. 

prxditus , ditiones fuas longe dilataffet , nifi in patriam fuifTet coattus reverti , ru- ^lJr/ttsdls' 

pto fcrdeie quod inter illum &c Afanum Bulgaria: Regem iclum fuerat, a quo in Germ. «».1130. 

pradio fufus ac captus menfe Aprili anno mccxxx, oculorum luminibus privatus 

eft. Dum ita a Bulgaro detineretur , Manuel frater ditiones omnes Theodori in- 

vafit , Imperatoremque fe dixit. h Sed mox liber fa£tus Theodorus , TheiTa- v Acr»f,c.^%. 

lonica per infidias occupata , captum fratrem Manuelem Attaliam ad Turcos aman- 

davit : Imperatorifque titulum , quo propter oculorum cafum in pofterum abftinuit, 

tranftulit. in filium Joannem , Defpotx dignitate contentus , refervataque fibi re- 

rum publicarum adminiftratione. ' Uxorem duxerat N. Petralipham, Petrali- ' Acr,f.«.n,.^ 7 . 

\A\x Magni Chartularii fororem. 

Liberi Tkeodori Angeli Regls ThejfAlonicen/is. 

v. Joannes Anceius ComNenus , Imperator a patre e Bulgaria '^ttrtf.t.+o.tt. 
rcduce diftus , eo titulo abftinere coaftus eft a Joanne Vatatze Imperatore , 
qui cum numerofo exercitu variis ex gentibus conflato in Macedoniam irru- 
perat, & ad Theffalonicam caftra locaverat : firmataque inter utrumc[ue pace* 
Defpota a Vatatze poftea dictus eft , Theodoro patre adhuc fuperftite. Nec 
multo poft obiit fub ann. mccxxiv. Ejus pietatem , religionem , caftitatem , 
carterafque animi dotes multis prxdicat Acropolita. Uxoris nomen ac familiam 
non prodidere fcriptores : ex ea tantiim prognatos obfervant b N. Angelum b Pach.l.i.t.if, 
Magni Primicerii dignitate donatum a Michaele Palxologo Imperatore, &c e Eudo- '; l,<r - ''• 
xiam, Joanni Ducz , Ifaacii Ducae Sebaftocratoris , Joannis Vatatzx Imperato- 
ris fratris, filix enuptam. 

v. Demetrius Ancilus Comnenus, Joanne fratre extin£to Thef- Aer *P- e - 4»- 4|« 
falonicam, carterafque ejus ditiones una cum Defpotx titulo obtinuit a Joan- 45 ' 4 ' 
ne Vatatze Imperatore , a quo haud multo poft iis omnibus eft exutus , ipfo io3 FAMILIjE august^ 

capto, Sc in Leontiana , caftro Afix , carceri mandato , cum vix adolcfcentix an- 
nos excefliflet. 

v. Irene Ance ea Co mnena, uxor Joannis Azanis RegisBul- 
garia* : de utroque agimus in Regibus Bulgaricis. 

IV. MICHAEL ANGELUS C OMNENU S, Joannis Angeli Sebafto- 
' ■Exptdit. Ajiat. cratoris filius nothus, a obfes ab Ifaacio Angelo Imperatore datus eft Friderico I. 
ind. i. />. 7 +. Irnneratori, dum is per Gracorum terras in Palaftinam contenderet. b Sub hac, ab 

Wff£f ifl _/ft£X 

l , n ,&, ' Alexio Comneno Ilaacio fratri fuble£to , ad exigenda Mylaflena provincia* tributa 

miflus, homo,inquit Nicetas , adolefcens &: contumax , defecit : fed pralio vi&us 

/ Sc fugatus , ad Rucratinum Sultanum fe contulit , ejufque viribus ac copiis adjutus, 

Afia provincias incurfans , infe Alexium ipfum concitavit , qui nullo edito facino- 

* Gregora* l. u re • n Uj-bej^ erc reverfus. c Alexio dehinc a Francis fugato , expugnataque ab iis Con- 
A<rop.t>%. ftantinopoli , captata rerum in Oriente turbatarum occaiione , Theflaliam , Epirum. 
Nuet. m Bzld. an tiquam , ^toliam , iifque conterminas maritimas regiones , atque adeb fortifli- 
innocintiu* iii. ma oppida Joanninam , Artam , Dyrrhachium , &c Lepantum invafit , unde Fran- 
rp.i.\\.tp.i6i. cos loca finitima obtinentes diu &: viriliter agereflus eft , d cum iis primb favere fe 
t 6m ' ' finxiflet. e Alexium deinde Eximperatorem , qui ab Italis Longobardis captus fuerat, 
"vtiibard.n \6o. foluto redemptionis pretio , libertati reddidit : f utque Francorum vires ac cona- 

* AtmT%* 0,> tus e vocaret averteretque , Honorium III. Summum Pontificem fibi derinxit , 
f Honorim iu. promifla per literas in Romanam Sedem devotione.sDenique cum nulli fibi fuper- 
l.i.ep 545. eflent liberi adulti , qui ditiones fuas & poflidere &: rite poflent tueri. , Theodo- 

rum fratrem , qui tum in aula Theodori Lafcaris Imperatoris morabatur , evoca- 
tum , rerum omnium fuarum fcripfit harredem , quarum mox dominus efFecrus 
h VtWo.n.\io. erC) Michaele una cum uxore inle£tulo cubante ab unoefamulis interfecto- h Erat 
autem illa filia cujufdam Grarci nobilis,qui Dyrrhachii Dux acPrafe&us erat. 

Liberi Michaclis Angeii Comneni. 

v. N. Ancela Comnena, Michaelis natarum primogenita , E u s T A- 
> in obferv. ad CHIoFlandrensi, Balduini &c Henrici Imperatorum Conftantinopolita- 

vtUhard.n. 133. norum fratri,uxor a patre data eft , * ut jarn olim a nobis obfervatum. 

Aerop.c.f). v. N. Ancela C o m n e N a , nupta M alia seno, aut forte MelrfTeno. 

v. MicHael AncelUs ComNenus, Michaclis nothtts, de tjus msx. 

V.MICHAEL ANGELUS COMNENUS,cui M anuelis nomen 

* Taeh.l.Lc.io. tribuere videtur a Pachymeres, regiones qualdam obtinuit ex paterna fucceffione, 
b Acrop.c.\A,. b quibus eam quas Platamoni proxima eft, adjunxit,carterafque poftmodum , qua* Ma- 
^rdtmc 4 nuelis Angeli patrui fuerant , iis poft ejus mortem occupatis. c Cum Francis qui Con- 
Grtgor.l.i.c.\4. ftantinopolim tenebant , una cum patruis , i£to primum fcedere , ut levi ac mobili 

erat animo , ab eo ultro receflit, pa£tus cum Joanne Vatatze Imperatore , cujus 
ex Theodoro filio neptis Maria Nicephoro filio in uxorem tum eft defponfa. Sed 
mox Theodori patrui fuafionibus a Vatatze deficiens , ejufdem Augufti in fe arma 
concitavit : a quo tandem , mifla legatione pacem rurfum impetrar , tribus oppidis 
in belli mercedem hofti conceflls, qua tempeftate a Vatatze Defpota* dignitatedo- 

* ^stcnp. c. (u natus eft. d Extin£to Vatatze , Theodoro filio tum imperantibellum denuo intulit, 
jngcr. .}.p.+c. £ a( ^. a j n 'Theffaliam irruptione , captifque aliquot caftris ac oppidis. Theodoro dein- 

de cum idoneiscopiis in ThelTaliam adventanti , Theodora Michaelis uxdr ob- 
viam procefllt , pacemque cum Imperatore pa£ra eft , Serviis &c Dyrrhachio Impe- 
e Acrop.c.6<). ratori traditis , acceptaque in uxorempro Nicephoro filio Theodori filia. e Nec diu 
^"hV pa£tis ftetit vir fublefta* fidei : ruptis enim foederibus, Michael Pal.vologus , poft- 

modum Imperator, a Theodoro in Michaelem mifTus eft , qucm ille variis certa- 
1 ~ tstcrop.c.yg. rninibus ac praliis fudit , prolatatis interea in Theflalia ditionibus. f Michael vero 
ii'l.1. f/iV°ii. Pahcologus, qui poft Theodori Lafcaris obitum rerum in aula poticbatur , inquie- 
j<-/. }.«•. 19 io. tum ac turbulentum iftum principem ad faniorem mentem fruftra rcvocare cona- 
Htft Franco- tus , prarlio cum eo iniro fuperavit anno mcclix. nullo tamen vitloria? fru£lu , re- 
e Gregortui. 4 '. ceptis ftatim pbft a Defpota plerifque oppidis quaramiferat. 6 Sed &c Alexium Stra- 
f- 64, tegopulum aliquot pradiis fregit, cepitque : quod poft expugnatam recens a Grxcis 

Conftantinopolim BYZANTIN^. 109 

Conftantinopolim accidit, circa annum mcclxi v. quo tum tempore TheiTaloni- h vv*dding. <tn. 
cx Dominus indigitatur h in Urbani I V. Summi Pontificis epiftolis : quam quidem ) l pl' f ' h " t 7 ' 
expugnaverat , Michaelique Palxologo eripuerat. In ea porro Imperatorem fe ab k Pach i. 4 '.t,tg'. 
Achndenfi Archiepifcopo coronari curavit, ut audtor eft * Pachymeres. k Obiit fub Gregor.i.* t 79. 
annum mccixvii. l Uxorem duxerat Theodoram Petralipham," 1 Theo- G>tger,ii.p'l\\ 
dori Petraliphx fororem. ■ ~* cr °t- f.4>- 6 8. 8O. . Liberi Michaelis Angeli Defpotdt ex Theodora prirna uxore. 

vi. NicephorusAncelus Comnenus, Defpota /Etolix, de quo mox. 

vi. "Joannes Ancelus C o m ne n U s, Nicephori fratris dominationis * &*&** l. %. 4. 
pertxfus , una cum fratre Michaele in aulam Michaelis Palxologi Imperatoris '' ,4 ' 
conceffit, b a quo Tornicx Sebaflocratoris filix , fororique uxoris Joannis Pa- /.V^j 7 *i.Vt 
lxologi, Michaelis fratris, matrimonio copulatus eft." *4- 

vi. Demetrius Ancelus Comnenus Ducas , a paterno nomine * f *'b m '•}•<• 
M 1 c H a e l e m fe fe appellavit. Cotrulem etiam cognominatum docet non 
femel Georgius Pachymeres. b Is cum fratre Joanne ad Michaelem Palxolo- b Gregor. 1- ■>.. 4. 
gum profectus , c ab eo Defpota di&us eft.data infuper Anna PaljHocina «'Ait2,'* e u. 
filia in uxorem : d qua extincH , foforem Wenceflai , filiam vero Terteris, t.(.c.6 17. 
Bulgarix Regum , quxque ab Urofcio Rege Servix remiffa fuerat ac repudiata, ^Jf^Y^' 
in alteram fibi adfcivit conjugem. * Ex primis Demctrii nuptiis nati Androni- p.\ 4X . 
cus ic Conltantinus , materno cognomine /\*/<r0/<?:r/nuncupati. Andronicus Pro- *«**.'.**.'* '}•' 
toveftiarii dignitate donatus ab Andronico Palxologo feniore , f obiit fub an- ' pJh.i.io.c^. 
num mcccxxvi. relifta. , prx cxteris , s ex filia Cocalx Magni Logariaftx, Grrg.i.^.p 2 88. 
filia, h qux nobili cuidam ex Angelorum familia Caftorix Domino nupfit. t^hm Lut^ttZ 
* Conftantinus Palxologus, Michaelis Ducx Defpotx, qui non alius eft a De- sidemi.i. t . 4 *. 
metrio,filius fuiffe exertedicitur a Cantacuzeno.vivebatqueannoMCCCXLii. !' jj^'' , ' M4, 
k Idem etiam videtur cum Conftantino Palxologo Protofebafto , 6c urbisPhe- *idjyc 4 i.{{. 
rx prxfecto. • Habuit prxterea Demetrius, feu Michael Angelus , liberos ali- ' paeh.l.io.c. 
quot ex altera uxore W"enceflai forore , ut fatis teftatur Pachymeres. Aliquot *♦*»».*** 
oppida in Macedonia poffedit ex paterna fucceffione : m cumque rebellionem m td.l. u.V. ij. 
meditari effet deprehenfus , ab Andronico Seniore cum filiis, quos ex altera 
uxore fufceperat , in carcerem eft conjectus. > p*ch. i.i.cio. 

Grtg.l.x.p J7. 

vi. Anna Ancela, a a patre Guillelmo de Villa-H arduini, Mrep t . 7 g. 
Achaix &: Morex Principi, uxor data eft. De utroque b alibi , pluribus egimus. b^ t T'J' U B C ' 4 " 

vi. Helena Anc ela, a uxor M anfredi Regis Sicilix. 'P*ch.i.i. t .^ 9 . 

Gngor. (j)> t . 

v 1. N. A N c e l a, * nupra Alexio R a u l 1 , feu Radulpho , Magno Do- **<>». t*du»». 
meftico : de cujus familia, origine Francica , quxdamattigimys b ad Alexiadem, a '• , 
ex qua etiam quofdam proceres memorat c eruditus Lambecius lib. v. dc Bi- h p»g.\ i9 . ' 
blioth.Cxfarea. d Scribit prxterea Pachymeres,Michaelis Defpotx filiam,Michaeli c t a i- 4 *■ 49. 
Palxologo poftmodum Imperatori in conjugem pactam fuifle : fed an exprx- "j^ 7 /, 4 ,'*' 
dictis fuerit , incertum. 

Filii nothi Michaelis Deflot*. 

VI. THEODORUS ANCELUS CoMNENUS, Michaelii DeJJot£ filtUS »0- Acrtp. e. 71. 

thus , in eo pr&lio interiit quod inter patrem ejr Michaelem PaUoiegutn , Theodori 
Lajcaris Imperaloris copiarum ducem, inThejJalia commijfum eji. 

VI. Joannes Ancelus Comnenus , Michaclis nothus alter , de quo 
foji Ntccphori fratris posteritatem agimus. 

*VvMd.an,\t7<); 

VI. NICEPHORUS ANGELUS DUCAS COMNENUS, per- JJtJ^J^ 

peram Miclefortu , pro Nikiforus nuncupatus in Relatione Ogerii Protonotarii Mi- c Gregtr. l. 4 .p. 
chaelis Palxologi anni mcclxxix. apud a ^S^addingum , habuit cx paterna fuccef- Jp 9 L' » 
fioneEpirum veterem , qux y^toliam , b Thefprotiam , Arcananiam, &c Dolopescon- Acrop. t . \'^. < 4 .' 
tinebat: prxterea,ut auctoreft c Nicephorus Gregoras, Corcyram , Cephaleniam, Gngor i^p. 4U 
& Itacham infulas. d Patre adhuc fuperftite uxorem duxit fub ann. mcclviii. i.e. tie t L 7 Jl 
Mariam, Theodori Lafcaris Imperatoris ex Helena Bulgara filiam : quo tumtem- »7.'.»:<.4?fi». 
pore a focero Defpota appellatus eft. e Ea extindta , Annam Pal^ocin a u , Eu- C q' "l,V« 
Famil. By^ant. D d xio VAMILXJE AUGtJST^ 

logix , Michaelis Palxologi Imperatoris fororis filiam, in fecundam conjugem filio Ni- 
cephoro copulavit pater : quxquidem a Pachymere Imperatricis appellatione donatur. 
't»tb.l. 9C.4. f Obiit vero Nicephorus anno mcclxxxviii. 

Fdia Nicephori DefpotA ex Maria prima conjuge. 

nifi Yrtmco- vii. M a r 1 a Comnena , Comitis Palatini Zacynthi , nobilis Franci , fi- 

Bjx..l,6.n.i.j. \ lo Joanni a patre uxor copulatur , data in dotem Cephalenia infula: quorum 

quidem Comitum ftemma , refque geftas ahbi defcripfimus. 

Liberi Nicephori De/pota ex aAnna altera uxote. 

TAch,i<,.c*. vii. Thomas Ancelus Ducas Comnenus , Epiri ic ^tolix 

Hijt.ir.Bjz,. princens , ab Andronico Seniore Defpota dictus , ejufdem ex Michaele fi- 

lio pnmogenito neptim Annam Paljeologinam in uxorem obtinuit. 

A Joanne Zacynthi Sc Cephalenix Comite fororio interfe&us eft , qui ejus 
. prxterea ditiones invafit , anno mcccxviii. Tach.l.f.t.4. 
Htfi Tr.Byz,, 
I. 6.n,\6. vii. Ithamar CoMNENAa matre P h i l i p t> o Tarenti Principi > Ca- 
roli II. Sicilia: Regis fecundogenito , nuptum data eft* >r*ch.i.ie.to. VI. JOANNES ANGELUS DUCAS C OMN ENUS,» Michaelis 
l.t.c. 17. /.4. j) e fp 0tx filius nothus , b prsclaris editis facinoribus inclaruit in parentis expeditio- 
Gregtr l.i.p.} 4. nibus militaribus : c quo e vivis exempto , ex ejufdem fucceflione Pelafgos, Phtio- 
» Htfi. ir. syz. us ^ Xheflalos , Locros &c Ofolos obtinuit , in urbe Patrenfi fede potiflimurri fixa 
*\3ri£.i.4.f.io, Sc delefta, unde plerumque Dux Patraruma d Latinis fcriptoribus nuncupatur ,non 
d neUt.ogeni q UOC l Ducis dignitate gauderet , fed quia Ducae cognomine vulgb donabatur. e Fratri 
• Tacb.l.j.t.4.. Nicephoro , quocum non femel controverfias exercuit , oppida complura abftulit. 
f Gre S 1 f.p.107. f Cum Michaele etiam Palxologo , a quo Sebaftocrator diftus fuerat, bellum geflit; 
Tatb J'J.t)ii. 8 ut & cum Andronico filio 8c fuccelTore , Ducis Athenienfis copiis adjutus. k Obiit fub 
30. I1.1.6.C.6. annum mccxc reli&is liberis utriufque fexus, ex uxore , filia Taronx , fufceptis. 
? 4 ./. 9.*. 4. h taeb.l. i.f.jo, 
H.L+.t.if, Liberijoannis Duca Scbajlocratoris. e. 4. vii. Michau Angelus Ducas Comnenus, ab Andronico Pa- 
zy.hiit. + i.*). lxologo feniore , qui , ne fibi negotium facefleret ,ut erat inquieti ac turbarum 

imantis ingenii, fub nuptiarum eurn Ntcephon Defpotx filia conficiendarum 
prxtextu , Conftantinopolim evocatus eft : ciim in eum porro finem Annx 
Defpotx conjugis opera ufus eflet Andronicus. In Urbem igitur ut ille perve- 
nit , in carcerem conje£tus eft , in eoque tamdiu detentus , quoadfortunxfua: 
pertxfus , Henrico quodam Anglo Centurione cuftode corrupto , fruftra elabi 
annixus,igne in ipfum carcerem immiflb, dum evadere cogitat, a Varangis, 
Imperatoriis fatellitibus , confoflus occubuit* 

vii. Joannes Ancelus Ducas C o m n £ N u s , dignitate , perinde 

• P*cb.l. 9 .t.6. ac pater , Sebaftocrator , * Theophanonem, aGrarcis Theodoram ap- 

I0 ' f " 5 ' pellatam , Leonis II. Regis Armenix filiam , primiim defpondit : qua: ciim 

ThelTalonicam una cum forore perveniflet , ibidem morbo correpta interiit. 

b Greg.l.7.p.74. b Nicephorus Gregoras , qui de hac quidem affinitate filet , Joannem hunc 

Ducam fcribit, cum f e , ut adolefcentem adhuc & incertx prorfus valetudinis, 

ditionibusfuistuendisimparemcernerct.ad Andronici fenioris Imperatorisprx- 

lidium confugifle , accepta in uxorem Irene Pal jeooina filia e jus notha : 

c tribufque poftmodum cum ea annis exa£tisobiifle, nullis fufceptis liberis. Poft 

Joannis excefliim , ejus ditiones occupavere partim ipfe Andronicus focer, 

partim Catalani , partim etiam proceres alii Grxci , quos inter fuit d Ste- 

phanus G abrie lopul u s, ejus ThelTalix regionis qux Botixx conter- 

mina eft, Defpota , cujus obitus fub an.MCCCXxxn. refertur a Cantacuzeno. 

vii.* N. Angela DucAtNA, uxor Mn.UTiNiRegis Servix, repudiata. 

vii. b N. Ancela Duc/ena, Regi Bulgarix Suestislao, Terteris 
Regis filio, padta. 'Utml.7.p.t9l' 


* Cantac. 1. 1, 

C.1%. 


* Pach.i.i.c.i}. 
Greg. l 4. p . $i. 


* Pach.l.y. 

fc Y Z A N T t N M. zit 

vi i.'N. Ancei. a Ducjna nuptumdata AndronicoTarchAnio- e *■<*.*. 4-«.ik« 
tje, Magno Conftabulario, Marthae Palxologinx , Michaelis Imp. fororis, filio. ,0 '' - 9-f-7 - 

vn. N. d ANCEU Duc^na.i patre , Magno Thebarum Domino in uxo- d '•*• !■ *•'• v- 
rem oblata: e eadem fortequx Eubcex ieu Ni^repontisDomir.o nupfit. ' 'Ab»4*j. 

XXXIII. 

FAMILIA 

ANGELORUM DRIVASTENSIS. 

I r am ac incredibilem quoad Grxcanicas familiascOnfufibnernpe- 
perit attulitque Orientalis Imperii a Turcis invafio. Si qui enim 
ex nobilioribus , fortunx injuria , nulla prifrinam recuperandi in 
pofterum gloriam fpe , in deplorahdam prolapfi funt calamitatem, 
extitere alii , qui etfi nobilitate aliqua olim revera fulferint , illu- 
ftria ac indebita aifumpfere nomina , &: Ducum vel Principum 
imaginarias dignitates, tanquam ampla &c a parentibusacceptapro- 
Vinciarum ac civitatum patrimonia poftiderent , aut aliquando pofTediflerit , pudore 
omni pofito fibi afleruere , intercedente interea nemine , qui vanos hofce titulos 
oppugnaret. Et fane commiferatione longe pprius digni funt cenfertdi, quam ut iis 
quapremuntur, objiciatur calamitas, ciim nihil xque deflendum, qUam lriopia labo- 
rans vir nobilis, nec magis ridiculum ,quam egens gloriofus vel fuperbus,cui nullx 
fuppetunt facultates , quibus generis decus , atque adco ambitionem fuam quddam- 
rriodo fulciat ac rueatiir : 

Commune hbcvitium efl, hic vivimus ambitiosa uvtnal s*t 

Paupertate omnes. 
Iis accenfendiomnino nobiles quidam Italici , ex Grxcanicorum Angelorum , uti 
volunt , gente , Anztti vulgo cognominati , ex Drivaftenfi in Albania oppido exor- 
ti. Nam etfi fatendum eorum ftemma nobilitatis quxdam prxferre infignia , illud 
tamen intolerandum videtur , quod Imperatoriarum familiarum cognominibus , ac 
dignitatum imaginariis titulis identidem pro Iibitu commutatis , quas vel ii , nec de- 
ceflbies unquam poffederc ,corvi inftar i£fopici , alienis fcilicet pennis , fefeador- 
narint, ruclantes Scmideum prep:ncjuitatts , ut verbisutar Sidonii. Quinetiarii eo vene- ... 
re froiltis , ut mili.taris perinde imaginarii S. Georgii Ordinis Magiftros fupremos »^i jt . 
fe fc infcnpferint , Militcs , Comites , Barones , Notarios , Tabelliories , Poetas etiam, priviiep impt- 
nobilitandi prxterea , nothos legitimandi , auream denique 8c argenteam cudendi r ' a!i <*/•«"•;•*. 
monetam jus fibi arrogarint. Militarem porro hunc Ordinem a Magrio Conftanti- tucon^*nunu- 
no inftitucum volunt , ciim debellato Maxentio crucem in ccelo confpexit ; inftau- »» * s.Ghrgi,, 
ratum deinde ab Ifaacio Angelo Imperatore , qui fupremam Ordinis prxrogativam *£,!£*" J* 1 ^' 
Angelis Grxcanicis ex fe nafcituris deinceps attribuerit. Quoejufmodi nxniispofte- ?t»cmx.» & <» 
ris illudant , confinxere varia chartarum inftrumenta , quxperfpicux falfitatis notam VeHtt,4li ^. 
prxferunt. Cujus quidem Ordinis infignia funt Crux ferica rubea , in cujus centro laba- 
ri figura effingitur , cum hac infcriptione , in hoc sicno vinces. Ejus Sta- 
tuta in Italia 8c in Hifpartia typis edita funt. 

"fam vero ut Angelicum Drivaftenfe ftemrha hic defcriberem , hxc caufa potiffi- 
amum impulit , quod eorum intereffe arbitrarer, qui illuftres hofce dignitatum ti- 
tulos fortafle legerint , quo jure ac fundamento hos fibi adfcripferint , ftatim agno- 
fcant , ne tam facile his fe illudi nugis patiantur. Adde quod ext tere in ea gente 
viri aliquot infignes , quorum fat perhonorifica habetur mentio apud fcriptores , 
ut non omnino relinquatur intafta. De ea enim fic verbafacit auttor Italicus Hifto- 
rix Magni Scanderbegi , ubi de ejus in expeditionibus militaribus comitibus : Ma *"" dl SeM * 
U inclitaSignoria di Venetia ,per favor della prole detta Angelo , difcefa dalla caja imperia- 
U di Conflantinopoli , che fino al prcfinte per auefta via, e per ejuelU del Defloto deRa Ser- 
via , & anchora nel vincolo di confanguinita con U Margirita Monferratenfe , dignipma Du- 
Famil. Bjzatit. Dd ij 2.1t FAMILIiE AUGU STJE thejfa di Mantoua ,hcbbc oltre alfaltre cofe da prima a quella notijfime , ajfai particole di 
jllbania , & Jpccialmentc Drivafio , Antivari & Croia, & pojfiede anchora al prefentc A n- 
tivari, conDolcigno ejr altri luoghi ,che non hannopicgati li ginocchi avanti i 'idolo Baal, cioe 
Maometh , &c Primus igitur qui dubia? minus fidei ex hac gente occurrat , eft 

I. MICHAEL ANGELUS ,NobilisDrivaftenfis,quiobiitan. mcccclx v. 
Iiujus filius fuit 

Fattidisctnder. II. ANDREAS ANGELUS, Vaivoda & Drivaftenfis Capitaneus , cujus 
btst' *79. induftia. Drivaftenfe oppidum , ut &c Antibaris in Venetorum jus venere : quod 
quidem oppidum Drivaftenfe, contra Scanderbegi, a quo oppugnatum fuerat,for- 
titer tutatus eft , fufis non femel hoftibus. Exquotum vulgo jaclkabatur, Scander- 
begum ubique praeterquam ad Drivaftum effe victorem : tametfi eoquodcum Ve- 
netispoftmoduminiit fcedere, urbs in illiuspoteftatemconcefferit. Quidam Acne- 
t e.m Arianitat Comneni filiam Andres uxorem fuiffe volunt. At cum fcribat San- 
fovinus Lazarum, Stephanum, &c Georgium, Georgii Brankovitzii Servia? Defpotat 
filios , nepotesfuilfe Andrex ex matre, filia Matthaei Cantacuzeni , Joannis Imperato- 
risnepti, conjici pofle videretur , alteram Matthxi filiam fibi copulaffe. Utcumque 
dehacconjectura fit, ex uxore liberos aliquot procreavit, ex quibus recenfentur qui 

fubfcquuntur. 

* 

iii. Petrus ANCELUs,de quo mox. 

iii. Paulus Ancelus , Dyrrachienfis Archiepifcopus , &c S. R. E. Car- 
dinalis, ex iis fuit qui Scanderbegum impulere, ut rupto cum Turcis fcedere 
Venetis fe fe adjungeret. Varias ille legationes obiit , tum ad Ferdinandum 
Neapolitanum Regem , tum ad Mediolanenfem Ducem , ut auxilia in eofdem 
Turcos conquireret , ab Scanderbego &c Venetis miffus. Idem au&or fuit Lu- 
cx Ducagino, ut pofthabitis Turcis, quibus merebat , eorum partes fectaretur. 
Dyrrachii , aliorumque finitimorum in Dalmatia oppidorum Praefectos Vene- 
tos cum eodem Scanderbego diflldentes farpe conciliavit. Denique cum Vene- 
tis perpetuam coluit animi confenfionem , ejufque tandem opera effectum , ut 
anno ante obitum Croiam iis concederet Scanderbegus,iifque ad bellum Tur- 
cis fortiter inferendum ftrictiori fcedere fociaretur. 

iii. Demetrius Ancelus, Curio feu Rector Ecclefiae S. Joannis Ba- 
ptifta: in Brianenfi oppido , in Agro Novalenfi. 

vmsdiscandcr. III. PETRUS ANGELUS, Andrea: filius, Scanderbegi caftra fecutus, ab eo 

*^.;.i?i. quingentis Equitibus prarfectus eft. Non minori quam frater Venetos ftudiocoluit , 

in quorum exercitibus facpe meruit , editis pnrclaris in prxliis facinoribus. Sed &c 

Drivaftum oppidum , quod a Turcis obfidione cinctum fuerat , cum iis viriliter 

admodum eft tutatus , hoftibus non femel rufis ac deletis , ipfe caeteriim non modi- 

cis militaribus copiis prarfectus. Ut porro in hifce bellis pra-diaomniaillius vaftata, 

atdefque ruftica; igne confumptae fuere , ab iifdem Venetis obtinuit , anno Chrifti 

MCCCCL xx v. ut aliunde accitas familias qua: agros fuos colerent , in eos immit- 

tere fibi liceret , ab penfitationibus , quibus obnoxii erant catteri Drivaftenfis prx- 

fecturx ruftici,immunes. Ab iis pixterea viginti quatuor Hyperperorum, exitra- 

rio Drivaftenfi , diplomate x. Jumi an. mcccclxxv. ac Drivafto poftmodum a 

Turcis expugnato , quatuor ducatorum penfionem in fingulos menfes ex ^rario 

Patavino percipiendam obtinuit , diplomate xvi. Febr. an. mcccclxxviii. Pe- 

tro uxor fuit Lucia, Alexii Spani , nobilis Albani , filia ex Ifabella feu Milizza 

Georgii Brankovitzii Servia: Defpotae filia. Ex hac prognati qui fequuntur filii. 

iv. Alexius Ancelus, in bello obiit. 

iv. Paulus Ancelus, Chaonix Princeps , Archidiaconus &c Canoni- 
cus Drivaftenfis , Protonotarius Apoftolicus , &: patrui Demetrii refignatione 
Rector Ecclefix Brianenfis , in fingulos menfes quatuor ducatorum penfio- 
nem patri conceflam , pro fe &c fratribus a Venetis obtinuir , litteris Leonar- 
di Loredani Ducis x x v i. Maii an. mdxvii. &c aliis an. mdxli. 

IV. Andreas Ancelus , Canonicus perinde Drivaftenfis , Sc Rector BY2ANTINJ. ln 

Ecclefix S. Angcli de Sala in agro Patavino , Ducem fc ac Comitem Driva- 
ftenfem & DyrrachiiPrincipem infcripfir. Teftamentum condidit Roma? x i y. 
Sept. an. m dl x xix. quo hxredem inftituit ncpotem ex Dcmetrio Achaia- 
Principe fratre Pctrum Angelum, Cilici.r Principcm , ( rifum tenete ) &_ irt 
Ecclefia Arar-cceli , in Catharina; Reginx Bofnenfis , quam cognatam nuncu- 
pat, tumulo, corpus humo mandari decernit. * 

IV. HlERONYMUS ANCELUS,) 

& £ de quibus mox* 

IV.JoANNES ANGELtJS, J 

IV. HIERONYMUS AN GE LUS, Princeps TheiTalixDrivaftenfis Co- 
mes, &: S. Scdis Apoftolicae Capitaneus ; ( hifce enim titulis donabatur anno Chrifti 
mdlix.) Venetis primum, deinde Sedi Apoftolicx meruit. Hunc Patavinis illu- %tr»»rdt* sc*r- 
ftribus viris accenfent Hiftorix ejufdem urbis fcriptorcs , aiuntque Apoftolica: Se- ^Tiilo^hnlt 
dis copiis prarfc&um fub Joanne Mediceo fupremo Duce, ac in arcis cujufdam in /,;... t. 
Lombardiaoppugnationeinterfectum fuifTe an.M d xci. HieronymoRerumTurcica- 
rum hiftoria? ovAteylw dicavitan. mdlxxiii. FrancifcusSanfoyinus, aquoPrinceps 
Theffalia. Comes Drivaftenfis , ac fupremus illuftris Militia: Militum Auratorum 
Angelicorum fub titulo S. Georgii Magifter infcnbitur , cujus vicariam dignitatem ab 
illo obtinuerat. Huic ex Ursula conjugeliberialiquotfuperftitesextitere, fcilicet, 

v. Michael Ancelus, velDE Ancelis, Flavius, Comes,anno mdxo 
cui uxor fuit N. ex nobili apud Venetos Michaelenfium gente , ex qua enati 
Angelut , Santa Maria, 8c Vrfula. 

v. Leo Ancelus, mortuus an. mdxci» 

v. Andreas Ancelus, Comes Drivaftenfis , qui quater nuptias iniit » 
ac ex priore conjuge, loannem &: Fctrum Angclos filios habuit. 

v. Altadona Ancela. 

IV. JOANNES-DEMETRIUS ANGELUS , Comes Drivaftenfis . 
Achaix Princeps , Hieronymi frater , fub Venetis pariter vitam exegitan. mdi x v ii< 
Uxorem duxit Franceschinam Macn am , Bartholomad Magni , nobilis Ve- 
neti , filiam , ex quo conjugio natus 

V. PETRUS ANGELUS FL A VIUS, Princeps CilicisCiqui ab Andrei 
Angelo patruo hacres di£tus,eo nomine interceffit , ne Joannesde Cephalonia fum- 
mum Militaris Ordinis S. Georgii Magiftrum fc infcriberet , quod Camerx Apofto- 
licx judicio obtinuit an. mdxci. Confequenti vero teftamentum Romx condidit 
xxi. Julii, in quo infcribitur, Exccllent'pmus & illuftrifsimus Petrus Arigelus Flavius, 
Princeps Qlici* & Macedonix , fupremus Magiftcr Militit Angcliu [onftantiniana , fub 
titulo S. Georgii , ac Dux & (omes Drivaftenfts ; quo quidem , in Ecclefia Arx-Cceli 
in Catharina: Regina: Bofnenfis tumulofe mortuum humo mandari praxipit , hxrede 
fiho Joanne-Andrea inftituto, quem cxLucretia Bevuica, 'nobili Mediola- 
nenfi extulerat , ac fubftituto Michacle Angelo Flavio , ex fratre Hieronymonepote. 

VI. JOANNES-ANDREAS ANGELLfS FLAVIUS COMNENUS,. 
Drivafti ac Dyrrachii Dux , Princeps Macedonix Sc Moldavix , fupremum Ordinis 
S. Georgii Magiftratum judicio Camera: Apoftolicac obtinuit contra JoannemGeor- 
gium de Cephalonia , qui inde ad Triremcs damnatus eft , anno mdxciii. uti 
quadrennio poft, altero Veneti Senatus judicio , contra Nicolaum Alexium , quife 
Nicolaum Cernovichium Ducem Salonse infcribebat , eundemque Magiftraturrt 
ufurpaverat. Cujus quidem Nicolai fepulchri, quod fibi vivens in arde S. Bartho- 
lomari Mediolani erexerat ,infcriptionem , cum hifce imaginariis titulis , defcripfit 
Placidus Puccinellus. Is eft Flavius Angelus , qui Principum g-enealogias ^ f e con _ 

.- ,. & ^ ' i r l • r a J r ■ PcftZtdUc. tcci 

textas Venetus edicuravit an. mdc xxi. quarum pleraiqueab lpio Adamo auipica- y,^./. f . J? < 
tur , putidas adeo ac falfas , ut mirari hceat viri frontem ac audaciam ; quam- 
quam ex iis qua: illius actatem proxime attingunt , licet fictis haud careant omnino, 
ejufmodi Graxulorum Principum,feu nobilium ftemmata adornaripofTe in confclTo fit. 

Dd iij n4 FAMILIifc AUGUSTiE 

XXXIV. 

FAMILIA 

ANGELORUM NIVERNENSIS. T*pyr. Majfo». 
in Eh£. HieoUi 
Angtlt Lugdun. 
' A b e t u R praeterea in Nivernenfi Ducatu Angelorum nomencla- 
, tura nobilis alia familia , quam a Graxis ejufce cognominis pro- 
; ceribus , qui poft extinttum Scanderbegum ex Dalmatia in Fran- 
: ciam concefTere , prodiiffe conftans eft opinio. Hujus ftemma ab 
ianno md. delibavit pridem Guflancurtius Cadeftinus in Hofpitala- 
' riorum Militurh Martyrologio , huicque pro infignibus fcutum ad- 
' fignat cxruleum , cum lunula aurea , ac ejufdcm metalli ftellula 
in fuperiori parte. Poffidet porro familia ifta Chenautii , & Caftri Rainaldi in Boiis, 
&c Villa-menani in Nivernenfi agro prardia. Ex hac gente ortus prx caeteris Nico- 
laus Angelus Lugdunenfis , multis honoribus St prxcipuis in ea urbe perfunctus , 
cujus elogium contexuit Papyrius Mafionus* XXXV. 

BRANARUM FAMILIA. 

R a ji a r u m gens perifluftris femper habita eft Conftantinopoli, 

ll tum ob dignitates quas obiit in Auguftorumpalatiis, tum oblmpe- 

ratorias affinitates , ac prxfertim cum Regia Principum noftro- 

rum familia : quo lubentius quidquid de proceribus Conftantino- 

politanis cognomine ifto infignibus legere eft apud fcriptores , 

hocce loco congerere operarpretium vifum eft,ut cumgenerisan- 

tiquitas , nobilitafque plana fuerit , haud indigno ac degenere Re- 

gis Francici filiam , etiam Imperatricem , cum hacce familia connubii confortio fo- 

ciatam omnes tandem fateantur. Natales porro fuos Adrianopoli Thracix civitati 

Kiett. in ifaac debent Brana? : unde Conftantinopolim tranfiiffe fcribit a Nicetas Choniates , licet 

/. i. *>. 6. de tempore minus conftet. Primus autem ex iis occurrit 

scylitz..t-i66. MARIANUS BRANAS, Magnus Domefticus Orientis , qui Tornicae affi- 
nis fui tyrannidem molientis , Conftantino Monomacho imperante , partes fecutus 

eft fub an. mxlviii. hunc excipit 
/lnn»l. 6.f • i8t- 
13 5. NICOLAUS BRANAS,vir ftrenuiffimus , qui adverfus Scythas ab Ale- 
xio Comneno Imperatore una cum Pacuriano Domeftico Occidentis cum imperio 
miffus, accepto in pradio lethali vulnere , vitam amifit anno mlxxxviii. deinde «»»«» J.i.n.W- DEMETRIUS BRANAS, qui a. Manuele Comneno Imperatore claffi 
/. "n. i." "" praife&us eft adverfus Raimundum Piftavenfem Principem Antiochenum an. m c x l v. 
qua etiam tempeftate florebat * Cinnam. I. i, 
». ij. MICHAEL B R A N A S , a qui Niflx , feu Nicar.T , in Bulgaria prxerat , cum 
Conradus Imperator per Grxcorum provincias iter Hierofolymitanum aggrefluseft 
anno mcxlvii. cui , nt 8c ejuscopiis,commeatum impertiri juflus eft a Manuele : 
h cin»am.i.i. b ^ q UO ^aud muko poft miflus eft ad Ludovicum VII. Francorum Regem , ejuf- B Y Z A N T t T4 JE. tff 

dem causa expcditionis Conftantinopolim contendehtcni , uteum fuo nomineorK- 

ciosc exciperet. c Eundcm prxterea Manuelem bello contra Servios comitatuscft : ' cinn»m. t. 5 ; 

d cumquc Rhodum fa£ta incurfione depopulatus eft Rainaldus Caftilionenfis Prin- d CinMmA.^. 

ccps Antiochenus fub an. MCi 1 v. copiis ad infulx cuftodiam prxfcctus era - , e Ex- ' Utm. 

hinc a Manuelc cnm idoneo exercitu adverfus Hungarorum Regem mifliis luban. 

mci.xi. orta cum Michaele Gabra poteftatis focio diflehfionc , ab hoftibus fufus 

cft. f Ncque porro fcliciori pugnavit exitu in Cilicia ,quo cum copiis dux a Manue- ' U*m. 

k dekctus miflus fuerat contra Milonem Armenix Principem , j. quo eft perindc 

fuperatus. Vivebant co ipfomet xvo 

GEORGIUS BRAN AS, & 

DEMETRIUS BRANAS , Georgii frater , qui Hungaricx expeditioni, idtU. 

cujus meminimus, interfuere : poft hos memoratur 

* 

JOANNES BRANAS, qui ab Andronico tyranno in Siculos , qui Thefla- NUet. i» A»ir. 
lonicenfcm tracturri incurfabant, miflus, ab iis captus , in Siciiiam abdu£tus eft fub '•*••»• '• 
an. mclxxxi v. fed prx cxteris ex hac familia proccribus , celebratur maxime 
iub cadem tempora 

ALEXIUS BRANAS , brevi quidem ftatura , fed magho ingenio ac 
prudentia vir , fummufque bello dux , inquit * Nicetas : ° qui fub Alexio Com- * Sitei «» ifme. 
neno juniore , cum Andrbnico Lamparda , adverlus Hiingaros rcgionem Ni- b* itf «w a i 
fo Sc Branifovx adjacentem incurfantcs bcllum gercbat , ciim Imperatoris cxdis, i.i.n. 1. 
Andronicique tyrannidis nuntium accepit. c Is imperii mutationem alacri animo fe- <id em n. t . 
rens , tyranni benevolentia fibi concilata , ab eo ex Hungarica expcditione tum 
reduce , primb in Lopadienfes Afiaticos qui defecerant, d deinde in Siculos Thef- 6 idtml. t .n.u 
falonicenfem provineiam devaftantes cum idoneo exercitu miffiis eft. e Poft tyran- * idemin \f»it. 
ni intcritum , Ifaacio Angclo eidem fublecro , Siculos eofdem , quiin Thracix pro- '• 1 »•». 1. 
vincias fefe effuderant , commiflb in Demetrizxcampis prarlio , prorfus delcvit vii. 
Novembris die , annO mcixxxv. duobus infuper hoftium ducibus captis. f Exhinc t u em / u „ 4 g t 
orto cum Bulgaris bello , fufoque Joanne Cantacuzeno Cxfare , Imperatoris Ifaacii 7«>« 
fororio , ipfe copiarum dux dele£tus eft : in qua expeditione tanta cum prudentia ».^o7 ' 
ac induftria fe geffit , ut hoftes, vitatis eorum infidiis ac infultibus , intra proprios 
limites continuerit. Quo quidem rerum fucceflu elatus , ciim copiarum militarium 
duccm declaratum fe cerneret , in quibus erant Germani Auxiliares , quibus pluri- 
mitm fidcbat , quam poft bellum Siculum tentaverat rebellionem , tum palam iri 
apcrtum protulit : cognatifque fuis in confilium adhibitis , qui 8c Adrianopolim ut 
& ipfe patriam habcbant , multifque. & porentibus viris , rubrum calceum induit , 
atque inde in patriam digrcffus , &c ab omni excrcitu Imperator falutatus , Couftan- 
tinopolim contendit. Caftris porro pofuis dum Urbem obiidione urget , Conradus 
Monferratenfis , Cxfar , qui paulo ante quam deficeret Branas , Theodoram Ifaacii 
Imperatoris fororem du£turus in Urbem venerat , eum ftipendianis Latinis fa£ta 
eruptionc Branam fuapte manu interemit anno mci. x x x v 1. 8 Uxorem duxerat tidtjon.^. 
Alexius Branas Manuelis Comneni Impcratoris ex forore neptim , quam patruus 
ipfe matronale decus Si familix fua- ornamentum appellare cohfueverat ; cx qua , 
pra? cxteris libcris , Thcodorum Franam genuit , Sc filiam , Joannis Angeli Sebafto- 
cratoris filio nuptam. 

THEODORUS BRAN A S, a Akxii filius , ab Ifaacio Auguflo Alanis, - uiut. i* if**i. 
quos ad Friderici I. Occidentis Imperatoris , qui Hierofolymttanam aggreffus erat •'•«■»■/■ 
cxpeditionem, pcr Grxcorum terras tranfitum prohibendum miferat, prxfe£tus, a Sue- f *fJ '/" - *[' 
vix Ducc Fridcrici fratrefufus eftac dcletusan. mci. x x x vi ii. b Poftea cum Geor- ^nicet.inifme 
gio Palxologo S: aliis conjuratis Alexium Ifancii fratrem Imperatorem dixit i c a '. j.»-8. 
quo poftea miffus eft cum copiis in Turcos Afiaticos ! d &r Thracix provincixprx- \ ^'"'' '* Alcx ' 
fectura poftmodum donarus. e Francisdemum urbem o.ccupantibus , unicus fere ex J /.x ».?. 
proceribus Grxcis extitit , qui iis adhxferit , &: meruerit : a quibus di?nitates &:op- \X' u ": n -"?: 

r - V ... . s . . , , ^ . . <-> „ . r. h,ic.t. tn Eald. 

puia non pauca conlccutus elt , ut alibi a nobis oblcrvatum memtmmus. bed & an- ». 7 . g.io.u. 

nuentibus ,confenfumque prxbentibus noftris , Acnetem, Philippi AuguftiFran- 

corum Regis fororcm , Ludovici VII. Regis filiam , ex juniore Alexio &: Andro- 

nico Comnenislmperatoribus tum viduam , in uxorem duxit anno mcc v. f Scribit f JUtr.tm,uoj. 

Albcricus , ciim antca inter utrumque interceffiflet illicitx libidinis commercium, 2l6 FAMILI^ AUGUST^ * Alberie *». 
tij«.it)9. k '»»H</?. Tranc. 

fyt. /.4 ». 1 9. 

tfi. 

.' Pacle.l.t.e. y. 

• Cantaeux., I. }. 
tf.78 90. 

fc C*mfut. M*t. 

dtBe*Hvarletin- 
cif.a 1. OBobr. 

»4f4- d 1 <*'./&»• 

10, Jf/r. 14;;. perfuafum fuifTe a Francis ut eam fibi conjugio tandem copularet. 8 Ex eo prodiit 
ialtem filia , qua? Narjoto de Tociaco , Nobili Franco ex dicecefi Altifiodorenfi, & 
Imperii Conftantinopolitani Ballivo feu Cuftodi fub an. mccxxxviii. nupfit. 
Narjotus porro extin&a uxore, aliam fibi adfcivit , nliam Jonx Proceris Comani. 
Ex prioribus vero nuptiis enati complures liberi , quorum nomina h alibi defcri- 
pfimus. ' Quinetiam fimile videtur vero , huicque conjecturx favet tempus quo ille 
vixit , Branam , cujus filiam uxorem duxit Conftantinus Pakrologus, Michaelis 
Imperatoris frater , filium fuifTe Theodori Brana: iftius ex /ignete Francica. 

Stetit ctiam diu poftea Branarum apud Graxos familia : meminit fiquidem * Joan- 
nes Cantacuzenus BraNj<e, quianno mcccxlv. Adrianopolitana: urbis prxfedtu- 
ram obtinebat. b Et inter Nobiles Gr.tcos , qui expugnata a Turcis Conftantinopoli, 
exules in Franciam concefTerunt , memoratur Jo.innes B r a n a s Miles , cui , ut 
&c carteris , ftipendia ad vi£tum conceftit Carolus VII- Francorum Rex. 

■u» f *X/' %& *3^« *vy#» ^0* *%&* *y&* !y5? Ty^? ***c ^^* ^**** *c5« *£&• *vQ^ "V^ *vmt* y£ ^y^ > 9c *£& r£Q* *^rp *>*»• **53» 

XXXVI. 

FAMILIA 

Impp. Constantinopolitanorum 

ex gente Francica. 
Mperialitjm ftemmatum exa&a hactenus feries videretur expe- 
tere , ut Procerum Francicorum , qui poft Angelos, Imperium Con- 
ftantinopolitanum,aut Principatus , provincias,ac oppida jurebe- 
neficiario in Graxorum terris obtinuerunt , familia? eadem me- 
thodo perftringerentur. Atciim integra ante annos aliquot , typif- 
que regiis una cum Villharduino edita fit a nobis de iis prolixior 
hiftoria , a&um efTet agere , fi qua: ibi ex variis probatifque au- 
£toribus , atque adeo publicis inftrumentis congeffimus, rurfum in hocce de fami- 
liis Byzantinis opufculo repeterentur. Satis erit igitur eorumdem Francicorum Au- 
guftorum ftemmata per indices duntaxat hoc loco defcribere , ut Byzantinorum 
Imperatorum , quorum retegendis natalibus operam haftenus dedimus , feries fal- 
tem haud abrumpaEur. Impenitorei BYZANTlNiE. n 7 

IMPEKJTORES CONSTJNTINOPOLITANI 

- cxfamilm Comitum FUndrta , Altijio&ori , TSnenn*. , Valcfii , 

Tarcntl & Aiicltnu 

BALDUlNUS VIII. Comes Flandrix & Hannonix , obiit x vn. Dec. an. mcxc v. Huic uxor fuic 
Margareta Alfatica , Comitiila Flandnx, ibror Sc hxres Philippi Alfatici,Comitis Fiandnx. 

I 

! A ^, Balduinus IX. Co- Philtpptu Mar- 

mes Flandrix & Han- chio Namur- 

nonix, electus Impe- cenfis,obnt an. 

r ator Conftantinopo- mccxii. abf- 

licanus ix. Maii anno que liberis ex 

M c c i v- obiit anno Marta F. Phi- 

mcciv- Uxor Maria lippi Reg. Fr. 
Campana- —\ mccxvi- !■ ux. 
Agnes Mon- 
fe rrate n s i s. 
l- N. filia Joannis 
RegisBulgarix. 
1 

JoannadiA&Ctnftan- M/irgareta Comi- N. cujus meminit 
nnopolitana > Comi- cifia Hannomx.dc- Villhard. n. 154.. 
tilfa Flandrix. inde Flandrix. 

i 

Phdippiu 

Marthio 

Namur- Henricus , An- Euftachiits. IoLANDis,uxor SibjUa, uxor Ce- 

dtgavenfts dictus, Vuie Not. Petri de Cur- rardt de LignJ » 

Imp. CP. ob.an. adVillhar. tenaio., Comitis feu ut Duchefnio 

n-zjj. Altifiod- in Imp- placet, (jutchardt 

Eh^abeta, CP. coronati ix. Bellijocenfis do- 

uxor Pht- Apr. an. mccxvi. mini. 

lippi Aug. obiit Ule anno 

Rcgis Fr. mccxviii. .-/\— ci , obiic 
ablqueli- 
bcris an. 
mccxxvi. Robertus 

I MP. CP- 

ob. amft an. 

MCCXXVIII. Henrictu Balduinus II. Iolandis ux. Maria ux, IfabeUa nupta SibjUa, fan- 

Mirchio Imp. CP. obiitan. Andrcx Rc Theodori l.Galchero.dl. climonialis. 

Namur- mcclxxii. huic gis Hunga- Lafcaris, Comitis Barri 

cenfis,«- uxor fuit M aria , rix. Imp.Gr. adSequan|p. N.uxortf*- 

710/f. filiajoannis Brien- Agnes uxor Margaret* 1. Ettdont de dulphi.\fo\ 

nenlis, Regis Hie- Qaufridi de uxor Hen- Monteacuto > duni domi- 

rofolymitani , Sc 

IMP.CP. 
I (janfridi de uxor Htn 

ViUhardumo, rici Comi- ex familia Du- ni. 

Pr- Achaix. tis Vian- cum Burgun- 

denfis. dix. Philippus Imp. Constantinopolitanus, titulo tenus, ob. ante ann. mcclxxxviii- uxorem duxic 
Beatricem, Caroli I. Rcgis Sieihx hliam. 

[ .JU- Catharina Imperatrix Constantinopolitana , nupta Carolo Comiti Valcfii tk Andegavi, 
Philippi III. Regis Francix filio, qui jure uxoris Imperator CP. dictus eft. Obiit illa naenfe Januar. 
an. mcccviii. 

I 

. . JV. . , 

Joannes Catharina Imperatrix CP. nupta Philippo Principi Tarenti, foanna uxor EU\abeta % 

ob. <t- Caroli I I. Regis Sicilix filio, qui )ure uxoris Imperatorem CP. fe Robeni Co- AbbatiiTa 

wa/f. appellavit, obitcque Neapoli xx vi. Dec. an. mcccxxxu. Catharinaverb mitis Bello- Fontif- 

conjugi fuperftes ob. etiam Neapoli menfe Odob. an. mcccxlvi. moncis. ebraldi. .j^. Robertus Princeps Ludovtcus Rex 
Tarentinus, Imp.CP- Sicilix , obnt 
uxorem duxit anno 
mccclv. Mariam 
Ludovici I. Ducis 
Burbonenfis filiam. 
Obiit x. Septemb. an. 
mccclxi v. an.McccLxn. 
huic uxor fuit 
foanna Regina 
Sicilix. -^V-. Francifca & Catharma , in infantia de- 
mortux. Philippus Imp. CP. Prin- 
ceps Tarcntinus, obiit xxv. 
Nov.an. mccclxviii. huic 

I.UXOrfuitMARIASlCULA, 

fiha Caroli Ducis Calabrix. 
i- Elizabeta, filia Ducis 
Sclavonix. 

I 

r -A. 

1. Carolus & NN. infantes 

defuncti. 

1. 'Phdiffui, infans pariter 

obiit. ^JMargareta nupfic 
1. Edwardo Rcgi 
Scotix. i.Francifco 
de Balcto, Comiti 
Avclini & Montis 
Scabiofi, ac Ducis 
Andhx- ^JMaria U7ta>(. 
/rene nupta. i.Leo- 
ni f't Lefyntano , 
Regi Armenix. 
i. Leom Regi 
pennde Armcnix 
pnons pacruo. "i r —A— i.Jacobus 

de Balcio > Prin- 
ceps Tarenti- 
nus, Imp CP. 
jure wiatris di- 
ctus , uxorem 
duxitanno i$8i. 
Agnetem fi- 
lia Caroli , Du- 
cis Dyrrachien- 
fis. l. Antoma 
de Balcio , 
uxor Fri- 
denci Rc- 
gis Tnna- 
nx, feuSi- 
cihx. 2. SibjUa 
uxor At~ 
man, Pi- 

ct.ivenfis, 
Comitis 
Valenti» 
neufis. Famil. Byzant. £c n8 FAMlLI/£ AUGUSTjE •»Z»» £j* •*}"_ "v"/» "05" "V_ "V_ _*•»" _<_ _!»*" _5»C 'VVT _?>" t{_ "VV" _m5" "Vv»* 

hwrotiw^rrarvior^wQttwtwt^ 

XXXVII. 

LASCARICA FAMILIA. _ LA^CAW^A MT51CVIA. 
P Giffartdelw-etjculp ■ ' Kictt.in jtiex. 
l.yn t. 

• N/ff/. i» BW</, 
J». 7. 
•Vitthari.n. 1%. 
171. 171. 

* Aeraf.c. l_. Acrcp. r. 11. 
Greger, l.x. c. 1, 
«</r. F>. Byz.. I. 
3», 4.-. * Aerof.c. y;. 
«i. 63. Dc hifcc nummis vide DiiTcrtationem noftram n. 67. 

Scriptoribus , qui Theodori Lascaris Gnecorum Im- 
peratoris res geftas fcripto mandavere , de illius natalibus , ge- 
5 nerifque origine nihil, opinor , obfervatum. Tradit tantum* Ni- 
cetas Choniates Theodorum , cum ab Alexio Angelo Comne- 
no Imperatore filiam Annam in uxorem obtinuit , adolcfcen- 
tem fuiffe audacia perinde ac animi fortitudineprxfignem, b or- 
tumque nobiliffnno genere. Habuit porro Theodori pater , pra> 
ter ipium Theodorum , liberos alios , quorum feriem hic damus. 

11. Theodorus Lascaris Imperator , de quo mox. 

11. Constantinus Lascaris, magnus fua a:tate bello dux , ipfo te- 
fte a Gaufrido de Villa Harduini , Conftantinopolim cum cxteris Grarcis pro- 
ceribus tuebatur , cum a Francis noftris obfeffa eft, inquorumeriam, faclaeru- 
ptione, poteftatem venit. A fratre Imperatore creato adverfusnoftroscopiarum 
dux etiam delectus eft .- b qui quidem is forte eft Theodori frater , quem in 
Lcntianarum obiidione periilfe fcribit Acropolita. 

11. Aiexius Lascaris, a Theodoro fratre Imperatore Sebasto- 
crator appellatus , eo e vivis exempto, ciim Joannem Vatatzem in Impe- 
rio fibi praelatum egre ferret , cum Ifaacio fratre ad Robertum Imperatorcm 
Conftantinopolitanurn conceffit : impetratifque ab eo copiis militaribus, ac 
prslio cum Vatatze commiffo , uterquecaptus, luminibus orbatur. 

ii.Isaacius Lascaris aTheodorofratreperinde Sebastocratoris 
dignitate donatus , captus cum Alexio fratre a Joanne Vatatze, excxcatus cft, 

it. Manuei. Lascaris/ fraterque ejus Michael, veriti ne a Vatatze eodem, 
quo Alexius S_ Ifaacius fratres , fupplicio plecterentur , ex ejus ditionibus ex- 
ceffere : dumque in longioris exilii serumnis , Principum ac Regum aulas fe- 
ftantur, piurimam in rebus experientiam funt adepti , qua; animi fortitudini, BYZANTIN^.' ii£ 

qlia erant pr.rditi , adjun£ta,effecit , ut pro viris prudcntia acrei miiitarispe- 

ritia confummatiflimis fua artate haberentur , & a Theodoro Lafcari Impera- 

tore Joannis filio in aulam revocati , exercituum prarrccluram ab co obtinuc- 

rint, artate licct proveftiores. b Manueli , TzamantouiU cognomcntum ' puh.l.i.a*} 

videtur adfcribere Pachymeres , qui pr.vterea tradit , iub vitx exitum mona- '•'■ ll - e - l i- 

chicum habitum induifTe. 

ii. Michael Lascaris * , cum fratre Manueie , ut diximus , ex Joan- ' J* ert p.*.*s. 
nis Vatatza: aula profe&us , a Thcodoro Laicari juniore revocatus eft. Nefcio Jf,6S ?'• 
porro an is fit Michael Lafcaris , qui cum aliquct proceiibus m Jeannem Va- 
tatzem confpiravic. b A Michaele Palxologo Imperatore Magni Ducis digni- b ***.*•*. fcij» 
tatem confecutus , eo imperante e vivis exceffit , admodnm fenex. ti.V s ?i t^c.ll. 

II. THEODORUS LASCARIS,ad Imperatorix Majeflatis faftigium 

pervenit * jure uxoris Annje Comninjk, Alexii Comneni Imperatoris filia:, ' n««***».4Bmu 

ac tum ex Ifaacio Comneno Sebaftocratore vidmr, quam Alexioadhuc Augufto in j£ e p,l'" 6 '*" 1 ' 
carnifprivio fub an. mcxcviii. duxit , ut auclor eft Nicetas : a quo Defpota eft 

renuntiatus-Socero a Monferratenfi Marchione capto , b ipfe lMPER.ATon.EMfe b Nicet. i» SslJ. 

appellavit , eoque nomine coronatus eft Nicx.t a Michaele Autoriano Grxcorum c - 7* 

Patriarcha. c Alexius porro libertatem confecutus , in priftinam dignitatem dum ^ mjf. Fr.W. 

redire cogitat , a genero prohibitus , Turcorum auxiliis fultus , in Theodorum ar- l - *■•»• 14. 
ma movit , a quo deletus , captufque, in Monafterium Nica;a: trufus eft , ubi reli- 

quum vitae exegit. d Extincta Anna uxore, alteram fibi adjunxit Theodorus , Phi- * Acrop aj. 

lippam fcilicet Rupini Armenia: Principis ex Elizabeta Toronia filiam : qua, Lign*gid'outrt+ 

poft fufceptum ex ea filium , repudiatfi ac remifta , e Mariam-, Petri Comitis ***£„». f .i 4 .,f ( 

Autifiodorenfis & Imperatoris Conftantinopolitani filiam in tertiam conjugem libi Htjt.Fr.Bjx. l. 

copulavit. Scriptoribus porro triennio cum Maria vixiffe Theodorum fcribentibus , *•"•*•• 

fequitur initas has tertias nuptias circa an.MCCXX. f cumisexceiTeritan. mccxxii. f ^tcrop.c.it. 
annos natus xlv. & ampliiis , imperii xviii. non quidem a coronationis die com- 
putando •. 6 fiquidem fcribit Acropolita Gratcis biennio prxfuiiTe fub titulo Defpo- tAcrop.e.c 

tx , antequam coronaretur. h Maria vero conjux haud diu marito fuperftes , nullis k Greg,i.i.p.i(. 
ex eo lufceptis liberis obiit. 

Liberi Tbeodori Lajcaru Imp. ex Anna priors conjuge. 

111. N N. filii bini , patre fuperftite extinfti. Atrop.c. 1%. 


iii. Irene Lasca ris *, a patre primiimnuptum dataeft Andronico * p*chj. 4.0.19. 
Palioloco, quem Defpotam focer appellavit : eo deinde iri Lentianarum Mre t' c ' 'J« '»• 
Caftri obiidione extincto , Joanni Vatatz^e , qui focero in imperium 
fucceiTit. 

iii. Maria Lascaris,*Bei.jeIV. filio ac fucceftbri Andrex Regis 'Pach.i.+.t.u; 
Hungariar, conjugio copulatur a patre, ciim Andreas ex Hierofolymitana ex- Mo^paduan 

peditione rediens,pcr Aiiasprovinciasiteraccepit ,fub annum mcc b Ma- -*.u«i. k t 

rito illa fupervixit, unaque cum eo & Bela filio Strigonii fepulta eft in Mo- Thom.Archid. 
nafterio quod sdificaverat conjux fub nomine Deipant 8c fanftat Elizabeta: b Geftavti fer 
fororis , cum hoc epitaphio : iranc.p. nj 5 . 

. n - 1 • „ ,, • • • Hatnald.a. mt. 

Ajpicc rcm charam , trts ctngunt Virgims ararn, ^ +5 I115 w ;, u 

Rcx , Dux , Rtgina , quibut adfint gaudia trina. 1114.». jj ■&*. 

c Fit prxterea conjugii iftius mentio in Epitaphio Catharinx Sc Margaretx Belaj < n*n. Tomcus 

Regis &: Maria: natarum, quod extat in urbe Spalatenft: ^ffl^SSfcS '* 

„ ; r 1 ^ • 1 ■ vttaS.Sabi. 

Cathmna fulgtns , & mclyta Margarita , . xhom. Annid. 

In hoc artio tumulo iaCtnt abfqut vita , s*l*nit. c. 4». 

BtU quartijilig, Rtgis Hungarorum t 

Ac Mari* Lajcari Rtgi<e Gr*corum , 

A Barbaris Tartaris trant fugatet \ 

Mortudin Clifiio, ac Spalatum tranflaU, 

Sub annis Domini millt cum duccntis , 

Jguadraginta duo infuptr prxbtns Ugcntis. Mtr.m. i'ut* 

lltft. f r. B/*. /. j. n. ir iii. * Eudoxia Lascaris, Robsrto Imperatori Conftantinopoli- P lehj]\. 
Famil. Byz.ant. E e i j *>. mo FAMILIiE AUGUSTiE 

tano in uxorem pa£ta eft a. patre Theodoro , quo antequam Conftantinopolim 
deduceretur, mortuo , domi retenta eft a Joanne Vatatze , quem Theodorus 
Imperii hxredem dixerat , ruptis non modocum Roberto nuptiarum pactis , 
* Acrtf.c. 47. fedetiam quarcum Francis Conftantinopolitanisfocerinieratfcederibus. b Exinde 

1 ^». l.-iy nuplit Eudocia, Irene forore,ipfoque Vatatze aflenfum pr.tbentibus ,Anselmo 

D£ Cahieu, Nobili Gallo , ex Caiocenfi ad oppidum S. Valarici in Picar- 
dia familia oito , quique Imperii Conftantinopolitani Bajulus,feu Cuftos fuit 
anno mccxxxvii. poft exceflum Roberti Imperatoris. 

jlber. *». itn. iii. N- L A s c A r 1 s , quam fecundam Theodori Imperatoris filiam fuifle 

tradit Albericus , nupfit Auftria: Duci , fi qua fides eidem fcriptori. 

Filia Theodori Lajcaris Imp. ex Pbilippa Armenia. 

Ai*ep.f.\%. iii.Constans Lascaris, vix octavum xtatis annum attigerat, cum pa- 

i^pjtfgf U outre- ter fa- lt ^ ut a^^oj- eit Acropolita. Unde conficitur patri fuifle fuperftitem , quod 

idem fcriptor infinuat , fcribens Joannem Vatatzem , ciim nulli fupercflent 

Theodoro filii puberes , Imperium fibi arrogafle. Tradit tamen Nicephorus 

Gregoras abfque mafculis obiifle Theodorum. Mi PRO CERES JLIQJJOT CJR&Cl 
ex Familia Lajcarica. 

Emqrantur prxterea , apud fcriptores Byzantinos prxfertim , Proceres 
. Graxi complures cum Lafcaricocognomine , aTheodorilmperatoris fratribus 
fortean prognati : tametfi ex iis aliquot ld fibi arrogafle cognominis ex aliqua cum 
Lafcaribus affinitate , quod apud ejufce a?vi Grxcos familiare fuit , par fit credere. 
Quotquot autem ad notitiam noftram venerunt , fervata temporum ratione , hic re- 
cenfebimus. 

V lmM g 'Jt JOANNES LASCARIS, primus confobrinus, id eft patruelis, Michaelis Pa- 
, l7>> Lrologi Imp. nuncupatur fub an. mcclxx ix. unde colligitur fuifle filium fororis 

Andronici Palarologi , Michaelis patris , qua: alicui ex familia Lafcarica nupferit. 

",pach.i. u.r.if. »DRIMYS,ex familia Lafcarica ortus fub AndrohicO feniOre. 
ctntaouz.. .1. b^ em j n [ t Cantacuzenus fub an- mcccxxvi. duorum Metochitse Magni Logo- 
theta: filiorum , quorum alter Demetrius Ancelus, alter Michael Las- 
caris dicebatur. Unde evidenter patet illuftrium familiarum cognomina facpe fibi 
adfcripfifle Graxos , ex aliqua cum iis affinitate. 

« liem t.ut.si- «MANUEL LASCARIS, apud eundem fcriptorem , vivebat anno Chrifti 

MCCCXXVl. 

*id,m /.i...i f . d CALAMANUS LASCARIS an. mcccxxx. 

• Uem l. i.e. 51. e L A S C A R I S , Magnus Chartularius, an. mcccxu. 

\ waiiing. hoc f jOANNES LASCARIS Miles , ex aula Imperatoris Conftantinopolitani 
*"•*•*• an. mccclxxi i. 

■ 

Stiem *n.\ m . « M ATT H£U S L A SC A RI S, Hegumenus feu Abbas Ecclefix S. Diomedis 
• k » Conftantinopolitana: an. mccclxx 1 1 1. 

* Dutiuf.4i.tc. hDEMETRIUS LASCARIS, Theffalonicae Prxfeftus, an. m c c c c x v- 

' rhr*»z. l.i.t. ! MATTH£US LASCARIS, an. mccccxxi. 
40. 

» U u.,. 3. 19. kANDRONICUS LASC ARIS an. mcccc xxix. 

■rrf./.t.r. 3 .„. 'ALEXIUS L A SC ARIS, Voftitza: , deinde Patrarum Pra:fe6tus, annis 
\\'a*\ mccccxxix. mccccxli. BYZANTIN^, tll w CONSTANTINUS LASCARIS, nobilis Conftantinopolitanus, capta m Gr*mtn/co*$, 
nrbs Mediolanum in aulam Francifci Sforcix concefht anno m cccc l x i i i. quO La J CAr "' 
Grammaticam Grxcam fuam exarafle ipfcmet teftatur fub finem operis:unde Mef- 
fanam in Sicilia tranliit , ubi etiam tiaftatus aliquot 'cjufdem argumenti confcripfit 
anno mcccclx x. 

"TOANNES LASCARIS hac ipsa a ixit xtate : ° is rbrle qui fn Frana- n M*ruU. i. j. 
carh aulam piofciStus , a Ludovico Xll. Rege Legatus Vcnetias miffus eft an. *B*ifn*fi?*hifi 
mdvii. Nelcio an idem cum Jano Lascari Rhyndaceno, qui a Francifco I. Fr. to.i.f.ijjT, 
in Franciam eft cvocatus , ut Collegio Regio , quod inftituere iri animo habebat , 
literas Grxcas edoceret , Sc cujus funt Epigrammata quxdam Grxca &: Latina, edi- 
taabANCELO Lascari Rhyndaccno nlio Bafdex an. m d x x x v i i. in quibuS 
quidem Grxcis , altcrum eft ln Demetrium L a sc ar i M,cognominatum Ma- 
gnum Ducem , alterum in G a l e n U m LAsc.uiMji furibus nofturnis interie- 
£tum. pTHEODORUS LASCARIS, cujus opera quxdahi de Phyfica affervat 
Bibliotheca Regia.^i Meminit prxterea Allatius Tke o d o r i Lascaris Ducje, 
qui S. Trvphonis Martyris elogium fcnpiit. 

Tranfiit etiam Lafcarica familia in Cretam infuhm , uti alio loco docemus : ut 
ic in Cyprum iniulam. r Memorantur enim Eucenius, Joannes, Deme- 
tmos.&Philippus Lascares, qui in obfidione Nicoiiana interfecti funt : 
rum avos ficLitios recenfet Julius a Puteo Veroneniis. 

Lafcaricx familix in Cephalenia infula ftcmma a Jacoto Zabarella Venetiis anno 
mdcxxxiii. teftimoniis & Tabuhs finnatum ita exhibeturab eodem Julio , penes 
quem fides fit; !' Bibt.L*bb. 

i Ali*:. dt Sim. ■ Ang. Ctltptnn, 
Thunn.l. 38. 
Iul, u'a Poz.z,i>. Thhodoros Lascaris» Cencurio, Ifaacii Lafcaris Procoftraroris, uc volunc, filius, 
iri infulam Ccphalcniam conceflic , ubi pr*dia aliquoc poiledic. 

i * ; — - - A "r: "". ■ ' -, 

Theodorus Georgius Lafcaris, Cencurio in infula Cypro & iu Demetrius Lafcaris, Cencurio Lafcans. Dalmacia , Argyroncum concra Turcos tucatus DemecriusLafcaris, 
Sebenici, & Equi- 
cum Pra?fedtus an. 
1576. , . 

Conftancinus 
Lafcaris. 

r— A— - > 

Cbnftantinus 
Lafcans, 110- 
chus . 

r ; — ■ — 

Georgius Lafcaris,curmae Equicum 
Prxfc&us Uxor Francifchina Lippia 
cx Dominis Caftri Lippiac in Dal- 

hiatia. 

.,____ ./\ sk .-«-. Theodorus Nicolaus Lafcaris Angelus 
Laicans. beliis contra. Tur- Lafcaris 

cosciarus. in Creta infula. 

r -/V_. , 

Alexander Lafcaris, Corcyrx 
cv' Cephalenia; Prarfecliis, ob. 
an. 1580. 

^ 

Joannes 
Lalcaris 
Cencurio, JL. Theodorus 

Lafcaris 

Miles. Angclus Lafcaris 
Miles, Vcnecis 
mcruic. Alexajider Lafcaris 
Milcs. Hicronymus Lafcaris. 
A-. Demecrius Georgius Joannes 
Lafcans. Lafcaris. Lafcans. r Aibcrtus Lafcaris an. 1656. Demecrius Lafcaris Ccnturio. Uxor Joannes Lafcans. 

Vincencia Quarca de Trasuno. 

r ; ~— ^— J -, 

Geotgius Lafcaris Cencurio, in pridiis ac feudis quae iri in- 
fula Cephalenia poflidebac, a Venecis confirmacus cft , quo~ 
rum mandaco foruin* fuar fedem Veronam cranftulic. Ux, 
nobihs Veroneniis cx familia Quartia, filia Marne. 
/V____ Dcmecrius Lafcam. Theodorus Lafcans. ^i 


Ee ii zu FAMILU AUGtTST^ 


XXX VIII. FAMILIA VATATZARUM, 

y?» ut a Latinis fcriptoribtts vocantur , V ATACIORUM. 

T Branarum , ita Va.tatzar.um gens Adrianopolitana: urbi 
t Scylitz..t.7<3i t . ^K^^S^j^l^l natales fuos &c originem debet. Scribit a Scylitzes Vatatzem 

quendam ex ea cum tota familia in Bulgarix Regis Samuelis au- 
lam migraife fub annum m. cum accepiflet fe a Bafilio Imperato- 
re carceri mancipandum , qudd clandeftina cum Bulgaris coniilia 
agitare delatus efTet. Poft hunc memoratur 

SeyHt^p.766. JOANNES VATATZES, qui cum Tornicx ryrannidem aggreflb fe fc 
chr"» B * n * *djunxifTet » una cum eo comprehenfus , oculis perinde ac ille a Conftantino Mo- 

nomacho Imperatore privatus eft anno m x L v. feu, ut habet Anonymus Barenlis,an- 

no mxlviii. Indict. i. Huncexcipit 
Cinnam. Ctnnam. 
Ktcet. tn M.w, 
1.6.1.1. 

K»V«. in M.in. 
I. Cn.-i. m AUx. 
Man.V.n.<),i6. iiktt. in ifaac. 
l. i. n. j. THEODORUS V A T A T Z E S , qui fororem Manuelis Comneni Impe- 
ratoris duxit in uxorem , ex qua affinitate , viri , ut Sc familix Vatatzarum, nobilita- 
tem deprehendere licet. Ejus opera in variis bellicis expeditionibus ufus eft idem 
Auguftus. Ex hoc conjugio nati potifTimum Andronicus &: Joannes Vatatzae. 

ANDRONICUS VATATZES, Theodori filius , in prarlio contra Cap. 
padocis Turcos interiit , Gratcorum copiispra:fectus, anno mclxxv. 

JOANNES VATATZES, Andronici frater , Comneni interdum cfb- 
gnomine, propter maternam originem , donatus a Niceta , a. Manuele Magnus Do- 
mefticus dictus, &c Thracenfium in Afia Provincis: Pra"fe£tus , in Turcos cum im- 
perio miftus , infigni clade eos proftravit anno mclxxiv. mox Andronico adty- 
rannidem contendenti viriliter obftitit , nec multo poft obiit anno mclxxxii. 
duobus fuperftitibus filiis Manuele Sc Alexio. 

MANUEL &: ALEXIUS , paterno cognomine Comneni dicti , ab An- 
dronico tyranno comprehenfi, ejufdem juflu oculis orbantur. At Ifaacius Angelus 
Imperator creatus , Alexium , licet cxcum , copiis prxfecit , quas in Ifaacium Com- 
nenum , qui in Cypro infula defecerat , mifit , a quo deletus captufque eft. Ex alio 
porro Vatatzarum ftipite ortus videtur 

LEO VATATZES,qui, impsrante Manuele , exercitui contra Hungariaj 
Rcgem prxfectus eft : ut &c 

BASILIUS VATATZES,quiut fcribit Nicetas , licet haud illuftri ad- 
modum ftirpe prognatus, ad fupremas dignitates & affinitates pervenit. Ab Ifaa- 
cio quippe Imperatore fororem Conftantini Ang;eli patruelis fuiinuxorem obtinuit. 
Ab eo etiam Domefticus Occidentis , Duxque Thracenfium in Afia Thematis feu 
provincia: dictus eft : Mangaphx pratterea , qui tyrannidem arripuerat , lactionem 
/ diffipavit, 3c demum contra Bulgaros cum exercitu miftus, pralio inito , deletus 
Sc interfectus eft fub annum mcxciii. Exhinc occurrit 

TAcre{.c ij. i 9 . JOANNES VATATZES/ Protoveftiarius , qui Theodoro Lafcari Grac- 
corumin Afialmperatorifublectus eft,jure Irene s uxoris , ejufdem Augufti filiar, 
de cujus parentibus ac natalibus filcnt fcriptores. Scribit Acropolita Didymoticho 
Thracix urbe oriundum : unde conjicere licet ex eodem prodiifle ftipite , quo Va- 
tatzz Adrianopolitani. Sed Sc non femel To annes Ducas a fcriptoribus appel- 
* Acrtp. latur , ex avorum affinitate fortean aliqua cum Ducxna familia. b Huic filiam Ire- 

r*tb.l,iut.ts. nerrij ex Andronico Palaologo Defpota tum viduam in uxorem dedit Theodorus Cinnaml tiicet. in Ifaac. 

I. I. ''. l.l. ).!>• 

4.8. BYZANTIN/E. 22.5 

Imperator ; cui extintto in ca dignitatc fufFciStus eff. Qua quidem cum eximiapru- 
dfcntia animiquc ibrtitudine , prjeclarifque bcllo cditis facinoribus , xxxm. anno- 
ruin ip.uio functus, c demumobiit annosnatus l x. feu,ut habet Acropo!ita,L xi i.O£to- ° • A - ro P- c - f*- 
bris die xxx. anno mcclv. a txtincta lrcne,cujusbcnenccntiam & pictatem prae- * Atr*p.e. i9 .t%. 
dicat Pachymeres , anno mccxli. cum jam proveclioris effet xtatis , c Annam Vmeh <-i.«.ij. 
( ''Constantiam vocat Surita ) Friderici II. Imperatoris filiam notham , & ,,.** r j !*.','* 
Manfrcdi i>icilix Rcgis fororem , m iecundam conjugem fibi adicivit fub annum P*d». /. i. «. jd. 
mccxliv. ut auctor clt Matthxus Pariiius , quam quidcm inviram cum Schilma- „"'?' „ 
tko Principc affinitatcm , non femel Friderjco exprobrarunt Summi Pontifices, iui.p. % ^ 9 . 
dum inviccm dilliderent Ecclciia &t Imperium- g Adduxcxat fecum Anna ex Italia ***"*•'*»*/. 
iamulam , Marcelinam nuncupatam , cujus amore ac libidine adeo captus eft Joan- *suht.infa.*n\ 
ncs Imperator , ut calceos coccineos cidem indulierit , ac iimili quo uxorcm hono- it*i-[-'io%. 
rc profequendam ftatuerit : unde acerbc ob)iugatus eft a Niccphoro Blemmyda. Ey ^ \', »*^*" 
h Imperii fcdcm Nicxx, ut deceflbr, fcu ut alii volunt , Magneiix tenuit. Expri- h >«<».7. u.«.i/, 
mis cum Irene nuptiis prodiit D: * c/U c ' 2 " 

THEODORUS , cognomento Lascaris , propter maternam originem , 
* qui patri lucccilit, annos natus xxxin. lucem enim exceperat eo quo ille Impe- ' Acrop.c ^. 
ratonam digmtatcm adeptus eft anno. b Imperavit verb Theodorusannos iii. men- b idemt.y*. 
fes x. fato hinctus menle Augufto anno mcclix. xtatis xxxvi. aut x x x v 1 1. * e-,I, ' ,1 J' 
ciim monachicum habitum paulo antc induiffet, & Magneiix in Sofandrorum Mo- Gregor. /.). c.c 
nafterio una cum patre fepultus. c Uxorem duxerat eo adhuc in vivis Helenam, ' Acrcp.c. j'i. 
AlanisBulgarix Regis filiam, d quam antea Balduino II. Imperatori Conftantino- ?"': *•*•''•*• 
politano obtulcrat parens. e Exceffit illa marito adhuc fuperftite. Porro Theodori R*in'dd. na . 
iftius Lafcaris Imperatoris effigics defcripta cft ab Hieronymo Wolphio in ipfo li- u ' 8 " u - 
mine hiftorixNicephori Gregorx ab eo editx , ex M5. Codice hiftorix Georgii *s*n*tXtit*''t. 
Pachymeris Bibliothecx Auguftanx defumpta , eodem prorfus fchemate quo ex Oclra- *•*"■ 8 - 
vio Strada hic defcribitur , dextra crucem , iiniftra volumen tenens , pulvillo pedi- "*' ' if '*'' 
bus fubftrato, & binis bicipitibus aquilis ad utrumque latus exornato , cum hac in- 
icnptione :0EOA£1PO2 ENXPISTft TflOEil ni2T02 BA2IAET2 
KAl ATTOKPATAP PHMAinN O AA2KAPI2. 

Liberi 'Tbeodori Lafcaris Imv. ex lielena Bxlgara. 

Toannes L asc.ui s , * fcxtum , ut fcribit Gregoras , octavum, ut Acro- * Acro P- c -7i- 

V J T> L • > Greg. L. h p. A t. 

pohta , nonum denique , ut Pachymcres , xtatis annum attigerat , cum pater raco.i.i.t.ij. 

obiit : a quo Mufalonis Protoveftiarii , prudentix iingularis viri , tutelx reli- 

£tus eft. b At Mufalone in ipfa xdefacra, Michaelis Palxoiogi Magni Domefti- ^Greg.i.^p.^e. 

ci faftione intcrempto , Michael Imperium ufurpavit , Regio pupillo, cti|us Pach - 1 i- c - 10 - 

tutelam in ipecicm exceperat , paulo poft excxcato, & in quoddam Bithynix 

caftrum relcgato , c ubi vitam produxir ufque ad Andronici feni.nis tempora, pach.i.j.c.n.' 

qui in Aliam confultb tranfiit , ut Imperii , quod nullo jure a parente inva- 

ium novcrat , ceflionem ab eo impetraret. 

Irene Lasc.uis, ' Theodori filiarum primogenita , Contantino ' Acrop.e.-j^. 
Techo Bulearix Red nuptum data eft. b Scribit Acropolita Toannem Va- Vac '"- ll - c - '•■ 
tatzem Imperatorem Ircncm Michaeli Palxologo Comneno poftmodum Im- 7 . ir. 
peratori, in uxorem dare voluiffe , fcd obftitiife aifinitatem. c Quam verb alii " ^ cro P- c s°- 
Bulgarix Rcgis uxorem Irencm vocant , Theodoram appellat Nicephorus 
Gixgoras , qui rurfum id nominis tribuit Matthxi Valaincurtii uxori. Ita mi- 
nimc iibi conftat. d Addunt denique fcriptores Hifpanici Violantam iftius Ire- J Hieron.Gurit* 
ncs filiam , cum Pctro Aragonenfi Axcrvx Domino , Jacobi I. Regis Arago- u - u l -* ,c - ,0J ' 
num ex filio nepoti , nupiiifet, folutum fuiiTe matrimonium Ecclefix judicio 
an. mcccxii i. qubd Petrus jarn antea Marix Fernandi de Luna filix conju- 
gio ncxus efTet, ctiamnum fuperftiti. 

MA?.IA LASCARIS a NlCtPHORO AnCELO COMNENO , V^tolix • Acrop.e. 49. 

Defpotx , Michaelis Defpotx filio , uxor data eft ab avo Joanne Imperarore. Greg.l.t.p.n, 

b Hanc primam Theodori filiarum facit Gregoras , quod vero videtur iimi- /. ,. e ",l" 

le , licct contra fcribat Pachymeres : liquidem Maria , ii non nupta , certe b Greg t -,.p. 4J . 

pacla legitur ante Irenem. De Marix matrimonio cumAchaix Principe aclLim •■*•'•**• 
cciam aiunt. 224 FAMILI./E AUGUST^ 

*Grtg.i.4-M 4 » Theodora Lascaris a innupta adhuc erat, ciim pater obiit. Michael 

' '*'*' vero Pal.Tologus, qui tyrannidem invaferat, veritus ne li proceri alicui Grxco 

potenti nuberet , ex ea affinitate afferendi iibi Imperii occaiionem is captarer, 

hanc Nobili Gallo, qui tum in Peloponnefum venerat , trajeceratque inde ob 

negotia aliqua Conftantinopolim , in uxorem dedit , pa£to addito ut eam in 

* Htjt. Fr. S)z. patriam deduceret. b Fuit is Matthjeus de Wallaincourt,cx Han- 

nonia:Comitatusfamilia fat illuftri ,Theodorici de \|^ali aincour t filius, 
&: Matthad ejufdem cognominis , qui una cum Balduino Comite Flandrenfi 
& Imperatore Conftantinopolitano expeditioni facra: nomen dedit , nepos. 

* Mft. Fr. nyz., Eudoci*a L A s c a r i s , * cui Gregoras & Surita Irenes nomen attribuunt , 
. j.». 4 i. cadem tempeftate uxor data eft a Michaele, Guillelmo Intimeliorum 

in Liguria Comiti: cujus pofteritas Lafcaricae familia: cognomen poftea af- 

b M» ri * n * '•»*• fumpfit , uti mox in ejus ftemmate indicabimus. b Scribit Joannes Mariana Al- 

•jp.c.n. f on fl XI. Caftella: Rcgis , mortuo Ferdinando Rege parente anno Chrifti 

mcccviii. cum annum unum & dies fex Sc viginti tum natus elTet , Vatafic 

femin& nobilifitmx, Theodori Lafiari quondam Cr.ecorum Augufti netti , educandi in- 

ftituendtqut curam demandatam. Qu? fuerit ifta Vatafa , fateor mihi ignotum : 

nili Eudocia fuerit , qua: extin&o forte conjugc in Hifpaniam tranfierit , quod 

regionum vicinitas, Sc temporum ratio fuadere poteft. 

T*ch.l.).e.6. N. Lascaris Theodori Impcratoris filia notha , ab eodem Michaele Pa- 

la:ologo Wenceslao nobili Bulgaro, oppidorum aut caftrorum ad Ha-mum, 
montem Domino, connubio jundta. 

1 Acrtf.c.ti. * Habuit Joanncs Vatatzes Imperator fratrem Isaacium Ducam Protoftra- 

iX.cix.' 7 toremjcujus filius Jo annes DucAsfiliam Joannis Defpotx Angeli Eu dociam 

uxorem duxit. Is in ipfo atatis florc defun&us eft, Theodora fjlia unica fuper- 

ftite , quam Michaeli Palarologo Comneno poftmodum Imperatori copulavit Joan- 

k r, £ at - Bifi. nes. b Idem porro eft Ifaacius ,qui in pa&is initis inter eundem Michaelem Impe- 

•^ ' ratorem &: Genuenfes annoMCCLXi. dicitur avunculus ipjius Imperatoris excellentif- 

fimus ParachimemonusyMagni annuli Imperiifiui TjachDux.^.x<ju'\bus docemur dignita- 

tem UctepMcifMi/uSifii Tnc 1$i\>J6vi\c gefliiTe Ifaacium , de qua paflim fcriptores Byzan- 

« zsfcrop. c. jj. tini. Extitere prarterea Joanni Vatatza: fororcs aliquot , c quarum prima mater fuic 

^PMh.ii.ct. Andronici Nestonci qui ab eo defecit , Theodori Nestonci,&: 

»i. l.t.e.if. Isaacii Nestonci Achridis Prxfefti. d Meminit denique Pachymeres ex 

uxore nuptis Joannis Imp. quam ille in uxdrem dedit Con s tan tino Stra- 

tecopulo, Alexii Strategopuli viri perilluftris filio , cui Andronicus ' junior 

Palaologus oculos eruit, qua: etiamnum vivebat anno mcclxxxix. admodumfe- 

nex, ut auclor eft Pachymeres. Perftitit etiamnum Vatatzarum familia fub Palao- 

' ctnuc. i.i.e. logis , ut ex e Joanne Cantacuzeno docemur , apud quem mentio occurrit J o a n n i s 

i 9 . 9 c.& uitbi. Vatatza Didymotichi Prjcfefti , Magni infuper Venatoris & Stratopedarchz > 

qui a Turcis confofTus interiit. 

* cantae. I. 4. a Extitit denique Conftantinopoli Diplovatatzarum familia , ita cognomi- 
<-'9- nata,quodqui einomen dedit , utroque parente, ex Vatatzis ortum duceret. Me- 
k pifiidth. 1 n minit b Francifcus Philelphus trium iftius cognominis nobilium Conftantinopolita- 
e t'ft. ?.mj. norum, qui capta a Turcis urbe in Italiam concefTerunt anno mccccli v. STEMMA BYZANTIN^ %i$ 
•V& r jjy» -O^» 'V5' *-j» STEMMA 

COMITUM INTEMELIENSIUM 

IN LIGURIBUS, 

qui LASCARICVM cognomen affumpferc. 
Erridiculi fane videntur fcriptores ii , qui dum illuftriuin 
familiaram origines fcrutantur, fi&itias , nulloque probabili argu- 
mento , ne dicam auclorum aut inftrumentorum au&oritatc , ful- 
tas genealogias , omni pofito pudore contexunt. Le£toribusenim 
non tam imponunt , quam rifum movent , vel potiusindignatio- 
nem , quibus judicii fatis femper fupereft , ad veri falfique perfpi- 
ciendum difcrimen. Ejufmodi circumfertur liber ab Julio a Puteo 
Nobili Veronenfi haud ita pridem de Genealogia gentis Lafcaricac confcriptus , in 
gratiam EminentifTimi Fr. Pauli Lafcaris Magni Militura Hofpitalis Hierofolymi- 
tani Prxceptoris ; jn quo quidem tam abfurda exarantur &t infulfa , ut imperitum 
etiam pudeat ineptiarum auftoris. Verum cum nullus Liber tam malusfit,quin aliquid 
infit boni , aiebat PJinius , quxdamque ifte contineat , quz adhibito diligenti exa- 
mine , haud omnino improbari debeant , maxime cum res arvo noftro proxima: 
defcribuntur j omiffis prioribus , ut fi&itiis prorfus , Lafcarium Graxorum Stem- 
matibus , ex eo poti/Timum delibabimus , qua? Comites Albintemelienfes ejufdem 
cognominis fpe&ant, integro tamen fuper his relifto Le&oribus judicio , cum graduum 
omnium fidem prxftare haud in animo fit. Sed &c quardam ex adverfariis Magni Pei- 
refcii &c Hiftoria Sabaudica Samuelis Guichenoni , atque ade6 ex a Hiftoria noftra 
Franco-Byzantina interferemus , quo fuis numeris paulo abfolutius idem prodeat 
ftemma. BditJVtrtHa *n. 
iirC. hoe tttuto: 
Imperialis gen- 
tis Lafcaris Gc- 
ncalogia a Jul- i 
Putco nobiliVc- 
ronculi Jud. 
Coll. confcripu 
emincntilT. Fra 
Paulo Lafcaii 
M.MelitarPr*- 
ccptoii. Uj.n. 4*. 4) II» III V. VI. Guillelmus Comes Albintemelienfis. .j^. Guillelmus 1 1. Comes Albinteme- 
lienfis,teftamcncumconfecican. 11/9. .v^. Guillelmus III. Comes Albintemelienfis,uxorem duxit Raimundus. 

Eudociam Lafearim , Theodori Lafcaris Imp. ftliam , Rofiangnus. 

ex qua affinicate ejus poilericas Lafcaricum cognomen Otto. 

alfumpfit. 
r- Sibylla. 
Bcrengera* .-A_. iv. foannes Lafcaris Comes Albintemelii Sc Tendae anno 1185. ._/V_,- Petrus Lafcaris Dom. Brigae 
&Caftellaris. Guillclmns Lafcaris IV. Comes Albintemelii 
& Tends an. i$o<5- Vide Filadelf. Afugnos 
nel Teatro Gcneal. dellc famigl. dt Sicilia lib. 
6. p. 30-7. 
r- •~\ fmanuel Lafcaris Renata Lafcaris uxor 
Comes Intemelii. Ludovtct dc (arreta 
Marchionis Finalis. .-A.- — \ VII. foannes Lafcans Comes Tendar. Hujus loco Paulum Comitem Tendenfem fiatuit 
fulius a Putco , c m Theodorus filtus , huicqut Luchmus filins fttccejfcrint. 

r- ; n i° 

Guillclmus-Petrus Lafcans Comcs Tendx , Dominus Roccabrunar. Idem qui 
fulia k Puteo & Carolo Vcnafco Luchmus nuncupatur. .-A.- Viii. Antonius Lafcaris Comes Tendae & Intemelii , uxorem 
duxic Frantifcam dt BoUers , vulgb appellatam Madame 
Franchc. Famil. Bj^ant. .A- Afaricta Lafcaris nupta 
Honorato Grimaldo An~ 
cipolis Domino. 

Ff zi6 FAMILIiE AUGUSTiE IX. Honorius Lafca- 
ris Comes Ten- 
dxan. 1458. ce- 
ftamentum con- 
fecic an. 1+74. 
uxor Margareta 
de Carreto de Fi- 
ttali. a_. 

Gutllilmus, 
Pctrus , 
Georgius , 
Cirtufien- 
fcs. Fetrtis Lafca- 
r<Juxorem du- 
xic Catharinam 
Grimaldam, fi- 
liam Georgii 
condomini An- 
cipolis. • Marcttt. Thomas 
L afcaris 
Anto- 
mus. 

Ema- 
ntttl- D. Cai- 
telli no- 
vi. x. 1 

Honoratus , -_A-- Ludovtcxs, 1 

Marcus 

Sc An- 

xonttu 

Epifco- 

pi Re- 

gienfes. Honorata 
uxor Gaf- 
fari de Ca- 
fiellanaD. 
S- Juliani. Catharma 
Lafcaris 
uxor D. de 
Solane in 
Pedem5c. 
Leonetta. 
Marietta. 
Smerta. Maroareta 
Lafcuris 
nupficGrf/'- 
paro Grt- 
maldo D. 
Antipolis 
morcuo an. 
1466. Joannes e/fntonius Lafcaris Thomas Lafcarts Antomus Laf- 

Comes Tendar, Albinceme- Epifcopus Re- caris Epifco- 

lii , Prelx & Villxnovx gienfis, cuifilius pus Rcgienfis, 

nothus deinde Lemo- 

, A ^ vicenfis,actan- 

Honoratus Laf- dem Bellova- 

caris Archidia- ccnfis. 

conus Regiefis. anno 1476. ux. Eiizjibeta 

d 'Anglures , filia Simonis 

d' Anglures Baronis d' Ef- 

trangc , Sc Joannsde No- 

vo-caftello. 

A Magdalena 
Lafcarisux. 
Franctfci ex 
Comicibus 
de Valper- FranctfcaLaf 
cans ux. Oio- 
msde laRoue- 
re. . XI. t -. — — _, 

Anna Lafcarts Comicilfa Tendx, &c. nupfic 1 . Ludovtco Catharina Lafcaris filia notha, nu- 
de (laromonte , Neboufani Domino , filio Triftani de pfic Eleonoro de (haHeauneufD. de 
Claromonte & Cacharmx Ambofix, exqua nullosfuf- Chafleauneuf& de Conjo , ex C« cepitliberos : 2. Renato de Sabaudia Comiti de Vdlars , 
Magno ofnciorum Francix Magiflro, Phihppi Ducis 
Sabaudiac filio nocho, ex quo fccundo conjugio prodiere 
crceri Comucs Tendx. micibus Albincemelii orto:exqui- 
bus nupciisprodiic//<?£f//<* de Cha, 
fleauneuf de Lafcaris, uxor Claudii 
de Liobard Dom .dn Chatellard , 
de L ujres de la Botte , & dela Pa~ 
lu Rcgii Pannctarii an. 152}. COMITES BRIGJE> 
Ex familia Lafcarica. 

1 

Tsi Brigenfes Comices Albintemelienhbus Comitibus natalesfuosdebereom- 

nino perfuafum fit : haud tamen conftat a quo ex his prodierint , an ex Petro 

Bngenfi Domino Guillelmi III- Comitis Albintemelienfis &: Eudociae Lalcaris fi- 

lio fecundogenito : an vero ex Joanne , Luchini Comitis Albintemelii fratre , uti 

v.itVctr.icffre. vult Julius a Puteo ; cujus licet fidem in hoc ftemmate nolim prxftare , prout ta- 

duminj<!ic.af. m en ab eo defcribitur ,'hoc loco proponam. 


47 "Joannes Lafcaris Comes Brigx & Dominus Caftellaris, filius 

Theodori , & frater Luchini Comitum Albincemelii. 

A_. r " • ~i 

Theobaldus Lafcaris Comes Brigae. 

,-■ ■ A 

Gutllelmus Lafcaris Comes Brigx. 
A Antonius Lafcaris vcndidit dominium 
1 v ' Caftellaris Ludovico Sabaudix Duci, 
Bartholomxi fratris confenfu- Bartholomaus Lafcaris 
Antoniifratris hxres- Petrus Lafcarts 
Comes Brigs. Thomas Lafcaris Co- £ \ Catharma Themafna T. mes Brigxjure uxons 
Catharinx cognacx. Lafcans 

Comicilfa 

Brigx. Lafcarts 
uxorRenatt 
Baronis de 
Buetl&du 
Va\ de 
Majfe. V. 
CaroluVe- 
naicum in 
Stemmate 
Grimaldi. 
p- 161. B Y Z A N T 1 N #. .j\ — — k VJ> tc.nvics Francifcus Jacobus Lafcaris, Bertha Mamon Antonia Catharina Anna 

Lafcaris. Lafcaris- Corrtes Brigx. Lafcans. Lafcaris, Lafcaris. Lafiarn. Lafcaris r- -_A— \ vii. Cnido Lafcans Comes Brigae, cognomento ex rebus geftis Maghus, vivcbat circalaniuim 

1435- I 

_-— ■ > . ( 

viii» (juillelmHs Lafcarts Comes Brigae- I r A_. ix. Barthplemtns Lafcans Comes Brigx. AntoniHs Lafcaris cujus poftcritas mox dabitur. x. Antonius Lafcaris Comes Bnp«. xiv. XV. ._A_. xi. Bartijolomaus Lafcans Comes Briga:. ._/\_. x i i. Ludovuns Lafcaris Comes Brigae. xiii- TSar.holomtus Lafcaris. Ux. N. da Pxok.o. AHguftinus Lafcaris. ._A_ Cl.iuiins Lafcaris 

Viceamiralis Sa- 

baudix. Uxor N. 

filia Marci Anto- 

nu Gallearh. 

C~ A 

Diana. 

Ifabella. 

'jttlta. --* Ludovtcus Lafcaris 
Monachus Benedi- 
dmus. P. Antomus 
Lafcaris 

Nobilis Ni- 
ceenfis. .-A~ x vr Laura ux. 
Petri Por- 
taneri: 
Angcltca 
ux. Cofm* 
Purt**cri. r 

. G affarus 
Lafcans 
Epifcopus 
Carpen- 
toraten- 
fisi<56j. Alichad Angelus Claudius 

Lafcaris nobilis Lafcarts: 

Niccenfis anno uxor fa- 

1640. uxoremdu- tniila 

X\t2.n.i(>i<)-F~ran- Lafcaris 

cifcam filiam Ca- neptis 

roli Grimaldi D. M. Ma- 

de Florettes & giftri 

Laurx Galeahx. Meliteri. 

fis. 
- — ■ 1 , — — /V ;, 

Carolus Antonms Lafcaris. Joanncs foa». 

Ba- 

fttfta. M. Amonivs 
Lafcaris, Tri- 
rcmium Ducis 
SabaudixPro- 
prxfe&us. Francifca Luct* 

Lafcaris Laf- 

ux.Sanil. cans- 
Geritilis- A_. 'A*gn- Fabricttts Caro- 
ftmus Miles lus, 
Melitcn- Do- 
fis. mihi- 

fionora- canus. 
tns Miles 
Meliten- 
fis. Laf- 
carts- Uxor Laura filia Camilli dc 
Caix & Annas Galcanff.Ex 
hoc conjugionati ii.liberi. Pau- 
lus Lafcaris 
Prior Mch- 
tcnfis. Marctl- 
lus. 
Joannes 
Baft. Vicio- 

riaLU" 

crttia % 

iix. A- 

lexan- 

dn If- 

nardi 

D- Pi- 

loni- 

\ 

tJMarcHs- 

Antontus. Honoratns. 

Uierony- 

mus Fabius Antta- 

Carmclita. Marik» Michael Angelus Lafcaris , Antonii filius , Nobilis Niceehfis.cieferebat piroar- 
rrus feu infignibus , Scutum aureum Aquila bicipiti coronata nigra infigne j 
cujus peftori infiftit fcutulum cujadripartitum , in 1. &r 4.angulo fimilem prar- 
ferens aquilam, in _. verd &c 3. arma Albintemelienfium Comitum. ®B Famil. Bjzanf. Ff ij nS FAMILIiE AUGUST^ 

*wr»twwt^r^r»t^i^t»tac^m^t^ 

Ramus alter ftemmatis Lafearici ex Comitibus ^BrigA. IX. Antonius Lafcaris Condominus Caftcllaris , filiusfecundogenitus Guillelmi ComitisBrigae, 
& fracer Bartholomxi. Stephanus Lafcaris 
Condommus Caftcl- 
laris. 

r -*- ^ 

Antonius Lafcaris. 

, A ^ 

Reverius Lafcaris- 

r t\ — Honoratus Lafcaris Condpminus 
Caftcllaris ,de cujuspoftericacein 
fequenci indice. Joanna Lafcaris ux. Petri Gri- 
maldi unius criremis Przfe&i 
proCarolo V»I I I- Regc Franc. 
in expedicione Neapolic. & dua- 
rumprojoannell. MonccciDo- 
mino. xi. Marcus - Antonius 
Lafcaris. Honotatus 

Lafcaris 

Mona- 

chus. Gabriel 

Monach. 

Benedict. 

Auguslt- 

UHS. I Lndovica 
UX. Cele- 
Jiini Laf- 
caris D • 
Caftri des 
i.Freres. Blanca ux. Ho- 
noratt Lafcaris 
condomini cjuf- 
dem Caftri. ..A_. XM. Aiichael nAngelus Lafcarts Confi- 
liarius Niceenfis an. i 64©-ux- duxic 
an. i6ij- Annam-Francifcam Gri- 
tnaldam riliam Caroli Andrex D. 
de Torretes. Petrus Antonms Lafcaris Donatus Joannes 
Miles,ux. duxican.i<>ij. Lafca- Baptift. 
Liviam de Rmaldts, fi- ris. Lafcaris 
liam Sebaftiani Dom. de Cornclia 
Falicon. Lafcaris. 
ry - Cornelia uxor 
Honorati Va- 
quicr condo- 
mini Caftelli- 
noviin Comi- 
tacu Niceenfi. 
Francifca. 
*l XIII, Margareta Lafcaris Camilla Lafcaris Theodora Lafcaris Renata Lafcaris nupca 
uxor Cafans Galea- nuptz Lamberto Laf- ux. Bartholomai For- M arco - Antomo Laf- 
ni. cari. nitr. cari . filio Auguftini 

Lafcaris. 

notwao wsjcj wsorjotaotiw swaejtaatwtwtw •$■ r»ttotwt»r»twr^ac>twt^r^cwr^r»!W^iaa 
Ejufdem Lajcarici Rami pars altera. X. X I. Honoratus Lafcaris filius Antonii Lafcaris Condomini Caftellaris. 

A ■-» Honoratus Lafcaris primus CameraePrarfes Stepha- Joannes Lafcaris uxor. duxic Fran 

diclusabEmanuele PhiiibertoDuce Sabau- nus Laf- cifcam Lafcaris filiam Auguftini, 

dix, qui cjus confihis ufuscft in rebusge- caris. fororcm Honoraci Lafcans Milicis rcudis. —A Mdicenfis. XII. Anto- Catharina Anna Fran- \ r- mus 

puer 
extin- 

dus. ux. Pauli cfca uxor 
dtPoKjji. Alexandrt 
yivaldt Pr. Hanholomxus 

Lafcaris. 

r— -*- — > 
Jnlius Fran- —\ r -JL. S. Mauricii cifus.Jo.Bapt 
ScS- Lazari. Bartholomxus» 

Anna (atha- 

rina. Fracifcus G.*fpa- Joan. Paulus [amUU 
Lafcaris. rus Lascaris Ma- Lafca- 

Lafca- gnus Melicenfis ris. 
rts. OrdinisMagifter 
creacusan. 1636. 
ob. 18. Aug. an. 
1657. ~A__ ..a-_. xin. Lambertus 
Lafcaris. 

1 — *^ — *. 

Francifca 
Lafcaris. Gafpar 

Lafcaris 

deCaftella. 

ri. 

r— A- 

Franctfcus. 

Petrm-An- 

tonius. Stephanus. 
Carolus. 
Jo. Bapttfta. Carolus. 

Franctfca. 

Camilla. XI v. r 
Alexan Francifcus. Joan. Bapt. Laf- Camilla Lafa- 
Catharina. caris aulam Vi- ris ux. CUudii 
CamiUa. ctoris Amedei Lafcaris filiiPc- 
" , Ducis Sabaudias cri Anconii. 
fc&atus. Uxor Lncrctia, 
Franafca Ifnard Francifca, 
filia Alexandri Anna Francifca, 
D. de Pilion , $c Sanctimoniales. 
Lucreciz Lafca- 
ris. 

-A.. — . obiit. Joannes-Paulus Lafcaris Mclicam a Magno Ordinis Magiftro propatruo evo- 
der L a f- catus , Miles ab eofactus eft, & Pracceptoria faeculari magni reditus donatus, 
caris puci quam Ordinis confenfu infticuic inabnepocis favorcm , hac condicione , ut pri- 
mogeiuti mafculi ea in perpetuum gauderent , quorum deficientc ftirpe , iplb 
jurcad ipfumOrdincm reverteretur. Atque exinde hocce titulo ufus eft : Jean 
Paul Lafcarts (omte de Peilia & des Comtes de rintemille & des Scignenrs dt 
Caftellar & des Deux freres , Chevalier de devotton de la facree RtUgion de faint 
Jean dt Hierufalem. Uxorcm duxit 17. Maii an. 1653. Mariam-Magdaknam 
Jfnard, filum Caroli Ifnard de Caftello , Marchionis de Carail , Comitis de 
SanfreMilkis Annimtia&x : qux nnllis reliftis liberisobiit 9. Junii an. 16^. B YZ ANTINA 


245 STEMMA DOMINORVM DE CHASTEAVNEVF, 
exfamilia Lajcanca Albintemelienfi, 

Ex adverfariis Peirefianis & Hiforia noflra Franco-Bjzantina lil. j. n. 4?. 

Guido Lafcaris uxorcm duxic Margaretam de Grace de Cabrieres , Dominam dt Ch*[}e*n»eitf, 
filiam & hcredcm Ludovici de Grace. Incercum cujus filius. 

r — . . : — a : ^ 

Ludovicns Lafcans Dom. de C hafteauneuf , vivebac an. 1435. ceftamentum confecic an. 1448. 
uxorem duxic Adnanam de Vmtemille, rlliam Pecri Anconii qui abnepos fuic Guillelmi de Vm- 
temitlc,c\ui Cu»yo Reipublicx Genuenfi concellic. 

' /\ . ; joannes Lafcaris Dom- de Chafteauneuf, EmanneL 

uxorcm duxic 6. Febr. an. 14J 1. Ludo- Sc 

vicam de Brandis de Niffe , filiam An- Honoratus 

Conii de Brandis. Monachi. 
A ____, Guido Laf- 
caris. Petrus Lafcans Dom- de Chafteauneuf, Ceftamencum 
condiJic zj. Odob. an. 1514. uxorem vcrb duxerat 
an. 1491. Georgiam de la Motte. Bartholom&tis 
Lafcarts. .-A— Qttintinus LafcarisDom. de Cha- 
fteauneuf , obiic an. 155}- uxorcm 
duxerac Catharmam de "Bene de 
Ntfeii. Febr. 1518. V. Chron. 
Lerih. co. z.p. 357. }Ci. Joannes Lafcaris 

Vnotde Chafteau- 

nettf. 

Jacobus Lafiaris. Antonia Laf- 
carisuxot Ho- 
norati de Vil- 
ncnve de Tor- Ludevicus Lafcaris. 

^ t .K... 

Honorattis Laf- 
caris. retes. 
A c~ foannes - An- Honoratus deVUleneuve , hauesinfticucuseftl Joanne Lafcari avun- Clau- Tibe- 

cnlo fub condicionc defereudorum cognominis & infignium gencis dius rius tonius Lafca- 

Lafcaricae. Ux. Lucrttia de Btnc. Lafca- Laf- ris. 

rts. caris, 

r . *- : -n c* — : ~> 

Alexander Lafcaris Dom. foannes Lafcaris Honorata Lafcans Auguftinus Lafcans 

de Chafteauneuf, ux- Mar- Miles Melken- uxor Petri dt villt. Condominus dt Cha- 

g/treta de Crajfe dc Cabrte- fis. ttaurttuf. 
res. 
Ff • • • asb- FAMILIiE AUGUST^E 

XL. STEMMA PAL^OLOGORUM. 


Vide Diflertationean noftramn. 67.' P^giffart Jel-etJajp . 
I R u m videri non debet iIPalJeologorum gchs hodie tam co- 
gnita eft, ut qua: poftrema fit ex iis qus Imperium Conftantinopolita- 
numtenuerunt,ac proinde avorum noftrorum memoriae proxima: 
prarterea ramos fuos iate dirruderit, atque adeo in ipfam Italiam , 
ubi diu poft excifos a Turcis Graxos cum dignitate floruerit. Sed &c 
ejus nomen ctiamnum inter ipfos barbaros haud prorfus extin- 
ctum fupereft. Nobilitate porrd generis &c antiquitate non minus il- 

luftrisfuit s ciim jam fub ipfo Romano Diogenein Palatiomajoribuseffulfcrit digni- 

tatibus : quippe eo imperante, 

NICEPHORUS PALiEOLOGU.S, 1 Hypertimus celebratur : qui Ni- 
cephoro etiam Botaniata regni habenas moderante , b inter prxcipuos aulx procercs 
habitus, ejufdemque Imperatoris partibus addictior , c abeo Mefopotamiarprarfeclu- 
* .3.».iy- ram ODt i nu i t Alexio deinde Nicephoro fublecco , etfi ejufdem inaugurationi pri- 
'Annti.+.f. miim obftiterit , prxclaram navavit operam in expeditiombus bellicis, d Sc in eo de- 
mum,quodcum Roberto Guifcardo Apulia: Duceinitum eft pra:lio anno mlxxxiii. 
fortiter pugnans occubuit. b Anua i. 1. (. «7 ' A»»» Ut. h p. a GEORGIUS PAL/EOLOGUS, Nicephori filius , virtutis ac fortitu- 
54- yj. «7- 94- dinis paternx harres , inclaruit tum fub Botaniata , tum fub Alcxio Comneno, 
f r c ' ell 1 4 ,„,, cujus etiam partes cum parente amplexus eft. b Ejus meminitTheophylaccus Achri- 
n-it&f denfis Archiepifcopus in epiftolis. c Uxorem duxit I re nem Ducinam, An- 
b Tbto(h)i.tf.iy dronici Ducar Protoveftiarii ,cujus fupra meminimus , filiam. d Tradunt fcriptores 
< jinnal.z.j. Hifpanici fub ea ipfa tcmpofa floruiffe PetrUm Palaologum , qui cum in 
♦.tf.t7'9}- Alphonfi VI. Caftell.^ Reois aulam venifTet , prarclaris in Toletana expuenationc 

f Htciot.BUnc». ,F. c . ., , » . , • ! .• 1 • • r r & r 

editis racinonbus , ab eo opulenta tn Hiipania pr.rdia obtinuit, tortunarum fuarum 
{cdc iis in provinciis conftituta , acceptoque Regis munificentia Toletano cogno- 
mine , quod ad pofteros Albenfes Duces tranfmiferit. Venim ciimhxc nullis , quod 
- fciam, validioribus fulciantur argumentis, fidem fuam liberabunt , fi lubet , qui ut 
illurtriflimx alioquin gentis nobilitatem attollant , ejus natales ab ipfa Graxia arceffe- 
re non verentur. 

• cinnam.i.i j. ' MICHAEL PAL£OLOGUS, dignitatc Sebaftus, ingenio ac rerum pc- 
k Utm tltl ^ P ra; ft ans Vir > Georgii ex aevo quo vixit, filius exiftimari poteft. b Floruitenim 

fub Joanne Comneno Imperatore , a quo ex levi aliqua offenfa actus eft in exilium. 
' i.ltm. c Sed a Manuele revocatus , bellicis ejus expeditionibus etiam cum imperio ac lau- 

* mctt. in M*n. de pr.xfuit , ^ maximc in Italia contra Guillelmum I. Siciliae Regem , Barenfi urbe 

/.i.». 6. 7. BYZANTIN^. iji 

expufftiata, hoftibufque non femel deletis. c Sed rerum profperarum curfum abrupit e cinnami 
ex oboita febre viri Fortifliml mors inbfecuta. f Hunc ut a generis nobilitate per- jjfjjjjiji* 
inck- ac militari peritia non femel commendat Nicctas ; sita Otho Frifingenfis Epi- Guntbtr.ug.i 4. 
fcopus nobdtfimum Gucornm R.cr.d.f]uc finguinis froccrum vocat. / ?T' VV^T 

B Otho Frtf, l. », 

G EO R G I U S PAL.^OLOGUS Sebaftas , ( Michaelis-ne filius , an fra- <. 15. 
ter, incertum)' Legatusa Manuclc Imp.delccLus eftad Hungarix RegemGeizam, • cinnam. 
Sc tit Belam ejufdcm Regis filium, cui patta fucrat Imperatons filia Maria , Con- 
ftantinopolim adduccret. b Idcm foitean quiab ipfo Manuele Marix Comnenx ne- b r y r. l.xo.t.ti 
pris ad Amdricum Hierofolymitanum Regem conjugcm dcducendx cura deman- 
d.ua effc anno mcl xi x. £ rurfumque Palxologus ifte qui in Italiam miffus efl: ab eo- « v.adcvic.lyti 
dem Augufto ad cogendas copias. d Ncque alius , opinor , fuit aGeorgio Palxologo, l c ° unthirJ . 7> 
qui una cum aliis aulx procerihus fattain Ifaacium Imperatorem confpiratione , Ale- Got.fr viurb. 
xium fratrem ad fuprcmam dignitatcm extulit : quo imperante in Bulgaria con- f "^' ic \1' IH 7 * 
foflus occubuit , dum admotis fcalis Caftrum Crizimum invaderet circa annum i.^.n.% m .-,. 
mcxcix. Celebrantur prxterea fubea tempora '•'•' l 

NICEPHORUS PALiEOLOGUS, Dux Trapezuntinus , Alexio Com- *<«•■ » - ■* 
neno Manuelis filio imperante, circa annum mclxxxi. 8c ANDRONICUS P A L .£ O L O G U S , qui copiis militaribus aliquot prx- Utm <» Anir. 
fuit fub Andronico tyranno. Exhinc occurrit ; tn 
t. 1. n. 1. a ALEXlUS PALyEOLOGUS, quem in imperii hxredem delegit Ale- > xhet in ftx. 
xius Aneelus Comnenus Imperator, data in uxorem Irene filia primos;. nita,ex '•' " t f " ■ 
Andromco Contoithephano tum vidua. -Utporro ad hocce regium perveniretcon- 
•nubium , priorem quam duxerat elegantioris formx conjugem dimittere coa£tus 
eft a focero , a quo Defpotx non modo honore donatus eft , fed Sc hxres &: fuc- 
ceffor renuntiatus, cum puniceis eo nomine calceis utendi facultatem utrique 'is con- 
ceffiffet. At Alexii confilia, Palxologl generi in ipfo xtatis flore prxpoftera mors 
abrupit , ipfo infuper haud multopoft fede Regia a Francis depulfo , fratreque Ifaacio 
in priftinam dignitatem reftituto. Ex Alexii Palxologi cum Irene nuptiis nata filia 
unica , qux Andronico Palxologo, Michaelis Imperatoris parenti , uxor eft data 
Ejufdem nominis fub hxc tempora memoratur alter 

■ 

» ANDRONICUS P ALJEOLOGUS , qui accepta in uxorem Ireni, 'jtrtp.t .,. 
Theodori Lafcaris Grxcorum Imperatoris filia , Defpota a focero di&us , b periitin -liemc.n. 
Lentianarum Caftri obfidione , a Francis noftris Henrico Imperatori Conftanti- 
nopolitano merentibus interemptus. Ex eadem gente ortus denique 

I. N. PAL.^OLOGUS, Andronici pater , Michaelifque Imperatoris avus, 
cujus nomen non tradunt , opinor, fcriptores. Hujus tantum filii duo memorantur, 

11. Andronicus Comnenus, Magnus Domefticus , de quo mox : 

11. Michael Paljeol ocus _, * Magnus Chartularius , Michaelis Impe- • pacb.l.z.t.$; 
ratoris patruus Pachymeri di&us. A Theodoro II. Lafcari,quod quxdamlibe- 
rius , quam par erat , deaffe&ata anepote tyrannide efrutiiffet , cuftodix man- 
datuseft. Hujus , ni fallor , fiiius fuit Andronicus PaUologus , eidem b Pachy b l.i. 1. 1. 1. n 
meri Michaelis patruelis appellatus , a quo Protoftratoris dignitate donatus eft, cl i l - 6 - c > 16 ' 
tradita in uxorem Cloifta. , Alexii Raoul , feu Radulphi Protoveftiarii filia , 8t 
ex Andronico Muzalone Magno Domeftico vidua. Meminit prxterea idem 
c fcriptor Ioannis PaLeologi , Andronicl Protoftratoris ex fratre nepotis : addit- 'l.t.c.it. 
que carceri utrumque inclufum , quod utriufque Ecclefix unioni , cui in fpeciem 
ftudebat Michael, acrius ii obniterentur. 

I I. * A N.D RONICUS PAL^OLOGUS,a Theodoro Lafcari , b vel cer- . »>»*»*. 1. 1; 

te a Joanne Vatatze Magnus Domefticus appellatus eft. Hujus prxclaras animidotes *•}• 
&c in re militari peritiamac fortitudinem 8c parta trophxa multis prxdicat Acropo- 
lita. c Quj. ex Latinis non ex genuina Palxologorum gente , fed ex Viterbienfi in <■ Mft. vranct- 
Italia Conftabulario , feu militix civicx prxfe£to,qui Conftantinopolim venerat,or- f-^*'^ ,f / ■'•■-: 
.tum dixere, id ex vulgifermone hauferant indubie fcriptores.- d cum exerte fcribant phrttuV.LL t.i. i3& F AMILIjE AUGUSTiE • tJfcrep.c.Tj. 
*Greg l.y}.^ 
S 6. ' Pxcb.l.i.c.fQ. 
k Acrop.c. 77. 
Pach. I. 1. c. y./. 
j,f. 1 6.1. 4.C.17. 

• Pacb.l. t. f. ij. 
Acrop. c . 8 1 . 

* Acrop. c. 7 9 . 
Gn-£. /. f. />. J». 

• P.icb.l. 4.C 28. 
29/. f.c. 17. 

' jicrtp. c. 81. 
Tach.l. i.c. f.i j, 
t /i/fw {. i.e. 1;. 
h /</«wj/. 8.*.!«. 
' Cantac.i. i.c.%. 
v Scylit^p. 7 4f. 
_/4»na f.78.78. 
1 Scy/. N/cff. »» 
Alex.Man.F '.& 
in A'ex Aug. 
Cantac. Spandug. 
™Tach,l.}. f.11- 

" ACrop. f. 77. 

Gregorxt. 

h Pacb.l i.f.10. 

/. t. c. j. 11. I). 

/. j.r.iS. 

■ litml.w.c.xt. 

* Vvadd. & R»i- ' Acrop.c. ]6. 
Tach,l. l.f. 11. 

l.X.C. IJ. 1J./. J. 
S. II. /. 4if. I?. 

b Cantacut. I. j. 
r, jtf. /. 4 f. 16. 
c Idem l. |. f. 11. 
43-4 8. 

Tach.l. 1. f. 15. 
/. j.f. 16. /. 4-f. 
19. /,7. f. if 
Corfw. </t Ojf. c. 
&.» 6. 
^ F.iffc. /. 4. f 1 j. 

' ideml. t.c. 10. 

/. 7-f. 11. 

f F *>«</</. 1179, 

s Pdffc fajjim. 
h li/c/w /. 9. f. 9, 
' Scylitz.p. 801. 
Zonar. ^.114. 
k Z.tt/>»| Protefp". 
a». 989. 

?/»ffc. /. 8. f. ttf; 
Cantac. fajpm. 
Thilelfh / u «;. 
Marull.l J.epigr. 

' Tach.f.°JJim. 
b Gieg. I, f . 

• Tach.l. i.f. 13. 

* Greger. /. f, 
c Tacb.pafftm. 
Grcgor. l.<. 

' Gregor. ibid. 
Acrof c. 49 
P-jffc / I. c.8./.t. 
Mj./f.f.}./ 7. 
f. t. Byzantini , Michaelem Imperatorem, Andronici filium, Diplopalarologum fuiife, id 
eft ex patre Sc matre ex gerrte Palarologa natum. Andronicus quippe , ut fupra in- 
finuavimus , filiam unicam Alexii Palarologi Defpota: ex Irene filia Alexii Angeli 
Imperatoris uxorem duxit. Hac porro extincla aliam fibi adfcivit, ex qua Conftan- 
tinum fuftulit , quem Michaclis confanguineum fratrem fuiife e Acropolita 8c f Gre- 
goras tradunt , licet aliter fcribat Phranzes. 

Liberi Andronki PaUologi M. Domefiici. 

iii. Michael P a l /e o l o c u s Imperator , de quo mox. 

iii. Joa^nes Pal/eol ocu s, a a Lafcari Juniore Magni Domeftici, 
deinde b a fratre Michaele Sebaftocratoris , c denique Defpota: dignitate do- 
natus , d Guillelmum Achaia: Sc Morex Principem , prslio inito , fudit , cepit- 
que. c Obiit fratre fuperftite. f Uxor ed fuit filia Conftantini Tornica:, Macmi 
Primicerii , quem iftius connubii intuitu SebaftQcratorem creavit Michael : ex 
quo prognati s Andronicus PaUologus , Raiilis fili.xmatrimonio junctus; ^Micbael 
PaUologus a patruo Myfticus appellatus ; &: * filia nupta nefcio cui ex Synade- 
norum familia k Conftantinopoli perilluftri , Pologi in Dalmatia domino : ex 
quibus prodiit Theodorus Synadenus Protoftrator , qui vixit fub Andronico 
Seniore. Torniciana vero gens pra? ca:teris nobilitate prarcelluit in aula Con- 
ftantinopolitana , uti docent paffim ' fcriptores. Tradit m Pachymeres Joannis 
Palxologi uxorem ex prava confuetudine filiam peperiife, qux Davidi Iberia? 
Mepx nuptum poftmodum eft data. 

iir. Constan tinus Pai^olqcus, * ex fecundis , uti innuimus, 
Andronici nuptiis jiatus, b a fratre Michaele Sebaftocrator primum , ac dein- 
de Carfar di£lus , in Paphlagonia copiis pra:fe£tus eft , eodemque procurante , 
uxorem duxit Branae filiam, ex quo conjugio prognati c Michad PaUologus , Sc 
filia nupta Smiltza: Bulgaria: Regi. Ab eo etiam , aut Joanne fratre for- 
tean , prodiit d Ioannes PaUologus , Michaelis Imperatoris nepos appellarus fub^n. 
MCCLxxix.a quofn Joannem Angelum, quem Latini Patrarum Ducemvo- 
cabant, cum exercitu miifus eft. 

iii. *Maria pALiEOLociNA , alio nomine Martha vocitata , nu- 
pfit Niceph or o T arch ANi o t je, Tzuruli urbis Prxfe6to , poftea Ma- 
gno Domeftico, ex priore uxore tum caelibi. b Ab ea conditum fuit Conftan- 
tinopoli Monafterium , quod Marths nomenclatura donatum fuit. Ex his nu- 
ptiis enati plures utriufque fexus liberi : fcilicet c Michael Tarchaniota , Proto- 
veftiarius a Michaele avunculo creatus , &c Alexii Philantropeni Protoftrato- 
ris filis conjugii nexu copulatus : d Andronicus Tarchaniota Magnus Conftabula- 
larius , deinde Protoveftiarius , qui Joannis Angeli Sebaftocratoris , Michaelis 
Defpotar nothi , filiam duxit , obiitque ex pefte circa an. mccl x x xin.ciim 
copiis miliraribus prxfectus eifet : * loannes Tarchaniota ,cujusmeminit Pachy- 
meres,quique an. mcclxxix. vixit : f Theodora , Angelico poftea fumptoha- 
bitu s Theodofia nominata , nupta primiim Bafilio Caballario,deinde folutis his 
nuptiis , Balanida? Stratopedarchae. h Ex Michaele Tarchaniota nati N. Tar- 
chaniota Protofebaftus , & Alexius , Philantropenus diftus , ex avo materno 
Protofebafto , Magnus Pincerna , quique ab Andronico Seniore defecit. Marix 
porro feu Martha; liberi , Palarologi cognomentum aifumpfere. Tarchaniota- 
rum vero familia natalium antiquitate &r magiftratuum fplendore confpicua 
Conftantinopoli fioruit , * ipfius Romani Diogenis Imperatoris temporibus jam 
nota : ex qua complures occurrunt apud k fcriptores , quorum nomina , di- 
gnitates , ac ftudia recenfenc 

111. Eulocia Pal^olocina,* Pachymeri &c b Gregorx , Impcrato- 
ris Michaelis foror dicta , c nupfit N. Cantacuzbno^ ex quibus nuptiis 
prodiere filis aliquot : d Jnna nempe , uxor Alexii Angeli yritolia: Defpota? : 
c Maria. , Alexio Philz , Magno Domeftico , qui in pra:lio captus a Michaele 
Angelo Defpota in cuftodia obiit, primiim nupta , deinde Lachana: Regi Bul- 
gariae : 8c { Theodora . Georgio Muzaloni Atramy tteno, deinde Joanni Raiili Pro- 
toveftiariis copulata : ex cujus altero matrimonio nata uxor Conftantini P a - 

Ixologi RYZANTI NiE. «5 Ixologi Porphyrogmiti , Michaclis Imp:ratoris fllii. Eulogix prxterea fortean 
filiafuit F.un-j/t altora , quam s Joannes Cantacuzcnus Magnam Domeflicam t c*nt*c. I. 1. c 
vocat , a quo filia fororis Michaclis Imp^rato.is fuilfe d citur, Sc fub vita: exi- n.*). 
tum lanttnnoniaLs habitum fumpiiiTc. III. MICHAEL PAL./EOLOGUS COMNENUS,» Magni Con- 
ftabularii a Theodoro Lafcari II. dignitate primo donatus , eo cxtin&o , Joannis 
Lafcaris rilii , &c Imperii ha:redis , arrepta tutcla , b Magnus Domefticus ac deinde 
Defpota diftus , denique atto inordinem , & c exc.vcatopaulopoft pernefandum fce- 
lus pupillo Piincipe,&: in Aiixcaftrum relcgato , KaJ. J.inuariian. mccl x. Ind.n. 
Imperator acdamatur , paucifque interje&is diebus coionatur ab Arfenio Grxco- 
rum Patriacha , in Nicarenii urbe , unde Imperii fcdem Conftantinopolim poftea 
tranftulit , urbe Alexii Strategopuli Cxiaris artibus cum dccc. haud amplius mili- 
tibus proditione capta xxv. Julii anno mcclxi. d Obiit feria v i. xi. Decembris 
anno mcclxxxii. Ind. x. artatis anno l v i n. ciim imperaffet annos x xi 1 1. ( non 
xxiv. uc habet Codex Pachymeris )diebusxx. demptis. e Hifce porro titulis ufus 
eft:MicHAEL inChristoDeofidelis Imperator et Moderator 
RomanorumDucas, Ancelus, Comnenus.Palioiocus e t No- 
vus ConstantiNus : qui quidem adfcripti leguntur ejufdem Michaelis Pa- 
Ixologi imagini Conftantinopoli in Peribleptx Deiparx templo, verfus cccidentalem 
partem , ubi una cum Theodora Augufta pi&us confpicitur , inter utrumque 
parentem collocato fiho Conftantino Porphyrogenito : quas quidem imagines de- 
lineari hoc loco curavimus : qua in tabella Theodora efEngitur cum TujuTnt- 
viCf) in capite margaritis &c lapillis diftin&o , f uti Euphrofyne Augufta Alexii An- 
geli Imp. uxor apud Nicetam Choniatcm. Habetur alia haud abfimilis Michaelis • ?ach. I. l.cj. 
Phranz.,1. x.c.%. 
Abulfar. p. jjj. 
^Gng.l. yp. it . 
Pach. I. i. c.xf. 

• L%. c. 4. j. 6. 
7. 8. /. 6.c. («. 
Abulfar. f. j } $: ^tach.lX.c.ult. 
Gre S .l. A .p.u. 
Phrmx.,1. i.c.6. 
' Ltunctsv in 
Pand.Turcc.il. 
frtbat. Hifi. Fr. ' Niat. in Alm. 
::^AHA EN XPlSTSSi m Tfcr^=MSTy^TIM03! ©EOA21PA E.V XMSTf^- Tfl 
TI % T © S mX E/JB Y% WOF^YlPOFJENriHTOS ©£ f.l JJi g TH EAZISJ 2 E A 

K QMNJIM O X, KAl. AYT © KPA.T O P 2 £ ¥ A • Kl AY TO J^TA P y£*i. 1 ' 1 1\[ o HT/iZAira.Aoro! FtfLN ?r k o wkhsh FamiL ByT^nt. «g i34 FAMIL1./E AUGUST^ 

*x r volpU.*ivi- Imperatoris effigies , defcripta absHieronymo "Wolphio ex Codice MS. Augufta- 

cef^Grcgor.edtt. nx Bibliotheca: hiftorix Georgii Pachymeris , cui diadema capiti impofitum non 
B»fil, 15*1. . ... „ r ° t. . ... t t c , 

omnino ejufdem eft ngurx qua m ea lmagine quam delmean curavimus. beci SC 

quod Acaciam vocant , vohiminis fpeciem plane refert. Pulvillo pedibus fubftratoad 

utramque oram intextx confpiciuntur dux unicipites aquilx. De vultus forma harc 

fubdit V^olphius : Frons erat f>lanior,& tota facus minus torva : nafus minus latus & 

magis aduncus. Infcriptio ita concipitur : MI X A H A EN XPl2Tfl Til 0Efl 

I7I2T02 BA2IAET2 KAI ATTOKPATuP PuMAIflN AOTKA2 

k fub.l.x.t 7. ATT EAOs KOMNHN02 O IlAAAIOAOrO 2. h Fuit autem Thcodora Mi- 

.x.c n.f.j f.?. c j iae Ji s conjux , filia Joannis Ducx , Ifaacii Duca: Protoftratoris Joannis Vatatzx 

1 PAch.l.u.c.i,. Imperatoris fratris ,neptis. * Exceflit illa feria II. fecundx Jejuniorum hebdomadae, 

Februarii x v i. anno mcqciv. Tach.l. i.e.7. ' TMch.l.u t.i . 
I. 6.C. 11 17.18. 
Greg. l.i. c. iji, 

&f*«1- 

Phranz. l.ic 6. 
Cantat.l. i.t.f. h TMth,l,ll. t.tl- 1 Gregor. l.-j. f, 
1 9 9 . 1 1 t . 
TMch. I. u.c.19. 
Caniat.l.i.c 43. i Greg. I. 10. f. 

J41 

Pach. I. II t. 11. 

C.tntac. l.x.t.tf. 

' Gregor.l.t f. 

l(t 

Cantat.l. l.c.43. [ Gregor. f- ifii. 
'Tatb.l, 8. t, t6, 

' Gregtr. I. 6. f. 
l )9- 

c Paih. I. Z.t.ii. * PMth.l.y.t. f. 
Greg- I. 6.t. 159. 
' PMth. l.ll.t-m idem l. e.e, e.l. 
II. t, ti. 

ideml. 6.C.6.54. 

I. f.C.K). 

G.tg.l-s.f. 107, 

• Pach.l. e.t. 6. 
17. f. 11. (. U. 
Cant*c. tn frtf. 
p. % .l.ue. 4J. 

thr*»~, l.x.t.t. Liberi Michaelis Tahologi Jmper. ex Theodora Aug» 

iv. Manuel Paijiolocus puer obiit. 

ly. Andronicus Pai^oiocus Imperator , de quo mox. 

.1 v. Cons T ant.inus Pal^oiocus, a poft adeptam a Michaele Con- 
ftantinopolim , atque adeb poft arrcptamlrriperatoris dignitatem natus , exeo 
PoR-PHYROGENiTUsappellatus eft. Hunc Regem ThelTalonicenfem crea- 
re primb, mox etiam regni fucceftbrem renuntiare pater decreverat, ob exi- 
miasanimi,quibus refulfit, dotes : qua: quidem Andronici fratris invidiamin 
eumita conflarunt ,utImperator fadtus, calumniatores appofuerit , qui eidem 
aifectata: tyrannidis crimen impingcrent : ex quo bonis omnibus fpoliatus , in 
tetrum carcerem conjectus eft , b inquo vitat reliquum abfolvit die Maii men- 
fis v. anno mcccvi. fumpto prius Monachi habitu, &: A tkanash nomi- 
ne. Uxorem duxerat, annos tum natus x x x. filiam Joannis Raiilis Proto- 
veftiarii, agnatam , uti fupra obfervavimus : *&: ex ea filium unicum Ioannem 
PaUologum fuftulit , qui anno artatis x vli. Panhyperfebaftus a patruo Andro- 
nico di&us eft anno mcccvii. quo etiam curante Irenem duxit , Theodori 
Metochit.T Magni Logotheta:, cujusfumma erat apud Andronicum audtoritas, 
filiam. Ex his nuptiis filius Sc filia prodiere : d filius in eo prxlio , quod inter 
Andronicum Juniorem Imp. &c Alexandrum Bulgarorum Regem commiftlim 
eftfub an.MCCCXXXH. interiit. e Maria vero filia Stephano Servia: Regi , 
Vrofci Regis notho, nuptum dataeft. Quoquidemilluftrielatusconnubio Joan- 
nes Palarologus pater , ab Andronicodefecit , generi viribus adjutus : fed col- 
lata ab eodem Imperatore Cxfaris dignitate dum Theflalonicam contendit, 
graviflimomorboaffecTiusintrapaucosdiesdeceffit^anno mcccxxvi. Ind. ix. 

iv. Theodorus Paljeolocus,' cum Defpotx dignitatem , matre 
ctiam preces adjungentc , non potuilTet a fratre confequj , refpuiflet vero fibi 
oblatam Sebaftocratoricam , Filii ac Fratris Imperatorum , &: Romanorum Do- 
micelli nomenclatione vulgo appellabatur. b Is ex quo Conftantinum fratrem 
comprehenfum cognovit , moderatius fibi vivendum ratus, abjedtis natalibus fuis 
debitis infignibus , privati habitu ufus cft , eoque fa&o fratris fibi benevolen- 
tiam conciliavit. c Huic filiam Muzalonis Protovcftiarii Sc Magni Logotheta: 
defponderat idem Andronicus : fed ciim uterum gereret , 8c confanguinei cu- 
jufdam inceftu vitiata deprehenfa effet, Libadarii Pincerna: filiam eidem co- 
pulavit. d Ab Alexio Philanthropeno , qui in Lydia tyrannidem arripuerat, 
comprehenfus , in Caftro ad Ephefum aliquandiu detentus eft. e Interfuit pra> 
lio , quod Michael nepos cum Amogavaris , feu Catalanis , iniit fub annum 

MCCCVII. 

iv. Irene Palaolocina, nupta Joanni Azani Bulgarix Regi. 

iv. Eudocia Paijeolocina,.! patre in uxorem data eft J o a n n I 
C m N e N 0, Trapezuntino Imperatori. 

iy. Anna Paljeolocina" a patreparitcr collocaturMicHAELi Du- 
c JE , cognomento Cotrul^ , Michaelis Angeli Theflalonicenfis Impera- B Y Z A N T I N A. > w 

roris ex Theodora Pctralipha filio, tici fupra obfervatum ; b hanc antea Mi- * r*ch.l.<.c.f. 
lutino , altero Stephani-Vrofii Servix Rcgis filio , dare in animo h.ibiierat , 
a quo coniilio a Legatis, quos ad id prxmifejat,ob gentis baibaricm, abductus eft. 

Michaelis PaUologi Imp filit rioths. 

iv. I R E N e j feu uta Pacbymefe nttncupatur, EuphrosyNE Palaoloci- ?ach , 
N A, Micbaelis Irnpcratoris filta notba,apatrc nuptum data f/?Nocyt Scytbee. Precrri, l. f , e . i. 4./.'«.*! 
tjui a Toclai' Scytbantm Tartarorum ptrinde Prtncipe intcrfclltts efi. ftiit porro Noras . ,,, ' ,,i '' l «- x 7. 
tfepatcr Tzacb.e Scytbarum Principis ,fid ex altera cor>jtige. &>tg.i, ^p.ioy. 

Cantnc.l. l.e.jj. 

iv. * MariaPalveolocina ,flia altcra Micbaelis notba , ex puella ex Di- . Pjc h, /.,.,. , 

plovatzarum famtlia gtntta, in uxortm pacfa tfta parente , C H A L A U , feu H u L A c, '•$•'• «■«. 17. 

Tartarorum Principi , adquem deducla efi a Thcodofode Villa Harduini , Menafierii 

Pantocrdtoris Hegnmeno fiu Abbate , Achai* & Peloponnefi Principis fratre. Sed Cba- 

Liu inlerca exttnflo. bmc duxit Apag a, ettu ftliur cr futceffor. Muiuliorum DtT- h , 

, . ' ' ' J J M ± J l.t).e,it } t. 

pocna vocatur a ° Pacbymcre. ^^'f^r.p.^t. 

IV. 1 ANDRONICUS Dt/CAS ANGELUS COMNENUS PA- [ Vv ' dd - a -^7. 
L^EOLOGUS( hisenimcognominibusufuseft) b vivo parente coronatus , c ep t.17,1 7 . c .i.*' 
mortuo , folus Imperium adminiftrare capit ,annos xxi v. natus : cujus ctiam is ' 1» viii*n.i.j; 
Michaelem filium , atque eo extintto , nepotem Andronicum confortcs tecit. d An- J'e!««« / 
dronicus porro in avum farpius rebelians , exrrema tandem fene&ute confectum »8 
abdicare coc£it,capta Conftantinopoli anno mcccxx v 111. Ita privatus, poft mul- Gr 'S t>rl -9- 

^j -rr L I c r L • • ' r 1 ' AUxt ■ de Cmc ' 

taxvi lncommoda , amiliumque ex morbo ocuiorum uium , c obnt xiii. rebrua- zcdcf.l. x c.i$. 
rii anno mcccxxxil Ind. xv. cum biennio antea monachicum induifTct habi- 
tum, in ipfa religiofa» vita: profeffione AntoniUs appellatus , annos tum natus 
Lxxii.cum imperaiTet lxii. initio ducto a tempore quo a patre diademate eft 
donatus. f Ejus cadaver in Monafterio Libis , quod matercondiderat , fepukum cft. < Creg. l. 9 ». } i£. 
Bis porro nuptias inierat, ac primum quidem cum s ANNA,filia Stephani V. Re- E Pacl) 1 . ei9 
gis Hungaria:, BelatlV. filii, ex nobili quadam Comana uxore , quam , ut fere- l.io.e.i'. 
batur , ait Pachymeres, captivam olim , fed inlignis formx e fervitute in regnum Gr 'Z° r - l -*- 6 - 
cve£tamhabuerat. h Annamortua, fuperftite adhuc Michaele Imperatore , Irenem c*nt«c. i» pr*f. 
Gtiilleimi VI- Marchionis Montisferrati ex Beatrice Caftelhna filiam , in fecun- phrM f; l '■ ^- 

. r ,. , r . . ■ , , , R»mttU.».\xji. 

dam conjugem libi adlcivit circa annutta mcclxxxv. qux quidem , mortuo ablque * p*ih.i.6.c.x.i. 
libcris "foanne fiatre, Marchionatus Montisferratenfis hxresin folidum extitit. Mu- G"£.t.6-7.p. 
licris ambitionem non uno loco perftringit Nicephorus Gregoras , & ut filios ad ^hranVl 1'! 
fuprcmam dignitatem cvehere annixa fuerit. 'Obiit Drainat m ThefTalia, ejufqiie /«/<».«»«»/. 
corpus Conftantinopolim relatum , in Pantocratoris xde tumulo conditum eft. Ca:- Ge ? u ' l *i- ""■ 
tertim Andronici Senioris Imperatoris perinde ac avi deicripta eft eftigies ab Hie- ' Grg$ r . l. 7 ,p, 
ronymo "^olphio ex Cod. MS. Atiguftano Hiftorix Georgii Pachymeris cum Hi- *»*• 
ftoria Ntccphori Grcgorx , eodem quo avtis fchemate , dextra crucem , finiftrayo- 
lumen tencns. Pnlvinus cui pedes innituntur, uniciiaquila unicipite ad latus iini- 
ftium infignitur ,cui Jubjiciuntur hi chara£teres : ANAP0NIK02 EN XPlSTil 
TI2 0Ea niSTOS BA2IAET2 KAI ATTOKPATilP PilMAIilN O 
riAAAlOAOr02. 

Filii tiAntlronici PaUologi Imb. ex Anna Au<ntft<*. 
v. Michael PaLjEOLocus Impcrator, de qud mox. 

V. * CONS T ANTINUS PaL^OLOCUS , Dcfpota di'dlIS , SC $AiCC- 'rjuht-.fiu. 

donia: ac Theifalonica: Prarfecrus, poft exadiam ex Imperatoris ofFenfione in 1 1. e. i. §. %t. -k 
calamitate adverfaque fortuna viram , in Monafterium concedere coaftus eft, ' l - c -3 1 ' 

ii-i r • n • rT- .1 - Urtg. L. %. p J.OI. 

quod plunbus narrant ejuice a:vi Scnptores. Hmc pater uxorem dederat fi- »0+. i 47 ./. 9 . 
liam Georg;ii Muzalonis Protoveftiarii , licct ex as;nato , incefto concubitu, /*• ' -» 

rr rr * ■ «* r' r>- xt r . Cani.ieA.i.e.16. 

uterum geiliiiet ante nuptias : qua extindta , huDoci m , hhx Neocxiantx n . 1 ±. t . X t.+ % 
Primi a Secretis , cx alio Conftantino Pahrologo tum vidiiac , copulatur : fe- l ■»<»««• »7. 
mina: & vulttis clegantia & ingeniiacumine prarftanti. Nullos ex utraque con- b a,: z or - l - * p> 
juge liberos fufcepit, fed ex Cathara concubina filium , b Michaelcm Catharum , c°»»tac.l.i.e.x. 
quem , nullis licct animi dotibus iniignem, adeo dilexit Andronicus Impera- Bf*"* i "*' , "J i1, 
tor,ut mortuo Michaelc filio, Imperatoriodiademace eum exornare voluerit. u '"" 
Famil. Byzant. G g ij " txch.l.t) c.u. 

I. ic.c. 7, /. il. 

c. 11. 

Greg.l. 7 .p. 1«J. 

Itt. 

Cant*c.l.l.*.i+. • Tacb. l.il-e.lt. 
Grtg.l.^f.^lS' 

Cantac. l-i.c.ft. 

K»'r/e Stemma 
Cantaiu^ F*ch.l.)C.< 17. 
l.u.c.16.1. IJ- 
(.10. » p*th.l. 7 .c.\y 
I. <).c 1. 
Grt{ li.f.m- 
» Pach.l. iQ.c. 
17. 18. 

'Greg.l. 7 .p.i<)*. 
Cantac. t. i.c.i. 

^Piicfc./. 8.«.l». 
J. j.f. I. 

« I</. /. 9.«. S- «"• 
Cr«^J. 6.^.135. 
Sanut.l. 3. f«r'. 

• **■ , 

f C«»f<«. *• *. *• 
»6 31. 5i./.i. 
f 18. 
Gf«j./. S /M47. Gr*/./. 8.^.199. 
Ctntae. l.x.c. 1. 

?JE>MK£.t*.t.f.IO. Gr^/. 8.^.197. 
Cattac. l.c. c.i. 
Phran^ l.i.c.io. 
Wft. Pr. Bjz. I. 
6.n. 17. 1 V»</« R<J« B*/- 
j«r. 

• Ca»tac. 1. 3. f. 136 'FAMILIiE AUGUST£ 

Liberi Andronici PaUologi Jmp. ex Irene altera conjuge. 

v. Joannes Palioiocus , ' co quo frater Michael diademate do- 
natus eft anno mccxc v. Defpota: dignitate inlignitus , uxorem duxit I r e- 
NEM,Nicephori Chumni Pra:fetti Canicleo , qui rerum fere potitus eft fub 
Andronico Seniore , filiam , anno mccciv. quadriennioque poftobiit, nul- 
Hsexeaprocreatis liberis. Laudatur ex Cod. RegioDccc. Theodori Metochi- 
txepitaphiumin Joannem Pabeologurn Casfarem , hunc forte , de quo agimus. 

V. Theodorus Palaolocu s,Marchio Monfenatenfis, cujus ftirpem 
in altera Palarologici ftemmatis parte pluribus exequemur. 

vi.Dimitk.ius Pal^olocus, Defpota, & Theffalonicas , regioni- 
que adjacenti Prarfetlus a parente , ejufdem perinde offenfionem incurrit , 8c 
in Servia: Regisaulam una cum uxore & liberis ferecepit. Prx csterisliberis, 
quorum nomina reticuere fcriptores , fuit Ircnc I- 'aUologina , Matthad Cantacu- 
zeni > Joannis Imperatoris filii , uxor. 

vi. SimonisPal^olocina, nupfit Stephano cognomento D r a- 
c u t 1 n o , Regi Serviac. 

VI. Maria PaljEOLOcina, Andtonici Imperatoris flia notha , T u c t a i 
Scyiharum Tacharorum , feu Tattarorum Principi , qui foft ctfutn Nogam , Tarta- 
rorum principatum invaferat , nuptum data e(t. 

VI. MICHAL PAL&OLOGUS,* Imperator a patre dicYus , corona- 
tus eft a Joanne Patriarcha xxi. Maii die, quo Magni Conftantini feftum agunt 
Graxi , anno mccxcv. b In Afiaticos Turcos cumidoneis copiis milTus,ex earc- 
dux expeditione , Adrianopolim,hincqueTheffalonicam, quohafce regeretprovin- 
cias , conceflit : c in qua quidem poftrema urbc , ex gravi propter Manuelis filii 
interitum mcerore fato fungitur xn. OtTobris , qui in Dominicam incidit , anno 
mcccxx. annos tum natus xliii. Tradit d Pachymeres de ejus contrahendis cum 
Catharina, Philippi Imperatoris Conftantinopolitani filia unica, nuptiis habita, fed 
nullo effettu , colloquia. f Uxorcm tandem duxit Rict a m , (Grxci Xenen Sc 
Mariam appellavere ) Leonis II. Armeniz Regis filiam , Regis Aithonis II. 
fororem , v 1. Januarii die, anno M c c xc v 1. f Quj? quidem extintto conjuge , ciim 
rem publicam bellis civilibus ac externis conflittatam cerneret , in Monafterium fe- 
ceflit , ubi diem claufit extremum anno mcccxxxiii. Extat in BibliothecaRegia 
Cod. dccc. Theodori Metochitae ejufdem Michaelis epitaphium, ut &Irenesuxo- 
ris Pala:oIogi Imp. ejufdem Michaelis , ni fallor. 

Liberi Adichaelis PaUologi Imp. ex Riffa uxore. 

vii. Andronicus Paljeolocus Imperator , de quo mox. 

1 

vii. Manuel Paljeolocus , Defpota, a fratris , qui amalix do- 

mum obfervabant,fatellitibus, muliercula; amatorem effe ratis , confoffus in- 
teriit. Ex cujusmortetanta affe&us eft pater doloris acerbitate, ut gravi morbo 
correptus poft diem ottavum e vita difcefferit. 

vii. Ann a Pal jEOLociNA,nupfit primiim Thomi Ancelo Def- 
pota:, feu Principi Epiri &c Acarnaniac, Nicephori Delpotarfilio : quoaTHO- 
ma Cephalenix Comite interfe&o , eidcm Thoma: conjugio copulatur. Obiic 
patre fupcrftite. 

vii. Theodora PaljEolocina primum 'Svestijla©, deindc 
Michaeli Strascimiro Regibus Bulgaria: nupta, iis extintti s Conftan- 
tinopolim rcvcrfa, San&imonialis habitum induit, b Theodofia in vita: profef- 
fione nuncupata. VII. ANDRONICUS PAL^OLOGUS , ( catera omittimus , ea- 

. dem quaf Andronici 8c Michaelis cognomina ) Junior vulgo a fcriptoribus , ad 

, 97 . ' avi difcrimen , appellatus , * ab eo in confortium Impcrii adfcitus eft , 8c folenni 

csntacl.i.s. r j tu m 2t [ e Sophiana coronatusn. Febr. die, anno mcccxxv. Indift. 1 v. qui ad- BYZANTTN^. 237 

vcrfus avum rebellans, tlndem extrema fe#e£cuteconfe£tum abdicare coegit , capta 
Conftantinopoli anno mcccxxxii. quo tum folus imperare ccepit , b annos na- b Gngtr.l.io.f, 
cus xxxvi. c Obiit x x v. Juniilnd. i x. anno m ccclxi. xtatis x l v. Imperiix x. V}'j im i l0l *, 
Defcripfit, ac mecum communicavit vir do£tiflimus Stepbanus Baluziuscxarchivis J9 i. 
Ecclefix Narbonenfis Bullam auream , feu Diploma Andronici Imperatoris in Nar- c f" ar% ' "•'•**• 
bonenlium mercatorurh gratiam : qux quidem Bulla licet Andronici nomennon prx- * ' 

fcrat, illius tamen effe ex alia Joannis filii , quam moxdabimus, farisapparet.Hanc, 
cum res noftras etiam fpe£tet , hoc loco exhibendam putavimus. 

UNiversis & fingulis prxfentem paginam infpe£turis , NosHugo Arnau- « 
di Dcmicellus Dominusde Monterotundo Vicarius , & Guillelmus Chaufe- «« 
m Baccalarius in Legibus , Judex ordinarius Curix Narbonenfis egregii &c po- «« 
tentis viri Domini Aymerici Dei gratia Vicccomitis &c Domini Narbonx , No- «• 
rum facimus per prxfentes , quod nos vidimus , legimus , &c de verbo ad verbum «« 
infpeximus quoddam privilegium Imperatoris Conftantinopolitani litcris Grxcis «* 
&c Latinis fcriptum , feparatim , bullatumcum bulla aurea in filisciricis vinculatis « 
non filati in pcndenti fubfcriptum literis Grxcis rubeis infixa cujuflibet tenos «« 
( f. tenoris ) di£ti privilegii , ut prxmittitur , prxdi£tis literis feparatim fcripti , <« 
non vitiatum , non cancellatum in aliqua fui parte , fed omni fufpicione carens. «« 
Cujus quidem privilegii tenor in literis Grxcis fcriptum , cum literx Grxcxin «« 
partibus.iftis legi non poffint, tenor fequitur fub hac forma. « 

C u m de habitatoribus civitatis Narboni fubje£tis excellentiflimo Rici «« 
Francorum venerint pro parte communis eorum , &c deprecaverint ipfiscon- .< 
cedi privilegium aurea bjfla munitum Imperii noftri , ut cum pervenerint ex ip- « 
fis aliqui tam in Deo magnificatam , &c Deo glorificatam, &c Dco ciiftoditam ci- « 
vitatem Conftantinopolitanam , quam in aliis rerris & caftris Imperii noftri, « 
cum mercatoribus fuis , habere debeant* alomationem &c folutionem commergii, « 
Sc quod fi contigerit exire ligna piratica de terris ipforum , five de aliis vicinan- « 
tibus ipfis , &c fecerint aliquam contra aliquos de parte Imperii noftri , non de- u 
beant propterea fuftinere illi qui tunc invcnti fuerint mercatores ex di£la civita- « 
te offenfionem aliquam five damnum in fuis mercationibus , ipforum depreca- « 
tionem admittens Imperium , prxfens privilegium aurea bulla munitum Imperii « 
noftri ipfis concedit , per quod mandat ut illi qui accefTerint de di£ta civitate , «5«r « 
pro tempore venerint tam in di£lam civitarcm Conftantinopolitanam , quam in « 
aliis terris & caftris Imperii noftri folvere debeant pro mercationibus quas por- <« 
raverint de introitu &c exitu infimulquantitatem Yperperorum centum fecundum « 
pnmam confuetudinem Yperpera quatuor , «5«: poftea ab ipfis non requiratur fo- .. 
lutio alia aliquo modo. Similiter mandat Imperium noftrum,quod fi exiverintde « 
terra ipforum , five ab aliis vicinantibus ligna piratica , & fecerint damnum ali- « 
quod contra aliquos de parte Imperii noftri , illi qui tunc invenircntur mercato- .< 
resinpartibusiftis, five m aliis terris &c caftris Imperii noftri, non invenirent pro- « 
pterea offenfionem five damnum aliquod in perfonis &c mercationibus fuis , fed <« 
expedientur omnimode indemnes abfque ulla offenfione. Item fi contigerit naufra- « 
gium pati in mari aliquod lignum ipforum ex contingenti tempeftate , &c in ter- « 
ram ceciderint cx aliqua parte Impeni noftri , teneantur ipfius partishabitatores, « 
&c alii qui illuc invenfrentur , non ufurpare, feu rapere aliquid de rebus ipforum « 
qux eflent proje£lx in terram, fed ipfos dimittere, ipfas colligTe res abfqueullo « 
impedimento , &c quod facere poflint de ipfis ad voluntatem &c placitum eorum. « 
Nam fi aliqui voluerint damnum inferre di£lis naufragis mercatoribus , &auferre « 
aliqua de rebus evafis , non tantum reftituere tenebuntur , 8c fatisfacere integre « 
de toto illo quod ab ipfis acceperint , fed etiam ut defcriptores prxfentis privile- « 
gii noftri aurea bulla muniti judicabuntur , &c indignationem noftram confequen- .. 

tur. Item cum ipfi prxfati requifierint &c ut cum pervenerint in partibus .. 

noftris poflint conftituere &c ordinare Confulem , ut per ipfum ordinentur inter .. 

ipfos habitx quxftiones , &c quod poflint habere logeam &c placerium unum « 

aceres. Concedit etiam Imperium noftrum hoc , &: mandat ut hoc etiam fiat , pro- « 
u t requifiverint , ut diftumeft, ai> Imperio noftro. Non poflittamendi£tus Con- 
ful qui eft &c pio tempore fuerit , facere juftitiam fanguinis , hujus etenim rei 
gratia , robore & virtute prxfentis privilegii Imperii noftri aurea bulla muniti 
confervabuntur poft folutionem prxdidam commergii omnes illi qui de di£ta ci- 
vitate fuerint , mercatores finc omnimoda lxfione : nec fuftinebunt ab aliquo qui 

departe fuerint Imperii noftri ipjuriam aliquam f aliquam lxfionem. Ve- 

Gg iij 2>S FAMILIiE AUGUSTiE 

=> runtamen teneantui' 8c ipfi prxfati non introducere in propriis mercationibus 

» alienas mercationes pro quibus debctur magis commergium , aut quod 

» quas apportant mercationes ipforum : fed ipfas omnes manifeftare in commercio 

» teneantur. Item teneantur quod fi fciverint quod lignum , five ligna piratica 

» de > ut pradi£tum eft , armarentur in ofVenfionem five Ixfionem 

>• partis Imperii noftri , non caelare hoc , fed quantocius poterunt hoc manifeftare 

» Imperio noftro , 8c nullo modo ipfis praftare occulte feu manifefte adjutorium 

» vel favorem in damnum partis lmperii noftri , imo ipfos inimicos habere fuper 

» hoc Etenim expofitum eft prxfens privilegium Imperii noftri aurea bulla muni- 

» tum, & concefTum eft illis de di£ba civitate Narbonenfi mercatoribus in firmita- 

» tem roboris , defenfionem , 8c omnimodam fecuritatemipforum. 

» I N cujus vifionis 8c infpedtionis teftimonium, 8cc. Actum 8c datum Narbona: 

» 8cc. xxi. men. April. anno Dom. mcccxl fexto. 

Defcripfit etiam Henricus Meibomius Diploma aliud ejufdem Andronici in gratiam 

Henrici Ducis Brunfwicenfis, datum Didymothici v i. J.muarii an. mcccxxx. cui 

appenfa eft Bulla aurea , quam delineari is curavit , in cujus antica Chriftus ftans 

cffi£l:us cum literis fo xc- in altera Imperator ipfe perinde ftans, cum labaro, 8c 

*Gre S or.l. 7 .p. hifce charaaeribus * ANAPONIKOS AECnOTI2 O nAAEOAOrOC.<*Bis 

">*• nuptias inierat, ac primiim quidem anno mcccxviii. cum Irene , quam Gre- 

« c"»tM.i.\c'io.' g olas & Phranzes ex Alemannia ortam fuifle fcribunt. c Ducis Brunfwicenfis filiam 

f mer. F*iit. i» fuifle auftor eft Cantacuzenus : f unde arbitror filiam fuifle Alberti I V. Ducis ex 

G %7r"g,r Eft r£'f Alexina Eftenfi. 8 Obiit illa Rxdefti x v i. Augufti anno mcccxxiv. & in Libis Mo- 

x6 9 . ' nafterio fepulta fuit. h Subfcquenti anno,JoANNAM Sabaudam , * Amedari V. 

cant.l.i.c.to c om iti s Sabaudix ex Maria Brabantenfi altera conjuge filiam , in uxorem fibi ad- 

c«nt.t<z..l.i.c fcivit. Hanc Grseci, mutato , ut iolebant, nomine , An nam appellavere, exGal- 

40. 4i 41. lico Jeanne , ut par eft credere , formato : Joannx enim nomenclatura donatur 

Thranz. li.e.tt. f em per in k Epiftolis Joannis XXII. P P. 8c in ejufce xvi inftrumentis. Celebrata; 

> Gutcheno». in magno apparatu nuptiae Conftantinopoli ineunte 0£bobri an. mcccxxvi. Indift. x. 

iRainZii' l* 1 ' *l uo men f e Februario pervenerat , fed ex viae incommodis ac corli mutatione obor- 

i)34.«. j. ta fponfx invaletudine , ad hoc tempns dilata? conjugii ceremoniae : in quibus An- 

Vvnddtng. *n. nam CO njux ex more coronavit. Ut porro , funfto marito , filii Joannis impuberis 

■prol»t. hift.s*. tutela excepta, Imperium adminiftraverit , quantifque illud tumultibus 8c bellis ci- 

iaud.p. i<8. vilibus concuffum fuerit , ea res gerente , pluribus in tota hiftoria fua ipfe motuum 

" "'" ""' auctor digeffit Joannes Cantacuzenus. x Obiit Conftantinopoli , teftamentoque fuo 

cavit , ut corpus fuum in acdex-. facram S. Franciico Aflifienfem transferretur , 8c in 

ea humaretur , pro qua toto vitx fux decurfu fingularem ctiltum ac devotionem te- 

■ To.i.vachym. ftata fuerat , inftitutis ad eam variis peregrinationibus. m Ejus effigiem ex mufseo 

' Emin. Cardinalis Francifci Barberini delineari curavit vir do&ifllmus Petrus Pofli- 

nus ad Hiftoriam Pachymeris. 

Filitis Andronicijvtnioris Imp. ex Irene prima conjuge, 

Canuc.li.t.i^ y 1 1 1. N. P A l R o l o c u s , natus anno m c c c x x i i. octimeftris excefllt. 

Liberi Andronici Imp. ex Anna altera conJMge, 

viii. Joannes pALjSOiocus Imp. de quo mox. 

jdcmi. 1. c. 40. v 1 1 1. M a n u e l P a l jt o t o c u s, Defpota , a patre ad Serviz Regem ob* 

Thr«jiiy.i.c,\t. f es miffus eft, ut habet Cantacuzenus. 

viii. Theodorus Pal jeolocu s , qui Theodork Paleolo^on ,8c^zimm 
d»Auxu7 C Rte£ Impeiatoris Conftantinopolitani appellatur in * Computo Subfidiorum pro de- 

wui generai dc fenlione Chriftianitatis anni mcccxcvii. quod afTervacur in Camera Com- 

ponrte *fecours. putorum Parifienfi : ex quo docemur Theodorum venifle fub hatc tempora in 

dc la Chieitiv.n- Franciam &: Angliam , Rcgemque Carolum V I- diplomate xxix. Januarii 

dt lapii, "& r"! codem anno mcccxcvii. c c c primum , aliifque deinde x v 1 1 1. Aprilis , &: 

nion de'no(lrc xxiv. Maii anno fubfequente exaratis , cccc 8c m m. Francos aureos ex ipfo 

t1"\!.tl c .^i Subfidio percipiendos eidem indulfifle , in fui 8c fociorum &: in Angliam iti- 

neris expenfas. Theodori iftius apud ejufce a*vi fcriptores fieri meniionem 

nondum advertimus. glifeenl'anijj7 BYZANTIN/S. i39 

VII. M ARIA pAL/EOLOGrNX, V)X nubillS , M I C H A E II AzANI, Ak- Gr^./.h.^.ji* 

aandri Bulgariac Regisfilio, quindecenni , uxor apatre data eft. PeracTxmagna c ""* c - '- x -'- 
pompa &c inligni apparatu nuptiar Adrianopolicircaannum mcccxxxi v.qui- pVrancLi. ».ii* 
busfirmatainpofterumpaxinterGra-cos &: liulgaiob. 

vu. N. Palaolocina a Joanne fratre Francisco Gattilusio, nift. vr. By*» 
NobiJi Genuenii , Lelbi fcu Mitilenes infula: Domino , conjugio nexa eft. '. x. ».i 7 . 

vu. N. Paljeoi. ocina, qtiam Orchani Turcorum Sultano nuptam phranribid. 
volunt Phranzes, Spanduginus , 8c Froiilartes. Veriim indubicerrant : fuit enim Sf^s t-Mii 
Orcanis uxor, non Andronici , ied Joannis Cantacuzeni Imperatoris filia, uti ^»**.j.*A 
in Cantacuzenorum ftemmate docemus. 

vii. EudociaPaljsolocina, Anironici Imp.fdia r.otha^ nupfit B a s i l i o Gn S . i, i r.^. }77 . 
C o M N £ N o Imptratori Traptz,untino. 

VII. JOANNES PAL^OLOGUS Imperator , a nafcitur Didymotichi ' &4» 
xvi ii. Junii die, anno mcccxxxii. proindeque b novenniserat ciim parens obiit. i'^ li( ( 
E|us tutelam rerumque publicarum adminiftrationcm excepit Anna materuna cum 
Joanne Cantacuzeno Magno Domeftico , qucm Andronicus decedens filiorum tu- 
torem pariter delegerat. Sed oborto inter Annam & CantacuzenumdiiTidio, tyranni- 
dem invaiit, Sc Imperatorem fe appellavit Cantacuzenus , poftque civilcs annorurii 
aliquot tumultus , Conftantinopolim proditione cepit v 1 1 i. Febr. an. mccc xl v i i» 
quo tum tempore , velut Imperii confors cum Joanne aliquandiu imperavit c , data < cmhuc. i j. & 
ei in uxorem iilia Helena Cantacuzena. Celebrata: nuptix in Blacherniano "''■ *■ ♦• c - *• 
templo xxi. Maii an. mcccxlvii. d cum paulo ante a Patriarcha C P. coronatus it.vtU*nj.%. 
fuiiTet Joannes in arde Sophiana. Acprimum quidem e Cantacuzenus poft Joannem &: a **• 
Annam inacclamationibus Scinftrumentispublicis tertius nominabatur : f fedmoxuni- ^* nt * c ' '• r * 
veria in fe rei gerendx* aucToritate tranilata primatum ipfe invaiit : hinc noyi rur- : tdeml.^.c.y 7 . 
fum exorti motus inter generum &: foccrum. Tandem Cantacuzeno vcl exacTo, v 'h C ™! &'■ 
vel ultro , ut ipfemet teftatur, cedente, annoMcccL vn. Joannes folus Imperium vit» v*bant v. 
adminiftrare ccepit : in cujus mox poiTeflione a filio Andronico pro Imperatore fe ? . li0 / „ , 

. r N ' . . . r r r ■ . * A.. * . ,, Matth.Vtllan. t„ 

gercnte turbatur, a quo per bienmum &: iex menies rn carcere cum fuio altero Ma- 4 . f . 4 g. 
nuele eft detentus. s Denique Bajazethis Suitani imperiis obfequi fere in omnibus pfcudo.unod. 
coacTus , mcerore, podagra: doloribus , morbifque aliis ex licentiori vita contracTis , ,** m 
confecTus obiit. Varie porro mortis tempus a fcriptoribus refertur : ac h a Petavio Pfcwfc l.t.h 
quidem ad annum mccclx x xi v. a 1 Bulialdo vero ad annum mc ccxci. magno ''" 

~ • /~ I T • 1 • • 1 tJUClU c. 15, 

difcrimine. At fi quod in k Imperatorum Catalogo , qui Codino de Originibus h p?uv. m r<- 
Conftantinopolitanisfubjungitur,verum eft JoannemregnalTeannosxLi. ( fiquidem t f n ; , ''* F ' 
pro Manuele, Joannes fcribi dcbeat ) eum exceiTiiTe oportet anno mccclxxxii. * catahg.impp' 
ciim Andronicuspaterobieritx x v. Juniian. mcccxli. Sedciim annusM ccccxxii. cp.p.h. 
Manuelis Imperii xxxn. exerte Joanni Canano iftius artatis fcriptori dicatur,hinc 
fane Bulialdi firmatur calculus , conficiturque imperalTe Joannem annos fere lii. 
1 Mortua Helena prima uxore , alteram iibi adjunxit Eudoci am C omnen am, ' *•«■*. 4*.fc*» 
Alexii Comneni ImperatorisTrapezuntini iiliam, Zetinx Proceris Turci,quiex ea .j. 1 ?©/ **■'<&#, 
liberos fuftulerat , tum viduam. Hanc Conftantinopolim pro filio Manuele evocave- 
rat Joannes 1 fed ejus forma: captus illecebris , ipfe podagra ac fenio laborans , qui- 
que vix rccTus ftarc poterat , filio ablatam fibi connubio iociavit. At priufquam ulte^ 
ritisprogrediamur ,placet hocce loco defcribere Bullam aliam auream Joannislmpe- 
ratorisabeodemV. C. StephanoBaluzioex originaliChartophylaciiNarboneniiseru- 
tam, quaprivilegia Narboneniibus Mercatoribus apatre conceiTa confirmat , utraque 
lingua , Grarca fcilicet & Latina , ut mos fuic poftremorum temporum , exaratam : 
a qua ablatum fuit ab ahquot annis figillum aureum Joannis. 

Erie< 34$. tv Kavmutsv -tfy ' Hap€uvntjicav rfy ' Lr /~*\ VM per Confulem N ' arhonenfium con- 
t« Kct>v<px.vnv>i7t6\ei dva^t<fo/^^a>y, dc, ~&ro \^jverfantium in Confiantimopoli pro parti 
/wtQpu; tiT? Nc^Swv^c, >i Ba.cn Aettt' /u^v 7m.ptKAri2m, Vnivtrfitatis Narbondnojlro Imperio extiterit 
qtzoc. tg.% xvrolr <s>j£>cf.%tdiiaztc; cJ^KavasHaj; t# kj fupplicatum, quatinus immunitates ,francbi^ 
iXivdiejLoA ii) y^apnac, <c$ip t5 ofJb?0T«'rat; ku- fias ,(jr Libertateseis conceffas perdiv&mcmo- 
-SsVtou Ky 7ni^a'c ua t5 ayin Bacnhicac , cyKeivx rijttjuondam dominum & genitorem noflrum 
ovfifc? vyroC« 'Vta>, Kj fi Bacri A«a /wv dtiov xei- fanclum Imperatorem, perfacrum privilcgium 
v« tduAwc IffaKvpuffztf, -riw Juurd ■■t&zs<T<h%a/j8pr\ Imperiali aurea bulU munitum dignaremurfi^ 140 FAMILIjE AUGUSTjE * "Duttu t. ii. 

b Cantac. I, 4. t. 

* D*f.I< c. It. 

taon.l.i. i.p. 

thrtnz.. l.i. t. 
16. 17« 18- 

Hijl.rtlit.f. 1. Trcitfart,). vel. 
t. 11. 

GHichenen. <>t 
Hift. S.il..nd. 1 X>HC.'li t. I + . 

' Laontc.l.i.p. S t>HC<UC.H. «■ H>'/? BucicaUi 
Marefcalh />.!}}. ivjufyac; faiaiew , 6e*£ei j£ /Sa^gia/ , otoc owto bi gratioJiusconfirmare,ImperiumnaJlrumip- 

70 ^uro&fAtov , x) 7rayTO , ^ jyt0' i^s^i/ & c¥ Ja Jita Jupplicatione admijfa, bcnigne vultat 

ajuicj i fitm&t&hri /A/ufya iiw <ht iji? rt/urri&tc, Jh>- ptacipit , cjuod ipfum privtUgium , Cr omnia 

t>tct£'£fax.6pc>>aiv tb n^Lri^uot >£ /3f €aiu>cnv. Kai ku- & JinguU in eo contenta confitmationero de 

iuv /ufy Toi y% i/A7d:r)Q$iJvn*Y ty (puP&ifovTuv dazi nostra munificentia ey robur obtioeaat. Ipfis 

Trf ft/ui ripct Ba<7iAe/a hniyti?^^ ir cwrti ttJ tamen fcmptr adimtUntibus & fervantibus 

Gi-ff*? ^uooQtt^ha» tf&JwtA&m&fj^tt.zMtpa.nsi- qujccunque per cos noitro Imperio funt pro- 

^rt <zd&o-to.t\ & »' BaoiAeia. juh , /u>i ti iraitaTtgp -wijfa ,in eodempriviUgiocomprchenfa. Man- 

hxiTdi c. i7nvt% Sifvcu tvtttct tS fsutyiSm 1$ tS juefx r dando exprefiiis, ne uUafibi novitxs infcratur 

ftn%4Ctx;, juri-n uhv tjvo? <sMh? auriaj;' ei juJ t&rd- de majorttate menfura Ptchi, necalia de cauja, 

7np yiy>vtv OTt tb SJcf.XYi$$iy ^uooCaAhsv 7capt- nijiproutjibi faltum fuit tempore concefiionis 

%_tSy cunolc.. Eic, £ Jr) agpy/ujtToc, fw)r\(j.luj T5 )$ Jacri pnviUgii memorati. In cujus reifirmi- 

i^pcocnv , Tt^7Taf6vn otTtfid jgvao&Hfytp ^ctju- tatcm atque memoriam prxfenti ftcro privi- 

fuctcnv , cbc, tSoc., ipu0&7$vzsv%a.*\a.c, , ^ /saAAtt legiolitterisrubeis Imperialibusjitbjcripjinrus 

^uoyTtTg Ba.oTAeiu>c, juv K&tTaiuiSnsau <sr&oi- rr.ore folito , & bulla aarca pendenti lmpcrii 

7u$t. ooftri jufltrtius roborari. 

f lco £r Xci> TZ6 Qo 7n&c, httsxXnc] ^ tzuTOxestTup pc-ifisu 6 [\a.?&ioA9¥>i;. 

Filii Joannis PaUologi Imp. ex tfclena CantacuZjma. 

viii. ' Andronicus Pai^olocu s,Defpota, a b patre Imperator. 
appellatus eft : c fedcum in eum confpiraflet , feieque acljunxiflet Cuntuzae 
Amurathis filio , idem facinus in patrem aggreflb, comprehenfus una cum filio 
Joanne Palatologo , uterque luminibus privatur , & in Anemx carcerem retru- 
ditur. Neque tamen vifum prorfus amifit Andronicus, fed altero tantum ocu- 
lo laboravit : Joanni vero ita adempta oculorum acies , ut oblique intueretur. 
Scribit Phranzes libertati redditum , Conlfantinopoli &: rerum adminiftratio- 
ni pracfettum fuifle Andronicum a patre in Italiam &c Franciam auxilii qua:- 
rendi gratia pergente. Vcrum iftius Joannis poft exadtum Cantacuzenum in 
Italiam Sc Franciam itineris nullus alius fcriptor meminit , quod filio Manueli 
adfcribi deber.Traditdeinde Ducas Andronicum poft biennium carcerc evafiflc 
Genuenfium Galatenfium ope.ab iifque,ut &r a Bajazethe Turcorum Sultano, 
&r Sifmanno focero , adjutum , patri bdlum intuliflc : paceque inter patrem 
&: filium in fpeciem compofita , &: exccrandis facramentis utrimque firraata, 
iis pofthabitis, arrepta tyrannide Andi onicum Conftantinopolim ingreflum , pa- 
trem &: Manuelem fratrem , in eodem quo ipfc inclufus fuerat carcere Bul- 
garis fatellitibus cuftodiendos dedifle, in quo perinde biennium exegere. d Ad 
id porro temporis referenda eft Ainedei VI- cognomento Viridis , Sabaudix 
Comitis , in Joannis Imperatoris agnad auxilium in Grzciam fufcepta mili- 
taris expeditio : in qua quidem Turcos &: Bulgaros non femel fudiflc , &: Var- 
nenfe oppidum obiidione cinxifle tradunt fcriptores. Cujufdam denique Dia- 
bolangeli ope e carcere elapii pater &: filius , ad Sulranum Bajazethem confu- 
gerunt : quorum fuga cognita , Andionicus, feu txderet impietatis, feuverc- 
rctur ne enata civili ac domeftica difcordia, qied Imperii reliquum eratper- 
vaderent Turcae, revocatum patrem folio reftituit , Selybria,( ubi &: obiit)&: 
vicinis aliquot oppidis ad vitx fubiidium impetratis , transfufoque in Manuelera 
fratrem in Impcrium jure omni. e Andronici porro filius , cujus mentio injecl* 
cft, foannes PaUologus , £ poft patris mortem Selybna potitus, Conftantinopo- 
lim venit : indeque,patrui veritus infidias, ad Bajazethem conceffit , a quo be- 
nigne cxccptus eft , &: Selybria qux in Manuelis poteftatem redierat , expu- 
gnata , cidem prxfeftus. Veriim ciim Jcannes , quafi caufa ipfe fuiflet quo- 
minus Byzantium , quam obfidionc cinxerat ,inditionem veniflet , Bajazethis 
incurriflet offenfam , Conftantinopolim venit , &: a patruo humaniter exce- 
ptus , ab eo in Italiam &: Franciam pergcnte Conftantinopoli prarfeftus eft. 
sRem paulbaliter Ducascommemorat : fcnbit quippe Manuelem accepto nun- 
tio Joannem cum ingentibus Turcorum copiis adventare , cum nepore in e;ra- 
tiam rCdiifle, cefliflcque urbe &: Imperio , eique fummam rerum rradidifTe, 
dum ad Chriftianos Principes, quo ad impendendum rebus Grxcorum affliftif- 
fimis auxilium concitaret, in Italiam , Franciam , &: Germaniam ipfe profi- 
cifceretur. h Aiunt Pucicaldum Marefcallum , qui Conftantinopoli , cum idoneis 
Francicis copiis ad Urbis tuitioncm a Carclo VI.Rege Francorummifliis, nim 

morabatu' BYZANTINiE, 2:41 

morr.hatur , hifce patruum inter &c nepotem pactis opcram haud inutilemcon- 

tulifle : quibus quidem cautum fcribit \kx ejufdem Bucicaldi fcriptor , ut 

Joanncs urbem tueretur , velttt imperator , quandiu Manucl in peregrinatione 

fua, ad quam ineundam impulfus a Marefcallo fuerat , moraretur. * Tempus ; ccd tii- 

initac iftius reconciliationis obfervat Additio MS.ad calcem hiftorix Niccphori 

Gregora: ex Bibliotheca Regia, in quajoanncs &c Andromcus Pater Imperato- 

rumtitulodonantur. Sic autem fe habet : Eiti smn. ffittt/ufofft junvi AiKfjuGeicp <T'. 

i?/\dfv hutntiii KufeVcc Jueivvnq 6 tjor, Kt-eia AvJpovtKov ix BacnAicoq <iy Kavzuvrivts wAot 

eipnv/:uo: , ■Ttf^ r yiy>vh-mv ofKO)V /u^ ovutpcoviav, Ty cftt&ry j aur4 Aix^u^eia c^A.&tp 

6 avdiiiYic £/Jifi 6 BacnAiu} K^eV^C M«hiiA , dvaGas e*c 5' ^Tepyt rfy' BivmKcii/ c!t;a- 

7roJ\i,ufcrtiv eir -Aw Q>&ty}iav iviKiv (Zo>$iia/, "ofc elpnufyyir Kcovsuvrivv mAtcog >&i rp 

avaioXiKcSv /utp wt. Anno MMMMMMDCCccviil. ( Chrifii mcccxcix.) Indi- 

Bione VIII. iv. Decembris venit Imperator Dominus loannes ,filius Domini An- 

dronici Imperatoris , Confiantinofolim,pac/fice,pofi inita Sacramenta ejr pacla. Deci- 

mo vero ejufdcm menfis Dccembris tgrffus efi Dominus nofier Imperator DominusMa- 

nuel , afcetfis Vcnetorum navigiis , in Franciam peregrinaturus , propter auxilium di- 

fljt urbis Conttantinopoleos , & Orientalium provtnciarum. l Exadlo in Europxanas * vuciuc.it. 

regionesitinere,& poft fufos a TemireTurcos, &Bajazethisinteritum, fecurior 

fadtus Manuel , in urbem rediit , nepote a rerum gubernatione exempto , 8c 

in Lemnum infulam relegato. l Mox , inita rurfum concordia , Theflalonica: , ^Vuctuc, ij. 

quamrecensaTurcis receperat , hunc principatudonat, qui ad filiumtertiogeni- 

tum Manuelis , Joanne mortuo , poftea rediit. Meminit Joannis uxoris Hiftoria 

Bucicaldi : fed an ex ea liberos genuerit , incertum. Imperii annos IX. cum di- 

midio Joanni attribuit Catalogus Impp. Codinofubjun6tus,additque Monachurri 

factum , Joasaphum appellatum. viii. Manuel Paljeolocus Imperator , de quo mox. vm. "Theodorus Pal^olocus Porphyrogenitus, Principatum Spar- • vucas c. u. 
tanum , feu Peloponnefiacum , poft Manuelis Cantacuzeni , Joannis Imperato- **»***. *.*.«•»*• 
ris filii , obitum, qui anno mccclxxx. accidit , in hxredii paterni fortem t«».*/. i. *. 4. 
obtinuit : b quem quidem contra Turcorum vires tucri fe vix pofle ciim aenofceret. h a- 4».itt. 
oppidisahquot pnmo cum Venetisanno m ccc xci v.commutatis , quibusAr- $ yz 
gon &c Thermifan conceffit , Spaitam &r Corinthum Militibus Rhodienfibus i*°n.i. 1. f.ty 
pretio diftraxit. Sed incolis iis parere renuentibus , eadem oppida recepit an- 6 *' 
no mcccciv. triennioque poft vita exceflit. £ Orationem ejus funebrem ' chnn.vtmto. 
exaravit Manuel Imperator frater , quam dedit vir pereruditus Combefi- } r h ^„ z / >t .,. I0 . 
fius. c Uxorem duxerat B artholom je am , Rainerii Acciaivoli Athenien- tam.itid. 
fis Ducis filiam , qiur Corinthum in dotem attulit , nullis ex ea fufceptis libe- 4 L * e *' '■ 4 t' 
ris. 'Scribunt alii Rainerii Ducis Athenieniis filiam Francifcam TheodoroPa- « vuca dtU* 
Ltologo , Bartholomaram vcro natam alteram Carolo Tocco Acarnanix &r. Ar- GH ^ dta "<#* 
txPrincipi, nupfifle. Habuit porro Theodorus ex concubinis nothos aliquot. ,^»f 

viii. Demetrius PalioiocUs. HujuS meminit Phranzes. vhnmr^ t.i.t.if. 

viii. * Irene PAL^OLOciNA, b oblata primo eft in uxorem Petro II. *Cmt*c.t.4.e* 
Regi Cypri , Legatis in hitnc finemin Cyprum infulam .1 patre miffis, c quibus , V" t0 ui*ntl.%. 
rebus infec)is , redeuntibus, Basilio Comneno 1 1. ImperatoriTrapezun- c Gr*x»r.l.ti.f. 
tino copulatur. }l7, 

vni. Manuel Pal>eolocUS , Toannis Ttvperatrris filius notbus^ celebratitr £«»» /. i.p.nti 
pottjs mum afcriptoribtts ob vittoriam infigncm navali prdtiio. cji/od cum Mtifa Sultano ffcr *»*«'- 1 '•»•• 

Tur ico iniit , p/rtam : ejue ei pojimodum cxitii caufa fuit. Jtuippe Manuel Imperator, 
fitt vereretur ne boc fuccefftt elatus tyrann'dem meditaretttr , feu , utalii produnt , quei 

viri fortifiimi g!ori.e invidcret , Manuclem in carcerem cum libtris conjccit ,incjuo poji 

annos x v 1 1. e vivis tandem excefiit. 

VIII. MANUEL P A LJE O LOGU S,* Imperator , coronatus eft a patre *iuUtu°d.*dj)H' 
x x y. Septembr. an. mccclxxiii. Andronici fratris primogeniticonfenfu , qui jus tnmt.n. 
omne fuum ultro in Manuclem tranfmifit. b Rem ex Lacnico &c aliis fupra attigi- n (a .(,|ij,; 
mus , &c ut Joannes Andronici filius in Manuelem patruum poftmodum infurrexe- 
rit , ac feditionum motus pro recuperanda Augufta dignitate excitarit. Atque harc 
famil. Bjzant. H h l^Z VAUlhlM AUGUSTjE IyIP 


r HANSfHA c!sr xuj tuj-©w 

TmOCEAClACYC KAT 
AVTQKRATUJP PIUMAE 

KM aci J^VITH ^©c tu&^wttfim Avrjf ^ a 

KMAVT QJKPATO PITC A 
OAOriNA xiy Ttxr 

-©OTTHTOC 

EACJtACVC 

YfOCAYT/ 
quidem bella interna ac civilia , pleraque qux fupererant ex Imperii oppidis perva- 

ctendi &c expugnandi Turcis dedere occafionem : contra quos Principum Chriftia- 

norum opem imploravit Manuel , prarfertim Francorum Regis Caroli VI. adquem 

Dom. Nicolaum de Natala Militem Legatum mifit : cui etiam ut adRegem Angli.-e 

p:rgeret praefcriptum fuit. Id exComputo Francifci & Aunoy an. mcccxcvii. cu- 

jus fupra meminimus, docemur, Sc mille Francos aureos ex Subfidiopro negotiis Chri- 

f Wft. SiuicaUi ftianitatis impofito eidem Nicolao perfolutos. c Alium prarterea exCantacuzenorum 

f. ii7.ijj..ij8. g^nte Legatum ad eundem Regem haud multo poft mifit Manuel , opis expofcen- 

vucmt. ij. dx perinde gratia, qua: a Rege benigne fubminiftrata eft , miflb Bucicaldo Maref- 

callo cum idoneis Francicis copiis. Is in Gr.xciam , atque adeb Conftantinopolim , 

profe&us , cum Turcis non femel congrclTus eft , eofque variis prarliis contudit ac 

* MonftrtBct. 1. delevit. Joannem Palarologum cum Manuele Imperatore patruo reconciliavit , Ma- 
vflift** 4 0r ""~ nue hque perfuafit , ut in Italiam ac Franciam ipfemet pergeret , Sc a Principibus 
Manuei orat. in Chriftianis adverfus Grxciam pervadentes Turcos auxilium depofceret. d Ex quo 
iheodor. Veftot. Manuel,rerum publicarum cura Joanni nepoti tradit.i,iter aggrelTus eft , & in Fran- 
Duem c-il 9 .' ciam, atque adeo Lutetiam Parifiorum pcrvenit anno mcccc. ubi perhumaniter ac- 
Laon.i. x.p. }l . ceptus eft a Rege Carolo , eique in Lupararo Palatio affignatum domicilium. Qup 

* unnoblePdn- quidem tempore Joannis Comitis Claromontenfis , Borbonienfis Ducis filia cum 
<e & bel Weil- Maria Biturica nuptiarum folennitati interfuit. Scnbit Dorronvillarus Manuelem 

"p hw I 1 c kifl" e * Noliikm ttincifem & vencratida eanitiefcnem. e Quidam porro , uti jam mo- BYZANTINi£. i 4 j 

nuimus , perperam fcripfcre Joannem Manuehs patrem in Franciam pariter 

venifle : cum id Manueli filio adlcribi iter debere in confeffo lit, f neque ultra ' Vuctu c.n. 

Italiam procclTiffe Joanncm , * ubi cum Urbano V. Summo Pontifice de afflitbis ivtt*vrb*niVi 

Gra-corum rebus ac provinciis , iifque adjuvandis egit anno mcccjlxix. Cartera ^ >l8 - > - 

qux a Manuelc gefta funt , pluribus proiequuntur fcriprores , &: ut eo imperante 

Conftantinopolis obfidione cincta ac pene expugnata fucrit a Turcis IndiCt. x v. 

anno mccccxxii. Imperii xx xn. cujus oblidionis defcriptionem peculiari com- 

mentario cxaravit h Joannes Cananus , ! attigere vero ejufce a?tatis Hiftorici. ' De- h c ■"">»■ *dit,*b 

nique ciim in extrcma fenectute elfet , abdicata , Joannique filio rerum Cura com- Ducaiai. 

jnendata , totus fecelfui, divinarumque Scripturarum le&ioni fededit : quippe Prin- '*»■«>*./. i.*. 

ceps fuit ingenii dotibus prxcellens , littcrarum ac difciplinarum lcientia excultiffi- \ VucaiC . 

mus, Sc eloquentia prxrtantilTimus , quod teftantur m cdita ejus opera , maximcque m *dt t *z uun- 

prxclara qux filio ad rempublicam gubcrnandam prxccpta confcripfit. n Obiit tan- ^,"J'''" 8 ' 

dem ex apoplexia xxi. Julii anno mccccxxv. cum biduo ante Monachi habi- /> ioi u 4 \u. 

tum induilfet , in vitx mutatione Matthjrus nominatus : &c in Monaftcrio L ^ elu innav * 

Pantocratoris fepultus fuit. Vixit annos lxxvii. &f dies x x v. Ita Phranzes : « VKMslUk. 

fed quod fubdit imperafTe annos xxxii. non omnino cohxret cum anno Joan- ihrtm. i.i.c.^i, 

nis patris obitus , qucm annum Chrifti mcccxc. vel fequentem fuiffe indicavi- 

mus : a quo ad annum mccccxxv. imerccdunt xxxv. anni. Perperam e- 

tiam imperafTe Manuelcm annos xii. menfes i v. dics xxv. traditur in Catalogo 

Impp. Codino fubdito. Ita perinde mendum irrepfit in ° Hiftoria Politica , qux ° H 'fi- Polit • 

xxv. Imperii annos Manueh attribuit. At fi quodPDucas videtur fcribere , fato fun- p D " cat t «o^ 

ttum Manuelem co quo obfeffa eft Conftantinopolis a Turcis anno mccccx xii. 

verum effet , legitimus eflet Phranzx calculus : verum ex iis qux confequenter tra- 

dit idem Ducas extincTum Manuelem , quo fratrem Amurathes interemit anno, 

refellitur : cum hanc fratcrnam cxdem ad Hegiram dcccxxvii. ac proinde Chrifti 

annum mccccxx v. referant 1 Annales Turcici , ut mortem Manuelis ad annum H Ann ^ ei TurCt 

mccccxxv. exerte Phranzes , idque omnino colligatur ex Joannis filii Imperii 

annis. * Irenem, feu Helenem , uxorem duxit , Conftantini Dragalis , iftius r "*^ ' l '*' 

Macedonix regionis qux Axio fluvio alluitur, Principis filiam : f exceffit illa xiii. Laon. 

Martii , anno mccccl. in eodem quo conjux fcpulchro condita. Habitum porro mo- ' phr * nz - L ?• c - 

nachicum induerat paulo ante obitum , Hypomenes afTumpto nomine : * unde - jsiixt.dtGeorg. 

colligimus oratiortem illam funebrem Hypomenes Imperatricis,qux GeorgiumGe- t'W' 

miftum Pletonem agnofcit aucTorem , exaratam fuiffe in honorem Irenes Maftuelis * ' 

uxbris. Manuelis porro &; Helenes uxoris , ut Sc Joannis , Theodori , &> Andro- 

nici filiorum effigies hic delineari curavimusexMS. Codice operum Dionyfii Areo- 

pagitx , cjuem idem Manuel ad Monafterium S. Dionyfii in Francia , ubi afferva- 

tur , per Manuelem Chryfoloram Legatum fuum mifit anno mccccviii. ut prx- 

fert eidem fubdita infcriptio , quam ut &: ipfas effigics , beneficio R. P. D. Joan- 

nis Mabillonii Bcnedictini , viri docciflimi ac^erhumaniflimi , fumus confecuti. 

Ftlii Manuelis PaUologi Imp. ex Irene. 

ix. Joannes Pal^eolocus Imperator , de quo mox. 

ix. Theodorus Paljeolocus , Selybrix Defpota , * Theodoro Por- , Vtt(u t ,.; 
phyrogenito patruoexcinfto , Spartanum Principatum apatre obtinuit. b C l e o- >> rnuat. 
pen, Malateftx Comitis Riminenfis in Italia Domini filiam , uxorem duxit , ■*«*«• 
quxabejufcexvifcriptoribuslmperatricis titulo donatur. Initx porro ex nuptix a pudL*lbeumi» 
circa annum mccccxix. eodem ferme tempore quo Joannis fratris cum So- »»-.»4B/£../>. 9 i t 
phia Monferratenfi. c Ex pefte obiit Selybrix anno mccccxlvih. cum lon- ? phr*nx..i.i.c. 
ge antea ditiones omnes fuas Sc oppida refignaffet fratri Conftantino , habi- 3- 1 '- 
tumque Monachi induiffet. Illius cadaver Conftantinopolim relatum, in Mo- 
naftcrio Pantocratoris humatum eft. d Uxor veroexceflitanno mccccxxxiii. ^Htmbutmi 
Ex iis nata e Htlena , Joannis II. Regis Cypri uxor. Fallitur enim Dolionus, < ldtml. hC . s . 
qui Andrex , Theodori nepotis, filiamdixit. Neque majorem fidem meretur *' l *V rr - l : 1 ?< 
f Jofephus Scaliger , fcribens Theodorum Joannam petri Sicilix Regis filiam stcph.Luliman. 
duxifle , ex eoque natam conjugio Magdalenam Bonifacio Scaligero, Julii Cxfa- ' '»/"• staVgtr in 
ris, Jofcphi parentis, patruo enuptam,cum hxc gratis, nulloque vade tradantur. '*' ' ' g ' me ca ' 

T>ti(Xt c. ij. t? , 

ix. Andronicus pALitOLocus Theflalonicam &c adiacentem resio- fhran l 1 1 » c i. 
nem in hxredii fortem habuit , quam Venetis vendidit -. fed mox Theffaloni- bijt.f*tit.f\\/ 
Famil. Bjzanf. H h ij i 4 4 FAMILIiE A U G U S T j£ 

cam expugnarunt Turci annoMCcccxxix. qu'o illeeX elcphantiafiobiit Oon- 
'ftantinopoli i v. Martii in Pantocratoris Monaftcrio > in quo monachicam ve- 
ftem induerat , Acacius nominatus. ttr4kzXi.-t.il. 
l.i-e.f 1.4.« 7- 

ii. i\. faf"] 1 }- 
Laonic.l.t- & <)• 
Ducas c. 4».. 
Ceorg Trape^in 
Ctmpar. Platon. 
ry Artft. c. ptn. 
Ttiis ll.in Eurc 
f» c. n, 
ThHelph. 1. 1. ef. 
f.169. ' Gthtlinm I. 8. 
Commeitt. Pii'11. 
f.191. * tiHt.A Eu'ia!d. 
jinihot. 

« PhranTj l.yc. 
19.30. 

Laon.l.y.p. 31». 
d Phranz.l. i.c. 
11. /1 J.tf. ii. 
« Dncai c. j 1. 
' Thranz. I. t.e. 
\-j.l. j. t. it. 
Laott. I. t.p. 10 1. 
tiift.Pelit.p.lt. 

f Phranx.. l.t.t. 

»7- 

V. ;. r.n.iy.jo, 

L«o» l-y.p- joi. 

•Hifi.Poltt.p.it. 

Sfandng p.iytx tx. Cons tan tinus P a l jfc o i, o c U s , Imp. de quo rhox fuoloco. 

ix. DemetMUs Paljeolocus Porphyrogenitus Florentino Concilio 
cum fratre Joanne Imperatore interfuit. Exhinc a fratre Conftantino Impcra- 
tore fadro, Peloponneli Principatu donatus eft : qucm cum adverfus vicinos 
Turcos fervare ac tueri vix polTet , Chriftianorum Principum opem expetiit, 
prxfertim Caroli VII. Regis Francorum , legationeadeum annp mcccclv. 
inftituta, cum fequenti , quam ex autographo eruit V» C. D. Herouvallius, 
epiftola. 

SAncTIssimo Principi tf excellentifimo Domino Regi Trancorum , &c. De- 
metrius inChriJlo Deo fidelis De/potus liomcorum PaUologus ,Jalutem tjr projberoi 
ad vota Jucctjfits. Etji rnrius nofiras ad Strenitatem tuamlitteras , aut oratores ,propter 
iocerum diflantiam de rebus opportunis mitterefoiiti fimus > tam tamen teto antmo & 
<eomplec7imur & veneramur , curn domus noflrx necefitudine , tum innumeris Cetfitu- 
dinis tux virtutibus , ejr cUrifimi animi tui cxcellentia. Nam ckm Chlifiiana rcltgio- 
nis Reges,Principes , & familias prxftantiftmas recenfeo : neque majerum noftrorum 
temporibtts ullum invenio , qui rJigionem noftram tanta diligentia , ftttdio , ardore , 
Curaverit^ tutatus fit , defenderit ,vitam dcnicjue rjr facuitates omnes expofuerit , quam 
gloriofifsimi progenitores tui Ftancorum Reges ,peque nlius in hac calamitofa xtatc no- 
flra existit, in qtto tantitrnjj>eifit,ut Ubenttfideifubveniat,quantumin te uno , Serenif- 
fime Princcps. Cujut ego Jpe fretus , citm animi tui magmtudincm videam > <$* qued 
maiorum tuorttm promptifsimo animo veftigia feclaris : qui pro tuenda Chriftiana reii- 
gione ftpenumero fanguinem ejfudcrunt : cjr tjuod neejue laberibus , neque Jumptibns 
farcere decrevisii , vifurn mihi efi nobilem vi>umfamitiarem neftrum Trancalium ftr- 
vopulum,fratrum olim meorum Imperatorum CanccUarium,(jr Romcorum ludicem Cencra* 
lem, prxfntium latorem ad Celfitudinem tuam oratorem mittere , cumres neccJfarixChri- 
ftianorum idtxigere videantur. Ejus igitur verbis , qu£ mco nemtne Stftnttati tuxre* 
ferct , pUceat plenamfdem adhibere. Ex Peloponnefo xii. Decembrts mcccclv. 

b.tifMi^toe, or Xt» Tt$ &<*> 7nsi>c. Liasiir\c, Va/utjtiav 6 naS&iotiypci 
Hxc verba Graxa grandionbus litteris ex facro encaufto five cinnabari exa- rata. Sigillum litteris appofitum ex cera rubra papyro obdu&a Aquilam cum alis-' 
cxpanfis, bictpitem , Sc cum bina coronula reprxfentat: infcriptio iildem cha- 
racieribus concepta eft quibus lit^narum fubfcriptio. 

Scripfit in ejufdem Servopuh gratiam Regi Carolo Calliftus Pontifex xxi v. 
Febr. eodem anno , quem ob utriulque linguaj cognitionem miniice commen- 
dat.* Sed mox orto cum Thoma fratre diffidio, dum inviccm mteftis armisac 
animis bello contendunt , eXpeditione adverfus litrumquefufcepta fuperveniens 
Sultanus.Mahumetes 1 1. Spartam re£ba progreditur , u£>i tum commorabatur 
Demetrius : qui tam formidando impar hofti , eidem ultro obviam proceffit , 
tiniverfaque ccfiit Peloponnefo , data infuper , vel fane pa6ta in uxorem 
Sultano filia. Ipfe verci a Mahumete Adrianopolim relegatur,annua ad vitam 
auveorum penfione dortatus. Tradit b Chronicon Veneto-Byzantinum Deme- 
trium , uxorem & filiam in Sultani poteitarem venifTe x x x. Maii anrto Chri- 
fti mcccclx. & ih Saraium deduftam Demetrii filiam. * Obiit tandem infe- 
lix Princcps Adriartopoli anno mcccclxxi. Monachi prius fumpta vefte, D a- 
viDque in vita: mutatione appellatus. Bis nuptias inierat,ac d primocum Z oe, 
Parafpondyli Magni Ducis filia , exeunte Martio anno mccc cx xx vii. e qu,t 
triennio poft obiit, conjuge in Italia tum commorante. f Alteram poftea fibi 
adfcivit con jugem anno mccccxlii. Azaninam, Pauli Azanis filiam 
Matthari Afanis fororem , qui eo a?vo primas in aula Conftarttinopolitana ob- 
tinebant, Hsc marito aliquot menfibus fuperftes vixit. Ex his fecundis nuptiis 
nata filia unica 8 anno mccccxxxviii. h quam Mahumetes Sultanus in le- 
gitimam conjugcm acccpit , cum Peloponnefum expugnavit. Obiit illaaliquot 
annis ante patrem.' Scribunt porro Spanduginns &c auctor Hiftoriar Politic.c,non 
revera in uxorem dudlam a Sultano -, fed ducturum fe tantiim pollicitum , ve- 


BYZANTlNiE. HS riturnquc hc ab ca veneho tolleretur, Acirianopoli rcli&am , ubi virgo obierit. 
At contrarium tradit Phranzes , a quo Sultani uxor femper appellatur. 

ix. Thomas Palje o l ocu s , dc quo poft Conftantinum fratrcm. 

ix. Michael PalJEolocus, filiis Joannis Imperatoris acccnfetur a Vo- 
laterrano: at * Ducas exerte ait Joanni fex mafculostantiim extitifle fupra re- • jhnfdtr.W 
cenfitos. 

ix. * Z A m P i A Paljeolocina, Manuelis filia nstha , Hilario D o- ' } li fi- p,lit P « 
Ri je Nobili Genuenfi nuptum data a patrc anno mccc xci 1 1. */ tjaidam volunt ; " r * ns " ue ' 
cx cjuibus nuptiis natajtlia , quam idcm Manucl Mufiaphx Bajazethi Gilderuni Sul- rtintrar -Regim 
tantjilio uxorem dedtt. p»io»u p. »7. 
P- Gijfart del-etfciJf- IX. JOANNES PAL^OLOGUS» Porphyrogchitus , b imperatof 
coronatus eft , patrc adhuc fuperftite , c quiob ingravcfcentis artatis incommoda abdi- 
cata rerum omni cura, filio regendum lmperium commifit. d Pacate vixitcum Amu- 
rathe : e &: ut Chriftianos Principes fibi conciliaret, &: ad opem fibi ferendam pcl- 
liceret , in Concilio Florentino , cui interfuit cum Demetrio fratre , Conftantino- 
politano Patriarcha , carterifque Grarcis Epifcopis , Rottiana: Ecclefia: fidem ample- 
xus eft. Gefta harc annis mccccxxxix. & mccccxl. f DifcefTumver6 Joannisex 
Urbe , ut Venetias appulerit , ut Jofephus Patriarcha Romam venerit , cum Sum- 
mo Pontifice collocutus fuerit , ut abeo exceptus Joahnes ,ut dchique in Concilio 
Florentino conlederit , ex picturis antiquis^in arreis tabulis incidi &: delineari cu- 
rarunt primi Typographia: Regia: curatores , quibus Hiftoria: Byzantina: fcriptorcs 
in librorum lemmatibus exornarent , nort indicatis cxterum Jocis unde defumpta: 
fuerint, tametfi vero fimile lit has ex antiquis tabellis , vel certe Codicibus ma- 
nufcriptis , excerptas. Obiit ex podagra die xx xi. O&obr. artno mc cccxl v i ii. 
fepultufque fuit in Pantocratoris Monafterio. Vixit annos L vu. menfes x. dies xv. 
Imperavit verb annos xxiii. menfes ui. dies xni. vel x. ut« alii rettius fcribunr. 
h Primis nuptiis uxorem duxerat Annam Russicam, Magni Mofcoviz Ducis fi- 
liam, annos tum xi. natam , qua: ex pefte obiit Conftantinopolianr.o mccccxvit. 
& in Libis Monafterio fepulta fuit. Hanc filiam fuifTe exiftimem Bafilii Magni Mof- 
covia:Ducis,quifubannOMcccc. vivebat. 'Exinde So phi am Paljeolocinam, 
Joannis II. Monferratenfis Marchionis ex Ifabella Majoricana conjuge filiam.xxi. 
Januarii anno mccccxx. patre adhuc fuperftite in fecundam conjugem fibi dc- 
Jegit. * Verum eo extin&o , quod minus fe a conjuge amari animadverteret , for- 

Hh iij i c*tahg,lmpp. 
>> Dueiuc. ij. 18. 

1 ?•• , . . 

pi, r atx..l. i.e. x. 

» Hifl.Concil. 

plorent. 

Phranz-l-*-*ll* 

&f''H- 

Ducot. 

I yi£ e indicem 

Geari ai Cedi. 

num initio. Duc/u e.%%, 
Phranr. l.i.c.'<). 

z Catalog. Impp. 

h Phranz. l.l.t, 

}S. 

Laon.l. + .p.nG. 

Dhcm c. 19, 

Hifi. Polii. 

Sigifm. Herberfi, 

Jt reb. Mnfcov. 

p.t. 

' Duca, c. t!3 . 

^^h.anz.l.l.C. 

3S--H- 14* FAMILI./E AUGUSTiE 

vuctu c. 50. mx licec elegantis, ( ccmtrarium aflerrt Phranzes ) tum eriamquod alias is fettare- 
l*s!p ifl tiu ' c ^ am Conftancinopolj egrefla, in Italiam rediit menfe Augufto anno Chrifti 

H'Ji. P'1't. f • t. mccccxxvi. Divullam a marico , Manuele adhuc fuperftice, videtur fcribere Du- 
Itof***»!'" cas ' ^ Cc mu ^° p ^ Joannes cercio conjugio cum " Maria Comnena, Aiexii 

Comneni Imperacoris Trapezuntini filia , copulatur. Venit illa Conftantinopolim 
m DHcase.ii. xxix. Auguiti anno mccccxxvii. m nupciarum vero ceremonia: peratlxmenfe 

Sepcembri fubfequenci. Obiit conjuge in Italia adhuc comrnorante. Nullos porroex 

his tribus uxonbus liberos habuic Joannes. 

IX. CONSTANTINUS PAL£OLOGUS, quartus Manuelis Impe- 

*Thetd.Zyg>md. raturis filius , * Dracases ex materno cognomineappellatus, b Regiones Ponti 

rf }^ a \ 6 'i- Chazarix conterminas a patre in ha:redii forcem , deindeafrarre Peloponnefi Prin- 

Htft.ToUt. . V • ■ * r nr n. t • j c 

SpanJsig. cipacum obcinuic,quem concra mcurlanres iurcosargrecucacus eic. Joanni demum rra- 

b T>!,cai c - M- cri morruo fuccedens, c Imperacor coronari noluic, quod Imperii pacacam pofleflionem 

Chron Vtneto- 1 1 • r T^ r r • 1 • • • a 

Byz. an. 1445. nabicurum le nunquam, T. urcoique le lmperance quod provinciarum ac oppidorum 
1444- reliquum erac invafuros,probe nofler : quod&accidic.QuippeMahumecesI I.Conftan- 

T ranz..i.i.ci. tm0 p onm y \ cepic d die Marris xxi x. Maii, obfidionis Lil.anno Mundi juxra Gra:- 
« Diicmc. ) 5 . cosm mm m m m dc cc c l x i.Chrifti M c cc c i.i i i.Conftancinus in ipfa oppugnacione in- 
& vuciu c 39. cerempcuseft/ ejufquecaput hafta: impoficumin Turcorumcaftriscircumlacum. f Uxo- 

Thranz. Laonic. , r J r \ •• t, _ ..,_ 

& c . rem duxerac menie J ulio anno mccccxxviii. Theodoram, Leonardi de Toc- 

« TiuUa pn 11. co Comicis filiam , Caroli 1 1. Comiris Cephalenix & Zacynthi neptem , qui in iftius 

,.i.«. " conjugii graciam aliquoc qua? in Peloponnefo obcinebac oppida 8c caftra, Defporac 

Lton.i.j.p.iit. Conftancino ulcro concefTic. Obiic illa menfe SepcembriannoM ccccxxi x. 8c Cla- 

* phr*nx..l. x.c. rcnria: , Peloponnefi urbe , fepulca fuir. 8 Anno denique mccccxli. alteram fibi 

»7- uxorem copulavic , Catharinam, Nocarx Pala:ologi Carelufii Lelbi infulac Prin- 

ioi*' C * "° *" c ip* s nnam, qux Palsocaftri Lemni infular urbeobiicanno mccccxli i i. nullis ex 

ucraque conjuge procreacis libens. Unde erroris arguere licet fcriptores aliquot , 

h MonftreBtt. 1. h Monftrelletum fcilicet , qui Amurathem Conftantini uxori in ipfa a:de Sophiana ftu- 

prum inculifle, hancque in Saraio inclufiiTe Sultanum Mahumethem commemorat : 

tolltp * Crufiumprarterea fcribentem uxorcm 8c liberos coram Sultano ad menfam prandente 

k zygomai. d, capite truncatos • k Theodorum etiam Zygomalam.pridie quam Urbs capcretur,divinis 

Expugn.cp.p. prids munitos Sacramentis , ne in Barbarorum manus caderenr , capite truncari 

1 Mneas Syhius prarcepifle : denique, 1 .Sneam Silvium , Conftantini filium capta urbePeram confu- 

epft.\6i. giiTe , ibique a Turcis obfidione cinftum , tradente : qux quidem a fcripcoribus iftis 

- Mat.de cenf. P er peram relara procul abfunr a vero, jureque ab m Allacio viro doftiflimo , ucfu- 

ittr.Bccl.l.x.c.4. cilia Sc abfona confucaca func. " Vixic Conftancinus annos lix. menfesi 11. diesxx. 

"Mranz. i.i.c. impej-^yif annos 1 v . menfes vu. Hunc camen Imperacoribus haud accenfec Ducas, 

s L*onic.i.%. uc qiii Imperacorem nunquam fe dixeric , rametfi ab Pr-incipibus-extxiis .ita.compel- 

catahg.impp. i aretur . un de Joannem fratrem poftremumex Imperatoribus Conftantinopolitanis 

-' ' fuifle aic Obfervarunr pridem hiftorici , imperium Conftancinopolicanum a Conftan- 

t itnnit orac. rino M. inchoarum , in alio Conftancino defiifle. p Sed * Leo Philoiophus in Ora- 

f.uo. ca y is j zm Q y im prxdixerac Imperium finem habirurum , imperanre eo ,cujusnornen 

per K licceram inciperec. Porro priufquam adreliquum Palxologorum ftemmapro- 

grediamur, prxftar Caroli VII. Francorum Regis , & Francix Cancellarii ad eun- 

dem Conftancinum , &r ad BeiTaricnem Cardinalem fcripcas epiftolas hacrenus in- 

edicas haud ingraco parergo hoc loco defcribere ; ex quibus docemur follicicacum 

fuifle a Conftancino per nuncios Regem de auxilio Gra?cis impendendo , quod bel- 

lis domefticis & Anglicis impedicus iubminiftrare haud pocuic. Has porro ex Came- 

ra Compur. Parif. excerpcas nobifcum communicavic V. C. D. Herouvallius. 

» hErenis simo ac pocencilTimo Principi Conftanrino Dei graria Defpori Regi 
" j3R° meori,m °P a,a;0 ' g os 'Frarri ac confanguineo noftro cariflimo, K ar olus 
'» eademgraria, falutem , Sc ad expugnationem inimicorum Chrifti virtutis incremen- 
» tum optatum. Per Nicolaum Staniflam Veftrx Benevolentix nuncium literas ejuf- 
>> dem credenriales benigne fufcepimus, ac inrelle£tis per eum luculenrer explicatis, 
=> Veftra: Providentiac magnanimitatem bellicofque fudores in xmulorum Chriftianx 
»» religionis impugnacione , dignis merico prxconiis exrollences , curbacionibus & in- 
>, quiecacionibus, quas ab eifdem concinue fuftinecis , pro dolore compatimur ; 8c ex 
>, hoc maxime, quod pro nunc firma pace nondum fopira, cunctis nacionibus cognica 
» noviflima Regni noftri rurbario Nos ad requifica non finic incendere. Nihil enim 
» Nobis opcabi!iuseflepc{TwC,quamconcra fidem orchodoxam impugnances more pro- 
» genicorum noftrorum Vos coadjuvando , Regni noftri robur &c milicix noftrx vires BYZANTIN^. * 47 

impcndere. Confidite tantiim, quod fi ftabili pace cum hoftibus noftris antiquisim- <• 
minens bellum fumenda breviter treuga Dei mifcricordia fedaverit , ut fperamus , « 
ad Veftrum in requifitis adjutorium operam dabimus eflicacem , quemadmodum <« 
Vobis explicare potent piactaclus Nicolaus , cui noftram fuper hoc latius intentio- « 
nem declarari fecimus. Datum Razilliaci. „ 

SErenissimo Principi Constantino Difpoti Regi Romeorum 6 Palaro- „ 
logos. Screniinme Princeps , Chriftianiflimi fupremique domini noftri Regis ,, 
ad orthodoxa: fidei defenfores zelus ac finccra: charitatis affeclius , cognitis per ftre- „ 
nuum fpectabilcmque Militem Nicolaum Stani^am Vcftra: Serenitatis Legatum tur- „ 
bationibus & inquietationibus , quas a Turcis Macometiftis inceffanter patimini , pix „ 
comDaflionis arle&u condoluit , ob hocque maxime quod non patitur fibi cum anti- „ 
quis lnimicis fui regni poft fumendam breviter treugam , fi firma pace non fedetur , „ 
ingruens bellum fuos milites ad alia divertere , progenitorumque fuorum more fui „ 
roburexercitusad exaltationem fideiChriftianxcontra ipfam impugnantes vobifcum „ 
impendere, quod optatifTimum fibi foret. Confidattamen Veftrx Serenitatis prx- „ 
celfa Dominatio , fi permittat divina Clementia pacem cum fuis prastadtis hoftibus „ 
ftabiliri , Majeftatem fuam ad requifita per nuntium Veftra: Celfitudinis daturum „ 
operam efHcacem , prout per eundem latius poterit informari Veftra-Serenitas ,quam „ 
ad Chriftianx plebis pradervationem confervet Altiflimus feliciterac longxve. Scri- „ 
ptum apud fanctum Martinum de Canda in Turoniadie xxiii. Augufti. „ 

j4dveftr<t Serenitatis beneplacita paratiCancellautts & 'Cenfilium 
Regts Francerum Cbrijiiamjjimi. Beauvarlet. 

CHarissimo ac fpecialiflimo amico noftro Nicaeno SS. duodecim Apoftolo- „ 
rum Cardinali Grarco , Karolus Dei gratia Francorum Rex,falutcm. Chariflime « 
ac fpecialiflime amice, qux ad nos fuperioribus diebus de fereniflimo Principe fra- „ 
tre noftro cariflimo Roraeorum Imperatore fcripfiftis , fuere nobis omnia jocun- <« 
diflima. At non parva nos alacritate referfit fincerus ipfius Imperatoris affectus , qui „ 
tanto a nobis intervallo terrarumque tractu fejundtus , tanto nobifcuni potuerit „ 
amore conjungi. Sed &c nos certumeft par pari referre , recipereque talem affedum, « 
ut quidquid ad Imperatoriam dignitatem , vel Grxcorum utilitatem refpexerit , id „ 
omne pro viribus exequi cupiamus. Qnpd fi detur hoftes arcere , pacemque regni „ 
componere, nihil necprius nec iibentius faciemus , quam opem Grascia? ferrc, liberare- „ 
que Chriftianum Imperium dominatu nefario barbarorum. Quis non Grarcise faveat „ 
genticlariftimx,qua*omni genere laudisexcellens, tantahumanogeneri peperit orna- „ 
menta ? Nec memoria excidic Patronum Franciac , beatum videlicet Dionyfium e „ 
Grxcia emerfifTe, qui divino ufus eloquio , ejufdem panis verbo quo vivunt Ange- , c 
li , repletum fe perhibens , fidem nobis attulit , Dei cultum edocuit , &r fublatis tenc- „ 
bris , lucem ex abdito in medium protulit. Sed de hoc alias , reliquum eft ut Vos „ 
certiorem faciamus , fi quomodo in Galliam vcnire contigerit , futurum ut a Nobis „ 
fufcipiamini perbenigne : eft enim animus vefter erga nos gravis , ut jam Vos in « 
corum numero reponamus, quos gratos magis acceptofque habemus. Datum Turonis. „ 

IX. THOMAS PAL^OLOGUS Porphyrogenitus, Manuelis Impera- fc ?£!£ fjj^ 

toris filius fextus , a Achaix Defpota , b ciim Peloponnefum Grxciamque univer- i.<fr*. 
fim excitatis cum Demetrio fratre vicimfque toparchis bellis internis motibufque ^ hr " i - vmtt». 
civilibus , perturbafTet , s foceroque ipfi manus truncafTet ac pedes , adverfam vi- < pituu.inEn- 
ctflim fortunam in femet expertuseft, d Mahumethe Sultano , capta recens Conftan- «/"»'•'*• 
tinopoli inflato ac tumido , in Peloponnefum cxterafque Graccia: provinciasimpune lf 1(S z *' 
graifante , quas expugnatas fua: demum poteftati fubjecit anno mcccclx. & fe- LM».(, 9 .f.jia.. 
quentibus. e Thomas patriareliclaprofugus, cumuxore ac liberis in infulam S. Maurae fp^^fj 
ad Artae Defpotam agnatum , deinde Romam venit, allata fecum S. Andreai Apo- VoUurr.t^. 
ftoli Calvaria. , quam ex urbe Patrenfi , ubi affervabatur , extraxerat, ubi a Pio II. C" ml " n - ' ■*• rer - 
PP. a quo per Legatos evocatus fuerat,humaniter exceptus eft, 8c infingulos men- La»n'i c .t.a. 
fes ccc. aureorum penfione donatus , quibus ducentos Cardinales addidere. Obiit Befar.Epifl. 
Romac x 1 1. Maii anno mcccclxv. artatis lvi. 'Cath.uinam , Martini Za- g "c»mm pliii. 
charix Azanis Centurronis Nobilis Genuenfis , quique oppidorum quorundam in />. >?o. >9t- i»j. 
Achaia , Arcadia, 8c Meffenia dominium obtinebat , filiam uxorem duxerat anno 7.™,"". *' f lV 
mccccxxx. quas conjugis miferiarum particeps , ? Corcyrx tandem dum una Ro- spandug. p.i 9 i. 
mam pergit, vitam infelicem exuit ri. Augufti anno mcccclxii. in Monafterio s phr * nt - • '•*•* 
S S. Jafonis &c Sofipatri fepulta. F A MILIiE AUG \J STM Liheri Tboma PaUolopi ex Catharina uxorc. 


4 fhr*nt. I. J. *. 
7.17. k furit* I.a.c ' Hifl. Cyfr Li. 
g.tntamf. <»». 
Lertd. * Phr*r>s..l.t.t. 

11. 

Htfi. Felit.f. 19. 

Sp*ndui. f. 191, 

toi. ^Bift.Ftlit.f.l^. ThrAttz.t.z.c. 
i^./.j.f. zf.ja. Volattrr.l. 7. 13. 
2Ur# Herlnrftttn, x. Andreas Paljeologus, Defpota , a lucem excepit x v 1 1. Januarii 
anno mccccliii. Is cum Manuelefratre aPioII. P P. per Cardinalem BefTa- 
rionem Ancona, ubi degebat, Romam evocatus , penfionibus &c honoribus do- 
natus eft. Verum ftirpis fuae & antiqua: nobilitatis oblitus , ducta in conjugem 
Grxca viliquemeretrice, Romstandem obiit : b cum pauloante in Ferdinandum 
& Elizabetam , Caftellanos Reges , jus omne fuum in Peloponnefiacum Prin- 
cipatum , atque ade6 Imperium Conftantinopolitanum , teftamento fuo . v 1 1. 
Aprilis anno mdii. exarato transfudiflet. Sepultus eft in bafilica S. Petri jux- 
ta patrem. c Tradunt Stephanus Lezinianus &c Loredanus filiam habuifTe An- 
dream, quam Jacobus Il.Cypri Rex in uxorem expetierit. Sed repugnat ra- 
tio temporum : fiquidem Jacobus anno mcccclxix. uxorem duxifte dicitur, 
irritis de Andrea: filia colloquiis , quo tum anno nubilem filiam habuifTe non 
potuit Andreas. Unde vero videtur fimilius ejufdem Andrea: fororem alteram 
cxpetiifTe Jacobum. 

x. Manuel PaljeolocuSj * natus n. Januarii anno mcccclv. ani- 
mi dotibus fratre longc fuperior , fortuna: fux pertacfus , ex Italia exccdens , ad 
Mahumetem fe contulit , a quo acceptus perhumaniter, ac in honore habitus , 
&c ad vita: commoda annuis penfionibus donatus , Chriftianam , quam profi- 
teri ci licuit , vitam tandem exuit Conftantinopoli , imperante Bajazethe , 
cujus juflu magna cum pompa feretrum fubfequente non Chriftianorum mo- 
do , fed &c Turcicorum aulicorum comitatu ,humoconditus eft. b Scribit au£lor 
Hiftoria: Politicx Manuelem prardia aliquot ad vi&um cum duabus ancillishaud 
inelegantibus accepifTe a Mahumete , ex quibus Jtannea* &c Andream Palxologos 
genuit. Ac Joannes quidem infans obiit , & in Pammacharifta: Monafterio fe- 
pultus fuit : Andreas vero m caftrum regium a Selimo tranflatus , &c Agarenicis 
facris initiatus , Mahumetes appellatus eft. 

x. Helena Paljeolocina,, nupfit annoMcc ccxlv. Lazaro Def- 
pota: Servia:. 

x. Zoe Paljeolocina, quibufdam Sophu nuncupata , a J o A N N E 
Basilide, Magno Mofcovi.t Duce per Legatos Romam mifTos expetita.ei- 
dem uxor datur : mulier aftutiflima , ut prodit Sigifmundus Herberfteinius. 
Ex his nuptiis nata Helena , Alexandri Polonia: Regis conjux. 
XLI- BYZANTIN^. 149 XLI. 
PAL^OLOGORUM STEMMATIS 

P ARS ALTERA, 

fett Jvlarchioncs Alonferratenfes ex gente PaUologa. 

HEODORUS COMNENUS PALjEOLOGUS 
1 Porphyrogenitus , Andronici Palarologi Senioris Imperatoris ' rkrMx..l.t. t. 
ex Irene Monferratenfi uxore altera filius fecundogenitus , Def- \.' Alh /.,,.,. <j. 
pota a patre di&us , Marchionatu Monferratenfi donatus eft a k Difurfi fa - 
matre , cui ex Toannis Marchionis fratris teftamento b xvm. C ""^ 4M '•' 
Januarii anno mcccv. conduo, poft ejus exceflum, qui 1 x. Mar- • b.o.. itM . . 
tii fequentis accidit , obtigerat. Donationis &c inveftituras di- \- * 6 - 
ploma anni mcccvi. ex Benvenuti de fan&o Georgio Hiftoria Monferratenfi iy» <».» 
inedita publicavit ' Guichenonus. d Exhinc Antonius Spinola nobilis Genuenfis Gr^ . /. 7 / • ■ <m 
cx Itaha delectus eft cum decem & o&o triremibus , ut Theodorum in Italiam ( „ a „' f "' " u7< 
deduceret , quo perveniens , Marchionatus pofTefTionem adiit xix. Novembris an- fWum • t- 
no m c c c x. Egerat antca cum Andronico Antonius , dum Conftantinopoli moi are * a*^, b * V. 4 . 
tur , de Theodori nuptiis cum Argentina , hlia unica Opicini Spinola: agna- »». 1507. <$*. 
ti , e viri tum potcntifTimi , quique in urbe Genuenfi Barnabx Oria: partibus obfi- *f"£*l. er M j 
ftebat , demumque generi ope adjutus , Principatum ineaobtinuit. f Tradunt By- { ,d*G*fi. H*nr. 
zantini fcriptores Theodorum fxpius Conftantinopolim veniffe parentis invifendi vn.c *; 
gratia , confpe&umque Latinorum habitu , mentoquc eorum more rafum. Addunt pj£,'i ml Vf'*l' 
Andronici Junioris nepotis fui in avum Andronicum , fuumque patrem favifle re- P*r*»t./.i.e.i4. 
bellioni , * poftmodumquc cum ipfo nepote de Imperio contendifTe. Varia gcffit f'f^f a ^; 7 ' 
bella h cum Mediolanenfibus , Marchione Salucienfi, ' Alexandriois , Aflenfibns, ■■ coriei, ar t.\'. ' 
aliifque vicinis Principibus, quos Opicini foceri potcntiaadjutusfregit atque devicit. 
k Ab Henrico VII. Imperatore aurea: Florenorum , ut vocabant , moneta: iignandx 
facultatem impetravit , eodem privilegio Florentinis abrogato. l Monafterium Or- 
dinis Fratrum Minorum in urbe Chivacenfi excitavit anno mcccxvii." 1 Obiit 1. 
Aprilis an. mcccxxxviii. Vidiejufdem principisdiplomataannorumMCcc x vi 1. 
8c mcccxx v. in quibus ita infcribitur : lllujlris Dominus Theodorus Exccllentix Impe- 
rialis gen. filius Porfirogenitus Marchio Montisferrati. Scribit Phranzes , utriufque fe- cequiUius. 
xus liberos cx Argemina procreaffe Theodorum." Laudatur pra:terea a Duchefnio n Hift. cajHii*». 
Genealogia M S. Domus Alenconix fub Carolo VI. confcripta , in qua Marchio '■■*•'• u 
Monferratenfis uxorem Blefenfis Comitis filiam duxifTe dicitur , ex iifque progna- 
tos Marchionem Monferratenfem nuper defunttum , 8C Comitiffam Sabaudia: pro- 
bi Comitis Sabaudia: matrem , &c Comitis Virtutum Dominique Mediolanenfis 
aviam : ex quibus conficitur Theodorum , fecundis nuptiis , Guidonis Caftilionenfis , 
Comitis Blefenfis ex Margareta Valefia filiam duxifTe. 

Liberi Tbcodori TaUologi Ivlarchionis Monfcrratenjls. 
vi. Joannes Paljeolocus Marchio Monferratenfis , de quo mox. 

VI. Ioi.ANDA, feu VlOLANTA pALiEOI.OCINA, nilpflt A I M O N I Quhtien,»M i» 

Comiti Sabaudix, non Gcnevenfi ,uti vult Andreas Favinus. Perafta nuptia- kift. Sab*»4.?. 
rum inftrumenta Cafeilis , Marchionatus Monferratenfis caftro , 1. Maii anno »?. 7 ' 7 '. 
•mcccxxx. quibus potiffimum cautum fuit , ut abfque mafculis obeunre Mon- oifc«rfip. 7 . 
ferrarenfi Marchione, Iolanta , ejufque hxredesin Monferratenfem Marchio- 
natum in folidum fuccederent : qux quidem inftrumenti nuptialis claufula , ma- 
gnx inter Sabaudix &c Mantux Duces controveriix atque adeo bellorum occa- 
fionem prxbuit. ' Vvaddtxg. xn. 

Ij*7« I. I319. «O. 

Difcerfi. 

k Conmd Vvecer. 

in HenricQ VI 1. 

f. 97- 

1 Vadding. an. 

I}17 61. 
Chtez.it. VI. JOANNES PAL.^OLOGUSMn MonferraTenfis Marchionatus pof- 
f*mil. Bjzant. Ii Difiorf*. 2.JO; F A M I L I jE AUGUSTJ b Cantac. I. 4 . c . 
i.a. Coquilltm in 
hifl. Hivcrn.7,11. 
J Benvenuto fol. 

170. ' Notit. Vafcen. f Chie^a. 
% Cocto. 

Guichen. in hifl, 
Sabaud. p. 401. 
403. 41). 419. 
Vvadd.an, ijSj. 

4- f- 

h Vvadding. an, 

J}6\. 1.1. 

' Difcerfo. 

k Chron. Petri 

I V. Reg. Arag. 

I. x.c.t. fefTionem indutlus fuit a Carolo IV. Imperatore , tabulis i. Aprilis anno Chrifti 
mcccxxxviii. exaratis. b Quod pater in Imperium Conftantinopolitanum jus fi- 
bi olim afTeruerat , revocavit, captata civilium inter Joannem Palxologum Impe- 
ratorem & Joannem Cantacuzenum bellorum occafione,compar.itaquead id claffe. 
Verum ut refcivit Cantacuzenum , occupato Byzantio,cum Anna^abauda Augufta, 
filioque Joanne fcedus iniifTe , ab inccepto deftitit. Scribit idem Cantacuzenus ad 
id bellum fuicipiendum maxime incitatum fuifTe Joannem Marchionem ab uxoris 
Fratre Joanne Convenenfi Cardinale , qui pecuniam & apparatum bellicum collatu- 
rum fe pollicitus fuerat. e Fuit illa Cecilia , Bernardi V. Comitis Convenenfis 
filia , ac tum ex Bernardo I V. Aftaracenfi Comite vidua. d Scripta harum nuptia- 
rum inftrumenta 1 v. Februarii anno mcccxxxvii. cum xi. millium aureorum 
Florenorum dote. Ac licet iftius Joannis cum Cecilia conjugii filuerint-fcriptores 
Itali, ipfeque accuratus fcriptor e Oyhenartusin Comitum Convenenfium, & Afta- 
racenfium ftemmatibus , pro certo tamen habcri debet , cum Cardinalem Conve- 
nenfem Joannis uxoris fratrem exerte dicat Cantacuzenus , pratereaque ejufcema- 
trimonii meminerint Coquillius &: f Chieza Salucieniis Epifcopus. « Bellum gefTit 
cum Vicecomitibus Mediolani Dominis pro Iporegiar dominio , quod utrique fibi 
afferebant , quod pace inita anno mc c c x i. i x. fedatum eft : fed rurfum fufcitatum an- 
no mccclxii. in quo quidem poftremo bello , cum Anglis qui Provinciam per- 
vaferant, fcedus iniit. h Simultates etiam ac controverfias exercuit cum Amedseo Sa- 
baudixComite exfororenepote.^Teftamentumcondidit ix. Maiianno mcccixxii. 
quo &c obiit. Licet porro incertum hactenus fit an ex Cecilia Convenenfi priore 
uxore liberos fuftulerit , ex altera certe habuifle conftat. k Fuit illa Isabella M a- 
jo ricana, Jacobi II. Majorica: Regis foror, qux ejufdem frarrls unica haresdi. 
citur 'in tabulis anni mcccxc v. quac in Chartophylacio Regio affervantur, in qui- 
bus Reginam fe Majorica: & Marchioniflam Montisferrati infcribit. 

Liberi Joannis PaLologi Aiarchionis Montisferrati. 

vii. Secundus-Otto Paljkolocus,") VII. JoANNES PALJEOLOCUS, 
V1I.THEODOR.US PALitOLOCUS, > Marchiones Montisferrati. I VtUttrr. 
Chiex.a. 
Manca tab, 4. vii. Guillelmus pALjtoLocus, quxdam oppida ac praedia in Mon* 
tisferratenfi Marchionacu polTedit. 

vii. Margareta Pal^olocina nupfit Petro Comiti Urgelira- 
no : ex quo conjugio natus Ucokus Comes Urgelitanus , qui poft Martini Ara- 
gonenfis Regis obitum ad Regium apicem afpirans, a Fernando Rege electo 
captus in carcere obiit. VII. SECUNDUS-OTTO PALjEOLOGUS, Montisferrati Marchio, 

'Vvadd. 1371.9. a Ottonis Brunfwicenlis Ducis,una cum fratribus , tutela: relittus eft. Duxerat Ctto 

Ioiantam Majorica: Reginam , ex Jacobo 1 1. Aragonum Rege viduam , cujus qui- 

^Froifart.i.vol. dem nomine , avunculi gradu Marchionem contingebat. b Eidem Violantam, '•144- feu Iolandam Galeacii Vicecomitis, Mediolanenlis Ducis ac Domini ex Blanca 
Sabauda filiam , Leonelli de Anglia Clarencix Ducis tum viduam , copulavit anno 
mccclxxvii. c Cujus quidem initse affinitatis gratia , Marchio Monferratenfis 
Joanni Galeacio Vicecomiti Viitutum Comiti fororio fuo Aftenfe oppidum pura 
donatione contulit tabulis x i. Febr. fequenti an. mccclxxviii. exaratis , cujus 
« Hift.sabaud. oppidi Vicarium fe Generakm in diplomatibus infcribebat. d Chivatenfe prsterea 
oppidum ac caftrum , univerlamque regionem , qua: Padum inter 8c Alpes interja- 
cet, pro cc. millibus Florenorumoppigneravit Sabaudia: Comiti. Neque diu fuper- 
ftes vixit, eodem quo uxorem duxerat anno x v i. Dccembris a proprio famuloin- 
teremptus. e Uxor ver6 biennio poft , licentia a Sede Apoftolica , Summifque Pon- 
tificibus Urbano Sc Clemente impetrata , cum Ludovico Vicccomite , Barnabonis 
Vicecomitis Domini Mediolanenlis filio alteras nuptias iniit. « Vett. TabuU 
crigin. f 415. 
Chicx.a * TabuU erig. a cbht». VII. JOANNES PALiTlOLOGUS» Ottoni-fecundo fratri abfque libe- 

ris defun&o in Marchiomtu Montisferrati fucceflit , fub BrunlvicenfisDucis tutela. BYZANTIN^E. M i 

pcrinde ac fratervixit, qui ctim Joann.v Neapolitanx Reginx foiore nuptiis eumco- 

pulare decreverat. b Tradunt quidam bello Neapolitano interemptiim xxv. Augufti h %<>l*»d. 5». 

anno mccclxxxi. eo prxlio quo Brunfwicenlis Dux captus eft a Carolo Dyrrha- ■ M * rr /' 0# * 

«;hino. Alii Neapoli exceflifle volunt , fepultumque in xde S. Sccundi Aftcnlis op- 

pitli. 

VII THEODORUS P AL JEO LOGU S II. Extin£cis fratribus , Mar- 
chionatum Montisferrati adeptus eft , eo inveftitus ab Imperatore Wenceflao tabu- 
lis xvii. Martii anni mcccl xx xi v. quibus infuper privilegia deceflbribusab Im- 
peratoribus indulta confirmantur. a Bellum geflit cum Amedeo VI II. Duce Sabaudix, " GmAtmm. i» 
Sc Morex Principe , in quorum gratiam Bucicaldus Marefcallus &c Genuenfls Gu- h, fi SahaHd -t- 
bernator Pancalenium & Polongaram eidem abftulit. Firmata exindepaxinterutrum- chiU*. 
que Principem viii. Aprilis anno mccccxi. b ciim paulo ante , anno fcilicec * chitis*. 
mccccix. Ocrobris. 1 x. Genuam Francis eripuiflet. Obiit 11. Decembris, anno 
mccccxviii. Uxorem primoduxerat Joannam , Roberti Barrenlis Ducis cx 
Maria Francica filiam. c Peracca nuptiarumpacta v 1 1 1. Septembr.an. m ccc xc 1 1 1 . ' vifc»rf»f. 9 . 
ex quibus conftat Duchefnium in Stemmate Barrenlium Ducum haud jure hocce 
Joannx conjugium , a pleriique lcriptoribus affertum , in dubium revocafle. Hanc ex- 
ccflifle aiunt anno mcccciii. quod ante accidifle oportet , iiquidem hoc ipfoan- 
no xvii. Januarii , d alterius Theodori conjugii cum Marcareta , Ludovici Sa- * Gmtbnum. f. 
baudi Morex Principis filia , inftrumenta exarata fuere : nifi hxc ad fequentem an- ,3 ' 
num , more noftro computandum , referri.debeant , cum ea tempeftate anni nume- 
rari inciperent a Pafchate. Conjugi fuperftes, nullifque ex eo procreatis liberis , in 
Monafterio S. Marix Magdalenx Albenfi , Tertiarix , Ordinis S. Dominici , habi- 
tu , cum magno fandtitatis opinione vitam exegit , obiitque x x 1 11. Novembris an- 
no mc ccclxi v. Ejus elogium pluribus exaravic injHiftoria Sabaudica Guicheno- 
nus. 

Liberi Theodori PaUologi Marchionis Montisferrati 

ex Joanna 'Barrenfi. 

viii. Joannes-Jacobus Paljeo Locus,MarchioMontisferrati. ** 

viii. Sophia P aim olocin a, nupfit Jo anni Paljeoloco Im- 
peratori , Manuelis Imperatoris filio , uti fupra obfervatum. 

VIII. JOANNES JACOBUS P AL^E O LOGU S,Comes Aquofanx, 
ac dcinde Marchio Montisferrati , * nafcitur xxiii. Maii anno mcccxc v. Super- ' Guiehmon. »'» 
ftite adhucpatre uxorem duxit Jo anNam Sabaudam, Amedei VII. Comitis *#••*«*> 43*- 
Sabaudix ex Bona Bituricenfl filiam. Confcriptum connubialc pactum xxi v. Mar- 
tii , anno mcccc vii. dilatx vero nuptix , menfe Aprili anno mccccx. pera&x 
funt. b Marchio mox Monferratenfis fa£his, cum Philippo-Maria Vicecomite Duce ^Utmf.w» 
Mediolanenfi bellum geflit , Florentinis Sc Venetis in fuas partes alledtis , anno +7 '-48i. 
mccccxxx. quod Ferrarix demum x x vi. Aprilis,anno mccccxxxiii. idtofce- 
dere diremptum eft. c Controverflas etiam cum Sabaudix Duce exercuit , aliquot c ckiez.*. 
caftrorum occafione , qux ab eo in beneficium acceperat. Obiit xn. Martii anno 
mccccxlv. uxor vero marito fuperftes , anno mcccclx. 

Liberi Joannis-Jacobi PaUologi Marchionis Montisferrati 
exjoanna Sabattda uxore. 

IX.JoANNES PAL^EOLOCUS, ~> 

ix. Guillelmus Paljeolocus, ^, Succe ^vc Marchiones Montis- 

I ferrati. 

IX. BONIFACIUS P.UAOLOCUSJ 

ix. Theodorus Paljeolocus, Salucienfis Ecclefix Decanus , & Ab- V oiaterr*nm. 
bas Locedienfis , a PauloII. PP.in Cardinalium Collegium cooptatus , ex vul- iacob.c*ri.FMi 
nereaminiftro dum cxnaret obfonium concidentedexterx porre&x cafu illato, t' en f- e t'fi 4°*- 
in valetudinem incidit , ex qua demum poft annum extin£tus eft , magno fui 
relifto defiderio. 
Famil. By\ant. I i \) 2J1 VtUteir. Olhagaraiut. 
Chtex.*- 

Vuchefn. i» hift. 
Caftition.l.^.c.6. 
Auguft. du Vas. F AM ILIiE AtJGU STJB 

ur. Elizabeta Paljeolocina, uxor Ludovici I. Marchionis Salu- 
ciarum , Thomaf Marchionis cx Margareta Ruciaca filii , qui deceflit anno 
M cccclx x v. 

ix. Amedea Pal^olocina, nupta Joanni Regi Cypri. Connu- 
bii peracta pa£ta in Ripalliarum caftro cum Regiis Legatis &c Joanne Jacobo 
Marchione ,xxiii. Decembris anno mccccxxx vi i- 

t**hau** IX. JOANNES PALIOLOGUS, Montisferrati Marchio , Maua- 

RETiE Sabaudje , Ludovici Sabaudias Ducis ex Anna Cypria filix , defponfus 
eft pacto inito 1 1. Julii anno mcccclIv. cum dote centum millium aureorum 
Francicorum. Nuptiarum vero dilata? ceremonia? , peractaxjue demum in fefto S. 
Crucis anno mcccc l v 1 1 1. Obiitnullis ex ea fufceptis liberis x i x. Januarii anno 
mcccclxiv. Uxor vero Petrum de Luxemburgo San-Paulanum Comitem in fe- 
cundum conjugem poftmodum accepit. Joanni porro Marchioni extiterc ex concu- 
binis liberi , Scipio fcilicet de Monteftrrato , &c S arra de Monteftrrato ,anno mccccliii. 
Nicolao Picinino Vicecomiti , Jacobi Picinini Comitis filio , enupta. 

IX. GUILLELMUS PAL£OLOGUS, Joannis fratris in Marchiona* 
tu Monferratenti fucceiTor, fua atatc Princeps quodammodo militaris difciplinarha- 
bitus, Venetorum Sc Mediolanenfium farpe copias duxit. Cum Sabaudo Duce,occa- 
fione aliquot caftrorum, qua: in beneficium Duci dederat patcr , controveriiam ha- 
buit. Cafale caftrum in civitatcm erexit , temploque ac praefule ornavit , Sixti V. 
Pontificis Maximi indultu. Obiit tandem x. Febr. anno. mcccclxxxii i.Terno 
connubio ufus nullam fobolem mafculam extulit. Uxorum vero prima fuit Maria 
Fuxensis, Gaftonis IV. Comitis Fuxi , ex Leonora Aragonenfi Navarrx Re- 
gina,filia primogenita: quaextinctaakeramduxit xvni. Julii anno mcccc lxix. 
El.izabetam , Francifci Sforcia: Mediolaneniis Ducis filiam : qua perinde fato 
functa tertiam fibi adfcivit conjugem Bernardam de Brossia , Joannis de 
Broffia , ex Nicolaa Bntanna Pentebrienfi ComitifTa , filiam. 

FilU Gmlklmi PaUologi Marchionis Montisferrati cx Eli&abeta 
<* Mediolanenfi altera conjuge. 

ntnvenut. x. Joanna Paljeolocina, uxor a patre data eft Ludovico 1 1. Salu- 

ciarum Marchioni anno mcccclxxix. addita in nuptiali pacro conditione, 
ut abfque mafculis obeuntc Bonifacio Guilklmi fratre , in Marchionatum Mon- 
ferratenfem fuccederet. 

x. Blanca Paljeolocina, nupfit CaroloI. Duci Sabaudia? anno 
mcccclxxxv. Utramque hanc Guilklmi Marchionis filiam exejuscumMa- 
ria Fuxenfi connubio prodiifle nullo fundamento fcripfit Olhagararius. 

ttnvmut. x - Lucretia Monferratensis , Guillelmi Marchienis flia notbd , 

Bartholomaode Carret©4 patre conjugio fociata efi , pixdio Sangeor- 
giano in Marchionaitt Monfetratenft in dotem conceffo. 

IX. BONIFACIUS PAL.EOLOGUS, Guillelmo fratre abrque vinli 
prole defuncto, Marchionatum Monferratenfem obtinuit , quo demum inveftitus 
eft a Friderico III. Imperatoreanno mcccclxxxvii. obiitque anno mcccc xci. 
Bis nuptias iniit, ac primum quidem cum Helena de Brossia, Elizabetx Guil- 
lelmi fratris uxoris forore : deinde cirm Mari a , de cujus familia minime con- 
fentiunt fcriptores. a Qm.pp e Cominarus, Belcarius, Orbinus , carterique fere qui ejus 
meminere , Stephani Caeci Servix Defpota: filiam fuifTe aiunt. Sanfovinus vero fi- 
b Senvenut. ftl. liam Magni Scander-Begi. b At Benvenutus Sangeorgius Monferratenfis Cancellarius, 
4*>. qui eadem qua illa vixit a*tate , filiam fuiffe commemorat Argentinx , Stephani 

Defpotx Serviae ex filia Arianita: uxorc, filia:. Addimt iidem Benvenutus & Belca- 
rius ab Imperatore Friderico nobililTima; iftius matronae affinis fua: procuratas cum 
Bonifacio Marchione nuptias. 

Filii Bonifacii Taleologi oJxCarchioriis Montisferrati ex oJfrCaria 

altera conjuge. 

xi. Guillelmus Paljsolocus, Marchio Montisferrati. * Vide Veftot 
Servit. BYZANTINiS. z 53 

JoXnnes-Ge orcius Paljeolocus, Marchio Montisferrati. 

XI. GUILLELMUS PAL^OLOGUS,' Marchionatus Montisferrati . i,ifi*fi <j*. 
invcftituram obtinuit ab Imperatore Maximiliano anno mccccxciv. Poft patris 
mortem in minoribus coniUrutus annis , fub matris tutela vixit : qua extincta anno 
mccccxc v. b Conftantinus Comnenus, Stephani ServixDefpotx uxoris frater , Ma- ^viitSummk 
rixquc avunculus, a publicis Comitiis dcle&us eft, qui Marchionatum Monferratenfem ■A"*»'t*rum 
regerct , quoad is fui juris fieren Obiit Guillelmusiv. Ott. an.MDxvui. Uxorem 
porro duxerat Annam Alenconiam, Renati Alenconii c Ducis ex Margareta ■ s*mm»rth*ni % 
Lotharena filiam : cujus connubii exarata inftrumentai i. bept.anno mdviii. Hanc 
marito fuperftitem vixiffe , licet alii fecus fcripferint , colligitur ex bonorum pater- 
norum divifione ab ea cum Francifca Alcnconia Longxvillx Ducifla forore facla 
anno MDXXXi. d Sed &: Salucienfis Epifcopus in Bonifacii Marchionis filii tutela fu- d Chiex.*. 
premo Comitiorum Imperii judicio Joanni-Georgio Palaeologo ejufdem patruoprse- » 

latam fuiffe exertc fcribit. Guillclmi monetas argcnteas aliquot infpeximus , in qui- 
bus ejus arma fcu inlignia exarantur in fcuto quadripartito , in cujus prima parteefl 
biceps aquila coronata , in fecunda Hierofolymitani 8c Aragonenfis rcgnorum bU 
partita infignia: in tertia Ducatuum Saxonix &: Barri bipartitapariter arma ; inquar- 
ta dcnique Palarologorum , quibus omnibus fuperfunditur fcutulum , Monferratenfls 
feu Salucienfis Marchionatus infignia prxferens. 

Liberi Gudldmi PaUologi o2(C archionis Aiontisferrati ex Anna 

Alenpnia. 

xii. Bonifacius P ALjt olocu s, Marchio Montisferrati. 

xii. Maria Paljeoi. ocina , Friderico Gonzagae Mantua: Duci defpon- 
fa, quam cum is vilis fcorti artibus ducere diftuliflet , vel etiamrenuiflet , ex 
mcerore ftatim p6ft interiit. 

Marcareta Pal jI:olocina eundem Fridericum Mantuanum 
Ducem conjugio fibi copulavit. Utrique vcro Monferratenfis MarchionatuSjfi 
Joannem-Georgium Palxologum Marchionem adhuc fuperftitem , abfquepro- 
le mafcula mori contingeret , ab iis poflidendi, inveftituram concefllt Carolus 5 
V. Imperator , tabulis ultimo Decembris die , anno mdxxxi i. defcriptis : cum 
Marchioni nulla tum liberos procreandi fpes eflet; 

Xii. Flaminius PaLjEOLOCUS, Mo nf rratenfs nothus , occurrit in adver- Memein iufieur 
fants Dommi de Villars fub annum mdli v. tjuem ex ratione temvoris , quo vixit, ieV,u ' ,rs t- +.*> 
Gulielmi aut Boniftcti Marchionis fitum fuiffe licet conjicere. 

XII.BONIFACIUS PALiEOLOGUS, matris tutela: impubes rcliatiSiin 
Marchionatus Montisferratenfis pofTeffionem inductus fuit diplomate ejufdem Caro- 
li Imperatoris anno mdxxii.' Qbiit ex equi lapfu in haftiludio , vel, ut alii tradurit, > Le»nier. 
inter venandum,uxore nondum duda , vi. Junii, vel fecundum b quofdam , menfc Rh»m»,*f,us. 
Martio , anno mdxxx. " Cw ***'' 

XI. JO ANNES-GEORGIUS P AL^ O LOGUS.Caftra Montiglii& ucW^.a 
Morani ex teftamento paterno primum obtinuit. A prima»va xtate Clericatum am- h 'fi- tticm. 
plexus , Abbas Commendatarius Locedii di£tus eft , moxque Cafalenfis urbis ele£tus 
Epifcopus. Sed mortuo Bonifacio Marchione ex fratre nepote , Monferratenfem 
adeptus Marchionatum , depofito Clericali habitu, nulli tamen Ecclefiaftico Ordini 
initiatus , Ju li am Araconiam , Friderici Regis Neapolitani filiam conjugio Rhamnufiut it 
fibi adjunxit , Carolo Imperatore has nuptias conciliante. Veriim cum in urbe Ca- beUeCl: -f'^7 > 
falenfi , quo Julia pervenerat , harum pararentur ceremonix , Marchic , qui tern- 
peratione corporis fluxa ac imbecilla erat , ob quam Ordini Ecclefiaftico addi&us fue- M.Guazzt^ 
rat, infebrim incurrit , cx qua, nondum confummato matrimonio , interiit ultimo 
Aprilis dic , anno mdxxxiii. Exortis poft ejus obitum pro Marchionatus Monfer- 
ratenfis fucceflione Ducem inter Sabaudia: , Salucienfem Marchionem , & Ducm 
Mantuanum gravibus controverfiis , folenni Caroli V. Imperatcris judicio in. No- 
vembris anno mdx x xvi. Margaretx ex fratre nepti , Friderici Mantuani Ducis 
uxori , adjudicatus eft. • 

Ii iij 154 FAMILIiE AUGUSTiE DE C^TERJS P ALJEO LOG 1 S, 

quomm flirps tncerta. 

OCcurrunt prxterea apud Byzantinos aliofque fcriptores , Palneologi com- 
plures , quorum ex genuina Palarologorum gente extitifle quofdam , caeteros ex 
inita cum illuftriffima familia affinitate , id fibi arrogafle cognominis licet afle- 
rere. Horum nomina,prout fparfim collegimus , ne quid videamur omififTequodad 
gloriam ejufce gentis conducit , hoc loco delibabimus , fervato tcmporis , quo quif- 
que vixit , quantum in nobis erit , ordine. 

Caatac.l. i.cts. N. PAL£OLOGUS 5 Magnus Papias , circa an. mcccxxii. 

Ucmi.i.c vj. JOANNES PALiEOLOGUS,ComesStabuli,ProtoftratorisfIater,anno 

MCCCXXII. 

liml.i.c.v,. A N D R O N I C U S P A LJE OLOGUS, Stratopcdarcha , Apocauci Magni 
50. 35. i. j.e.$«. D uc i s g Cnerj obiit circa an. mcccxlv. 

idemi.i.c.ii. A LEXIUS PALi£OLOGUS, an. mcccxxvi. 

idcm 1. 3. c jx, J O A N N E S P A LJE O L O G U S , Aulx Primicerius fub Joanne Palxol. Imp. 

jdcmi.i.c.ii. THOMAS PALjEOLOGUS fuban. Mcccxuii. 
41. 

idcmi.i.c.41. CONSTANTINUS PA L£0 LOGUS,Protofebaftus,an. mcccxliii. 

idcmi.i.c 79 . GEORGIUS PAL£OLOGUS fub an. mcccxlv. 

idcmi. h c. 9l . MICHAEL PAL^EOLOGUS fuban. mcccxlv. 

jdemi.i.c <,;. ANDRvEAS P ALt£OL O GUS,Menfx Prspofitus, fuban.MCCcxLv. 

94 . /.4. C. IJ. 

f- 1 33- PAULUS PA LJE OLOGUS, Patriarcha Conftantinopolitanus in Charta , 

ni fallor , jure fufpefta in Hiftoria Anconenli. 

Hr*»z.l.i.c.iL M ANUEL P hLJEO LOGUS , cognomento l4gr»s,zn. mccccxxx vii. 

l.j.c.i. 3. 14,. MCCCCXLIX. 

idcmi. i.,. 9 . P H I LE S P A LJE O LO G U S , Protoftrator. 

. , . MARCUS PAL10LOGUS/47W, Protovcftiarius , deinde Protoftra- 

Idanl, 1. c. %. O ' 

tor , an. m ccccx xx. 

idem l.i.c.it. GREGORIUSPALiEOLOGUS Mamonas , Mamona: Magni Ducis filius, 
an. mccccxviii. 

■DHcvc.ri.ii. P AL£0 LOGU S Lachynes anno mccccxx. ,' 

Thr*»x.. i.t.c ALEXIUS PA LJE O L O G U S Examplacon , Canicleo Prarfeftus , cujus fU 
»7- liam Helenam uxorem duxit Phranzes Protoveftiarius , auctor Chronici editi a 

Allat. dt Gcorg. „ 

t!7?S. Pontano. # 

rkr*»*.. 1. i.c THEOPHILUS PALvEOLOGUS, vir militaris rei peritiffimus , &■ 
rimn.i» E«r«- Graxarum difciplinarum fcientiffimus , obfefla ab Mahumeteurbe ,pluribus exTur- 
fa c 7 . cis fuapte manu obtruncatis ; non tam yi£tus , quam vincendo fatigatus , inter ho- 

latn.i.t.p.tsi. fti um cadavera occubuit. 

Cambtn.p 151. 
Llcn.Cblusp.t67 

lurct 6r. ? .j + ,. DEMETRIUS PAL£OLOGUS DER M OC ATT A , in Epiftola 
• Thomae Palarologi Defpotae Morea\ BYZANTINiE. i^ 

DEMETRIUS PA LyEOLO GUS,inurbisobfidioneultimafortitcrfc geffit» rbrMt.l. s .i.tu 
NICEPHORUS PA LJE O L O G U S, Demetrii gener. jHlL 

GEORGIUS PAL£OLOGUSan. mcccclvii. iw.j.r.t 5 .ij. 

SGOUROMALLES PALIOLOGUS. ;i*»/.,. A t,. 

PAL£OLOGUS, cognomento Graitzas. ibid. 

THOMAS PA LJE O L O G U S Gidus , cujus filius Amurathcs Begler begus idtm i. j.r. jo. 
Oricntis anno mcccclxix. in prxlio occubuit contra Uffuncafanem , ex illuftri , Mift.Ptht.p.n. 

„ . , Ltttn. I. t.P. t88. 

ait Laonicus , Pakeologorum gente ortus. / 

P ALiEOLOGUS, Arcis SalmenicxPrxfe£tus, fub an. mcccclx. tnon.i. 9 .p. jii. 

NICOLAUS PA LJE OLOGUS , Malvagix Prarfectus , quam adverfus S p**dug. p. i 9i . 
Muchemctum tueri non potuit, Venetis vendidit. 

PAL/EOLOGUS Grizzius , vir magnanimus , Muchi in Morea dominus , Wjwf.191.153. 
Vcnctias profe&us , equitumque Magifter creatus , ftatim moritur. 

M EZITES, Vizir BaiTa,ex gente Palarologa natus , Rhodum obfidet anno ldtmf J$i 

MCCCCLXXXI. Uund.inPand. 

n. lji. 

DEMETRIUS PAL£OLOGUS , EMANUEL P A LJE O L O- ctmput. u*uh. 
GUS.&MANUEL PA LJE O L O G U S , Trichas , Milites , expugnata a »"«*«''" *»• 
Turcis urbe , in Franciam profetti , a Carolo VII. Regc quxdam ftipendia obti- PbtMfb.Ltf. 
nuere anno mccccliv. '/ >I4 - 

CONST ANTI NUS PAL£OLOGUS anno mdlxx. T un, Gr. f . 4rfi 

ANNIBAL PALiEOLOGUS circaan. MDLxx.cui uxor Meliffendis de suph. dt itx.in. 
Leziniano Cypria. ??7-9»> 

LEZINIANUS PAL£OLOGUS, Annibalis filius , Capitaneus Veneto- idm. 
rura in urbe Trevifana anMDLXXXvi. i 

DEMETRIUS PAL^EOLOGUS,&PHILIPPUS filius, Cyprii u,m. 
an. mdl xx. 


Extant, inquit Theodofius Zygomalas , hodieque Confiantinopoii domus quxdam pauc* Turet Gn.p.iu 
VaUologorum Constantini 8c Ma.vijelis ftatrum germanorum , ejr alix pLus 
minufve d:cem ex una tjuaque familia , quibus mediocres opes fuppetant , aut etiam certx 
artes studio funt. Sane CantacuT^norum & aliorum nomina audiuntur ; prxterea Mamala- 
titm , & Nouradarum ,tjttorum plerofque Peloponnefts habeti Latinorumitem ,Mtt\alonum, 
Patazidarum, Diplobatazidarum , Afanearum , ChryColodarum , Lafcaridarum , Eugenicorum 
aliorumque , de qitibus fingulis fcriptu dtfficile. Horum tnajer pars redimunt vecJigalia re- 
gia , pubbcanorumque munere fungtntes , annua tributa varii generis exigunt , eoqu: moio 
auidam ditefcunt , alii vero miferiis confliciantur. 

P ai. vt o locor u m nomine familiam adhuc extare teftatur Guilleterius nu- tn Athmk p.t^. 
perus fcriptor. Tradit infuper Sanlbvinus Eudamonojoannum familiam, ^ 1 ; 8 -.'- 1 -. 

" t>i r t.' 1 ■ i- /t-jl i J . . v _, . Sanfo-uinus in 

qiuc ex Pdoponneio, ubi plurima prardia, poilidebat , hac provincia a Turcis expu- ckremi. p x 7J , 
gnata , in Cretam infulam tranfiit , Venetorumque obfequio fe addixit , ex Palaro- 
logorum gente per mafculos ortam. Scd eiim ejufce rei nullum proferat argumen- 
tum, vel probationem, fcriptori alias parum accuratofidem prorfus adhibendam mi- 
nirae velim. 

Meminit denique Francifcus Baronius a Manfredis Panormitanx famili.T , Palaro- inhd*je[i»u?». 
logorum cognomine inlignis , traditque e Pelopbnnefo prohctam fub annum Chrifti n ' rm, tJ-h 
mccccxxx. in Italiapnmum, a: deinde in Sicilia Panormi fedem iixiffc , ji.ffuque 
Alphonii Regis ejufce r.imili_ in Sicilia auctores depoiita ,« PaLcologorum nomen- 
ij« FAMILU AUGUST/E 

clatura , ne in eos , ut Grarcos , Latinorumque hoftes gravius aliquid pcrpetrarent 
incolx , Vaffallos in poftcrum fefe appellaffe. Unde forfitan fufpicari liceat dtiplici 
appeliatione donatos, priufquam e Morea excederent , di&ofque Vatatzas Palao- 
logos : quam priorcm appellationem in Vaffallorum poftea commutarint. 

®®S8®®S®®®©»®®®®®®®®®®&®^®18 

X L 1 1. 

F A M I L IA 

PALJOLOGORUM BISSIP ATORUM. 

Nter nobiles illos ex Graxis viros , qui poft expugnatam a Tur- 
cis Conftantinopolim in Franciam , afflidtorum exulumque Princi- 
pum tutum afylum , concefferunt , memoratur potifTimum Geor- 
cius Pauolocuj de Bissipato, Miles , cognomento 
Grxcus, qui , quantum conje&are licet , paternam ad Dishypatos, 
maternam verb originem ad PalcEologos referebat : ciim ifte 
apud Gra^cos invaluiffet ufus , ut familiarum illuftrium , quarum 
affinitare gloriarentur , cognomina , gentis fua? cognominibus praeponerent. Certe 
Bifipatorum , feu potiiis Disbypatorum familia apud Byzantinos inter nobiliores maxime, 
celebratur, qux nomen fortean traxerat a nefcio quo bis Confule , feu Ordinario , feu 
Codicillari, cjui bis Confulatus adiptfci mtruerat injignia, uteft. inNovella Theodolii Sc 
Valentinianide Honoratis : quemadmodum Pecronius Maximus , qui Confulatum bis 
gefTerat fub Valentiniano , vir gemini Confulatus dicitur Profpero Tironi : vel potiiis 
ab aliquo qui Dishypati Magiftratum gefferat , cum obfervare fit fupremos in ci- 
vitates Italicas ab Imperatoribus Conftantinopolitanis miftbs Judices, vel Prxfettos, 
'fcfa '" U * 1 ' nacce dignitatis nomenclaturadonatos. *Quippe Riccardum Iudicem & Augufr.xlcm D f- 
hoji. ' fipatum legimus in tabulis Gauffridi Comitis Cannenfis in Italia , Alexio Comneno 
imperante exaratis : praterea Joannem filium Vrfi Imperiaiis Dtp.pati , in aliis anni 
mclxx viii. Guillelmo Siciliae Rege regnante fcriptis : ex quibus docemur Gra:- 
canicarum dignitatum nomina diu apud Italos &: Siculos fervata, etiam longe poft 
exactos Grxcos, qux in familiarum cognomina poftea tranfiere, quod Sc in Proto- 
fc Suiiiu. nobilifiimorum gente Italica licet advertere. b Dishypatorum vero digoitatem ean- 

io*»'"* '" ^ em 1 U£E oum Di£tatoris in Romana Republica , fuiffe videntur innuere Suidas Sc 
Lexicon Grarcum M S. ex Bibliotheca Regia. Ex Dishypatorum porro familia non- 
< Aua»ri*t»rt. nulli recenfentur apud fcriptores Byzantinos , Thomas Dishypatus , apud * Au£torem 
incertumpoftTheophanemfubLeone Bardae filio : Dishypatus alter fub Alexio Com- 
d iwGr.-Rcm neno in d Jure Grarco-Romano : c Georgius , Dishypatus Le&or Ecclefix Sophianav. 
''ijittt ia Axd * Manue l Dishypattts , Archiepifcopus Theffalonicenfis fub Theodoro Lafcari , apud 
l.i.n.u. ' Pachymerem : Georgius Dishypatm , fub ann. mccccxxxvii. pater forte Georgii 
Pfch.t.ic. ii. cu j us rneminimus, apud 8 Phranzem : denique David Disbypatus ,qui fcripfit contra 
n. ' ' ' Barlaamum Sc Acindynum fub Joanne Pala:ologo, cujushber affervatur in h Biblio- 

foJ.i 9 t. checa Regia. Geergius igitur de B'fipato ex hac Dishypatorum gente , ex paterna» 

ex materna verb origine , ex Palxologorum illuftri familia ortus , cum carteris no- 
bilibus exulibus , poft expugnatas a Turcis Gra^corum Imperii provincias omnes, 
in Franciam venit : ubi perhumane acceptus a Rege Ludovico X I. ob pra?ftita in 
: MemoriiUc*. bellis obfequia , variis donatus eft bcneficiis. 'Quippe Confiliarium $c Cambellanum 
™if.*fit»'o M '%' re S' um creavit , Sc diplomate x x v i. Julii an. mcccclxxii i. eidem 8c harredibus 
<;i. " ' Domum dominicam Burdigalar ad Lumberiarumcaftrum fitam , in qua morari poffct , 

conceflit. Alio poftea diplomate in caftro Bofci Vicecomitis exarato ultimo Novem- 
bris anno mcccci. xxiv. Vicecomitatus Augenfis proventus dominicos dedit : in 
k j.Rerejii, m quibus quidem tabulis Lexovienfis Capitaneus indigitatur. k Jus pra:terea, uti vo- 
chart*r cnnurt, c ^ nt na turalitatis , feu cxterorum Francorum praToeativam indulfit diplomate ad 

Compnt. ?*r,f. ' ' c . r xt L • . ■ 

foLji. Plcfliacum juxta I urones icnpto menle Novembn anno mcccclxxvii. Sc m 

' Louvetm in Camerx 1 Computorum Parifienfium afta relato v. Tanuarii fequentis. ' Quo quidem 

„ r . anno mcccclxx vii. priamm ae Tracerettx in aero Bellovacenii ab Antonio ac 

Pincomo % h h Y Z A N T I N $. t j? 

Pinconio, feu de piquigBj , Milite ,comparavit ,in eoque fortun.x fuaj fedem confti- 

tuit. m Nec multo poft receptis a Rege Lexovienfi Capirancatu , commodifque Au- m tiemortaU fi. 

gienfibus , vice compenfaticnis , 8c in augmentum dotis nuptialis , ( excjuo colligi- ' 

tur Rege procurante conjugio illigatum , ) lxxx. hbris Turonenfibusannuisin Pon- 

tis Audomari dominico percipiendis donatus eft tabulis Atrebati lcriptis I x. Aprilis 

anno mccoclxxvih. Vidimus denique Diploma aliud Ludovici XII. Regis , in 

quo Georgius dicitur miffus fuiffe a Ludovico X I. Rege cum duobus bcllicis mino- 

ribus navigiis , iingulis fepterh vel octo doliorum capacibus > &: militibus trecentis, 

in infulam Viridem , ( qux fortc eadcm quam hodie Caput viride vocant ) ut inde 

fpecies aliquas adveheret , corporis firi valetudini idoneasac neceffarias , &: ad Hon- 

floriiim ea navigia confcendiife. Ejus porro uxor , non ex Fuxenfi familia fuit, 

ciuod velle videtur n Scohcrus , cui impofuit maleexaratunlillius nomen. Fuitenim n *f"*" xn °l~ 

v l »»*•— r _ ntalog.Croyacai 

illa Margareta de Poix, nlia Uomim Sercellarum, qtu ad Vicecomites Picei f . 4 o. 

feu de Poix , in Picardia, natales fuos referebat. Hanc perperam Gcorgio , Gcorgit 

filio , adfcribit Louvctus. Ex hoc conjugio nati Georgius ifte fecundus , GuitUtmus , 

Sc /intonia'de Bppato, qui quidem Geoigii liberi in Margaretx 'de Poix matris tu- 

tela erant anno mccccxcix. ut docet ejufce anni Diploma ,quod affcrvatur in Ca- 

mera Computorum Parifienfi. Georvius PaUolovus de Bifipato , Miies, Georgiiprioris * simmxrthani 

. r . j. ° j ^- >• ' l • • ti.i.biffi.Sttmm 

fihus pnmogenitus , prxdium paternum de Tracercux a patre comparatum obtinuit , fm( , 9<i 
fuperftefque erat anno mdxxi. p Hujus filia &: hacres Antonia de Bippato , Domina p uuvtt. 
de Tracertux^ nuptias iniit cum° Goberto de Afferomontc Milite , Tullini in Regiteftenfi ^Zttm^Asje. 
agro Domino , ex quibus prognata Hetena , Jbannis de C Ijle Domini dc Marivaux , rinumisfaml. 
Equitis Torquati ac Parifienfis Gubernatoris conjux. 1 Guillelmus vero PaLolegus ^fu"",™™™ '* 
de Bippato , Georgii prioris filiusfecundogenitus , EqucfiTorquatus, Dominus^f Ha- 
naches, de Blicourt & de Mazis , Vicecomes Falefienfis in Neuftria , Cambellanus, 
unufque ex centum Reeiis Nobilibus , vir utriufque lingux peritiffimus , in oppu- 

• n • t r • n. i t? ' r • , / ■ j S.i ' Hiffi. Caftilion, 

gnationeBononueltahcxtnteremptus eit anno mdxi. r Uxor eifuit Ludovtca de V d- /,. J77 . 
liers, Ahtonii de Villicrs , Domini de t'1/te-Adam ,ex Agnete de Molin, filia, quarma- 
rito fuperftes , Jacobo d'o, Militi , Domino d'Avennes, dc Baillet , & de Franconvitlc 
ao bois, iteratis nuptiis copulata eft fub annum mdxi v. r Ex Guillelmo ver6 nata 
filia unica Helena PaLologina de Bippato^uxot Joannis de L Mark , Equitis Torquati, 
centum militum Cataphradtorum Capitanei. Biffipatorum porro familizpro infigni- 
bus adfignat Scoherus Scutum carruleum , in quo crux aurea duplex , Patriarchalem 
vulgo dicimus , elifa ac decurtata,cum binis ftellulis perinde aureis ad fuperioris 
brachii latera , 5c lunula aigenteafub ipfiuscrucis inferiori ftipite , effingitur. r Scohitr. 
Sttmmarthi 
Famil. Bjzanti Kk t;8 FAMILIjE AUGUSTyE X L 1 1 1. FAMILIA * Sf*n»ngin.f, 
18/. 
CANTACUZENORUM. 

Antacuzenorum gentis nobilitarem prxdicant palTim fcri- 
ptores Byzantini , qui carteras totius Orientis familias antiqui- 
tate generis , nataliumque fplendore longe praxelluiife ultro faten- 
tur. Ita prxfertim fenfit ■ Spanduginus ; qui ut Palarologis Cantacu- 
zenos anteponeret , eam invaluilfe icribit fua a?tate apud Grarcos 
opinionem , a duodecim Francia; Paribus fuiffe progenitos. Qupd 
potifTimum adnotare vifum eft, ut vel inde appareat quanti habue- 
rint Grxci Palatinos Francicos , uti vocantur , quorum fama , etiam cum anilibus 
fabellis , quibus tot eorum plxclare gefta a Poetis & hifforicis vulgaribus , feu Ro- 
manis deturpata funt,ad eos pervenit. Qupd ex b Laonico pra^terea colligimus , qui 
h i*on.l. 1./.57. m ca Hiftorix fua? parte , quam peculiari commentario illuftravit c Marquardus Fre- 
herus , Heroum noftrorum gloriam & facinora prardicare non abnuit. d Duaas , cujus 
■ Treher.inOri £ . hiftoriam habemus pra?manibus,de Joanne Cantacuzeno Imperatore verba faciens, 
a Spandugino allata confirmat : quo loco fcribit , flagrantibus inter utramque domum, 
Palceologorum fcilicet &r Cantacuzenorum , de rerum fumma, Imperiique auctori- 
tate decertantem, controverfiis, bellifque civilibus , qu* Turcis ex Afia in Euro- 
pam trajiciendi,acdenique Orientalis principatus reliquias penitiis exfcindendi occa- 
fionem prarbuere, plerofque c Grxcis in Joannis Cantacuzcni tranfiiffe partes , ciim 
obegregiamfortitudinem,inremilitari peritiam , cxterafque animi dotes prceclaras, 
tum ob generis nobilitatem, ut qui ab antiquis Heroibus gentis fux originem natalefque 
arcefferet. Quibus fanc verbis vulgi opinionem , quam cx Spandugino attigimus, 
videtur refpexiffe. Denique Georgius Pachymeres Cantacuzenos proprio epitheto 
Nobiles appellat. Horum tamen ante Akxii Comneni Imperatoris temporamen- 
tionem fieri non video , fub quo floruit Pil.lt. C. I 

? Ducitft.f.7. Anntt 1. 11. 13. CANTACUZENUS ille , cujus nomen hattenus ignotum manet , qui ab 
eodem Augufto clafTi Prarfe&us, Laodiceam,quam GrarcisabftuleratTancredus Boe- 
mundi Amiocheni Principis cx forore nepos , obfidione cinxit. Sed Tancrcdi fub- 
fidio veniente Boemundo , receffit. Ejus przterea opera ufus cft Alexius bello Dal- 
matico adverfus eundem Boemundum , in quo ex Francis noftris fpolia aliqua rc- 
tulit fub annum mcvii. Hujus forte filius, aut ex filio nepos, 

*ciwM».l. 5 .». 9 . JOANNES CANTACUZENUS, 1 qui poft edita bellis contra Servios 

Viett.tnUm.1. &■ Hungaros, Manuele Comneno imperante , prarclara fortitudinis fpecimina, ineo 

'- " quod Grxcosinter & Cappadociae Turcos commiffum eft prarlio fub an. mclxxiv. 

^cinna.u.n.iy interernptus eft- b Huic uxor fuit M a r 1 a Comnena, Andronici Corrineni Se- 

baftocratoris filia , ipfiufque Imperatoris Manuelis neptis. 

MANUEL CANTACUZENUS, * Joannis filius , b ciim ab eodem 
Auguftounacum Andronico AngeloinTurcos Afiaticos cum imperio miffus fuiffet, 
tantacumanimi fortitudine, ac cum fingulari fefegeffit prudentia , ut unus feretotos 
in fe irruentes hoftes exceperit , fuftinueritque , Grxcis , qui collegae ignavia fugx 
fe dederant, repreffis. c Sed ex aliqua offenfa a Manuele in carcerem poftea conjc- 
ftus , ab iis a quibus captus fuerat , excarcatus eft , licet nullum fuper hoc intercef- 
fiffet Imperatoris praxeptum , qui id graviter tulit. Prxclaras viri dotes pra-dicat 
Cinnamus. Uicet. tn \U>t 
l.yn. 1. 

'Cinn*mdf.n.\%. 
b Hicet.ia Mm. 
I. 6. n. 8. ' Cinnam. ibid. JOANNES CANTACUZENUS, Manuelis fortean filius , vir , inquit B Y Z ANTIN JE. 259 

»Nicetas,'pruceraftatura,fortianimo,&: voce magna, fed ob audaciam 3c arrogan- \^ c n ,t ' 6 " > ^ aac ' 
tiam fere perperuo adverfo Marte pugnavit , b ab Andronico Comneno Tyranno > idem i» aUx 4 
oeulis perinde privatus eft,quod fratri uxoris fua: Conftantino Angelo per carccris , %t * H - v - "■ '.*• 
ubi ex Ievi aliqua culpa dctinebatur , cuftoderri falutem dixiffet : s uxorem quippe < N( „,. 
duxerat fub an. m clxxx vi. Irenem , Artdronici Angeli filiam , ac Ifaacii 8c ti»if»r»eninNf, 
Alexii Imperatorum fororem , d ab Ifaacio vero poft adeptam Auguftam dignitatem, T^ a " t '^ 
Carfar dictus , adverfus Ulachos feu Bulgaros cum copiis , cxcus licet , miffus, 
dum incaute agit ac tcmere ,ab hoftibus interccptus , deletus eft. e Superftes etiam- « KUet. in AUx. 
num crat Alexio Angero imperante , fub qtio filiis fuis imperium aflerere iri animo '•*•'»•*• 
habuit. 

THEODORUS CANTACUZENUS, ex Conftantinopolitanis proce- £«*>. ,•„ A \ tXt 
ribus fuit, qui Andronico Comneno tyrannidem arripienti fortiter obftitit , una- m«». fii n.it. 
que cum Ifaacio Angelo poftmodum Imperacore Nicxam Bithynix fe fe recepit , mA r " •,***'• 
ubi dum ab Andronico obfidctur , facta eruptione, viriliter pugnans interempcus eft 
anno mclxxxiii. Incertum porro an is Joannis prardicti frater fuerit, quod ratio 
temporis videtur fuadere. 

ANDRONICUS C ANTACUZENUS, ab Ifaacio Imperatore miiTus v . ■ 

. . r i. . /-. ctttt. tn ij/tse, 

eft , ut Friderico Germanico Imperaton m facram expeditionem per Graecorum /. t .». } . 
terras pergenti commeatum refque neeeflarias prxberi curaret , fub annum Chrifti 

MCLXXXIX- 

M I C H A E L C A N T A C U Z E N U S , curri aliquot Grarcis Proceribus , Ale- 
xio Angeloinfratrem Ifaacium infurgenti , tyrannidemque invadenti favit, eumque f'"„ ™ "** ° 
Imperatorem appellavit. Alexio fanguine jun£tum fuifle prodit Nicecas : unde con- 
jicere licet Joannis CaJitacuzeni ejuidem Alexii fororii filium fuifle. 

I. MANUEL CANTACUZENUS, • Magnus Pincerria , & Thracen- . At „ t . f , 4 g. 
fium Thematis feu provincia: Dux ac Prxfettus, a Jcanne Vatatze Imperatorein 
Genuenfes, qui Rhodum inlulam (ibi afleruerant ,cum copiis miflus eft fub ann. 
. mccl. b Vivebat adhuc Michaele Palarologo imperante. Hunc Joannis Cantacuze- *>t* c h,l.6.s,\y, 
ni avum fuifle'exiftimaverim , quo cafu , filii ejus fuere 

11. N. Cantacuzenus, Joannis Imperatoris pater , &c 

11. N. Cantacuzenus , cujus filius fuit Nicephorus Caritacuzehus , 

quem *'idem Joannes Patruelem fuum rppellat. b Mmrinit prxterea fub hxc • Can tac.l.i.c.s. 

cadem tempora Manuelis Canucuz,ent , qui Chumni filiam uxorem duxit , citi l.i.t.i*. 
etiam Strategopuli dat cognomen. id.l.yt. 10, 11. N- Cantacuzena, mater Jcannls Angeli,TheflaliaePra:fe£ci,t[uerh cAntat.lv. t.t. Joannes pacruelem fuum, &z Manuelis filii avunculurri vocat. '• , ''" '** * v ' II. N- C A N T A C U Z E N U Sj • ab Andronico feniore Imperarore annos natus 
xxn. PeloponnefoPrarfeftus ,o£tenniopoft obiic. b Uxorem duxeracTHE od o r am 'Cant.l.i.t.v?. 
Paiteologinam, quam c Cantacuzenam Joannes filius , & d Nicepho- *id.i. i. cif.it, 
rusGregorasinterdum nuncupant-. e ac Joannesquidem5f7xv,amitam Andronici Palso- \^' re ; , 
logi Junioris fuifle ait : ahbi vero Tarchaniotam Michaelis Palsologi Impcracoris 574. 
fororis fihum , ejufdem Theodorx fuiffe di?ov , feu parruum. Unde conjicere eft ' l - le ^S- 
Theodoram filiam fuifle Michaelis Tarchaniotx & Marthx Palarologinx Michaelis f '. ». f . "•• 
fororis , ic ex materna origine Palarologinam appellatam. 8 Obiit vi. januarii anno %Cmttte /. ^ 
mcccxlii. Ejus modeftiam , liberalitatem , prudentiam , cxterafque animi dotes j*. 
commendant iidem Grcgoras & Joannes filius . 

Liberi N. Cantactt&eni ex Theodora. 
iii. Joannes Cantacuzenus Imperator , de quo mox. 

ni.NicEPHOR.US CaNtacuzenus Sebaftocrator , Adrianopoli Sc Ctnt ; 4<< . }J ^ 
Fatnil. ByT^nt. K k i) 3 fach.l.6.e. »J. 
Cantaeuz..l. l.e. 

14- 

b ASat . de Ceorg, » Gregor. l.i.f. 
108. 

b Cnnt. I. 1. c.<), 

Gregor. I, 5 . 

T)HCfUC. f. 

c D«r<M t. j. cV 

Grej-. Cancac, 
* Cant.l. ye,i6. 

»7 

D«f<i/ c. 6. 
'Cant.l. 5.*. 100. 
Ductu e. 9. 10, 
Laonic. 1,1. 
lo VtlUn.l. i.c. 
18,54. 74. 7J. 
ThvvrocT. inSi- 
gifm. c. 8. 
1 Cantac.l.^ r.4. 

s;i. /. 4,'fc, 14. 

h Syned.Palamit. 
/•IJ8.170. 
' /. 4 *. 41. 4j. 
Simon Arch.The- 
tan. Cartn inlo, 
Cantacuz.. afud 
Allat.de Simeon, 
f. ioj. k Lambee.adCa. 
din.f. 110 1 Vvad. an.ltf 4. 
1. IJ7J. "> Cantac. I. 1. 
c 9 . 

r -Cant»c. 1.4.C 
4». 160 FAMILU AUGUSTiE 

adjacenti urbi regioni a fratre prarfectus eft. 

iii. N- Cantacuzena,* uxor ConstantiniAcropolit je.Mi- 
gni Logothetx, filii Georgii Acropolitac Magni perinde Logothetx , cujus ha- 
betur Chronicon. Is porro Conftantinus b aliquot orationes in Sanctorum fe- 
fta confcripfifle dicitur. 

III. JOANNES CANTACUZENUS Imper ator, » Magni Pa- 
pix primiim, deinde Magni Domeftici dignitate donatus eft ab Andronico Juniore 
Imperatore, cui adeo charus fuit , b ut Imperii collegam fibi adfcifcere cogitaverit , 
morienique filiis fuis impuperibus tutorem delegerit: quoquidem fibidemandato mu- 
nere rninus fideliter defun&us , Imperatorum nomen ipfemet arripuit , c ciim a*que 
tuliffet repulfam fe paffum ab Anna Sabauda Augufta de Joannis junioris Imperato- 
ris filii cum Helena filia fua ineundis nuptiis. d Didymotichi igitur appellatus &c co- 
ronatus Imperator , Annz &c filio Joanni bello illato , e Conftantinopolim tan- 
dem proditione cepit viii. Januarii anno mcccxlvii. ac tum reconciliatus cum 
Anna &: Joanne , defponfata eidem Joanni filia Helena , una cum iis Imperator 
rurfum proclamatur vni. Februarii fequentis , f Sc in Blachernarum templo coro- 
natur xni. Maii, Anna & Joanne prarfentibus , quibus in acdamationibus ex pactis 
conventis poftpofitus eft, 8 Joannes Ancelus Comnenus Palje©locus 
Cantacuzenus appellatus. h Sed haud multo poft utrique pradatus , primusno- 
minari ccepit , hinc novi rurfum inter focerum &c generum excitati motus , do- 
nec tandem vel coadtus , vel ultro ac fponte cedens Cantacuzenus ( quod ultimum 
ipfemet afferit ) ' in Manganorum Monafterium, Monachi accepto habitu , ac Joa- 
saphus nominatus , indeque m Batopedii Sacrimontis Monafterium feceffit fub 
annum mccclv. Flagravere bella hatc civiliaper quinquennium , extremamque cla- 
dem labafcenti jamOrientalium Imperio intulere , dum uterque Imperator,acCan- 
tacuzenus pratfertim, AfiaticosTurcos in auxilium evocant,&: in Europam tranfmit- 
tunt , data infuper in uxorcm a Cantacuzeno in ftrictioris fcederisargumentum Or- 
chani Turcorum Sultano filia Theodorfi. De Cantacuzeni obitus tempore nihil hac- 
tenus certi fcriptum legimus , nifi quisfidem adhiberi velit* Lambecio ,nefcioquo 
auc~tore,fcribenti extinctum xx.Nov.an. Mundi juxta Graecos mmmmmmdccccx ix. 
Chrifti Mccccx.quod a vero procul abeft , fi quo primiim in aula Conftantinopo- 
litananotus haberi ccepit, tempus fpectetur : l id conftat,anno mccclxxv. adhuc 
fuiffe fuperftitem. Ejus in rebus gerendis prudentiam , in re militari peritiam , ani- 
mique fortitudinem, mire pra?dicat Nicephorus Gregoras. In difciplinis vero achu- 
manioribus perinde ac facris hteris eruditionem teftantur varii ab eo fcripti libri , 
maximeque ii quos pra: manibus habemus Commentarii contra ipfum Gregoram, 
qui interdum paulo fibi iniquior vifus eft , dum Joannis generi tuetur partes , &: ad 
fui defenfionem confcripti , ubi res ab Andromio Palarologo Juniorc , & a fe tum 
rerum miniftro , tum Imperatore geftas eleganti ftylo, tametfi diffufior, complexus 
eft. m Eidem uxor fuit Irene, Andronici Azanis Protoveftiarii filia , Joannis Aza- 
nis, Bulgaria? Exregis &c RomanixDefpotae, ex Irene Palarologina Michaelis Pala:o- 
logi Imperatoris neptis : n quat monachicara vitam amplexo conjuge , in Mar- 
that Monafterium pariter feceffit , fanctimonialis effecta, &c Eucenia nomi- 
nata. 

Liberi Joannis Cantacuz^eni Imperatoris 
ex Irene Azjanina. ' Ducas c. )o. 
k Ihranz.. I. j. t. 
11. 

" Cantae. I. J. t. 
Jt.f. 4.f. 4.J. 
Thran^l.i.c.i). 
b Chrtn. Venett- 
Bjz.p 19«. 
< Canc.l. 4. c. I}. 
Laon. I. i.f. 14. 
?C*ntJ.yt.y.4t- iv. Matth^eus Ca>itacuzenus Imperator , de quo mox. 

iv-Thomas Cantacuzenus* Senderovum contra Sultanum Amu- 
rathem tuitus eft. b Vivebat etiamnum anno mcccciviii. 

iv. Manuel Cantacuzenus," a Joanne patre Imperatore Defpota 
creatus, mox Mifitrat feu Spartae Dux efficitur anno mcccxli x. b Obiit ip- 
foPafchatis fefto anno mccclxxx. e Huic filiam Joannis Leziniani , poft- 
modum Regis Armeniar , filiam in uxorem defponderat pater , Andronico 
Juniore Palxologo adhuc fuperftite : d venim refciffis pactis nuptialibus , Liberi B Y Z A N T I N JE. ' Z 6i 

Serviani proceris filue copulatus cft. e Eo extinoto Thcodorus Paiaeologus ' P* r *»t '• x * *• 
Joannis Imperatoris filius Sparrx dominium a patre obtimut. %i ' 

tv. Andronicus Cantacuzenus Conftantinopoli ex pefte obiit cantacl.+.c.t 
fub annum mcccxlviii. 

iv. Maria Cantacuzena nupta Nicephoro Duca Defpotx r. stmmM ah 
Sc Acarnanix Principi , Joannis Defpotx filio , ex Angelorum famiiia. *''• 

iv. Theodora Cantacuzena, a patre uxor data eft Orchani Comai. i. } .*.,;. 
Turcorum Sultano , Bithynix , Phrygix ac Paphlagonix Principi, quem in '• *■'•*■ 
fuas jam partes pertraxerat. Pera&x nuptix menle Januario anno Chrifti nun.i.up.ii. 
mcccxlvii. 

iv. HelenaCantacuzena, uxor Joannis Paljeoi. oci Im- 
peratoris. a Videtur fcribere Cantacuzenus ipfe tres tantum fibi fuiffe fi- * £.!•'■ l*J 

lias. 

IV. MATTHiEUS CANTACUZENUS, • a patre nulla yMcm «c«w«.t 4rf . f : 

nominatim dignitate donatus eft , fed honore tamen fupra Deipotas elatus , ita ut 

primus ab Imperatore effet : quem honorem primus Palxologorum Imperator Mi- 

chael propter filium Porphyrogenitum Conftantinum invenerat. b Unde fallitur b Vuc*scio. 

Ducas , qui tum Deipotam appellatum fcribit. c Redintegrata rurfum cum Joanne 'Cant.t. +.c.y, 

genero difcordia , Matthxum filium Imperatorem dixit Cantacuzenus pater , Sc in i6i7,i °' 

Blachernarum xde a Philotheo Patriarcha coronari curavit anno mccclv. d Quo J Tfeudefy». p*. 

quidem anno celebrata Grxcorum Synodus contra Palamitas , cui cum patre fub- £T t ,* i ii l C> ?~ 

fcripfit , hocce in ea titulo donatus ,MatthjeusinChristo Deo fidelis *»« £/*/ g-'«. 

Imperator et Moderator Romanorum Asanes Cantacuze- Patr :i' , 177 - &. 

nus. Unde maternum cognomen fibi indidiffe colligitur. Sed hac appellatione c»»t»cp. ,». 

haud diu eft potitus : e quippe Joannes Palxologus hoc ipfo anno recepta Conftan- ° CmM ■'•+•'.4*. 

tinopoli , ac Cantacuzeno ultro cedente , dum proxime adeptam tueri nititur di- 4 *' 4 * 47,4 ?' 

gnitatem , a Palxologo captus , in Lemnum infulam , deinde in Peloponnefum re- 

Iegatus Sc cuftodix mandatus eft. Dimiffo tamen patris fuafionis Imperatoris titulo , 

libertati redditus eft , Defpota in pofterum appellatus. Obiit patre fuperftite. { Uxo- <c * nt * c - '•*• *> 

iem duxerat Irenem Paljeolocinam, filiam Demetrii Palxologi Defpotx , \.c.l]. 

Andronici Scnioris Imperatoris filii. Nuptix magno apparatu celebratx Theffaloni- P/»w«f./.i.«.ii. 

cx. s Quidam fcribunt Matthxum duxiffc Rusn am, filiam "Wcafcini, vel potius \l{**? u " s £ f?6 % ' 

fororem Stephani Dufciani , Imperatoris , feu Regis Servix , qui hujufce conjugii orbitms p. ij «. 

gratia univerfam Albaniam filix in dotem concefferit : prxterea Matthxum ut fein 

ejufdem provincix poffeffionc firmaret , quos fufpectos habebat proceres , in Pelo- 

ponnefum relegaffe , Sc exegiffe Romani Pontificis Legatos , idque totius poftmo- 

dum Albanix excidi caufam fuiffe. Verum hsc incertx omnino videntur fidei,ni- 

fi Matthxus Rufnam duxerit poft abdicatam Imperatoriam dignitatem : nam iftius 

connubii non meminit Cantacuzenus pater ; quod non filuiffet , {i cum fcribebar , 

peractum fuiffet. Subdit denique Luccarus , Rufna gravida a conjuge relitta , Re- 

gem Servix fratrem inde fe Imperatorem appellandi occafionem arripuiffe , tan- 

quam futuri fcetus fororis legitimum tutorem : quod etiam in dubium venire fuo 

loco oftendimus. 

Liberi ^hCatth&i Cantacfiz^eni Imferatoris ex Irene 

PaUologina. 

v. Joannes Cantacuzenus , * Defpotx dignitate donatus fuit a Joan- i c»nt. i.+.c. 4> . 
ne Palxologo Imperatore , poft abdicatam a Matthxo patre Imperatoriam di- 
snitatem fub annum mccclvi. 

v.Demetrius Cantacuzenus, Sebaftocrator , eadem qua frater cmu. Md. 
Joannes tempeftate dictus eft a Joanne Palxologo Imperatore. 

v. Georcius Cantacuzenus, de quo mox. 

Kk ii; %6i FAMILIjE AUGUSTiE 

4 C4»r* t -?. 4. c V. Tkeodora Cantacuzena , * Matthxi prirrtogenita fiHa , edu- 

4I " cata cum avia Irene Imperatrice in Martha: Monafterio , quo illa fe polt ab- 

dicatum a Joanne Cantacuzeno Imperium receperat. 

v. Helena Cantacuzena, tixor Davidis Comneni Impera- 
* toris Trapezuntini. 

v. Irene CantacuzeNa nupfit Georcio Brancowitzio, Ser- 

VtdeMii Fra*- VIX Defpota:. Meminit Laonicus alterius Irenes Cantacuzenx , Ludovici Ara- 

fbjx. 1 .4. ». 4}. gonenfis Soulenfis Comitfs , qui ea auate vixit , conjugis. Binos filios , Joan- 

, nem fcilicet Sc Demetrium , totidemque filias Matth.ro adfcribit Joannes 

Cantacuzenus pater. Joannem &c Demetrium omittit Orbinus , Georgium 

tantiim commemorans , &c binas natas , quos ex Rufna procreatos liberos 

fcribit. 

V. GEORGIUS CANTACUZENUS , cognomenro Suchetai , 

sbanduf.t.itg, ut cbfervat Spanduginus, magnus fua xtate bello dux , &c ex natalium nobilitate 

ac fplendore celebratiflimus. Hunc Helena: Cantacuzenx Davidis Trapezuntini 

tuccar. kn An. u xoris fratrem fuifTe dicunt idem Spanduginus 8c Luccarius fub annum mccccxl. 

9i fed vereor ne ex temporis, quo ille vixit , ratione , Mattha-i ex filio nepos potius 

cenfendus fit ; cum prxterea Luccarius Joanncm Georgii patruum videatur innue- 

re , unde Demetrii filius fortean fuerit, 

Ltberi Georgii CantacuTjni. 

s/W«j. f. !,&. VI> Manuel Cantacuzenus , qui propter claritatem famx, gene- 

rifque nobilitatem paucos in Grxcia pares habuit , inquit Spanduginus, MefTe- 
niaco tractui in Laconia aliquamdiu imperavit. Dein ciim a Thoma Palatolo- 
go Peloponnefi Principe bello impeteretur , cum Albanis fcedus injit , quo- 
rum ope adjutus Thomam Sc ejus fratrem DemetriLun aggrelTus , in Pelo^- 
ponnefum defcendit. Scd controverfiam diremit Mahumetes Sultanus , Pe- 
loponnefo in jus fuum reda&a. Curn quo Manuel poltmodum pactus , xxv. 
millium ducatorum penfionem obtinuit. Sed cum fibi a Sultaho metueret,in 
Hungariam concefllt , ubi vltx reliquum exegit. Uxorem duxerat Mariam, 
cui C l u c h 1 je. nomen Albani impofuere , poftquam in Manuelis conjugis fi- 
dem concefTerunt , eo etiam Ghin Cantacuzeno appelhto. 

vi. Anna Cantacuzena, uxor Steph ani Ducis S. Saba;. W BYZANTINjE. t* 5 CANTACVZENl ALll tncertA onq-tms. 

o M ANUEL CANTACUZENUS Procoftrator anno mcccgxx. nefcib pbrant.l. i. t .# 
an idem cum Manuele Georgii filio. DEMETRIUS CANTACUZENUS,» floruic in aula Conftantino- • phranz.i. i.t. 
politana fub eundem annum mccccxx. 6 *: in urbisexpugnatione fortiter pugnans lJj*°' hetUtJftk 
•^nteriic cum Nicephoro Palxologo genero. ' i**n.i. i.f. i«. 

JOANNES CANTACUZENUS,' magnus fua cempeftace bello dux, • spa»dug. F .it 9 i 
Conftancinum Pal.tologum ,ciim Conftantinopolitani Impsrii reliquiarum pofleflio- 
nemadiic.anno mccccxlix. comitatus eft. b Hunc Corinthi gubernatorem fuifle w ?hr*»%. (,».« 
aicPlnanzesanno mccccxlv. &: mcccclii. Hos forte a Macchad filiis , Joanne Sc l9 ' •»•'•»* 
Demetrio , quorum nominibus donantur , prognatos liceat conjicere. 

CANT ACUZENUS STAUROMETES , Zetuni in agro ThefTalo- x>««*,*t. 
nicenfi Prxfe£tus an. mccccxx v. 

CANTACUZENUS, Luca: Notarx Magni Ducis gener , ufta cum focero ' D "<" '• «•• 
a Mahumete interfe&us eft poft expugnatam urbem. Crebra porro hujufce Notarx 
occurrit mentio apud Scriptores, qui de poftrema Urbis expugnatione fcripferunt. 
Filius is fuic Nicolai Notarx, Interpretis dignitatt donati,viri opibus potentis fub w "Out.t. fi.107. 
Manuele Pala-ologo Imperatore. Ab hoc prodiere filii duo, quorum alter in quodam F lr**z. i. IV. 
contra Turcos pr«dio inceriit : alter Lucas Notaras Magnus Mefafon', fub Joanne n. '«. 
Palacologo, deinde Magnus Dux , feu clafTmm Pr*fe£tus , fub Conftancino ulcimo f a **' £'"*' 
Imperacore , cum quo urbis cbfidioni incerfuit : poft cujus expugnationem , ciim 
Mahumecem adiifTet , thefaurofque omnes ultro expofuiflet , ab eo una cum duo-, 
bus riliis capice trurtcacus eft. Hujus filia Anna Venetias conceflic , ejufque adhor- 
tatione in eadem urbe excufum Magnum Etymologicum a Nicolao Blafto Crecenfi 
anno Chr. mccccxcix. uci ad ejufdem libri calcem annocacar. Hunc Notaram 
Generum , id eft afHnem , Imperatoris vocat Allatius. 

DEMETRIUS CANTACUZENUS , Dux fortiflimus , Florentini5 
militavic , obiitque anno mdxxxvi. Pifse fepultUs in xde S- Dominici , cum du- 
plici epitaphio, Gra?co uno , Lacmo alcero,quod hic damus : 
En Canlacujinus jacet bic Demetnus Heros, 
Martis hones ,Graii gloria magna foli. 
JEacides alius , Fylius quoque& alter Vlixes , 

Florentinorum pr^ftdiumque Ducis. 
P. Mar. mdx XX VI. 
Superpoficus cernirur infignium genriliciorum clypeus s in quo cfficti bini leones 
erecti , ac inter fe frontibus commifli , arborem prioribus pedibus fuftinentes. 

Sequens epicaphium aliud , quod Romx in a:de S. Marix de Ara-Cceli legitur, 
oftendit Cantacuzenorum familiam circa ea ferme tempora in Cyprum infulamtra- 
jecifTe. C. Cantacnjin.e Floridi Cypria: nobilrjiima? prifcts matronis tjuovis laudis genere Stfo*itr. i» 
comparandt t uxcri concordijnmt <$■ fuavifiin,*, , vixit annos vni- menfes x. cum ea Jine ■ M< """"- 1,sl - 
lite , Hettor Lcngles Cypri* nobilitatis tcnues reliquid, amijjo exilii unico JbUmento, infeli- 
djT. tyftbi pcfuit anno m d v. v i. Non. Iul. 

ANTONIUS CANTACUZENUS,aquo empttim Zonarz hiftoriz Vvtlph . ;» r r*f. 
CodicemMS. fcribir Wolphius an. mdliv. Huic tres filii fuere , Conftantinus , *dzon*r. 
Georeius , Sc Manuel Cantacuzeni. Cruf,ui).\o\. 

o Turto-Qr. 

DEMETRIUS CANTACUZENUS vixic fub Selimo Sulcano. udu>m,,. *,i. 

M I C H A E L C A N T A C TJ Z E N U S', ut eft in Turco-Grarcia , a:re alieno ^^ 
cx parte liberatus , pacruus Peloponnefiorum illorum, nunc Regis Turcarum nego- ^^ty^' 1 **' 2,^4 FAMILI/E AUGUSTvEBYZ. tiatorem , ^cty/^iia , agit , id eft ut fexagenis ducatorum millibus quotannis res 
inaulam necefTarias , & pelles pretiofiflimas Mofcoviticas emat. Poftea an. mdixxv. 
rei falaria* per Turciam Pra;fe£tus > tandem Sultanijuffu ftrangulatus fuit in civitate 
Anchialo 1 1 1. Mart. an. mdlxxviii. 

3T*ff#.Gr.^.497 C A n T A cu ze N o p. u m in Grxcia domus dua: fuperefTe dicuntur : una An- 
chiali , ubi idem Michael Cantacuzenus magnificas a:des habuit , cujus filius anno 
m D l x x vi. nuptias celebravit cum quodam ex antiqua Rauliorum familia : altera do- 
mus Perje adhuc fupereft. Ex poftrema fuit 

2*M •'» »** G E O R G I U S CANTACUZENUS.aquo Acropolicae hiftoriam emiiTe 
inxet.tdupth, fc fcntuc Georguis Douza. . 
. 1 . • FAMILI^ DALMATIC^ E AM I LIJE 

DALMATICiE, 

SCLAVONICjE, 

TURCIC* 

s e z> 
SERIES GENEALOGICiE 

ac hiftoricae Regum Sc Toparcharum Dalmatiae, 
6c Sukanorum Turcicorum, fub Imperatoribus Conftantinopolitanis. fmil. DdmAt. L J ARMA ET IN.SIGNIA 

RECKI DALMATIA RE&Nr SkB.V1jK Jtktkajii Bjio. m Imp. SeHVI/1! 
REGES ET TOPARCHjz DALMATIJZ 

&* Sclavonia fub Imperatoribus Conftantinopolitanis , 
quorum feries &° Stemmata hic defcribuntur. 

I. Dalmatia» in varias Provincias divifio. 

II., Rcges Dalmatiae & Servia?, fecundum Conftantinum Porphyrogc- 

nitum. 
III. Regers alii Dalmatias & Servia?. 

I V." Familia Vucaflini Re<ns Serviar. 

o 

V. Regcs Dalmatia? & Croatia?. 

o 

V I. Res;es Bulgaria?. 

o o 

VII. Regcs Bulgaria?, poft redintegratum Regnum» 

VIII. Reges Bofinenfcs. 

IX. Defpota; Scz vix & Rafcia?. 

X. Duces Spalatenfes. 

X I. Duces fan£ti Saba:. 

XII. Comites Chclmenfes. 

XIII. Toparcha? Zents. 

X I V« Dra^azenfis Familia. 

o , 

X V. Toparcha? & Duces Joannin^. 

XVI. Duccs Montis nigri. 

XVII. Comites Ufcienfes. 

XVIII. Familia Caftriotorum.' 

XIX. Stemma Spanorum. 

XX. Boccaliorum Familia. 

Familiis Dalmaticis accenferipraterea poffunt ArianitArum Comnencrwm y Ducaiinorum^ 
& \~Angelorum Drivaftenjium Familia , qttas in Stemmatibus By^antinis per^rtnximus. 

TAMILIJE T%JRCIC/E. 

I. Primi Sultani Turcici. 

II. Sultani Iconicnfes. • 

III. Othomanidaz Sultani. 
Hanc porro Ccmmentarit ifiius genealogici partem hiccdere non fiatueram ^utimonitum 

in Trffatione \ fed cum By^antina: Htflori* lucem non modicam alUturam monuiffent 
wi eruditi s idaue pateretur yoluminis qualifcunaue moles, mutato conftlio^ una cum Fa~ 
miliis Auvuftis Confiantinopoluanis banc typis mandaripajfus fum haud invitus. ■< 

( 1 •"' ■ 

\ l6$ 

~ s; 5¥C icy .£»- <£*■ •4t •££> *£fi u *£c? *£>• •5tN *5(S «5^ «^» ■'^ •£>■ •*£>■ ■£( » • «^ •?£» '^••^£**'*^5 ,,i ^r ; '«0» 
I. 

DALMATI^E 

IN VARIAS PROVINCIAS DIVISIO 

fub Imperatoribus Conftantinopolitanis. 

$>A Omplecteb atur olim * Dalmatia , vigente fcilicet Impcrio * tmjtd*. t «•= 
Conftantinopolitano , oram iftam maritimam , qux a. Dyrrachii ^ r '*' jo e ' "' 
confiniis, &: ab Antibari, ad montes ufque Iftrix protenditur : in 
latitudinem yero , regiones illas omnes qua: ab eadem ora mariti- 
ma ad Danubium fluvium porriguntur. A variis deinde populis 
culta &c habitata fuit , iifque varia nomina fortitis , plerifque Slavis 
qui inclinante Imperio has pervaferunt provincias , in hifce aliquot 
conftitutis fubinde Toparchiis. 

Harum prima ^Diocleensis fuit , ab urbe Dioclea homenclatura donata , quam t^ ti 19 )0 . y m 
a Diocletiano primo xdificatam quidam perperam dixere ; cum conftet ftetiffe ante 5 j- 75.94- "«•'• 
Diocletianum , qui, ut ait c Aurelius Victor, oppido nomine Dioclea ortus , ante /^,'^"^/,? 6 " 
quam Imperium fumeret , Diocles inde appellatus eft , quod &c teftatur d La£tantius. * l«b. de M>r- 
Dioclea: vero Parietina: ad Scutaficurti lacum etiamnum vifuntur. Comple£tebatur tib.ferfecut.c. 9 . 
Diocleenfis provincia omnem hunc tra£tum , qui a Dyrrachii confiniis ad Terbunia.*, 
feu Trebinx, principatum extenditur : ex continenti vero ufque ad Serviat montes 
fefe porrigebat: e cui quidem traftui Croatix Rubea: nomen quidam adfcribunt. 'Ortinusf.io^i 

f Tkrbunu Principatus a Cataro oppido, qubd &c Decateras appellabant, ubi l co»ft.p. 9 *.ni. 
DioclccnfisToparchia: fines erant ,ad Ragufium ufque protendebatur , &acontinenti *«*. «•»*• 
Servix montanis adjacens. Illius urbs prarcipua, &c a qua nomen fumpfit, Terbunia 
olim, nunc Trebigna dicitur : in quo etiam tra£tu ftat Rifenum oppidum. Regionis 
iftius incolas Canalit.ts appellatos auttor eft Conftantinus Porphyrogenitus. 

h Zachlumorum deinde fequebatur principatus, qui i Ragufio duccns ini- h U. i. jo. \\ .fc 
tium, ad Orontium ufque flumen tcndebat : qua parte Paganisconterminus erat ,ad J4-*°9« 
continentem verb Servia:. Nomen porro fortitus eft a monte Chlum, ita di£tus , 
cuafi traftus Chlumo monti fubjacens. 

1 Ab Orontio fluvio incipicbat Pacani j provincia, porrigebaturque ad Zeti- <id. c . 5«. 3^ 
nam fluvium. Sic autem appellata , quod a populis culta fuerit infidelibus , quos Slavi 
Paganos fua lingua nuncupabant. Difta prxterca fuit a Romanis Arenta, feu Narenta, 
&c prxter complura oppida qux a Porphyrogenito recenfentuf , cofnple&ebatur infu- 
hs aliquot, Curz,olam fcilicet, Brazzttm, Mcladam } &c. 

k Exin fubfequitur Croatia, qua: fecundiim oram maritimam ad Iftria: rnon- ^ «</.<•. 5 <s. 3:, 
tana, &c ad /lllunum oppidum excurrebat. Dictus vcro is traftus Croatia BapWJata , 
ad Majoris Croatia: difcrimen , quain Albam vocabant , &c qux longe poft hanc 
Chrifto nomcn dedit. In eo funt oppida etiamnum nota, Spa/atum , Sebenicum, Ia~ 
dera , Nona , &c aliquot alia. 

1 Sekvia deinde catteros ornnes tra£tus qui hofceprincipatus inter& Bulgariam i,V.*ijb.jii 
interjacent , complecl:ebatur : in cujus continentis meditullio complura a Conftantino 
recenfentur oppida , quorum nomina nullam cum oppidoium qua: ab hodiernis Geo- 
graphis ibi ftatuuntur nominibus afHnitatem fere habent : m tametfi recens fcriptor m tudus Uh.t. 
aliter videatur fentire. Incotamen trattu Bofmenfem ,quem Bofinam appellat,com- Hi J lD * ! ' n - t >i- 
rleditur Conftantinus* tjo FAMILI/E DALMATICi, w j€«nV. Vnninl. 
i» Chron. MS. 
a». 854. Vvill. Tyrius Dalmatia: fines ac panitiones paulo aliter hifce verbis recenfet Andrcas Dandu- 
lus, m ubide Suetopolo Rege Dalmatix : Efl atttcm Dalmatia , inquit , prima provincia- 
rttm Gr.ecix , (jutc habct ah Oricntc Maccdoniar» , ab Occafu Iflriam , d Meridie mart Adriati- 
cum , & inful&s Liburnicas , & a Septentrione rannoniam , eju.e eft pars Myflar. A plano 
■ itaque Dalmati.-c ufqtte ijlriam Croatiam Albam vocavit , & ddicloplano ufljue Dyrrachium 
Croatiam Rubeam , & verfus mcntana d fltimine Drino ufque Macedoniam , Raflam; & 
d dicio flumine citra , Bofnam namisavit. Et mox ■. Moderni aufcm maritfmam totam vocattl 
Dalmattam : Montana atttetn Croatiam, 

Jam vero provincia: ifta: omnes Romanorum imperio ab oliin paruere , ad quas 
*e)t>Jisnt,c.i 9 , regendas Prxfectos mittere confueverant. Dalmatiam prx cxteris coluit n Diocle- 
tianus Auguftus , quod in ea, uti diximus , natales excepiflet , hancque , maxime 
vero partem ijlam qua: maris adjacet littoribus , Roma dedudtis coloniis , incola- 
rum frequentia. nobilem fccit , ° qui & inde Romani appelkti , quod Latinum fer- 
monem diu fcrvarint. Sed Sc in cacomplura exftruxit vel certe inftauravit auxitque 
oppida, atque in iis Diocleam &. Spalatum, alia vero paiatiis majpribufque ardificiis 
adornavit. 

Venim plerarque ex iis provinciisab Avaribus , feu Hungaris , Slavis , Croatis, 
aliifque populis feptentrionalibus fubinde pervafa: funt,qui tranfmiffo Danubio facTtis 
in eas excurfibus , illas omnes fcre tandem occupavere , prarter aliquot nempema- 
ritima oppida, qiiX;Conftantinopolitanorum Auguftorum imperium aliquandiu agno- 
vere. Qux quidem barbararum gentium irruptiones initium dedere variis princi- 
patibus, qui in Dalmitia diu perftitcrunt , quorum praxipui extitere Servienfis &: 
Croatienfis. Prior deinde Bofinenfi originem dedit , aliifque toparchiis , qua: ex 
harum inclinatione fenfim enata: funt, quarum hiftoriam in hocce opere breviter 
defcribendam fufcepimus , ut exea Byzantina:, cumqua plurimam habetaffinitatem, 
lux qiurdam affulgeat : ciim abfque hoc prxfidio lcdtori haud omnino promptum fic 
a barbaris iftis nominibus , qua: in ea haud femel occurrunt , fe fe facile expedire. 
His adjunximus Bulgariac Regum feriem hiftoricam , tum quod vicinos Servia: 5c 
Dalmatia: trattus ii poffederint, & cumeorum principibusbella geflerint, tumetiam 
quod in Byzantina paffim occurrant : ad quam quidem colluftrandam ne in hacce 
Genealogicespartc quidpiam defit , Turcicorum pnrterea Sukanorum , ac pra:fertim 
Iconienfium,penes quos ejufce gentis diu perftitit principatus , quorumque crebrior 
apud Byzantinos fcriptores mentio occurrit , ftemmata fubdidimus. »»35f •Vj*' -C^" «v,»; "^5? "V> >*•""! ~**P* "' '* "**«" "*■/*. "w* "yv'' csta V?? "VJ* •w* '•*»* "yZ^-*^"^' "C^ ■*&•£&•$&• -Zj^-%115* 
II. 

REGES SERVI^ ET DALMATIyE. 

t ^^J &^^i ^ or '§ me & initiis Servia: 8c Dalmatia: principatuum , ut perindc 
de tcmpore quo a Conftantinopolitanorum Auguftorum Imperio 
avulfi funt , haud conftans cft inter fcriptores fententia. Iddunta- 
xat obfervant , qui Rerum Byzantinarum hiftoriam literis man- 
darunt , Avares feu Hungaros has non femcl compilaffe provin- 
cias , Mauricio &: Heraclio imperantibus : atque ita incolis fere 
viduatas , reda£tafque in folitudinis fpeciem , a Croatis tandem 
partim occupatas , a quibus Dalmatix tc Croatia: deinceps conftituta: Toparchia:, 
de quibus feorfim agimus : partim a Serviis , populis ita appellatis qui ultra Danu- 
bium habitabant, illorumque pars eranr quosSlavos vulgo nuncupant. Tradit * Con- 
ftantinus Porphyrogenitus Servios Dalmaticos duxiffe originem a Serviis , quos AI- 
bos dicebant , quique pagani erant , ac eas incolebant regiones qux Turcia: , Ale- 
mannia:,quam Franeiam vocat , ic Magnx Croatia: conterminzerant, Boiki diftas, 
ficque appellatos , quod Imperatoribus in militaribus eorum expeditionibus fervie- 
TyrimUo.c.i. rint , &obfequium impendcrint. Neque ab hac fententia omnino difcedit b Willel- 
mus Antiftes Tyrius : licet aliter fentiant c nonnulli rerum Dalmaticarum fcripto- 
res, nomenqueiftud ortum velint a Slavico Srbska , quo regionemillam quaminco- 
kbant Slavi, indigitabant : unde Zsp£ia.v Graxi, feu Serviam poftmodum formariant. » lib. «'« Aim. f- Liicim tn Notis 
ad DtocUnitm. S C L A V O N I C M, T U R C I C JE. ip 

Qux vero populosiftos in Imperii provincias tranfeundi , eafque pervadendi, caufa 
impulcrit , fic cxcquitur idem Porphyrogenitus. 

l. a Cum duobus fratribus obtigiffet Serviorum principatus , alter fumpta popnli >ctnji. m/>. }4 . 
parte dimidia Heraclium Imperatorem adiit , a quo benigne exceptus , tradtum , 
qucmcumgcntefua incoleret , inTheflalonicenfuThemate feu provincia obtinuit, in 
qua Serviam urbem condidit : aliquanto vero poft,mutato confilio,id ultro etiam con- 
cedente Imperatore, trajecto Danubio in patriam rediere : rurfurnque pcenitentia. 
du£H pcr Belegradi Prarfectum , ab Heraclio poftularunt aliam 'fibi afngnari rcgio- 
nem : cumque ea qux nunc Servia dicitur , &c Pagania , Sc qua: Zachlumorum vo- 
catur , prxterea Terbunia , Sc Canalitarum regio , qux Romana: ditionis erant , 
propter Avarum excurfiones defertx eflent , expulfis inde veteribus incolis,( Ava- 
res quippe annoxviii. Mauricii ad x l. oppida expugnarant in hifcc regtonibus , 
utinarrant b Thcophyla&us Simocatta &c Cedrcnus ) has facile ab Imperatorc im- ^uh.-j. c.tp.io- 
petrarunt, a quoetiam ad Chriftianum cultum funt tradu&i , evocatis Roma a qui- ccdnn.p., s .y )3 ^ 
bus Baptifmi Sacramenta accepere prefbyteris. Extin&o porro co Principe qui pri- 
mus hafce provincias ab Imperatore Conftantinopolitano obtinuerat , fucceffit filius, 
mox nepos , &c citeri qui ab eo deinceps orti , donec tandem aliquot poft annos, 

II. BOISESTHLAVUS , feu BOLESLAUS, principatum obtinuit, 
quem excepere 

III. RODOSLAVUS , deinde 

; IV. PROSOGOES, ^pofteum 

V. BLASTEMIRUS, ad cujus ufque tempbra pax inter Bulgaros Sc Servios 
ha&enus interceflerat. At regnante Blaftemiro Preflamus Bulgarorum Rex, Ser- 
vios fibi fubdere cupiens, in illos bellum movit : inquotantum abfuitutfit quidpiam 
confecutus , ut copias fuas fere omnes amiferit. Unde colligimus Blaftemirum vi- 
xifle fub Bafilio Macedone]circa annum dccclxX. quo imperante regnavit Pre- 

fiamus. Blaftemiro quatuor extitere filii> Muntimims -, Stroimirus , Goinicus , &c a filia ' Confi.torfh^ 
nupta Crainano , Belx filio, jupano, feu Pra:fe£to principatusTrebinienfis, quem '*?•}*' 
genero, fub Servix Regum clientela, in folidum deditBlaftemirus. Exhoc conjugio 
natus Phalimirus , pater Tzutzemiri Trebinienfis Principis. 

VI. MUNTIMIRtTS, STROIMlRUS,&GOINICUS, patcrnum 
principatum inter fe partiti , a Bulgarorum Rege Michaele Borife , qui aeceptuna 
a patre in ca quam contra Servios fufceperat expeditione ulcifci dedecus ftatuerat, 
bcllo petiti,ita fortiter fefe geflerunt , ut Bulgaros rariis in pracliis fuderint , capto 
prxterea Blaftemiro Michaelis filio , quem , pace tandemcum Bulgaris confecuta t ad 
patrem honorifice remiferunt , datis vix fociis Borena &: Stephano Muntimeri fi- 
liis , qui falvum & incolumem deducereht. At externis liberi fratres , mutuo inter 
fe inteftinis bcllis graffati funt , donec Muntimirus folus principatum obtinuit , fra- 
tribufquc in Bulgariam amandatis , Petrum Goinici filium apud fe retinuit , qui 
poftca in Croatiam fugit. Ex ( Muntimiro nati trcs filii , Prie/Iavus , Borttta feu Bra- 
nus, Sc Stephanus. 

VII. PRIESLAVUS patri demortuo in principatum fucceflit. At anno infc- 
quenti 

VIII. PETRUS,feuPETRlSLAVUS, Goinici filius , qui in Crbatiam 
conceflerat, Prieflavum patruelem bello adortusiduobusfratribus in Croatiamfugi 
clapfis,principatumobtinuit,huncquc pcr viginti annos pofledit, Leone Philofopho 
irapcrante.TriennioverbpbftBranus motis contraPetrumarmis,fuperatus, captuf- 
que,luminibusab eo orbatuseft. Clonimirus , Stroimiri filius.nihilomelieriufusfor- 
tuna,captalicetDoftinica, Servia; oppido , a Petro inprzlio fufusaccatfus eft. Pacem 
cum Symeone Bulgaria: Regc primiim coluit , cujus etiam filium in Baptifmo fufcepit. 
Verum grave poftea inter utrumque principem ortum cft bellum , a Michaele 
Zachlumorum Toparcha excitatum : quicum accepiflet Leonem Magiftrum Dyr- 
rachii Prsfectum confilia agitafle cum Petro , qu6 ad Jmperatoris partcs ic obfequiumt 
illumpertraheret,Syrneoni ftatim fignificavitidpotiffimum peragi,ut Petri &Tur- ^i FAMILIiE DALMATIC^E, 

corum auxiliis adjutus Imperator Bulgariam bello aggrederetur. Quo acccpto nun- 
tio, Symeon coa&is copiis , Theodorum Sigritzen , &c Marmaen „ una cum Paulo 
Brani Principis quem excatcarat Petrus filio , iis przfecit , qui fub fcederis fpecie 
captum Petrum in Bulgariam abduxerunt , ubi &c in carcere vicam finivit. 

IX. PAUL0S, Brani filius , Muntimiri nepos , arreptum Servixprincipatum 
poft captum Petrum triennio obtinuit. Huic Romanus Lacapenus Zachariam Prief- 
lavi filium , qucm in rebus adverfis ad fe confugam in aulam receperat , oppofuit ; 
qui Serviam cum exercitu ingreflus, a Paulo fufus captufque , in Bulgariam relegatus 
eft. At poftmodum moto inter Servios &c Bulgaros bcllo , 

X. ZACHARIAS, aJBulgaris &c Grarcis adjutur» Servianum principatum ad- 
eptus eft ■. nec multo poft Romano Lacapeno, a quo potiflimum auxilia acceperat, 
pofthabitis Bulgaris, totum fe addixit, &c in ea quam contra Bulgaros fufcepit idem 
Imperator militari expeditione , eidem non modo militavit , fed etiam hos aggref- 
fus , pradio fudit , miflis ad Romanum cxforum Ducum capitibus. Qua ftrage ultra 
modum irritatus Symeon , ingerttem cogit exercitum, Zachariam bello petiturus , qui 
ranti appararus fama perculfus, continuo inCroatiam fuga elabitur. Confentientibus 
vero, vel certe haud repugnantibus regionum Jupanis, feu Prxfectis, 

XI. TZEESTHLAVUS, Clonimiri filius , qui ex ftirpe regia crat , a Bul- 
garis Rex in fpeciem conftituitur : nam cumTzeefthlavumad proximum Servix op- 
pidum adduxiffent, eoque advenifTent proceres Principem fuum, poft exa&aaBul- 
garis facramenta, excepturi, Bulgari, &c Tzeefthlavum , &c proceres omnes in vin- 
cula conje&os , in Bulgariam abduxerunt ; deinde fa£ta in Bulgariam irruptione, regio- 
nemomncmitavaftarunt, ut abfque incolis remaneret, abductis in captivitatem ma- 
joris ac infimi ordinis hominibus. Inde Croatiam cum copiis ingrefli, quo fimilem 
in ea provincia defoiationem inferrent , a Croatis omnino deleti funt ac profligati. 
Tandem poft annos feptemTzeefthlavus Prefthlavo Bulgariz metropoli ubi detine- 
batur, cum aliquot aliis fuga elapfus, in Seuviam venit, in qua vix homines quin* 
quaginta invenit , abfque uxoribus , vcnatione victitantes. His ad junctus, Grarcorum 
Imperatoris per nuntios imploravit auxilium, obfequium quale priores principes 
•Grxcis impenderant in pofterum polJicitus. Quoconfecuto.adeum paflimconfluen- 
tibus Serviis, qui in Croatia, Bulgaria, aliifque vicinis regionibus morabantur , &c 
ab Imperatore ex urbe,quocomplures Bulgarica vitata rabie confugerant,cum mu- 
neribus miflis , regionem fenfim ad priftinam incolarum frequentiam , reduxit, 
Gratcorum cxteroquin prsfidio tutus, quorum clientela: patrum exemplo fcfe to- 
tum addixit. At fublato Romano Lacapeno Imperatore , ab hac clientelari fervitute 

j, . in plenariam fe libertatem afferuerunt , uti narrat Scylitzes. 

Ita porrb Serviani Principatus initia &c origines , primorumque qui ei imperarunt 
Principum feriem commemorat Conftantinus Porphyrogenitus , qui hac in re mul- 
to majorem fidem meretur,quam Diocleates ille Prefbyter , cujus Hiftoria Dalma- 
tica circumfertur , qui circa annunv mclxx. flortiit, cum Conftantinus ea ferme 
qua Tzeefthlavus Servisc Princeps a:tate vixerit, fcilicet circa an. dcccci. Princi- 
purrfenimDalmatiarac Servix feries longe alia eft apud Diocleatem , nomina etiam, 
&c ab iis acta prorfus diverfa. Quod inde accidifle putaverim , quod Dalmatiat conti- 
nentis , &c Dalmatix maritimx , interdum etiam Croatise Principes confuderit : nam 
qui a Porphyrogenito hic recenfentur continentis ; qui vero a Diocleate &c a Maru- 
Hano fcriptore, maritirmx Toparchx videntur fuifle. Veriim cum nullusalius rerum 
Dalmaticarum fcriptor habeatur, qui primos iftos Servianos Principes recenfuerit* 
horumque feriem &c gefta, donec apud Byzantinos fcriptores horum mentio pri- 
anum occurrat , exaraverit , haud abs re erit , fi qua? ille quacunque ratione de iis 
commemorat , adhibita interdum legitima cenfura mutuemur. Scd priufquam id aga- 
>- tur, pra:ftat quorum mox dedimus principum feriem, ftemmatis indicem Leftori 
ab oculos proponere. Bolcflaus. SCLAVONICyE, TURCIC£ *75 Boleflavus. 

r rt !■ > 

Rodoflavus. 
~A % 

Profcgois. 

<? A » 

Blaftemirus. 
i\ Muncirhirus Servix Princeps. 

1__ Goinicus. N. hlia nupca Crainano 
Principi Tcrbunix. 

^ r— * -» 

Prieflavus Pr. Eoranus,vcl Sccpha- Clonimirus in Pecrus Pnnccps Phahmir Pnnceps Ter- 
Servix. Branus. nus. Bulgaria uxo- Servix. bunix. 

J I rem duxic r /v —— . — ~i Stroimirus. 
1 .jv- -*) C _ -_^ — \ r- ._A__ ZachariasPr. Paulus Princeps Ser- Tzeefthlavus 
Scrvi*. vix. Princeps Ser- 

visan. 9*0, Tzuczemir Princeps 
Terbuniae. 
r£> *_35? "~^ "55; t55: ty5! ^r 5*r s&* ?Xr y,p !w? r v> y«o "v> ■ w- •>?• , v>« «C5» ^^•T_t>-C^'^'^'>Ar'y5 , ? 3 5; 

IIL 

PRIORUM DALMATl^ Et SERVI^ 

REGUM AC PRINCIPUM 
SERIES ALTER.A. 

O n magnoperc mirandum , fi in rerum Dalmaticariim &. Servia- 
narum recitandis primordiis non omnino confentiunt fcriptores 
Byzantini cum Dalmiticis ipfis ac indigenis fcriptoribus , Sc fi iri 
Principum nomenclaturis perfarpe inter fe diffideant : prxterquam 
\ enim quod in peregrinis illis nominibus exarandis peccare folent 
Byzantini , accidit interdum , ut duplici nomine donarentur Prin- 
cipes, patrio altero Sc cum terminatione genti familiari, altero' 
vero feeundiim Chriftianorum ufum. Atque id caufx fuilTe fere exiftimaverim cur! 
hiftoriae Dalmatica: fcriptor Prefbyter Diocleates, qux in annum mclxi. definit, 
cum Porphyrogenitonon prorfus conveniat : cum fieri poffit,ut uterque.de iifderri 
Principibus fub diverfis appellationibus fermonem inftituerit ; tametfi , ne quid dif- 
fimulem , nullam fcriptor ille videtur fecifTe mentionem rerum ac bellorum qua: a 
Porphyrogenito narrantur. Venim quocunque mqdo fefc res habeat , en ecce da- 
mus priorum iftorum Servix Principum,ut hanc ille defcripfit,ab ipfisGothis fum- 
pto initio, feriem Sc hiftoriam : nam eorum quorum meminere fcriptores Byzanti- 
ni , & nomina & gefta agnofcere haud arduum nobis erit , cum ad Ca tempora per- 
venerimus. 

I. SUELADUS Gothis feptentrionalibus , feu Avaribus , vel Hunnis cum im- 
perio prxerat ea ipfa tempeftate qua Romanis & Grarci.s Anaftafius. Huic tres extt- 
tere filii, Brujius qui iri principatum fucceffit , Totius , Sc oftroilm. Hi duo pofterio- 
res , fccundiim gentis morem , adipifcenda: gloria: ac fama: avidi , coa&is immenfis 
copiis, patriis excodentes finibus , in Pannoniam feu Hungariam prbgrefli, hanc fa- 
cile fubjugarunt. TranfgreiTa deinde Templana, ( regione mihi incognita ) in Dal- 
matiam profedti , provinciz iftius Princrpem ,'feu potiiis Imperatoriu.m Ptafectufn, 
prslio fuderunt, qui duobus acceptis vulneribus Salonam fuga conceffit , Rege pra:- 
terea.feu PrxfecTo Iftri.-c cum eo pugnante interfefto. Partis hifce fratres vi£toriis ? ' 
copiifque inter fe divifis, Totius in Italiam Sc in Siciliam tranfmifit , ubi , ea dire^ 

pta ac vaftata, fato tandem conceffit, uti a S- Benediclo prxdiftum fuCrat. a Hune •fhonnuArrhid, 

Totium Totilam alii vocant , Gothorum nempe Regem, quem Ildibaldi Gothorum '*>HiJl.saiomt. 

Regis ex fratre, Theudis vero Vifigothorum Regis ex forore nepotem , fuilTe au- Mwtus M«ruiiu 

c"tor eft b Procopius, qui ejus gefta pluribus perfequitur, ^PMlfhf"** 

II. O S T R O I L L U S , feu O S T R O I V O U S , vel odrillm , uti appellatur U UiA^l 
«b * Andrea Dandulo , Dalmatia s Illyrico &: Myfia inferiore, feu Bofinenfi pro- * - Aruir - v«»M. 

jFamil. Dalmat. M m m 8? 4 " 174 FAMILI^ DALMATICi, 

vincia occupatis , fcdem Imperii in Prevalitana regione , qua: pars eft Macedonia:, 
^Mafultup.^o^. conftituit : b Scardonam &c Salonas evertit : deinde Sueuladum filium ad fubjugandas 
7 -B°iUeGoib \ dC P r °vinciasqua? ad Septentrionem erant , mifit. At Juftinianus Imperator per nuntios 
edodtus Oftroillum cura paucis copiis domi remanfiffe , cum ingenti exercitu eura 
adortus , praclio inito fudit ac interemit. Dalmatiam ea tempeflate , ut &c Salonant 
<lih. i.deBeUe occupaffe Gothos , fcribit pariter c Procopius. Hanc prius occrparat MarceDianus, 
vandai.c.e Aetio oDm familiaris , provinciaHbus ad defe&ionem pertractis. d In eam deindc 

* Ub.i.deBeU» '* „ , . c . \ . • , , _ 

Geth,c.<. penetrantes nanc ceperunt Gothi, balonis etiam expugnatis. Contva hos miilus a Ju- 

ftiniano Mundus anno imperii ix. cum Gothis quos obvios habuit pradiatus , iis acie 
vittis, Salonas rccepit. 

III. S U E U L A D U S , feu uti ab aliis appeilatur .SEVUDILAVUS, per- 
cepta patris clade , magnis itineribus in Bofinenfem pr vinciam pervenit , ubi non 
inventis Grarcorum copiis qua: in patriam redierant , uti Iperaverat , qux ab iis oc- 

'Hb.i.iieBsti» cupata fuerant nullo negotio recepit. Ita Diocleatcs. At a ProcopiuS fcribit poft ac- 

c <•. 7. ccptam a Gothis in Dalmatia cladem , Afinarium , Grippam , aholque Duces in Dal- 

matiam veniffe : iifque ad Salonas progreffis, occurriffe cum exigua manu Mauri- 

cium Mundi filium , &c commifTo acri inter eos certamine , hinc Gcthorum rrima- 

rios fortiffimofque , illinc Romanos fere omnes cum Mauricio cccidiffe : Mundum 

deinde diim ad filii necem ulcifcendam progreditur , pradio initovitam pariter 2mi- 

fiffe. Exhinc Grippa Salonas recipit: contra quem miffus a Juftiniano Conftantia- 

nus Sacri ftabuli Comes,has rurfum capit,ut& reliquam Dalmatiam &c Liburniam s 

Grippa cum Gothis feptimo poft captas a Romanis Salonas die inde movente, g_ 

Md.l.i.c.xe. Ravennam redeunte. b Verum haud multo poft Afinarius 8c Uligifalus coadto circa 

Suaviam ( Savum fiuvium forte ) &c confcripto exercitu , in Liburniam 8c Dalma- 

tiam rurfum exfcenfu fa&o, Salonas, fed fruftra obfident, Confhntiano has fortiter 

defenfante; quas longe poftea eodem imperante Juftiniano in Roinanorum pote- 

*l.i.cio.l.%. ftate fuiffe docet c idem Procopius. d Sed oppida aDa interea obtinuiire in Dalmatia 

' 4 °6 " 4,e "* 1 ' Gothos , ex eocolligimus, quod Juftiniano Dalmatia & Sicilia cedere ii obtulerint. 

£id. l. 4. c. _+. Ex quibus fatis perfpicitur non modo a Gothis, quos alii Hunnos &c Avaies vocant, 

vaftatam &c occupatam Dalmatiam ante Mauricii &c HeracDi tempora fed &" Ducum s 

qui eo copias' tranfmiferunt, nomina Procopiana cum iis qu:v ab Prefhytero Dio- 

cleate rccenfentui' minime convenire , tametfi in ceftis haud omnino /ithdeant. 

Scribit porro Diocleates Sueuladi regnum a Valdevino oppido, quod Vinodum ho- 

^Marc.Mamltu. die dicunt , ufque ad Peloviam, vel Peloviatam porredtum , ' complexumque Bofi- 

nam, Dalmatiam ,Croatiam, Valachiam , 8c Poloniae partem. Ooiit iDe anno prin- 

cipatus xii. cum Chriftianos, qui maritima Dalmatiae incolcbant, dire vexaffet. 

IV. SELIMIRUS Suelado parenti in principatum fucccffit , quem per xx.- 
y*p.Luccaril.\. vel fecundiim alios, per annos xi 1. obtinuit, Chriftianisbcnigniiis habitis. a Scribit 
d'i ianfa""" 1 ' P ctrus Luccarius in Ragufina Hiftoria Scurarium oppidum , quod Scodram poftca 

appellarunt , occupaife, in eoque fedem fuam conftituifTe , ac ut Regem Dalmatia. 
fefe infcribere ei liceret a Juftiniano per legatos poftulaffe , quod ille abnuerit : unde 
a Grarcis, ut &c pofteri , Comites ac Domini Zenta: duntaxat appeDati , provincia. 
nempe a fluvio ejufdem nominis fic nuncupata? , qux Duglenfe , Drivaftenfe , Scuta- 
ricum , Dagnenfe , aliaque oppida nonnulla compledritur. Addit denique Selimirum 
Iftoki, quem Grarci Sabatium vocant, Juftiniani ( non vero Juftini , uti ait ) patris 
fororem in uxorem duxiffe. Nec fcio an fides haberi debeat eidem fcriptori , tra- 
denti Lechum, Cechum , & Ruffum Selimiri uterinos fuiffe fratres, quorum alter 
Polonia:, alter Bohemix, tertius denique Ruflia. Regum ftirpibus initia dederint. 

V. VLADAMUS.velBLADINUS, Selimiri filius , Principatum , quem 
pacate rexerat, ad Radmimm filium moriens tranfmifit. Quidam fcripfere , co in 
Dalmatia imperance, Bulgaros patriis fedibus una cum liberis egreffos , ChryfoCha- 
gano, feu Principe , ea regione quam Silodufiam dicunt , ac Macedonia expugnatis, 
tranfiiffe in Latinorum provincias, quos, inquiunt , Romanos , pcfteriori vero arrate 
MaurovftUJios , id eft Nigros Latinos appellabant. Unde exiftimare licet DalmatisC 
maritima? incolas indigitari , quam Roma dedudtis incolis frequentavit Diocletia- 

*le.Luc,l.t'c,f, nus, ut ex Porphyrogenito fupra docuimus, ecfque effe quos inde fortc a Morlachios 
modo nuncupamus, qui fcilicet Dalmatix oras maritimas incolunt. Addunt Bulga- 
ros iftos ab Imperatore Conftantinopolitano bello identidem petitos, quos ciim cx- 
pugnare , locifque qua; occupaverant propellere , haud potuiffet , pacvto cum iis fccdere, R, SCLAVONICjE, TURCIC^. 175 

in iis permanere tandem conceflit , ubi oppida &: caftra munitiflima excitaiint. Sed 

& TJladanus ob eorum fortitudinem hos bellis irritare &: aggredi veritus , tum etiam 

quod ex eadem qua ille gente ortum ducerent , paccm cum illis compoluit. Quue 

quidem ab iis aucloiibus enarrata , videntur aliquatenus quo Uladanus vixit tempus 

indicare. Tranfierunt enim Bulgari primo in Dalmatiam a iub Anaftaflo Dicoro.fub > Zoitrai pa S , 

quo in Illyricum fatt* irruptionc Romanos fuderunt , quod ad annum ccccxcix. 4<: ' 47 ' 

&c dii. rcfert b Marcellinus Comes. Alia dcinde per Duces fuos cum Bulgaris iftis b A*«r«a. c««. 

Dalmaticis bella geflit Juftinianus anno imperii xi 1. & x 1 1 1. in quibus,ciim vari.i 

fortuna primo pugnatum eflet , tandcm fuii funt Romani , quibus fefe adjunxerat 

Acumus, gente Hunnus, quem lllyrici Regcm Ccdrenus, Theophanes vero per 

Illyricum Magiftrum militiar fuifle , &c a Juftinianoefacro fonte fufceptumait ,quem 

in prxlio captum ii abduxerunt. Ex quibus fane faltem eruitur hafce regiones Dal- 

rnatia? conterminas a Regibus ex Hunnorum , vel Gothorum gentc , proindeque 

longe ante Heraclium fuifle pofieflas. Acumum autem eundem efle cum Uladeno 

nolim aflerere. 

Vt. RADMIRUS , Uladani filius, princeps plus arquo ambitiofus , arrogan- 
tiaque immodicus , ita Chriftianos divexavit,ut intra montana fe fe recipere coafti 
in iis munitiora loca incolucrint , ab ejus feritate fecuri. Qujc quidem Chriftiano- 
rumdivexario fubquatuor proximis ejus fucccfforibus , quorum reticentur nomina , 
perduravit. Radmirus vero abfqtse liberis dcceflit. 

V 1 1. V 1 1 1. I X- X. S U E T M I R U S , quatuor iftis principibus , e quorum 
ftirpe erat , in Servianum principatum fucceflit , in Chriftianos longe benignior 
Sc arquior. * Eo imperante Theflalonicx vixit Conftantinus Philofophus LeonisPa- **??'• ^ 1 * 1 " 
tricii filius , vir in facris literis apprime eruditus , qui complures in Coffarienfi ^ndr.^ianiul. 
provincia &c in Bulgaria ad Chriftianam fidem traduxit. Is porrb Romam pergeris, -<*.*/♦• 
quo a Stephano fummo Pontifice cvocatus fuerat , 

XI. BUDIMIRUM, Suetmiri fucceflbrem adiit, quem pcrinde Chriftoini- 
tiavit, ac baptifmo donavit , Suetopeleki, id cft lingua Slavica , pueri fancii, 
inditto nomine. Suetopolim vocat * Andreas Dandulus. Conftantinum hunc facram 'Locacit: 
Scripturam in Latinam linguam vertifte aiunt, peculiarefque ab eo repertos cha- 
ratteres, quorum ufum etiamnumfervant Siavi. b Hujus filios Cyrillum Sc Metho- b Luc i us p ag . 
dium przterea nominant, qui complures in Europa Slavicas gentes pariteradChri- 4u- p*tm. i* 
ftianum cultum converterunt •. c atviri dccti Conftantinum eundem effe cum Cyrillo ?jf' '"*"* r " 
non itapridem docuere. Subdit deinde Preibyter Diocleates , revocatis quiinMon- <B,u^»dini fidi 
tes confugcrant Chriftianis , requifitoque &c Stephani PP. & Michaelis Imperatoris *f r-***"-- ** s * 
confilio , Budimirum regni fui confinia dcfiniviffc , inftituifle Archiepifcopatus 8c 
Epifcopatus, d quorum feries habetur apud Innocentium II 1. PP. &: alios , prarterea *ftMW;Ai.»*jft 
Eartatus&: Jupanias. Sed Diocleatem perperam h.xc omnia pcrturbafle conftat , cum ^f"^/ 1 ^^"* 
qux de Suetopeleko &c Cyrillo narrat , ad Suetopelekum Moravix Ducem , querri c.u.Andr.oan. 
Sphendoplocum e Porphyrogcnitus , Zuentibolkum Annales Francorum nominant , d " ! - , . 

c • 1 l n j ••! • • j rvrr • t r i • , ■, ••' 'ft Adm.lmn 

rerern debcre ottenderuntndem viri dochfhmi , &c Joannes Lucius , nuicque lrtfcn- C ap. 41. 
ptam Joannis V 1 1 1. PP. Epiftolam ccxlvii. ubi Sfentopulcrum vocat, ut Epiftolam 
proximam Methodio : quarquidem circa annum dccclxxx. contigiffe certum eft, 
antequod tempus pridem e vivis exceflerat Budimirus , quem xvii- Martiimor- 
tuumvult Diocleates, anno Imperii xl. &c in Diocleenfi Ecclefia fepultum. Ita qtfac 
de prioribusiftis Servianis Principibusille commemorat, admodum incerta funt,fed 
ciimaliusnon extet Rerum Dalmaticarum fcriptor antiquior, etfi indubitata iis quae 
tradit prxftari non debeat, non tamen fides omniseftderoganda. 

XII. SFETOLICUS Budimirum patrem in principatu excepit , mortuuf» 
que eft anno x 1 1. principatus. Huic fucceflit 

XIII- ULADISLAVUS filius , qui in foveam inter vcnandum lapfus vitam 
amifit. »Huncaiunt Ragufiumoccupare cpnatum, qua tempcftatc Ragufina: Reipu- *L«cc*ritut.u 
blicac initia adfcribunt. 

XIV. TOMISLAVUS, vel POLISLAVUS, fratcr & Uladiflavi fucccf- 
for,cum Hungarorum Rege Attila vario eventu bella geflit , quem &c crcbrius fa* 
gavit.Regnavitannisx v 1 1. relidtisaliquot liberis,quos inter extitit 

Famil. Dalmnt. M m ij 27'6 FAMILI^ DALMATIC^, ** iiau. iiarni. XV.SEBESLAVUS, qui in principatum fucceflit : a quanquam non defunt 
quiunicam TOmiflavo filiam fuperfuifTe volunt , Sebeilavi matrem. Eo regnante 
Scodram feu Scutarium obfidione cinxere Graeci, vel ut alii fcribunt , Gothi , quos 
inde abfcedere coegit. Eum efTe principem par eft credere , quem Sedisclavum 
v'/. '7«"' Comitem Slavorum vocat b joannes VIII. PP. ea Epiftola, qua illum rogat ut falvum 
conductum pra:ftet legatisfuis.quosadBulgarorum Regem Michaelem mittebat. Ne- 
fcioanillefit Sedcfclavus, de quo ita Andreas Dandulusfuban. dccclxx ix. Perbos 

dies Sede/clavus exprogenie Impcriali prxfidio Dalmati* Ducatum arripuit ,jMofquc 

Demegei exilio mifit ; quem nen multo interjecfo tempore Branimirtu eccidit , ejr Ducatum 
ejmaccepit. Obiitanno principatus xxiv. duobus filiis gemellis fuperftitibus. Horum, 
alter fuit 

XVLRABlSVOIUS.velRASBIVOIU S.vcl denique M I L I VO I U S : 
alter vero ULADIMIRUS- Paternis invicem ditionibus divifis , Rabifvoius par - 
tem maritimam , [Uladimirus Surbiam &• regiones Macedonia: confines obtinuit. 
Uladimiro uxor fuit Hungarix Regis filia , quo connubio inter utramque gentem 
paxfirmata. Rabifvoio annovi i. principatus extin£to , Uladimirus huncinfolidum 
per xx. annosrexit. Huic filius Scfucceifor fuit 

XVII. CHARANIMIRUS , vel CARAMIRUS , aut CANIMI- 
RUS, quo regnante Croati Albi ab eo defecerunt , cumque is bellum in rebelles 
moviflec, inpradiovitam amifitin Chelmi vel Cliuni campeftribus. 

XVIILTUARDOSLAVUS , vel TUERDISL A V US , recepto pa- 
tcrno principatu , pacate vixit , cique abfquc liberis mortuo fucceflit ex forore nepos 

iure. Marul XIX- O S T R I V O I U S , qui regnaffe dicitur annis x x 1 1. Huicque 

XX- TOLIMIRUS filius , qui regnavit annis xi. 

XXL PRIBISLAVUS , Tolimirifilius,a fubditisSr proccribus,inquosim- 
mani crudclitate fxvierat , interemptus eft , ejus cadavere in fluvium conjecro. Ac 

XXII- CREPIMIRUS filius parentis necem ultus eft , Bofinenfis Bani 
copiis adjutus , fumpto ex homicidis condigno fupplicio. Eo regnante Alfmanniex* 
pugnata Iftria in Croatiam tranfiere , cum quibus commiffo prxlio , hos e finibus 
fuis expulit Crepimirus : pax deinde inter eos pa£ta , qua Suetorado filio Aleman- 
norum Ducis , Impcratoris ut aiunt , cognati , filia in uxorem data , regnavit annis x x. 
menfe i. 

il 

XXIII- SUETORADUS, vel SUETOZ ARUS, parenti fucceflit j 
Princeps pius ac manfuetus , huicque filius 

XXIV. RODOSLAVUS,velRADOSLAVUS,paternxpictatisvirtu- 

tifque imitator : quiciim Croati Albi defeciffent , Belico quodam duce , ingentem 
exercitum conferipfit , cujus partem alteram fibi retinuit , alteram dedit Ciaflavo fi- 
lio , deletifque tandem rebellibus , Rodoflavus captivos fuosomnesliberos dimifit, 
Ciaflavus vero quos ex hoftibus ceperat, infervos militibusdiftribuit. Quareoffcnfi 
Rodoflavi milites , ad Ciaflavum tranfierunt , qui eorum fuafionibus parentem , fscra 
defe&ione, regno expulit. Rodoflavum vero Romam concefiit, ubialterocum no- 
bili Romana matrimonio jun£tus , ex ea Petri/Iavum : is vero ex nobili pariter Ro- 
imana Paulimirum RegemDalmatia*procreavit. RodoflaYus denique in sdeS. Joan- 
nis Lateranenfis humo conditus fuit. 

XXV. CIASLAVUS , aliis SEISL A VUS , cognomento Apostata; 
> M «fulmp. 3 08. cum aliquandiu pacate regnaffct , tandem commifliin patrem fceleris pcenas dedit. 
Ciun enim Chifum , vel Kiifum , quem a alii Udiflavum vocant , Hungarorum 
ducem in pradiointeremifTet, ejus uxor , ingentis animimulier , audita mariti carde, 
magna militum vi a Pannonum Rege impetrata , in Serviam defccndit , compre- 
henfumque incaftriscirca Sirmium Ciaflavum ,captivum abdu£tum, naribus auribuf- 
que truncatum , deinde in Savum fluvium cum vinculis projici juflit , univerfa ejus 
ftirpe proceribufque captis fimili ferme forte pereuntibus. Scribit Diocleatesexinde SCLAVONICiE, TURCIC^, 277 

Dalmatiam abfque Rege manfifTe, provinciafquc a. Jupanisfcu Prxfectis gubcrnaus, 
quibus tributafolita penfitabant fubditi : Tycomilnm prxtcrea Ciaflavigcnerum Rafllx 
tumimperafle, Magni Jupani dignitatc duntaxatcontcntum i necmultopoft, 

XXVI. PAULIMIRUM, cognomcnto Bellum, Rodoflavi ex filio Pc- 

triflavo nepotem , Roma in Dalmatiam cum quingentis hominibus veniife , cort- 

ftruttifque aliquot caftris, &c iniis, fecundumquofdam , Raguiino,Trcbinamconcef- 

fifle , ubi a Dalmatis in Regem acceptus Sccoronatus cft. At vctus Rerum Dalma- 

ticarum fcriptor a Marco Marulo editus , ait Rodoflavum perccpta filii familiarque 

ejus internecione , Romain Dalmatiam reverfum, inter orxmaritima: accolasman- 

fifle , Croatis cxteriim omni injuria remifs.i ; huic interea natum filium Colo- 

m a n U m , qui poft patrisobitum confenfu omnium regnum fufcepit ,paternarum 

virtutum xmulum, cui in pace defuncto fucceflit Chr.ismeb.ius filius , Prin- 

ceps perinde naturac dotibus infignis: cui, ciimannos xxxi. ille regnaflet , fufte&us 

cft Zuinimerus, qui ciim coafto fubditorum concilio hos ad Hierofoly- 

mitanam expeditioncm ciim caueris Chriflianis fubeundam invitaret , orta fubito 

feditione ab iis iaterfettus eft, poft cujus neccm Bela Hungarorum Rex Dalmatiae 

provincias occuparit. Qiix quidem ab hoc fcriptore relata mendo haud carent,ciim 

Chrifmerius , feu Crefimirus , &c Zuinimirus Croatia: , non verb Dalmatix mari- 

tima: Rcges fuerint : deinde idem Zuinimirus aliquotante noftrorum inTerramfan- 

£tam expeditionem annis vixerit , mortuufque fuerit , uti in Croatia: Regum ferie 

videre erit. Ut porrb ad Diocleatem revertamur , traditille Saracenos poft interfe- 

ftum Ciaflavum , c Siciliacumingenticlafle in Dalmatia: oras maritimas exfcenfum 

fecifTe, deftruxifleque oppida fere omnia qua: littoribus adjaccbant , incolis interea 

in montana &c continentem fefe recipientibus , qui Saracenis c Dalmatia excedenti- 

busin patriam reverfi ,civitates ab iis deftrufras rurfum inftaurarint , atque Paulimi- 

rum Roma evocarint. Saracenorum iftius in Dalmatia: oras maritimas excurfionis Con ft; Per P h - ** 

raentio occurrit apud Rerum Byzantinarum fcriptores fere Omnes , qui ex Africa ubZadw. imt. 

in Siciliam profe&i, hacque expugnata, in Dalmatix maritima exfcehfum fecere, c4f:t 9i M.t.de 

&:Bugova, Rafo,&: Cataro oppidis captis , Ragufium regionis prarcipuam civitatem J^""^ 6 ^ ^ 

obfidione vallarunt : quamut cxtera oppida cepiflent , nifi Imperator Bafilius Mace. nar. Giyc. &c 

do, cujus opem Dalmata: imploraverant , claflem Niceta Orypha Patricio Duce eb 

ftatim mififlet , cujus folaj apparatus fama perculfi , inde excedentes in Apuliam 

tranfierunt , ubi Barim oppidum ceperunt, quod iis demum abftulit Ludovicus I L 

Imperator, ciim in Italiam cummagno exercitu venit. Scribit porrb Pciphyrogeni- 

tus , Ragufinam obfidionem, cxterorumque oppidorum expugnationem contigifle 

fub Michaele Augufto Theodora: filio , ac priufquam mifli a Dalmatis auxilii expe- 

tendi gratia legati Conftantinopolim adveniflent, cxfum a Bafilio Macedone Mi- 

chaelemanno dccclxvii. qui continub Nicetam cum claffe eb miferit. Grxcorum 

porrb jugum paulb antea excuffcrant Dalmatx , eodem imperante Michaele , e>us 

focordix captata. occafione : qua tum tempeftate Croati, Servii , Zachkimi , Terbu- 

niatx, Canalitac, Diocletiani &c Rendani , peculiares domines fibi felegere , quibus 

parerent : quod ipfum fere accidifle poft Ciaflavi interitum obfervat Diocleates , ita 

ut hac inre faltem fidesei derogari haud debeat. At poft acceptum a Bafilio contra 

Saracenos auxilium , Grarcorum fe fe addixere patrocinio , ejufdemque Augufti , a 

quo etiam impetrarunt utabiis quos elegcrant principibus regerentur , ■qui quidem L ""''- T «tt- ca V> 

ut fupremos dominos Imperatores Conftantinopolitanos agnofcerent ; fed &c Saccr- ' ,s ' 101 *. 

dotes& Prcfbyteri a quibus Chriftiana: religionis cultum , quem ex iis plerique hif- 

ce inbellis ac patria: defolationibus deferuerant , edocerentur , mifli a Bafilio , uti 

docemur a Leonelmperatore Bafilii filio. Jam verb faltem exhispercipimus , horum 

qua: haftenus de Dalmatia: Principibus ex Diocleate commemoravimus , pleraque 

ad Dalmatix maritima: , non verb ad ServiacToparchas pertinere , ciim alii eflent 

Serviani a D-dmaticis, qui quidem Dalmatici non diverfi fortafle fuerint abiisqui 

Croatia: fimul &c Dalmatia: Principes appellati funt , de qui.bus fuoloco agimus. At 

utad Paulimirurnrevertamur, is,uti attigimus, in Dalmatiamprofe&usabomnibus 

in PrincipemadmifTuseft , prxterquam a Gliutomiro Raflix "jupano , quiex Ticho- 

mili profapia erat , &c folemniter Trebinx Afcenfionis die fefto in Regem fuit coro- 

natus. Raflianum verb Jupanumbelloadortus, huncadLimum fluvium fudit,eoque 

haudmulto poft a fuis interfe£to , Rafliam invafit. Hungariis etiam ad Sirmiumde- 

letis , cum iis pacem iniit, ea conditione , ut Savus fluviusutriufque principatus con-' 

finia divideret. Obiit Trebinx, inEcclefia S. Michaelis humo conditus. 

M m iij 178 FAMILI^ DALMATICjE, 

XXVII. TIESCEMIRUS, Paulimiri filius pofthumus , feptimoque poft 
'ejus mortem dic natus , Princeps a Dalmatis eft proclamatus. Veri:m huic Sc matri 
fidem feli fere fervavere Trebunienfes Sc Ragufini , cxteris , ac RaiTianis prasferi 
tim qui ex genere Tiehomili erant proceribus abeo deficientibus. Huicmater Cido- 
'miri Croatix Albx Bani filiam in uxorem dedit , ex qua Predemirum &: Cr.Jcimirum , 
quem Croatia: Banum deinceps fuifle aiunt , quod fuo loco difcutiendum referva- 
mus , procreavit. Prevalitanum Banum inacie fudit ac interfecit , quo etiamin praclio 
accepto lethali vulnere haud muho poft interiit. 

XXVIII. PREDEMIRUS, vel PRELEMIRUS, parentis principa-' 
tum excepit. Scribit Diocleates eo regnante , Petro Bulgarorum Rege extindto, 
Grarcorum Imperatorem Bulgariam invafifle, fuoque fubjugaffeimperio. AtciimSy- 
meonem poft Petrum regnaffe deinceps innuat , qui Symeonis filius fuit , perfpicui 
anachronifmi jure argui poteft , hincque patet quae fides adhibenda fcriptoris iftius 
narrationibus. Ne tamenquidquam inta&um ex iist^uac commemorat relinquatur, uc 
Cenfuramadhibere cuivisliceat , caetera profequemur. Aitigitur Grarcos fubacla Bul- 
garia , RafTiam invafiffe , ejufque Banum cum Pigna & Radigrado filiis, filiaqt^e Pre- 
'CHUALA,'in Onogoftenfem Jupaniam, ubi tum degebat Predemirus , fuga fibicon- 
fuluiffe. Quiquidem Prechuala? formafuccenfus, hancin uxorema patreobtinuit , ea 
conditione , ut opem ad recuperandum principatum fibi conferret , quem deinceps 
Servianis Principibus obnoxium poffideret. Quo pacTro inito , Onogoftenfem Comi* 
tem Radigradum uxoris fratrem dixit , Graciique dcinde a Raffianis ejus artibus in- 
teremptis , focero provinciam reftituit. Quatuor ex uxore liberos procreavit Pre- 
demirus , Hralimirum , Bolejlaiiam ,Dugh/Jlatutn ,&cSuehdur» quibus principatus fuos 
ita diftribuit, ut Hrahmirus Zentarn cum fuis Comitatibus: Boleflavus Trebinam 
cum fuis Comitatibus , Draghiflavus Chernaniam & alios Comiratus , Sueladus de- 
nique regionem quam Latini Submontanam , Slavi vero Podgoriam vocant , cum 
fuis perinde Comitatibus obtinerent. Obiit denique Predemirus admodum fenex, 

mpi(t.iH*\%s. fepultufque cft Raffia: in sede S. Petro facra. Extant Joannis PP. VIII. fcriptae an. 

* 8 *-**J- dccclxxix. Ind. xu. Epiftolx ad Branimirum , &: ad Sacerdotes Sc populos Bra- 

nfmiro fubje£bos, quos hortatur ut quam Romanar Sedi fubj^ctionem polliciti erant, 
conftanter adimplerent : &c ut permittat Branimirus Legatum iuum epiftolam ad 
Bulgarorum Regem deferre. Qui quidcm Br.^nimirus alio loco Bamimerus glorio- 
fus Comes videtur appellari , quem ratio temporum fuadet euhdem efTe forte cum 
Prcdimiro Serviae Jupano. Ejus porro filii ciim laxatis licentia: frxnis imperio per 
iibidinem 8c crudelitatem abuterentur , horum fubditi Legetum 8c Lqgeti filios, qui 

vide R«j. Cron- tum in Croatia morabantur , quique ex Crefcimiri > Predemiri fratris , ftirpc eranc 
cvocarunt , a quibus una cum liberis omnibus fuht interfedti , prarter Silveftrum Eo- 

jetr.Luccar.l.i. leflavi filium , qui Ragufium ,undc orta erat illius mater Siva , fugit, ubi flagranti- 

■*' *' bus bellis iftis civilibus uterque ahquandiu manfit. 

XXI X. LEGETUS igitur uha cum filiis Predemiri provinciis imperavit, 
exftrudtoque ad Catarenfem Sinum caftro, in loco quem Trajectum vocant , in eo 
fedem dclegit. At haud multo poft Legeto, filiifque omnibus pefte extin&is, 

XXX. *S YLVE STER, Rodoflavi filius, qui Ragufium cum matre confu- 
gerat, a Dalmatis Princeps electus eft. Vir cauera pius , ac juftitia? amans , quique 
legum codicem condidit. Ab eo et